Breve maj 1925 til oktober 1929

  5.5.1925
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kuvert:

 

Fru Vilhelmine Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

Skovende d. 5-5-25.

 

Kære Mor!

Ja, nu er jeg jo naaet så langt men nu skal jeg vel fortælle lidt om hvad jeg har bedrevet siden jeg rejste hjemme fra.

Da du var gaaet gik jeg jo ned og lagde mig i min Køje, den Dame som skulde ligge i Overkøjen kom slet ikke, saa jeg havde det jo meget fredeligt. Jeg var ikke søsyg, men der var mange der var det, det blæste ogsaa op ud paa Natten.

Karen var jo ved Damperen da den kom ind, Niels har jeg nu slet ikke set noget til enten han har faaet Brevet eller ej saa var han nu ikke ude i Tesdorpsvej.

Om Eftm. var vi i Folketeatret og saa "Landsoldaten" og det var rigtig nok morsomt der var hele 9 Akter og vi sad der vist i næsten 4 Timer vi saa baade General Rye, de Mesa, Schleppegrell og Molkte og de skød med Kanoner saa det forslog noget man kunde godt lugte det i Salen og Karen var helt nervøs af det.

Om Natten laa jeg saa dejligt ude paa Frederiksberg jeg tror nok det var Edderdunsdyner eller saadan noget jeg laa i. Naa, Rejsen gik nu meget godt, lettere end jeg havde troet, der var ellers ingen med som jeg kendte, men jeg traf en Bornholmer paa Færgen over Lillebælt men hun skulde en anden Vej i Fredericia, saa den Glæde var jo kun kort. Da jeg kom til Tofterup var baade Jenny og Jeppe der og tog imod mig, men vi maatte nok pænt gaa hjem, for de havde saa travlt med at køre Kalk og I kan godt hilse Frede og sige at han skal ikke være ked af om Klokken skulde blive 7 en Gang, for Karlen her var ikke færdig endnu da Kl. var 9. Det er ikke Johannes med [Hjøleen?] de har nu, men en anden en som hedder Peter. Jenny sagde at han har den samme Vane som Helga at sidde og snøfte, og det klæder ham nu ikke. Om Morgenen faar vi ogsaa Havregrød her og det endda af "Pakkegryn", Mandfolkene sidder og spiser Honningmad til den, jeg mente ellers at Brød til Grød, det var Fraadseri, men det maa de jo ikke mene herovre. Nogen Cykle behøver i vist ikke skaffe, for her staar en her hos Købmanden til 165 Kr. tror jeg nok det var og det var en god Cykle sagde Jenny.

I gaar var vi en Tur ude at se paa Bedriften, de har allerede Roerne saaede det er Kaalrabier og det er saamænd et stort Stykke, Madurterne er ogsaa saaede de fleste og nogle endda kommet op, saa de er længere fremme end paa Bornholm, undtagen med Kartoflerne for de er ikke sat endnu og vi skal vist sætte saadan noget som 3 Tønder Land, det betaler sig saa godt, siger de. Træerne var ganske udsprungne i Købhn. og ogsaa mange Steder paa Rejsen og Rhabarberne er store vi havde Rhabarbersuppe til Middag og i Aftes den Gang jeg kom fik vi Dyresteg og Rabarbergrød. I gør vels store Øjne naar i læser det men Jeppe havde vist selv skudt det.

Den gamle Mand og Kone er ikke hjemme for Tiden, den gamle Mand venter de en af Dagene men Konen kommer vist ikke før om en Maaneds Tid, heldigvis.

Jenny siger at hendes Broder Karl Otto kommer nok herhen til Pintse og bliver her en Maaned eller saadan noget, det bliver forhaabentlig morsomt. Nu har jeg vel snart ikke Tid at skrive mere Klokken er nemlig halv fire men de andre sover endnu. Nej det er ikke sandt alligevel nu kan jeg høre Jenny staar op hun siger lige nu at jeg skal hilse saa mange Gange fra hende og sige Tak for de Blomster hun fik det var næsten den Slags hun havde ønsket mest. Blomsterne fra Egeskov kom kun i Gaar men de havde mærkværdignok alligevel holdt sig friske.

Nu skal vi nok snart have Kakao her er der ingen undtagen Peter der bryder sig om Kaffe og saa faar vi det kun en Gang om Dagen om Morgenen altsaa.

Jeg skriver med Fyldepen, saa det bliver ikke saa pænt, men det havde det nok alligevel ikke blevet, men i kan vel nok læse det haaber jeg. Ja, saa maa jeg nok slutte for denne Gang med de kærligste Hilsner til jer alle sammen fra eders hengivne Gudrun.

Tak for Brevene Anna Valborg og Inger og for Sukkeret det ved jeg ikke hvem der har sendt.

 
  Omk. 15.5.1925
 
Anna Valborg Dam til Vilhelmine Andreasen

[formentlig midt i maj 1925. Det brev, der henvises til må være skrevet inden Gudrun vidste, at hendes mor var kommet på sygehuset, det fik hun at vide 16. maj]

 

Kære Mor. Ja, nu sender vi altsaa Gudr. Brev til dig. det er jo længe siden vi har hørt fra hende, men det er ogsaa længe siden hun har hørt fra os. Men maaske du har skrevet. Jeg ved ikke om vi kører til Aakirkeby paa Søndag, du regnede vist ikke med at vi kom, synes jeg Faster K. sagde, saa det bliver vel ikke nogen saa stor Skuffelse. Nu gaar Pigerne i Roerne hver Dag, een Dag blev Helga hjemme og skulde lave Middagsm. vi skulde have koldt Flæsk og Rabarbergrød, hun skulde altsaa koge Kartofler og lave "Meldyppa" og det blev der for lidt af og den blev svedt, men du maa endelig ikke lade hende faa at vide, at du ved det, for saa ....! Vi har 19 ferme Ællinger nu og hvor mange Kyllinger ved jeg ikke en Bunke store og en Bunke mindre. Nu har vi mejet og sat i Stak i Østre Løkke og oppe ved Skolen. Men nu skal Dagny afsted, derfor til Slut en kærlig hilsen fra os alle men mest fra din Anna Val.

Hilsen til de øvrige Familiemedlemmer
 

  19.5.1925
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

 

Fru Vilhelmine Dam

Sygehuset

Aakirkeby

Bornholm

 

 

Skovende d. 19-5-25

 

Kære Mor

Rigtig mange Tak for dit Brev du kan Tro jeg blev glad for det jeg havde jo ikke været i rigtigt Humør siden jeg fik Meddelelse om at du var kommet paa Sygehuset men blot du ikke er saa meget syg saa gaar jo nok den Tid og hjemme kan de vel nok klare den en lille Tid jeg fik Brev hjemme fra i Dag, Anna Valborg syntes ikke det var saa let at finde paa saa mange forskellige Retter Middagsmad og opfordrede mig til at sende nogle Opskrifter.

Du synes vel at jeg kunde gerne skrevet noget før til dig det var ogsaa min Mening at skrive i Gaar men jeg fik slet ikke Tid dertil, vi vaskede Storvask men vi bar os rigtignok ikke ad som hjemme, vi fik ikke begyndt at koge Tøjet første Gang før noget op ad Dagen saa hele Formd. gik næsten med de forberedende Øvelser naa vi blev dog færdige paa nogen Skylning nær, men Kl. ni halvti stod jeg da i Gaarden og skyllede Tøj og Jenny sad i Kostalden og malkede, om Aftenen bliver der nu aldrig Tid til at skrive Breve vi bliver nemlig næsten aldrig færdig før til Sengetid og om Middagen er man jo somme Tider lidt doven, naar man ellers har travlt hele Dagen.

I Morgen skal Jenny cykle til Allerslev sammen med sin Svigerinde og tidlig Torsdag Morgen skal Jeppe afsted saa kommer de nok først hjem tidlig paa Fredag, saa skal vi andre passe Bedriften imeden.

Nogen Udflugter har vi ikke været paa endnu, vi mangler jo denne hersens Cykle, men den maa dog vel komme til Pintse 3. og 4. Pintsedag er der et stort Skolemøde i Varde, hvortil baade Nina Bang og flere berømte Mænd kommer og der skal vi hen mener Herskabet.

I Lørdags blev vi endelig færdig med at sætte Kartofler det har ogsaa taget Tid, men det er vist et af deres vigtigste Foraarsarbejder.

Sikke en Bunke Kartofler der bliver at pille op.

Onsdag: Nu er vi færdige med Tøjet næsten saa nær som at stryge det og lidt Rulning har vi ogsaa tilbage, men det har ogsaa været noget øndigt Vejr.

Jeg tror ikke Jenny venter Storkebesøg paa dette Aarstal i det mindste, jeg skal hilse saa mange Gange fra hende hun fik alligevel ikke skrevet, men gør det en anden Gang.

Nu maa jeg nok skynde mig at kile paa, det er snart langt paa Eftm. det bliver det jo inden vi bliver færdige efter Middag, jeg skal gøre rent i Bryggerset til Kaffetid eller Sludder Chokoladetid er det jo vi faar nemlig ikke Saftevand om Eftm. da faar vi Kakao kogt i Mælk, om Morgenen efter Havregrøden faar vi Kaffe, altsaa kun Peter og jeg, de andre drikker blot Vand, Jenny har ogsaa tabt sig hun vejer ikke mere end mig nu.

Vi har haft saa travlt i Haven i denne Tid det er ogsaa en vældig stor Have de har og vi er ikke færdige endnu heller, men det hjælper dog svært, endnu har vi ingen Grønsager andet end Persille og Rabarber, det har vi ogsaa til næsten hver Middag.

Jeppe er ogsaa tovlig efter Rabarbergrød, han spiser gerne 3-4 eller 5 Portioner og helst spiser han jo af Fadet naar han komme til det, han vil gerne have det 3 Gange om Dagen altsaa 21 Gange om Ugen, det er dog ikke saa helt lidt.

Jeg synes godt om Anna, det er en lille sød Pige, vi ligger i samme Seng, de har jo ikke andre Steder at gøre af os, saa det maa vi jo finde os i.

Sikken Varme det er i disse Dage rigtig stegende baade Frugttræer og Syrenbuske og meget andet er allerede udsprungne, her er saadan nogle smukke Bøgetræer her i haven og Lillekonvaller er her ogsaa, altsaa slet ikke vestjydsk.

Hils Faster Hansine og sig Tak for Brevet ogsaa til Emilie og Dris, ja, du maa gerne hilse hele Familien fra mig, jeg længes jo lidt efter jer alle sammen, men jeg har det saamænd ellers godt nok. Jenny sagde ogsaa, at hun vilde skrive lidt til dig, men om hun faar det gjort ved jeg ikke. I Søndags havde vi lidt fremmede, "Melgåvlens" og nogle andre men ved du hvad, jeg tror alle de prægtige, begavede unge Mennesker har gaaet hen og giftet sig, jo, er det nu ikke sørgeligt?

Saa vil jeg til Slut ønske dig god Bedring og sende de kærligste Hilsner til dig og saa maa du ogsaa snart skrive til mig igen. Din Gudrun

 
  21.5.1925
Gudrun Dam til Inger Dam og Anna Valborg Dam

Kuvert:

 

Frk. Inger Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Skovende 21-5-25.

 

Kære Inger!

Tak for Brevet, ja, det maa du ogsaa hilse de andre og sige, men eftersom du jo udtrykkelig skrev at det var din Tur at faa Brev maa jeg jo rette mig efter det.

Jeg vil først besvare dine Spørgsmaal for saa har jeg det gjordt med det samme.. Anna og jeg ligger i samme Værelse og samme Seng, det er jo temlig varmt om Somren, men naar vi ligger uden Natkjole gaar det nok. Endnu synes jeg ikke saa godt om den jydske Hede, men det kommer nok naar Tyttebær og Revling bliver moden, tror du ikke?

Du spørger om jeg har meget at bestille, det har jeg, men derfor behøver du nu alligevel ikke ynke mig, dersom jeg havde været hjemme skulde jeg vel ogsaa "sjøt nåd". Naa, nu maa jeg holde op lidt for Peter stak Hovedet ind ad Døren og sagde, det var Malketid hjemme er Kl. vist 8 ogsaa, saa det er saamænd ikke for tidlig. Nu er jeg gaaet. Punktum.

Kl. 9 i Tiden. Igen ankommen og sætter mig til at skrive. Nu har vi spist og opvasket, Malkningen var nu ikke svær, for jeg malkede kun 1 Ko, Peter malkede de andre 3, han er saa flink til at hjælpe til at malke, skal jeg sige dig.

I Dag er Jenny og Jeppe i Allerslev og kommer først hjem i Nat eller tidlig i Morgen. Anna og jeg havde saadan en Ærgelse i Eftm. da vi skulde koge Kakao, vi satte den jo over som sædvanlig, men da den var ved at koge, skiltes den fuldstændig ad, Mælken var nemlig sur, men det tænkte vi ikke paa, det kunde nu næsten ikke lugtes heller, men mislykket blev det altsaa og vi maatte saamænd til at lave Kaffe i Stedet for, vi kunde jo ikke varte op med den sure Kakao, til med da vi havde faaet en ung Herre paa besøg, ja inden vi blev færdige med at drikke Kaffe kom Johannes, deres forrige Karl, saa vi havde et helt lille Herreselskab tilsidst, vi maatte saamænd ogsaa ud at lege lidt med dem inden de drog afsted igen.

Vil I ikke sende mig et Fotografi af Gaarden og et af de Far tog sidste Søndag, jeg var hjemme, jeg vil gerne have flere andre ogsaa f. Eks. det af A. V. og mig paa Havetrappen, endnu har jeg ikke fotograferet noget selv, saadanne Kunster har jeg slet ikke haft Tid til at tænke paa endnu, men det kommer nok, haaber jeg.

Jeg tror ogsaa, jeg vil skrive lidt til de andre, men det bliver nok med Blyant paa Indpakningspapir, du skulde jo have det paa fint Papir siden det var din Tur, det er ikke sikkert Brevet kommer afsted i Morgen, hvis Posten ikke kommer og det gør han vel ikke uden der er Brev. Vil du hilse Hestene, Køerne, Pussy og ellers alle der bryder sig om en Hilsen fra din Søster

Gudrun

 

Kære Anna Valborg!

Ogsaa dig faar jeg vel skrive en smule til og sige Tak for dit Brev, men jeg har jo ikke Raad til at ofre saa meget Brevpapir, som du jo nok kan forstaa. Er det morsomt at gaa paa Gymnastik og gaar der mange. Helga bruger vel min Dragt kan jeg tænke. Du kan tro vi har smukt i Haven nu, Pintseliljer, Tulipaner, Syrener, Bøgetræer o.m.m. er allerede sprunget ud, ja og Æbletræerne, mon vi ikke er længere fremme her end paa Bornholm, vi skal nok begynde i Roerne før Pintse, de er  i det mindste store nok til det.

Nu skal jeg fortælle dig hvad jeg har bestilt i Dag jeg stod op Kl. 5½ og malkede (for første Gang her) saa ind og frisere mig og saadan lidt forskelligt efter Spisetid (Kl 7) vaskede jeg op og tørrede, vaskede Gulv i Stuen, redte "Svigerfars", min egen, Peters og Jeppes Seng og fejede der og i Køknet og Bryggerset skrællede Kartofler og vaskede Spande, malkede til Middag, om der var mere i Formd. kan jeg ikke huske. Efter Middag vaske jeg op og tørrede gjorde i Orden i Køkkenet vi børster Komfuret ovenpaa med Sværte hver Dag, vasker af og vasker Gulvet, saa klædte jeg mig om og derpaa fulgtes Anna og jeg ad ud i Haven og lagde os og læste indtil vi skulde ind og lave denne hersens mislykkede Kakao, siden legede vi, flyttede Køer, læste og saadan noget saa nu ved du temlig Besked, undtagen jeg glemte at fortælle naar jeg gik paa V. C. men det gør vel ikke saa meget.

Nu slaar Kl. 10 og det er Sengetid, derfor Godnat lille Anna V
 

  28.5.1925
Anna Valborg Dam og Andreas Dam til Vilhelmine Andreasen

Hullegaard d. 28-5-25

 

Kære Mor!

Ja, eftersom jeg ikke har snakket med dig saa længe, er det vel bedst at jeg skriver et Ark, men jeg er saa rystende paa Hænderne at det bliver saa stygt skrevet.

Kl. er nu over 9, saa det er i Grunden Sengetid, jeg har lappet paa Dagnys udslidte Chemise i Aften da jeg ikke kan finde flere af hendes, men kanske Inger har nogle for smaa. Jeg haaber da at Faster Karoline kommer i Morgen og hjælper mig at bage og stege Kalvesteg. Nu kommer Inger ind og sveder tykt, siger hun, hun  har skuffet Midtergangen i Madurtehaven. Det ser lidt skit ud for os nu, synes jeg, Vilhelmine tjener hos Ingvorsens i Kjeldseby saa hende kan vi ikke faa til at hakke Roer, og Karen Andreasen rejser jo i Plads, hende havde vi ellers tænkt lidt paa, men det maa vel gaa foruden, især hvis Faster K. kan faa lidt Tid tilovers for os. Jeg har bronceret Hverdagslampen og Ringeklokken og Vækten.

Nu er vi færdige med at fernisere Gulvene i Kammeret i Stuen. Stuen fik 2 Gange. Kammeret 1 Gang. - Hansine Nielsen telefonerer hver anden Dag og spørger til det Befindende, og er meget forundrede over at du ligger ens endnu, og hun spurte for ramme Alvor om du ikke kom hjem og besøgte i Pinsen. Det med min Finger er nu ikke saa galt jeg har haft den i Sæbevand i Aften, men nu er den næsten ikke øm mere. Vi har snart saa mange gule Kyllinger at der maa gaa en og næsten ikke bestille andet end at se til dem, saa der maa blive noget af. Der har 2-3 nye Kvier kælvet og Jersey har faaet en Kviekalv med Stjerne som brøler støt. Men maaske Far vil skrive en Hilsen derfor slutter med en kærlig Hilsen

din Anna Valborg.

 

Jeg ser at Far ikke er kommet over at skrive noget derfor kommer jeg til at lukke Brevet, da Posten kan komme hvad Øjeblik det skal være.

Anna Valborg

 

[Andreas Dam:]

Fredag. Nu er her vel ikke [st???] for megen Plads til mig, her er nu mere Daarlighed end omtalt, Frede faldt af Gulna i Forgaars og gaar hjemme endnu men kommer vel i Eftm. Kr. Dam er i Dag i Rønne med sine Tænder

Hilsen Andreas

 

Vi har endnu ingen Plan for Pintseturene.

Jeg naaede at komme ril Sygeplejemødet hos Smeden. Du har faaet Referatet: Hans Pedersen Fm. og Savmøller Pihl Kasserer nu kom Posten.
 

  28.5.1925
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

 

Fru Vilhelmine Dam

Sygehuset

Aakirkeby

Bornholm

 

 

Skovende Torsdag [28.5.1925]

 

Kære Mor!

Tak for Brevet maa jeg vel først sige, det er jo kedeligt Sygdommen trækker saadan i Langdrag ogsaa for dem hjemme, kunde ikke Faster Karoline tage hen og hjælpe dem lidt en Gang imellem, det har vi da talt om herhenne, hun har jo alligevel saa travlt med at hjælpe andre Mennesker? Her staar alt i Hovedrengøringens Tegn, det er rigtig ækelt ingen Ting er paa sin Plads det er et farligt Roderi, men nu er der jo heldigvis ikke mer end et Par Dage til Pintse, saa maa vi vel faa lidt Orden i Tingene igen.

I Gaar gjorde jeg rent i Køkkenet og baade Vask, Bord og alle Gryderne stod i Gaarden i Regnvejret, det var et kønt Syn kan du tro, jeg har ogsaa kalket i Bryggers og Kælder og gjort rent der Jenny hun maler nu har hun malet alle Væggene i Soveværelset 3 Gange ad og du kan tro det er nydeligt, men det kan du jo faa at se, naar du kommer herhen. Det var ellers Meningen jeg skulde været i Roerne i Dag, men om Forladelse, saa blev det nok Regnvejr, Jeppe sagde ellers i Gaar at vi skulde være færdig med Roerne til  Pintse, men det sker nok alligevel ikke, han begyndte saamænd først i Gaar, saa jeg synes nu ogsaa det var at tage Munden noget fuld, naar han mente vi skulde være færdig saa tidlig.

Det her Regn gør rigtignok godt paa Jordbærrene, de blomstrede meget saa jeg haaber, der bliver noget af, jeg skal lige love for at her er saaet en ordentlig Bunke Madurter af alle Slags, forleden Dag var Jenny og jeg oppe og plantede over hundrede Porrer, der bliver noget at slikke paa der og saa saar vi Kålen her, hjemme synes jeg det plejer at være omvendt.

Hvorfor vi altid gaar og roder saa silde, kommer vel af at vi har saa travlt og saa spiser vi næsten aldrig før Kl. er over otte og inden vi saa for malket bliver det jo gerne sent, Jenny synes ogsaa det er galt, men altsaa gaar det nu alligevel som det bedst kan, men jeg tænker ogsaa skidt med det, for en Sommer.

Senere: Ja, nu er det saamænd blevet Sengetid Kl. er 9 ¾, Jenny er ved at fernisere Gulv i Køkkenet og Jeppe er gaaet til Skovs med 2 Bøsser paa Nakken, saa maa han da mindst kunne skyde een Raabuk. Du maa gerne hilse Fastrene og sige at de skal endelig ikke vente Brev saalænge du er paa Sygehuset for naar de alligevel læser dine Breve skal de da heller ikke have dobbelt op. Endnu har jeg ikke hørt fra min Cykle, dersom Smeden ikke sender den til Pintse skulde han sandelig have paa Pukkelen.

Naa, saa vil jeg slutte med ønsket om for det første en glædelig Pintse og for det andet at du snart maa blive rask og komme hjem igen. En kærlig Hilsen

sender din Gudrun

 

Endnu har vi intet hørt fra Karl Otto saa det er ikke godt at vide om han kommer til Pintse.

Havde jeg nu været paa Bornholm skulde jeg nok kommet og besøgt dig om Pintse
 

  19.6.1926
Karoline Dam til Gudrun Dam

[Postkort med motiv: Bornholms Højskole]

 

Frk. Gudrun Dam

"Skovende"

pr. Tofterup

Jylland

 

Aakirkeby d. 19.6.25.

 

Kære Gudrun!

Jeg skal hilse dig fra Mor og ønske dig til Lykke og det samme siger jeg.

Mor er jo ferm hun sidder halvejs i Sengen og maa ligge paa Siden, hun spiser gerne Jordbær, men hun havde ikke saa godt for at skrive, det kommer snart, i Morgen tager jeg nok en Tur til Hullegaard igen, jeg skal hilse fra Mathias. Hav det godt i det ny Aar!

Hilsen fra

Faster Karoline

 

  1.7.1925
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

 

Fru Vilhelmine Dam

Sygehuset

Aakirkeby

Bornholm

 

 

Skovende d. 1-7-25

 

Min egen, kære Mor

Tak for Brevet dit, nu skal jeg da endelig skrive til dig engang igen, for det er jo snart længe siden jeg gjorde det sidst. Det har ogsaa været Meningen længe at skrive, men altsaa naar Aftenen kom har jeg næsten altid været for træt til at sætte mig hen og skrive, jeg burde jo næsten have en Sekretær til at føre min Korrespondance for selv kan jeg saamænd ikke overkomme saa meget. Jeg har ikke faaet takket for mine Fødselsdagsgaver endnu, det er vel ellers snart paa Tiden, jeg maa vist bede dig sige Tak til Fastrene for hvad de sendte mig jeg skal skrive til dem saa snart jeg kan.

Her har vi travlt med Høhøsten, ellers om Aarene har de ikke andet end Enghø men i Aar er her slet ikke saa lidt Agerhø og det var de de jo ikke beregnede paa saa de har ikke engang en Hesterive her paa Stedet, vi maatte rive det sammen med Haand og det er jo en sén død. En ordentlig Fork har de heller ikke vi maa bruge en Møggreb og det ovenikøbet en daarlig én. Vi er heller ikke færdig med og tynde Roerne og anden Gang har vi slet ikke begyndt, saa vi er vist ikke fri for at være lidt bagefter, men det er da heller ikke saa underligt naar vi kun har 2 Heste og de er paa Mejeriet den halve Dag.

Du kan Tro vi har mange Jordbær nu, mange flere end vi kan overkomme at spise selv om vi faar Jordbærgrød ved alle Lejligheder, Jenny syltede 15 [pund] i Gaar, men det skortede vist ikke meget.

I Dag har jeg lært noget nyt, nemlig at gøre Rødspætter i stand, det gik saamænd rigtig godt, ellers har jeg ikke lært saadan noget særligt endnu. Kan du tænke dig, jeg er blevet inviteret til Esbjerg nogle Dage (hvem mon har sendt dem min Adresse) men de giver Sommerferie [d. 11. J.?] og for Tiden har vi jo Jennys Forældre i Besøg, de rejser nok d. 6. igen, men til den Tid skal jeg jo gerne blive hjemme saa jeg ved ikke rigtig hvad det bliver til endnu. I Søndags var jeg i Silkeborg og paa Himmelbjerget men den Tur har jeg beskrevet i et Brev hjem, saa det kan du jo læse hos dem. Paa Fredag skal Jen. og Jep. sammen med Jennys Forældre og Larsens til Føvling og se til Olivas Grav og de skal maaske ogsaa en Tur ned i Sønderjylland. Nu maa jeg holde op for Middagstiden er vist forbi, saa skriver jeg videre i Aften.

Onsdag Aften. Ja nu sidder saa her igen og skriver løs af al Kraft, for Kl. er allerede halvti og vi skal op Kl. 5 om Morgenen og sovet lidt skal man jo dog helst have.

Kunde du ikke se paa den Frøken som orkerer saa meget om det er nogle smukke Mønstre hun laver hvis det er kunde hun næsten sende mig et Par Prøver, skønt det er maaske for meget at forlange af saadan et svagt Menneske; det er nu heller ikke fordi jeg tror jeg faar noget bestilt ved det i Sommer jeg har vist ikke syet 2 Sting siden jeg kom her naar undtages at jeg har syet Knapper i et par Strømper. Heldigvis kan man jo gaa med bare Ben, saa man kan spare Strømperne, ellers ved jeg nu ikke naar jeg skulde stoppe dem. Nu har Anna V. sendt mig et Par af sine pæneste Forklæder og med det samme sendte hun nogle bornholmske Blade som jeg kunde have at studere paa.

Jeg ved ikke om jeg har særlig meget mere at fortælle, men dette er jo ogsaa blevet et stort, langt Brev, nu haaber jeg snart du skriver til mig igen, du kan vel ellers ingen Ting, saa du har jo god Tid. Saa vil jeg til sidst ønske at du snart maa komme op, blive rask igen og komme hjem og ordne dem lidt, for de er vel sagtens snart ked af at gaa der alene og rode, og du er vel sagtens lige saa led og ked af at ligge der uvirksom, det er du jo slet ikke vant til.

Nu gadnat for denne Gang kære Mor og en kærlig Hilsen skal du ogsaa have fra din Gudrun. Hils hele Familien fra mig, naar de kommer og ser til dig. Nu har du snart været hjemme fra lige saa længe som mig, det er slet ikke saa morsomt altid, synes du vel?
 

  26.7.1925
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Skovende Søndag Eftm.

26 Juli 1925

 

 

Kære allesammen!

Nu skal I dog endelig høre lidt fra mig igen, det er jo snart længe siden nu, at jeg skrev sidst, men jeg ved virkelig ikke naar i Alverden jeg skal gøre det. Vi plejer jo ganske vist at holde Middag en Times Tid, men da gaar det jo gerne Huhej med at blive færdige og saa komme ned i Aaen og bade, det er saa dejligt i denne varme Tid, og om Aftenen er vi da aldrig færdige før Kl. er over 9 og saa er det jo ikke meget at sætte sig hen og skrive, i Særdeleshed da jeg skal op før 5 om Morgenen. Jeg haaber at dette er Undskyldning nok, men der for har jeg alligevel ikke Spor imod selv om at I skrev 2 Gange om Ugen til mig. Nu vil jeg først besvare Spørgsmaalene, saa kan jeg se om der bliver Plads til mere.

Jeg kan meddele jer den glædelige Nyhed at jeg vistnok er vokset noget siden jeg kom herhen, det siger i det mindste Jenny, jeg synes ogsaa at alle mine Kjoler er blevet saa korte, og tænk, saa har jeg tabt mig 3 [pund], nu vejer jeg 102, det kniber desværre ellers med at tabe sig, det er nok fordi jeg drikker saa megen Kærnemælk, det er jo saa nærende, før brød jeg mig ikke meget om Kærnemælk men nu kan i Tro jeg kan lide det der er i Grunden mange Ting som jeg ikke brød mig ret meget om før, som jeg nu godt kan have.

2. Sp. Vi har været i Tørvemosen det vil sige, jeg har ikke været med, de har ikke haft brug for mig der og jeg har haft nok at bestille hjemme, om de er helt færdige der er de vist ikke, men det er nu længe siden de var der sidst. Den gamle Mand og Kone er hjemme i Sommer, den gamle Mand er rigtignok en rar gammel éen, en rigtig Filur er han tilligemed, ham kan jeg (og alle de andre med) godt lide. Den gamle Kone er syg for Tiden, hun er for Resten aldrig rask, men er usund, som noget Menneske kan være, men nu ligger hun altså tilsengs, forleden Dag var Familien fra Allerslev hjemme og saa om hende, men nu begynder hun at komme sig, det varer nok ikke længe inden hun kravler paa igen. Jeg vil naturligvis gerne til Askov en Gang og forresten lige saa gerne til Klevang men man kan jo ikke saa godt komme ganske ["sælbenes"?] vel.

Endelig skal jeg da tilfredsstille jeres Nysgerrighed og fortælle jer at jeg virkelig har faaet Brev fra Niels en Gang, for mange Herrens Tider siden, er I saa tilfreds med det, nej, næsten Gang synes jeg I skulde spørge om at jeg har skrevet til ham igen, for det er vel mindst lige saa vigtigt, ikke sandt?

Nu har jeg vel besvaret Spørgsmaalene men jeg maa vel heller spendere et Ark paa jer endnu, for i Dag har jeg jo Tid til det.

2. Ark. Nu er jeg, Margit, Anna samt Peder, Mads og El. Kjestine alene hjem. Jenny, Jeppe og Karl Otto gik lige i By nu ved 6 Tiden. Det var ellers Meningen at jeg skulde været til Ungdomsmøde ude i Plantagen i Dag, men saa saa det saadan ud til Torden før og saa blev jeg heller hjemme, det blev ogsaa lidt Torden og vi fik et dejligt Regn, det trængte vi ogsaa til, men efter hvad Karl Otto siger saa har I det alligevel meget mere tørt hjemme. I kan Tro vi har været ude og spille Bold i Eftm. Karl Otto og saa Jeppe spillede med og Jenny saa paa, det kan nok være det gik for sig en Times Tid. Nu skal jeg gaa ud og kige i min Dagbog og se om her er sket noget som jeg ikke husker.

Nu er vi næsten færdig med at køre Hø ind, nu er jo ogsaa Karl Otto kommet over og hjælpe os med mangt og meget, han kom i Tirsdags og bliver her nok en Maaneds Tid. Forleden Dag kørte vi ind med 3 Vogne, Jeppes Broder og hans Kone var her og tænk jer, Chr. Larsen var her og læssede alle læssene af, det kan nok være har var Mandskab.

Jeg har i Grunden ikke Tid til at skrive længer til jer, jeg skulde gerne haft skrevet nogle flere Breve i Dag, men jeg maa vel heller se at faa Arket fuldt siden det sker saa sjældent.

I denne Uge skal vi rigtig til at sylte, men Solsorterne er saa frække her, de spiser Ribsene efter Haanden som de bliver modne, saa der bliver ikke mange til os. Nu er vel Kirsebærrene ved at være modne derhjemme, havde der været lidt nærmere skulde jeg snart været der og smagt paa dem kan I stole paa. Er der mange Kirsebær i Aar?

I kan tro Peder er dygtig til at køre Hø ind, i Gaar kørte han og væltede mindst 3 Gange, det er jo noget farligt Sinkeri men godt var det jo at ingen kom til Skade. Anna sidder og rører Æggesnaps saa det ryster i hele Bordet, vi maa nemlig faa hver et kogt Æg til Aften og saa vil hun og Margit heller have det til Snaps, jeg synes nu ikke ganske saa godt om Anna nu, som jeg gjorde i Førstningen, hun er ikke fri for at være lidt næsvis somme Tider og ogsaa til Tider noget doven naa, den meste Tid er vi dog gode Venner. Nu har jeg vist ikke mere at skrive denne Gang jo, jeg vil da ogsaa sige Tak for Brevene baade Mors og Fru Svendsens og ønske Mor velkommen Hjem, det var alligevel en Skam at jeg ikke ogsaa kunde staa paa Trappen og tage imod hende. Til Slut de kærligste Hilsner til hele Familien fra eders allesammens Gunnapige.

Jeg skal ogsaa hilse saa godt fra Jenny.

Er Frk. Madsen i Østerlars endnu?

Jeg skriver Brevet til jer alle, for jeg husker ikke hvis Tur det er.

 

  9.8.1925
Gudrun Dam til Inger Dam

[9.8.1925]

 

Kære Inger

 

Da det ikke er Sengetid ganske endnu, kommer jeg i Tanker om at jeg kan jo ogsaa godt skrive lidt til dig ogsaa. Forleden dag fik jeg et Brev fra Faster Hansine med en brun firkantet Seddel i, hvorpaa der stod et stort 10 Tal, kan du saa gætte, hvad det var for en Seddel? Jeg kan ogsaa fortælle dig at nu har jeg faaet mit Haar vasket, Anna og jeg hjulpes ad forleden Aften, det var slet ikke vanskeligt og det varede heller ikke saa længe inden det blev tørt igen.

Nu er det jo snart Fars og Mors Bryllupsdag, du kan vel ønske dem til Lykke paa Dagen i Stedet for mig ikke sandt. Du kan tro, vi har megen Honning nu; Jeppe slyngede 150 [pund] ud forleden Dag, der bliver noget at tjene Penge paa, for Honning er ikke billig. Nu synes jeg at jeg begynder at blive træt og søvnig, jeg skal vist i Køjen vi skal op i Morgen før 5 og det bliver værre endnu, naar vi bliver 1ste Kusk skal vi vist op Kl. godt 4 jeg mente ellers, de havde bildt Far ind at de stod aldrig op før 5½ det passer nu ikke. Du kan nok se dette bliver ikke videre pænt skrevet, men jeg ligger ogsaa paa mit [Skrin?] og skriver.

Synes du ikke, jeg skal komme hjem til Vinter, Inger?

Nu til Slut en kærlig Hilsen fra din Søster Gudrun

Vil du hilse Pihls fra mig

Jeg skulde som sædvanlig hilse fra Jenny
 

  24.8.1925
Gudrun Dam til Anna Valborg Dam og Inger Dam

Mit Værelse, Mandag Aften

d. 24-8-25

 

Kære Inger!

Ja, denne Gang er det vel nok jer der har Grund til at skænde paa mig for min lange Tavshed, men i faar undskylde mig, i Søndags havde jeg jo nok Tid men da var jeg saa forfærdelig doven.

Det er nu heller ikke min Mening at skrive Brevet færdigt i Aften, jeg har foresat mig at holde op Klokken halvti og den er 10 Min. over 9 nu, vi skal nemlig op saa tidlig at vi maa malke ved Lys, det gør I vel ogsaa hjemme, men det er vel sagtens ved Dagslys. Naa, nu har vi da kun denne Uge tilbage, da vi er 1ste Kusk, saa dumper vi helt ned til at blive sidste og da behøver vi nok ikke staa tidlig op for at faa Mælken med men saa kommer Mælkekusken heller ikke hjem før efter Middag engang og det er nu ogsaa modbydeligt.

Hvordan gaar det med Høsten hjemme, her hjælper det svært, vi mangler alligevel lidt, men det er ikke rigtig modent endnu. Jeg synes nu det er helt morsomt at binde Korn, men det er alligevel morsommere at plukke Tyttebær og I kan Tro vi har mange af dem, vi har ogsaa plukket over 100 [pund] af og solgt de giver vist over 40 Øre [pundet], saa det kan jo nok betale sig, naar man kan gaa lige ud paa Heden og tage dem. Jeg sender en lille Tyttebærplante med, der har været 26 Bær paa den, og saa kan I nok forstaa, at naar der sidder helt tæt med saadanne, er det noget som giver noget i Kurven.

Nu haaber jeg at faa Mor og Helga at se en Gang i September Maaned, hvis Mor da er saa rask at hun kan taale det, det er nu ingenting at rejse, skrev Jennys gamle Far forleden og det holder jeg med ham i, jeg var nu ikke det mindste træt, da jeg ankom hertil.

Det passede ellers os godt, hvis I kom i September, for da er vi nok over den værste Travlhed, saa maa jeg faa lidt Ferie og rejse lidt rundt med jer, som I ser har vi det allered temlig udregnet, naa helt sikre paa at I kommer er jeg nu langtfra, men jeg har da et lille, bitte Haab om det. Nu er Klokken alligevel blevet lidt over halvti, saa nu holder jeg op for i Aften saa skal jeg se om jeg kan faa det færdigt i Morgen, hvis ikke, saa en anden Dag, men I skulde jo dog helst have det i denne Uge engang.

d. 25. Aften Ja, nu sidder jeg paa samme Plads igen, som i Gaar, men nu skal jeg se om jeg kan fatte mig lidt i Korthed, ellers bliver det vist for silde for mig. Det var ellers Meningen at vi skulde haft fremmede i Dag, de skulde komme hjem fra Allerslev og plukke Tyttebær, men de kom ikke paa Grund af Vejret, det regnsnaskede nemlig lidt i Gaar strømmede Regnen ned næsten hele Dagen, naa, de kommer nok i Morgen i Stedet for.

 

Kære Anna Valborg!

Dette Brev skal du have, eftersom du kommer med saa mange Spørgsmaal. Først spørger du om jeg helst vil hjem eller hvad, det ved jeg snart ikke engang selv, jeg vil gerne hjem, men jeg kan ogsaa nok tænke mig at blive her i Vinter alligevel og hjemme trænger I jo ikke saa meget til mig, jeg er derfor kommet til det Resultat at det er nok bedst jeg slaar mig til Ro, altsaa kun paa den Betingelse at jeg faar Lov at rejse hjem til Jul, faar jeg ikke det, kan de se dem om efter en anden Skønjomfru. Dersom I har noget imod den Ordning faar I lade mig det vide hurtigst muligt. Til Sommer skal jeg nok komme hjem, saa kan jo enten Anna V. eller Helga komme ud, saa længe kan de vel nok vente.

Hvor mange jeg har Brevskifte med ved jeg ikke saa nøje, men det er da ikke over en 10 Stk, tror jeg. Vi vasker Gulv i Dagligstuen hver Dag, vi vasker det altsaa, og ikke blot tørrer det over. Vi skal vist ikke saa tidlig op om Vinteren, det kommer jo an paa Mælkekusken.

Jeg synes, vi har Fremmede tit, dog ikke saa ofte nu, som i Begyndelsen, jeg var her. Jeg savner virkelig ogsaa Famlie-Journalen lidt, jeg blev helt rørt engang, jeg saa et gammelt Omslag af det, som Anna havde med sig. Ved du hvad, jeg har faaet saadan en Lyst til at besøge paa Klevang Gd. engang, jeg kan vel skrive til dem og spørge om jeg maa have Lov at komme og besøge dem, der er vist ikke Længer end jeg nok kan cykle derhen.

Vi har talt om at sende jer nogle Tyttebær, det bliver I vel glade for det skal være det bedste Syltetøj man kan faa og saa maa det jo ogsaa være fint, naar det kommer helt fra Jylland. Jenny skal alligevel sende nogle hjem til sine Forældre og til Fru Jørgensen, saa sender vi det nok i en Kasse, saa kan I dele, som I er Venner til, I skal nok faa nærmere Besked om naar de kommer. Vil I ikke sende mig en Stump Tøj til at lappe min Kittel med, der er kommet en Flænge i den.

Hvordan gaar det, kommer Ellen Andreasen herover til Vinter? Og Erna, mon hun skal paa Højskole?

Karl Otto er her endnu, det vil sige for Tiden er han paa Rejse i Sønderjylland, han rejser vist hjem til 1ste September, jeg har aldrig husket at spørge om han vil flytte ned paa Hullegd. men det kan I jo ogsaa selv spørge ham om, han er vist mest paa Søgaard der kan I vel ringe hen, han har ingen Plads endnu, men han har vel sagtens andre store Planer for.

Nu vil jeg slutte med de allerkærligste og bedste Hilsner til jer alle fra eders Gudrun.

Nu maa I ikke til Straf vente for længe med at skrive.

 

  9.9.1925
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

 

Hr. Andreas Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Skovende d. 9. Septbr. [1925]

 

Kære alle!

Jeg faar vel skrive lidt igen i Aften, skønt det er jo ikke min Tur, men jeg vilde bare fortælle jer, at i Morgen sender vi de før omtalte Tyttebær, vi sender dem nok til Andrianussens saa kan I enten selv afhente dem eller ogsaa kommer de jo nok ned med dem. Jeg haaber I bliver glade for dem, som Syltetøj smager de virkelig godt, det kan nu godt være de bliver lidt maskede inden de naar Bornh. de var nemlig rigelig modne, Anna og jeg plukkede dem i Gaar, medens de andre var i Grindsted til Møde.

I kan Tro, Jenny er ved at gøre fint i Stuen i denne Tid, hun har malet Loft og Vinduer, Dørene skal ogsaa have en Omgang, nu er hun ved at tapetsere, naar vi saa ogsaa faar ferniseret Gulvet, saa bliver der rigtignok pænt, jeg haaber I kommer hen og beundrer det, maaske er I allerede undervejs, saa dette slet ikke træffer jer, skønt I har vel ikke turdet give jer ud i Regnvejret, men herefter bliver det nok godt Vejr, saa I skal bare komme. Min Vinterhat ved jeg ikke om I kan have med eller kunde det være rigtig rart at  faa den snart.

Den Lap til min Kittel glemte I alligevel at sende, det gør nu heller ikke saa meget, da jeg nok alligevel ikke havde faaet sat den paa, men jeg vil dog gerne have den engang.

I spurgte forrige Gang om vi havde mange Æbler og Pærer, dertil maa jeg svare benægtende. Æbler har vi da nogle, men Fuglene har været saa slemme til at hakke i dem og mange er faldet ned, saa jeg kan ikke Tro der bliver mange at gemme hen for Vinteren, Pærer har vi ikke een eneste af, saa det forspiser vi os nu da ikke paa, Blommer er her heller ingen af, men saa har vi en anden Ting, som heller ikke er at foragte, nemlig røde Tomater omtrent saa mange vi vil spise, naar I kommer faar I nok ogsaa en med.

Ellers noget vigtigt at berette har jeg ikke, det er jo heller ikke længe siden jeg sidst skrev, jeg længes ogsaa i Seng nu, vi staar ellers ikke tidlig op længer, plejer gerne at nyde den i Sengen til Klokken 6, som andre almindelige mennesker. Det var jo sidst i denne Uge Mor og Helga kommer, det stoler jeg nu ikke saa helt paa, men venter de længer end til først i næste, stiller de min Taalmodighed paa en haard Prøve.

Nu til sidst de kærligste og bedste Hilsener til jer alle fra eders Gudrun.

Jeg adresserer dette Brev til Far, saa er det hans Pligt at skrive til mig igen.
 

  18.9.1925
Inger Dam og Dagny ? til Vilhelmine Andreasen, Gudrun Dam og Helga Dam

"En ensom Bornholmerske" har skrevet dette den 18 Sept. [1925]

 

 

Kære Mor og Bella!

Jeg takker ogsaa for Brevet; men Fader den Nysgerrigper kunde selvfølgelig ikke vente med at aabne det til jeg kom hjem, (Han havde ganske vist klistret det til igen) skønt jeg kom hjem Kl 1, og saa vil jeg barestens sige at jeg kun har faaet eet lille et derovre fra som jeg har læst uden der har været nogen nysgerrige Næser i før min. Far siger at hvis i har tænkt at I vilde se jer lidt omkring skal I ikke blive hvert Sted saa længe som de vilde have jer. I Dag har V. Thorsen Ryttergd. været her og solgt "Bornholms Vejviser", der staar alle bosiddende Folk paa Bornholm. Far har skrevet til P. Lassen Hvad? siger jeg? Jæ ded vedd hum nok! Basta. I Dag havde jeg en Kurv Pærer med til Telefondamerne: Nej, det var dog alt for meget! osv. Ja Far han si'r mer endnu for han si'r at nu har vi omtrent pløjet alt det vi skal saa Hvede i. Karoline har hverken ladet høre fra sig paa den ene eller paa den anden Maade endnu hvad bilder hun sig dog ind? Jeg faar vist snart Mavepine af den "megen Malkning" jeg har nemlig malket baade 7 og 9 og det er store Tal her til Gaards. Endelig si'r Far endnu en Ting den nemlig. At Fætter Markus i [Slamre?] er blevet forlovet med en der bærer Titel af Myhre og har tjent hos Doktor Madsen, saa F. Marie har set hende engang eller to. Til Lykke paa Fødselsdag, lille Helga! Det maa jeg endelig inte glemme. Hils nu alle de I vil besøge af mine gamle Bekendte

fra deres og eders

"ensomme Bornholmerstakkel"

Inger

 

Kære Alle! I Hast

Ja, jeg skriver allerede igen til jer. I morer jer vel godt derover syntes jeg det lader til. I fotograferer nok derover, det er et meget pænt Billede, der hvor Gudrun staar og graver Kartofler op det kunde jeg godt li at have et af. Jeg skal lige straks cykle ned med Brevet paa Stationen og saa skal jeg hen til Telefondamerne efter Kurven hvor der var Pærer i. Ja nu har jeg ikke mere at skrive for de andre har skrevet det alt sammen. Hilsen fra din hengivne

Kusine Dagny.
 

  2.10.1925
Gudrun Dam til Inger Dam

Skovende i Køkkenet Fredag Aften

d. 2. Oktbr. 1925.

 

Kære Inger

Tak for Brevene, det var godt I huskede at skrive i ordentlig Tid, jeg vil belønne jer for det ved straks at skrive igen, det er nu ikke alene for  jer skyld, men saa venter jeg naturligvis Brev igen i næste Uge.

Det var jo glædeligt at de rejsende er kommet godt hjem, og slet ikke var søsyge, det var nu næsten en Skam for lille Helgas Skyld, hun kunde have haft godt af at prøve det lidt. I glemte at skrive om I besøgte hos Fætter Matheas i Købhn. Jeg var jo noget længe undervejs fra Brørup til Tofterup, hele 5 Timer, men i de 4 sad jeg jo ganske vist i Bramminge. Svend Fredslund har nok alligevel læst udenad, saadan som Mor sagde, det var skam godt jeg købte den Bog til Esther, det tog da nogen Tid at læse den og saa besaa jeg jo Staden, men det var nu alligevel rigtig ærgerligt, for jeg kunde akkurat ligesaa godt været paa Klevanggaard i den Tid.

De havde ikke ventet mig tilbage inden Aftenen før jeg kom om Middagen, men Jenny havde alligevel sagt at nu var det snart paa Tide jeg kom tilbage, for nu havde de ikke faaet noget videre bestilt i snart 14 Dage, men jeg er virkelig ved at synes at det er smigrende at de ikke kunde faa noget bestilt fordi jeg var borte, naa, Jenny var nu undskyldt, for hun havde næsten været syg hele Tiden, mens jeg var borte.

Jeg blev ogsaa straks sat i Sving da jeg kom hjem, hele Bryggerset stod og flød og saa farligt ud, Jeppe havde nemlig slynget Honning ud, Opvasken stod ogsaa der, Køkkenet skulde gøres i orden og saa var der mit Værelse, det saa dog næsten værst ud, der laa alt hulter til bulter og Potten stod og var ved at løbe over, den har Anna altid meget svært ved at faa tømt, jo, jeg kunde nok forstaa, det var paa Tiden, jeg kom tilbage. Havren, som vi høstede medens I var her, havde de ikke faaet kørt hjem, men nu har vi den da inde, jeg læssede selv alle Læssene af der var nu heller ikke mere end en 4-5 Stk. men de var til Gengæld store. I Dag har vi begyndt at samle Kartofler op og I kan Tro, her er Kartofler saa det forslaar noget, jeg tror vi fik 4 Læs op i Dag, var det ikke godt gjort? Jeg tror ikke jeg vil skrive mere denne Gang, jeg har vist ikke saa meget mere at fortælle, at jeg kan fylde et Ark til, saa faar i nøjes med dette. Kærlig Hilsen, mest til eder alle, men allermest til dig, lille Inger fra Ældsten i Jylland.

Jeg skal hilse saa urimelig mange Gange fra Jenny

 

  10.11.1925
Anker Frandsen til familien på Skovledholm

Ollerup Højskole den 10 November 1925

 

Kære Derhjemme!

Nu længes i vel snart efter at faa Brev fra mig jeg har det godt. Rejsen herover gik meget godt og nu er jeg snart begyndt at blive lidt kendt herover og jeg er ogsaa snart kendt med en hel Del Elever forresten syntes jeg ikke her har været kedeligt de første Dage her er jo næsten noget at bestille hele Tiden. Jeg har faaet Brev fra Dagny i Dag hun er jo meget fornøjet med at være der hun troede jeg gik og kedede mig. Jeg syntes forresten jeg har været herover en farlig lang Tid men det er nu ikke for at jeg længes. Vi har Politi herover saa man kan næsten ikke røre sig før man skal give i Bøde som skal gaa til Chokoladegilde vi har snart Penge nok til det første Gilde saa har vi faaet lavet en Avis der hedde "Grovfilen" den skal oplæses første Gang i Morgen Aften jeg haaber da ikke jeg kommer i den. Jeg kan hilse fra Niels, Katrine og Ragnhild. Ragnhild hilste jeg først paa i Søndags da her var Aabningsmøde ellers kommer hun næsten ikke uden for Køkkenet og der maa jeg jo ikke gaa ind.

Katrine faar jeg snakket med mange Gange jeg har mødt hende et Par Gange og ellers kan jeg bare gaa hen ved det Vindue hvor jeg ved hun staar saa lukker hun op med det samme. Niels har jeg været henne og besøge flere Gange; og saa en Broder til Kristian paa Bispegaarden som Anker kender de er ogsaa her henne somme Tider. Vi faar god Mad her saa jeg tænker snart at jeg bliver saa tyk og fed for jeg syntes jeg spiser saa meget en Dag havde Pigerne kommet Salt i alle Sukkerbøsserne saa vi fik Salt paa Havregrøden men de fik ogsaa det meste ud igen for det var næsten ikke til at spise. Johannes Rasmussen var her til Aabningsmødet og han bad mig og Niels og Ragnhild og Katrine og Agnes ud og besøge ham sammen med nogen der fra den Egn. Jeg skulde forresten hilse hjemme fra Bækhøj og fra Bak han kan nok huske Far og Niels Frandsen fra Vallekilde Højskole. Vil i ikke  sende min Barbersæbe og Kost herover jeg tænker nok i kender det. I er vel snart færdig med at køre Roer ind det har jo ellers ikke været saa godt Vejr. Hvordan malker Køerne og hvem har kælvet kunde i ikke skrive lidt om det. Anker og mig skulde have en Kvittering af Jørgen paa at vi er flytter derfra men det skriver Anker vist ellers nok til Jørgen om. I skal ikke sende min Garderobe for der har jeg ikke brug for og der er heller ikke Plads til den i Kammeret. Nu har jeg ikke mere at skrive denne Gang nu skal jeg en lille Tur hen og se til Niels.

Med venlig Hilsen Anker
 

  20.11.1925
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

 

Fru Vilhelmine Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Skovende d. 20 Novbr.

1925

 

Kære Mor!

Ja, nu vilde jeg jo gerne ønske dig saa rigtig mange Gange til Lykke med de 50, Jubilæumsdagen har du jo fejret naar du modtager dette, det er jo lidt kedeligt og jeg ikke kan være hjemme hos jer den Dag, men jeg skal nok tænke kraftigt paa jer alle og særdeles meget paa dig.

Næste Gang må I fortælle om det kom i Avisen (Fødselsdagen altsaa) Du undrer dig vel over at der ikke kommer en stor Pakke, men du faar undskylde, at den kommer lidt bagefter, du kan jo leve i Haabet til du ser den, det skal nok ikke vare ret længe, tænker jeg. Vi har saamænd Fødselsdag i Dag, det er Hr. Jeppe Madsen, der har den Fornøjelse at blive et Aar ældre, vi fejrer det nu meget stille, her er ikke et fremmed menneske, men vi har alligevel holdt Chokoladegilde for os selv, det er ogsaa meget bedre, synes jeg, saa bliver der heller ikke nær saa megen Opvask. Jeg skal nok til Kirke i Aften, det var ellers Meningen at Herskabet skulde afsted, men saa finder Jeppe paa, at han vil ikke med, og saa bliver Jenny naturligvis ogsaa hjemme. Nu har jeg begyndt at gaa paa Gymnastik, det er meget morsomt, i Gaar kom jeg nemt derop, ellers er der jo noget langt, men Jen. og Jep var til Foredrag i Øse, saa kørte jeg med i Bil, naar vi saa var færdige gik jeg ind til Zenia og hjalp hende og brodere Julegaver, indtil de kom tilbage.

Vi gaar meget og forundrer os over den Spegesild, som i skrev der kom, vi har ikke hørt noget til den endnu. Er det Karl Otto der sender den? Hvordan gaar det jer, har I Frosvejr hjemme, her har det frosset saa knagende lige indtil i Dag, saa vi er nu ikke færdig med Roerne endnu, det er ogsaa længe siden vi var derude. Jeg kan fortælle, at nu har Hans Villads's faaet en lille Pige, hvad jo er en stor Begivenhed her i Familien.

Nu har jeg begyndt at lære Madlavning under Husmoderens Vejledning, Jenny sidder paa køkkenbordet og kommanderer mig saa jeg bliver nok dygtig inden jeg kommer hjem, mon ikke. Er Erna saa kommet afsted paa Højskole og har Fru Jørgensen saa slet ingen til hjælp?

Det er snart noget siden, jeg hørte fra jer, maaske kommer Pakken eller Brevet eller hvad det nu bliver i Morgen, jeg tror, jeg vil sige Tak paa Forhånd, saa kan jeg vel vente lidt længer med det bagefter, jeg har nemlig saa daarlig Tid til at skrive. Jeg vil endnu en Gang ønske dig til Lykke og hermed slutter jeg saa for denne Gang.

Kærlig hilsen til jer alle fra

din Gudrun

d. 21 Jenny sagde i Gaar at hun vilde nok ogsaa skrive lidt, men fik det dog ikke gjort, saa beder hun mig hilse saa mange Gange og ønske til Lykke, samt hilse K. O. og sige at han skal nok faa Brev fra hende inden ret længe. Nu skal jeg skynde mig ud at mugge Hønsehus.

I Hast. Gudrun
 

  14.12.1925
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

 

Frk. Inger Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

[14.12.1925]

 

Kære Alle

Først Tak for Brevet; dette bliver jo saa det sidste i faar inden jeg kommer selv, men jeg nærer dog det Haab at høre fra jer endnu en Gang før Jul. Jeg begynder allerede at blive søvnig, skønt Klokken ikke er slaaet 7 endnu, men vi var paa Galej i Aftes og kom først hjem da Klokken gik til to. Det var Dilettantkomedie i Ungdomsforeningen, vi var til, der var først Komedie, dernæst fælles Kaffebord og saa tilsidst Sanglege, det var meget fornøjeligt.

Nu har Jenny og jeg været i Bramminge, jeg købte mig jo saa en ny Frakke, den er brun med lidt Skindbesætning, Jenny og jeg er nu enige om at den er pæn nu kommer det jo an paa, hvad I synes, jeg købte ogsaa et Par nye Støvler, brune Fedtlæders, de kostede 18 Kr. de ser vældig solide ud. Jeg fik Brev fra Esther forleden, hun kunde godt tage imod mig i Købhn., vi har ogsaa truffet Aftale om, hvordan vi skal finde hinanden paa Banegaarden, jeg skal saa gaa med hende til hendes Moster, indtil Damperen gaar. Hør, kunde I ikke ringe op til Hans Nielsens og sige at jeg muligvis kommer derind og drikker Formiddagskaffe d. 24., hvis I vil det, behøver jeg vel ikke skrive og bebude min Ankomst.

I Morgen skal vi slagte Gris, men vi bærer os saa snildt ad dermed, idet vi blot kører den op til Slagteren og lader ham ordne den, vi mangler nemlig en stor Balje at skolde den i, det her er jo ogsaa meget nemmere, saa slipper vi for saa meget Svineri ogsaa. Slagteren tilbød saamænd endda at røre Pølsen sammen, men Jenny betakkede sig dog, hun vilde hellere selv gøre det. I Dag har vi bagt Tvebakker, i Morgen brune Kager.

Karl Otto skal have saa mange Tak for Silden, nu er den kommet, vi har smagt paa den, den blev spist med Andagt, kan I Tro. Jenny sagde ogsaa, da vi fik den, at nu maatte vi nok stræve at ha' en Spand Honning afsted til ham, ellers blev han nok ikke god. Svar til A. V. Den uciviliserede lyder det poetiske navn Mads, og han dufter noget lignende som naar man hælder Kolonje paa en Kattelort, ellers er der ikke noget særligt at bemærke om ham. Paa Torsdag skal jeg nok ind og hjælpe Larsens at lave Juletræspynt, det skal vist en Del af Gymnasterne. Jeg synes ikke jeg har noget videre mere at skrive, nu kommer jeg jo snart saa kan jeg hellere fortælle, det er jeg vist bedre til, saa vil jeg blot ønske at denne sidste Uge kunde skynde sig at gaa, saa jeg kunde komme afsted. Blot der nu ikke bliver Havis, det er saa hundekoldt i Aften. Nu maa I have det saa godt til Jul, jeg haaber I husker at bage mange Pebernødder og faa endelig et pænt Juletræ.

Kærlig Hilsen fra eders Gunna.

Jeg skal nok ringe op til jer, naar jeg kommer til Lands igen.
 

  10.1.1926
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Skovende  Søndag. d. 10 Jan.

1926

 

Kære alle hjemme!

Kan I nu sige andet end at jeg er en ualmindelig flink Pige, først skriver jeg til jer i Gaar, og saa igen i Dag, kan I gøre mig det efter mon?

Rejsen gik godt nok, som jeg formoder I har hørt. Jeg fandt ingen Makker på Damperen, men jeg traf en elskværdig Dame, som hjalp mig at faa fat i en Bil. Jeg havde en rædsom Tandpine fra Fredericia til Bramminge, det var langtfra behageligt, men  man maa jo finde sig i Livets genvordigheder. Da jeg kom til Tofterup var det baade mørkt og pløret, og jeg maatte nok pænt traske af og gaa, saa jeg var glad, jeg havde "den elektriske". Undervejs stødte jeg paa Jeppe og Mads, der skulde afsted til Koncert i Byen, men da jeg saa kom hjem og havde været hjemme et Øjeblik, kom Jeppe hjem sammen med en anden Mand, som han havde truffet. Han, Jeppe altsaa, havde da købt 12 Grise og givet 40 Kr. Stk., var det ikke godt gjordt saadan i en Haandevending.

Jeg har haft travlt i Dag, næsten helt til nu. (Kl. er 5) I Formiddags var mit Herskab nemlig til Kirke og i Eftm. er de ogsaa paa Viften, de skal vel rigtig benytte Lejligheden, nu jeg er kommet igen. I Formds. bagte jeg Franskbrød, og Jenny sagde, at de var ekstrafine.

Tænk engang, jeg er virkelig næsten ved at længes hjem igen, og jeg har dog ikke været væk mer end godt en Dag. Ja, det lyder mærkeligt, men er dog ikke destomindre den rene, skære Sandhed. Naa, det er nu ikke saa slemt endda.

I Morgen skal vi nok vaske Storvask, saa har jeg noget at glæde mig til. Fy! Det snavsede Underliv og Makkatrøje, som Mor sagde at jeg var en Dorthe, fordi jeg havde glemt var alligevel i Tasken. Jeg har allerede talt med Jenny om Anna V. Zenia skal i det mindste flytte, de bryder dem ikke saa meget om at beholde hende længer. Hun vilde tale med dem om det, sagde hun, men jeg foreslaar nu at A. V. tænker sig om 2 Gange, for hun rejser saa langt bort fra Far og Mor.

Familien her paa Skovende (jeg tænker da nok, jeg skal hilse fra mine foresatte) og fra eders Gudrun.

Skriv endelig snart.

 
  16.6.1926
Anker Frandsen til familien på Skovledholm

Finland den 16 Juni 1926

 

Kær derhjemme

Ja nu er jeg da endelig naaet til Rejsens Maal; men det har ogsaa varet længe og nu skal jeg prøve at fortælle hvorledes Rejsen er gaaet. Først kom jeg til København og der traf jeg jo straks nogle jeg skulde rejse sammen med, Tøjet fik jeg sendt til Skibet og saa fulgtes jeg med nogle ned til Havnen; men det var langt og det var saa varmt saa jeg blev saa træt inden jeg naaede derned. Kl. 12 sejlede vi af Sted og det var en dejlig Sejltur den Dag og Damperen vi sejlede med var næsten ny og der var god Plads i den; men i Soveværelset var der ikke god Plads de fleste af os var stuvet sammen nede i een Kahyt hvor der var saa varmt. Dagen efter blæste det noget og op paa Dagen var der flere og flere der blev Søsyge, jeg tror jeg var en af de første og jeg var det hele den Dag. Om mandagen var det et dejligt Vejr og Kl. 6 om Morgenen kunde vi se Helsingfors og Kl. 8 kom vi i Havn. Der fik vi vort Tøj igennem Tolden varede ikke længe, og saa cyklede vi til Banegaarden. Der fik vi Billetter dertil hvor vi skulde hen men det var næsten umuligt at komme sammen med nogen Bestemt. Der fik vi ogsaa vekslet vore Penge og vi kunde købe alt muligt der det kan nok gaa og handle uden vi kan forstaa hverandre. Kl. 1 gik det Tog jeg og de fleste andre skulde med det var et Exprestog og vi kørte hele Eftermiddagen og holdt kun en Gang hvor de halve af os kom af men jeg kørte lige til Kl. 6 og saa kom vi til en by der hed Aabo; men jeg skulde derfra med en Damper ud til en Ø og den gik ikke før Tirsdag Eftermiddag og der var flere samme Tid skulde med andre Dampere til nogle andre Øer. Saa kom vi ind paa et Hotel og bo og der var vi saa den Nat og den næste Formiddag vi gik og saa paa Byen og bestilte ingenting; men det var selfølgelig gratis altsammen. Om Eftermiddagen gik saa de forskellige Dampere vi skulde med jeg var den eneste der skulde herud og jeg ventede ikke at se de andre før vi skulde tilbage. Da jeg saa kom til den Ø jeg skulde af ved var der ikke et Menneske og se og jeg stod ganske alene nede ved Stranden. Jeg gik saa ind i Landet og kom til en Gaard og det var netop der jeg skulde være. De er meget flinke her men jeg kan ikke forstaa et Ord af hvad de siger. Noget efter jeg kom var der en der vilde tale med mig i Telefonen, det var en dansk Mejeribestyrer der bor her i Nærheden og han bad mig komme derhen saa tidt jeg havde Lyst til det der var andre danskere der henne sagde han. I har det vel godt derhjemme men nu vil i nok skrive saa snart i har faaet Brevet.

Min Adresse er: Anker Frandsen

Urho Nieminen

Parainen

Turku Station

Finland

Jeg kunde jo nok skrive noget om, hvad jeg har set paa Rejsen men det maa je hellere vente med til jeg kommer hjem, for det er for meget at begynde paa.

Jeg har ikke set Roemarken endnu.

Venlig hilsen fra Anker
 

  20.6.1926
Jenny Larsen til Gudrun Dam

Skovende d. 20-6-26

 

 

Kæreste Gudrun

Altsaa: I Kraft af min Selvovervindelse skal du alligevel have en lille Fødselsdagshilsen.

Til Lykke! lille Gudrun. Tak for dit Brev, det er jo snart længe siden - ja, du kender nok min Uvilje. Det er nu da ellers ikke helt fri for, at vi har savnet dig, men det har du vel ikke mærket, Svigerfar har da gaaet og snakket om, at han fik dig vel aldrig at se mere, men jeg trøstede ham med, at du kom nok snart og kiggede til os.

Vi har det omtrent som sædvanligt - med Rift og Slid som de siger herover, men vi kan dog helt anderledes følge med end forrige Sommer, det er rigtignok godt, at vi er fri for den Mælketur, vi er ligeved at være færdige med at tynde Roer, selv om vi har mange. I Roerne er Julie dig ogsaa en værdig Efterfølger, herinde er hun næsten lidt for rask, saa jeg vil snart lige saa gerne passe det selv, ellers er hun en rar Pige, hun har bare ikke lært at være lidt omhyggelig med Arbejdet inden Døre, og hun er jo saa gammel, at det ikke er saa nemt for mig, at rette alt for meget paa hende.

Du skulde ellers været her St. Hansaften, da skal vi have Ungdomsforeningen herud til St. Hansblus med Hekse og det hele. Bagefter skal der spises Rabarbergrød i Haven, som skal illumineres, det bliver forhaabentligt Fest.

Vor Have er ellers saa pæn i Aar, alting staar saa godt, kun faar vi ikke ret megen Frugt, hverken paa Træerne eller Buskene, Frosten var for haard i Blomstringstiden, hvordan gaar det paa Bornholm?

Du har maaske hørt, at Kristian og Ragnhild rejser herfra et Aars Tid, Kr. skal paa Kursus i København, det er jeg nu ikke saa henrykt for, men man maa vel ikke være saa egoistisk. Se, I skal nu ikke helt stole paa, at I er sikre for mig i Sommer, det er ikke helt udelukket at jeg en Dag træder ind ad Døren, men hvis det sker, faar jeg i hvert Fald ikke  Manden med.

Hvordan gaar det dig med min lille Bror, kan du nok ordne ham? Hils ham mange Gange. Fortæl din Far, at der dog er een af Podekvistene som bliver ved at gro, de var i Grøde efter Podningen allesammen, men nu er de altsaa rejst paa den ene nær. Du kan godt købe dig en stor Kurv her skal nok blive Tyttebær.

Hils nu alle dine fra os mange Gange.

Selv faar du de kærligste Fødselsdagshilsener fra os alle, din hengivne Jenny
 

  20.7.1926
Anker Frandsen til familien på Skovledholm

 

 

Røvarnäs d. 20 Juli 1926

 

Kære derhjemme!

Endnu en Gang vil jeg skrive til jer, men det bliver ogsaa sidste Gang for i Dag har jeg faaet Bud om at jeg skal rejse herfra paa Lørdag og saa skal vi paa Turistrejse i tre Dage saa jeg tænker jeg kan være hjemme Fredag eller Lørdag i næste Uge. Jeg har heller ikke noget at bestille nu jeg luger Roerne lidt tredie Gang og en Gang imellem renser jeg. Forrige Søndag var jeg ude hos Mejeristen der er en Del Danske derude jeg kender og en Dag var der 7 Danske der spillede Fodbold imod de Finske men de tabte men var jo heller ikke øvede. Jeg blev indbudt til at være med og lave Gymnastik til en Fest der skulde være om Søndagen efter og det vilde jeg selvfølgelig gerne. Jeg kom saa derud Lørdag Aften og da øvede vi og vi kunde ikke blive mere end 7 foruden Lederen men det var der jo ikke noget at gøre ved. Jeg laa derude om natten hos en af mine Højskolekammerater de taler svensk derude allesammen. Søndag Formiddag øvede vi os igen men da var jeg saa uheldig at faa vredet min ene Fod lidt og den generede mig noget om Aftenen. De var ellers meget begejstrede over det vi lavede de havde jo aldrig set saadan noget før skønt det jo ikke var saa godt som det kunde være for af Redskaber var der kun en Buk og en Plint og Madras og det havde Mejeristen og tre Danskere lavet Dagen før saa det var jo ikke 1. Kl. Der var ogsaa Dilettant men den var nu meget sløj og bagefter var der Bal det gik godt især da to Danskere kom til at spille da var der næsten ikke andre end os Danskere der dansede. Nu vil jeg slutte for denne Gang Resten kan i faar naar jeg kommer hjem og det kan jo ikke hjælpe i skriver mere

Venlig Hilsen fra Anker.
 

  8.12.1926
Anker Frandsen til familien på Skovledholm

Bovang den 8-12-1926.

 

Kære derhjemme!

Naa i syntes jeg har ventet noget længe med at skrive men i ved vel nok at det er ikke det jeg er allermest for jeg har heller ikke haft saa megen Tid til det i den sidste Tid.

Jeg har det meget godt og det er vel nok derfor jeg ikke har skrevet før og saa gaar jeg til Gymnastik to Gange om Ugen og i tre Aftener har jeg været til Kursus i Kvægets Vinterfodring i Foreningen "Unge Landmænd" som Aksel er Formand for. I Søndags skulde jeg have været til Gymnastik henne paa Kroen men saa havde vi fremmede Lørdag Aften og jeg kom saa sent i Seng saa havde jeg ikke Lyst til at tage til Gymnastik saa var jeg derhenne om Aftenen og se Dillettant. Nu har jeg begyndt at malke Morgen og Aften men om Aftenen malker vi Kl. 5 saa vi er færdig til Fyraften og det gaar storartet med at komme op Kl. 5 om Morgenen. Så Søster er fornærmet fordi jeg ikke skrev til hendes Fødselsdag det er jeg ked af men det er der vel ellers ikke noget at gøre ved. Naa i skal holde Fars Fødselsdag paa Søndag saa kan jeg maaske komme men jeg har ikke spurgt endnu men i skal da ikke vente mig alt for sikkert. I Morgen rejser Aksel og Karen altsaa Manden og Konen til København og skal være derinde i to Dage. I er vel færdig med at pløje for længe siden nu nu har det jo ogsaa været godt Vejr til det hernede tærsker vi og vi har og meget at tærske der er tre Stalde foruden det der er  i Laden og den var omtrent fuld da jeg kom. Jeg tænker nok jeg vil have Tøjet vasket hjemme der var jo ellers en Vaskekone der havde anbefalet sig til en af Drengene det var forresten Karen og Gerdas Moder dem der har tjent til Jens Andersens og Hans Peters men jeg tror nok det bliver det billigste og sende det hjem. Nu tror jeg ellers i har faaet alt muligt at vide hvad der er hændet mig men jeg har dog vist glemt at fortælle jeg at jeg har været til Ildebrand for noget Tid siden det var en Gaard her lige ved siden af der brændte vi fik det at vide da vi havde spist til Aften og var saa deroppe til Kl. 10 saa var vi hjemme og fik Kaffe og mig og den anden Karl vi skulde derop med Vand igen Kl. 12 saa lagde vi og lidt paa Sofaet og sov og var saa deroppe tre Timer fra 12 til 3 men saa fik vi ogsaa Lov at sove til Frokost næste Morgen.

Nu maa jeg sige Stop og jeg har ogsaa lovet at hjælpe en af Børnene med at regne.

Til Slut en venlig hilsen fra Anker.
 

  26.1.1927
Anna Valborg Dam og Gudrun Dam til Andreas Dam

Kuvert:

 

Hr. Andreas Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Onsdag d. 26 Jan. -27

 

Kære Far!

Hjertelig Tillykke med Fødselsdagen!

Og tak for Brev, Penge og Skoene. Alt var velkomment. Nu har jeg købt en Pude med Uldgarnsbroderi til 7,90 Kr. Og jeg har begyndt at lære at kniple. Kniplebrættet var nu ikke ganske tilfredsstillende, det var for lavt. Men det kan heldigvis laves. Gudrun er saa gal over at hun har begyndt paa den filerede Lysdug. Hun er nemlig ikke færdig med den. Jeg havde tænkt meget paa at knytte en Haandarbejdstaske, de har nemlig saadanne yndige Mønstre, men kan I tænke jer, hvor meget Knyttesilken vilde koste og For til den. Ja, det vil blive 10 Kr. Saa nu har jeg slaaet den Tanke ud af Hovedet. Det billige Knyttegarn vilde kun blive en ubetydelighed billigere, paastaar Frk. Hjortdal.

Naa, det er vel bedst at skrive om lidt andet end Broderi, især naar det er til dig Far.

Nu er Influenzaen over, G. og jeg har klaret os. Og nu har vi rigtig for alvor taget fat paa Arbejdet. Især i Gymnastiksalen er Hjortdal skrap. I Gaar fik de stakkels Synder Skænd, som ikke kunde strække Benene, idet de sprang over Plinten. (Skraaspring) Og alle de som ikke kunde, eller vilde, bildte Hj. sig vist ind, de skulde i Skammekrogen som hun i en Fart døbte en Krog i Gymnastiksalen. Vi er i Spring delt i flere Hold, saa der var kun 4-5 Stykker der ikke kunde. Deriblandt jeg, Anna Holm kunde heller ikke og vilde ikke springe, og da Hjortdal skarpt sa' hun skulde svarede hun igen. De var sandelig som "kogte Krebs" begge to. Men jeg holdt nu ganske med Anna, for naar man nu ikke kan strække Benene i den Sekund man befinder sig i Luften, saa er der da ingen Grund til at skælde. -Naa, i Dag var H. ogsaa klogere, hun tav klogelig.

Forleden Dag kom Ebba paa Kalundborg Sygehus. Jeg har vel ikke skrevet det, for det er jo alligevel noget siden. Hun var meget daarlig, hver Morgen havde hun 40 [grader]. Og det var ikke Indbildning, Hjortdal vaagede saamænd over hende baade Nat og Dag. Gymnastik fik vi ikke i flere Dage, vi maatte ud at gaa lange Ture, H. kunde slet ikke magte. I den Tid var hun ikke saa lidt pirrelig. Men hun havde rigtignok ogsaa sin Tid optaget. Ebba har jo tit været ude hos Doktoren for at blive undersøgt. Hun sagde altid at hun var syg, og laa næsten hver anden Dag. Men Doktoren paastod at hun blot var hysterisk. Nu siger de imidlertid at Ebba muligvis lider af Tuberkulose. Hvorvidt det passer har vi ikke faaet at vide endnu. Men det var da godt hun kom væk inden hun fik smittet hele Skolen. Saa er her kommet nok en Elev, Agnes Pedersen, Grønborgs gamle Pige. Han har faaet en ny. Lise Lindrup er paa Juleferie endnu, hun er bange for at blive smittet. --. Vi har ikke begyndt paa Folkedanse endnu, er det ikke for galt, men vi skal nok til det i denne Uge. Forrige Uge spillede de Komedie, Hostrup "Genboerne", Gudrun var med i Komplottet og klarede sig ug. Hun var saa sminket at hun skinnede. Men hun vil muligvis fortælle om det selv. Alt imens kørte vi andre paa Kælke, sammen med Præstens og Grønborg. Det vil sige mens de øvede sig. Vi har nemlig en dejlig Bøgebjerg Bakke at rusche ned ad. Præsten "styrede" os ned og halede Kælken op igen, og den var tung. Vi sidder nemlig 5 paa den ad Gangen, saa det er en ordentlig Krabat. Lørd. Eft. da vi blev kede af det gik jeg og Else en Tur ned ved Kirken. Der kom vi strax i "Krambulase" med Egnens Folk som kom ud og slaas med Sne med os. Ellen Margrethe en en værre en til at slaa med Sne og køre paa Kælke. -Naar hun paa en lille en-Persons Slæde kom farende ned ad Bakken og raabte: "Af Vejen"! sagde Præstens altid "Aa-aa det er kun en lille Bivogn.

Nu vil Gudrun nok ogsaa skrive derfor holder jeg op. Og hav det godt i det nye Aar, og hils de mulige Fødselsdagsgæster.

 

[uden på kuverten]:

Maa jeg lære Tysk? Der er en lille Flok som lærer privat hos Grønborg, men det koster vel nok Penge?

Jeg venter nu alligevel at jeg maa, nu jeg kender saa mange Piger fra Sønderjylland, sker det vel sagtens at jeg kommer derned at tjene, Gudrun ved ikke om hun har Lyst!

Svar skynsomst: I Hast

A. V. D.

 

 

 

Ubberup d. 26-1-27

 

Kære Far!

Ja, jeg vil jo ogsaa ønske dig til Lykke paa Dagen, det er jo en Skam, at vi ikke er hjemme og kan hjælpe til at fejre den. I Fjor fik jeg dog Chokolade, men det faar vi nok ikke i Aar. Vi har dog ogsaa Fødselsdag her om nogle Dage, Frk Hjortdal nemlig, hun fylder nemlig Aar paa Søndag. I den Anledning har der været en Indsamling i Gang, og i Dag har der i dybeste Hemmelighed været en Deputation i Kalundborg og købt en yndig Skrivebordslampe til hende. Saa maa der dog absolut vanke Chokolade Søndag Aften. Jeg siger ellers Tak for Pakken og Pengene. Mor troede nok at vi fik 40 Kr. tilovers, men det slog nu fejl. Vi skyldte jo 30 Kr. for Decbr. og skulde betale 150 Kr. for Jan. Altsaa fik vi 10 Kr. tilovers, men da vi havde 20 i forvejen, kan vi nok hjælpe os foreløbig. Vores Københavnstur trækker det nok ud med, lader det til.

Anna V. har jo fortalt, at vi spillede Komedie i Søndags. Det var nu ikke andet end Fælleslæsning, vi var nødt til at have Bøgerne, for vi havde ikke øvet os mer end 3-4 Gange, vi fik det først at vide Onsdag Aften og skulde spille Søndag Aften. Baade Grønborg og Hjortdal spillede med. Det skulde nu kun være for Eleverne, men Præstens havde hørt hvad der var i Gære og mødte naturligvis allesammen.

Der var 7 Herrer i Stykket, saa det kneb saamænd med Tøjet, vi maatte laane hos Naboerne. Det var dog godt, jeg fik min røde Kjole med herover, for nu fik jeg jo Brug for den. Vi skulde ogsaa været fotograferet, men er ikke blevet det endnu, paa Grund af det rugende Mørke, der altid hviler over Jorden.

Jeg har i Grunden ikke mere at fortælle, men da jeg ser, her ligge saadan et lille Ark ved Siden af mig faar jeg vel kradse lidt paa det ogsaa for jeg har jo ingen Hilsen faaet sendt.

Jeg har faaet min Film tilbage fra Kalundborg og Billederne var saamænd rigtig gode, men det gaar saa smaat med at kopiere, for det er jo aldrig lyst.

Anna V. har samlet vort snavsede Tøj sammen i Aften, saa sender vi det med det samme, saa kommer der dog Pakke til Fødselsdagen. Jeg skal nok skynde mig for Anna Valborg venter paa Pennen til at skrive Stil med. I kan nok forstaa, at vi er sparsommelige naar vi bruger den samme Pen.

Jeg fører flittigt Regnskab, selv den mindste Enkelthed bliver ført ind. Det stemmer da ogsaa paa en lille 25 Øre nær.

Nu haaber jeg, I er blevet raske derhjemme og saa maa I være lidt hurtigere til at svare nu end sidste Gang.

Saa faar I til sidst mange kærlige Hilsener og Tanker fra jeres Gudrun.

Hvis I har nogle Nipsnaale, maa I godt lægge dem med naar i sender Tøjet. Jeg kan nemlig godt bruge dem til at kniple. Vi haaber at faa Tøjet saa snart som det er mulig!
 

  15.5.1927
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

 

Fru Vilhelmine Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Askov Forsøgsstation d. 15-5-27.

 

Kære "Familie"!

Hjertelig Tak for sidste Brev, det glædede mig at høre fra jer. Filmen har jeg ikke kopieret endnu, for jeg har intet Papir, men den er vel god nok. Vil I ikke sende de Far tog ogsaa, naar I faar dem færdige? Nu er Barnepigen kommet, hun er kun 15 Aar og en rigtig sød Pige fra en Gaar i Tystofte. Hende deler jeg jo Værelse med. Forleden Dag vaskede vi Stor-Vask.Vi vaskede i næsten to Dage, det gik dog lettere end jeg havde troet, men her er da ogsaa baade elektrisk Vaske-Rulle og Vridemaskine, det er jo meget "missigt". Her er ogsaa elektrisk Strygejern, Støvsuger og Kødhakkemaskine, samt en ikke elektrisk Paalægsmaskine, jo, man har vel Sagerne i Orden, skulde jeg mene.

Jeg vil nu meget instændigt bede jer, om I ikke vil sende mig et Par hvide Forklæder, for jeg har for lidt. Vi har hvidt Forklæde paa hver Søndag og om Aftenen, hvis her er nogen. Og man kan kun have et hvidt Forklæde paa højst én Aften, naar vi nemlig sidder paa Køkkenbordet og drikker Kaffe, kan man jo godt risikere, at der kommer én og hælder Fløde, eller hvad der er nærmest for Haanden, i Skødet paa én. Vi I ikke sy det ene i den Facon som mit franske Forklæde med Bælte (Fru Køller klippede Faconen ud) saa kunde der vist sættes et Mellemværk øverst i Stedet for det blaa Satinbaand. Kunde I ikke ogsaa sy et Satinsforklæde endnu i den Facon, det mangler jeg ogsaa haardt. Det vilde maaske pynte med en lille Flæse. Den andet hvide Forklæde ved jeg ikke hvordan det skal være, det skal jeg først finde ud paa.

Ellers noget særligt har jeg ikke oplevet siden sidst. Torsdag Aften var Emma, Helene og mig til Møde i Ungdomsforen. Vi saa Lysbilleder og hørte Foredrag, det var der nu ikke saa meget ved, saa frøs vi ogsaa saa nederdrægtigt. Bagefter drak vi Kaffe, det var bedre, skønt Kagerne ikke var af lækreste Sort. Vid I, hvad vi har talt om? Ja, at det kunde være morsomt om alle vi unge Mennesker kunde cykle til Ribe en Dag, saa skulde vi have en gammel Kone til at ordne det herhjemme, og saa vilde vi tage afsted fra Morgenen af. Det skulde naturligvis være Sommer og godt Vejr, men det haaber vi da paa hver Dag. Synes I ikke, det var en god Plan? Naa, jeg skal nok ned at dække Aften- Kaffebord-.

Tirsdag Aften. Nu er det nok snart ikke for tidlig at faa dette færdigt, jeg har snart været en Uge om det. I Dag er vi blevet helt færdige med Vasken. I Morgen skal jeg gøre rent paa alle 7 Karlekamre, vi har ellers en Kone til det om Lørdagen, men vi er næsten nødt til at vaske Gulv 2 Gange i Ugen, for der skal jo være pænt ude. Jeg tilbringer 1 Time derude hver Dag, men der er ogsaa 11 Senge at rede, alle Gulve skal fejes, Vaskefade og Borde tørres af, desuden er der 3 smaa Forstuer at holde foruden.

I Gaar Aftes tænkte jeg paa at skrive, men der var fyret og saa dejlig varmt inde paa "De Gamles Hjem" saaledes kaldes Emmas og Annas Værelse, saa sad vi derinde og stoppede Strømper. Vort Værelse har ogsaa Navn, nemlig "Jomfruburet og Skatkammeret paa Forsøgsstationen". Det er alligevel et anderledes flot Navn end "De Gamles Hjem".

Nu skal jeg fortælle, hvad jeg bestiller om Dagen. Dagen begynder med at Anna stikker Hovedet ind ad Døren og siger Gudrun, saa trækker hun sig ligesaa stille tilbage igen. Mit første Arbejde er at fodre Høns og Kyllinger. Dernæst indtages Morgenkaffen paa Køkkenbordet, saa blive Klokken gerne 6½-7. Jeg kan ikke forstaa, de kan holde ud saa længe uden at faa noget at spise. Vi Piger drikker Formd. K. ved 9-Tiden, og ofte først Eftm. Kaffe Kl. 1 og derefter sammen med Herskaberne Kl. 3. Jo, vi skal saamænd ikke sulte os selv. Naa, men det var Arbejdet, jeg skulde fortælle om og ikke Maden. Først pudser jeg Fodtøj gerne 10-15 Par, saa vasker jeg op, skræller Kartofler og gaar saa gerne paa Fløjen. Ofte dækker jeg ogsaa Frokostbord til Herskabet og vasker op efter dem igen. Kl. 11 skal Hønsene fodres igen. Det er ogsaa forskelligt, hvad jeg bestiller, det kommer noget an paa Middagsmaden. Men Kokkepigen er nu dygtig og kan bestille en hel Del selv. Naar vi bliver færdig efter Middagen, gerne ved 2 Tiden holder vi fri til Kaffetid, men naar vi skal vaskes og klædes om og Kaffebordet skal dækkes inden 3, kan Middagssøvnen ikke blive ret lang alligevel.- Jeg siger Tak for Uret, det er kommet forlængst. Jeg glemte mit blaaprikkede Forklæde hjemme, men hvis I vil sy 2 hvide Forklæder, saa sy det ene i den Facon bare gør det noget mindre. Jeg skal snart til Vejen og gøre indkøb, der er vist en Snes Ting jeg mangler, jeg er blot bange, det svinder betænkeligt i Pengepungen og man kan vel ikke være bekendt at tage op af sin Løn endnu. Naa, men jeg faar holde op, man faar desværre saa lidt fortalt i et Brev, selv om det er langt, men jeg har det altsaa godt og befinder mig vel.

Kærlig hilsen fra eders Gudrun.

Skriv snart, eller maaske Mor kommer i egen Person?
 

  13.6.1927
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

 

Fru Vilh. Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Askov 13 Juni 1927

 

Kære Alle!

Mange Tak for Brevet og Kjolen, det var næsten et "Lykketræf" at det naaede saa langt, for Pakken var næsten gaaet helt op. Jeg har Kjolen strøget og hængt op. I Gaar kan I tro, vi havde en dejlig Søndag. Iversens var nemlig væk hele Dagen med alle Rollingerne, de var i Vejrs og saa til Sommerhuset. De havde Bøf og nye Kartofler samt Rabarbergrød med derud, jo, det var sikkert en dejlig Tur, de råbte ogsaa Hurra, da de kørte, men det gjorde vi rigtignok ogsaa og det endda af Hjertens Grund.-

- Her bliver et lille Ophold, for jeg skal have Grethe i Seng-

Det blev kun et ganske lille Ophold, for Pigen laa saamænd nok saa nydeligt i sin Seng, det var rigtignok langt over min Forventning - Naa, tilbage til i Gaar. Vi nød det altsaa rigtigt efter at de var taget afsted, ja, det vil sige, vi begyndte jo først rigtigt at nyde det om Eftm., om Formd. havde vi jo lidt andet, tilmed da Misse ogsaa var borte. (I Paranthes bemærket fik vi Bøf og Rabarbergrød til Middag, det forhøjede jo Stemningen). Første Del af Eftm. tilbragte vi ude paa Græsplænen under det store Egetræ, der var saa dejligt, der drak vi ogsaa Kaffe lige 3 Herrer og 3 Damer. I kan tro, vi fik baade Boller med Smør, Vandbakkelser (jeg spiste kun 4), Horn og 5 Slags Smaakager til Kaffen. Uhm! Efter K-Tid blev vi enige om at cykle en lille Tur til Skibelund i det dejlige Vejr. Der var ogsaa dejligt dernede og mange Mennesker ligesom i Almindingen. Ejnar, ham der hentede dig Mor, gav Is paa Tallerken dernede, det smagte ogsaa Guf, Guf, som Børnene siger. Vi skulde tidlig hjem for Hans og Ejnar skulde malke, imedens skulde Jørgen saa hente Aviser i Vejen, men da han meget nødig vilde afsted og vi andre heller ikke var "me Lysta" fik vi den Ide, at der kunde da køres og ud kom Jumben og ud kom "Gule" og saa kørte Jørgen, Peter Grau og vi 3 Piger nok saa lystigt efter Aviser. Naa, men saa er Søndagen næsten forbi. Iversens kom hjem mellem 8-9 med 6 trætte Unger,  som havde staaet paa Hovedet i Vejrs, og saa var Freden forbi for denne Gang og det varer længe, inden vi faar saadan en søndag igen. I Dag har vi vasket Stor - Stor - Storvask, det vil sige Kokke- og Barnepigen har naturligvis ikke været derude, men de havde ogsaa nok at lave herinde, naar de var alene de to. De har været 4 i Vaskehuset hele Dagen og alligevel bliver de ikke færdige før i Morgen Aften. De andre Piger er ogsaa gaaet i Seng for noget siden skønt Kl. kun er godt 9., jeg kunde saamænd ogsaa nok trænge til det, men nu synes jeg, at jeg vil skrive lidt endnu. Paa Onsdag skal vi vist alle til Møde paa Højskolen, der er Valdemarsfest.

Min Fødselsdag skal her være fin, fin Frokost, her kommer vist nogle fine Herrer fra en eller anden Planteavlsforening eller saadan noget. Om Aftenen er der Ungdomsmøde saa det bliver nok en bevæget Dag.

2 Ark. I Fredags havde vi stort, fint Selskab, dog kun til Kaffe og Dessert om Aftenen. Det var ved den Lejlighed disse Vandbakkelser blev bagt. Ja, her var rigtignok mange Slags lækre Kager kan I stole paa og der skulde meget til, for her var 30 Gæster og selv er vi 25. Vi fik for Resten ogsaa Chokolade. Kl 11 blev der serveret Ananas Dessert inde i Stuerne, jo, de forstaar det nok.

I har nok rigtig været ude og more jer hjemme i Pinsen lader det til. Og i Gaar var I vel til Aarsmøde i Aakirkeby alle Mand, ja, det vilde jeg ogsaa gerne været. Hvordan gaar det med Roerne, er de snart store? Her har de begyndt og meje Græs i Dag.

Nu skal jeg i Seng, men jeg vilde altsaa blive meget glad, hvis I snart sender mig et Par Kjoler. Den ene skulde helst være Mouselins, den skulde jo nærmest være bedst Kjole, sy den bare som den grønne og rynk den endelig godt, tror I, det vilde være kønt med et Par Pufærmer saa sæt det i. Den anden skulde være Eftm.Kjole, den maa du ogsaa godt komme Rynker paa, men det behøver vel ikke at være "Bølle". Mouselins Kjolen maa gerne være blålig, hvis det kan passe jer, ellers gør det ikke noget. Paa forhaand Tak. Nu er jeg gaaet i Seng.

Godnat!

Kærlig Hilsen fra Gudrun.
 

  20.6.1926
Inger Dam og Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:

 

Frk.

Gudrun Dam

Forsøgstationen

Askov

pr. Vejen St.

 

 

d. 20 ds. [juni 1926]

Kære Gudrun! Tak, mange Tak for de to sidste Brev jeg fik ikke svaret paa mit Brev inden Posten kom. Det sidste læste jeg kun om Aftenen, Mor & jeg var nemlig i Rønne jeg skulde til Tandlægen baade før og efter Middag; men saa blev jeg ogsaa færdig. Vi købte en ny Frakke til Helga og en til mig det var en slags Regnfrakker, som er meget moderne nu, det er de saakaldte imprægnerede! Jeg fik desuden efter stort Besvær en Hat. Mor var med Morgentoget, og jeg cyklede hjemmefra [Norm.T.?] 7¼, saa det blev en lang morsom Dag. Sikke et Vejr det har været i Dag her paa vores lille Ø, det har regnet og blæst, saa der slet ikke kan være tale om at komme i Roerne. Mor smuttede dog hen til Kobbegaard imellem et Par Byger, der var Symøde. Mor siger der er mere fint og fornemt paa Kobbe- end paa Lensgaard. Nu er der jo en enestaaende Lejlighed til at komme omkring. Naa, men jeg skulde fortælle lidt om i Gaar, Søndag. Det var jo sidste Søndag du havde det saa enestaaende, det havde du nok ogsaa fortjent. Først var Holger, Anna V. og jeg i Kirken, vi er nemlig med i Sangkoret, (ja, vi kunne selvfølgelig alligevel have været i Kirke) Saa styrtede vi hjem over Stok og Sten, Dagny havde heldigvis malket de meste og Far [Kanderne?] tømt saa det var snart paa sin Plads. Nu tror du nok der skulde ske noget, det skulde der ogsaa. Hør nu bare: Vores Kl. 1½ var vi færdige til Afgang saa kørte vi hen og fik Rigmor med og saa afsted til Rø, hvor vi stillede Cyklerne ind et Sted nær ved Stationen, - hvor Peder Jakobsen er "Bestyrer". Saa travde vi af ned til hotel "Helligdommen" og videre langs Stranden forbi det flotte Hotel "Stammershalde", forbi Tejn næsten en rigtig stor By, forbi Sandkaas og Humledal. Efter at have styrket os paa no'n dejlige Æggemader gik det videre til vi naaede Allinge, da regnede det lidt saa gik vi ind og spiste Konditorkager og drak Sodavand. Saa spadserede vi i det store nydelige Anlæg, og saa afsted til Sandvig i Sandvig er der saa mange flotte Hoteller.  Naar vi var kommet saa langt skulde vi dog ogsaa til Hammeren altsaa lige op til Fyret hvor vi kørte paa Karussel det var en næsten lige saadan som Egeskov. Mor havde bagt Pandekager som Form. dem nød vi paa Hammeren et Sted hvor der var en dejlig Udsigt. Det havde dryppet lidt meget af Tiden nu blev det imidlertid rigtig til noget et Øjeblik og vi skyndte os derfor til Sandvig Station der var næsten to Timer til Togtid men vi kunde nok trænge til at hvile de trætte Lemmer efter en saadan Spadseretur, desuden var det en stor flot Station.

Saa kørte vi da med Toget tilbage til Rø, hvor Hr. Peder meget samvittighedsfuldt havde passet Cyklerne. Saa hjem i en Ruf! Sikke Tur hva! Hjemme havde Mor haft Pihls og Fløjtegaards i Besøg. ---

Nu rigtig mange kærlige Lykønskninger sendes dig paa Fødselsdagen kære lille Gunna! Til Lykke! lille Jomfru Nittenaar! Mange Hilsner og gode Ønsker fra din Inger Elisabeth Dam!

 

 

 

 

 

 

Hullegaard 21/6 27

 

Kære Gudrun!

Dette faar Du vel ikke før om Aftenen men det faar nu være bare Du faar det samme Dag, jeg haaber andre er mere paapasselige med at faa det afsted i rette Tid. Vi havde haabet at kunne sende Dig en Kjole til Fødselsdag men Fru Kjøller kom først i Gaar Eftermiddag fordi det regnede saa forfærdeligt hele Formiddagen, Ih hvor det plaskede! I Dag er det godt Vejr igen men koldt og bøst skønt Solen begynder at titte frem. Nu kommer det jo an paa om Du kan lide det Tøj, vi synes nu det er kønt. Til Eftermiddagsbrug tænkte jeg Du skulde have en Mage til den Helga fik det er noget der holder sig lidt. Du faar altsaa din Pakke om nogle Dage ogsaa skal vi se at faa fat i en Æske at lægge det i for man kan jo ikke rulle det fast sammen, og saa gaar det jo adskilt. Var det extra Sæt hvide Kraver i den anden Pakke, for dem lagde jeg altsaa i?

I Gaar var jeg til Symøde paa Kobbegaard det var noget blødt og fedtet, men det er jo ikke hver Dag man har Adgang paa det Sted saa jeg sjoskede nu af. Der var kun de halve, men det gjorde jo ikke noget. Næste Gang skal vi hos Fru Andersen, Skolen. I Morgen er der Læsemøde paa Vestergaard og paa Fredag er der Midsommermøde i Ekkodalen med Holger Begtrup og Pastor Hansen som Talere. Man kan mest  farte hver Dag, men desværre er det næsten aldrig godt Vejr. - I havde nok en rigtig morsom Søndag forleden, ja det liver jo op i Landskabet. I Aar ser det ud som her skulde blive Kirsebær, men det kan jo slaa fejl endnu og Jordbærrene bliver ved at blomstre, der er langt frem inden der bliver nogle modne. Naa ja saa vil jeg ønske Dig rigtig hjertelig til Lykke med i Morgen og fremdeles, hav det godt i det nye Aar. Vi drikker nok Kakao paa Dig herhjemme.

Kærlig Hilsen til Dig fra Far og mor
 

  26.6.1927
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

 

Fru Vilh. Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm.

 

 

Søndag 26 Juni -

Forts. d. 28 [1927]

 

Kære alle!

Mange, mange Tak for Brevene og Pakken, den holdt godt denne Gang, jeg vil mens jeg husker det, berolige jer med, at jeg har faaet Kraven og Opslagene fra "den graaternede". Begge Kjolerne passede mig storartet, det vil sige, den rødlige var lidt for lang, men jeg har allerede lagt den op. Alle Pigerne var enige om, at de var saa kønne især naturligvis Mousselinskjolen, jeg holder ogsaa ganske med dem. Tak for dem! Og naturligvis ogsaa Tak for det andet, jeg fik, det passer mig sikkert ogsaa. Det regner i Dag som sædvanligt, vi skal ellers have Ungdomsmøde og Afskedsfest for Gregor i Aften, han skal nemlig rejse til Østrig i Morgen. Det var meningen der skulde være drukket Chokolade i Haven og saa leget derude bagefter, men det slaar nok Fejl. Det er ogsaa udmærket for saa kommer vi vist til at danse ovre Forsøgsladen i Stedet for og det er meget bedre. Naa, men det fortæller jeg om næste Gang, nu skal I høre lidt om Fødselsdagen. Vi havde jo denne her fine Frokost og inden vi blev færdige og fik ryddet lidt til Side efter den var Kl. 3 om Eftm. "Menuen" stod paa: Blomkaalsbudding med rørt Smør samt Kyllingesteg ned ny Kartofler og saa naturligvis modne Tomater, Salater o.m.m. Jo, I kan Tro, det var Guf, Guf. Saa fint har det aldrig været min Fødselsdag før. Vi fik dog vor Middagssøvn efter Kaffetid. Om Aftenen var vi næsten alle til Ungdomsmøde i Skibelund. Først Sanglege, dernæst fælles Kaffebord og saa slutte vi med en lille Svingom der kun varede en Time, men i den Time gik det ogsaa godt, i det mindste morede Pigerne fra "Forsøgen" sig storartet, de sad ikke over saa meget som en eneste Dans. Ja, saadan gik altsaa min Fødselsdag. St. H. Aften var Misse og mig i Biografen og saa "Ben Hur", det var jo ikke fint Vejr til at brænde Blus i. Fredag d. 24. var her igen Selskab. Alle Omegnens Landmænd og Koner var inviteret til Smørrebrød om Aftenen. I kan stole paa, her blev smurt meget fint Smørrebrød saasom Æg med Sild, Æg med Tomat, italiensk Salat o.s.v. De fik ogsaa Aftenkaffe med 17 slags Kager til. I Aften skal de kun have Chokolade samt Boller med Smør, Lagkage og Tvebakker. Nu er Klokken 2½, Middagstiden er forbi, for der skal stryges i Eftm., vi vaskede nemlig Klatvask i Gaar. Jeg faar skrive færdigt i Morgen.

Onsdag i Middagsstunden. Det tager Tid inden jeg faar dette afsted, jeg tænker nok, I synes jeg er en underlig éen, der ikke kan skrive og sige Tak for sine Gaver, men nu har jeg ogsaa besluttet mig til ikke at sove Middagssøvn mer, saa har jeg da en Time der til min egen Raadighed, naar vi ikke skal op før Klokken er 5½, kan jeg sagtens undvære den.- Nu skal vi snart rejse til Vejrs, det bliver nok i næste Uge, det var ellers Meningen, vi skulde rejst nu paa Søndag, men saa skal Ungdomsforeningen have Udflugt til Esbjerg og Fanø, saa bliver det andet nok udsat. Det vil jeg da haabe, for jeg vil rigtignok gerne med paa den Udflugt, vi skal danse i Esbjerg til Slut. Det er vist Meningen at Emma, Misse og jeg skal afsted og saa naturligvis de fleste "Mandfolker".

Hvordan tror I, det vil gaa mig som Kokkepige i Vejrs? Jeg kommer nu ikke dertil med store Forhaabninger, saa jeg kan næppe blive skuffet. Næste Gang jeg skriver sidder jeg maaske ved Vesterhavet, jeg ved ikke Adressen endnu, men I kan bare skrive hertil næste Gang ogsaa, for maaske er vi ikke rejst.

Jeg fik 14 kort og Breve til min Fødselsdag samt 5 Kr. af Tante og Faster, en Pakke fra Faster K. med et nydeligt hv. Forklæde, noget fint Brevpapir og Frimærker samt Chokolade og en stor Buket Pinseliljer fra hendes Have, det var jo en god Pakke. Af Iversens modtog jeg en Plade Chokolade. Det var vist alt.

I Aften tror jeg, vi skal drikke min Fødselsdagschokolade, det plejer de nemlig altid at faa, naar nogen har Fødselsdag her, og saa vil de ikke snydes denne Gang, der har blot ikke været Lejlighed endnu, men saa levnede vi saa megen i Gaar saa vi kan faa i Aften igen, det er jo meget praktisk, det slipper jeg jo nemt om ved.

Vi kom alligevel ikke til at danse i Gaar, Vejret blev desværre for godt, derimod legede vi Sanglege i Haven saa Sand og Grus fløj os om Ørene og vore Sko saa ud som jeg ved ikke hvad, naa det hele var nu for Resten meget morsomt. I Gaar Eftm. inden vi tænkte paa nogen Ting havde vi pludselig Gaarden fuld af Biler, det var en Forening der skulde se Forsøgene, da de kørte, talte vi Bilerne, der var 29, det saa helt festligt ud, saa mange kommer her vist ofte i Sommerens Løb, en Gang skulde her have været 85, fortæller Sagnet.

Er det virkelig Fars Mening at komme herover i Sommer eller er det bare en Trusel. Jeg har nu ikke givet Grethe Brevet, endnu da, hende kommer jeg forresten rigtig godt ud af det med, det gaar nok altsammen, selvom det ikke er min specielle glæde at være Barnepige. Jeg skal hilse Anna V. og Inger fra Hans og Søren, de slemme Drenge, I var ude og køre i Bil sammen med, de er nu ikke saa tossede. Søren er min specielle Ven, han kommer næsten hver søndag, i Gaar vilde han have mig til at følge sig hjem.

Vi har lige taget Afsked med Gregor, han rejste for et Øjeblik siden, nu ser vi ham nok aldrig mer; Iversens kørte ham til Lunderskov. Nu skal Misse og jeg ligestraks ned og lave til med Kaffen, nu har jeg da ogsaa skrevet et langt Brev med meget Stof i. Anna V. faar have taalmodighed en Uge endnu med de Film for jeg har ikke haft Tid til at kopiere nogen, men nu skal jeg rigtig gøre mig umage. Jeg har selv en Film hos Fotografen den kan hentes i Eftm, jeg skal nok fotografere, naar jeg kommer til Vejrs saa I kan faa nogle Billeder. Jeg skal til at sy Knaphuller i Kajs Skjorte, er det ikke forfærdeligt, jeg kommer vist til i Stilhed at øve mig paa en Klud.

Til Slut mange Kærlig Hilsener fra eders

Gudrun

Skriv snart

Hils Helga, hun skal ogsaa have Brev en Gang
 

  19.7.1927
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

Fru Vilh. Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

["Houres."]??

Tirsdag Aften d. 19 Juli 1927

 

 

Kære Mor!

Nu er det vist din tur til at få Brev! Jeg skrev jo et Kort i Eftm., men der staar jo intet paa, det var nærmest tænkt som  en Hilsen, hvis det skulde vare for længe med Brevet. Har i læst om den Ulykke, der skete i Gaar her i Vejrs? To unge Mænd, begge dygtige Svømmere, druknede i Gaar Formd. nede hvor vi plejer at bade. Vi opdagede det ved Middagstid, da saa vi at Folk havde Flagene paa halv Stang og saa fik jo snart den sørgelige Nyhed at vide. Det gælder jo om at være forsigtige, men det er vi nu ogsaa, i Dag badede vi slet ikke, for Havet var saa oprørt, vi nøjedes med at soppe lidt, det var ogsaa saa koldt, saa vi følte ingen "indvendig trang".

Nu er jeg blevet enepige, Anna Gundesen, vores Barnepige, rejste Søndag Aften saa havde hun lige været her i 14 Dage og saa skulde hun hjem og hjælpe til at vaske og hun kommer vist ikke mer igen. Det er ellers kedeligt, for hun var saadan en sød Pige, vi laa sammen oppe paa Loftet. Her er saamænd ogsaa nok at bestille for to, naturligvis ikke hele Dagen, men Morgen, Middag og Aften er her da nok, vi er jo alligevel 10 Mennesker hver Dag, det giver da virkelig baade Opvask og Madlavning. Det kniber med at naa det om Morgenen, naar der er 4-5 Unger der skal friseres, Grøden skal koges, Bordet dækkes o.m.m. Og saa ligger jeg naturligvis saa længe, som jeg kan. Om Aftenen er jeg heller ikke færdig før efter Kl. 9, dog er det en Undtagelse i Aften, da den ikke engang var halvni. Den første Uge vi var herude, var langt den bedste, ja, jeg ved naturligvis ikke, hvordan de næste bliver, men det kan jeg næsten tænke.

Da var "Jus" her hele Tiden, Fru I. skulde ellers kommet om Torsdagen, som vi kom her om Mandagen, men hun trak det bare ud. Saa ventede vi jo Herskaberne om Søndagen og de kom ganske vist ogsaa endelig en Gang lidt over Middag, men om Forladelse da vilde Fruen rigtignok med hjem om Aftenen, for han (K. Iversen) skulde nemlig males og hun vilde underholde ham. Var det nu ikke noget Pjat at køre med hjem for at underholde ham en Times Tid? Det synes jeg altsaa, men jeg sørgede ikke, nej, jeg var tværtimod hjertelig glad.. Naa, saa skulde hun komme igen Mandag eller Tirsdag og vi ventede jo men stadig saa vi ingen, endelig Kl. 10 Tirsdag Aften rullede Bilen op for Døren, vi havde helt opgivet dem for den Dag, de havde ellers telefoneret, at de kørte hjemmefra lidt over Middag saa vi var lidt forundrede, men saa havde de kørt i Grøften og kørt Bilen i smadder, dog havde heldigvis ingen kommet til Skade, men det havde naturligvis taget paa dem allesammen alligevel. De havde maattet i Grøften, for ikke at køre over en gammel Kone, der kom cyklende. Margrethe i Hv. Hytte og hendes Børn var ogsaa med og har været her siden, det er nu lige en Uge siden, de kom, og de skal afsted i Morgen. Jeg er glad for at de har været her, for Margrethe er saa flink til at hjælpe mig og hun har trolig staaet mig bi med Raad og Daad angaaende Middagsmaden. Hun har jo ogsaa været til stor opmuntring for Fru Iversen, der vist ellers vilde have kedet sig alt for meget, hun er nemlig ikke meget begejstret for at være herude.

I Morgen skal "Frodefamilien" saa bytte med Aase og Ingrid Schrøder, to Pigebørn paa 8 og 15 Aar. Jeg tænker nok Aase skal hjælp mig lidt med Børnene i stedet for Anna. Det begynder at blive mørkt og jeg begynder at blive søvnig, jeg vilde ønske, vi kunde snakket lidt sammen, man kan kun faa skrevet saa lidt af, hvad man gerne vilde fortælle. En Ting er sikkert, at jeg vil gerne bytte med Inger eller Anna V. den Tid jeg nu har tilbage her i Vejrs, for vel er Havet dejligt, men det er alligevel ikke saa forfærdelig morsomt, naar man skal have et Par Børn i Haanden hele Tiden.

Den sidste Uge har vi haft Kakao og [Millens-moder??] med derned og saa ligget i Klitterne og holdt Maaltid efter at vi har været i Vandet, da er vi altid saa sultne, men nu er det gode Vejr maaske forbi.

I har nok travlt med at høste, hvor mange Læs Kløver mon det bliver i Aar? Og hvordan gaar det med Roerne? Det er helt underligt at være saadan helt fra Landbruget, jeg aner ikke, hvordan der ser ud paa Markerne i Aar, man mister næsten Interessen, naar man ikke selv hjælper til. Nu kan jeg ikke se længer, og jeg vil ikke tænde Lampen, saa jeg bliver nødt til at holde op. Det er ogsaa ved at være Sengetid.

Godnat-.

Torsdag Aften. Ja, nu sidder jeg her igen. I Dag har vi haft det saa godt. Det var dejligt Vejr og Havet var vidunderligt, jeg kan svømme mindst 10 Tag, er det ikke storartet? "Frodefamilien" er ikke rejst, den er tværtimod blevet forøget med Hr. Frode selv, saa nu er hele Familien her. Og de har helt overtaget Husholdningen, i det mindste indtil Søndag. K. Iversen kom nemlig i Gaar og saa kørte Fru I. og Nine med hjem, Nine var nemlig syg, hun havde lidt Feber og saa turde Fru I. ikke være herude med hende, jeg tror nu hun var slemt glad for at komme herfra, det kunde man tydelig mærke paa hende, og nu syntes hun naturligvis, her var en passende Grund til at slippe herfra, jeg kan saamænd ogsaa godt forstaa, hun nødig vil være ude hos sine Unger, for de giver jo ikke Ro hverken Nat eller Dag. Jeg for min Part har da Ro om Natten, for vi paa Loftet lukker blot lige saa stille Lemmen til, saa har vi det saa dejligt for os selv. For Øjeblikket er vi 3 deroppe, nemlig mig, Grethe og saa en gammel Tante, som kom i Gaar og endelig skulde afsted næsten med det samme, men det ender saamænd med at hun bliver her til Søndag, hun finder sig godt tilpas her, og det er hende en stor Fornøjelse at gaa i Vandet. Naa, for min Skylde kan hun være her saa længe hun vil, hun generer mig ikke paa anden Maade end, at hun har taget min Seng i Besiddelse, saa jeg maa ligge paa det bare Loft.

Det er nu det 3. Ark, jeg begynder paa, denne Gang faar I da noget at studere, saa haaber jeg, I gør Gengæld, og skriver et rigtig langt Brev, jeg interesserer mig for alt, hvad der angaar Østerlarskersen.

Hvad siger I om, hvis jeg bliver her til Vinter? Jeg tænker, I synes nærmest, at jeg skal. Fru I. sagde forleden Dag "at jeg blev vel til Vinter". Den Gang svarede jeg ikke noget afgjort, for vi var midt i et Spil Whist, men Spørgsmaalet bliver vel nok gentaget. Som Barnepige bliver jeg altsaa ikke! Men Fru I. har ogsaa faaet Tilbud paa en Barnepige saa kan jeg vist passende faa Pladsen som Stue- og Bryggerspige, hvis jeg altsaa vil, for Emma skal jo hjem til Vinter. Det er jo tidlig at tænke paa det nu, men det er vist ikke for tidlig.

Jeg skal nu hilse mange Gange fra Margrethe og sige, at nu er jeg da endelig paa en Maade blevet Pige hos hende. Hun er saa rar, jeg er godt tilfreds med at bytte lidt med Fru I., hun egner sig ikke saa godt til at trampe rundt herinde og tage Forholdene, som de er.

Hun er desuden altid saa nervøs over, om der skal ske noget med Børnene, bare de faar en Torn i en Finger, er det jo forfærdelig galt. Hun er vist meget mere rolig, naar hun ikke selv er herude.

Anna V. spørger, om jeg snart har en Film herude fra. Det har jeg altsaa, men Billederne er blot ikke fikserede endnu, for vandet her er ikke godt til det, men nu sender jeg et, som er taget af Huset, det er rigtig godt, det blev taget den første Uge, jeg var her. Kan I finde mig derpaa?

Jeg har ogsaa taget et Billede af Huset fra en anden Side, det skal I ogsaa nok faa en Gang.

Jeg har en skummel anelse om, at Margrethe gaar i Køkkenet og laver Kaffe, saa jeg kommer vist til at slutte nu. Det er rigtignok ogsaa en lang skrivelse.

Nu til sidst en rigtig kærlig Hilsen til jer allesammen, skriv snart og hav det godt. Næste Gang maa du ogsaa stramme dig op og skrive, lille Mor, nu jeg har skrevet saadan et langt Brev til dig.

Kærlig Hilsen fra

din Gudrun

 

  10.8.1927
Helga Dam til Gudrun Dam

Kuvert:

Gudrun Dam

Øster-Havgaard

Askov

Jylland

 

 

Hovedskolen 10-8-1927

 

 

Kære Gunna

Ja, som du ser har jeg taget den Beslutning at sende en Hilsen over Vandet. Hvordan mon du ellers kan have det, er I kommet til Lands igen? Jeg hører jo saa sjælden fra dig, men jeg faar vel tilgive dig eftersom du har saa travlt, jeg venter alligevel en Hilsen til min Fødselsdag skønt jeg, skam at melde, ikke engang skrev til din.

Naa, det er vel bedst at fortælle lidt om, hvordan vor Ferie gaar, vi har haft Fremmede hele Tiden, først Hrr og Fru Nielsen Viborg, de kom før Ferien og er her endnu, saa kom Viggo og Misse, Fruens Bror med Hustru. Viggo er en Kæmpekarl, smuk og godt istand og Misse en Dukke, lille og tynd med Fødder saa smaa at hun bruger No 34 i Sko, jeg følte mig saa stor og klodset, men efterhaanden som jeg lærte dem nærmere at kende opdagede jeg jo nok at det lille Ansigt var sminket og slet ikke saa smukt og Haaret kort og krøllet, men tyndt. Hænderne som de skulde passe og pleje omhyggeligt var haarde og ru af Eksem. Søde var det nu alligevel begge to, men en Fejl endnu havde de, de vilde apsolut have at begge Drengene skulde kysse hele Tiden og da de opdagede at jeg ikke vilde kysse dem uden naar vi var ene, saa gik de og passede paa, om de fik held med dem ved jeg ikke, men jeg tillader mig at tvivle. Nok om det.

Paa Udflugt var de jo hver Dag de 4 Dg. de var her, med og uden Drengene, men derom er der intet at berette. Nu er Moster Jes kommet. Jeg har aldrig set mage til flot og fin. Hun har 5 Kjoler og 5 Par Sko med og Krøllejern, [Oatine?] og Silkestrømper i Flæng. Desforuden havde hun et forstørret Fotografi til Fruen et Sølvske og en lyseblaa Kjole til Annelise en Fodbold til Kaj et sæt fint Tøj til Svend og Dannebrog til begge Drengene, samt Slikkepinde og Bolsjer i Masser, Cigaretter og Vin ikke at forglemme, jeg har røget i Aften, Fru Nielsen og mig er hos Børnene, de andre i Almindingen.

Godnatkys pr. Brev din Helga
 

  12.8.1927
Vilhelmine Andreasen, Andreas Dam og Inger Dam til Gudrun Dam

Kuvert:

 

Gudrun Dam

Forsøgsstationen

Askov

pr. Vejen

 

 

Hullegd 12/8 27

 

Kære Gudrun

Tak for Brevet som vi endelig fik. Vi gik og undrede os nogle Dage over at vi ikke fik Spor af Breve hverken fra Dig eller Anna Val. A. V. rejste jo Fredag Aften lige fra Gildet paa Værmel.g. og vi fik ikke hverken Kort eller Brev før i Gaar, Torsdag, var det ikke slemt ligegyldigt, vi var lige ved at telegrafere hen med Svar betalt om hun var kommen. Naar vi sagde til hende at hun skulde skrive saa snart hun kom til sit Bestemmelsessted saa kan Du nok forstaa at vi var ved at blive betænkelige. - Angaaende dine Planer for Vinteren saa lyder det jo meget rart med Antonies Selskab, men tror Du ikke I bliver ked af den Malkning, det er jo saa tvungent og saa skal I vel ogsaa mere tidlig op. Ja jeg ved det jo ikke, men tror Du alligevel ikke det var nok saa rart at prøve en Vinter ogsaa paa Forsøgsen, naar Du nu slap for at gaa og frisere de unge Damer og varte dem op i alle Ender og Kanter. Mon der ikke om Vinteren ogsaa der bliver lidt Tid til Haandarbejde, det tænker jeg næsten, for Du fik vel ikke fileret noget ved Vejrs, det synes jeg I talte om.

Vi er kun fem Mennesker nu i disse Dage for Dagny holder ogsaa Ferie, der kom strenge Ordre fra Rønne at hun skulde komme nu, hun skulde ikke gaa her og malke og slide som et voksent Menneske. Det kan godt være hun bliver der ude med det samme, det faar de selv om. I Gaar havde vi Gilde, det vil sige ikke andre end Lærer Andersen med Familie, Svigerforældre og Moster "Jes", de skulde rejse i Dag saa det var i sidste Øjeblik, det var haard Torden i Gaar Formiddags det var saa mørkt i Køkkenet at jeg maatte tænde Lampe for at læse paa Termometret jeg havde nemlig Henkogningsgryde over Ilden.

Helga skal ikke blive der i Vinter for de vil prøve at klare sig foruden Pige da de vel knapt har Raad til at holde Pige hele Aaret rundt. I Sommer har de jo haft saa mange Gæster nu i lang Tid saa Helga har været meget alene med Børnene om Eftermd., men hun egner sig vist rigtig godt til Barnepige, siger de. Jeg tænker næste at hun og Inger skal være hjemme i Vinter, hvad Anna V. skal ved jeg ikke men hun faar maaske Idéer nu hun er ude og rejse. Hvad var det for en Anna V. der var og besøgte dig forleden Dag? Har Du været hos Duggen eller hun hos Dig? Jeg har sagt til Far at han skulde skrive til Dig og det gør han maaske ogsaa, for jeg ved ikke hvad jeg skal raade dig til ang. Vinteren.

Inger skal vel ogsaa skrive, saa jeg tror jeg vil slutte med en kærlig Hilsen

fra Din egen Mor.

 

Kære G!

Jeg kommer vel til at skynde mig, for det er snart Kandevasketid, hjælp til Malkningen får jeg da, for vi har nemlig faaet en ny Feriedreng, det er de her Kofoeds der jo nu er paa Almegaard i Ø. de har budt Hans Konrad ud før, men naar han nu gaar i Skole syntes vi ikke det kunde hjælpe noget. Nu har vi imidlertid faaet ham i Ferien. Jeg savner næsten vores lille Ole lidt nu jeg er ene han var nemlig uimodstaaelig. Vi har syltet alle Solbærrene, Mor har ogsaa syltet en Del Hindbær og Stikkelsbær, vi har ogsaa kogt hen i alle de tomme Glas. Paa Mandag skal jeg til Sang, Sang, Sang! I Gaar var Rigmor & Sigred her og plukkede Stikkelsbær og i Dag er her en ung Dame og plukker Ribs. Tak for dit Brev!

Dette blev desværre kun kort; men mere næste Gang

Fra Enepigen

 

Hullegaard 12/8-27

 

Kære Gudrun

Ja jeg er jo ikke kommen i Besøg endnu for Sandemanden var jo u - ja hvad er det nu - men han rejste altsaa ene eller maaske sammen med andre, men det glædede mig at Du kunde selv feje for Din Dør, det havde jeg egentlig ogsaa ventet. Saa er der altsaa det nye Spørgsmaal, hende Antonie maa jo være en halv Trold for Du plejer jo ellers ikke være saa brandfarlig. Naa jeg har nu ikke noget imod at Du kommer tilbage til det virkelige Landbrug, men nu havde I jert paa det tørre begge og saa vil I begge gaa i Stalden, dog vel ikke for at malke 20 Køer, - det var maaske rart at følges ad til Bornholm i Julen men bliver det ikke vanskeligere naar I er sammn. Hvor ligger Ll. Dalgaard er det mellem Skibelund og Vejen og hvad er det for Folk, der boede i min Tid en Jens Sørensen i Askov. Det gør jo ogsaa en Forskel om det er i Askov eller i Vejen I skal gaa til Gymnastik. Ja det var jo noget til Overvejelse, hvad Elisabet angaar bliver der nok ikke mange Vanskeligheder, hun har jo altid overtegnet. Men naar Du nu har 2 Pladser skal saa ikke Anna Val. have den ene Karen Helene skal jo til Jylland saa var I jo der alle.

Ja nu husker jeg ikke mere og vil slutte med en Hilsen til dit Herskab og Dig selv

fra Far.
 

  14.8.1927
Gudrun Dam til Andreas Dam og Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

Hr. og Fru Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Ø. H. d. 14-8-27

 

Kære Far og Mor!

Allerførst vil jeg da ønske jer saa mange Gange til Lykke, ja, for det er jo jeres 20 Aar Jubilæum i Dag (Aar), og i den Anledning synes jeg jo nok, I skal have et "Telegram". Og saa vil jeg da ogsaa sige tak for Brevet, jeg fik i Gaar.

Der var jo noget til Overvejelse, som Far skrev. Jeg har heller ikke truffet nogen Afgørelse endnu, Sørensens paa Ll. Dalgaard har ikke bestemt dem til, om de vil have 2 endnu. Vi skal naturligvis ikke alene malke 20 Køer. Dalgaard ligger ikke mere end 5-10 Min. Cykling herfra, man skal først  et Stykke ad Landevejen ad Vejen til og derpaa et Stykke til højre. Manden hedder altsaa Sørensen, om han hedder Jens ved jeg ikke, han er Sognefoged, og han og hans kone er meget flinke Folk. Hjem i Julen kommer vi vist ikke, enten vi saa bliver her eller der. Antonie faar Ferie nu og rejser hjem i denne eller først i næste Maaned, medens Elmine nu er der. Hun vilde gerne have mig med, men Pigerne her faar vist kun Ferie en 6-7 Dage, hvis de faar det, og saa lidt kan det jo ikke betale sig at rejse til Bornholm for, ellers vilde jeg saamænd gerne. Nu nøjes jeg nok med Elevmødet.

Nu faar vi se, hvordan det kan gaa. I Morgen skal Iversens rejse til Sverrig, saa har vi "Fred" for dem lidt.

Kaj er jo rejst, men i Dag er her kommet en "ny" Dreng, hvis Navn er Holger Bundorff og som der siges, skal være endnu et Nummer værre end Busse. Jeg har altsaa noget at glæde mig til.

Mor spørger, hvem det var, der besøgte mig. Skrev jeg ikke det? Det var altsaa Ellen Kjær vores Sovekammerat fra "Flensborg". Margrethe Duggen og mig har ikke besøgt hinanden endnu, men vi lever da stadig i Haabet.

Vi har travlt med Syltning hver Dag forleden skar vi 100 [pund] Rabarber ganske fint til Marmelade, det var næsten en Dags Arbejde, i denne Uge skal vi have en lign. Portion og saa har vi jo Ribsene. Solbær og Stikkelsbær samt Ærter er vi færdige med. Vi har ogsaa Gæster hver Dag, saa her er nok at tage vare. Hils Helga mange Gange og sig Tak for Brevet, jeg skal skrive til hende næste Gang.

Ja, saa en kærlig hilsen fra jeres

Gudrun

Har I saa nogen Kirsebær??? Svar udbedes!!
 

  20.8.1927
Anna Valborg Dam og Helga Dam til Gudrun Dam

Kuvert:

Frk.

Gudrun Dam

Forsøgsstationen

Askov

pr. Vejen St.

 

 

Søndag d. 20 Aug.-27

 

Kære lille Gudrun!

Nu for jeg at fortælle dig noget om Rejsen, for om "Pladsen" tænker jeg Far og Mor skriver. Ja, jeg rejste altsaa først til Vindbyholt og kom dertil uden Vanskeligheder. Der var jeg saa en Uge. Om Søndagen var vi i Roholte Kirke og hørte Krebs Lange. Saa var vi et Par Gange i Tunge-Have ell. "Junker Stranges Sti", en lille Skov i hvilken "Hjortens Flugt" er foregaaet. Og vi cyklede til Kongsted, hvor K. H. gifte Bror bor. K. H. har 3 Brødre: Alfred, Ejnar og Hans Peter og 4 Søstre: Alma, Sigred, Lisbeth og Edith. Det var S. og L. der var paa Ubberup og hente K. H. dengang hun var syg om Fastelavn. K. H. er nu i Vejle paa Forberedelsesklasse hos Frk. Seligmann og skal til Optagelsesprøve i April. Saa vil det jo vise sig om hun skal være Lærerinde. Hvis hun dumper, kan hun jo ikke. -Derefter tog jeg med Rutebil til Næstved og med Toget til Værslev. Jeg kom et Øjeblik før, de havde ringet til Middag. De blev glade for at der kom en saa langvejs fra og besøgte dem. Jeg var der fra Lørd. til Tirsdag henimod Aften, saa kørte jeg til Hørve. Paa U. havde de Haandarbejdskursus og der var c. 20 Elever og saa at sige alle var Lærerinder. De fleste var mindst lige saa gamle som Hjortdal, men der var dog ogsaa ganske unge Lærerinder. Og Miss Else Pedersen var der saamænd ogsaa, hun skal rejse til Amerika d. 2. Sept. Saa hilste jeg paa Ragnhild, hun tjener hos Fru Lindbæk og er lige saa plump som i Vinters. Og jeg var hos Grønborgs noget af Tiden. Fru Gr. lod da til at være meget ferm nu, idet mindste havde hun kommet sig meget fra i Vinters. Nu skal de jo snart rejse og der kommer en ung nygift Lærer Christensen til U. i hans Sted. Komponisten Chr. Christiansen, var paa Ferie og muciserede for os en Aften. Han og Balslev maatte hjælpe Gartneren at plukke Ribs. De har haft 4-500 [pund] Hindbær i Aar og syltet c. 100 [pund] selv, solgt Resten, saa der blev da noget Fortjeneste. Den Søndag, jeg var der, var jeg i Kirke om Form. Der hilste jeg paa Marie Lemcke som var hjemme paa Ferie. Og saa hilste Uffe paa mig som paa alle de andre, men jeg tror ikke han kendte mig. Fru Hansen var ikke i Kirke, og de skulde [bile?] til Jylland Kl. 2 om Eftm. saa jeg ventede mig ikke ret megen Fornøjelse af dem. Men da vi havde spist til middag paa Skolen, spurgte Sibbesen mig, om jeg ikke havde været ovre i Præstegaarden. Nej, jeg mente da nærmest at jeg vilde sinke dem. Og saa var det vist bedst, jeg holdt mig derfra. Næ den Mening var S. ikke af og jeg maatte paa 2 min. hælde Kaffen i mig. Vi skulde nemlig paa Udflugt Kl. 1. Og afsted var jeg og naaede da at faa hilst og talt lidt med dem, fik forresten 2 Am. Bill. taget ved Stauahøl i Sommer, da de var her. Da jeg kom tilbage til Skolen holdt Rutebilen i Gaarden med de andre i og saa susede vi til Høve Strand. Da vi endelig kom frem dækkede vi et fint Chokoladebord i Skoven paa Græsset, og da vi fik den ned, smed vi Tøjet og ud i det dejlige Vand. Der laa vi og pjaskede længe, jeg lærte næsten at svømme af "Lærerkonen" og flyde af Sibbesen - tænk, Sibbesen flød som en Prop. -Naa, men saa jollede vi hjem igen. Om Aftenen fik vi musik af Balslev. Du kan ellers tro, det var dejligt at se det alt igen deroppe paa vores fælles Højskole. Elevmødet bliver nu ikke i September som der staar paa Aarsskriftet, det er paa Grund af den sene Høst udsat til Oktober Maaned. Hvad Dato ved jeg ikke, men det kommer vel nok i Højskolebladet og det holder I vel. Ellers kan du jo skrive og spørge Hjortdal. Det var jo morsomt at du har faaet talt med Ellen Kjær, og den  anden anta'r jeg var Anna Petersen, ikke? Det er nemlig det, Mor har spurgt om i sidste Brev, du havde nemlig skrevet Anna V. i Brevet. -I Hørve paa Raaskovgaard skal jeg vel ogsaa skrive lidt om. Ingrid viste mig saa meget om som hun kunde. En Dag cyklede vi vi om paa den udtørrede Lammefjord og om Høve Strand, hvor vi badede i Sejrø-Bugt. Derefter hjem om Dragsholm Slot. Dagen efter kørte vi til Vallekilde og saa Højskolen fra øverst til nederst. Den var jo flottere end vores, men Elev. Dagligstuen og Værelserne var ikke saa hyggelige som vores.

Saa saa vi Kirken og "Hytten" osv. Den sidste Dag var det Regnvejr og vaadt ellers skulde vi været op til Faarevejle Højskole, den vor Vilhelmine [Skrædera?] skulde hen en Gang. Saadan sluttede min Rejse, men det værste ved hele Turen var, at jeg sløjede saa skrækkeligt af med mit Brevskriveri. - - - - - -. Nu skal jeg paa sidste Ark faa fat i noget Stof hjemmefra. Men det er nok bedre at faa en af de andre til det. Jeg fik nogen Fotografier af Hjortdal og saa disse to af Præsten. Dem har du nok Lyst at se derfor lægger jeg dem ind i dette. Men vil du ikke sende dem tilbage i næste Brev??? Jeg skal hilse dig fra: Balslev, Hjortdal, Sibbesen, Mitte, Dagmar, Ragnhild, Valborg, Grønborgs, Karen, Helene, Ingrid, vores Præstekammerater Gerda Rasmussen og Valborg (?) som jeg har truffet i Sommer og fra

din Anna Valborg.

Jeg skal ud til Vinter. Helga kommer hjem. Men jeg vil jo gerne ha' en god Plads, som jeg kan lære noget i bl.a. Madlavning. Jeg ved ikke om jeg kan blive paa Bornholm, men hvis du har en god en, saa kunde du da skrive det, saa kunde vi da altid se.

 

Kære Gudrun.

Nu er det nok mig der skriver igen, jeg har lige hørt dine gode Løfter om snarligt Brev og venter med Længsels, men jeg kom dig nok i forkøbet. Jeg er hjemme i Dag, da det er min Frisøndag og slipper saa nemt med Porto paa denne Maade. For de første vil jeg fortælle dig at vi ikke har nogen Kirsebær, men vi har faaet lidt paa "Bakken", hvad ville du ellers??

Paa Fars og Mors Bryllupsdag havde vi en Del Aakirkebybo i Onkel Chr.s Bil, Onkel Mathiasse og Faster K. og saa mig ikke at forglemme. Jeg ved ikke hvad de fik til Aften for jeg kom efter Spisetid, men som "Natmaal" fik vi Buggelagkage og Ribsvin, ah!! Naa; vores Dagny kommer altsaa ikke mer, for vi "havde selv gjort hende ked af det", og saa videre. Hvem der taber mest ved Byttet er ikke godt at vide, men en Pige mer til at gaa til Stods om Vinteren er da ogsaa noget. (Jeg sørger ikke). Jeg er ved at sy paa en Kaffedug -veneciansk- som jeg selv har købt, det er bare at kile paa derfor en kærlig Hilsen

fra Helga

 

Tak for Lykønskning til vor Bryllupsdag og tak for de lange gode Breve vi faar. Kærlig hilsen fra Mor
 

  Beg. af oktober 1927
Gudrun Dam til Vilhelmine Dam

[udateret, ses af sammenhængen at være skrevet i begyndelsen af oktober 1927]

 

Kære Mor!

Mange Tak for dit længe ventede Brev, der er noget længe imellem at I giver Livstegn fra jer. Nu har jeg ellers en stor Overraskelse til jer??? Gæt en Gang - - - Fortabt?

Jo, jeg kommer saamænd snart hjem til jer paa et lille Besøg. Nu skal I bare høre. Jeg tænkte jo ellers paa at rejse til dette her Elevmøde, men nu er det jo midt i Rengøringens Tid; derfor skulde jeg jo alligevel have min Ferie, men saa var det altsaa at jeg fik den Ide at jeg jo gerne vilde vente til i Novbr. med min Ferie, hvis den saa kunde blive lidt længer, for jeg vil naturligvis alligevel heller hjem end til Elevmøde. Jeg talte med Fruen om det i Dag og hun mente nok, jeg kunde faa fri 14 Dages Tid, det bliver dog ikke den første Uge i Novbr, maaske skal jeg rejse herfra d. 8., men det kan I jo faa nærmere Besked om i næste Brev. Saa kunde det jo være, Fru Køller kunde komme et Par Dage midt i Novbr. Jeg vilde gerne, om I sendte min grønne Kjole og saa min Fløjls-Kjole herover inden ret længe for dem mangler jeg i Grunden. Jeg saa gerne, at I tog Ærmerne af Fløjls-Kjolen, men det synes I vel er Skade? Desuden vil jeg meget gerne have Ingers brune Hue, den er vist for stor til hende og den passer saa godt til min Frakke, jeg savner den, naar jeg skal gaa Tur med Børnene, det gør jeg næsten hver Dag nu.

Nu er det blevet Søndag, jeg bliver vist aldrig færdig med dette Brev. I Nat var jeg til Høstgilde paa Ll. Dalgaard, det blev holdt paa Hotellet i Vejen, der var nok ca. 200 mennesker, det var meget morsomt. Den 20. skal vi have vort eget, det bliver nok alligevel det bedste af dem alle, saa er det vist ogsaa forbi for i Aar.

I Dag har vi haft saadan en god Søndag, vi har næsten været ude i det dejlige Vejr hele Eftm., vi har været kørende i Vejen 2 Gange, en Gang med Jumbe og en Gang paa Cykle. Kokkepigen er nemlig i Esbjerg, saa kørte vi hende ned og nu skal vi nok hente hende igen i Aften.

Jeg bliver vel nødt til at skrive lidt paa et Ark endnu. Det er jo altsaa i Dag, der er Elevmøde paa Ubberup, det naaede jog dog ikke at komme med til, de har ellers haft et yndigt Vejr til det. Mon Erna er afsted i Aar?

Nu haaber jeg ogsaa, det bliver nogenlunde Vejr i Novbr. naar jeg skal have min Sommerferie. Jeg vilde meget gerne, om I sendte den Pakke til mig hurtigst muligt helst inden Søndag, vil I saa ikke ogsaa putte min Poesibog i med, den vil jeg gerne have herover. Hvis I ellers har noget til overs, som I kan tænke, jeg kan bruge, saa send det, men ellers kan jeg nok vente med det meste Vintertøj til Novbr., naar jeg da kommer hjem. Et fransk Forklæde efter den Facon Mor syede de sidste i Sommers, vil jeg ogsaa meget gerne have nu. Jeg er snart søvnig for Kl. var 3½ inden jeg kom i Seng i Nat, da jeg kom hjem, kom jeg nemlig i Tanker om, at jeg vilde gøre rent i Spisestuen og Børneværelset, saa havde jeg det overstaaet til i Morges, det var jeg ogsaa glad for, at jeg gjorde, for saa kunde jeg ligge til Kl. var næsten 8. Ellers noget nyt at fortælle har jeg vist ikke, vi holder Hovedrengøring for fuld Kraft; i denne Uge skal vi desuden vaske Storvask, og i næste Uge skal vi slagte en Gris, men det gaar saamænd nok altsammen. Nu er mine Dage som Barnepige jo snart talt, det er jeg ogsaa meget glad for, men jeg glæder mig alligevel ikke rigtig til Novbr. for da er der saa mange der skal rejse, det bliver alligevel en bevæget Dag d. 1.

Nu skal I vel snart til Roerne, maaske har I allerede begyndt? I kan vel ikke lade en Roe staa indtil jeg kommer, naa, det gør nu ikke saa meget.

Nu tror jeg nok, jeg vil slutte, saa skal jeg have det med ned i Aften, derfor sender jeg til

sidst de kærligste Hilsner til jer

allesammen fra eders Gudrun
 

  26.11.1927
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

Fru Vilhelmine Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

[Udateret, men poststemplet tirsdag 29.11.1927 i Østerlars]

 

 

(Mandag) Lørdag Aften efter 10

 

Kære Alle!

Jeg er ikke rigtig søvnig endnu, saa vil jeg begynde paa et Brev. Jeg blev ikke hentet i Kane, den Dag jeg kom, som jeg havde drømt om, men Mister Agergaard var der dog med Jumben. Det var nok godt, jeg kom tilbage, for Misse laa i Sengen med en forstuvet Fod og havde ligget siden Søndag, saa Anna og Augusta havde haft rigtig travlt og maatte staa op en Time før sædvanlig hver Morgen. En halv Ko havde de ogsaa faaet og den havde de næsten ordnet, det vil sige, Misse og mig skar 9 [pund] flæsk i ganske fine Terninger i Gaar, de skulde nemlig i Spegepølsen. Her skal nemlig laves en forfærdelig Bunke Sp. Pølse, jeg hakkede 38 [pund], siger og skriver otteogtredive Pund Kød 7 Gange igennem i Eftm., ja, lyder et ikke lidt "løjerligt". Jeg stod ogsaa derude fra Kl. 3 om Eftm. og til Kl. var over syv i Aften, jeg havde Afløsning medens jeg var inde og spise. Det er godt, det ikke var koldt, for saa havde jeg da frosset mig fordærvet. Ja, er det ikke mærkeligt, nu er Vinteren saa helt forbi igen, i det mindste herovre, det er ligesom man er kommet til Sydlandet, jeg mærkede det straks den første Dag jeg kom, da svedte jeg saadan i alt mit tykke Tøj.

Vi har allerede lagt Dejg til brune Kager, Anna lagde i Gaar af 14 [pund] Mel, saa hvis vi ikke ellers skulde have noget særligt at bestille en Dag kan vi jo more os med at bage brune Kager.

Det var rigtignok godt, jeg huskede de Løvsav-Tegninger til Busse, for det var det første han spurgte om, han skulde helst have dem inden jeg kunde faa Overtøjet af. Naa, jeg skal nok i Seng det har været en travl Dag i Dag, i Morgen faar vi vist ogsaa nok, skønt det er Søndag, Josef Hansen kommer med Frue og 3 Børn og bliver til Onsdag.

Godnat.

 

Søndag

Atter har jeg et Øjeblik tilovers, men det bliver kun et ganske kort eet, for Klokken er lige ved 3 og saa er det jo Kaffetid. Desuden kom Josef med sin Familie og de skal selvfølgelig spise til Middag saa kan man jo faa Lov at løbe og varte op for dem. Hele Formd. havde vi travlt og Eftm. kan saamænd nok gaa med Madlavning og Opvask.

I Aften skal de heldigvis i Theatret, saa har vi da Fred et Øjeblik. Grethe ligger i Sengen, Doktoren var her i Dag, men det er vist ikke noget særligt.

I Morgen Aften skal vi vist ogsaa have Fremmede og paa Tirsdag skal her jo være stort Selskab. Ja, saadan gaar nu Tiden for os, i næste Uge skal vi vaske Storvask.

Nu gik jeg  -  -  -  !

Saa, nu er Kl. snart 5 og det er ganske Aften. Nu har Herskaberne faaet sat deres Bøf og Svedskegrød til Livs og nu nyder de Kaffen inde i Dagligstuen. Nu tror jeg nok vil alle fire sidder og skriver Brev, vi kan vist faa en Time nu til vor egen Raadighed. Anna bagte Butterdejg i Dag, den blev ligesaa vellykket som Anna V., vi fik Hindbær imellem og Flødeskum ovenpaa. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal fortælle, for jeg har jo ikke oplevet noget siden i Torsdags.

Det var godt, jeg fik den Sofapude med, den har jeg altid liggende paa min Stol, saa sidder jeg næsten som i en Lænestol. Helgas Golftrøje var ogsaa til god Nytte i Gaar, da jeg stod ude i Vaskehuset i fire Timer. Vi fire og saa Jus fik os da ogsaa en Kaffetaar med en nybagt Tvebak inde i Børneværelset i Aftes ovenpaa Dagens møje og Besvær. Der overraskede Iversen os og fik sig en hjertelig Latter. Vaaben havde min Pakke med i Fredags, jeg skulde endda ikke betale noget fordi han havde havde haft den med, han plejer nemlig ikke at tage Betaling af Pigerne, Karlene derimod faar gerne Lov at betale en 50 Øre. Jeg har tænkt at begynde at gaa med til Sang i Malt, Lund, Stampe og Misse gaar og der er flere her fra Askov, det er kun en Gang om Ugen saa det kan vel overkommes, selv om jeg maaske ogsaa gaar til Gymnastik, vi faar Kaffe hver Aften til 25 Øre og Kage saa meget, vi vil spise.

Næste Gang, I skriver maa I sende jeres Ønskeseddel til Julen, for det fik vi slet ikke snakket om, medens jeg var hjemme. Det er en Skam, man ikke kan faa en lille Whist i Aften. I har vel husket at give "Peteria" min Adresse? Jeg tror nok, jeg vil slutte nu og saa give mig til at tegne et Lommetørklæde paa, lidt Haandarbejde skal man da have lavet.

 

Mange kærlige Hilsner og skriv snart til

 

eders Gudrun.

 

  19.12.1927
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

Familien Dam

Hullegaard

 

 

Forsøgsstationen d. 19 Decbr. 1927

 

 

Kære allesammen!

Nu nærmer Julen sig med raske Skridt, og jeg maa nok heller faa min Julepakke afsted, for at være sikker paa, at den naar frem i rette Tid, jeg kan da ikke tro andet, end den naar frem til Juleaften, naar den bliver afsendt den 20. Vi har haft travlt i Dag med at slagte en So paa ca. 450 [pund], der er da noget at tage fat paa. Vi skal helst være omtrent færdige med den i Morgen. Paa Onsdag skal vi nemlig gøre rent i Køkkenet og lave Juleknas. Bagningen er vi helt færdige med undtagen Klejnerne, nu har vi ogsaa mange Daaser fulde. Ja, Kager har vi nok af, men skralt bliver det nok med Gaasestegen, for vi skal kun have 2 Gæs, en Gaas til Juleaften og én til Nytaarsdag. Juleaften skal vi have Risengrød og Gaasesteg.

Vi bliver kun faa Mennesker her i de første Juledage, vist kun 13 i det hele. 3 af Karlene skal nemlig have Ferie til 5. Juledag. "Jus" er væk hele Julen og Misse og Augusta skal ogsaa have Ferie de 4 første Juledage. Saa skal Anna og mig rigtignok klare os selv, det kan vi ogsaa nok, men vi faar alligevel noget at gøre. Anna skal saa have Ferie i Nytaarsdagene, da er jeg heldigvis blevet Stuepige, ellers skulde jeg jo lave Maden, og det vil jeg nu helst være fri for her. Vi skal allesammen i Kirke Juleaften, undtagen Kokkepigen, det er den eneste, der skal være hjemme. Iversen rejste til Købhn. i Gaar, naar han saa kommer tilbage, har han nok Farmor med, det er Meningen, hun skal fejre Julen herovre; foruden hende kommer der nok ogsaa en anden gammel Tante.

I er nok kun faa hjemme i Aften, ja jeg kan jo godt skrive i Aften, for naar I læser dette, er det vel Juleaften og I sidder nok sammen i Dagligstuen og har det saa hyggeligt, jo, jeg kan godt se det hele for mig, som det plejer at være Juleaften. Jeg tænker næsten, I har Juletræet inde i Stuen i Aar, for det er saa koldt for Mor at gaa paa Salen og pynte det, ja, for Juletræ har I vel nok, selvom vi alle er blevet "store". Jeg skal nok skænke jer mangen venlig Tanke i Løbet af Aftenen. Jeg tror nu nok, vi faar en god Jul her, men det er jo ikke det samme som hjemme, men det skal jo ogsaa prøves at være ude en Gang. Jeg er spændt paa, om Petrea husker at skrive, som hun lovede. Nu maa I jo hilse Venner og Bekendte, gode Naboer og deslige og ønske glædelig Jul. Særlig maa I nu hilse Pihls. Mon I skal til Agerby Juledag igen i Aar? Jeres Julegaver kan I nok finde Rede i for jeg lægger et lille Kort i hver. Nu til Slut vil jeg saa ønske jer en rigtig glædelig Jul allesammen og et godt Nytaar, hvis jeg ikke skriver før, men det tænker jeg nu nok, jeg gør, det maa jeg da kunne naa i Juledagene.

Til sidst mange kærlige Hilsner fra

eders Gudrun i Jydernes Land.

I skriver jo nok ogsaa i Julen.
 

  5.1.1928
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

Familien Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Askov d. 5 Januar 1928

 

Kære alle!

Rigtig mange Tak for Brevet, det er jo langt denne Gang. I maa nu undskylde mig, at jeg ikke har faaet skrevet før, men jeg har virkelig næsten ikke kunnet naa det. Des mer er der jo ogsaa at fortælle nu. Jeg skal vel begynde med Begyndelsen, altsaa Juleaften. Det var det fineste Julevejr man kunde tænke sig, det sneede lige til ved 3 Tiden saa holdt det op, men da var her rigtignok ogsaa et smukt Julelandskab. Havde I det ogsaa saadan? Augusta og Misse rejste ved Middagstid saa var der kun Anna og mig tilbage, vi skyndte os rigtig for vi vilde være færdige i ordentlig Tid, jeg skulde jo ogsaa have Børnene i Tøjet. Vi var ogsaa i Kirke allesammen undtagen Anna og Lund og Stamp.

Vi spiste da vi kom hjem ved 5½ Tiden, vi fik Risengrød (med 3 Mandler) og Gaasesteg med Sovs og Kartofler, bagefter Dadler og Vindruer. Saa malkede Lund og Stamp medens vi vaskede op og Kl. 8. var vi færdige til at gaa ind til Juletræet. Juletræet var saa højt at det naaede fra Loft til Gulv, det var forresten et ualmindelig smukt Træ. Vi tog hinanden i Haanden og gik ind i Stuen i en lang Rad, vi kom efter Alder, de mindste foran, medens vi sang: "Nu har vi jul igen, og nu har vi Jul igen" o.s.v. Bagefter sang vi saa et Par Julesalmer og Fru Iversen læste Juleevangeliet.

Ja, og saa kom jo det mest spændende Øjeblik, da alle Pakkerne skulle deles om, der var rigtignok en Overflødighed af Gaver til os allesammen. Børnene blev jo helt overvældede. Nu skal jeg fortælle, hvad jeg fik. Iversens gav mig "David Copperfield" indbunden i 2 Bøger i Pragtbind, det var jo en pæn Gave. Af  Farmor fik vi alle Piger hver et meget elegant Silkehalstørklæde, der var haandmalet, det var heller ikke at kimse af. Jus gav os hver en lille Sølvsaltske, saa var der vist ikke mere undtagen nogle Smaating, som vi fik af Børnene. Esther sendte mig et hæklet Lommetørklæde. Ja, jeg siger ogsaa mange Tak for de Gaver, jeg fik fra jer. Bogen havde jeg saa smaat selv tænkt paa at forære Mor, men saa bestemte jeg mig alligevel for den anden.

Naa, jeg blev vel knap færdig med at fortælle om Juleaften. Den foregik nu næsten som hjemme. Fru Iversen læste et Par Julefortællinger og vi fik Aftenkaffe med alle vore hjemmebagte Smaakager til. Vi ryddede op og gjorde lidt rent Anna og mig inden vi gik i Seng, for vi vilde helst ikke for tidlig op Julemorgen. Se, det var jo altsammen meget godt, men om Natten fik jeg da saadan en rasende Tandpine og det gik jeg med i 2 Dage og 3 Nætter, men saa kan det nok være, jeg kom afsted til Tandlægen og fik 2 Tænder trukket ud og det hjalp, jeg har næsten aldrig været saa glad før, som da jeg blev af med dem. Ja, nu er Arket fuldt, men da det er saa længe siden, jeg skrev, faar I et mer.

2 Ark. Juledag havde vi Fremmede hele Eftm., de næste Juledage havde vi det mere roligt. 4. Juledag ankom Misse og Ejnar med 10 Toget om Aftenen og Augusta kom med 12 Toget, hende var vi kørende ned efter med Jumben, ja, saa var vi alle samlede igen et Par Dage. 5. Juledag var det Grethes 12 aarige Fødselsdag, da var her jo en Del Børn. Om Aftenen var jeg paa Ll. Dalgaard, der var nogle flere Unge, vi legede og morede os efter bedste Besyv, tilsidst dansede vi efter Radiomusik, saa det blev noget sent inden jeg kom hjem og i Seng. Dagen efter var alle vi Unge  inviterede hen til Frode Hansens til Aftenkaffe, det var forresten ogsaa meget morsomt. Vi var nemlig hele 5 Bornholmere samlede, saa det kan nok være, jeg følte mig ovenpaa. Ella har nemlig en Broder paa Højskolen og han havde 2 af sine Kammerater med, som altsaa ogsaa var Bornholmere. Ella, det er altsaa Frode Hansens Pige, det var I maaske ikke klare over.

Nytaarsaften havde vi jo et værre Skyderi og Knalderi, kan I nok forstaa. Børnene var helt tossede. Heldigvis havde vi da faaet anskaffet en Nøgle til Døren i vort Værelse, ellers havde de da rendt med alt, hvad vi ejede og havde, men det havde vi da forudset og taget vore Forholdsregler. Nytaarsdag havde vi 5 gamle Tanter i Besøg, de var grinagtige at se paa. Busse spurgte ganske højt ved Kaffebordet om, hvornaar saa alle de gamle Onkler kom. I Forgaars var vi til Juletræ i Ungdomsforeningen, det var rigtig fornøjeligt. Vi fik baade en god Tale og noget temlig godt kaffe. Bagefter var der Sanglege, men da gik Augusta og jeg næsten straks, for vi skulde ned efter Anna ved 12 Toget.

Vi har Indkvartering i disse Dage, for nu er dette Skolemøde i Vejen jo begyndt, vi har fire "liggende Fæ", de skal blive her Søndag over. Vi haaber jo paa alle disse mange Drikkepenge, det har vi da Grund til. Det giver [blot?] til saa meget Arbejde med saa mange Gæster altid, vi har næsten ikke haft en rolig Eftm. paa hele Julen.

I Aften er det jo Hell. 3 Konger Aften, jeg skal nok snart ned og dække Kaffebord, for vi skal jo have det lidt festligt i Aften. Jeg er ellers ved at være lidt søvnig det var sent i Aftes ogsaa, da var jeg nemlig ogsaa i By nede i Brugsforeningen og besøgte Anna Gundesen, vi var jo sammen i Vejrs.

Saa tror jeg, I har faaet alle mine Oplevelser, i det mindste, hvad jeg kan huske i Øjeblikket, og saa tror jeg nok, jeg vil slutte for i Aften, nu faar I da et antageligt Brev. I maa undskylde alle Klatterne, det er Pennen, der er saa gammel, at den gaar i Barndom. Jeg vil dog lige fortælle, at jeg har været inviteret 4 Steder hen i Julen. Nemlig hos Else Smed, Maren Munk, Ellen Kjær og saa tilsidst men ikke mindst hen til Jenny, jeg har dog ikke naaet noget Sted hen endnu.

Nu tilsidst faar I den bedste Hilsen fra eders

Gudrun

Jeg har ogsaa haft travlt med at skrive i Vandrebogen i Julen
 

  24.1.1928
Gudrun Dam til Familien på Hullegaard

Kuvert:

Familien Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Forsøgsstationen d. 24-1-28

 

Kære Alle!

Ja, egentlig skulde jeg jo ikke skrive endnu, for I burde jo straffes lidt, eftersom jeg ventede forfærdelig længe paa Brev fra jer. Ved I af, at jeg ikke havde hørt fra jer siden mellem Jul og Nytaar? Naa, Tak for, at det alligevel endelig kom.

Jeg har nu ogsaa en bestemt Grund, hvorfor jeg skriver saa tidlig. Jeg fik nemlig Brev fra Margrethe Duggen i Gaar, hun skal deltage i en Folkedanseopvisning om en Uges Tid og saa bad hun da saa mindeligt om hun ikke kunde laane den Dragt, jeg havde paa Højskolen. Hun vidste nok, det ikke var min, skrev hun, men om jeg ikke nok kunde garantere saa meget for hende, at Erna turde laane hende den. Det tør jeg jo altsaa nok, men saa vil jeg bede dig, Mor, om du ikke vil gaa op og snakke med Fru Hansen, jeg kan nemlig ikke saa godt selv skrive til Erna, da jeg ikke ved, om hun er hjemme, eller hvor hun er henne i Verden. Men vil I saa ikke sende Dragten saa hurtig som muligt og direkte til Øster-Lindet Skole, men glem endelig ikke Forklædet og "Hovedbedækningen". Ja, nu har jeg da gjort, hvad jeg har kunnet for hende, jeg synes næsten, det er Synd, hvis hun ikke faar den.

Ja, nu skal jeg ned og filere Gardiner, jeg begyndte i Gaar, og jeg kan rolig filere de første 10 Alen, sagde Fruen i Gaar, saa jeg har altsaa Arbejde nok. Anna og Misse syr Lagener, Dynevaar og Haandklæder, det er godt, jeg skal filere.

I kan tro, vi havde Børnebal forleden, det var den 21. Busses 9 aarige Fødselsdag. Her var mellem 30-40 Børn, de havde alle faaet skriftlig Indbydelse, om det saa var Aksel og Søster. De var inviteret til Kl. 6, saa fik de The og Smørrebrød; og bagefter skulde de saa danse i den brune Spisestue hvor vi havde ryddet alting ud og pyntet med Juleroser og Vintergrønt, jo, det var skam festligt. Vi havde Else Haugaard og hendes Søn til at spille paa Violin og Harmonika det gik storartet. Kl. 9-10 fik de Saftevand og Smaakager og Kl. 12 fik de Dessert, altsaa lige inden de skulde afsted. Vi havde rigtignok ogsaa Kotillon. Busse var paaklædt som Skorstensfejer og Nine som den lille Hyrdinde, og I kan tro, de var søde. Busse havde en lille Stige under Armen, hvorpaa alle de smaa Buketter, som Damerne skulde have, var fæstet, og Nine havde en Kurv med Kotillon til Herrerne, som bestod af lutter smaa Enører med Hul i, og gennem Hullet var trukket et Silkebaand, det saa forresten meget fikst ud. Vi Piger var saamænd ogsaa inde og danse med de smaa Drenge og tilsidst fik vore egne Karle ogsaa Lov til at danse. Ja, til allersidst, da Børnene og Musikken var taget afsted, dansede vi en halv Times Tid til Radiomusik. Det gjaldt jo om at benytte Lejligheden.

forts.

2. Ark. Ja, det hele gik nu meget godt og det var saamænd morsomt nok, baade vi og Børnene morede os, men sikken et Hus vi havde, og Dagen efter var det Søndag. Naa, vi bestemte, at vi alle fire og Jus ogsaa vilde staa op Kl. 6 Søndag Morgen og saa kom vi snart over det, Kl. 9 var Huset i den skønneste Orden igen. Naa, det var jo et langt Referat om Børneballet, nu har I vist hørt nok om det. Nu vil jeg tage jeres Brev frem og besvare alle de mange Spørgsmaal.

Først vil jeg ønske Helga til Lykke med sin nye Frakke. Nej, jeg har ingen faaet endnu og jeg har endda bestemt mig til at nøjes med den jeg har. Jeg har lagt den lidt op, og nu synes jeg den er pæn nok til at bruges i Vinter og maaske ogsaa paa førstningen af næste Vinter. Her bruger vi jo saa at sige aldrig en pæn Frakke, de andre Piger raadede mig næsten ogsaa fra. I Stedet har jeg saa købt mig et Par "smarte" Galochestøvler, lyse og med Skindkant, det trængte jeg mere til, for mine Galocher har jeg sat til, jeg begriber ikke, hvor de er blevet af, jeg maa jo have glemt dem et Sted, men hvor, ved jeg ikke. De havde vel sagtens heller ikke holdt længe, for nu kan man købe samme Slags i Vejen til kun 1 Kr. Parret og saa maa der alligevel ikke være meget ved dem.

Næste Spørgsmaal. Jeg vil gerne blive her i Sommer, endnu har hun ikke spurgt mig, men hun er lige i Stødet til det. Hun har spurgt Anna og Augusta, det er ikke afgjort med nogen af dem endnu, men de vil saamænd gerne blive begge. Det vil sige, Augusta vil ikke være Barnepige mer, det er Fruen lidt forundret over, men jeg derimod forstaar hende saa inderlig godt. Fruen synes jo, hun er lidt for ung til at være Stuepige, hun bliver først 18 i Foraaret, jeg ved altsaa ikke rigtig, hvad det bliver til, ellers skal hun og jeg jo skiftes til i Sommer, jeg vil gerne være Makker med hende, for jeg kan forfærdelig godt lide hende. Hun er saa fuld af Tossestreger og det gaar jo lidt ud over Arbejdet somme Tider, hun kommer til at tage sig mere sammen, hvis hun vil være Stuepige, men det tænker jeg ogsaa nok, hun gør, hun ved jo, vi skal igennem med det og her er sandelig nok at gøre for fire om Sommeren. Misse skal rejse, det er der vist heller ingen, der er særlig ked af, ikke for det, for hun er dygtig til at bestille noget og der er meget ved Misse, jeg nok kan lide, men alligevel - jeg synes bedre om Anna og Augusta. - Bare hun ikke kan læse, hvad jeg skriver, hun sidder lige ved siden af og hækler.

Angaaende Anna V. saa ved jeg snart ikke, hvad jeg skal svare. Jeg synes altsaa, at hun skulde blive paa Strangegaard, de maa da for i Alverden heller se at blive af med Karen end med Anna V. Jeg synes, hun skulde se at faa Ingrid derover, hvis det var muligt, det vilde kunne være morsomt for dem begge.

Jeg bliver nødt til at skrive endnu et Ark.

3 Ark. Strangegaard er jo en god Plads og hun kan maaske lære lige saa meget der som hos Dina Refslund, men jeg kan godt forstaa, hun nødig vil være der, hvis Karen virkelig bliver. Anthonie skal temmelig sikkert flytte fra Ll. Dalgaard, hun vil ned i Sønderjylland en Tur, men jeg vil alligevel ikke raade Anna V. til at tage dertil. Jeg vil ikke sige andet end, at det er en god Plads, og jeg kan forfærdelig godt lide Sørensens, det er saadan nogen flinke Mennesker, de har ogsaa nogle dygtige, begavede Sønner, men de som ikke allered er optaget, er for unge til Anna V.. Naa, Spøg til Side. Pladsen er altsaa god nok, men det er jo som Enepige og det er alligevel saa trist, der er ogsaa meget at bestille for Fru Sørensen er lidt svagelig og kan ikke bestille ret meget. Saa synes jeg alligevel hellere, hun skal tage til Dina, men først og fremmest vil jeg raade hende til at blive, hvor hun er. Det er jo ikke bestemt, at jeg bliver, jeg skal nok trække lidt paa det, naar hun spørger og ikke lade, som om jeg heller end gerne vil blive. Jeg skal jo ogsaa spørge først, naturligvis, men I har vel ikke noget imod, at jeg bliver endnu et halvt Aar, naar jeg gerne vil?

Jeg har ikke været hos Jenny endnu, jeg havde tænkt paa, at tage derhen nu paa Søndag, men saa gaar "Et Landeværn" nede paa Theatret i Vejen, og det skal jo være saadan et ualmindelig godt Stykke. Saa er vi nu blevet enige om, at vi vil slaa os løs og ofre de Penge for en Gangs Skyld. Vi har allerede bestilt Billetter 7. Række, første Parket, jo det er vel nok flot med os. Naa, 1. Parket er nu kun 60 Øre dyrere end 2. Parket, og saa var de bedste Pladser allerede optaget, saa bestemte vi og for 1ste. Den Pige, som tjener hos Frodes er fra Knudsker fra noget som hedder Toft, I kender nok hverken hende eller hendes Forældre, hun hedder altsaa Ella Andersen.

Uret har jeg stadig liggende, men jeg skal have det sendt en af Dagene, det staar stadig.

Mine Kjoler syntes de godt om. Den grønne syntes de var nydelig men altsaa lidt lang, den lyseblaa klædte mig altsaa noget saa knippel. Saa tror jeg, jeg har svaret paa alle Spørgsmaalene, men sikken et Brev, det ogsaa er blevet, man skulde snart tro, jeg havde faaet Skrivedilirium. Nu maa jeg skynde mig at slutte af for jeg vil afsted til Vejen med det i Aften sammen med Anna og Augusta, man har godt af at faa lidt Motion. Jeg maa da ikke glemme at ønske Far til Lykke, det er nu ikke noget rigtigt Fødselsdagsbrev, men han faar jo tage til takke. Det kommer maaske ogsaa en Dag for tidlig, men det er jo for Margrethe Duggens Skyld. Altsaa: mange Gange til Lykke med Fødselsdagen, kære Far og hav det godt i det nye Aar.

Nu til sidst faa i tusinde Hilsener fra

eders Gudrun

Inger kom ogsaa med et lille beskedent Spørgsmaal. Nej, Jørgen har ikke været her endnu, han snød os om Julen, men vi har jo Lov at haabe til Paaske
 

  22.2.1928
Gudrun Dam til Anna Valborg Dam

Kuvert:

Frk. Anna Valborg Dam

Strangegaard

pr. Aarsballe

Bornholm

 

 

Askov d. 22-2-28

 

Kære Anna Valborg!

Mange Tak for Brevet. Nu vil jeg skynde mig at skrive igen, for at vise, at jeg ogsaa en Gang imellem kan være hurtig i Vendingen. Ja, hvad skal jeg nu begynde med at fortælle. Du læser vel nok mine Breve, som jeg skriver hjem, en Gang imellem, for ellers kunde jeg jo gaa langt tilbage i Tiden. Du spørger, hvad vi laver for Tiden. Ja, i de seneste 10 Dage har vores Kokkepige haft Ferie, og saa har vi jo haft nok at lave, jeg har dog ikke været Kokkepige i den Tid, det har Misse, hun har mere Taget paa at lave Mad. Vi har maattet staa en Time tidligere op end ellers om Morgenen, for at naa det hele og saa har det endda gaaet tjæp næsten hele Dagen. Naa, i Gaar Aftes kom Anna hjem igen, saa nu er vi ved at falde til Ro i de gamle Folder igen.

I Lørdags var vi til Fastelavnsbal paa Ladelund, det skal jeg da ogsaa fortælle lidt om. Vi gik i saadan en Spænding hele Ugen forud, for vi var jo ikke sikker paa at faa denne Indbydelse. De andre sagde stadig, at vi kom ikke med, saa fandt jeg paa at sige, at vi kom da sikkert med, jeg gik endda saa vidt, at jeg satte en Omgang Napoleonskager paa, at vi kom med, I mit stille Sind troede jeg aldeles ikke, at vi kom med, men du kan nok forstaa, at jeg var ovenpaa, da vi saa alligevel blev inviterede. Vi skulde komme allerede Kl. 5, for der var først Gymnastikopvisning, du kan stole paa, det var et fint Hold Gymnaster, vi saa. Jeg har aldrig set et saa flot Hold før. Bagefter fik vi saa Smørrebrød og The. Lidt senere hen paa Aftenen var der Revy og omkring Kl. 9 begyndte Dansen og den blev ved lige til Kl. 2. Der var dog Opvisning af Folkedanse ind imellem. Jeg havde min lyseblaa Kjole paa den Aften og mine nye Laksko, desuden havde baade Augusta og mig været hos Damefrisørinden og blevet krøllede, saa du kan nok forstaa, vi var "yndige". Dog morede jeg mig trods alt knapt saa godt som til Høstgildet.

Vi har for Resten ogsaa været til Malt en Gang i Vinter til Foredrag og Bal i Venstreforeningen, det gik storartet, da havde vi ellers staaet og vasket Storvask hele Dagen.

I Aften skal Misse og mig og et Par af de andre hen paa Sløjdskolen og se Dilettantkomedie. Det er ellers i Ungdomsf. i Morgen Aften, det er ærgerligt nok at vi ikke kan komme med der, men vi skal nemlig til Sang i Morgen Aften og der kan vi ikke saa godt svigte, da vi skal give "Koncert" den 22 Marts. Jeg skal ellers ned og filere nu. Kl. er halvtre, jeg filerer jo Gardiner til Fruen, ca. 10 Alen skal jeg have og jeg har ikke det halve endnu, i den sidste Tid har jeg ikke kunnet naa at faa noget lavet. Fru I. vil nok selv fylde dem ud, i det mindste den ene, jeg skal have dem færdige, for de skal op efter Foraarsrengøringen. Du har vel ikke helt glemt at filere. Vi skal allerede begynde og gøre hovedrent i Marts, alle Karlekamrene samt Køkken, Kælder og Bryggers. I April faar vi rigtignok ogsaa nok foruden det, da kommer jo ogsaa alle de nye og de gamle bliver til Maj, saa i den Tid bliver her snart dobbel Besætning, og det gaar jo ud over os arme Piger. Naa, jeg gaar ned saa skriver jeg videre naar jeg faar Tid

d. 24. Ja, saa sidder jeg her igen, men nu er det Aften, Kl. er 7 og vi er lige blevet færdige med Opvasken. I Aften har jeg foresat mig, at jeg rigtig vil have noget bestilt. Først skal jeg jo have Brevet færdigt til dig og saa skal jeg jo ogsaa have skrevet til Inger, det er vist sidste Termin, dersom det skal naa frem til d. 26. Jeg har nu ikke andet end en Æske Chokolade til hende, for hvad skal man dog finde paa.- Jeg skulde ogsaa gerne have stoppet nogle Strømper, for jeg har bogstavelig talt ingen hele længer. En af de første Aftner skal jeg ogsaa have lagt min Grønne Kjole op, den med Læggene altsaa, som jeg fik, da jeg var hjemme. Jeg er saa ærgerlig over det, for det er  saadan et Besvær med alle de Læg, men jeg er nødt til at have det gjort, men ikke Spor af fiks ellers, det siger de andre ogsaa.-

Jeg skal ned til Ellen Kjær paa Søndag, hvis ellers Vejret bliver nogenlunde, saa skal jeg nok snakke med hende om at rejse til B., men jeg tænker nu ikke, du skal gøre dig meget Haab, hun vil nok ikke saa langt "udenlands". Hun havde jo Fødselsdag i Gaar, huskede du det? Jeg har da snakket med hende siden Jul, jeg traf hende nemlig, da vi var i Theatret og saa "Landeværn", der var hun ogsaa, men den Gang fik vi ikke meget snakket. Anthonie skal rejse til Sommer, hun har faaet Plads paa en stor Gaard (ca. 300 Td. Land) nede i Sønderjylland som Kokkepige, de er kun 2 Piger og hun skal kun have 35 Kr. i Løn om Md., vores Kokkepige faar 70 og det er hun endda knap nok tilfreds med. ----

Jeg har lige været nede ved Telefonen, det var Ellen henne fra Frode Hansens, hun vilde absolut have mig med til Gymnastik i Aften. Jeg havde ellers besluttet, at jeg vilde ikke gaa mere, jeg synes nemlig, jeg har saa daarlig Tid, men da det er min Skyld, at hun er kommet med, bliver jeg vel alligevel nødt til at gaa, det andet vilde vist være Synd, hun kender jo ingen derhenne. Jo Tak, der røg alle mine gode Forsætter om at faa noget bestilt i Aften. Saa bliver jeg nødt til at skrive Brev til Inger, naar jeg kommer hjem. Jeg har hørt, at du var med til Venstres Ungdoms Fest i Neksø, du maa endelig skrive til mig og fortælle, hvordan du morede dig, hvem du dansede mest med o.s.v. meget udførligt. Det er forfærdeligt, som du har travlt i denne Tid, ja, det er jo godt nok at lære noget, jeg gaar nu kun til Sang og Gymnastik, men jeg synes, det er mer end nok.- Du skal en Gang ved Lejlighed faa nogle Opskrifter paa nogen Retter som vi plejer at faa her, vi faar saa tit noget med Grønsager, som jeg aldrig har faaet før, men de smager nu godt. Jeg har blot ikke Tid denne Gang. Nu skal jeg skynde mig i Gymnastikdragten, derfor faar du Farvel for denne Gang.

 

Mange Hilsener fra Gudrun

 

Vil du ikke ringe op hjemtil Søndag Morgen og ønske "Barnet" til Lykke fra mig af, jeg er nemlig ikke sikker paa, at min Pakke naar frem før Mandag, men sig, at der er Brev undervejs.
 

  24.2.1928
Gudrun Dam til Inger Dam

Forsøgsstationen d. 24-2-28 Kl. 10¼ Aften

 

 

Kære Inger!

Ja, saa er det jo dig, der skal have Brev igen. Først vil jeg da, som det sig hør og bør ønske dig til Lykke med det 16. Aar. Tænk, den mindste er allerede 16., jeg mindes tydelig da du fyldte 5., da havde du faaet et nyt Forklæde og det var du meget stolt af. Jeg er ellers lige kommet hjem fra Gymnastik og skulde egentlig i min Seng, saa du maa undskylde, hvis dette bliver et noget forjaget Fødselsdagsbrev. Jeg var med Ella inde hos Frodes og fik en portion Svedskegrød og da jeg saa kom hjem og herop paa mit Værelse, staar der 3 Mellemmadder paa en Tallerken. De har Misse smurt til mig i Tilfælde af, at jeg skulde være sulten, vi har nemlig ferniseret i Spisekammeret, saa der kunde jeg jo ikke saa godt komme.

Jeg skulde da ogsaa gerne sige Tak for Brevet fra forleden, ja, altsaa ikke saa meget til dig, men særlig til Mor og Helga, du vil nok hilse dem fra mig og sige Tak. Naa, I morer jer nok rigtig, tager til Komedie, Bal og m.m. ja, det er saadan, det skal være. De har ogsaa lige spillet Komedie her i Ungdomsf., de spilledes "Kloge Ellen" og "Paa Kastelsvolden", de gjorde det rigtig godt. Vores Forkarl var ogsaa med ellers ingen herfra denne Anstalt. Jeg skulde vist med det samme fortælle lidt fra Festen paa Ladelund. Først var der megen Diskussion om, hvordan vi skulde komme derhen. Karlene syntes nemlig, at det var altfor megen Ulejlighed at spænde Heste for og køre, de syntes absolut vi skulde køre i Bil. Det syntes vi Piger nu derimod slet ikke, vi kunde jo ikke en Gang nøjes med en Bil, vi skulde jo have to, og det mente vi vilde blive alt for dyrt. Vi gik da ogsaa af med Sejren og fik Ejnar til at køre med den store Char-a-banc. Vi var inviterede til Kl. 5. Der var nemlig først Gymnastikopvisning, du kan tro, det var Gymnaster og den skulde vi da ogsaa have med. Bagefter fik vi The og Smørrebrød. Kl. 9 begyndte Dansen og gik lige til 2. Vi fik naturligvis ogsaa Kaffe, og Dessert inden vi kørte hjem. Ja, det var saamænd rigtig morsomt, men jeg morede mig nu alligevel bedre til Høstgildet i Fjor. Jeg fryser, og skal i Seng nu, jeg har ogsaa skrevet et langt Brev til Anna Valborg i disse Dage, og hende faa I vel nok snakket med. Mor spurgte en Gang om jeg trængte til Strømper. Jo Tak, jeg vil gerne have dem mange af dem jeg har er temlig slidt. Augusta snakker om at hun har saadan nogle gode Underliv, kunde du Mor, ikke sy et til mig, jeg vilde gerne prøve, om de er bedre end disse Strømpebaandsholdere. De er altsaa syet i "Facon" og saa med Skulderstropper for oven. I kan nok omtrent tænke, hvor tyk jeg er, jeg kan jo selv sy Knapper i, saa kan det nok komme til at passe. Naa, jeg maa slutte med en Hilsen til jer allesammen men denne Gang mest til Fødselsdagsbarnet. Din Søster Gudrun.

Jeg er ked af, hvis Pakken kommer en Dag forsent, men jeg har umulig kunnet faa den afsted før.
 

  23.3.1928
Gudrun Dam til Familien på Hullegaard

Kuvert:

Familien Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Forsøgsstationen d. 23-3-28

 

Kære Alle!

Goddag igen. Ja saa skal I vel atter have et lille Vers. Jeg er ellers ikke meget "skrivenes" i denne Tid, jeg har ikke faaet skrevet og ønsket Faster til Lykke endnu, det er vist rent galt. Nu skal jeg granske min Hukommelse og se, hvad jeg har oplevet siden sidst. Jeg tror, jeg vil begynde med i Gaar og saa gaa baglæns i Tiden, saa langt, som jeg nu kan huske. Jo se, i Gaar Formd. bestilte vi altsaa lidt og i Gaar Eftm. sov vi det meste af Tiden, og det var atter som Følge af at vi var til Bal i Forgaars. (Jeg er bange, det bliver til noget Sludder for mig). I Gaar Aftes skulde vi til Malt og synge, vor Sangforening skulde nemlig, sammen med nogle andre "Kræfter", afholde en lille Koncert til Fordel for nye Sangbøger i Malt Forsamlingshus.

Det var nu ogsaa en meget fornøjelig Aften. Vi skulde møde Kl. 8. Saa sang vi først nogle flerstemmige Sange saasom: "Det er hvidt herude" - "Som en rejselysten" - "Den Spillemand snapped" o.m.m. Der blev ogsaa "muciceretet" (Violin og Klaver) samt sunget Duetter, Folk fik skam megen Underholdning  for den Krone, de gav, for at komme ind.

Der var ogsaa fælles Kaffebord, vi Sangere sad ved et Bord for sig og fik naturligvis det hele gratis. Heldigvis sluttede det ret tidligt saa vi kunde komme hjem og i Seng. I Onsdags var vi altsaa til Bal i Ungdomsforeningen, det blev som sædvanlig afholdt i Skibelund. Vi glædede os nu ikke ret meget til det, for vi havde hørt, der skulde komme 90 Piger og kun 16 Karle, saa kunde vi jo regne ud at der kunde ikke blive ret mange Danse til hver. Naa, slet saa galt kunde vi nok vide, det ikke var. Her fra Forsøgen var det nu kun smaat med Karle, vi plejer jo ellers at kunne møde op med 10-11 Stk., men denne Gang var det kun Ejnar, der vilde med. han var vist ogsaa helt betuttet ved at være eneste Mandfolk herfra, men han gjorde nu ellers sit bedste for at svinge Damerne den Aften. Vi morede os nu efter Omstændighederne ret godt og saa var vi jo saa mange Piger der kendte hinanden, der er især 2 Piger oppe fra Arnfreds, som vi saa godt kan lide (ellers er der ikke mange, der finder Naade for vore Øjne) men dem holdt vi altsaa en værre Fest med. Vi sad og pakkede hinanden ind i Trøjer og Sjaler, den ene havde for Resten en Uldtrøje med, men vi fik alligevel ikke noget strikket  paa den.

Men det vigtigste har jeg jo ikke fortalt endnu. Jo, Augusta og mig optraadte altsaa i Kotillonen. Vi fik Bud Tirsdag næsten Aften om vi ikke kunde lave Kotillonen, for der var ingen anden der havde Tid eller kunde finde paa noget. Det var jo forfærdelig sent, vi fik det at vide, men vi maatte jo i Sving alle Mand om Aftenen, vi skulde jo baade have lavet Kotillon og Augusta og mig skulde have fat i Dragter som vi skulde have paa. Kotillonen bestod af smaa Fisk [tegning af fisk] saadan en lille én tegnet paa et bronceret Papstykke, dem lavede vi ca 80 af og saa lavede vi ligesaa mange smaa kulørte Fiskenæt, som

2

Damerne altsaa skulde se, om de kunde fange deres Fisk med. Var det ikke meget fikst? Augusta og mig var altsaa udklædt som Mand og Kone og kom ind med dette her, vi laante et Par Folkedansedragter nede i Askov. Jo, det var saamænd meget morsomt, Augusta havde hele Tiden snakket om, at hun vilde danse som Karl dernede, nu fik hun altsaa sit Ønske opfyldt.

Nu maa I jo ikke tro, at vi aldrig tænker paa andet end at more os, vi har saamænd ogsaa haft travlt med Hovedrengøring. Siden sidst jeg skrev har vi gjort rent i 4 Karlekamre, samt Rullestuen, den grønne Spisestue og Verandaen, det er da altid en Begyndelse selvom vi har langt tilbage endnu. Fruen har været saa meget ude og rejse i den sidste Tid først i Tystofte og da hun saa lige var kommet hjem derfra maatte de afsted til Begravelse i Københn., da Direktøren for Landbohøjskolen døde.

Lørdag Eftm. Nu er vi færdige med Lørdagsrengøringen, har Kaffen drukket og er klædt om, Kl. er godt fire, Misse og mig har lige været ude og vaske Vinduer, vi har faaet en ny Vinduesvasker med et forfærdelig langt Skaft, vi kan staa nede paa Jorden og naa næsten op til Soveværelsesvinduerne og det vil jo ikke sige saa lidt efter vore Højder.

I Morgen (Søndag) skal vi vist have nogle Højskoleelever til Eftm. Kaffe, det er vi nu ellers langtfra tilfreds med, for hvis det bliver godt Vejr vilde vi da heller ud og cykle en Tur end sidde her hjemme og ruge over nogle Højskoleelever, som vi slet ikke kender.

Asta Müller skal jo Konfirmeres Palmesøndag, ikke? Jeg skal jo have fat i en Gave til hende, jeg aner blot ikke, hvad jeg skal give hende. Kan I ikke skrive og give mig et godt Raad, men saa skal det jo være i pr. omgaaende, for Pakken skal afsted senest Fredag, for at være i Rønne til Søndag. Jeg kan jo give hende en Bog, men hvad for én skulde det saa være? Jeg skal ellers have sendt en Pakke til jer, for Helga savner vist sin Golftrøje nu det bliver godt Vejr og hun skal ud og cykle, jeg har ikke brugt den ret meget, for inde er den for varm og under Frakken kan jeg daarligt have den. Nu har jeg købt mig en ny, den er nu saa pæn, men den kostede ogsaa 13 Kr, men den kommer jeg jo til at bruge mer end en Frak i Sommer. Jeg har ogsaa nogle Benklæder som trænger til at lappes, dem har jeg tænkt lidt paa at sende med, men jeg ved ikke rigtig, om jeg tør, for jeg kan vist i Grunden ikke være det bekendt. Jeg kan vel ogsaa lappe dem selv, men jeg har ikke noget Tøj, der egner sig til det.

Saa har jeg vist ikke mere paa Hjerte denne Gang, men nu haaber jeg, I er flinke til at skrive til mig igen, det plejer at være noget længe med jer somme Tider.

 

Mange hilsener fra Gudrun

 

Hils hvis I træffer Venner og Bekendte

 

Det Underliv, jeg har snakket om, sender jeg Mønster til sammen med Pakken.

Nu kommer jo snart alle de nye unge Mennesker, I kan nok forstaa det er spændende

 

  1.4.1928
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Askov Palmesøndag 1928 [1.4.]

 

Kære Alle!

Det er det værste at faa begyndt paa et Brev, men nu vil jeg altsaa skynde mig at begynde selv om jeg kun har Tid at skrive i 5 Min. Vi har lige været ude og køre en Tur i Jumben, Anna, Augusta, mig og alle Børnene, vi var 8 ialt, I kan tro, vi maatte sidde paa Højkant for idet hele taget at være der. Vi kørte gennem Malt og vilde saa kørt ned om Skibelund og hjem den Vej, men om Forladelse, vi kendte jo ikke Vejen nogen af os og kørte naturligvis helt forkert og kom slet ikke til Skibelund, men derimod kom vi hjem en halv Time før Beregningen, det er altsaa derfor jeg faar Tid at skrive, forstaar I. Naar vi nu har drukket Kaffe vil Anna og jeg samt nogle af Karlene til Koncert paa Højskolen, vi kan lave det meste af Aftensmaden i Stand før vi gaar, saa kan vi nok være hjemmefra. Misse har fri i Dag, Augusta skal have Ferie hele Paasken, saa hun skal blive hjemme hos Børnene i Eftm. Anna siger, hun kan nemt faa det lavet saadan, at jeg kan faa Ferie nogle Dage i Maj, saa vil jeg da til Starup om jeg ikke kommer der før. Jeg ved godt, det er min egen Skyld, jeg ikke er kommet der før, men Antonie og jeg vil jo cykle, et Par Gange har vi ogsaa haft det bestemt, men der er stadig kommet noget i Vejen.

Søndag efter Spisetid: Nu er Kl. 8, vi er lige blevet færdig med Opvadsken, det blev lidt sent i Aften paa Grund af, at vi alle var paa Højskolen. Vi var 24 til Bords i Aften, nu er vi lige saa mange som i Sommers næsten. Nogle af de nye Karle er ogsaa kommet, der kom 2 i Gaar fra Rødding Højskole, de er nu saa pæne, men endnu ved vi ikke, om de kan snakke, de hedder Helge Frandsen og Niels Madsen, det er bedst, I faar Navnene at vide, dersom I skulde høre mere om dem senere. Der er ogsaa kommet én i Dag, Jakob Rasmussen ogsaa en ret antagelig ung Mand og saa venter vi vores nye Forkarl i Aften, han skal ogsaa være saa pæn, men desværre omtrent stum. Naa, bliver han ikke livet op her, kan han aldrig vente at blive det. Her kommer ogsaa én i Morgen fra Vendsyssel, vi faar 3 Vendelboer ligesom sidste Sommer, og nok én d. 10, altsaa én fra Øster Lindet ikke fra Vendsyssel, men saa kommer der da heller ikke flere før Maj heldigvis. Vi faar altsaa 12 Karle i April Maaned foruden Agergaard, Nielsen og Frode paa Laboratoriet, det er saamænd en god Portion. Det er godt, jeg er Bryggerspige i April og er fri for at slæbe Mad ind til dem.

I Morgen skal vi slagte en So paa over 500 [pund], desuden skal vi have ryddet en Del af vor Vask til Side, vi vaskede nemlig Storvask Torsdag og Fredag og har det nu tørt alt sammen. Vi skulde ogsaa helst bage til Paaske i Morgen, saa I kan nok forstaa, vi har morderlig travlt, jeg er bange, vi faar slet ingen Tid til at se paa de ny.

Mandag: Det var min Mening jeg vilde skrevet noget mere om mere "alvorlige" Ting saasom Sommertøj o. lign., men jeg venter til næste Gang, det er sent, og jeg skal i Seng, vi har haft saa travlt i Dag. I faar snart Brev igen. Mange kærlige Hilsener til jer alle fra

Gudrun

Tænk, jeg har faaet skrevet til Faster.
 

  22.4.1928
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Askov Søndag d. 22 April [1928]

 

 

Kære Alle!

Det er vist forfærdelig længe siden i sidst hørte fra mig, men det er nu noget jeres egen Skyld. Jeg haaber da, I har faaet den Hilsen, jeg sendte gennem Anna Valborg? Maaske har I ogsaa faaet Referat af hendes Brev, men det ved jeg jo ikke, saa jeg bliver jo nødt til at fortælle jer noget af det samme, som jeg fortalte hende, saa kommer I til at høre det to Gange. Ja, nu er det snart Maj, I kan tro, Augusta glæder sig til, at hun ikke skal være Barnepige mere, jeg forstaar hende inderlig godt. Vi ynker den nye, der skal tage fat. Hun kommer fra Vendsyssel, fra Hagstrup, den Familie kender I jo, hendes Broder, altsaa ikke Johannes, kom herned i Marts Maaned, han har overtaget Lunds Bestilling som Gartner, han skal være her hele Sommeren, det hjælper naturligvis meget. Ja, Lund er jo flyttet, heldigvis er vi blevet af med ham, det er længe siden nu, han har faaet Ejendom for sig selv, han var saamænd saa rørt, da han skulde afsted, det Skind, og græd sine modige Taarer. Vi vil op og besøge ham en af de første [Aften?], det kan være morsomt at se, hvordan han har det. I Dag har vi været ude paa en længere Cykletur, Vejret var da for godt til at sidde inde i. Vi var nede og se, hvordan Jørgen i Mosen boede, ham kender du vist Far? Der var nu ikke videre pænt. Ja, vi var altsaa ikke inde i Stuehuset, Jørgen selv saa vi i det hele taget ikke noget til, han vilde have Fred til at sove sin "Middagssøvn" (Kl var mel. 4-5), men vi skulde da bare værskod se paa Besætningen.

Sidste Søndag havde vi Bal, kan I tro. Ja, I kan stole paa, det var morsomt. Vi var altsaa kun os selv, men vi har jo 12 Karle nu, ja, saa inviterede vi jo 4-5 Piger, vi 6 var for lidt. Vi have ogsaa nogen god Musik, Else Haugaard Orkestret spillede nemlig, det bestaar af Else Haugaard og Søn samt en Violin og Harmonika. Vi snakkede lidt om en Grammofon men blev enige om at dette her var meget morsommere og festligere og de tager kun 10 kr. for en Aften. De Penge var Karlene endda saa ædelmodige at betale, da de syntes, vi havde al den anden Ulejlighed. Ja det skal nu siges til Karlenes Ros, at de var forfærdelig flinke med at hjælpe os at rydde til side, da vi var færdige med at danse. Opvasken kom rigtignok til Side i en Fart. Straks paa Aftenen troede vi, det hele skulde blive en Fiasko, de nye var nemlig lidt betænkelige ved Situationen, og turde ikke rigtig komme frem. Naa, det gik da bedre efterhaanden, og da saa Damerne fik Ordet kan I lige [kagle?] paa, der kom Liv i Kludene, for vi gik jo paa med krum Hals og uden nogen Betænkeligheder. Augusta og mig udvalgte ogsaa os selv til Musikdirektører og saa bestilte vi alle de gamle Danse og det satte Humøret saadan op. I Førstningen hvilede der saadan en højtidelig Stemning over det hele, men det gjorde der skam ikke til sidst. Jeg vilde rigtig ønske, det var i Aften, vi skulde haft dette Gilde men i Aften er det nu ikke os, det har Fremmede men derimod Iversens, og det er der ikke meget Grin med.

Jeg begynder jo saa smaat at spekulere paa Sommertøjet. Kjoler ved jeg ikke rigtig, hvordan det er med, men [ulæseligt ord] Kjoler har jeg i det mindste nok af. Min gamle Mousselins Kjole som jeg havde med hjem i Novbr. kunde jeg godt bruge til Eftm. hvis I vilde lappe den og sætte ny Krave og Slips, det er vist baade snavset og slidt, det der er paa. Slipset maa helst være noget længere end det gamle. Jeg vilde ogsaa meget gerne om der blev taget lidt af Ærmerne. Jeg trænger ogsaa haardt til 2 nye Chemiser, men gør dem endelig korte, de jeg har nu er næsten alle længere end mine Kjoler, og saa med kun Stropper over Skuldrene. Saa trænger jeg ogsaa til en ny Sommer daglig Underkjole, jeg har nemlig kun én og det er næsten for lidt. Et hvidt Forklæde med "Mavebælte" vilde jeg ogsaa forfærdelig gerne have, det er nu en Gang min Undlingsfacon. I synes maaske, jeg er noget fordringsfuld, men det er saa nemt at faa det syet hjemme og ogsaa dejlig billigt. Ellers er der vist ikke noget særligt, jeg trænger til. Nogen ny Sommerfrak anskaffer jeg nu ikke i Aar, derimod bliver jeg vil nødt til at skaffe mig en Hat. Sko og Strømper skal jeg ogsaa have, men jeg har nu ogsaa det halve tilbage af min Vinterløn endnu.

I kan tro, Augusta og mig er tidlig oppe nu hver Morgen vi har nemlig væddet med de andre om 1 [pund] Chokolade og 20 Napoleonskager om, at vi skal staa op hver Morgen, tage Styrtebad være klædt paa og friseret inden Kl. et Kvart  i 6 lige indtil 1. Maj. Endnu har det gaaet godt nok men det bliver jo nogle lange Dage særlig naar vi heller ingen Middagssøvn faar. I Dag gav vi Jus, Misse og Anna Kaffe paa Sengen. Nu skal jeg skynde mig i Seng, i Morgen skal jeg op og vaske Storvask. Hovedrengøringen er vi snart færdige med. Saa haaber jeg, I bliver glade for min lille Pakke, det hvide Forklæde er alt for langt til mig. Uret forsøger jeg at sende hjem endnu en Gang, vil I ikke sende det derud, jeg husker ikke rigtig Adressen, ellers kunde jeg jo sendt det direkte.

Nu kan jeg ikke mere i Aften, derfor til Slut mange Kærlige Hilsener fra

Gudrun.
 

  4.5.1928
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Forsøgen Søndag [4.5.1928]

 

 

Kære allesammen!

I skal have en lille Epistil igen, skønt det i Grunden ikke er min Tur til at skrive, Augusta og Anna skriver nemlig, derfor fik jeg ogsaa Lyst, Eksemplet smitter jo. Først maa I undskylde at jeg skriver med Blyant, men jeg har laant mit Penneskaft ud, det er Grunden. Hvor er det blevet Foraar på en Gang, her har vi allerede friske Bøgegrene er det ikke tidlig. Almindingen bliver nok grøn til Pintse i Aar.

Jeg har haft travlt med at fremkalde en Film i Dag. Resultatet blev udmærket. Ella henne til Frode Hansens hjalp mig, hun er nemlig saa god til det. I skal snart faa nogle Billeder, ja, det kan godt være, I ryster paa Hovedet og ser betænkelige ud, men jeg lover, de skal komme inden Pintse.

Nu er Misse jo rejst og vi har faaet en ny Barnepige. Hun er paa min Størrelse og endnu mere kortskørtet end mig, men ellers gør hun Indtryk af at være en sød Pige. Hun er meget livlig og begyndte straks at snakke op ad Vægge og ned ad Stolper med os. Det er jo min Sovekammerat og jeg er nu godt tilfreds med Byttet af hende og Misse. Misse var dygtig til at bestille noget, men man kunde jo ikke stole en Smule paa hende, hun stak os den ene Løgn efter den anden.

I husker nok, jeg fortalte om vort Styrtebad i sidste Brev. Augusta og mig vandt Væddemaalet med Glans, men Chokoladen har vi ikke faaet endnu, for vi har slet ikke haft nogen Aften tilovers til det i den sidste Tid. Augusta har tabt sig 7 [pund] siden Paaske, men om det er paa Grund af Styrtebad ved jeg ikke. Jeg har ogsaa tabt mig og vejer kun 110, jeg vil helst ned paa 105, men jeg ved ikke, om det vil lykkes.

I Tirsdags rejste vore 2 Vinterkarle, Ejnar og Anker, I kan tro, det var sørgeligt, det syntes rigtignok baade de og os, vi græd hele Ugen i forvejen blot ved Tanken. Augusta og mig gjorde rent ved dem forleden Dag, vi nænnede næsten ikke at skruppe alt skidtet væk, Naa, saa galt som jeg udmaler det, er det naturligvis ikke, men vi var virkelig saa ked af, at de skulde afsted, nu kender vi dem i alle Folder og Kanter. Lørdag Aften  inviterede de os fire Piger og "Jus" med i "Biffen" og bagefter paa et Konditori, det var den sidste Festaften vi havde sammen med dem, men den var ogsaa morsom, kan I tro. Og sikke et Maaneskin det var da vi gik hjem, vi kunde næsten ikke nænne at gaa i Seng. Søndag Morgen var Augusta og mig jo tidlig paa Færde, vi skulde jo have vores Styrtebad, saa lavede vi en nydelig Bakke i Stand og gik over paa Fløjen til dem med Kaffe paa Sengen, det havde vi lovet dem, fordi det var sidste Søndag.-

Det er ikke saa sært, hvis de vil savne Forsøgen, vel?

I Dag har vi været en Tur nede ved Kongeaaen, vi plejer gerne hver Søndag at cykle en Tur mellem Middag og Kaffetid, vi er gerne klædt om inden Middag og saa gaar det i flyvende Fart med Opvasken, og saa afsted paa en Cykle alle Mand et eller andet Sted hen. Sidste Søndag var vi i Skibelund.

Om Aftenen var vi henne ved Arnfreds. Arnfreds selv er nemlig ude at rejse og saa syntes Pigerne, de vilde have et lille Gilde og saa inviterede de os Unge saa mange, der havde Lyst. Vi kom først afsted herfra ved 10 Tiden, vi skulde nemlig have givet Aftenkaffe først og vi blev smuglede ind ganske stille en for en derhenne, der var nemlig nogle, der var gaaet i Seng og som intet vidste om det hele. Jo, det var skam interessant

Nu er vi snart færdige med Hovedrengøringen mangler kun Iversens Kontor og et Gæsteværelse. Men paa Tirsdag skal vi vaske og nu skal ogsaa et Par af os til Vejrs en Dag eller to og gøre Huset rent derude, jeg vil da ønske, jeg kommer med derud, det skulde være sjov at se det hele igen. I Aar skal jeg jo ikke med derud heldigvis, vi har allerede lagt Planer om, hvad for Udflugter vi vil foretage om Søndagene medens de er borte. Det skal blive en herlig Tid. De skal være derude hele 6 Uger i Aar er det Meningen. Først og fremmest skal vi en Tur til Fyn og besøge Ejnar. Vi kan staa tidlig op og cykle til Snoghøj, saa har Ejnar lovet at hente os i Middelfart i Bil. Jo, det kunde blive en herlig Tur, vi skulde afsted lige saa mange der kunde komme det. Nu kan vi jo se, hvordan det gaar, mange af vore Planer ryger vel sagtens i Luften.

Jeg tror ikke, jeg vil skrive mere i Aften, Vejret er alt for godt, jeg har saadan en Lyst til at komme ud. Jeg vil dog lige fortælle at jeg har over 80 Kr tilbage af min Vinterløn, er det ikke godt, jeg skal kun have 210. Nu skal jeg ogsaa have en hel Del nyt, saasom Sko og Hat o. lign. Jeg vilde forfærdelig gerne have et Par pæne Bomuldsforklæder som jeg kunde bruge om Eftm. af min Yndlingsfacon med Bælte. Tror I, I kunde skaffe mig saadan et Par.

 

Nu vil jeg ikke mere

 

Til Slut mange Hilsener fra

"Damse"

Vil I ikke sende mig en Lap Tøj til min pæne Mousselinskjole, jeg har nemlig revet den lidt.
 

  17.5.1928
Gudrun Dam til Anna Valborg Dam

Askov Torsdag d. 17. Maj. [1928]

 

 

Kære Anna Valborg!

Denne Gang vil jeg igen overraske dig og skrive hurtigt. En af Grundene er, at jeg keder mig i Dag og knap kan finde paa noget andet, end at skrive. Ellers om Søndagene plejer vi gerne at have det saa morsomt, vi er da næsten altid ude paa en Cykletur, men i Dag er Vejret ikke saa straalende, saa er der ikke saa meget ved det.

Mange Tak for Brevet og for det gode Raad om snart at tage til Starup. Ja, jeg har ogsaa tænkt at stikke af nu paa Lørdag Eftm., saa kommer jeg tilbage Søndag inden Aften. Længer Ferie kan jeg ikke godt faa nu, der kan du se, hvor uundværlig jeg er. Jeg synes, du er begyndt at interessere dig saadan for Jørgen, det tror du vist ogsaa, at jeg gør, men der er du nu helt paa Vildspor. I det mindste interesserer jeg mig ikke for ham paa den maade som du tror. Du kan ogsaa godt faa at vide, hvor han bor, det behøver ikke en Gang at være nogen Hemmelighed. Nej, han er saamænd fra Nørre Aaby, en af Stationerne mellem Middelfart og Odense, det er vel bedst, du faar det lidt nøjagtigt. Vores Forkarl, ham som vi havde den store sorg at miste nu til Maj, var saamænd fra Ejby, Nabosogn til N. Aa. saa vi har rigtignok bestemt at vi vil over at besøge de unge Mennesker en Søndag medens Iversens er i Vejrs. Ja, det er vores Alvor altsaa. Ejnar har endda lovet at hente os i Bil i Middelfart. Du kan tro, han var ked af at han skulde herfra, og vi var naturligvis ligesaa bedrøvede ved at skilles fra ham. Augusta og mig har allerede i Fællesskab skrevet et Brev til ham paa 11 Sider, saa nu venter vi rigtignok en Skrivelse en af Dagene. Det bliver vist et Pjatbrev dette her, men jeg har ikke ellers oplevet noget væsentligt Siden sidst. Vi har næsten haft travlt hver Dag, vi er knap færdige med Hovedrengøringen endnu. I næste Uge skal jeg med til Vejrs og gøre sommerhuset rent. Jeg er dog glad, jeg ikke skal med derud i Aar, her maa være en velsignet Ro herhjemme, naar alle Ungerne er væk. Og vi har bestemt, at vi vil ud og cykle hver eneste Aften, saafremt vi ellers gider, da er der jo ingen Ting at sidde hjemme efter. Nu skal jeg ud og fodre Høns for Augusta er ikke hjemme, det er jo ellers hendes Bestilling, jeg er jo Stuepige i denne Maaned.

De 3 Ark som du venter faar du have til gode til en anden Gang.

Mange Hilsner fra din Søster

Gudrun

 

  17.5.1928
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kr. Himmelfartsd. tidlig paa Eftm. [17.5.1928]

 

 

Kære Alle!

Det er saadan halvt Regnvejr, saa jeg har besluttet at anvende noget af Søndagen til at skrive Breve i, nu vil jeg begynde med jer, for at være vis paa, at det bliver til noget. I skulde lige vide, hvad for en velsignet Ro der er her paa Kontoret for Øjeblikket, jeg kan ikke høre en Lyd, alle Børnene er vist ogsaa ude, og de andre sover Middagssøvn, men det er rigtignok sjælden, der hviler saadan en Stilhed over Huset.

Naa, hvad har jeg saa oplevet siden sidst, ikke noget særligt vist. Vi har haft et farligt Roderi over hele Huset i den sidste Tid. Der er nemlig blevet malet i Iversens Kontor, og saa har vi maattet rydde alting ud, hele "Jus" Kontor var oversvømmet med hans Bøger, Møblerne stod i Havestuen og paa Verandaen. Der var kort sagt Uorden over det hele, men nu er vi heldigvis over det. "Jus" og mig gjorde i Orden i Gaar, medens Iversens var til Begravelse paa Svejstrup Østergaard. Hvordan kan det forresten være, at Onkel Chr. ikke kom herover til Anders Nielsens Begravelse? Fru I. sagde, at hun havde ventet at træffe ham.

I sidste Uge havde vi fremmede midt i alt Roderiet. Josef Hansen med Frue kom herover Lørdag da var det jo den ældste Søns 14 aarige Fødselsdag. Han havde ellers kun Drenge-fremmede, men Josef  H. blev her Søndag og Mandag over. I Mandags var Herskaberne kørende til Vejrs og saa til Huset. De skal vist allerede derud 1. Juli og i Aar skal de blive der i 6 Uger er Meningen, det skal blive herligt. Hvor er jeg glad for, at jeg ikke skal med i Aar. Ragnhild er da  heldigvis ikke saa ked af, at hun skal derud. De skal have en af deres gamle Piger til at bestyre Huset og lave Maden derude, Fru Iversen gider da ikke selv tage sig af nogen Ting ellers kunde hun da nemt gøre det selv. Jeg tænker, "den frie Familie" skal ogsaa med derud, de vil vist ogsaa gerne ligge ved Havet, de raader Iversens til at tage afsted hurtigst muligt, "for at faa Børnenes Nerver lidt i Orden". Akkurat lige som om de fejlede noget, nej, de fejler saamænd ikke andet, end de vil have deres Vilje i alting og faar de ikke det bliver de fuldstændig hysteriske af bare Arrigskab. Den nye Barnepige kommer ellers ret godt ud af det med Børnene, hende holder de vist ligefrem af. Busse ringede forleden Aften han var kommet i Seng, da hun saa kom springende var det ikke andet end, at hun havde glemt at give ham hans Godnatkys. Busse plejer nu ikke ellers saadan at ville kysses, havde det været Else kunne jeg have forstaaet det, for hun hænger jo alle om Halsen. Jeg kan ikke forstaa, at hun skal have lov at kysse og overslikke alle Karlene, men det gør hun da gladelig saa snart hun kan se sit Snit. Iversens synes vist ogsaa, det er ganske i sin Orden, ellers sagde de vel noget til det.-

Nu er vi færdige med Hovedrengøringen undtagen et Gæsteværelse, men det har skam ogsaa været en drøj Omgang, vi begyndte allerede i Marts Maaned. I næste Uge skal vi til Vejrs og gøre hele Huset rent derude. Det er mig, der skal derud og saa Else Haugaard, hun har nemlig saadan en Lyst til at komme derud, jeg er ellers gal over det, for jeg vilde hellere haft Augusta med derud. Jeg tænker ikke det tager mere end en Dagstid det hele, vi skal køre naar vi har spist til Aften og saa ligge der om Natten for at være parat til at begynde næste Dags Morgen.

Jeg har tænkt at tage til Starup nu paa Søndag, jeg cykler altsaa Lørdag Eftm. naturligvis. Jeg har stadig opsat det, for jeg mente, der skulde blive Tid til en lille Ferie i Maj Maaned, men det kan jeg nok indsre nu, at det bliver der ingen Tid til, vi har stadig noget ekstra, saa nu maa jeg heller gøre Alvor af det. At jeg ikke kom afsted om Paaske var nu absolut ikke Jørgens Skyld, han var her nemlig Langfredag, saa jeg kunde jo ganske rolig have taget afsted i Paaskedagene. Nej, Grunden var saamænd at Augusta havde Ferie hele Paasken og mere end én kan der daarlig være væk ad Gangen.

Jeg har faaet mig en ny Sommerhat til 8 Kr. var det ikke billigt, jeg synes, den er saa pæn, Augusta fik en næsten akkurat Mage til. Ellers noget Nyt har jeg ikke faaet endnu, men jeg har tænkt at købe mig et Par pæne, lyse Sommersko og saa sætte mine Laksko hen til Vinter. Jeg har ogsaa faaet Lyst til at faa mig en hvid Kjole, prikket Moll. eller lign., det kan da aldrig blive ret dyrt. Faar jeg min gamle Musselins K. herover eller hvordan. Jeg mangler nemlig haardt en Eftm. Kjole. Husk endelig og send en Lap herover til den blomstrede. Jeg ved ikke, om jeg skulde anskaffe mig en pæn Mousselins Kj. mere, ellers har jeg jo ikke andet end den røde til pænt. Den blomstrede bruger jeg nemlig til Søndagskj.

Husk endelig de Forklæder, jeg bad om sidst, enten pæne Bomulds eller ogsaa Satin. Jeg mangler dem saadan til Eftm. Forklæder. Jeg vil helst have dem med en lille Spids ned i Stedet for ganske lige øverst. Hvis der kan blive Raad til det vilde jeg ogsaa meget gerne have et hvidt i samme Facon.

Nu er det næsten Kaffetid. Derfor til sidst en kærlig Hilsen fra

Gudrun
 

  25.5.1928
Gudrun Dam til Familien på Hullegaard

Kuvert:

Familien Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

Askov Fredag Aften [25.5.1928]

 

 

Kære alle!

Tak for Brevet. Ja, nu skal jeg skynde mig at skrive, hvad jeg gerne vil have af Tøj. Jeg har ikke haft Tid at skrive før, det har været mig ganske umuligt, men det er vel ogsaa tidsnok endnu, Fru Køller plejer jo ikke at rejse saadan med det samme. Nu har jeg alligevel faaet gjort Alvor af det og har været i Starup. Jeg cyklede herfra Lørdag Eftm. og havde fri til Mandag henimod Aften, det var en god Ferie. Paa Skovende havde de det omtrent som sædvanlig, der var ingen særlig Forandring sket, baade gamle Mads og hans Kone gaar jo der og rokker rundt endnu. Jenny er blevet mere rask siden jeg var der, men det er jo kun glædeligt. De spekulerer lidt paa, om Karl O. muligvis skulle komme derover til Pinse, de venter ham vist halvvejs. Jeg var ogsaa en Smut oppe paa Skolen, de har tre store Drenge nu, Knud ligner sig akkurat fra den Tid, jeg plejede at komme der. Det var en noget drøj Tur hjem, for jeg havde Vinden godt imod, især fra Holsted af, men jeg var da ikke mere medtaget end jeg var i Malt om Aftenen og vilde været til Gymnastik, der var ganske vist ingen, men det vidste vi ikke før vi kom derhen.

I Tirsdags var Iversens og mig samt Else Haugaard bilende i Vejrs og gjorde rent i Huset derude. Vejret var saa daarligt, det smaskregnede hele Dagen, ellers havde det jo været en dejlig Tur.Vi var alligevel nede og følte paa Vesterhavet og saa drak vi jo Kaffe paa Strandhotellet lige før vi kørte hjem. Vi kunde nemlig næsten ikke lave noget rigtig Mad i vort eget Hus for Vandet var saa daarligt. - I gaar havde vi Gæster hele Dagen, vi var 36 i det hele til Aften og saa skulde der laves saa megen forskellig Slags Mad, det var saa besværligt, men vi kom jo over det. Der var Ungdomsmøde om Aftenen, men det maatte vi da opgive saanær som Ragnhild, hun var da afsted. I Dag har vi rigtig bagt til Pinse baade Mandelstænger, Marengs, Klejner og Chokoladekage, i Gaar bagte vi Tvebakker. Og saa har vi pudset Sølvtøj i Eftm., det var en stor Omgang. I Morgen og paa Lørdag faar vi ogsaa saa bene travlt. Vi har bestemt at staa op senest Kl. 5, saa vil vi først tage et koldt Styrtebad, saa at vi rigtig kan blive styrkede til at tage fat. I Pinsen faar vi jo ogsaa Gæster, jo, det er sørgeligt, men desværre sandt. Vi havde ellers glædet os til at se vores gamle Forkarl herovre i Pinsen, men nu fik vi Brev fra ham forleden Dag, at han kunne desværre ikke komme. Det er naturligvis meget sørgeligt, det er selvfølgelig værst for ham alligevel, for han savnede jo Forsøgsstationen saa frygteligt. Ja, saadan er det at komme herfra. Naa, jeg har ikke skrevet noget om Kjoler endnu men saa faar jeg skrive et lille Ark endnu, det bliver altsaa nærmest et Forretningsbrev. Saa vil jeg til Slut paa dette Brev ønske jer en rigtig glædelig Pinse, det passer vist bedst at gøre det her og ikke i Forretningsbrevet

 

Forretningsbrev. Først vil jeg være beskeden og bede om et Bælte til min Kjole, ikke Musselinskj. men til den anden, I sendte mig i Fjor, som meget Tøj har I vel nok levnet, det skal være ca 112 cm. langt. To hv. Forklæder af ikke for pænt hv. Tøj foruden det jeg har bestilt vilde jeg gerne have, jeg har nemlig kun 3, "der e være aa tá paa" 2 andre er noget tyndt Skidt. Jeg har prøvet at klippe et Mønster det nederste skal saa rynkes en lille smule til. Ja, det er store Bestillinger, jeg kommer med, men nu faar I selv slaa af paa hvad I Ikke synes jeg behøver.

Nu skal jeg rigtignok i Seng. Jeg haaber, I kan finde Rede i mine Kragetæer. Jeg siger paa Forhaand Tak. Mange kærlige Hilsener

fra Gudrun

Jeg vil heller have en rigtig hvid Kjole, end den gule, Mor sendte Prøve med af. Kan jeg faa den inden d. 10 Juni, da skal Ungd. nemlig have Udflugt og saa vilde jeg naturligvis gerne have Kjolen paa, hvis det bliver godt Vejr.

Nu Farvel for sidste Gang.
 

  27.5.1928
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

Fru Vilhelmine Dam

Hullegaard

Østerlars St. Bornholm

 

 

Askov Pinsedags Aften [27.5.1928]

 

Kære alle!

Nu vi I vist sige, at jeg overgaar mig selv i Brevskrivning. Men det er nu af en bestemt Grund at jeg skriver i Aften. Jeg vilde nemlig saa gerne have min hvide Kjole til næste Søndag, altsaa d. 3. Juni, Udflugten i Ungdosmfor. er nemlig blevet ombestemt til den Dag. Altsaa, hvis jeg kan faa den paa Lørdag vilde jeg være meget glad, kan I ikke naa det, finder jeg jo nok noget andet at komme i, men jeg har ikke rigtig noget, der egner sig rigtigt til saadan en Tur. Hvis jeg faar Pakke paa Lørdag, kan jeg saa ikke faa min brune Musselins med det samme.

Jeg er ellers saa træt i Aften, at jeg burde skynde mig i Seng, det er de andre ogsaa, de sover vist ogsaa allerede endskønt Klokken ikke er ti endnu. Vi har ogsaa haft saa travlt de 3 sidste Dage og været oppe Kl. 5 hver Morgen. I Gaar kom vore Gæster, saa havde vi jo stor Anretning med forlorne Kyllinger og Jordbærgrød midt om Eftm.

I Dag var vi oppe tidlig alle Mand og saa Solen danse og Kl. 6 i Morges startede vi afsted til Skibelund for at høre Pinsekoncert dernede. Det var ogsaa en dejlig Morgentur, ganske vist var det ikke rigtig straalende Solskin først paa Morgenen, men det var da fint alligevel. Naar vi saa kom hjem skyndte vi os at gøre Huset i Orden og saa gik Gusta og Ragnhild samt alle Karlene og Iversens med deres Gæster  i Kirke.

I Morgen vil Anna og jeg til Ungdomsgudstjeneste i Malt Kirke Kl. 8.

Vi har ogsaa haft en dejlig Eftm., vi laa og dovnede i Haven til vi skulde have Kaffe, den drak vi da ogsaa derude, jeg tog et Billede derfra, I skal nok faa ét en Gang. Efter Kaffetid kørte Iversens en Tur og tog alle Børnene med, saa benyttede vi jo Lejligheden og gjorde ligesaa naturligvis.

Vi havde ellers tænkt, vi fik saa travlt i Pinsen, nu vi har elle de Fremmede, men i Dag har vi altsaa rigtig været paa Viften.

Nu vil jeg i Seng, Bornholmeren slog lige 10, saa maa I hilse Fru Køller fra mig, hun bliver jo stadig ikke fri for mig endskønt jeg er kommet paa den anden Side Østersøen.

 

Hilsen til hele Familien fra

Gudrun
 

  13.6.1928
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

Fru Vilhelmine Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Askov Onsdag Aften d. 13. Juni 1928

 

Kære Alle!

Denne Gang ved jeg snart ikke, hvor jeg skal ende eller begynde, jeg synes, jeg har saa meget at fortælle, det kan godt være, jeg ikke kommer med det i den rette Orden, men I finder nok rede i det.

I Dag har jeg ellers rigtig været ude paa en Cykletur, kan I tro. Jeg staar jo ganske roligt og vasker op ude i Bryggerset i Middags, hvem tror I saa, der pludselig dukker op uden for Bryggervinduet? Saamænd ingen anden end Jeppe Madsen og Karl O.

I kan tænke jeg min Forbavselse - . De vilde gerne have mig med til Foldingsbro og drikke Kaffe, der var Jenny nemlig kørt ned, direkte fra Ladelund af, der havde de nemlig ogsaa været, hun turde ikke køre med om ad Askov, for ikke at blive alt for træt. - Det traf sig netop saa heldigt, at vi havde ualmindelig god Tid i Dag, saa jeg kom jo snart op og i Klunset, imedens lavede de andre Piger Kaffe og dækkede Bord i Haven, saa drak jeg Kaffe derude sammen med mine Gæster før vi tog afsted. J. og K. O. var ellers saa beskedne at sige "Nej Tak" da jeg bad dem drikke en Kop Kaffe, med K. O. betroede mig da senere hen at de havde blevet inderlig skuffede hvis de ingen Ting havde faaet. Naa, nede i Folding traf vi saa Jenny, der drak vi saa Kaffe igen, saa kørte jeg med dem til Føvling og saa til Olivas Grav, Føvling Kirke er en af den kønneste gamle Kirker jeg har set, den er ogsaa nylig blevet restaureret. Jeg kørte med dem om ad Holsted da vi skulde hjem, saa fik jeg nemlig saa god Vind, men det var alligevel ikke saa faa Mil, jeg fik kørt paa den Maade. Ja, det var nu morsomt at se dem  igen, jeg skal hilse fra dem allesammen. Saa tabte jeg alligevel mit Chokolade til Karl O.

2. Det var altsaa i Dag jeg fik fortalt om paa 1ste Ark, nu tror jeg, jeg vil tage fat paa vores Udflugt til Haderslev, det var en dejlig Tur.

Vi havde det dejligste Vejr hele Dagen og vi startede herfra allerede ved 8 Tiden om Morg. Der kom en flot Lastbil efter os, jeg skriver flot, fordi den var meget pænere end de Biler, de andre kørte i. Vi fyldte den jo helt, vi var nemlig 14 herfra der skulde afsted, jo, det var en ordentlig Udrykning. Saa havde vi desuden Madkurven og en stor Krukke Rødgrød med. "Syng dig glad" havde vi ogsaa med og brugte den flittigt under hele køreturen. Vi kørte en Time før alle de andre, vi skulde nemlig om ad Vojens, to af vore unge Mennesker træner nemlig til Dybbøl og saa skulde de netop træne i Vojens den Søndag. Det var jo ærgerligt nok, for vi vilde gerne have dem med paa Turen, men saa fik vi den lyse Ide, at vi kunde jo alle køre derned og se Gymnastikken og saa allesammen følges ad til Haderslev bagefter. Det gjorde vi saa ogsaa og ankom først til "Viktoria Strand" (-et Badested ca. 2 Mil fra Haderslev-) ved 1 Tiden. Det første vi gjorde var at opsøge en god Plads og saa indtage et forsvarligt Maaltid, det trængte vi alle haardeligen til. Senere traf vi sammen med den øvrige Ungd. F. og Eftm. gik paa bedste Maade. Kl. 5 skulde vi tilbage til Haderslev, der besaa vi Kirken og tog ellers Byen lidt i Øjesyn. Kl. 7 samledes vi alle til fælles Kaffebord i Højskolehjemmets Have, det var festligt, kan I tro, bagefter legede vi og Aftenen sluttedes med et Par Timers fornøjelig Svingom.

Det var en dejlig Tur, det tror jeg nok, vi alle var enige om, i det mindste her fra Forsøgen.

 - - - . Saa fik jeg ikke mere skrevet i Onsdags, for Klokken ringede til Rabarbergrød og bagefter var jeg saa søvnig at jeg besluttede mig til at gaa i Seng.

Søndag.     Jeg haaber ikke. I er alvorligt vrede paa mig, det var maaske ikke uden Grund, men jeg haaber paa Tilgivelse for denne Gang. Heldigvis er det jo min Fødselsdag næste Gang, saa nænner I da vist ikke at skælde ud. Vi skal have lidt fremmede i Dag, Ragnhild har inviteret nogle Vendelboer fra Rødding Højskole, hun og nogle af Karlene er kørt imod dem. I Morgen skal vi have et stort Selskab, ca. 30 kommer her vist og spiser til aften, det er alle Højskolelærere med Koner, Overgaards fra Ladelund o. lign., de skal have Rødspætte Filet med nye Kartofler og ellers koldt Bord. - I Fredags var vi jo alle til Valdemarsfest paa Højskolen om Eftm. til Foredrag og om Aftenen til Sanglege, Lysbilleder og fors. Underholdning. Grundlovsdagen var vi i Skibelund, men det var desværre saa koldt dernede at vi frøs som smaa Hunde. Vi kom derfor ogsaa tidlig hjem allesammen, men vi synes jo, at vi skulde have en Festlighed af en eller anden Slags herhjemme. Saa var der da én, der fik den lyse Ide, at vi kunde hente en Grammofon og danse oppe i det nye Kornmagasin. Det gjorde vi da ogsaa og morede os godt med det et Par Timer. Det er saa godt med det her, for vi er saa mange, vi behøver aldrig tage andre Steder hen, vi morer os dog næsten altid bedst hjemme. Ja, det er naturligvis en Sag for sig, hvis vi kan følges ad alle sammen. Hvis jeg havde været oplagt til at skrive, vilde jeg have sendt et Ark mere, men det vil slet ikke gaa for mig, saa jeg bliver nødt til at holde op.

Jeg siger da hjertelig Tak for Pakken, den blev jeg meget glad for. Jeg vil gerne have 2 hv. Forklæder, Bæltefacon, det Mønster jeg sendte hjem kan det være ligemeget med. Hvordan gaar det med Underlivene, jeg vilde da saa gerne have et paa Prøve . Maaske Fru Køller er rejst, ellers vilde jeg da være saa glad ved en Mouselins Kj. til Søndagsbrug syet ganske enkel med korte Ærmer og rynket Nederdel.

Tilsidst faa I mange kærlige Hilsner fra den Gudrun, som absolut ikke har glemt jer, men bare ikke kan komme over med at skrive.

 

  1.7.1928
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

Familien Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

 

Askov d. 1. Juli 1928

 

 

Kære Far og Mor og begge de andre!

Mange, mange Tak for Fødselsdagspakken med Indhold, det var rigtignok en dejlig Pakke at faa, og Tøjet passede mig lige paa en Prik, ja, Kjolen lagde jeg altsaa en Smule ned, især Tak for den, det er noget ualmindelig kønt Mousseline er vi alle enige om. Jeg har allerede haft den paa to Gange, saa den kom svært tilpas. Underlivene passede ogsaa, jeg vil gerne have 3 mere af dem med Skulderstropper ellers har jeg jo ikke saa jeg kan skifte.

Nu vil jeg først fortælle lidt om, hvordan min Fødselsdag spandt af. Højtideligheden begyndte straks jeg var kommet op, da mødte jo nemlig alle de unge Mennesker for at gratulere mig med et dybt Buk og et varmt Haandtryk. Ellers noget særligt at bemærke om selve Dagen er der nu ikke, jeg var afsted at faa Haar vasket, det er vist det eneste. Om Aftenen kom Ella herhen, hun var min eneste Gæst, men vi var alligevel et stort Bord fuldt til Chokolade. Fødselsdagsbarnets Skaal blev jo drukket, det er en gammel Skik her, men saa var der sandelig ogsaa digtet en Sang til mig, den maa I vel heller faa et Eksemplar af, I kan nok se den er i Bund og Grund pjattet, men det var en af vore Kandidater der har lavet den, og han har vel ikke kunnet gøre det bedre. [sangen foreligger ikke] Om Aftenen rejste Jus til Skagen og vi fire Piger kørte hende til 12. Toget. -Jeg fik Pakke fra Tante og Faster, 5 Kr. og 6 Pæne Lommetørklæder, Faster H. har jeg ikke hørt et Muk fra, heller ikke fra Anna V., det forundrer mig alligevel mest. I kan ringe til hende fra mig og bede om en Forklaring.

I kan altsaa nok forstaa at det var en helt festlig Fødselsdag, jeg havde. Aftnen efter var vi til Sct. Hans Fest paa Sløjdskolen, men det var saa koldt at der ikke var meget ved det.

Sidste Mandag kan I ellers tro, vi havde travlt, Anna var syg, hun laa i Sengen hele Dagen og her kom 30-40 fynske Konsulenter i Besøg. De skulde da heldigvis kun have Kaffe men det skulde de have Kl. 11 og der skulde naturligvis dækkes op baade med Kopper, Tallerkener, Glas o.m.m. Ja, det var skam en streng Dag, vi maatte jo ogsaa være Kokkepige ved siden af. Nu vi havde saa travlt syntes vi jo at Karlene kunde selv rede deres Senge, det anmodede vi dem da ogsaa om, men det blev ikke modtaget med Begejstring, der var kun én, der gjorde det. Naa, vi svor jo Hævn og fulgtes derud alle 3 og saa kan det nok være, Bundbrædderne forsvandt

II

ganske stille eller vi laasede Sengene, det syntes vi, de havde fortjent. Jeg skal ogsaa love for, det gjorde god Virkning de snakkede ikke om andet hele den næste Dag, men saa forleden Aften, vi var ude alle fire, kan det nok være, de benyttede Lejligheden til at gøre Gengæld. Og da vi kom hjem, glade og velfornøjede, finder vi vore Senge i den sørgeligste Forfatning, belagt med vaade Klude, som de var. Ja, der kan findes paa meget et Sted som her, er den ene ikke hittepaasom, er den anden det da. --

Her er ikke Fred til at skrive mere i Aften, for det ene er her en Forening i Besøg, som laver et værre Spektakel nede under mine Vinduer og desuden er baade Anna og Augusta kommet herind til mig. Jeg ved godt, jeg er forfærdelig daarlig til at skrive Breve, men jeg giver mig aldrig Tid til at samle mine Tanker om det, men desmere har jeg jo at fortælle, naar jeg engang kommer hjem.

Man skal vel desværre snart til at lægge Planer for Vinteren, vil I gerne have mig hjem igen eller hvad har I tænkt jer. Det bliver jo tungt at forlade Forsøgsstationen, men man kan jo ikke blive her alle sine Levedage. Nu kan I jo skrive, hvad I synes. - I Morgen rejser Familien af til Vejrs, hvad vi naturligvis ikke er kede af. Vi skal koge Stikkelsbær hen i Morgen 30 Glas, ja, vi faar noget at gøre i den Tid de er borte, men det gør nu heller ikke noget og saa har vi da alle Aftner til vor egen Raadighed.

Her var Dyrskue d. 28, vi var afsted alle, (det var i Vejen) først om Eftm. med alle Børnene og saa igen om Aftenen til Bal. Det var rigtig morsomt der var blot saa overfyldt, der var Mennesker af alle Slags, men vi dansede da næsten kun med vore egne Karle, havde vi ikke haft dem kunde det ikke være faldet os ind at tage afsted.

Jeg maa slutte nu, Klokken er mange i Morgen bliver en travl Dag.

 

Er det Helga og Inger der var til Venstrebal i Neksø? Hvordan morede I jer saa? Skriv og fortæl, det er saa sjælden I skriver noget.

 

Til Slut en kærlig Hilsen fra

Gudrun

 

  13.8.1928
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

Familien Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Askov Mandag Aften [13.8.1928]

 

Kære alle I derhjemme!

Nu maa jeg heller faa mig taget sammen og faa skrevet et lille Brev endskønt det kan være haardt nok at opholde sig indendørs i saadan et dejligt Vejr, som det er Aften.

Ja, nu er jeg jo kommet godt i Sving igen herhenne og alt gaar i sin vante Gænge, som før jeg rejste. Det var dem jo alle en stor Skuffelse, at jeg kom med 4 Toget de havde jo bestemt at de skulde været afsted om Aftenen og hentet mig. Naa, det er nu ligemeget med det, jeg blev glædelig overrasket da jeg kom hjem og ind i Gaarden, da hængte Tøjet ude og flagrede, saa havde de haft travlt med at vaske i 2 Dage og var snart færdige. Det var en mægtig Vask vi havde denne Gang 87 Lagener Haandklæder i Bunkevis samt alle Badekaaber og Skidt fra Vejrs, men det slap jeg da nogenlunde let over. I Dag har vi haft travlt med at sylte Ribs, Solbær har vi ogsaa syltet en Del af, men er dog hverken hel eller halvfærdig med noget af Delene.

Ragnh., Gusta og Anna sidder ude og stopper Strømper i den br. Spisestue og griner saa det kan høres over hele Huset, jeg troede ellers, jeg kunde faa Ro til at skrive, naar jeg kravlede helt herop paa mit Værelse, men det vil ikke lykkes. Jeg har i Grunden ikke mere at fortælle, det bliver jo saa kun et kort Brev, men det er jo ogsaa knap en Uge siden, jeg kom tilbage.

Vi skal ned i Haven og have Rødgrød inden det bliver for mørkt, men nu kommer Iversens lige hjem, saa ved jeg ikke, hvad det bliver til.

Nu maa I snart skrive til mig. Hvordan gaar det Inger med sin Hæshed? Mit Uhr gaar stadig.

Til sidst en kærlig Hilsen fra Gudrun

Hils Anna V. naar I ringer.
 

  26.8.1928
Gudrun Dam til Familien på Hullegaard

Askov d. 26 August [1928]

 

Kære Alle!

Et lille Brev venter I vist paa. Jeg sidder her paa vort Værelse og skriver, her er ellers ikke videre hyggeligt, for vi har haft saa travlt i sidste Uge, at vi ikke har haft Tid at gøre Lørdagsrent. I kan ellers tro, vi gaar en streng Uge i møde, Anna er nemlig rejst, hun fik Ferie i Gaar og kommer ikke tilbage før Fredag Aften. Jeg maa jo optræde som Kokkepige, endnu har det da gaaet godt, vi fik forloren Hare med Rysteribs og Agurkesalat samt Rødgrød til Middag og Grønærter med kogt Skinke til Aften. Naar det kan gaa godt er det saamænd rigtig morsomt, Fruen er nu ogsaa saa flink i disse Dage, det hjælper jo meget. De griner ad mig fordi jeg er saa lille at jeg knap kan naa op over Komfuret, Ragnhild kom da ogsaa med en Skammel, som jeg kunde krybe op paa, det var for Resten udmærket. Jeg har da ogsaa syltet sine Kirsebær og paa Onsdag faar vi 50 [pund] Sild som skal saltes, koges og steges, I kan nok forstaa, jeg har travlt.

Forleden, i Onsdags var det da, havde vi Ungdomsmøde her paa Stationen, det var morsomt kan I tro. Det var saadan et Regnvejr om Aften, ellers var det Meningen, vi skulde leget i Haven, men nu fik vi i Stedet for Lov at danse et Par Timer oppe paa Kornloftet. Først paa Aftenen var her Sang og Oplæsning saa fik vi Grød, og derefter gik Turen derop. I skulde set Busse den Aften, han var alle Pengene værd. Han gik paa Jagt efter Kærestefolk nemlig. Han mente da ogsaa, han havde faaet Øje paa et Par, hans Øjne skinnede som to Stjerner og han baade rakte Tunge og pegte Fingre af bare Begejstring. Jo, den Aften morede han sig ret af Hjertens Lyst.

Hvor det dog regner hver evige Dag. Her ligger Karlene til Kl. 7 hver Morgen og naar de saa endelig kommer op begriber de slet ikke, hvad de skal slaa Hænderne i. Kun henimod Aften, naar det tørrer lid af, faar de travlt, saa vi er næsten altid sent færdige nu, inden Karlene faar spist og vi faar vasket op er Klokken tit 9.

Nu har Fruen spurgt mig, om at blive til Vinter og jeg har lovet det, de andre bliver ogsaa undtagen Ragnhild, hun kan ikke rigtig bestemme sig, hun synes, hun lærer for lidt ved at være Barnepige ellers har hun ikke saa meget imod det.

Ellers noget vigtigt har jeg vist slet ikke at fortælle jer. I kan tro, vi var spærret inde i Gaar, os 3 Piger samt Arne og Helge. Vi sad oppe paa vores Værelse mindst 1 Time, Børnene havde stillet noget hen for Døren, saa den ikke var til at rokke, Naa, heldigvis var vi da saa mange i Fangenskab at vi havde det rigtig hyggeligt.

 

Naa, jeg længes efter at komme i Seng saa I faar ikke mere.

 

Mange Hilsener fra jeres

Gudrun

 

Nb. Hvordan mon det gaar med "Sakken"

Tak for Billederne, Helga
 

  1.11.1928
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Askov d. 1 Novbr. 1928

 

Kære alle!

Det er vist forfærdelig længe siden I hørte fra mig, men det er nu noget jeres egen Skyld, jeg mindes nemlig tydeligt, at jeg ventede uendelig længe paa Brev fra jer. Ja, saa har vi da naaet November igen, her har nu ikke været nogen stor Flyttedag idet der kun er rejst 2 Kandidater og en Karl, vi faar et stort Vinterhold i Aar, kun ét Værelse paa Fløjen kommer til at staa tomt. Vi havde jo Gravøl forleden Aften, men jeg maa desværre skamme mig, hver Gang jeg kommer til at tænke tilbage paa det. Da bar Ragnhild og mig os nemlig meget upassende ad. Vi havde ellers belavet os paa en festlig Aften, vi skulde ovenikøbet have Vin i Anledningen. Men bedst som vi sidder ved Kaffebordet og Stemningen endda er begyndt at blive højtidelig, kom Ragnhild og mig pludselig saadan til at grine, at vi maatte gaa udenfor. Bagefter var vi naturligvis meget flove over vor Opførsel, for havde det bare sket paa en anden Aften havde det ingenting gjort, vi hørte ikke en Gang Iversens Tale, saa I kan nok forstaa, vi var elendige bagefter. Naa, nu er vi dog kommet over det.

Nu er vi da ogsaa blevet fotograferede, jeg maa vel hellere sende jer Billedet, men send det endelig tilbage igen. Vi fire Piger syntes da ogsaa, at vi vilde fotograferes sammen og fik os da ogsaa stillet an paa en Havebænk. Men ak, da Prøvebilledet kom svarede det ikke til vore Forventninger, vi saa nærmest halvtossede ud, saa vi lod det jo øjeblikkelig gaa op i Luer. De andre siger rigtignok at Billedet lignede for godt det kan ogsaa gerne være, men vi vilde nu da ikke hverken eje eller have noget Eksemplar.

2. Ark. Der var ingen af Karlene der fik Prøvebilledet at se, hvad de naturligvis var meget fornærmede over, men vi vilde da ikke have, de skulde ha' det at grine ad. Men tror I saa ikke, at de i al Stilhed har bestilt hver et Eksemplar af os, det kan nok være, de følte sig ovenpaa den Dag, de fik dem. Vi var selvfølgelig dybt rystede over deres Frækhed, det lignede da heller ikke noget at gøre det uden vort Vidende og Vilje, det manglede da bare, at man skulde finde sig i sligt, vi var jo, lige saa vi fnøs den Dag. Iversen morede sig kongeligt over det, tænk, de havde faaet ham til at bestille dem til sig, nu har han ogsaa selv et Billede af os staaende i sit Kontor bare for at drille, ja, saadan er han altsaa. Iversen trøstede os dog den Dag, for han sagde: "Ja, der har Karlene da endelig faaet Ram paa jer for en Gangs Skyld, men det er vist ogsaa første Gang, saa jeg kan godt forstaa, de nyder det. Vi har nu ellers tænkt at hævne os ved, naar de faar os hængt op paa Væggene, saa ganske stille liste ud og klippe alle Hovederne af saa der kun er et tomt Hul, hvor det skulde være, saa vil de dog tilsidst faa en lang Næse. Nok om det. - Det kan gerne være, jeg har underholdt jer rigelig længe med mit Fotografisnak, men hvad skal jeg skrive.

Jeg tror ikke, jeg har fortalt om Høstgildet paa Ladelund, der morede jeg mig ellers noget saa knusende godt, sikken Musik og saa  saa dejligt et Gulv at danse paa. Jo, det var saa festligt som det kunde være, saa har vi været til et mere forleden Lørdag, men det kunde ikke nær maale sig med Ladelunds, selv om det ogsaa var rigtig sjov. Det var saa ogsaa det sidste, nu kommer vi nok ikke til noget før Fastelavn.

3. Ark. Jeg faar vel strenge mig an og skrive endnu et Ark medens jeg er i Farten, jeg skriver ogsaa med Fyldepen, jeg ved ikke om I kan se det flotte Sving, der er kommet over min Skrift?

Jeg maa da heller ikke glemme, at jeg er blevet valgt ind i Bestyrelsen for Ungdomsforeningen, jeg er virkelig saa gal over det, heldigvis var Anna der i Forvejen, men de kunde da lige saa gerne taget en anden som gerne vilde, imod mig arme Stakkel, der helst vil være fri. Nu er vi snart færdige med Rengøringen, I Gaar havde vi Køkkenet, i Dag Kælder og Bryggers, men vi mangler da baade grønne Spisestue og Gangene samt noget mere. Jeg er i Grunden gal paa Faster H. fordi hun aldrig ha sendt de Penge hun lovede, ikke fordi jeg har nogensomhelst Ret til dem, men hun kunde da blot lade være med at sige saadan noget, for saa sætter man dog straks Næsen op efter dem. Jeg har kun 14 Kr. tilbage af min Sommerløn, naar jeg faar Skatter og det hele betalt, det bliver jeg ikke meget fed af; men det gaar jo nok. Jeg har ellers bestemt at jeg vil have baade en ny Kjole og et Par nye Laksko inden Jul,  nu kommer det jo an paa, om der bliver Raad til det. Jeg vilde gerne om Fru Køller syede mig 3-4 Bomuldsforklæder (helst noget pænt, blaat Tøj), jeg sender det blaaprikke Forklæde med hjem, den Facon vil jeg gerne have dem i, men hun maa gerne gøre dem lidt kortere, for det er rigelig stort. Kjoler klarer jeg mig nok med Vinteren over, det er heller ikke saa godt at sy dem naar jeg ikke selv kan prøve dem.

Nu er det slut for denne Gang.

Kærlig Hilsen fra Gudrun

Nu maa I ikke blive alt for misfornøjede fordi det har varet saa længe. Jeg længes efter Forklæderne, gør dem endelig lidt mindre i Format. Skriv snart. Gudrun
 

  7.11.1928
Anker Frandsen til familien på Skovledholm

Gymnastikskolen den 7-11-1928

 

 

Kære derhjemme!

Ja nu har jeg været her nogle Dage og vil saa gerne fortælle jer, hvordan jeg har det. Jeg rejste sammen med Ingrid herover til Nyborg. Jeg kom herned til Kl. 2½, og ham jeg skulde bo sammen med kom først Kl. 6, han var kommen for sent til toget i Køge, saa jeg kedede mig lidt om Eftermiddagen. Om Søndagen var det kedeligt Vejr, det Støvregnede hele Dagen, saa vi maatte sidde inde hele Tiden, men om Eftermiddagen Kl. 4 var her Aabningsmøde, saa gik den Tid da godt. Siden Søndag har jeg haft næsten hele Tiden optaget, jeg vilde ogsaa skrive hjem noget før, men har ikke haft Tid. I Mandags Eftermiddag blev vi delt til Gymnastik, jeg naaede lige at komme i det bedste Hold, det daarligste Hold har Gymnastik lige neden under mig, saa jeg kan høre Krogshede staar og raaber hele Tiden. Lidt før Kl. 5 skal jeg til Gymnastik hver Dag, og bagefter skal jeg ud og svømme, det er noget, der er dejligt. Jeg har begyndt at blive noget øm i kroppen, men det hjælper ellers meget, at vi kommer i Vandet bagefter.

Det er nok et daarligt Vejr og køre Roer ind i i denne Tid, men i kan jo ogsaa faar nok at lave alligevel med at pløje og jorde Roer. Nu begynder jeg at kende nogle af Eleverne, her er lige 150 det meste her nogen Tider har været; men paa Højskolen er der ikke rigtig fuldt Hus, der er vist godt 100.

Nu maa i nøjes for denne Gang, det er Fritime jeg skriver i, og den er snart forbi.

Til Slut en Venlig Hilsen fra Anker
 

  20.11.1928
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

Fru Vilhelmine Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

Askov d.20 Novbr. -28

 

Kære Mor!

Jeg vil begynde med at ønske dig rigtig hjertelig til Lykke med Fødselsdagen. i Fjor var jeg hjemme og kunde hjælpe til med at fejre den, jeg husker tydelig den Svesketærte og alle de Napoleonskager, Anna Val. havde bagt. Der kom bare ingen og hjalp os at spise dem, det var vist [Rogg?] saavidt jeg husker, i Aar er det rigtignok anderledes mildt i Vejret, endnu da, maa man vel tilføje. Her gaar alt sin sædvanlige Gang. Frederik (Busse) har ligget i Sengen de sidste 14 Dage og gør det da endnu, det er vist hans Hjerte, det er galt med, han er ikke egentlig syg, han er livlig nok, men hans Temperatur unormal, i Gaar og i Dag har han dog ingen Feber haft, saa forhaabentlig faar vi ham snart op igen. Nu er vi endelig blevet færdige med Hovedrengøringen i de sidste dage har vi haft det godt og "sjöt näd" for os selv hele Eftm., det er jo ikke saa godt nu før Jul. Vi spiser ogsaa Kl. 6 til Aften og er altid færdige med Opvask og det hele inden 7 saa der er jo længe til Sengetid. I Aftes var vi til Gymnastik for første Gang i Sløjdskolens nye Sal, det var morsomt, vi var ogsaa et stort Hold, ca. 40 Piger. Karlenes Hold er ikke saa flot, der er vist kun tolv og en fjerdel er fra Forsøgsst. I Morgen Aften skal Anna og mig til Bestyrelsesmøde, i Overmorgen til Sang i Malt, paa Fredag til Gymnastik og paa Lørdag maaske til Bal i Venstres Ungdom. Ja, vi har vore Aftner godt optaget,  men naar man gaar baade til Gymnastik 1 Gang og Sang en Gang i Ugen og saa lidt andet foruden kan de Aftner saamænd snart gaa.

2. Ark. Ja, to Ark er vel det mindste, man kan slippe med, naar det er fødselsdag. Jeg sidder ellers og fryser, jeg sidder nemlig inde i Hans´s Værelse og skriver og her er jammerlig koldt. Jeg er ellers i men Fløjlsvams, den gaar jeg i hver Dag nu. Hvordan mon Inger har det, jeg har slet ikke hørt fra hende, jeg har dog skrevet til hende for noget siden. Og Anna  V. mæler heller aldrig et Ord, det er virkelig ikke pænt af hende, jeg synes, hun skulde sætte sig ned i sin Stue, ved sit lille Blomsterbord og skrive lidt til sin "store" Søster. Vil du hilse hende og sige det fra mig af. I venter mig vel ikke hjem til Jul, for det kan jo ikke hjælpe noget, for det en faar jeg vel kun Ferie 4-5 Dage og for det andet har jeg heller slet ikke Raad. Det er et forfærdeligt Spektakel der er i Radioen i Aften, man kan tydeligt høre den helt herop. Og nede fra den br. Spisestue kan jeg høre  Tenniskuglernes Raslen. Den er nemlig blevet halvvejs en Tennisplads. Iversen har nemlig købt et Bordtennis og nu morer Hans og Grethe sig  jo hver Aften med det. Jeg kan ikke just sige, det er godt for
Stuen, men hvad har det at sige, blot Børnene morer sig. Mange Tak for sidste Brev, Tøjet der var med synes jeg var kønt og jeg vil gerne have et Forklæde af det. I har vel i Fru Køller til Raadighed saa I nemt kunde sy en Søndagskjole til mig, jeg mangler nemlig haardt saadan en. den skulde bare være glat baade for og bag med et Bælte om, lange ærmer og en Krave i Halsen. Jeg skriver ligesom jeg fik den, men det skal du ikke bryde dig om, det er blot "för tilfället" som svenskerne siger. Der er pludselig kommet fremmede Damer i Besøg, saa jeg maa slutte dette skriveri, der siges, at vi skal ned og underholde. Til Slut en kærlig Hilsen til jer alle fra din Gudrun.

Jeg sender en lille Sang med som blev skrevet i Sommers en Gang, nu kender I jo ikke alle Personerne, men jeg synes den er saa grinagtig.

Jeg synes vi fra nu af skal skrive en Gang i Ugen.

Begynd I.
 

  11.12.1928
Anker Frandsen til Jens Frandsen

Gymnastikhøjskolen den 11 December 1928

 

 

Kære far

Tillykke på Fødselsdagen. Nu længes i vel snart efter at høre fra mig, jeg skal heller ikke rose mig af, at jeg har været flittig, men jeg synes, jeg vilde vente til Fødselsdagen. Jeg har det godt, nu er her jo godt Gang i det herovre. Tiden løber fra mig, nu er det jo snart Jul, og jeg synes ikke, jeg har været her ret længe endnu. Jeg siger saa mange Tak for Kagerne, det var noget, der smagte godt. Det var vældig godt, Køerne malkede, dengang i skrev, bliver de ved med det, maa i snart har meget Mælk om Dagen. Nu maa i da være færdig med at pløje, hvis i da kan komme til for Vand, jeg synes snart, vi skulde have lidt Frostvejr, det var da ikke godt, det skulde blive saadan et Vejr i Julen. Her er 8 Dages Kursus herovre i disse Dagen, jeg troede, her skulde komme, nogen jeg kendte, men det gjorde der ikke. I kan sige til Farbror Niels, at jeg har snakket med Bukh om hans Sengetøj, han sagde, at han skulde nok se, om han kunde finde det; men han har ikke snakket om noget siden. Her tjener en Pige her paa Skolen, som var Elev i sommer, der hedder Kirsitne Tanghus, saa kender i hende vel nok, jeg fik set hende paa Elevbilledet, jeg har ogsaa snakket med hende, hun vidste godt, hvad jeg hed, da jeg fortalte, at Martha og Margrethe havde tjent derhjemme, hun har været i Ousager, fortalte hun, og besøge Kristian Tanghus, da hun tjente hos Niels Frandsen. Jeg er bleven fotograferet, vi skulde fotograferes inden Jul, for at Fotografen ikke skulde blande os sammen med Højskolens Elever. Nu maa i nøjes med det denne Gang, det jeg har glemt, skal jeg nok fortælle til Jul. Venlig Hilsen fra

Anker
 

  14.12.1928
Gudrun Dam til Familien på Hullegaard

Kuvert:

Familien Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Askov d. 14 Decbr. [1928]

 

Kære Alle!

Hjertelig Tusind Tak for Pakken med alle de gode Sager. Forklæderne passer mig udmærket, og Kjolen passede ogsaa paa en Prik undtagen Ærmerne, de var alt for lange og vide, men Else Haugaard har lovet at lave den lidt for mig inden Jul. Jeg havde ellers tænkt at købe mig en ny færdigsyet Kjole, men det sparer jeg da nu foreløbig. Ja, til Lykke med Anna V. Forlovelse, det var rigtignok en Overraskelse, hun har dog selv skrevet til mig om det. Jeg holder nu med Far i, at det er for tidlig i det mindste at tage Ringe paa, men det faar de jo selv om. Maaske skal I have Forlovelsesgilde i Julen, det vilde jeg nu gerne være med til, men det kan jo ikke hjælpe for jeg har jo besluttet at slaa mig til Ro her. Det tegner ellers til fint Julevejr, her baade fryser og sner det i Dag. Her er vi snart over Julebagningen, vi skal slagte Gris paa Mandag, men det er nu ikke saa slemt, vi er i det hele taget ikke saa forjagede, naar vi skynder os kan vi gerne være færdige med vort Arbejde til Kaffetid, saa holder vi fri senere, vi spiser Kl. 6 saa vi har jo ogsaa en lang Aften. I Eftm. skal vi nu til Højskolen, Biskop Ostenfeld og C. P. O. Kristiansen holder Foredrag, vi Piger kan nemt komme afsted undtagen Ragnhild og alle Karle skal nok ogsaa. I Aften skal vi ogsaa paa Højskolen, men det er nu privat, det er Fødselsdag, vi kommer nemlig en Del sammen med Pigerne der. Forleden var alle vi Unge inviterede ud til Else Haugaard til Aftenkaffe, da havde vi for Resten en sjov Aften. I Dag maa Busse for første Gang have Lov at være oppe en Time, nu har han skam ogsaa ligget længe, men han har haft en engleagtig Taalmodighed. Nu maa I nøjes med dette for denne Gang, det er snart Kaffetid.

Mange Hilsner fra Gudrun

I skal ikke spekulere paa at faa mig forlovet foreløbig, "det" med lille Svend er kun sjov, fordi han altid danser med mig.
 

  18.12.1928
Gudrun Dam til Familien på Hullegaard

Askov ind under Jul. [formodentlig 18. eller 19. dec. 1928]

 

Kære alle I derhjemme!

Tak for Brevet, Anna V. Nu maa I ikke være vrede paa mig længer, fordi jeg smølede saadan med at skrive sidst, jeg tænkte slet ikke over, at der var gaaet saa lang Tid.

Jeg maa heller gaa lige til Sagen og begynde med at forklare Julegaverne.

Se, Katten den er altsaa til Mor, hun har maaske ingen Brug for den, men jeg syntes, den var saa sød og saa har I jo Katten, der svarer dertil. Den er jo ikke færdig fyldt ud, men jeg kunde, trods megen Flid, ikke naa videre med den. Jeg sender Resten af Garnet med hjem og hvis I mangler noget kan I faa mere. Nu haaber jeg, at du Helga, har købt en pæn Blomst til Far, og den skal du passe godt, Far, jeg skal nok se efter den, naar jeg kommer hjem. Bogen er til dig, Helga, den  er desværre ikke indbunden, da var den nemlig for dyr for min Pung. Jeg regner med, at Anna V. kommer hjem Juleaften, derfor sender jeg hendes Ske med i Pakken og noget særskilt Brev kan det heller ikke blive til, jeg kan umuligt naa det, Kl. er snart tolv og i Morgen skal Pakken afsted.

Vi skal have ungt Selskab i Morgen Aften, I synes nok, det er en underlig Tid at have Gæster paa, men Fru I. vil have dem inden de er alt for forædt i Juleknas. Det passer jo heller ikke saa godt i Julen. der er vi ikke ret mange hjemme her. Vi bliver nok mellem 30-40, danse maa vi ikke, saa vi bliver nødt til at nøjes med at lege, det kan jo ogsaa være omtrent lige saa morsomt. I skal maaske have Forlovelsesgilde paa Søndag, ja, til Lykke med Ringene da, jeg er ked af, at jeg ikke kan være med til at overvære Højtideligheden. Ja, hvem bliver nu den næste? Det skulde vel ikke blive Helga og den anden Bakkegaardssøn, jeg synes, han slaar sig saadan til Ro paa Hullegaard. Der er vel ingen Ugler i Mosen, nu kan jeg jo slet ikke følge ned i hvordan Sagerne staar. Jeg vilde oprigtig ønske, jeg kunde kommet hjem en Uge i Julen, det havde dog været bedre end at gaa her og traske rundt i Askov, naa, jeg har det jo godt nok, og I skal saamænd ingen Bekymringer have for mig.

Jeg er søvnig og Kl. er mange, jeg skal i min Seng, men først vil jeg saa ønske jer alle en rigtig glædelig Jul. Jeg haaber baade Inger og Anna V. kan komme hjem Juleaften ellers bliver i rigtignok kun lidt til at danse om Juletræet. Jeg skal nok sende jer en venlig Tanke i Løbet af Aftenen.

Tilsidst Masser af Hilsener til jer alle fra Gudrun

 

Hils Svoger.

 

Fru I. kom lige ind og sagde. "Hælse paa Borringholm og ønsk dem en glædelig Jyll.

 

  27.12.1928
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

Fru Vilh. Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Askov 3. Juledag [27.12.1928]

 

 

Kære Mor!

Rigtig mange Tak for Brevet, ja, og for Sengetæpperne, jeg blev lidt forskrækket, da jeg fik Julepakke, og du ikke havde skrevet et Ord, jeg tænkte du var nok blevet alvorlig vred paa mig.

Ja, saa er vi da naaet til 3. Juled., jeg synes, Julen har varet længe, men vi begyndte jo næsten ogsaa at holde Jul allerede Lillejuleaften. Lørdag Aften rejste 4 Karle samt Ragnhild og "Jus". Da havde vi for Resten en festlig Aften. Først var vi alle til Koncert i Kirken, saa gik vi hjem og fik en god Kop Kaffe. Bagefter samledes vi i den brune Spisestue og begyndte at synge Julesalmer, vi slukkede det elektriske og tændte i Stedet nogle Julelys for at gøre det rigtig Stemningsfuldt. Aftenen sluttede med, at vi der skulde blive hjemme fulgte dem der skulde rejse til Stationen, I kan tro, der var liben der den Aften. Der var nemlig saa mange Askov Elever, der ogsaa skulde rejse og de sang og snakkede og lo i en Uendelighed, det var nu morsomt vi kom med derned, men sent blev det jo, inden vi kom i Seng. Nu i Juledagene har vi haft det saa rart roligt, Anna og jeg, Augusta rejste jo ogsaa til Juleaften, vi har gaaet Tur med Børnene, læst i Julebogen og ellers ligefrem gaaet tidlig i Seng. Men i Morgen Aften begynder de bortrejste at komme igen, det er ogsaa godt, for det her bliver kedeligt i Længden, det er godt, vi ikke er saa lidt altid. Vi har jo ogsaa nok at bestille, naar vi kun er 2 Piger, for der skal jo megen Opvartning til, og vi gaar jo og sviner over hele Huset hver Dag. Saa i Nytaar skal Anna have Ferie og tænk, saa skal jeg til at staa for Skorstenen og det er virkelig værre end alt det andet. Det er nu ellers ikke mig, der er Bryggerspige, saa i Grunden

2)

skulde Augusta lave Mad, men Fruen har sagt, at jeg skulde. Hun har nemlig betroet Anna, at det gik saa udmærket, naar jeg lavede Mad, og det er jo meget rart at høre. Det gik ogsaa godt nok i Sommers da Anna havde Ferie, men jeg tror nu, det var mere Heldet end Dygtigheden, det skal jeg nok ogsaa sige til hende, men det hjælper vel ingen Ting, nogen skal der jo til det værste. Jeg tager mig nu heller ikke det saa nær om det ikke skulde blive præcis som de ønsker det, Fru Iv. og jeg er fine Venner for Tiden og siger til hinanden omtrent hvad vi vil. Forleden Dag sagde hun, at jeg var den mest næsvise Pige, hun havde haft, jeg svarede naturligvis, at her var da tre nu som nok kunde hamle op med mig. Hun mente det vist heller ikke saa slemt, som hun sagde.

4. Juledag. Ja, længer naaede jeg ikke i Gaar Eftm., for saa skulde vi lave Aftensmad og rydde op i Stuerne, der flyder jo med Legetøj og Nøddeskaller o.m.m. Det er helt utroligt saa meget Knas her bliver disket op med, forleden Aften talte jeg 11, siger og skriver elleve, Skaale med Godter i inde i Havestuen. Det maatte ligefrem være et Paradis for en Flok fattige Børn og komme herhen, vore egne sætter saamænd ikke særlig megen Pris paa det. - I Aftes var vi henne og besøgte Viggo Nielsens, en af Assistenterne, der har det saa hyggeligt og er saa rare og fornøjelige og være sammen med. Inger skrev, at jeg kom vel til en Mængde Juleballer, det tegner det rigtignok ikke til, her er trist i Askov paa den Maade i Julen, her er ikke Spor Selskabelighed blandt Ungdommen. Vi Unge her fra "Forsøgen" er rigtignok blevet inviteret til Aften hos Præstens i Skanderup paa Søndag. Præstens Søn Arne var nemlig her et Par Maaneder i Sommers, vi satte

3)

nu ellers ingen Pris paa den unge Herre, der er saamænd ingen, der regner ham det mindste, men det maa han jo ikke selv være klar over. Nu har han været her paa Besøg i to Dage til stor Ærgelse for Anna og mig, vi kan nemlig slet ikke lide "Skrummelet" og til sidst satte han altsaa Kronen paa Værket og inviterede os alle derover paa Søndag. Vi maatte naturligvis bide i det sure Æble og pænt takke for Indbydelsen og er da ogsaa nødt til at tage derhen men stolte af det er vi ganske vist ikke.

Nok om det. Jeg har da helt glemt at fortælle hvad jeg fik i Julegave. Først var der altsaa Gaverne hjemmefra, dem takker jeg mange Gange for, hils Anna V. og hendes Herluf og sig Tak for Albumet, jeg skal nok have skrevet et fælles Brev til dem, men de faar have Taalmodighed.

Lufferne passede mig storartet, jeg bruger dem hver Dag, Tak for dem Helga. Desuden fik jeg af Iversens en dejlig Pyjamas, et Par Handsker af Farmor og noget Legetøj af Børnene, Busse gav mig for Resten en Æske bornholmsk Firkort, det var jo meget snildt fundet paa. Saa var der vist ikke mere, men det var jo heller ikke saa lidt. Mor, du skriver, at Karl O. kommer til Skovende efter Nytaar, men ikke, om det er i selve Nytaarsdagene eller først lidt senere hen i Jan. Jeg vil selvfølgelig gerne komme, medens han er der, men kunde du saa ikke skrive lidt nærmere om, hvornaar han kommer, og om jeg ikke passende kunde rejse derhen Søndag d. 6. Jan.

Nu faar I ikke mere denne Gang, men det er jo ogsaa blevet til et langt Brev, hils saa alle Venner og Bekendte og ønsk dem et glædeligt Nytaar.

 

Selv være I hilset paa det kærligste

af eders Gudrun

 

Jeg har haft Brev fra Esther, hun lader til at befinde sig godt i England.
 

  10.1.1929
Anker Frandsen til familien på Skovledholm

Ollerup Gymnastikhøjskole Torsdag Eftermiddag [10.1.1929]

 

Kære derhjemme

Nu er jeg kommen herover og kommen godt i Gang jeg er lidt øm i Kroppen men det gaar vel snart over vi blev delt til Gymnastik i Mandags igen, jeg holdt da min gamle Plads. Jeg har ellers travlt i denne Maaned jeg er bleven valgt ind i Forlystelseskomiteen der skal underholde Eleverne hver Søndag Aften og paa Søndag kommer der en Del og skal til Kursus og her er Delingsførermøde for Svendborg Amt saa der skal jo helst en god Underholdning til saa mange fremmede Mennesker. Her er udbrudt en meget smittefarlig Epedemi her paa Skolen som jeg ogsaa er blevet smittet af og det er at lade sig klippe skaldet det begyndte Tirsdag Aften og i Løbet af de to Dage er der blevet klippet mellem 20 og 30 fuldstændig skallede. Jeg lod mig nærmest klippe fordi jeg tabte saa meget Haar saa vilde jeg se om ikke det kunde hjælpe I vilde nok more jer hvis i saa saadan et Kompagni skaldede Mennesker og hvis jeg eller vi bliver fotograferet skal jeg nok sende et Billede. I Tirsdags Aftes kom Morten herover han var med til Gymnastik i Gaar; men han kunde slet ikke følge med, sagde han, han er jo ikke vant til den slags Gymnastik.

Saa har jeg vidst ikke mere at meddele denne Gang. Jeg haaber i har det godt. Til Slut en venlig Hilsen til

jer alle fra Anker
 

  11.1.1929
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

Til Familien Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

"Jus's" Kontor Fredag Aften mellem 8-9 (Aften) [11.1.1929]

 

Kære Alle

Et lille Brev skal I vel have igen. Sidst jeg skrev var midt i Julen, nu er vi da kommet lykkelig og vel over den, vi har allerede vasket Storvask, det syntes vi var en passende Indledning til Hverdagene. Det er heller ikke godt at holde Jul alt for længe, man gaar og bliver saa ugidelig, skønt, vi har i Grunden haft nok at bestille hele Tiden, de andre Piger skiftedes jo til at holde Ferie.

Naa, men jeg maa vel alligevel hellere fortælle lidt om, hvad vi tog os til den sidste Del af Julen. 5. Juledags Aften var vi Unge, ja Iversen var da ogsaa med, paa Højskolen. Det var Fru Arnfred der holdt Julegilde, der var mødt baade Gamle og Unge, der var nu ellers ingen Tjenestefolk med, men vi kommer med til meget, fordi vi er paa Forsøgsstationen, og saa er vi jo ogsaa saadan nogle pæne unge Mennesker. Det var nu godt vi kom med, for det var en yderst fornøjelig Aften, Laursens Orkester fra Vejen spillede og Dansen gik lystigt fra 9 til 12. Den 6. var det Søndag og da var vi altsaa paa Besøg hos Arne, det gik nu bedre end vi ventede, Præstens var nogle flinke elskværdige Mennesker, Præsten især er en gemytlig Herre kan I tro. Nytaarsaften er ikke hyggelig her, da havde vi et værre Bulteri, Karlene var oppe og endevendte vore Senge o.s.v. i den Dur. Nytaarsdagene Forløb meget roligt, vi var ude og køre hver Dag, det var jo fint Kaneføre, ja det er  da for Resten endnu, vi maatte ellers snakke længe for at faa Karlene til at tage Kanen ned, den hængte nemlig oppe paa en Hanebjælke, men de har vist ikke fortrudt at de lod sig overtale.

I kan tro, jeg blev overrasket i Gaar, Telefonen ringede og der var én, der vilde tale med mig, men saa var det jo ingen anden end Karl O. der var naaet herover til Jydernes Land.

Jeg rejser nok til Starup enten nu paa Søndag eller ogsaa d. 20. Han sagde jo straks "Du har vel hørt, hvad for en Bommert Anna V. har begaaet" Jo, han var ganske sig selv.

Sidste Søndag var vi alle paa Ladelund og hørte "de fynske Musikantere". I kan tro, det var Musik, de var 25 til at spille.

Nu skal vi jo ogsaa snart derover til Fastelavnsbal, jeg vilde virkelig ønske, jeg havde haft en ny Balkjole, den blaa er noget forslidt, men det kan der vist desværre ikke blive Raad til.

Hør, det er vel Meningen, jeg skal komme hjem til Sommer, jeg kan jo ikke blive ved med at være her, skønt det kan være haardt nok at komme herfra. Hvad skal Anna V. til Sommer og hvad Helga, det er vel hendes Tur til at komme rigtig ud, men 2 skal vi vel nok være hjemme over Sommeren, det andet bliver da ogsaa saa meget trist. Jeg venter at faa Svar paa nogle af disse Spørgsmaal i næste Brev.

Mor spørger om jeg selv har syet Katten, det har jeg rigtignok ogsaa hvert eneste Sting. I kan vel nok forstaa, jeg havde travlt, for jeg fik jo begyndt forsent.

Nu har jeg vist i Grunden ikke mere paa Hjerte, hils Anna V. og Herluf mange Gange, de kan godt skrive til mig selvom det ikke just er deres Tur til det. Hils ogsaa Inger paa det kraftigste, jeg har tænkt paa Brev til hende lige siden Juleaften.

 

Hilsen til jer alle fra Gudrun.

Er du ogsaa blevet forlovet, Helga, du skriver at Far er saa ferm over 2 Svigersønner, eller hvordan skal det forstaas?
 

  18.1.1929
Erna Frandsen til Anker Frandsen

Skovholm d. 18-1 [1929]

 

 

Kære Anker!

Ja nu længes du vel snart efter at høre lidt herhjemme fra, her er ellers ikke sket saadan noget særlig, ja vi har jo et farlig røg og føgvejr, det har i vel ellers ogsaa over hos jer, har i været ude at kaste Sne, det har vi snart været mange gange, og det ryger jo til igen lige saa stærkt som de kaster det væk, vi har selv kørt med Mælk de 2 sidste  Dage, og skal ogsaa køre i Morgen igen, i gaar Morges da de kørte laa der en vældig Snedrive ved Karetmagerens og en ved Doktorens, og de var højere end Hestene, saa du kan nok tænke det var nogen store nogen at komme igennem, og Bageren har laant Hest her nede i 2 Dage til at køre Brød, for det er jo umulig at komme ud med Bil. Pigerne var kørende i Kane til Gymnastik, og imedens de var til Gymnastik var der kommet saa stor en Snedrive oppe ved Karetmagerens, saa de maatte have en hel masse Snekastere til at Skovle dem igennem. I Søndags Formiddag var Frede ude at køre i Kane for begge Pigerne og Skolelærerens Inger, de var jo saa elendig for en Kanetur, og om Eftermiddagen skulde vi til Allerslev Kirke, de vidste ikke rigtig hvor de skulde køre hen, saa foreslog Inger de skulde køre ind og hilse paa Qvist, men de vilde jo kun lige køre ind i Gaarden, det var jo ikke tale om de vilde af Kanen, for de var i noget gammelt Tøj, Pigerne havde nogen gamle Kludesko paa som var fulde af Huller, da de saa kørte forbi Farbror Hanses skulde de ogsaa ind og vende i deres Gaard, og de satte jo rigtig Fart paa, men de kom ikke ret langt for Thorbjørn og Sverre kom springende ud og greb Hesten, og inden de kunde gøre modstand havde de spændt Hesten fra og trak afsted med den og de sad saa paa Kanen og skældte ud og gjorde Vrøvl, saa kom Ragnhild og Solveig og trak dem ud af Kanen og trak dem ind i Stuen, og saa skulde de selvfølgelig have Kaffe, de var ogsaa lige oppe at hilse paa Qvist da de kørte hjem, men de var jo saa flove fordi de havde deres gamle Tøj paa. Jeg tror i er gale og saadan gaa hen og klippe jer, i er vel nok nogen kønne Fyre at se paa, i er vel næsten til at blive bange for. Du husker vel nok at skrive til Maja, hun vil jo saa gerne have Brev, Karlene her skal jo ogsaa til det, hendes Adresse er:

Gudrun Maja Kristensen

Grønnemose Alle 101

Søborg

I Fredags var Skolelærerfruen, Ester, Dagny og mig i København til Udsalg, og købte lidt Udstyr til Frede og dig, og Maja hun havde fri hele Dagen, saa hun var jo glad, da vi var færdig med at gøre Indkøb og der var et par Timer til vi skulde hjem, var vi hende hos Helvegs til vi skulde hjem, det var saa rart at hilse paa ham igen. Her skal være en værre Panik til Fastelavn, alle Karlene her omkring fra skal ride Fastelavn, det er Thorvald [opp?] Farbror Nielses der staar i Spidsen for det, hvordan det ellers skal foregaa ved vi ingenting om endnu. Nu hører vi vel snart lidt fra dig igen. Hilsen fra Erna.

Jeg skulde hilse dig fra dem allesammen

 

 
  1.2.1929
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

Familien Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Askov 1 Febr 1929

 

Kære alle!

Skønt det i Grunden ikke er min Tur til at skrive kommer jeg vel til det alligevel, for I venter vist efter at høre, hvad det bliver til med Holger. Iversen har nemlig ikke selv skrevet, da han ikke har faaet dit Brev endnu, han er ude og rejse. Han kan altsaa godt faa Pladsen her, jeg spurgte Iv., om han havde brug for en rask Karl til Sommer, for saa havde min Far én til ham. Og han svarede straks, at jeg kunde godt hilse min Far og sige, at det havde han, der var vist heller ikke noget i Vejen andet end han kunde godt blive Forkarl. Men se alt det skriver Iv. nok selv om, naar han kommer hjem, dette er blot for at I ikke skal gaa i spænding alt for længe.

Naa, her har vi det ellers som sædvanlig, jeg har været ude 9 Aftner i Træk, men endelig i Aften er jeg hjemme, og I kan tro, jeg nyder det ogsaa. I Søndags var jeg i Starup, paa Skovende har de det som sædvanlig, jeg skal hilse fra dem, Karl O. skal jeg da ogsaa hilse saa mange gange fra. Han var ganske sig selv, men han begynder vist snart at blive ked af at gaa uden noget rigtigt Arbejde. For Tiden har han travlt med at hjælpe Larsens at pakke, de skal nemlig rejse til Nimtofte (Djursland) først i Febr. Jeg kom ganske uforvarende til Afskedsfest paa Hotellet Lørdag Aften, jeg blev meget forbavset, for jeg anede ikke, at de skulde rejse. Jeg havde nær kommet for sent til Toget Søndag Aften, vi løb fra Skovende til Tofterup paa en halv Time, saa I kan Tro, der var Fart paa, jeg havde ikke beregnet det glatte Føre, ellers kunde vi da taget afsted noget før.

Naa, jeg bliver vel nødt til at tage mig sammen og skrive at Ark mer, det andet bliver jo da saa meget lidt.

2. I Dag er jeg lige blevet Bryggerspige, og har været ude og gøre alle Karlekamrene rene, det var koldt om Næsen, kan I tro, ellers er det en meget rar Bestilling, at være Bryggersp., mener jeg, her er jo altid saa varmt i Bryggerset. I næste Uge faar vi travlt, da skal vi baade slagte Gris og vaske Storvask, i denne Uge har vi ogsaa haft det godt og siddet inde og sømmet Servietter for Fruen om Eftm. Hun har købt 24 fine Hørlærreds Servietter, som jeg skal sy fransk Navn i, der har jeg da lidt at bestille foreløbig.

Paa Søndag Aften er Ragnhild og jeg inviteret til Bal i Palmehaven i Vejen. Askov pæne Ungdom har nemlig slaaet sig sammen og holder et Bal derinde, vi vidste nok, at der var 2 af vore Karle som havde skrevet sig paa Listen, saa I kan nok forstaa, vi gik og var spændte paa, hvem de vilde have med. Nu blev det altsaa os, der var de heldige, saa vi har jo næsen i Sky i disse Dage. Jeg har hørt at Bornholm er omtrent begravet i Sne, her har vi kun lidt, ikke en Gang Kaneføre, men koldt er det, det skal jeg love for. Jeg frøs saadan, da jeg var i Starup, de har jo ikke Centralvarme, jeg sad saa paa den ene og saa paa den anden Side Kakkelovnen. Karl O. havde ellers paataget sig at fyre saa jeg ikke frøs, men det var knapt nok, han kunde holde for.

Ellers noget særligt at bemærke er der ikke denne Gang, saa jeg kan godt slutte, det er jo ikke en Gang min Tur til at skrive.

Hils Anna V. og Inger fra mig og sig at det er deres Tur til at skrive.

 

Selv faar I de bedste Hilsner alle tre, for flere er I vel ikke fra Gudrun
 

  6.2.1929
Anker Frandsen til familien på Skovledholm

Gymnastikhøjskolen Onsdag Eftermiddag [sandsynligvis 6. feb. 1929]

 

 

Kære derhjemme!

Naa i længes vel efter at høre fra mig igen, nu har jeg ogsaa lidt nyt at fortælle. Jeg har nemlig skrevet efter Plads paa Askov Forsøgsstation og har faaet Besked derfra i Dag.

Han skriver at jeg er velkommen derover til Maj eller April. Fra April kan jeg faa 300 Kr. i Løn og fra Maj kun 250 saa jeg vil helst derover til April, saa kunde jeg komme hjem i Paasken. Hvis i har noget at bemærke til det eller jeg skulde komme hjem i April saa kan jeg vente nogle Dage med at skrive derover saa i kan naa at skrive til mig.

Ja i morer jer nok ordentlig med at køre i kane i al den Sne i har faaet; herover har vi ikke faaet ret meget Sne det er lige alt det de kan køre i Kane herover.

Her har været en Del syge herovre i den sidste Tid og forkølede er vi allesammen, jeg har været forkølet længe, men jeg haaber da at jeg kan komme mig uden jeg skal ligge i Sengen. Jeg har faaet skrevet til Gudrun Maja har Karlene ogsaa faaet strammet sig op til det det kneb jo lidt med at finde paa noget at skrive men lidt fik jeg da sat sammen. Kommer her nogle Bekendte herover til Elevmødet i har vel faaet Aarsskriftet saa i har set Programmet; men i skal jo ellers selv have Fest med at ride hører jeg saa i er vel optaget af det.

Nu skriver i nok hurtigst til mig.

Til Slut en venlig Hilsen til jer allesammen fra Anker

 

Jeg sender et Billede med i kan vel nok kende mig ham med Piben bor jeg sammen med den anden er en jeg kommer en Del sammen med
 

  20.2.1929
Anker Frandsen til familien på Skovledholm

Gymnastikhøjskolen d. 20-2-1929

 

Kære derhjemme!

Nu længes i vel snart efter at høre fra mig igen. Johannes er vel kommen hjem og fortalt hvordan jeg  havde det under Elevmødet jeg havde ikke megen Tid til at snakke med ham da jeg var valgt til at skulde hjælpe til i Køkkenet og der var meget at gøre kan i tro han har vel ogsaa hvilke Bekendte her var. Thora Sørensen og Helga Rom var her til Kursus otte Dage før Elevmødet. Jeg har det godt og er rask skønt snart de halve af Eleverne ligger i Sengen og har Influenza og Halsbetændelse saa det er ikke godt at vide hvor længe jeg kan holde mig rask, men endnu kan jeg intet mærke. I Søndags var Bukh til Delingsførermøde i Jylland og sneede inde derovre i to Dag og en af Lærerne var ogsaa sneet inde i Jylland og en Lærer er paa Sygehuset saa vi var næsten helt ene hjemme. Jeg har for længe siden skrevet til Karsten Iversen at jeg kommer derover til April. Pigerne vilde have noget at vi om Bluser jeg vil da nok have nogle Maskintrøjer men jeg vil ogsaa gerne have nogle Bluser ellers bliver det vist for dyrt. Jeg ved ikke rigtig om jeg skal sende min Kuffert til Askov herfra eller jeg skal sende den hjem først men i kan jo skrive hvad i synes om det.

Saa er der vist ikke mere denne Gang.

Til Slut en venlig Hilsen til jer allesammen fra Anker

 

Jeg kunde godt lide at faa en Beskrivelse af Ridningen i Fastelavn
 

  12.3.1929
Anker Frandsen til familien på Skovledholm

Gymnastikhøjskolen 12-3-1929

 

 

Kære derhjemme.

Ja, I længes vel efter at høre hvordan det gaar her ovre. Nu skal i ikke blive forskrækket fordi jeg skriver at jeg ligger i Sengen i Dag for det er ikke noget der har med Influenza at gøre. Det stammer fra at jeg havde Tandpine for 4 Dage siden og har nu gaaet i 4 Dage og været saa øm og hævet inde i Munden saa tænkte jeg det var bedre at gaa i Seng jeg vilde ikke saa gerne have Tanden trukket ud da det er den eneste i den Side forneden men nu skal den nok ud alligevel. I har vel hørt om Influenzaen herovre nu er den da heldigvis snart forbi nu ligger der kun dem der har haft  Lungebetændelse og de har det godt nu allesammen nu er det ogsaa længe siden der er bleven nogen syge. Hvad bliver det til med de to Karle jeg skrev om til Johannes jeg syntes det varer noget længe inden jeg faar noget at vide om hvem der har brug for dem. Hvordan er det gaaet til at i har faaet i Sinde at købe en Tyrekalv men det glæder mig at Far kunde tage den Beslutning og i har ogsaa faaet Køerne Tuberkulinprøvet med et storartet Resultat. Hvis jeg kan faa fat i en lille Pose naar jeg bliver rask saa kan det godt være jeg sender noget beskidt Tøj Hjem.

 

Til slut en venlig hilsen til jer allesammen

fra Anker
 

  17.3.1929
Anker Frandsen til familien på Skovledholm

[ca. 17.3.1929]

 

Kære derhjemme!

Her er saa det brev fra Smedens Svoger som jeg tænker I nok kan være tjent med den anden Karl han vil skaffe kender jeg ikke noget til men det er en han har tjent sammen med før. Jeg er kommen op nu jeg laa i Sengen en 3-4 Dage og fik mere og mere Betændelse i Munden saa jeg tilsidst næsten ikke kunde faa mad og jeg havde ogsaa Feber saa maatte Doktoren trække Tanden ud medens jeg laa i Sengen og saa hjalp det ogsaa med det samme. I Gaar var hele Skolen i Odense men jeg maatte ikke komme med for Sygeplejersken da det var første Dag jeg var oppe. Far er vel bleven rask efter Opperationen nu er det jo ogsaa snart Foraar saa I begynder at faa travlt

Nu skriver i nok snart enten til mig eller til Knud Erling.

Til slut en venlig Hilsen til jer allesammen fra Anker
 

  24.3.1929
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

Familien Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Askov Palmesøndag [24.3.1929]

 

Kære alle!

Nu tror jeg nok, det er en Maaned siden, jeg sidst skrev, men det er nu jeres egen Skyld, for hvis I véd, hvor længe jeg ventede paa Brev fra jer. Jeg tænkte stærkt paa at sende jer et Kort, hvor der stod, at min Adr. var stadig den samme, men overkom det dog ikke. I kan ikke forestille jer, hvor meget vi har haft om Ørene i den senere Tid, vi har næsten ikke været hjemme en eneste Aften. Det er godt, vi har Anna, hun holder sig dog nogenlunde rolig. Først og fremmest har vi nu dyrket vor Gymnastik, vi har trænet til en Amtsopvisning i Brørup og en alm. i Malt. Vi var i Brørup Søndag d. 17., I kan tro, det var en festlig Dag. Vi var 25 Piger, alle i lyseblaa Dragter og gule Strømper og sko. Der var 9 hold foruden os der skulde optræde, men vi var de første, der skulde ind, allerede Kl. 12½, det var jo en lidt uheldig Tid for os, der skulde afsted næsten alle. Naa, vi spiste til Middag Kl. 11, det gik udmærket. Om Aftenen efter at al Gymnastik var forbi, var der fælles Kaffebord for Gymnaster, og hvem der ellers havde Lyst til at deltage, med Taler og Sange o.s.v. Det hele sluttede naturligvis med en Svingom, som det sig hør og bør ved slige Lejligheder, men vi var dog saa fornuftige at vi tog hjem inden  det sluttede endskønt vi morede os storartet, vi vidste jo, at vi vilde faa travlt om Dagen og ud igen om Aftenen.

Saa i Fredags var vi til Opvisning i Malt, det var ogsaa en dejlig Aften, vi var ellers slet ikke i Humør til at tage derop, vi havde slagtet Gris og havde gaaet og sjokket hele Dagen, men vi fortrød det rigtignok ikke. Det er nu altid saa morsomt og festligt oppe i Malt, der kommer vi rigtignok ogsaa tit, der er altid saadan en livlig Stemning over det hele. Jeg tænkte ogsaa med Bedrøvelse paa, at det var nok sidste Gang jeg var til Bal der. Vi har da ogsaa været paa Ladelund fornylig, alle Malt Gymnaster var inviteret derover til Gymnastikopvisning og Sanglege (Bal) en Lørdag Aften, vi Piger kørte selv med "Gule", det gik udmærket. Ja, se det var nu 3 Baller i Løbet af en Uge, men nu maa I ikke tro, at vi aldrig tænker paa andet end at more sig, men det kommer saadan i "Rytjatal", som man siger.

Nu i April vil vi rigtig dyrke Hjemlivet har vi bestemt os til. Anna skal have Ferie i Paasken saa skal Augusta og mig holde Hus. Ja og saa efter Paaske faar vi travlt med at tage imod alle de nye, de bliver 13 Karle i April 4 af dem skal rejse til maj, men saa kommer Holger jo og maaske én eller to foruden ham.

Vi har haft saa travlt med at gøre Fløj ren i Dag, vi er blevet færdig med omtrent 4 Værelser i Morgen skal vi have Resten.

Det er forfærdeligt, men jeg har ikke en Gang faaet skrevet til Dagnys Konfirmation, jeg anede ikke at hun skulde konfirmeres nu, før I skrev det, da blev jeg rigtignok forbavset, det havde jeg da ikke skænket en Tanke. Jeg skrev dog til hende i Gaar, det kommer jo for sent, men det er vel bedre end aldrig.

Nu er Busse begyndt at komme op igen, en Time om Formd. og én om Eftm., saa det gaar da fremad med ham, Sygeplejersken er her dog stadig. Farmor er forlængst oppe og løber omkring uden Stok, hun kommer dog nok ikke til Købhn. de første Dage, hun befinder sig saa godt her denne Gang. Naa, det kan vist ikke betale sig at skrive mere, jeg skal da ogsaa have lidt at fortælle, naar jeg kommer hjem, jeg hader nemlig mere og mere at skrive Brev, jeg tror ikke, jeg har skrevet ét eneste i den sidste Maaned.

Til slut tusinder af Hilsner fra mig og vent saa ikke saa længe som sidst.

Gudrun
 

  3.4.1929 Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Askov Forsøgsst. d. 3 April [1929]

 

 

Kære alle!

Mange Tak for Brevet. Det er vel nok pænt af mig at skrive med det samme igen. I kan tro, det var en stor Dag for os i Gaar, da kom alle vores nye unge Mennesker ialt 6, der var noget for enhver Smag, baade tykke og fede, lange og tynde, baade Kaptajnssønner med gule Handsker og alm. Sønner uden Handsker. Naa, jeg vil nu ikke ellers sidde og udbrede mig over deres Dyder og Udyder, dem kender vi jo heller ikke rigtigt endnu. Jeg skriver nu saa tidlig for saa skaansomt som muligt at forberede jer paa, at I ikke skal vente mig hjem ret meget før Pinse, hvis I da ellers, i Paranthes bemærket, giver tilladelse dertil. Jeg har nemlig faaet saadan Lyst til at cykle til Købhn., jeg har skrevet til Anthonie, hun har Plads ved Haderslev, hun synes, det er en god Ide og vil heller end gerne gøre mig Følgeskab. Ærlig talt, synes I saa, Ideen er saa gal, hvis ellers Vejret bliver nogenlunde egnet dertil, det er kun sjælden, der er saa god Lejlighed som nu og saa tilmed vi er to. Vi har sikkert begge Bekendte undervejs, hvor vi kan overnatte, vi sparer jo ogsaa Billetter paa den Maade, det er jeg glad ved for mine Finanser staar ikke ret højt. Vi skal da nok ogsaa en lille Svip op til Kerteminde og se til Faster Marie. Nu kan I jo skrive, hvad I synes om Planen, helt forkaste den maa I nu ikke. Ellers noget særligt har jeg ikke oplevet, vi har haft en meget rolig Paaske, Gusta og mig har været Kokkepiger, Anna havde Ferie, det var heller ikke straalende Paaskevejr. Jeg skal ind og se, hvad de laver inde i "den Grønne", der er en værre Halløj. Vi har Fremmede i Aften, saa vi skal nok snart have Aftenkaffe. Til Slut mange Kærlig Hilsner til jer alle, særlig til Helga, hun er noget misfornøjet i sit Brev, vær du glad, du skal paa Højskole til Sommer, Helga.

Gudrun
 

  15.4.1929
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Askov Mandag Aften [15.4.1929]

 

Kære alle!

Tak for Kortet og for Ferien, jeg har nu da ikke tænkt at blive borte saa nær til Pinse, men Anthonie har lovet at blive i Haderslev til den 5., saa det tager jo nogen Tid inden vi faar startet herfra. Det kan jo ogsaa være, hun kan faa fri et Par Dage før, nu vi skal cykle, det har jeg da foreslaaet hende. Nu maa I da endelig give mig Fasters Adresse, saa at vi kan finde hende i Kerteminde.. Ja, nu nærmer Afskedens Time sig snart, men mit Humør er dog stadig forholdsvis normalt, det kan jo ikke betale sig at sørge saa længe i [for?]tiden. Det bliver nu kun et ganske kort Brev denne Gang, jeg synes ikke, der er nogen Nytte til at sidde og anstrenge sig med at skrive naar I har mig hjemme om en 3 Ugers Tid.

Næste Søndag skal vi maaske til Ribe, hvis det ellers bliver Vejr til det, jeg skal da gerne derhen inden jeg forlader Jylland. Hvad Dag kommer Holger i Grunden, det kan da godt være, jeg henter ham med "Gule", jeg vil dog ikke love det helt bestemt. Til Starup kommer jeg nok ikke mere, hvordan gaar det med Karl Otto, er han kommet hjem. Vi har travlt med at gøre hovedrent nu for fuld Kraft, vi skal jo helst være nogenlunde færdige inden de nye Piger kommer, en halv So skal vi vist ogsaa have inden Maj, saa vi faar da lidt at slaa Hænderne i paa det sidste. Ja, nu faar I ikke mere, men skriv snart, saa skal I høre fra mig endnu en Gang, medens jeg er her.

 

Mange kærlige Hilsner til jer alle

fra Gudrun
 

  2.5.1929
Arne Jensen til Andreas Dam

København d. 2-5-29.

 

 

 

Hr. Dam

 

Idet jeg hermed takker Dem mange Gange for det ydede Laan, vil jeg hermed meddele Dem, at jeg i Dag har modtaget de 200 Kr.

Med Hilsen

Arne Jensen

 

 

Laanet er tilbagebetalt [Morfars note, tilføjet langt senere]
 

  7.5.1929
Esther ? til Gudrun Dam

"Rhoda Mount" d. 7/5 29

 

 

Mange, mange Tak for dit Brev, som jeg fik engang for længe siden i "Westbury".

Du er ikke daarlig til at skrive og jeg vil paa det kraftigste opfordre dig til at gøre det lidt oftere. Øvelse gør Mester, ved du nok. Ligemeget, dine Breve glæder mig altid og jo oftere man skriver, des lettere er det at finde paa noget.

Saa du er hjemme nu; jeg kan udmærket forstaa, at du savner Askov, Østerlars er virkelig ikke meget morsom, undskyld! Jeg mener selvfølgelig ikke Hullegaard og enkelte andre Steder.

Jeg forlod "Westbury" d. 1ste og nu er jeg langt ude paa Landet. Jeg ved endnu ikke om Myndighederne giver mig Tilladelse til at være her, man kan nemlig ikke saadan flytte hvorhen man vil uden at spørge om Forlov.

Jeg bor i et dejligt stort Hus rigtig Engelsk - den dejligste have og en smuk Omegn og en lille morsom Landsby - her er 5 M.s Gang til Jernbanestationen og jeg kan komme til London paa ca. 1½ Time, Prisen taler vi ikke om.

Kan du gætte, hvad min Stilling og Bestilling er? Sæt dig ned. Jeg er Selskabsdame. Om Morgenen kommer Husassistenten med en Kop Te og naar Damen har faaet den drukket og sundet sig lidt, staar jeg op og giver mig god Tid til at klæde mig paa. Saa gaar jeg ind og ser efter at Elsie, 9 Aar, kommer rigtigt i Tøjet. Kl. 8¼  faar vi saa Morgenmad Æg og Flæsk. Derefter hjælper jeg Fruen med en Seng, reder selv to, gør 4 Gulve i Stand og støver af 3 Steder. Saa er Listen uden.

Ja, saa tager jeg af Bordet og sommetider dækker jeg det. Jeg gaar ogsaa Tur med den lille Dreng i Vognen og saa staar jeg og ser paa Elsie, naar hun bader og klæder sig af om Aftenen.

Resten af Tiden bruger jeg til at stoppe Familiens Strømper og stryge Babys Tøj, vaske gør Fruen selv. Ellers sidder jeg i en Lænestol ved Kaminen og læser.

Saa du tror jeg er rigtig i mit S, i Lommepenge faar jeg netop det halve af, hvad jeg fik i Løn i "Westbury".

Jeg har jo kun været her i 4½ Dag, men jeg føler mig saa godt tilpas her. Fru Wright er umaadelig rar og jævn og hun tager det ikke saa højtideligt, hun er vist ikke svær at gøre tilpas.. Herren siger ikke ret meget, men ser ud som Godmodigheden selv; han er ofte væk i Forretningsanliggender og det er Fruen ogsaa, det er en af Grundene til, at de vilde have mig, ja det var egentlig en anden, de vilde have, men hun fik noget andet saa tilbød jeg mig.

Pigen er vist ualmindelig velopdragen for engelske Børn at være. Endnu er det jo saa nyt, saa vi irriterer ikke hinanden. Jeg læser Aladdin for hende, de svære Ord kender ingen af os, men saa gaar vi til det næste, som hun siger. Drengebarnet er det yndigste, man kan se for sine Øjne. Endnu har jeg ikke passet ham, det gør Moderen selv, eller ogsaa Pigen.

Jeg har aldrig haft det saa fornemt før og jeg vilde ønske jeg kunde faa Lov til at bliver her resten af Tiden.

Forrige Aar ved denne Tid var jeg paa Højskole, hvor var det dog en dejlig Tid, nu er Helga der jo, fortæl noget der oppe fra, det interesserer mig meget, og jeg kender jo det hele.

Jeg haaber hele Familien Dam er i bedste velgaaende, hils dem alle, jeg har vist glemt at sende Lykønskningstelegram til Anna Valborg, nu er det vist for sent.

Mange kærlige Hilsener

Din Esther

 

Mrs. Wright

"Rhoda Mount"

Much Hadham

Herts, England
 

  10.5.1929
Augusta (fra Forsøgsstationen) til Gudrun Dam

Kuvert:

 

Frøken

Gudrun Dam

Hullegaard

Østerlars

Bornholm

 

 

Rønshoved Højskole Rinkenæs St. d. 10-5-1929

 

Kære lille Damse!

Naa Dam, nu skal du have tusind Tak for den Tid vi har været sammen, det er nu en Tid jeg altid vil mindes med Glæde.

Du kom vel godt Hjem, og var vel inde i baade Kerteminde og ved Helge, han var velsagtens meget glad for dit Besøg. Jeg kom jo ogsaa godt her ned uden et eneste Uheld, det var en dejlig Tur, og godt Vej naar først jeg kom til Haderslev.

Nu kan du tro vi har rigtig begyndt paa fuld Kraft at arbejde. Jeg bor nede i et Havehus, hvor vi bor to i hvert Værelse; men ak min Sluf, det er noget af det mest tossede Pigebarn du kan tænke dig, du kan tro jeg vilde ønske jeg havde Anna i Stedet for. For det første er hun jo nu fra Aarhus fra den Egn plejer man jo ellers at have dem lidt bedre. Hun forstod ikke at rede sin Seng den første Dag, og saa maatte [Pedder?] til at tage et ordentlig Nap, og saa vil hun have alle hendes Kasser og Skit staaende paa Bordet og op til den øverste karm i Vindueskarmen. Ja nu skal jeg til Pinsemesse jeg skal nok fortsætte siden.

II

Paaen igen.

I vort Værelse findes to Træsenge et lille rødmalet Bord, en Taboret som staar og dingler paa alle fire Ben to Kufferter og et Jerstativ som [?????] et Vaskefad i størrelse af en Underkop og dingler, og en Vandkande saa stor som en Transport Spand, saa jeg ved ikke om du kan snart se mit eller vores lille Værelse fordi, ja det vil sige min Sluf har da en Hat baade over og under Sengen, for hun har nemlig været daarlig et Par Dage hvor jeg jo passede hende med stor Taalmodighed, om hun saa var aldrig saa hysterisk. Men lille Damse ogsaa om der var køn i Askov, saa kan det jo slet ikke maales med det hernede. Haven hvor jeg bor i gaar lige ned til Fjorden, hvor vi kan se ind til Flensborg og over til Broager Land.

Ja nu faar du ikke mere denne Gang; men tusind Hilsener og haaber snart at høre fra dig.

Augusta

 

NB. Glem ikke at sende et Par Stykker af de der dejlige Billeder som vi talte om.

 
  19.5.1929
Anna (fra Forsøgsstationen) til Gudrun Dam

Kuvert:

 

Frk.

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars

Bornholm

 

 

Askov Pinsedag [19.5.1929]

 

 

Kære lille Damse!

Først tusind Tak for dine fornøjelige Breve, ja baade Hr. og Fru Iversen fik saamænd Lov at læse dem, da vi synes de var saa morsomme.

Først maa jeg fortælle dig at vor lille "Pølse", er kommmet paa Kolding Sygehus Feberen gik stadig ikke ned, og [Hauch?] mente, at kunne høre, at der var lidt paa den ene Lunge, hvilket ogsaa viste sig at være rigtigt, da hun kom til Kolding, blev hun røntgenfotograferet, og det viste en Plet paa den højre Lunge, men hun har taget det hele med godt Humør, i Gaar var Karlene cyklende derud for at besøge hende, det skriver de nu nok selv om, da jeg har anmodet dem om at skrive til dig.

Siden hin skæbnesvangre Dag den 3. Maj, da i forlod os, har det gaaet paa Livet løs med Hovedrengøring, men søde lille Dam, det er et daarligt Byt vi der gjorde, Sigrid er ikke meget vant til at tage fat, den Dag vi strøg, var der ingen af dem der kunde stryge, hverken Lyseduge eller Skjorter, skønt Lysedugene var firkantede saa det maatte Fru Iversen og jeg gøre, den Dag vi gjorde Hovedrengøring i Soveværelset, lavede Sigrid ikke spor andet fra Kl. 10 om Formiddagen til Kl. 6 om Aftenen, end at vaske Møblerne i Soveværelset, vi havde Else Havgaard ogsaa, saa vi blev da færdig, men morsomt er det ikke, Fru Iversen er meget skuffet over hende, derimod Ingrid gaar det meget bedre med end ventet, hun er meget fjantet med Andersen, han undlader jo heller ikke at blinke kraftigt til hende, ja du kender ham jo nok.

Jeg kan da fortælle dig at Jakob sørger meget dybt over du er rejst jeg er næsten bange for han har en lille Hjertefejl, men det læges vel nok med Tiden, for slet ikke at tale om Anker, han er stadig meget morsom minder os ofte paa, naar der er noget at vi husker vel nok at Damse har skrevet, vi skulde være gode ved ham.. Ogsaa Holger, han er saa flink. Jus har kastet sin Kærlighed paa ham, de vasker gerne op i Bryggerset sammen, cykler sammen, men saa i Aftes, svigtede Holger, kan du tænke dig, han hentede Ingrid, hjemme i Malt, Kl. 10½, og lille Hans og Ib var jo frække nok til at følge bag efter og sidde i Buskadset oppe ved Malt Kirke, ok ja den Ungdom, naa men vi skal nu nok faa Holger godt opdraget. Ragnhild fik et langt Brev fra Carl, det var meget morsomt og poetisk skrevet, om lyse Nætter og Frøernes Kvækken og [?????]  og Kys som hun ikke fik da han rejste, ja den Carl var nu en meget morsom Herre. Søde Knud, har vi intet hørt fra, han har maaske trøstet sig ved en af de 2000 derovre paa Lolland. Og Helge har Anker faaet Brev  fra, han er blevet kasseret som Soldat, det var jo hans Knæ, det var galt med, han skal saa møde til Session, næste Aar igen, hvilket han ikke var saa glad for. I Aftes havde vi Besøg af Ejnar og "Kæresten" det var meget morsomt, Anna sagde som sædvanlig ikke et Ord hele Aftenen, men det var jo ogsaa lige meget vi kunde jo ogsaa godt selv. Jeg var jo saa til Bestyresmøde i Ungdomsforeningen den Lørdag Aften efter i var rejst du kan aldrig tænke dig, saadan en Tale, at Gunnar holdt for Søster og jeg, og ønskede os alt Held og Lykke og takkede os for det store Arbejde indenfor Foreningen, jeg var virkelig flov, thi i mit Indre  følte jeg at jeg ikke fortjente det, saa fik vi "fælles Kaffebord" med tør Galopkringle dito Stoppekage ogsaa Tvebakker, saa du forstaar, det var i al Beskedenhed saa havde Ejnar faaet Radio installeret, og det traf sig jo der var Dansemusik den blev saa stillet ned i Salen og vi dansede saa lidt, men jeg indrømmer jeg var ikke ved at dø af Grin der henne. Ja Frk. Jensen er vi kommet af med for længe siden, Busse er saa kvik nu, han faar jo sit Lysbad hver Morgen, og kommer i Seng naar vi har spist til Aften, men ellers gaar alting normalt igen. Grete ligger i Sengen af en ret ondartet Halsbetændelse. og skal blive liggende de første 8 Dage endnu.Viggo Vestergaard har været heroppe hele Pinsen, men han er nu ikke særlig grinagtig. Ja lille Dam det er nu en Skam at du skal være hjemme i sommer, ellers vilde jeg have været meget mere end glad for at faa dig herover til os igen, fra Onsdag af kommer Else Havgaards Datter, Elly ud at være hos os til den 1. August, jeg tror hun er dygtig, men naar jeg skal være ærlig er jeg nu ikke saa glad for at skal have hende, men det Par Maaneder kommer vi jo nok igennem.

Ella Koefod ligger jo stadig paa Klinikken i Kolding, og har det ikke saa godt hun er blevet opereret igen, de har boret hende op gennem  Ganen, og hun er nede til Behandling hver Dag, Lægerne er vist ved at være bange for at det er tuberkuløs, ogsaa er der vel ikke meget Haab om at hun nogensinde kommer sig rigtigt. Naa lille Dam nu bliver jeg nødt til at stoppe for i Aften, næste Gang skal jeg ikke være saa længe om at svare dig, men jeg vil dog fortælle dig at vi længes alle ganske ualmindelig meget efter dig saa jeg haaber du er begyndt at stable 5 [??????].

 

Til Slut mange kærlige Hilsner med Tak for alt godt i de to Aar.

Din hengivne

Anna

 

NB. Hvis du kan undvære nogle af dine film vilde jeg gerne laane nogle af dem, hvis du saa vil sende dem engang ved Lejlighed.

 
  20.5.1929
Holger Runge Madsen til familien på Hullegaard

Askov 20/5 [1929]

 

Ja nu tænkte jeg jeg skulde fortælle jer lidt om hvordan det gaar for vi har jo god tid i disse dage vi er mest Køkkenskrivere vi vasker op og henter Brænde og i dag har jeg og Anker skrællet alle Kartoflerne til Middag saa vi maa jo ordentligt til det men der maatte et ordentligt stykke Lagkage til naar vi blev færdige i gaar var vi oppe og lavede Kaffe til Pigerne Jakob og Anker og mig de skulde haft det paa Sengen men det kom vi først til at tænke paa bagefter og saa vilde de ikke gaa i Seng igen, og kørte vi til Skibelund bagefter det er det kønneste sted jeg har set endnu og om eftermiddagen var vi i Esstrup Skov.

Jeg har nu ikke oplevet noget særligt for da jeg var paa Sjælland var det daarligt vejr vi var i Biografen en Aften men ellers var jeg mest Barnepige jeg har været til Fest i ungdomsforeningen en Aften og der igen Møde paa Torsdag. Vi er aligevel blevet færdige med at saa og har renset et Tønder land Kaalroer og der er nok ligesaa mange til i Morgen eller saa samler vi Sten og laver veje.

Anna har jo lovet jag skulde skrive til Gudrun men det er nu til jer alle sammen jeg haaber i har det godt og er raske.

Venlig Hilsen Holger
 

  20.5.1929
Jacob Rasmussen til Gudrun Dam

Askov, 2 Pinsedag 20 Maj 1929

 

Kære lille Damse!

Jeg har ikke Stof til ret meget; men Du skal dog ligodt faa det jeg har; vi har været forfærdelig glade for dine Breve, ja hvis du egentlig vidste hvor meget vi savner Dig, vilde Du øjeblikkelig komme tilbage hertil.

I gaar var Andersen, Anker, Aage, og jeg i Kolding og se til Ragnhild, ja det fortæller Anna jo nok om, at Ragnhild er kommen paa Kolding Sygehus, hun havde det helt godt der var 5 andre Piger, som laa paa samme Stue, og  de to havde et Spejl, som naar Solen skinnede kunde kaste Lyset hen, og det var særlig Andersen det gik ud over han kunde næsten ikke være i Fred for dem, saa skal vi derud igen maa vi se og komme en Dag Solen ikke skinner, de var ikke ret meget syge nogle af dem som laa paa den Stue, saa de kunde nok lave noget Fest. Anker har været i en ordentlig Knibe han havde nemlig lovet Søster Schmidt at lede Pigegymnastikken i Malt; men de havde saa faaet en Pige dertil i Stedet, hvordan tror Du ellers det kunde ha spændt a?

Du kan ellers Tro de er dygtige til at hjælpe i Køkknet, særlig Anker og Holger, ja tænk hvor mange glade Timer vi har haft i Køkkenet, Du var jo altid en Knag til at faa os sat i Sving med at tørre og sætte paa Plads, det kan de nye Piger ikke saa nær klare sig; men det skal der ogsaa en god en til.

Det bliver et vældigt Brev Du faar fra Andersen, jeg kan se han spekulerer saa meget, og sidder med saadan et veltilfreds Smil hele Tiden, vi sidder nemlig sammen i Kontoret og skriver.

Nu er det her ogsaa bleven langtrykken og kedelig ligesom jeg selv; men bliver du ked af at læse det kan du holde op paa halvvejen.

 

Ti l Slut de bedste Hilsner fra

Jacob Rasmussen

 

Tænk paa Høstgildet, spar paa Smaapengene.

 
  22.5.1929
Anker Frandsen til familien på Skovledholm

Askov Forsøgsstation d. 22-5-1929

 

Kære derhjemme!

Naa nu længes I vel snart efter at høre fra mig og faa noget beskidt Tøj. Jeg har det som sædvanlig godt vi er færdige med at saa for længe siden i de sidste Par Dage har pillet Sten det er der nu ikke saa meget ved især naar der er saa mange Sten som her men nu er Roerne snart ved og skal tyndes ud saa bliver det jo nok forbi. Vi havde et vældig fint Vejr i Pinsen vi var tidlig oppe Pinsemorgen og nede i Skibelund og se Solen danse og høre Musik. Om Formiddagen var en  Del af os Karle cyklende i Kolding og at se til en af vore Piger som ligger paa Sygehuset ellers har jeg været hjemme hele Pinsen. Jeg skulde have ledet Gymnastik for et hold Piger i Malt men i sidste Øjeblik fik de fat i en Pige fra Ladelund og da jeg nødig vilde lede fik hun Lov til det men nu er de saa kede af at de ikke har faaet mig for den anden kan de ikke forliges med. Hvordan gaar det ellers derhjemme alting gror vel godt i dette Vejr har Maja folet og Malle kælvet skal i snart til at tynde Roer  ud. Jeg har faaet Brev fra Helge han er nok sendt hjem igen og skal paa Session til næste Aar det er han noget ærgelig over. Hvordan gaar det har I faaet en ny Karl eller skal i klare jer foruden ham. Nu har jeg ikke mere at fortælle denne Gang til Slut faar i saa mange Hilsener fra Anker

 

Jeg skulde hilse fra Ib (særlig Margrethe).

 

Kan en af Pigerne ikke sy en Snavspose til mig jeg har næsten ikke Plads til det beskidte Tøj.
 

  25.5.1929
Augusta (fra Forsøgsstationen) til Gudrun Dam

Kuvert:

Frøken

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Øster=Lars

Bornholm

 

 

Rønshoved Højskole

d. 25-5-29.

 

 

Kære lille Damse

Tusind Tak  for dit Brev. Du kan tro det var velkommen.- Jeg fik Brev fra Anna den anden Dag, hun var ikke særlig glad ved Tilværelsen efter hvad jeg kunde høre paa hende. Hun skrev at Sigrid var saa forfærdelig sen til sit Arbejde, og saa er det jo heller ikke saa sjovt for de andre. Nu er lille Pølse jo kommet paa Kolding Sygehus, hun har alligevel Lungebetændelse, det er forfærdelig kedelig for hende. Du kommer vel sommetider sammen med Johannes.- De har jo [Ølby?] Hovgaard, nu i den her Tid; men Anna skrev at hvis jeg havde Lyst var Pladsen ledig til første August, det tror jeg nu ikke jeg vil, for kommer jeg først dertil, varer det noget inden jeg kommer derfra igen, og jeg trænger ogsaa noget saa knudsende til at komme Hjem at faa mit Tøj ordnet. - Tænk Gudrun nu er det næsten en Maaned siden vi startede fra Forsøgen, det var en meget bevæget Dag; men jeg troede nu det havde blevet værre, jeg kan nu ikke sige andet end jeg vilde gerne der hvade været lidt nærmere der op. Jeg havde ellers tænkt paa at tage der op i Pinsen, for der var nogen som skulde cykle til Rødding og saa var der jo ikke saa langt.

II

"Men ak", mine Ben dem har jeg saamænd mit Besvær med, saa jeg er heller ikke med til Gymnastik, som jeg er meget ked af, for det er noget vældig godt Gymnastik de har, det er rigtig Buen, jeg var med til det i Begyndelsen; men saa blev det hel tosset, det var strengere end det Musse leverede til at begynde med, jeg gad nok vide hvordan hun slaar til Side i det der ovre hos Baronesserne o.l..

Du har vel ogsaa vældig travlt lille Damse, er din Søster blevet rask? Har du faaet alle dine  Papkasser samlet Hjem eller er der fløjet nogen over Bord?- Jeg kan da hilse dig fra Viggo ham kender du jo nok, vi fandt nemlig hinanden en Dag ved det Emne; vi er ogsaa fotograferet sammen; men det er jo af den Grund vi begge to er gamle Kaniner; men du ved jo ogsaa nok du kan stole paa mig i den [Be???ig].-

Vi har det ellers vældig frit, vi maa gaa over hele Huset til daglig, baade Middag og Aften, og det er nu rart, det er saa Hjemlig, vi havde ogsaa en dejlig Pinse, vi var kun de halve af os hjemme; men kan du huske Pinsen sidste Aar Dam, den glemmer jeg aldrig

 

Aage Møller er nu ogsaa et ualmindelig godt Menneske; men han er jo ikke hel lige som andre, og det er jo ogsaa nok derfor der er saa mange som er gale paa ham. Ja nu vil jeg slutte med mange kærlig Hilsen din Augusta

skriv snart Dam.
 

  30.5.1929
Ragnhild (fra Forsøgsstationen) til Gudrun Dam

Kuvert:

Frøken Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars St.

Bornholm

 

Kolling d 30/5 1929

 

Kære lille Pølse 2

Nu skal det endelig være du skal høre lidt fra mig og mange Tak for de Breve som du har sent mig og endnu en Tak for det dejlige Aar, som vi har tilbragt sammen ja den Tid glemmer jeg aldrig, men naar Engang jeg bliver til Menneske igen skal vi nu til at finde sammen som et Par andre Kærestfolk, ja nu maa du vel hellere faa og vide hvordan jeg ligger og har det, nu maa jeg vel hellere begynde fra en Ende af jo ser du Morten Pedersen og vores rare Jus kørte mig her ud jeg sad bag i Bilen i en Dyne og jeg tuede ikke saadan som du gjorde lille Dam men hvad jeg troede jo ogsaa jeg skulde der igen det det bliver der jo ikke noget af for jeg ligger her bestandig paa min Ryg og Overlægen gav mig den trøst i Gaar jeg kom ikke op for det første jo du kan tro jeg har vandet Høns, men hvad jeg er jo ogsaa Bryggerspige i det her Maaned saa det er jo mit Arbejde, men det blev jeg jo snart ked af men det er ikke altid lige godt med Pølsens Humør for jeg har jo TB i Lungerne og det kan du jo nok forstaa lille Dam det er jo ikke saa sjovt og nu skal jeg flyttes over paa Tuberkulose Afd. en af de første Dage for jeg faar for lidt frisk Luft herinde for saa skal jeg ud og likke i Likkehallen og saa naar Engang jeg kommer op skal jeg op og have en Kur paa Skørping der som min Søster Anna er men hende gaar det saa godt fremad med nu.

Ja nu er du vist ogsaa ved at være ked af det sygesnak men du skal ikke tro jeg har tabt mit Humør men jeg har jo tabt lidt af mit Pølse Fedt jeg vejer ikke mere end 106 [pund] saa jeg spiser jo som det gjalt mit Liv og kan du tænke dig hvad jeg skal have til Aften Pølse 2, Pølse 1 skal have Pølse, for min Makker er nemlig Slagtermadam saa det skal rigtig smage os.

Ja Dam det kan jo ikke blive saa morsomt et Brev du faar for jeg oplever jo ikke noget sjov men det haaber jeg du gør for du har dit sunde Helbred, men jeg har det ellers saa godt og de er saa flinke til at se til mig ude fra Forsøgen i Søndags havde jeg 13 Besøgende lille Pjat var ude ved mig om Formiddagen og han var saa flink ved mig jeg var lige ved at have fortrut jeg havde været saa Næsvis med ham som jeg har været og saa om Eftermiddagen kom der 8 Herrer med hvide Hatte paa og saa Ingrid og Sigrid saa vi havde det rigtigt skægt og midt i det hele  kom Astrid med Jeppe han rejser her til Kolling hver Søndag og [tar?] det med Astrid hun er nu en sød Pige hun har ogsaa været her oppe et Par Gange før. Og i Gaar var Anna og Jus ude og se til mig de skulde have Cokolade Gilde paa Søndag for saa er det Fatters Fødselsdag og det gaar jo helt godt med Elly Havgaar, men hun har jo Bryggerspige [Ni???] paa hele den lange Dag som hun plejer, og kan du tænke dig lille Dam i Søndags sagde jeg om de vilde se mine Breve ogsaa læst Holger det du havde skrevet om ham for de vil nemlig saa gerne læse dine Breve for de ligner jo dig selv.

 Det var nok en dejlig Tur du havde hjem ja du kan sagtens. Og Johannes har jo været henne og besøge dig men han har ikke skrevet til mig indnu siden jeg er kommen. Du kan ellers tro jeg har faaet nogle gode og kærlige Breve fra vores egen Karl jo jeg skal ogsaa til og skrive til ham en af de første Dage, men jeg mangler sagtens Ord til ham for han var et sød Snusseben og lille Anker var saa sød sidste Søndag han havde hans nye Tøj paa jo havde du set ham lille Dam var du rigtigt helt væk i ham og Andersen er jo den samme Skravl han altid har været.

Ja lille Pølse nu tror jeg, jeg maa slutte for jeg skal jo være lidt god ved mig selv, men som sagt nu faar du jo selv og rette de Fejl her er, og saa haaber jeg snart og høre fra dig søde Dam saa jeg skal nok skrive igen og haaber saa du lever et godt og sunt Liv. Hilsen fra din Hengivende Ragnhild.
 

  15.6.1929
Elisabet Hansen til Gudrun Dam

Kuvert:

Frk.

Gudrun Dam

Hullegaard

Østerlars

Bornholm

 

Øster Havgaard d. 15/6 1929

 

 

Kære Gudrun!

Jeg haaber ikke, vi kyser Livet af dig med det Telegram, vi har sendt i Dag. Sagen er, at Elly Hougaard, vi fik i Stedet for Ragnhild, har lovet Søsteren at tage med hende, naar hun fik noget selv, og det har hun nu, hun har forpagtet et Hjemmebageri i Bække og skal flytte derud til August, og jeg har lovet Elly paa Forhaand, at hun maatte rejse, naar Søsteren fik noget.

Pigerne talte noget om at du havde skrevet om at Helga kom hjem til August, og Anna Valborg vilde her over ad til Vinter; jeg ved saa ikke, om det var her hun vilde være, eller hvordan. Selvom hun kom hertil  fra Aug. til Nov. stod det hende jo frit for at flytte andre Steder hen siden, hvis hun hellere vilde det. Dig nærer vi jo ikke meget Haab om at se, selvom du skulde være velkommen. Jeg har prøvet Højskolerne; men der nok forsent de fleste steder.- Vi er lige kommet hjem fra Finland, det har været en herlig Tur; men trætte er vi, vi har sovet i Sovevogn og paa Skib den meste Tid.

Hils alle de gode Bornholmere, vi kender.

Venlig hilsen

Elisabet Iversen.

 

Ragnhild ligger stadig i Kolding, uden nogen særlig Bedring.
 

  16.6.1929
Elisabet Hansen til Gudrun Dam

Kuvert:

Frk.

Gudrun Dam

Hullegaard

Østerlars

Bornholm

 

 

Øster Havgaard d. 16/6 1929

 

Kære Gudrun

Tak for Telegrammet, der blev almindelig Jubel, da det blev bekendtgjort! Vi glæder os saa til, at du kommer til August. Vi har haft Statens Planteavlsudvalg til Middag i Dag; i Morgen fejrer vi Nines Fødselsdag, og paa Torsdag drager vi til Vejrs.

Venlig hilsen

din

Elisabet Iversen
 

  16.6.1929
Esther ? til Gudrun Dam

Kuvert:

Frk. Gudrun Dam

Hullegaard

Østerlars

Bornholm

Danmark

 

 

"The Holt"

Farnham Common

Slough

Bucks

16/6 29

 

Kæreste Gudrun!

Hjertelig til Lykke med Fødselsdagen og alt godt i det nye 22. Aar (Jeg ved godt du kun bliver 21, men saa hedder det vist det 22. Aar, gør det ikke?) Jeg haaber ikke, du keder dig alt for meget og mister dit Humør. Tak for dit Brev, hvis du vidste, hvor det er dejligt at faa Breve, naar man er saa langt borte. Nu har jeg jo heller ingen Danske at snakke med til daglig. Edith Lund, ogsaa kaldet Tit, er i noget, der hedder New Barnet, Udkanten af London. Hun er nu sammen med Ella Flygenring fra Rønne. De har travlt, et stort Hus og 4 Børn. De gør det hele og Fruen er ofte ude men de har det efter Omstændighederne godt og har familiær Stilling.

De kan godt faa fri sammen og faa Lov at tage ud og se dem om, saa det er jo meget godt.

Du er maaske i Aakirkeby i Dag, er du? Jeg tænker, de har Fremmede hjemme.

Du spørger, om jeg kan se Almindingen for mig. Det kan du tro jeg kan, jeg savner det særlig i denne Tid, det er jo lige et Aar siden, jeg var paa Højskole; det var en dejlig Tid, jeg glæder mig til Helgas Brev.

Jeg er stadig glad for at være her og haaber, Myndighederne vil give mig Tilladelsen. Vi lejer et lille Hus her og det er saamænd meget rart, men Møblerne, som vi ogsaa lejer er mindre rare. Jeg regerer i noget, der nærmest ligner et Museum. Men det er jo ikke Hovedsagen. Jeg vil dog haabe, vi skal bo i et andet Hus, naar vi kommer hjem fra et Ophold ved Kysten - hvis jeg ellers bliver her, ellers kan det jo være mig lige meget. Her er en dejlig lille Have, saa hvis bare Solen vilde være lidt flittigere til at skinne vilde det være rarere. Vi bor i Udkanten af en Bøgeskov, det er jo ogsaa rart, kan du nok forstaa.

Nu tror jeg, det er Sengetid for Elise, saa jeg maa vist hellere gaa og lave Bad til o.s.v.

Den 18.

I Dag har det været dejlig varmt - vi var en Tur i Skoven og drak Te i en Tehave, som det hedder.

I Onsdag var jeg ude sammen med Tit og Ella og det kan du nok tænke var morsomt. Jeg kørte det meste af Vejen med Mr. Wright i Bil - sidste Stykke med Bus.

Jeg kom og forstyrrede dem midt i det hele. De var ene hjemme med den yngste Dreng, en lille rødhaaret Spilopmager.

Jeg forstyrrede dem selvfølgelig, saa det tog endnu længere Tid inden de blev færdige, men tilsidst fik Ella dog smurt nogen Mad, og vi kom af Sted. Vi havde jo meget at snakke om og der var dejligt i Skoven.

Tilsidst gik vi hen og drak en Kop Te og saa var det Tid for mig at drage af Sted. Kl. var over 11 da jeg kom hjem, og Aftensbordet stod dækket til mig. Det er noget andet end at fare af Sted for at komme hjem inden Kl. 10.

Saa haaber jeg, du maa have en god Fødselsdag, modtage mange Breve fra Askov o.s.v., have en Masse Gæster - hils dem jeg kender. Ja mange Hilsener til Familien Dam og du faar de kærligste fra din

Esther
 

  19.6.1929
Andersen (Forsøgsstationen) til Gudrun Dam

[Fortrykt brevpapir]

 

Askov Forsøgsstation

pr. Vejen

Telf.: Askov 12

 

[udateret , men fødselsdagsbrev til mor, fødselsdag 21.6.]

 

Kære Damsepølse!

De hjerteligste Lykønskninger i den store Dags Anledning sendes dig for sent af din utrolig længselsfulde og kraftigt .----o.s.v. Andersen.

Undskyld at Brevet kommer saa sent men jeg har været forhindret i at skrive før paa Grund af Ildebrand og Byrend o.s.v. man forhaabentlig staar det gamle Ord: "Bedre sent end aldrig" ogsaa ved Magt paa Bornholm. Det kan jo ogsaa have sin Fordel at Smerten fordeles lidt.

Utallige Hilsner fra Andersen
 

  19.6.1921
Jacob Rasmussen til Gudrun Dam

[Udateret brev, men fødselsdagsbrev til mors fødselsdag 21.6.]

 

Kære Damse!

Ogsaa mine bedste ønsker paa Fødselsdagen, ja nu bliver Du ligodt snart en stor Pige, ja jeg mener saadan med alderen, og vel ogsaa mere fornuftig og betænksom.

Til min store Sorg ser jeg at Du intet Vand har faaet eller Du saadan rigtig har været i Slagsmaal.

Ja Vandkampene fortsætter desværre, det er vist en Plage Forsøgen ikke kommer af med, det er endda gaaet saa galt at Bryggersdøren bliver lukket., saa de maa hente Vand over i Vaskehuset istedet, saa galt  gik dit ligodt ikke sidste Aar; men naar jeg saadan rigtig tænker over; som vi saa ligodt ogsaa Led meget og det gjorde vi i Stilhed uden at Kny.

Det er gaaet saa vidt med mig en Gang at jeg fik Ingrid trukket over i Vaskehuset og lukket op for Brusen; men saa løb min Godhed af med mig, saa jeg lod hende slippe; men jeg tror nok hun fik skræk for det alligevel.

Vedsted, stakkels Wedsted har det ikke mere end godt, en Dag han vilde frelse Aage Hastrup, for Vand ja tænk, han løb langt ud i Marken, næsten uden Tøj paa, for at advare ham, fik han selv en ordentlig Omgang Vand af Pigerne, som Tak.

Naa, jeg maa jo ogsaa have Dig fortalt om min Stilling i Ungdomsforeningen, jeg blev Sekretær, Søsters Afløser ja hvem skulde vel ellers være nærmere dertil end jeg, Anna Hansen, blev Bladmand, Wedsted Næstformand, den første Aften vi havde Bestyrelsesmøde, var den gamle Bestyrelse med, det vil sige der var kun, Anna og Søster Sek. vi Mindedes saa i Stilhed, den foregaaende Bestyrelses store Arbejde, ja Gunnar holdt endog en lille Tale, under Hændervridning og frygtelige Anstrengelser; men Meningen var god nok, den anden Gang gik vi til Bestyrelsesmøde og bestemte hvornaar vi skulde have Bestyrelsesmøde, saa det er da noget med Ramesjang i, Udflugten er der nok en af de andre der fortæller om, saa jeg kan blive skaanet der.

Nu har Anne sendt hendes m. fl. Breve afsted, saa jeg kommer til at sende mit bagefter; men selv om det heller ikke kommer paa Fødselsdagen, kan det jo nok gaa, Du faar jo nok ogsaa saa mange, saa Du ikke kan faa dem læst en Dag. Ja i Aftes var vi til en mægtig Ildebrand Forsøgsmøllen brændte fuldstændig ned, i Løbet af ganske kort Tid, saa det var en stor Begivenhed.

I Aften skal vi til Selskab nede ved Maygaards, Svend fylder Aar paa Lørdag og Aage Hæstrup i Dag, saa det er ved at kan blive en dobbelt Fest, naar vi venter til Kl over 12.

Naa, nu kan Du vist ikke forlange mere af mig, saa jeg vil slutte med de bedste ønsker i det nye Aar for Dig.

Venlig Hilsen

Jacob Rasmussen.
 

  19.6.1929
Andreas (fra Forsøgsstationen) til Gudrun Dam

Torp d. 19-6-29

 

Kære Dam!

Hjertelig til Lykke med de 21 og Ønsket om alt godt i det nye Aar.- Ja, nu er du snart en gammel Pige, og jeg vil raade dig til i nær Fremtid, at se dig om efter en Livsledsager, for det var dog baade Synd og Skam, hvis du paa dine gamle Dage skulde til at være Sypige elle leve af et Hønseri.

Du husker vel nok din Fødselsdag sidste Aar, ja, da var der Liv og glade Dage, saadan en Tid faar vi vel aldrig mer. Jeg har lige lært om Askov Ungdomsforenings Udflugt, den var nok ikke saa vellykket som sidste Aar, det regnede nemlig hele Tiden under Opholdet i "de smukke Omgivelser". Jeg kan jo nok følge med i de store Begivenheder i Askov, da vi ogsaa holder Folkebladet.- Paa Søndag skal jeg saa over at se til dem  paa "Forsøgen", havde de gamle Piger nu været der, var det vel blevet noget mere Sjov ud af det.

I næste Maaned skal jeg paa Udflugt til Flensborg og Lyksborg, saa jeg kommer da uden for Døren engang imellem; her i Øster-Lindet er det ellers meget rolig.

Nu maa du tage til takke med disse Linier for denne Gang.

Venlig Hilsen

Andreas.
 

  20.6.1929
Helge Avlund Frandsen til Gudrun Dam

Lindeskovgaard d. 20' Juni 1929

 

Kære Dam!

Du skal have rigtig mange Tak for Brevet og for Billederne, de var udmærkede, særlig det af Søkadetten, hva!

Saa vil jeg ønske dig rigtig hjertelig Tillykke paa Fødselsdagen og haabe at du maa faa en Fødselsdagsfest omtrent lige saa festlig som i Fjor. Andersen sender jo nok en Sang i den Anledning, tænker du ikke. Naa du har saadan hørt fra dem allesammen, jeg har kun hørt fra Anker. Jeg har skrevet til Knud for længe siden; men har ikke hørt noget fra ham. Jeg skrev hans Adresse ganske udførligt som han selv skrev den, saa det maa da have fundet ham; men det forholder sig jo nok som du skriver, at det er 1 af de 2000 det er galt med. Han har dog besøgt Milling kan jeg fortælle dig, da bandede han til hvert andet Ord han sagde, saa det er jo ikke godt at vide, hvad det er for Omgangsfæller han har faaet. Det er sandelig en forkert Underretning du har faaet, at jeg er kasseret som Soldat. Det havde jeg saamænd ikke været ked af. Jeg blev sendt hjem for at møde paa Session igen fordi jeg havde daarligt Knæ. Jeg kunde godt vente baade 1 og 2 Aar inden jeg gik paa Session; men for at faa en Ende paa det, flyttede jeg mine Papirer til Nykøbing Sj. og tog paa Session der d. 14' Juni.

Mit Knæ var omtrent kommet sig og jeg blev paany kendt tjenstdygtig. (Om igen 64)(det er Soldatermaner)

Jeg skal saa sikkert ind som Soldat til næste Aar, det var ogsaa ærgerligt med det Knæ, det tænkte jeg ikke paa den Dag i Julen da jeg faldt uden for Kirken i Askov, du husker nok der gik Hul i mine Bukser.

Jeg har det ellers som jeg var hjemme. Min far, Mor og 3 mindste Søskende er i Norge ca 14 Dage, saa vi er ene hjemme. Ingrid er jeneste Pige; men vi er da 5 Karle  saa jeg gaar da ikke og keder mig, vi har saa travlt i Roerne i denne Tid. Jeg husker selvfølgelig ogsaa paa Askov engang imellem, maaske tager jeg til Elevmøde i Rødding, jeg ved det ikke bestemt. Jeg kunde jo f.eks. cykle. Den Dag jeg var i Nykøbing cyklede jeg ca 20 Mil og fik endda tidlig Fyraften.

Ja stakkels Ragnhild, som altid var saa glad og i godt Humør, hvem skulde tro at hun var syg; men saadan gaar det saa tit, det maa nu ikke være let for hende at være indespærret paa et Sygehus. Jeg vil saa slutte med endnu engang at sige dit Tak for det gamle Aar og ønske dig alt godt i det nye Aar. Skulde du komme her forbi en anden Gang saa maa du endelig komme indenfor.

Hermed sendes de bedste Hilsener fra Helge
 

  20.6.1929
Holger Runge Madsen til Gudrun Dam

Askov d. 20-6-29

 

Kære Damse

Ja nu har Anna sat mig til at skrive til dig det er skrækkeligt saadan at staa under komando de jager rundt med mig jeg er snart saa tynd at jeg ligner et Skelet jeg maa næsten gøre det alt sammen og vis jeg ikke gør det saa vil de binde mig under brusen og hvad er der saa at stille op tilmed naar man har Vandskræk.

I Lørdags var vi til Møde paa Højskolen det vil sige jeg kom nu ikke til de to første Foredrag og det sidste løb jeg fra for Boesen havde faaet Ild i sit Badeværelse og saa løb jeg naturligvis der hen og optraadte som Brandmand men det fik saa hurtig ende saa der blev ikke noget rigtig spænd ved det.

I Søndags var vi saa paa Himmelbjerget en herlig tur vi startede 7½ det var straalende Solskin og det endt med et øsende regnvejr men det svalede ikke meget paa os og tænk dig paa turen fra Himmelbjerget fangede vi en Skalle det vil sige den hængte et sted paa Havnen og den fik vi megen fornøjelse af for Jakob fik den i en snor paa en Stok og saa sad han og Medede hele vejen hjem og han fik aligevel en stor Torsk til sidst som han slæbte med sig en Mils vej og turen forløb uden større uheld der gik kun 3 Ruder i Stykker to i Bilen og en i Baaden og saa blev vi af med vore Rokkefort Mellemmad der er ingen levende Sjæl der kan begribe vor den er blevet af  for den var med til Himmelbjerget og siden er der ingen der har set den enten maa der jo være nogen der har listet den ned eller ogsaa er den gaaet over bord er den det sidste saa vil nok fiskene længe mindes Forsøgsstationen.

Du kan tro vi glæder os til at du kommer her over vi skal nok faa Æresporten i orden og saa er vi meget spændte paa hvordan det skal gaa Anker for han og Ingred er blevet svært gode venner men Anna siger det er aligevel ikke nær saa godt som det var mellem dig og ham saa vist du handler hurtigt saa kan det naas endnu.

I Morgen skal vi til store Dalgaard Sven holder Fødselsdag paa Lørdag men det er jo altid godt at faa begyndt i god tid vi skal der ned hele Sjakket og saa er der to Døtre de har vi skuldet være ned og set paa hele Sommeren for blive Tandlægemand det er vil ligsaa godt som og blive Jordemodermand for hende som vi fik paa at køre den gang Anker var nede og hentede mig bliver det nok ikke til noget med vi har sendt hilsen med Rille hjem men hun har aldrig nogen med tilbage jeg synes det er saa godt at det er blevet saa godt mellem dig og Viggo for han har jo været rent bagefter hvordan gaar det med Dagny og Otto jeg kan ikke huske hans efternavn ja nu faar jeg at slutte her for jeg maatte til ildebrand i aftes Møllen den brændte det er brændt baade Elektrisitetværk og Væveskole men den lille Motor redede de og saa Akumolatorerne saa vi haaber vi kan snart faa Lys igen gildet i dag bliver vel heller ikke til noget for di sidder vel ogsaa i mørke jeg havde nok stof til hele siden men jeg har ikke tid mere for vi skal efter grønt saa jeg vil ønske dig Hjertelig Tillykke og Held med det nye Aar

 

En Kærlig Hilsen til eder allesammen

Holger

 

  20.6.1929
Carl Milling til Gudrun Dam

Dyssemarksgaard den 20 Juni 1929

 

Kære Gudrun!

Allerførst vil jeg bringe dig min varmeste og hjerteligste Lykønskning i Anledning af Fødselsdagen med Ønsket om alt godt i det kommende Aar.

Næste Punkt paa Dagsordenen er at høre til dit Befindende. Det er vel ikke saa længe siden, du er kommet hjem til Bornholm. Efter hvad Jacob skrev, havde du jo besøgt baade Ejner, Helge og Moster Marie, og hvad de nu hedder allesammen. Det var da godt, at du ikke kom herned til Horne ogsaa!

Du er vel ellers glad for, at du er kommet hjem igen. Som bekendt skal der en bred Ryg til at bære gode Dage, og paa Forsøgen havde i Piger det nu altfor godt. Det var da ogsaa tydeligt at mærke paa jer selv om i ogsaa blev lidt mere medgørlige til sidst. Nu du er kommet hjem til Fatter og Mutter, kan du vel ikke saadan sove til Middag hele Eftermiddagen. Nu maa du vel tage din Tørn med baade i Mark og Stald.

Knud var paa Besøg her anden Pinsedag. Han har det meget bedre, end han havde ventet at faa det.

Jeg har endnu ikke besøgt ham, og nu kommer jeg antagelig heller ikke derned før engang i Juli.

Fredag den 28 ds. rejser Knud og jeg til Askov for at tage Afsked med Jacob. Saa kan der sikkert spørges Nyheder fra Bornholm om, hvordan den lille Gudrun har det.

Forøvrigt gaar der ikke en Dag uden at jeg tænker paa dig, og jeg kan tilgive dig alt, undtagen den Skarnsstreg, du forøvede ved at klippe Hovederne af Forsøgsstationens Piger. Saa er der Ragnhild. Hun ligger nu paa Kolding Sygehus og bliver maaske aldrig saadan rigtig rask mere.

Anna og Ragnhild var alligevel de bedste. Det er de eneste af jer Piger, som jeg har hørt noget fra.

Saa er det mig selv. Jeg er den samme Tørvetriller, som jeg altid har været. Jeg kører min daglige Mælketur her paa det skønne Bøjden; men ellers gaar alt som i gamle Dage.

Man drikker og turer og paa Kvindfolk man lurer, ja, som Ungkarl der har man det godt.

Til Vinter skal jeg paa Landbrugsskole. Det er en økonomisk Krise vi lever i, saa det gælder om at dygtiggøre sig saa meget som muligt, for at staa den igennem. Venlig Hilsen

Carl Milling.
 

  20.6.1929
Anna (fra Forsøgsstationen) til Gudrun Dam

Kuvert:

Frk.

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars

Bornholm

 

 

Askov d. 20-6-29

 

Kære lille Damse!

 

Først hjærtelig Tillykke med din Fødselsdag, og tak for dit Brev og dine Hilsener med Holger, ja jeg vil jo ikke undlade at sige dig, at jeg jo skammer mig en Kende over min Dovenskab, men det gør jo nu ikke Sagen bedre.

Iversens har lige været ude hos "Pølsen" i Eftermiddag, hun ligger jo stadig har kun været oppe to Timer en Eftermiddag for ca. 14 Dage siden, saa steg Feberen igen, og hun maatte atter lægge sig, og saa snart hun har haft Besøg og talt meget, er den altid oppe om Aftenen, ja det er ikke morsomt for hende det lille Skind, men hun ser ellers godt nok ud, men det kan man jo ikke altid regne med, hun har jo faaet at vide at begge Lungerne er angrebet, saa det varer nok længe inden hun helt bliver den lille friske glade Pølse igen. Paa Søndag er det Meningen at alle Karlene skal derud. Jus og jeg har ogsaa været der nogle Gange, og medbringer som oftest en god Mellemmad, med sur Agurk paa.

I Søndags var vi alle i Silkeborg kørte herfra 7½ med vores Hofchaffeur fra Skodborg, der var jo Liv og glade Dage i Bilen da vi saa omsider naaede Silkeborg gav det sig til at regne, og det øsede ned hele Eftermiddagen, saa vi besteg Himmelbjerget i Regn og Rusk, Gunnar var sur og gnaven, ham saa vi ikke hele Eftermiddagen, vi havde Primus og Kaffekande med, kan du ikke se mig i Aanden ligge paa Maven i Baaden og pumpe, men det var nu uhyre komisk den Kaffeschene, Anker vaskede op, altsaa lagde paa Maven over Rælingen og skyllede Kopper af i Søen alt mens han sang, - ja lykkelig er den Pige, som faar en lille mand, kan du ikke se han brede Grin.

Den anden Søndag var der Forlovelsesgilde hos Appels, Friedel og Arne Eskesen, ja hvad synes du, men jeg er nu ikke den der er "jakuks" paa hende. I sidste Uge var Anders Stamp Wested, Jakob Busse og jeg i Øster Lindet for at besøge hans lille Andreas, det var ganske fornøjeligt, Forældrene var saa flinke og gæstfrie og lille Dres straalede som en Sol, da han fortalte han havde faaet Brev fra Damse, jeg vilde jo selfølgelig se Brevet du havde skrevet til ham, men det kunde der nu slet ikke være Tale om, han viste mig meget naadigt Billederne du havde sendt ham, nu faar vi Æren af hans Besøg paa Søndag, og næste Søndag kommer "søde Knud" og Carl, blot nu Carl ikke gaar og bliver i daarligt Humør, nu slet ingen af Pølserne er her, Carl har ellers skrevet til Iversen efter en Anbefaling, han skal vist paa Fortsættelseskursus paa Landbrugsskole til Vinter, saa det er jo alligevel ikke godt at vide om Carl ikke ender som Professor, noget stort skal han jo nok blive til.

Ja nu er det blevet Fredag Morgen jeg blev forstyrret i mit Skriveri i Aftes, da Forsøgsmøllen pludselig brændte, og vi maatte jo saa afsted til Brand, men der var intet at gøre, den var omspændt af Flammer i løbet af et Øjeblik og alt brændte, det var en Skam det var snart det kønneste der var her i Askov, nu er Anker og Ib lige taget paa Brandvagt, det værste bliver vel nok at vi hverken kan faa Lys eller vand. Jeg har nu meget mere at fortælle dig men har ikke Tid nu skriver snart igen.

 

Mange kærlige Hilsener og alle gode Ønsker for det nye Aar.

Din Anna

 

I Dag er det Aage Hæstrups Fødselsdag
 

  20.6.1929
M. Justesen ("Jus" fra Forsøgsstationen) til Gudrun Dam

Askov 20/6 29

 

Kære Gudrun!

Ak, ja, saa holder De Fest igen jeg synes saamænd ikke det er saa længe siden at vi sad ved Deres Festbord med Munterhed og Sang, jeg ved ikke om vi holder Fest her paa Lørdag det er nemlig lille Svend Maegaards Fødselsdag, vi er nemlig alle sammen inviteret med ham Hjem i Morgen Aften jeg kan desværre ikke tage med, da jeg først blev inviteret af Fru Agergaard jeg var lidt ærgelig over det da jeg paa Forhaand viste at jeg blev inviteret det skal nok blive sjov hos Maegaard. Lørdag Morgen starter jeg til Ladelund til Fest, men ikke som Gæst, jeg skal hen og hjælpe til ved 50 Aars Jubilæumsfesten Anker kommer nok han vil nok give et Brøl naar han ser mig gaa rundt og varte op.

Iversens har været ude at se til Ragnhild som stadig holder Sengen saa længe Feberen ikke holder sig nede maa hun ikke komme op.

Nu de bedste Ønsker paa Dagen, jeg skal skynde mig til Brand Forsøgsmøllen er nedbrændt

Venlig Hilsen

Deres

M Justesen

 

Jeg tænker nok de andre fortsætter
 

  24.6.1929
Ragnhild (fra Forsøgsstationen) til Gudrun Dam

Brevkort [Poststempel 24.6.29]

 

Frøken

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Østerlars

Bornholm

 

Kære Gudrun

Du ønskes Hjertelig Tillykke paa Fødselsdagen og haaber alt godt for dig i Fremtiden.

Du faar og undskylde mig du ingen Brev faar, men jeg maa ikke saa gerne skrive alt for meget de her Dage, men jeg har det ellers godt.

Jeg havde Besøg fra Forsøgen i Gaar Anker, Andersen, Starup og Aage ja det er rart og se et bekent Ansigt, ser du noget til Johannes saa hils ham og selv være du Hilset fra din Ragnhild.

 

Jeg har hørt fra Augusta og hun svæver et langt Stykke fra Jorden hun skulde være [????] og ride paa en rigtig Hest og synge 10 Vers saa hun bliver nok til en Skuespiller til sidst.

Tak for dit Brev. Skriv snart
 

  24.6.1929
Augusta (fra Forsøgsstationen) til Gudrun Dam

Kuvert:

Frk.

Gudrun Dam

"Hullegaard"

Øster=Lars

Bornholm

 

Rønshoved d. 24-6-29 

 

Kære lille Dam!

Tusind Tak for Brevet og Billederne. Ja jeg var jo rørt til Taarer da jeg saa alle de gamle Svingere paa Billederne; men det var jo selvfølgelig kedelig det Billede med os fire duede ikke. Jus har lige det rette Blink i Øjet der hvor hun staar ved Lund. -Jeg synes jeg har hørt om din lille Ven Anker er ved at tage det med Ingrid, det synes jeg nok er kedelig; men du maa jo se at vinde ham tilbage naar vi kommer der over til Høstgildet.-

Da bliver der Liv i Kludene. Naar dig og mig skal ned paa det hvide Gæsteværelse.-

Nu er jeg afsat for Vinteren Dam. Jeg skal saamænd til Sjælland, op til Vallekilde paa en Gaard. Manden hedder Hans Trier Hansen, han har ogsaa Timer paa Højskolen om Vinteren, det bliver herligt at trone i Nærheden af en Skole igen til Vinter.

Vi skal være to Piger, den anden som jeg skal være sammen med er Elev paa Vallekilde Højskole i Sommer, og hun vilde ogsaa være Kokkepige; men saa skal vi skiftes til det, og det er jeg godt tilfreds med, for jeg vilde nødig være Stuepige. Det er vores Lærerinde her nede der har skaffet mig Pladsen der, for Hans Trier H. er nemlig en Broder til hende. Saa kan vi sætte stævne i København?-

Jeg tænker ogsaa jeg skal paa det Kursus i Boris naar nu jeg kommer hjem; men det er nu ikke helt bestemt. Uha Dam jeg skulde skrive Stil i Stedet for at skrive Brev; men jeg finder det her mere interesant. I Aftes havde vi St Hans Baal, du kan tro vi frøs for det var noget saa knudsende koldt, og jeg optraadte som Konge; men Kulden tog nu hele Fornøjelsen fra det.- Jeg fik saadan et rart Brev fra Anna paa syv Sider den anden Dag, hun er nu ikke rigtig tilfreds med Ingrid og Sigrid tror jeg ikke hun skrev at de bliver aldrig det samme som os; men vi kom nu ogsaa det meste af Tiden godt ud af det med hende, jeg glæder mig nu vældig til at komme der op, jeg har ogsaa sagt hjemme at de skal ikke vente mig før en Gang i August.-

Den syvende skal vi have Elevmøde her, saa venter jeg jo Thomsen Frida B. og slige; men for os som er her bliver der jo nok ikke noget særlig ved det, for vi skal jo nok være som Husets Døtre som Møller siger. Ja nu skal jeg op til Time. -Hør lille Dam, du glemmer vel ikke Lagkagen du lovede mig, ja det er forfærdelig af mig at sige det men du kender mig jo. Tror du ikke den kan taale at blive vippet over Østersøens Bølger. For vi er saa knudsende ("Lækkersultne").

Kærlig Hilsen din Gusta
 

  11.7.1929
Dagny (fra Forsøgsstationen) til Gudrun Dam

Bøvlingbjerg 11/7 1929

 

 

Kære Gudrun!

eller Elskede Sessel! allerførst tak for Dit brev jo Du kunde vil gerne begynde at tvivle paa at jeg i det hele taget havde faaet det eftersom jeg vænter saa længe med at skrive. Men Du er desværre ikke den eneste som har grund til at skælde ud, ak nej bette Sessel jeg skrev to breve sidste søndag det er saamænd de første siden maj, det ene var til Gusta for at fortælle hende at jeg ikke kom til Borris, ja saadan endte det, det andet var til Marie (Jensens Pie) hun er paa Sorø husholdningsseminarie og kommer hjem paa ferie nu en gang i denne maaned saa var jeg jo bange for at faa pelsen skældt fuld var det ikke det udtryk i brugte til den arme gartner da han brugte Ragnhilds navn som afsenderadresse. Ja det var den gang! det er sært saa stor forandring paa saa kort tid.

Hvordan tror Du det gaar  mon vi skulde komme til høstgildet og mon vi saa skulde faa Ragnhild at se der, det blir maaske tvivlsomt. At hun saa hurtig skulde blive syg var der ingen af os som tænkte den aften vi var paa basserall i Vejen. Men et stort gode er det dog hvis hun kan holde humøret oppe, jeg kan bare ikke forstaa at hun kan. Vi fik brev fra Lis i gaar hun er glad for at være paa Forsøgen og jeg kan jo forstaa at det gaar i den gamle gænge under højtryk hele tiden, nu for tiden danser de folkedanse i ungdomsforeningen (for en gangs skyld lidt nyt) men karneval er det dog ikke endnu, det kommer nok naar Justesen kommer ind i Bestyrelsen, tror Du ikke Damse? Har Du set i aviserne at Forsøgsmøllen er brændt og i samme avis stod der forresten (ja altsaa i vores avis) at Musse Guddigsen nu skulde med Buch Ollerup paa tur igen denne gang til Finland. Her har vi ingen gymnastik i sommer men vi spiller haandbold to gange om ugen, og har en O.D. ved navn Erik Kirkegaard til at lede det. Det er ret morsomt men gymnastik er nu engang mit no .1 Siden jeg er kommet hjem har jeg været med og varte op baade til sølvbryllup og en begravelse, og her hjemme har vi i dag haft et selskab paa 36 til at spise til middag og for kort tid siden havde vi et paa 40 til cjokolade og kaffe det gir jo arbejde naar man er ene om det, ja vi har en lille pige paa 14 aar men der er maade hvad hun overkommer naar vi saa ved siden af har en del gæster gaar tiden jo ret godt saa Du faar unskylde mig hvis Du synes det varer alt for længe før jeg skriver. Nu sendes Du de allerbedste hilsner

fra Dagny (Din egen Kresjan)

 

Hvis Du skulde komme til Høstgildet kan du saa ikke faa saa meget tid at Du kigger op til Gusta og mig ogsaa
 

  16.7.1929
Augusta (fra Forsøgsstationen) til Gudrun Dam

Rønshoved d.16-7-29

 

Kære lille Dam

Millioner af Tak for Lagkagen, du kan tro den smagte godt, vi var ti en Aften som nød den i fulde Drag. Den havde næsten heller ingen Skade taget paa Vejen, man kunde jo nok se, at den havde været oppe at vippe paa Østersøens Bølger. Du fik ogsaa et rungende (Hurra), for det, jeg ved ikke om du hørte det.- Ja Dam det er stadig den samme sang, at Tiden vi skal her fra er saa nær. Tænk dig i Morgen om 14 Dage drager jeg mod Nord, jeg kan slet ikke forstaa, at der er gaaet tre Maaneder.- I Morgen skal vi allesammen til Danevirke fra Morgenen af, vi skal køre i Rutebiler, og være væk hele Dagen, naar vi bare faar godt Vejr, vi har været paa saa mange Udflugter i den sidste Tid. Søndag den syvende Juli havde vi Elevmøde, da var der jo stor Fest her. Thomsen og Frida B. var her ogsaa, saa jeg fik mig en ordentlig Askov Passiar.-

Saa har vi været i Flensborg med Aage Møller en Dag, og set alt hvad der var at se af enteresant B. a. Danmarks flotteste Børneskole, jeg har aldrig set saa flot en Skole som den. saa var vi ogsaa i [Lyksusborg?] en Dag, det var jo rigtig i Tyskland. Sidste Søndag var der syv af os ude ved Højer Sluse, vi tog med billig Søndagstog, du kan tro vi havde en vidunderlig Tur, vi startede her fra lidt før syv. Havde selv alt hvad vi skulde bruge. Et helt Franskbrød, et halv Rugbrød, Ost, et Pund Smør, et Glas Syltetøj og ellers al hvad vi skulde bruge, om saa det var et Spritapparat, jeg havde jo min Ryksæk, hvor det meste af det kunde være i, saa havde vi ellers en stor Taske til at hænge over Skulderen, ogsaa fyldt, ogsaa al vores Badetøj. saa var vi af i Møgeltønder at se alle Skønheder der, der er ualmindelig kønt , saa der fra tog vi lige ud til Havet. Men tænk Dam da, vi kom til Havet saa var der ingen Vand, ja det havde jeg aldrig drømt om, at man kom til Vesterhavet og der ingen Vand var. Vi kunde gaa paa Havbunden hel over til Øen Sild, om vi vilde, der var saadan en Ebbe, og det kom ikke inden Kl. 8, sagde der nogen der ovre; hvis vi vilde vente saa længe, kunde vi komme i til Halsen; men det kunde vi selvfølgelig ikke, nogen af dem badede i Slusen, for der var selvfølgelig Vand nok; men du kan tro vi havde en herlig Dag vi var her hjemme Kl 9 om  Aftenen, og hele Turen kom ikke til at koste os mere end 4 Kr hver, saa det var en billig Tur. Paa Hjemvejen var vi af i Tønder; men det var desværre saa kort et Ophold, saa der fik vi ikke saa meget at se.- Tænk dig Dam, jeg har faaet lært at svømme, du kan tro jeg er glad for det, det er dobbelt saa morsomt at bade saa; men nu i de sidste Dage er der kommet en smitsom Sygdom iblandt os, vi er vist en Snes Stykker som har det, det er noget Betændelse inden i Munden, jeg har aldrig tænkt mig at der var saadan en Sygdom til,  nogen ligger endda i Sengen, jeg har først mærket til det i Aften, ellers har jeg ikke haft det; men jeg haaber jeg slipper for ret mange Smerter, der er en som sidder og græder hele Tiden saa ondt gør det.-

Jeg skal jo paa Borris Landbrugsskole paa Kursus fra den 26 August, og til den 21 September, jeg er spændt paa hvad det er for noget. Dagny Kvistgaard kommer der ikke, skrev hun til mig for nogen Tid siden; men der er en mere her nede fra, som skal der op.-

Du kunde ikke tænke dig at komme med.- Naar du kommer over til Høstgilde, hvis det bliver efter d. 21 September, saa maa du da se at faa saa lang en Ferie, saa du kan slaa et (Slav) op til mig; men hvor bliver det sjovt naar vi mødes der igen Dam, sikken en Fest vi skal holde. Thomsen sagde at Anna savnede saadan dig og mig, og naar hun kom der ned, var hun næsten altid inde ved Just.- Hvor har jeg ondt af det, for lille Pølse, jeg beundrer hende, hvis hun kan holde sit gode Humør, det er næsten ikke til at forlange, jeg glæder mig nu ogsaa til at komme op og besøge hende. Nu skal vi lige straks op til Foredrag, saa det er vist bedst jeg slutter.

 

Tusind Hilsener og endnu en Gang Tak for Lagkagen.

 

din heng.. Augusta
 

  18.7.1929
Carl Milling til Gudrun Dam

Kuvert:

Fr. Gudrun Dam

Hullegaard

Østerlars

Bornholm

 

 

Dyssemarksgaard medio Juli 1929 [Poststemplet 18.7]

 

Kære Gudrun!

Tak for Brevet og de dejlige Billeder. Det var rigtignok pænt af dig at sende mig dem. Vi faar Post lige efter Middag, og den Dag kom Postbudet og stak Brevet ind af Vinduet til mig med de Ord, at der havde jeg noget at falde i Søvn paa". Da jeg havde læst Brevet og set paa Billederne, begyndte jeg at le i mit stille Sind, saadan indvendig forstaar du, og jo mere jeg saa paa dem, jo mere maatte jeg le, saa jeg fik ingen Middagssøvn den Dag. Derimod fik jeg en billig Grin. Der er noget ved disse Billeder, der minder mig om Askovtiden, fremfor nogen af de andre Billeder, jeg har. Der er nu Justen og Lund. De ser begge ud til at være i den syvende Himmel. Saa er der det andet Billede, hvor i allesammen er fotograferet sammen med Lund og Husholdersken. Der er f.eks Andreas. Han er for en Gangs Skyld blevet af de største. Saa er der den stoute Augusta med det drømmende Blik, og den lige saa stoute Anna. Saa er der den lille Gudrun Dam og Anker Frandsen. Du ved ikke selv, om du skal sætte et Smil op, der naar til begge Ører, eller du skal nøjes med et mellemfornøjet Grin. Anker derimod staar med et veltilfreds Smil paa Læben. Se saa paa Knud. Han staar der i al sin Magt og Vælde, som skulde han forsvare jer allesammen.

Men det bedste er til sidst. Prøv engang at se paa Ragnhild. Jeg synes det er et ypperligt Billede Det er i hvert Fald det bedste Billede, jeg har af hende. Jeg opdagede nemlig med det samme, at Smilehullet ogsaa var blevet foreviget, (som bekendt har hun kun det ene) og det synes jeg, giver hende saadan et venligt og indtagende Ansigtsudtryk.

Det Billede, hvor vi staar klar til Rejsen, er meget godt ogsaa. Kun synes jeg, der er en Fejl ved det, og det er, at Andreas godt kunne have siddet ret op i det Øjeblik Billedet blev taget. Den tomme Kulspand paa Trappen føler sig dog vist lidt ene. Den plejer at have godt Selskab af de andre Kulspande, Tørvekurve, tomme Frugtkasser og Pakkasser, som der altid var en sand Overflod af uden for Trappen. Oh! men den Tanke slaar pludselig ned i mig, at jeg vist maa have fyldt de andre med Brændsel om Morgenen, saa det er derfor den er saa enlig.

Knud har det ellers godt paa Taasinge. Han slaar jo nok nogle store Slag af og til. Han er jo kommet til en smuk Egn af Landet og samtidig til en noget livlig Egn.

Vi havde jo saa efter vor Plan en udmærket Tur til Askov, fra den 28 Juni til den 1 Juli begge Dage inclusive. Knud var her Kl. 8 om Morgenen, saa havde han kørt de første 5 Mil. Saa kørte vi herfra Kl. 9. Indtil vi naaede Assens gik det ret hurtigt fremad, men fra Assens til Middelfart var der ingen rigtig Gang i "Motorerne". Det blæste ret godt fra Nordvest, saa det var en stiv Modvind.

Knud var ved at opgive det hele, men jeg opmuntrede ham saa godt jeg kunde og omsider naaede vi Middelfart og derfra over til Snoghøj. Saa gik det nogenlunde godt til Kolding. Der var vi imidlertid ikke før Kl. 3¾, saa den Dag maatte vi opgive at besøge Ragnhild. Efter at have drukket Eftermiddagskaffen asede vi os videre mod vore længslers Maal.

Det var imidlertid blevet noget hen paa Eftermiddagen, og vi var ved at opgive at naa Askov til almindelig Spisetid. Derfor tog vi den lidt med Ro Resten af Vejen.

Naa, vi passerede Lunderskov, Andst og et godt Stykke ude skimter vi Vejen og Askov. Vi ser tydeligt de store Skorsten Baungaard, "Det Bebrejdende Blik" og længere oppe Askov Kirke. Kl. 6.40 var vi i Vejen. Det sidste Stykke vej trak vi Tiden noget ud for ikke at komme derop, mens de sad og spiste. Lidt før vi naaede Agergaards rettede vi os et Par Tommer i Saddelen, gav Pedalerne et Par kraftige Skub, og let og frit gled vi ned ad Alleen. Pigerne var i Bryggersdøren med det samme og i Løbet af et Øjeblik, var vi omringet af hele Personalet. De nye var jo nok nysgerrige efter at se, hvad vi var for et Par Turister.

Imidlertid havde de ikke spist til Aften, om de har ventet paa os ved jeg ikke, men vi kom til Bords, og lod Maden vederfares al Retfærdighed. Det var en hel Højtid at spise paa Forsøgen igen. Wisted pjattede, Børnene raabte og skreg, og Pigerne skældte ud. Bl.a. raabte Børnene hele Aftenen: "Mor er ikke hjemme, hun er til kongres." Iversens var nemlig rejst til Finland samme Dag, saa dem fik vi ikke hilst paa. De kommer ikke hjem før midt i Maaneden.

Om Aftenen skulde vi drikke Jacobs Gravøl, idet han skulde rejse hjem næste Dag. Aftenen gik ellers som Saadanne Aftener plejer at gaa. Vi fik Chokolade og Lagkage og der blev sunget og snakket baade nyt og gammelt. Til Stede ved Festen var af fremmede Gæster: Frk. Thomsen og Frode Hansens Pige.

Knud og jeg var trætte, saa vi maatte gaa tidlig i Seng.

Næste Dag gik vi en Runde gennem Stald, Lade, Lofter og Redskabsrum for at se om alt var i Orden. Lidt op paa Dagen kom Agergaard til Stede. Vi hilste hjerteligt paa hinanden og han inviterede os straks en Tur med i marken. Efter at have gennemgaaet Lermarken var vi paa Sandmarken og derefter en Tur oppe ved den nedbrændte Forsøgsmølle. Jo, Agergaard er sandelig en flink Mand.

Efter Middag skulde vi til Kolding for at se til Ragnhild. Jacob rejste med den Vej over Kolding. Om Besøget hos Ragnhild er der ikke saa meget at fortælle. Gensynet var selvfølgelig hjerteligt nok, men det havde nok været hjerteligere, havde hun været rask.

Jeg havde en Buket Blomster med til hende, men Folk stod stille og saa efter mig, saa jeg var næsten helt flov ved det. De troede saamænd nok at jeg skulde ud og fri. Vi talte ellers om "gamle Dage" og hvad andet der kunde falde for.

Da Besøgstiden var forbi fulgte vi Jacob til Banegaarden, og da vi havde endnu et Par Timer før vi kunde komme hjem, gik vi ud for at se paa Byens Trivsel. Vi var ikke kommet langt, før vi traf Løjtnant Skov. Ham fik vi en længere Passiar med. Han har det godt. Jeg traf ogsaa en af mine gamle Skolekammerater fra Børneskolen samt hans Kæreste. Det er en, som jeg ikke har set i mange Aar. Han er nu Landbrugskandidat med Virksomhed i Sønderjylland.

Vi kom da hjem til Askov igen. Imens vi havde været væk var Anna rejst hjem, saa nu var vi ene hjemme. Nu skulde der laves sjov.

Vi holdt et Kaffegilde med lækre Kager til, og bagefter var der forskelligt, hvad vi nu kunde finde paa. Sidste Akt foregik ovenpaa.

Søndag Formiddag foretog vi os ikke noget særligt. Vi snakkede lidt med Pigerne og Karlene og drev ellers rundt paa maa og faa. Om Eftermiddagen kørte vi allesammen en Tur gennem Sønderskov via Skibelund til Askov og ellers gik Søndagen som i "gamle Dage". Denne Aften foregik sidste Akt ogsaa ovenpaa, og da skal jeg love for at der var "Brand i". Det lader sig ikke beskrive. Nu var vi jo ved at være godt kendt med Pigerne, og de lod til at være godt med paa Sjov. Det var ogsaa ved at blive Just for meget til Sidst.

Disse Akter ovenpaa var ikke for andre Herrer end Knud og mig.

Næste Morgen Kl. 7 startede vi ad Sønderjylland til. Vi skulde være hjemme inden Aften, og vi skulde ogsaa besøge Andreas. Men det gik for fuld Fart hele Dagen. Lidt før Kl. 9 var vi i Andreases hjem, hvor vi blev hjertelig modtaget. Efter at have spist Frokost var vi rundt og se paa Bedriften og den nærmeste Omegn. Kl. 11½ spiste vi til Middag og Kl. 12 kørte vi med Andreas i Følge ad Haderslev til. Ved Ankomsten hertil gav Andreas Jordbær. Her skiltes vi saa. Knud og jeg kørte videre ad Aarøsund til og Andreas tog hjem. Fra Aarøsund sejlede vil til Assens og derfra startede vi videre paa vore Rugbrødsmotorer. Ved Faaborg skiltes jeg fra Knud, og vi var enige om, at det havde været nogle fornøjelige Dage.

Nu er vi hjemme igen, og vi kan ogsaa nok være bekendt at komme hjem. Vi har ingen Steder set, at Afgrøderne staar bedre end her. Det smukke Landskab har vi ogsaa her hjemme. Det smukke venlige Sydfyn. Blot Solen vilde skinne lidt mere paa det, men jeg synes Sommeren er saa kold i Aar, og saa blæser det saa meget.

Jeg ved endnu ikke, hvilken Landbrugsskole jeg vil paa, men det bliver antagelig Kærehave ved Ringsted. I har jo ingen paa Bornholm, ellers kunde jeg rejse der over.

Jeg har meget at kunne fortælle endnu, men for ikke at virke trættende vil jeg holde oppe og slutte med mange Venlige Hilsener fra

Carl Milling
 

  13.8.1929
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

Familien Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

 

Askov d. 13-8-29

 

Kære alle!

Ja, først skal I altsaa have Tak for Brevet og saa maa I undskylde, at jeg skriver med Blyant, men jeg glemte min gode Pen hjemme og opdager det først nu.

Punktum - Indledning.

Jeg har tænkt paa at skrive længe, men opsat det fra Dag til Dag. I kan tro, vi har haft travlt hver eneste Dag siden jeg kom og somme Tider Aften med. Med det er alligevel dejligt at være her igen, jeg kan jo ogsaa sagtens, for jeg bliver omtrent forkælet af dem alle, alt hvad jeg gør, det er rigtigt. I Gaar begyndte Familien at komme hjem fra Vejers og Resten venter vi nu hvert Øjeblik, saa nu er vi atter 26.

Vi er lige blevet færdig med en mægtig Storvask, jeg tror der var 100 Lagener, Else Haugaard sagde, det var den største Vask hun havde set.

Cykleturen herover gik jo godt, jeg var glad, jeg havde Holger, for det blev jo dog noget sent inden vi naaede Askov, jeg var lidt mør den sidste mil, men Dagen efter mærkede jeg ikke mere til det. Her blev naturligvis stor glæde, da vi kom, jeg begyndte straks at raabe paa Mad, det vidste jeg jo vilde glæde dem, saa kunde de jo nemlig se, jeg var stadig den samme som før. Dagen efter fik man da heldigvis Kaffe paa Sengen med varme Rundstykker og rigtigt Smør.

I Søndags var vi cyklende i Ribe, Holger, Ib, Anker, Aage Hæstrup, Sigrid og jeg, det var en dejlig Tur jeg tog nogle Billeder, f. eks. Ribe i Fugleperspektiv oppe fra Domkirken, men de er ikke færdige endnu.

Kan I tænke jer, den Dag vi vaskede havde Anker og Aage Hæstrup været oppe paa vore Værelser og fuldstændig endevendt dem. Sengene havde de stillet nok saa flot paa højkant. Dyner og Madrasser havde de stablet i Pyramide, derovenpaa stod en Stol og paa den igen tronede en mægtig [Post?]. Else sov nemlig hos mig den Nat, saa der befandt sig jo en saadan under Sengen. Ja, I kan tro, det var et syn for Guder, vi havde ogsaa nær faaet Latterkrampe. Men vi hævnede os paa samme Maade og saa gemte vi tilmed deres Dagligtøj, saa de maatte gaa og laane Bukser Dagen efter.

Lidt senere. Nu er de alle kommet hjem fra Vejers og vi var 27 til Aften. Jeg har faaet mig et Par nye lyse Sko, virkelig elegante. De stod til 20 Kr., men Anna og jeg snakkede da saa længe for Jensen at han gik ned til 13, de kan alligevel nok betale sig at bruge Munden en Gang imellem. Saa har jeg ogsaa faaet mig et Par hvide Sandaler til 5 Kr. Jeg gaar med bare Ben hver Dag, det er nu blevet indført her saa jeg faar knapt brug for alle mine Strømper.

I kan tro, vi havde nogle hyggelige Aftner i sidste Uge. Vi drak Kaffe nede under Egen, det var jo mørkt, men vi havde illumineret ved hjælp af tre kulørte Lygter og en Cykellygte. Saa gav vi alle hver 25 Øre til Kager, saa det blev et flot Kaffebord, vi havde ogsaa vore nye Højskolesangbøger med og brugte dem flittigt.- Jeg sidder i Vinduet og skriver, for Vejret er saa dejligt, det er næsten en Skam at være inde.

I kan ellers tro, Holger er flink til at hjælpe, han tørrer af hver eneste Middag og Aften og i Lørdags vaskede han alle Vinduerne udvendig. Jeg tror nu dog ikke han er saa ovenud begejstret for at være her, hvis Herluf ikke havde kommet herover til Vinter, havde han nok atter vendt Næsen hjemad. Og saa vil du ogsaa herover til Vinter, Inger, ja det ved jeg nu ikke, hvad jeg skal sige til. Nu skal jeg se, om jeg kan finde en passende Plads til dig, men det er jeg nu ikke sikker paa. Frode Hansens synes jeg nu ikke rigtig om, de venter Smaafolk hver Dag og har gjort længe, men stadig uden Resultat. Hvorfor skal vi ogsaa alle til Askov, det bliver da saa ensidigt?

Skal du ikke paa Højskole til Sommer, saa faar du nok en Kammerat, der kan skaffe dig en Plads.

Fru Iv. har slet ikke forhørt sig endnu angaaende Vinteren, men Anna siger, at hun regner med at Anna V. kommer. Det kunde jo ogsaa være, du kunde faa Plads hos nogen Fredslund.er, men det er du vel ikke saa meget ved for i Brorup kender du jo ingen og komme sammen med Anna V. ret ofte er ikke saa nemt om Vinteren.

d. 15. Tænk, Klokken er kun ½6 om Morgenen, det er en sær Tid at sidde og skrive Breve paa, men jeg troede det var meget senere, saa stod jeg op. Det er ogsaa et Held, for ellers havde jeg nok aldrig faaet det her færdigt. I aftes var vi i Bække og besøgte Elly Haugaard (min Forgænger) hun har Hjemmebageri, og I kan tro, vi smovsede ordentlig i fine Kager, det var nu en meget morsom Tur. Karlene vilde kørt i Lastbil, men det vilde vi ikke, saa blev de fornærmede og vilde blive hjemme, men tror I ikke, vi havde hele "Sjakket" med os inden vi naaede Bække.

Nu er det vist bedst, jeg faar sluttet af  og saa vil jeg til sidst ønske dig Far og dig Mor til Lykke med 22 aars Dagen, I tager vel Hul paa en Flaske Ribsvin i Dagens højtidelige Anledning.

Hvor det er sørgeligt med Ragnhild, saa langt havde jeg dog ikke troet, hun var ude, her har de nu ikke meget Haab om, at hun kommer sig, men man har da Lov at haabe det bedste.

Nu hører jeg Anne vælter sig ud af Sengen, derfor nu ikke mere, kun til Slut mange kærlige Hilsner til jer alle fra eders

Gudrun

 

Hvordan gik Opvisningen i Almindingen.

Hvis du endelig vil herover, Inger, saa maa du skrive, saa jeg kan tage mig alvorligt af Sagen.
 

  27.8.1929
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Kuvert:

Familien  Dam

Hullegaard

Østerlars St.

Bornholm

 

Askov ? August [poststempel 27.8.29]

 

 

Kære alle!

Mange Tak for alle Breve og Kort. Det var da uhyggeligt med Johannes, godt er det da, at han lader til at komme skikkeligt over det. Naa, Præsten tror, det skal være os to, hvor vi har grinet meget af det. Jeg kalder da aldrig Aage for andet end Svoger nu, og han mig for sin lille Svigerinde. Ragnhild har det vist ikke for godt, hun er lige kommet paa Sanatoriet, "Justen" har besøgt hende i Søndags, da rejste hun nemlig til Skagen, vi fik Brev fra hende i Dag, vi syntes, vi kunde læse mellem Linierne, at det var temlig sløjt. Hvor er det synd for hende.

Jeg har ikke fundet nogen plads for Inger endnu, men jeg har en god en i Kikkerten, jeg ved blot ikke endnu om den er ledig. Det er saamænd oppe hos Sognefogeden i Malt, der har Ingrids Søster nemlig været, og hun siger, det er et dejligt Sted, hun skal dertil igen til Vinter som Kokkepige. Jeg tør ikke love dig noget endnu, men der er da altid Frodes at falde tilbage paa, de skal nemlig skifte til Vinter. Jeg har ikke snakket med Fru Margrethe endnu, hun har nemlig ikke selv snakket med sin egen Pige om det, men jeg ved, Maren skal hjem. Der er stadig ikke sket noget derhenne, jeg saa Fruen i Haven for et Øjeblik siden, da vi gik der forbi.

Angaaende Karle til Vinter skal I nu ikke regne med nogen herfra; men hurtigst leje en af disse Jyder. Hvis I fæster Poul St. skal ikke regne med mig til Vinter. Karlene her vil alle helst blive, hvor de er, saa Iversen er i en slem Knibe, da han kun har brug for fem og ikke kan nænne at sige de andre op. Holger er da fæstet, jeg tror da ikke han er ked af at være her, men saa "henrykt" som mig, er han nok ikke.

Sidste Tirsdag var vi til Gymnastikbal i Malt, meget morsomt, I kan tro, det var et fint Hold Karlegymnaster, Fløjmændene var begge herfra, det var Anker og Ib, jeg skal love for, de var flotte.

I Onsdags var vi til Ungdomsmøde ude hos Stenbæks. Og saa havde vi saadan en Fest da vi skulde have Grød, for vi havde jo snakket med Inger Stenbæk om min Appetit. Alle "Kaninerne" og nogle faa andre sad jo i en Stue, og tænk, saa stiller jo Inger med en lille Skaal Grød til mig alene. Jeg hyklede jo vild begejstring og kastede mig med graadighed over min Portion, som jeg aad med Rub og Stub, det vil sige, det troede de andre da, men i et ubemærket Øjeblik skyndte jeg mig at øse noget over i en anden Skaal, saa sad jeg jo bagefter stolt med Palmerne i Hænderne. Det er altsaa de væsentligste Festligheder vi har været til, ja, saa har vi da ogsaa holdt Ankers Fødselsdag. Vi fik jo Chokolade som sædvanlig, saa var der dækket til Anker og mig for den ene Bordende, (for det er jo da saa godt mellem os nu igen) og foran Kuverterne stod en Vase med to mægtige røde Georginer. Det kan nok være; Iversen han laa, da Anker satte den ene i sit Knaphul. Tænk, i Dag er lille Hans begyndt som Karl, han kom nedad Trappen Kl. 6¼ med et stort Smil paa Læben og sine nye Overalls paa, ellers kniber det med at komme op til Middag.

I Dag morer han sig vist kongeligt, men det bliver nok ikke ved med at være lige morsomt. Busse er da saa rask nu, og hjælper med til at høste hver Dag, han havde knap Tid til at rejse med til Købhn. til Farmors 70 Aars Fødselsdag. Det var først efter en længere Konference med Holger at han overvandt sine Betænkeligheder og tog med.

Hør, vil I ikke sende min Lysdug og Løber I ved nok, jeg har nemlig faaet saa kønt et Mønster, men tænk, saa er Hulsømmen slaaet helt skæv og nu vil jeg saa nok ned og snakke et Alvorsord med den gode Wøls. Nu skal jeg se om de andre to Dele er lige saa slemme. Vil I ikke ogsaa sende Musses Timeplan og Andersens Sang, hvis I kan finde det, begge Dele laa vistnok i den øverste Komodeskuffe den Gang, jeg rejste. Det er vist bedst, jeg faar Esther Larsens Adresse ogsaa for ellers kan jeg ikke skrive til hende mere. Hils Valborg og ønsk hende til Lykke med Forlovelsen, hvor har hun lært den Fynbo at kende og er han paa Bornholm nu? Hils ogsaa Frk. Munck naar I ser hende. Nu kan jeg ikke finde paa mere at fortælle, jeg trives jo altsaa og har det godt, saa I skal ingen Bekymringer have for mig.

Er det saa bestemt at Tante skal til Fyn til Vinter. Det er sandt, jeg maa da ogsaa fortælle, at jeg har været til Tandlæge og faaet mine Tænder lavet, jeg havde ikke mere ende 3 Huller i hele Munden, det blev en Regning paa 24 Kr., men det har man da heldigvis Raad til at betale. Du skal saamænd ikke være bange, Inger, selvom Hullet er stort, Tanden kan da bedøves, det er saamænd ikke saa slemt.

Nu faar I ikke mere kun til Slut mange kærlige Hilsner til jer alle, Inger og særlig Herluf inklusive.

 

I Hast jeres Gudrun.

Jeg glemte at sende en lang, kraftig Hilsen fra Holger sidste Gang men gør det altsaa denne Gang i Stedet for.

 

Hils Johannes, naar I ser ham.

Hvor meget var det, jeg skulde have til Gardiner, hvis jeg laver noget?

 

  12.9.1929
Gudrun Dam til familien på Hullegaard

Askov d. Torsdag d. 12 September [1929]

 

 

Kære alle!

Egentlig burde jeg jo vente med at skrive til Helgas Fødselsdag, men det kan være Holger skriver til den. Sagen er nemlig den, at jeg endelig har fundet en Plads til Inger, og saa vil jeg ikke lade jer gaa i den Spænding længer. Hos Frodes blev det nu ikke, de vil ogsaa have en lidt ældre Pige, men derimod en paa en alm. Gaard i Malt, lige ved siden af mine Sognefogder". Jeg tror, det er en god Plads, Ingrid kender noget til det, og hun roser den. Du faar 35 Kr. i Maaneden, det er da godt, synes jeg. I skal være 2 Piger, Datteren en Pige paa 18, skal være hjemme, og I skal skiftes som Stue- og Køkkenpiger. Du bliver nok nødt til at malke med, det skal I ogsaa skiftes til med, men de har Fodermester, saa der bliver ingen Spandevask. Skidt om du skal malke lidt, hvad gør det, naar ellers Pladsen er god. Familien bestaar altsaa af Mand, Kone, 2 Piger, 2 Karle og en Fodermester. Manden hedder Johan Kristensen og Gaarden ligger lige ved Malt Kirke. Nu haaber jeg saa, du maa blive tilfreds der,  nu har jeg gjort, hvad jeg kunde, og jeg har ikke rost dig, jeg sagde, du var mest vant til Udearbejdet. Nu kan Herluf passende følge dig hjem, naar I er paa Besøg paa "Forsøgen", for han skal lige forbi og ellers har du jo da altid Holger. Ja, jeg er jo Invalid for Tiden, men I har maaske hørt det fra Anna Valborg eller kan I faa nærmere Besked om Katastrofen hos hende, jeg gider ikke fortælle det mere. Hovedsagen er at jeg er oppe igen, skønt jeg er noget indbunden, det værste er, at jeg gaar Glip af et Høstgilde paa Lørdag, men jeg trøster mig med, at der er 2  i næste Uge og til den Tid er jeg nok i vigeur igen. Men jeg skulde da bede jer om at sende 3 Sygesedler, jeg har nemlig haft Doktor 3 Gange og saa er der nogen Salve, jeg gerne vil have godtgjort, det kan jeg vel faa, hvis jeg sender Regningen. Her kommer en Sygeplejerske hver Dag og lægger nyt Omslag paa mig, men hvordan hun skal betales, ved jeg ikke endnu. Tænk, Ingrids Mor sendte Vindruer op til mig i Dag, det var rigtignok pænt af hende. Holger købte ogsaa 2 Spande Is til mig forleden Aften, jeg laa hjemme, mens alle de andre var nede paa Højskolen. Ja alle Efteraarsmøderne er jeg da gaaet Glip af for det dumme Pjats Skyld. Nu ligger Busse i Sengen igen, men forhaabentlig er det kun Influenza, han er saa rasende, fordi han ikke maa komme op, men har jo en "Streg" formeget.

Ja, saa faar I ikke mere denne Gang, jeg skal ogsaa have skrevet et Par Ord til  Faster Hansine til hendes Fødselsdag

 

Kærlig Hilsen fra Gudrun
 

  29.9.1929
Anker Frandsen til familien på Skovledholm

Askov Forsøgsstation d. 29-9-1929

 

Kære derhjemme!

Hermed sender jeg en Pakke Tøj men I har ikke nødigt at sende noget af det herover igen for jeg har Tøj nok til November, Skjorterne er nok lidt beskidte men jeg har da aldrig gaaet mere end en Uge med dem. Jeg har det ellers som sædvanlig godt det kan I vel nok tænke naar det varer saa længe inden jeg lader høre fra mig. Har I haft Høstgilde herover gaar det rigtig løs med dem, vi har været til to og venter en tre fire Stykker endnu. Det er ikke sikkert jeg kommer hjem før den anden November en af dem jeg tjener sammen med skal nemlig ind til Kristen Andersen og tjene, og hvis det bliver nogenlunde Vejr har vi bestemmet vi vil cykle. I Formiddags var vi til stor Flyveopvisning tæt herved i kan tro der var noget at se. Hvornaar skal der være Konfirmation inde hos Hans Frandsens jeg kommer vel til at sende et Kort. Jeg skulde hilse Erna saa mange Gange fra Sløjdskolen hun kommer vel ikke herover til Elevmødet.

Venlig Hilsen fra Anker

 

Hilsen fra Ib.
 

  30.9.1929
Gudrun Dam til Familien på Hullegaard

Søndag Aften d. 30 Septbr. [1929]

 

 

Kære alle!

 

Mange Tak for Pakken, jeg tænker nok Tøjet skal passe, jeg har ikke rigtig faaet det prøvet endnu. Det er det tredie Brev jeg skriver i Dag, nu jeg har faaet saa godt begyndt, synes jeg, det var bedst at blive ved. Nu vil jeg da først fortælle om Høstgildet, det er den sidste Begivenhed. Det blev holdt i Torsdags, I kan tro, det var et storartet Høstgilde. Lad mig begynde med Begyndelsen. Torsdag Formd. kravlede Fruen, Else Haugaard, Jus og mig i Kælderen for ret paa Kraft at lave Smørrebrød. I kan tro, vi smurte nogle lækre Mellemmader 200 Stk Rugbrød og 100 - Sigtebrød havde vi, det blev pakket ned i store Klædekurve og transporteret til Vejen. Vi naaede alligevel at blive færdige til Middag. Gæsterne var inviteret til Kl. 5 og da skulde vi spise til Middag, Menu: Kyllingesteg med br. Kartofler, Is med Kys, Mokka, var det ikke flot. Og nemt var det ogsaa, vi var med tilbords alle 4, det var for Resten saa festligt baade med Taler og Sang. Vi maatte dog ikke sidde for længe ved Bordet, for "vore Piger" skulde jo op og pyntes, som Fru Iversen sagde. Kl. 8 begyndte Dansen nede paa Hansens Hotel, I kan tro, vi morede os knippel godt den Aften, men vi havde jo ogsaa 12 Karle med herfra og de svang os jo med Liv og Lyst. Iversens var ogsaa i saa straalende Humør den Aften, Fruen var paa Gulvet hele Tiden. De var ogsaa godt tilfreds med vores Opførsel, Iversen havde sagt: " Det, det, det er ligegodt de flotteste Folk dem oppe fra os af, og saa er der saadan et godt Sammenhold over dem". Vi kom først i Seng ved 4 Tiden, for da vi kom hjem skulde vi jo have snakket en hel Del, spist noget af den levnede Dessert o.s.v. Men vores Høstgilde tror jeg nok, vi var alle godt tilfredse med, det var nu fornøjeligt. Den 14. skal vi nok til Ladelund, det glæder vi os meget til, det plejer at være saa festligt. Ellers har vi jo fra nu af alvorlige Ting at tænke paa, i Morgen skal vi begynde paa Hovedrengøringen og det skal vi gaa med hele Oktober Maaned. Det er godt, vi skal til et enkelt Høstgilde en Gang imellem, det er da altid et Lyspunkt.

Sidste Søndag havde vi en dejlig Tur til Vejrs, Iversens bilede derud om Lørdagen og inviterede saa alle os unge til at besøge sig om Søndagen. Iversen lejede en Rutebil (75 Kr.) til os og vi kørte tidlig Søndag Morgen. Da vi kom til Vejrs var hverken Fruen eller Ivesen rigtig i Tøjet, vi svingede jo op for Døren under rungende Hurraraab, Fru I. stod og stak Hovedet ud af Døren i Soveværelset, hun var endnu i Natkjole, de havde ikke ventet os saa tidlig.

Iversen havde sagt til Jus, da vi var gaaet til Stranden: "Det, det, det var forbavsende, saa godt Humør de var i", men det manglede da virkelig ogsaa bare, vi skulde da nødig gaa og være tvære. Vi spiste baade til Middag og Aften derude, det gik udmærket, skønt vi var 26 i det lille Hus. Vi fik Bankebøf og Æblegrød til Middag og Spejlæg til Aften og vi var skrupsultne, det giver Appetit at være ved Vesterhavet. Vi var nu saa heldige som vi kunde være med Vejret, for det var straalende hele Dagen. I kan tro, vi fik os nogle ordentlige Rucheture ned at Klitterne lige saa Skørterne fløj om Ørene paa os, vi havde da heldigvis klædt os paa til det, for vi var forberedt paa det værste. Karlene var helt tossede efter at hale os ned, de var dog saa ædelmodige at spørge om vi ønskede at faa Hovedet eller Benene i for Vejen. Vi lod jo, som om vi var gale, men egentlig saa morede vi os da kongeligt over det. Ja, det var nu en god Tur, som det vil vare længe inden vi glemmer. Aftenen før var vi paa Besøg hos Stenbæks, det var lidt uheldigt at det skulde komme paa en Gang, for vi skulde jo været tidlig i Seng ellers. Vi morede os rigtig godt til Stenbæks, tilsidst dansede vi et Par Timers Tid efter Radiomusik.

I vil gerne have en Beskrivelse af min Frak. Ja, den er altsaa af fint mørkeblaat riflet Stof og med en stor Skindkrave i moderne Facon i Halsen og saa  er den jo foret med Silke, yderst flot, jeg sørger rigtignok ogsaa altid for at hænge den saadan, at man kan se lidt af Foret. Naa, hele Dyret kostede jo ogsaa sine 75 Kr. , det er mange Penge i vor Tid, men betalt er den da. Jeg har ogsaa kun 20 Kr. tilbage af min Oktoberløn, men det gaar vel endda, jeg skal spare sammen til en ny pæn Kjole til Jul og et Par nye sko.

Jeg har ikke faaet Brev fra Faster H. endnu, men jeg venter jo hver Dag.

Her bliver ingen stor Flyttedag til Novbr. næsten alle Karlene bliver, vi skal beholde 8, de kan vist slet ikke tænke sig at komme herfra og Iversen nænnede saamænd ikke at jage dem herfra, jeg begriber blot ikke, hvad de skal faa at bestille, sidste Aar var de kun 5 og de kedede sig dog grundigt til Tider.

Nu faar I ikke mere, kun til sidst en kærlig hilsen fra Gudrun.

 

Skriv snart igen.

 

Hils alle Konfirmanderne, jeg sender ingen T. for jeg ved ikke hvad Søndag det er, det kan I godt undskylde mig med