Breve 1936 til 1940

 

25.1.1936
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag 25-1- [1936]

Kære Gudrun
Jeg faar vel i en Fart skrive lidt. Angaaende Pige saa ved jeg ikke nogen jeg har talt med Egeskovs, men de synes Ruth kan blive paa Bornholm lidt endnu, ellers ser de aldrig hverandre Edel og hun, og Sigrid mener de nu heller ikke det kan nytte at sende over, hun vil nok helst blive hjemme, nu skal de jo først holde Sølvbryllup 28' April det kunde hun jo nok naa, men saa bliver der jo Konfirmation i Efteraaret og Bryllup hvis de kan faa noget Sted at bo.
Vi har ikke hørt Spor fra Sandkaas siden vi var det Nytaarsdag, kanske de har faaet noget og glemt at lade os det vide, eller ogsaa gaar de vel og venter ligesom i Holland. Gregersens her oppe paa Bakken, altsaa Knud, de har faaet 2 Drenge nu forleden, de lever vist i bedste velgaaende, kanske de ogsaa faar Tvillinger i Sandkaas. Hvis de faar det skal jeg nok ringe til Jer naar vi faar det at vide. Jeg var i Rønne forleden paa Udsalg og skulde købe noget Porcelæn til Helga Mage til hendes Stel, jeg fik en hel Del billigt nu og saa var Frk Nielsen og jeg i Bio og saa ”den kloge Mand” det var jo et godt Stykke synes jeg men det er der jo forskellige Meninger om her. Paa Koppegaard ven ter de jo ogsaa Storken i denne Tid, vi skal til Menighedsmøde paa Hjortegaard i Øm. paa Torsdag saa kommer vel Karen Rasmussen saa kan vi jo snakke lidt sammen. Her er det saa taaget hver Dag, saa Kirsten tror ikke de har nogen Bil naar de siger ”Vejret” i Radio og han gentager sit ”Taage” Taage”, de har jo deres egne Tanker i den Alder, hun tror han siger ”Toget”. Ellers er her ikke noget nyt at jeg husker, vi syer og væver og nu skal vi jo lave lidt til paa Fredag. I Fjor om denne Tid var det mere koldt uha. Jeg skal se om jeg kan lave et fint Brev til Ellen.
Mange gode Hilsener fra os alle tre
Mormor
 

  4.7.1936
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Fru Gudrun Dam Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Hullegd 4/7 1936

Kære Gudrun og Anker og lille Ellen!
Tak for sidst! Ja jeg kom jo godt hjem, da jeg kom til Roskilde gik der straks et Tog og saa var vel Kl ca 9 da vi kom ind og da var der svær vaadt paa Gaden, det var jo da de havde haft det store Tordenregn. Jeg fik saa fat i en Sporvogn til Kg. Nytorv og saa gik jeg ind hos en Konditor i Tordenskjoldsgade og fik en stor Portion Is som jeg nød i smaa Partier da den var saa iskold og jeg var jo meget varm. Saa gik jeg ned til ”Hammershus” og det var saamæn ikke stort for tidlig til at faa en god Plads, der var en Masse Mennesker med af alle Slags, men Vejret var jo storartet jeg stod tidlig op og sad paa Dækket, det var ikke Spor af koldt paa Havet og i Rønne var der bagende varmt allerede, det havde været 30 Grader Dagen før. Saa gik jeg op i Paradisgade, Müller laa i Sengen han er skidt i denne Tid, ellers har de det jo meget godt, de ventede Dagny hjem og hun kom ogsaa lidt før Middag, hun havde pakket sit Tøj hun skulde rejse om Aftenen.Vi talte saa lidt om Brylluppet men nogen Dag kunde vi jo ikke bestemme endnu. Saa tog jeg med 1 Toget fra Rønne og ned til Helga, og der kom jeg godt tilpas for de kørte Kløver ind og hun skulde helst hjælpe til at læsse af og Troels vilde ikke sove saa jeg var Barnepige hele Eftermd. og om Aftenen kom Fatter med den fine Vogn og hentede mig. Herhjemme har vi jo travlt endnu med Kløveret for de har knebet med at faa hjælp,Viktor skulde selv køre ind og Harald skulde hjælpe Holger og Pihl og Jens svigtede ogsaa en Dag, men nu tager de nok det meste i Dag, de kører efter 2 Læs paa en Gang og saa hjælpes de ad naar de kommer hjem, saa kan Fatter mest slippe for at hjælpe til. Men saa skal jo Roerne hakkes 2den Gang, de vokser kun lidt for det er ogsaa meget tørt her. Det er graavejr hver Dag nu, men her kommer kun et Par Draaber en enkelt Gang. Nu er Bertha kommen i Ferie til Helga, jeg ved næsten ikke hvor Emilie kan undvære hende, men hun har vel Lyst til det. Anna Val. vil ogsaa gerne have Hjælp, men nu skal vi nu vaske og hakke Roer og gøre Haven i Orden og plukke Jordbær er ogsaa et arbejde, her er ikke saa lidt nu. I Gaar lagde jeg en fjerding Sild, det er jo den Tid den er fed og god, saa her er saamæn nok at gøre. Om 14 Dage skal jo Inger rejse saa var det jo rart at have noget overstaaet af det groveste. Jeg er saa gal i Hovedet for der er ingen der har Tid at sy min Kjole nu, jeg troede at naar det var efter Dyrskuet saa havde de ikke saa travlt men Marie Hjulmagere kan i hvert fald ikke. Nu er det Eftermiddag og Viktor er kommet med sin Hest og nu radrenser Joh og Inger river sammen saa Jens og Viktor maa vel saa kunne klare Resten med Faers Hjælp for Ruth skubber Møj ud i Bryggerset, nu er hun gaaet med Kaffe. I Morgen skal vist Jyderne og Inger paa Tur fra Formd. af, hvis Vejret bliver godt, det ser jo hver Dag ud til Regn og det kommer vel en Gang. Hvordan gaar det jer, har I faaet Høet ind og Roerne hakket? Og hvordan gaar det med Pigevæsenet? Og Ellen, hun savner vel ikke Mormor. Herhjemme havde det jo gaaet meget godt, de havde bare været lige ved at brænde Gaarden af en Morgen Ruth havde fyret saa stærkt paa Komfuret, men der skete ikke andet end min Kaffehætte havde faaet Kanten brændt af. Inge lugtede Røgen og reddede Situationen.
Det skal du ikke nævne noget om naar du skriver igen. Blomsterne var saamæn godt passet og det hele i Orden. Hilsen til jer alle tre og Karen M og Dagny fra Morfar og Mormor

 
  20.7.1936
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Hullegd 20-7-36

Kære Gudrun m Familie!
Desformedelst at jeg har det saa roligt i Formd. jeg er nemlig ene hjemme for Ruth er fra Morgenstunden nede og hjælpe Helga at lave til Gilde, de er nemlig kommen fra Sjælland Valborg og hendes Familie, saa vil jeg gribe Pennen og skrive til jer. Vi var en Tur i Sandkaas i Lørdags med nogle Grise og fik en Kalv med tilbage, vi kørte med begge to baade Fatter og mig da der var saa god Plads, i Aar har de Haven pænt i Orden, men Roerne kniber det jo med at faa passet rigtig, de har 12 Gæster og der kan de nok have ca 120 Kr om Ugen for, det er bare Skade Sæsonen er saa kort.. For Tiden er de ved at slaas om Værelserne oppe hos Madsens, de vil helst derop og er af flere Gæster stærkt opfordret til at bespise dem næste Aar. Saa skulde de udvide Verandaen for hele Gavlen og saa have Dør fra Stuen og derud og saa have Dør fra Forstuen og ind i det Værelse ved siden af Verandaen. Hvis Anna Val saa fik en dygtig Pige til Hjælp skulde det vel kunne gaa, de kunde vel saa kun have 10 Stk, men 5 Kr om Dagen bliver dog 50 Kr foruden Drikkepenge. I Gaar var de kørende med Hest og Vogn til Gilde paa Bakkegaard hele Familien var der og i Dag i Risebæk, I Morgen paa Ellesgaard og i Overmorgen vil de til Sandkaas, men der skal de nok selv have Smørrebrød med saa kan de nøjes med at give Kaffe og Øl, de har jo kun Haven og Køkkenet at være i saa det er ikke saa nemt. Det var jo rart at du kan blive af med Dagny paa en pæn Maade, bare du saa kan blive glad for den næste. Mon I saa kommer til dette her Bryllup? Det bliver rimeligvis den 7de August, men da har I maaske Høst? Ja vi havde jo Ministerens i Besøg, men det var jo et uheldigt Vejr, I har maaske talt med dem siden de kom hjem, hvordan mon de havde det om Natten, for her var det et frygteligt Vejr, da vi kørte hjem fra Damperen og kom ud paa Landevejen i Rundelen blev det et farligt Tordenvejr og Skybrud saa vi maatte køre ind i Porten paa Hullegaard og holde et Kvarterstid da Hans Peter ikke kunde se at køre, det var helt taaget foran Bilen af Vand og saa de blændende Lyn, det tog ogsaa fat at blæse en hel Storm saa det har nok ikke været nogen rar Hjemrejse. Vi fik 29 mm Regn og det var jo dejligt men det var ikke nogen heldig Dag den kom. Inger rejste i Fredags Aften, har I ikke set hende endnu naar dette kommer saa har I hende nok snart. I maa ikke holde paa hende hvis hun vil rejse hjem, senest næste Mandag skal hun nu rejse. Jeg fik alligevel min Kjole syet til Festen og pæn blev den ogsaa, og saa købte jeg mig et Korset saa jeg slankede mig lidt ligesom Ministerinden. I Aar kommer nok ikke Fru Jørgensen og besøger os, saa nu kan jeg jo heller ikke være bekendt at komme hos dem. Nu fortæller de at Nybro brænder og har brændt hele Formd. vi har ingen Ting set, for at det ryger der nede lægger vi ikke saa meget i for der er jo baade Mejeri og Bageri der ryger dygtig om Morgenen, det skal være nedbrændt alt sammen. Forleden Dag ja det er lige 8 Dage siden brændte den nærmeste Gamlevældegaard det var lige i Middagstiden, det saa Ruth fra Trappen hun skulde ud og ringe til Middag, saa maatte jo Fatter og Jens rende derop (Johannes er paa Ferie) jeg skulde med Toget til Aakirkeby og skulde have kørt men maatte pænt traske derned tilfods i den stegende Middagshede. Der blev Stuehuset staaende men Nybro er fuldstændig nedbrændt. Forrige Gang fik Høet Skyld, men denne Gang var der intet Hø der hvor det begyndte, saa det er vel Kortslutning eller en Vagabond. Tornegaard brændte jo i Mai Maaned, saa det er 3 store Ildebrande i Sommer her i Sognet. Nu kom der Brev fra Frantz og Dagny at de vil helst have Brylluppet den 10de August, og for vor Skyld gør det mest lige meget for selv om de maaske skal meje lidt Hvede gør det jo ikke stort til Sagen, maaske det heller ikke kommer saa tidlig. Tillykke med jeres Bryllupsdag paa Lørdag, den fejer i vel i Stilhed. Jeg har hæklet et Livstykke færdig til Ellen nu skal jeg prøve at hækle en Hat til hende, det maa vel snart være gjort. Nu kan jeg vist ikke finde paa mere at skrive, vi venter 3 unge Piger i Morgen som skal ligge i Laden, og saa venter vi Dyrlæge Thamdrups en Dag i denne Uge. Mange venlig hilsener fra Morfar og Mormor hils Inger naar hun kommer.
Skriv snart igen. Hils ”Ie” og Dagny

 
  12.8.1936
Vilhelmine Andreasen og Inger Dam til Skolegården

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Lejre

Hullegaard 12/8 1936

Kære Gudrun Anker og Ellen
Tak for Brevene nu er det nok mig der har faaet 2, men jeg har ingen Ro haft til at skrive før nu., Dagen derpaa. Jeres Pakke kom først i Dag, om den har ligget paa Station her i Østerlars eller hvor den har været ved jeg ikke, men vi undrede os jo lidt, at der ikke var hverken Telegram eller Pakke fra jer. Det gik vist ellers storartet det hele det lod nu til Rønneboerne var vældig godt tilfreds med det og det var jo mest det vigtigste. Bruden var i lyseblaa Taft og Sølvsko uden Slør eller Krans, det passede ikke med hvid Kjole og Slør til Brudgommens Jakkesæt, sagde Frantz. Men det kan jo ogsaa være ligemeget sød var hun nu alligevel. Vi var 26 til Bords, vi spiste paa Salen og i den bedste Stue og vi fik Grøntsager med smaa Pølser og smeltet Smør først og saa Flæskesteg (af en lille Gris vi maatte slagte for den løb paa 3 Ben da Hestene Hestene en Gang var efter den og traadte den) det var lækker Steg og saa lidt Kyllingesteg til sidst og som Dessert Is og Kransekage og bagefter Kaffe. Vi hjælpes jo ad med Udgifterne. De fra Rønne skaffede Grøntsagerne og Desserten samt Kafebønner og Sukker og Kiks og Ost, og vi gav Kød og Kartofler og Smør og Fløde osv. og saa betalte de Kogekonen, vi havde ”Nika” som vi havde til jeres Bryllup og hun har vist øvet sig, for det var nu saa dejligt alt. Brudegaver var her ikke saa mange men jeg ringede i Dag og talte med dem og de sagde der havde været mange Ting i Rønne da de kom hjem. De fik et Billede af Østerlars Kirke (en radering af Køje) af Valdemar og Asta og 6 rustfri Knive af Andr. Møllers, en Dug af Lærer A og en Dug af Helga og Holger begge to kulørte og et Salatbestik, svært Sølv, af Doktor Ankerby og saa 3-4 Syltetøjskeer af forskellige, 20 Kr af Onkel Ludvigs, et Stativ til Papirservietter af Herluf og Anna Val og et Par Krystalvaser (smaa) og der var maaske mere men jeg husker ikke hvad det var. Telegrammer var her vist kun en Snes. De skal rejse i Aften allerede, hvis I skulde komme til København og vil besøge dem saa er Adressen:
Frantz Madsen
Chr. Svendsensgade 3 St. tv. Kbhn S.
Asta skal have Ferie i Morgen og rejse hen og være der i 8 Dages Tid saa kommer de nok og besøger jer mens hun er der. Vi havde Besøg forleden af Hedvig Disen hun havde en Grønlænderinde med fra Sorø, hun var fra det yderste Thule hun hed Semigak Olsen, det var saamæn en sød lille en. Vi har haft saa mange Fremmede i Aar, unge Mennesker fra Sjælland som kender Johannes og Inger, og to Damer har vi haft i 14 Dage somme Tider 3, de ligger paa Loftet paa Madrasser og føder sig selv, det er Ellen Olesen fra Valby som har været her før der trækker andre med, hun har haft 3 forsk. med. Og saa boer her et ungt Ægtepar ude i Haven i et Telt de har en Motorcykel med Sidevogn saa tager de Udflugter hver Dag omkring paa Øen. De var i Kirke i Gaar og saa paa Brylluppet og tog en Plade, og her blev ogsaa taget Plader naar vi kom hjem. Saa hvis der er noget der er godt skal I nok faa dem at se ved Lejlighed.
Jeg har hæklet et Livstykke og en Hat til Ellen, men det er vel mest bagefter med Hatten for i Aar men saa kan hun vel bruge den næste Sommer. Den kan vist smøges op enten hel rundt eller halv som du synes og vil du have Baand om saa kan du vel selv binde et om. I Søndags havde Helga ”Dammegilde” de har vel ikke været der siden Kirsten var ganske lille, andre end Hansine. Og vi har ogsaa været til Dammegilde paa Værmelandsgaard for lidt siden. og saa har her været 25 Aars Jubilæum i Brugsen i Fredags, alle Medlemmer med gratis Ekstratog til Almindingen og fik gratis Kaffe i ”Kyllingemoern” det var vel nok en ordentlig Forsamling. I Gaar var der 50 Aars Jubilæum i Mejeriet, men det var kun Mælkekuskene og Personalet sammen med Bestyrelsen der festede. Mælkevognene var pyntede med Blomster og Grønt, Hestene med. Nikoline sagde at der var næsten ikke til at komme gennem Byen da mellem 8 og 9 hun kom, for der var stor Fotografering og Opløb af Folk, Kuskene havde faaet Kaffe og Lagkage og Vin og Cigarer. Jo det kan nok være vi ogsaa er med her over i Østerlars. Vi begyndte at meje Hvede i Mandags vi har den snart afmejet og vi mejede hos Viktor i Gaar. Det er vist omtrent modent det hele, men nu i Eftermd. ser det ud til Regn, det har været saa varmt nu i nogle Dage og Solen har bagt, det meste Regn vi har faaet fik vi jo da Ministerens var her, ellers har vi næsten altid Tørrevejr det har regnet lidt om Natten somme Tider men ikke for meget.
Farvel for i Dag.
Torsdag Aften.
Ja nu er det saamæn blevet Aften igen uden at jeg har faaet Brevet af Sted. Vi har nemlig haft travlt med at plukke Bær i Dag, for saa vilde de ude i Teltet køre til Sandkaas med en Bunke Bær og Snittebønner i Aften, de kørte Kl 5 saa de kommer nok snart tilbage med Kirsebær i Kurven, de har nemlig Kirsebær og det har vi ikke i Aar. Fruen hjalp til med at pille Ribs, de er saa umaadelig flinke og rare, i Dag fik de saa baade Middagsmad og Kaffe, vi har jo lidt Levninger endnu fra Brylluppet som vi gerne snart skal have spist op. I Dag har vi ikke høstet for det regnede 6 mm i Nat og saa er det saadan Graavejr at det tørrer ingen Ting. Inger er ved at køre til Gudhjem for at sige Farvel til Ellen og Agnete de skal rejse i Aften, de har ikke været her, for de er jo næsten ikke til at faa fat i, de har nemlig ingen Telefon. Valdemar var jo saa her i Aftes og hentede sin Mors Taske og saa fik han jo Æsken fra jer med det samme. Det er først næste Torsdag Asta faar Ferie altsaa kommer de ikke og besøger jer før efter den 20de. I Dag har vi faaet nogle Billeder hjem fra Lyster, men de fra Sjælland er ikke særlig gode, I kan godt faa Filmen at laane, men jeg vil gerne have den igen inden alt for længe. Saa har vi ogsaa faaet nogle gode Billeder af Edel og Kirsten, den har Helga ikke en Gang set endnu, saa den faar I vente lidt med. Nu skal jeg se at faa Pakken af Sted i Morgen, jeg har Sengetæppet færdigt saa nær som Kvaster, men det kan du jo faa senere kanske du har Lyst til at laane Daabskjolen, saa kan det sendes paa en Gang. Mange kærlige Hilsener til jer alle tre fra
Morfar og Mormor

Glem ikke at faa flyttet den Dør ind til Salen som vi talte om.
Tillykke med Ankers Fødselsdag paa Tirsdag.

Fredag.
i Dag regner det stort, i Morgen skal vi have Hans og hans unge Kone i Besøg samt Fru Kofod Lilleg. og Mille. Vi har noget Kød liggende i Kærnemælk det skal vi have.

[fra moster Inger]
Tak for sidst! Jeg tænker Mor har skrevet alt Stoffet op, derfor blot en Hilsen. Dengang jeg cyklede fra Lindeskov var Kl. 18.15 og i samme Øjeblik begyndte det at regne og blev ved uden Ophør til jeg naaede Østbornholm, da de ringede første Gang. I kan nok omtr. regne ud hvordan jeg saa ud efter den Tur. Mere en anden Gang.

 
  5.9.1936
Ingrborg Avlujnd Frandsen til Gudrun Dam

Lindeskovgård 5-9-36

Kjere Gudrun!
Hjertelig til lykke! Det var så godt, dere fik […….. ….] lille gut. Nu håber vi, det går godt!
Bare du var lidt nærmere her, så kom der nogle herfra og besøgte dig. Jeg må jo holde mig i ro med benet; det skal lidt tålmodighed til. Men jeg har nok af Håndarbeide. Jeg skal hilse dig mange gange fra Ingrid og Søster (jeg kan ikke tyde det, der står i parentesen) og Hans og jeg sender mange hilsener og ønsket om god bedring.
I. A. F.

 
  14.9.1936
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre St
Sjælland

Hullegaard 14-9-36

Kære Gudrun og Anker og lille Ellen
Tak for Brevet, ja saa gik det jo ikke med Poul heller og det var maaske heller ikke saa godt med de 2 [pund] men Marie i Gudhjem sagde at Ingeborg Andreasen som er Sygeplejerske i København havde sagt at de havde holdt Liv i en lille Pige paa 1800 Gram saa det kan jo lade sig gøre sommetider. Saa haaber vi du er kommen hjem igen til Ellen og at du har det nogenlunde. Det kan gerne være jeg kommer en Svip derover igen for der bliver billige Billetter nu den 24-25-26 Septbr og jeg har jo saa let for at komme hjemmefra i Aar. Det bliver kun hvis det bliver godt Vejr at jeg kommer, jeg vil saa besøge Dagny og saa Jørgensens saa jeg bliver nok i København Fredag og Lørdag. I Gaar var Fatter og mig i Aakirkeby der var Fællesmøde i Valgmenigheden og saa var vi paa Bakken til Hansines Fødselsdag bagefter, vi fik Lammesteg. Det var jo Aften inden vi kom derned saa jeg saa ikke hvor fint hun havde faaet malet, andet end Vinduerne udvendig de skinnede hvide. I Lørdags var vi ogsaa paa Tur det var en slags Høstgildestur, men det var kun os selv for Viktors og Leo Kofoeds brød vi os ikke om at have med. Vi kørte Kl 2 (med Hans P. Andersens Bil) til Fredensborg ude ved Rønne og der drak vi Eftm Kaffe, vi havde Æblekage og Sandkage med saa kostede Kaffen kun 40 Øre pr Næse, dejlig Kaffe og meget af den. Der er saa kønt, det er ude ved Havet. Saa var vi til Udstilling i Industrien, det var meget sjovt, der var saa mange fint dækkede Borde til Jul og Fødselsdag Sølvbryllup og Guldbryllup Daab og Konfirm. det var jo meget fint. Der var ogsaa meget meget andet. Og saa om Aftenen var vi i Biografen og saa ”Landsbylægen” det var bl.a. Femlingerne der blev filmet, de vejede kun 10 [pund] tilsammen og levede jo alle 5 de var vel nok søde. Saa var vi hos Frk Nielsen og spiste til Aften og hos Møllers og drak Aftenkaffe saa det var vel nok et fyldigt Program.
Jeg skulde hilse saa meget fra Frk Nielsen og Müllers. De unge var ikke kommen ud til jer fordi Franz kunde ikke faa nogen Fridag og de vilde jo gerne følges ad. Men de kommer en anden Gang. Jeg skal jo besøge dem fra Teltet
saa kører Jørgensen mig nok en Tur i Sidevognen et eller andet Sted hen. Jeg skulde for Resten spørge fra Edel paa Egeskov om der er nogen Plads ledig i Osager for saa vil hun gerne derover til November. Hun er en dygtig Pige Edel saa de kan vist godt være tjent med hende hvor som helst.
Vi skal tærske paa Torsdag saa vi kan nok faa besøgt Helga paa hendes Fødselsdag, hendes lille Troels vokser jo godt og han er jo saa skikkelig.
Mon der er sket noget paa Skovholm endnu? Hvad er det for Gardiner du skulde sy? Du kan vel skrive lidt inden jeg skal rejse. Du har vel hørt fra Anna Val? Vi skal nok derhen paa Lørdag da er det jo Herlufs Fødselsdag, for den 27. naar Edel fylder er jeg jo ikke hjemme. Jeg lægger et Par Billeder i fra Brylluppet jeg tager nogle andre med naar jeg kommer.
Kærlig Hilsen til jer alle fra Mormor og Morfar og Inger

 
  15.9.1936
Asta Frandsen til Gudrun Dam

[omkring 15.9.1936]

Kære Gudrun!

Ja det er jo en sørgelig Begivenhed vi har faaet denne Gang hvor var det dog kedeligt at det skulde gaa saadan det havde været saa morsomt med saadan et Par Drenge jeg synes Tvillinger er noget af det sødeste man kan se men det giver jo noget Arbejde det var da godt at Dagny var kommet hjem og kunde hjælpe dig og du havde jo fint Jordemoderbesøg har jeg hørt. Dagny ringede nu til Aften at Anker skulde have noget Garn med ind til dig og de kunde ikke faa noget i Brugsen saa vidste Dagny jeg havde noget liggende saa kan du jo bruge det jeg har lige sat et Par Strømper i Gang til Ingrid og jeg er ved at strikke Gamasciebukser det begynder jo snart at blive lidt køligt nu. Vi skulde jo ud til Karens Fødselsdag i Morgen saa tænker jeg at Ingrid og jeg bliver hjemme til Mandag vi har ikke saa travlt nu vi har lige syltet og henkogt saa mange Æbler og Blommer der blæste jo en masse Frugt ned de Dage det stormede men vi kan vist faa solgt lidt af det til 4 Øre Pundet det er ikke meget men vi kan slet ikke overkomme at bruge det. Ingrid render rask omkring nu og er næsten ikke til at padse paa og hun er ikke bange for noget hun gaar lige hen til Hestene og Køerne hvis vi ikke padser paa. Karen er lige kommet saa nu er der ikke saa meget Ro at skrive i. Jeg har jo skiftet Pige til September og jeg er godt tilfreds med Byttet og jeg skal beholde den nye til Vinter.
Til Slut faar du mange Hilsener fra os alle
Søster

 
  5.10.1936
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Hullegaard Mandag 5-10-36

Kære Gudrun og Anker og lille Ellen!
Tak for Sidst, jeg haaber ikke du blev altfor forfrossen Gudrun, da I kørte til Lejre, for jeg fik nu paa­spædt jeg har kostet temmelig meget siden da. Vi kom jo ellers godt nok hjem, vi kom til København ved 4 Tiden tog saa en Bil og kørte ud til Fru Jørgensen blev vel modtaget og spiste til Middag hos dem. Vi tog tidlig ned til Damperen og fik ogsaa gode Pladser, men Vejret var ikke saa godt som vi troede. De fleste i vor Salon var syge jeg tror ikke der var andre end Dorthea og mig og Anna Valborg og Edel der klarede sig. Det var nu ikke særlig slemt vi kom ogsaa ind til kl 7. Vi tog nu hver sit Tog med det samme hjem, det vil sige den værste Tid for mig var næsten da jeg kom til Ølars St. saa ringede jeg hjem og Inger sagde at Joh. skulde lige køre i Pakhuset om 5 Min saa gik jeg hen i Brugsen og ventede, men Joh. skulde have skoet en Hest og Kl blev saamæn over 11 inden han kom til at køre mig hjem saa der sad jeg i 2 Timer. Jeg var jo saa uheldig at glemme Ingers Brev med Amtmandindens Skrivelse i, jeg tænkte du havde set det og sendt det med det samme for hun skulde jo svare paa det. I Gaar skrev hun saa igen og i Dag kom der Brev, om hun vilde svare omg. saa nu er hun vist leveret. I Fredags havde vi saa denne Afskedsfest og den gik storartet efter min Mening, jeg huggede en ekstra Sang til jer. Og i Aftes var vi til fin Middag paa Hovedskolen vi var vel ca 40 til Bords ude i Skolestuen der var smukt pyntet med Egeløv og Vildvin, samt store Skaale med Blomster.
Vi fik brun Suppe med Fiskeboller og haardkogte Æg i, derefter Grøntsager med Hamburgerryg og rørt Smør, dejligt, saa noget henkogt Frugt, derefter Kyllingesteg m br. Kartofler og tilsidst Is og Kaffe. Af Drikkevarer kun Chabeso og festlig Tuborg og saa Madeira, jo der var ogsaa Citronvand. Af Gaver fik han mange fine Bøger, to Fyldepenne, to Kufferter, to Almanaker af Marmor til at staa paa Skrivebordet to eller 3 Cigaretuier, to Pengebøger 1 papirkniv 1 Vækkeuhr (meget pænt) 1 Manchetskjorte og Slips og saa ved jeg ikke om der var mer. En Masse Telegrammer og Blomster var der jo ogsaa.
Paa Søndag er vi inviteret til Konfirmation paa Egeskov men det vil knap blive saa fint. I Aften skal Ruth og Inger og Joh. med antager jeg til Østermarie og se ”Snushanerne” den er jo optaget her paa Bornholm. I Morgen skal vi vaske Storvask, de har jo begyndt lidt paa Rengøringen men nu de er to er det jo nemt nok. Hvor jeg skal faa en fra til Vinter aner jeg ikke men ellers er der jo Kristine Jakobsen hun skal vel nok være hjemme i Vinter saa gaar hun vel nok ud paa Arbejde. Rigmors Aksel har vi ikke hørt noget fra endnu saa det bliver vel sagtens ikke til noget. Nu er saa Ellens Bukser færdige, de ser noget smaa ud men det gaar kanske an, ellers faar du selv se at strikke et Par der er større saa kan Lillebror jo faa disse til Jul. Jeg har endnu ikke set noget til Risebækkerne siden jeg kom hjem, for det er ikke saa nemt nu det er saa koldt. Saa nu blev det Tirsdag saa maa jeg vel se at faa dette af Sted. Jeg skal til Aakirkeby i Eftermd. køre med Nielsen Egeskov, vi skal hen og høre Biskop Amundsen fra Haderslev tale i Fredsligaen saa kan jeg vel faa Pakken af Sted med det samme. Tak for laanet af Tæppet, det var godt vi fik det saa havde vi hver et og det er jo ikke for meget. De blev snydt i Aftes, de unge, det var slet ikke Snushanerne der gik det var ikke kommet endnu men en Chaplin Film.
I Dag kører Johannes Brænde hjem fra Skoven, det er jo saa tørt og godt til det Brug. Hvor er det dog koldt, ligesom det var rigtig Vinter men det er dog Tøvejr den meste Tid. Jeg var ude at plukke de sidste Tomater ind i Gaar de var store og pæne de fleste. Der blev 2 Spaankurve fulde. Pihls skal tærske i Dag det er snart længe siden vi tærskede og det gaar ellers stærkt i Aar for Folk har jo ikke meget, saa de er nok snart færdige. Vi er ved at købe en Jumbe nu, der stod en i Avisen forleden i Rønne den skal koste 125 Kr, nu har vi bedt Hans Nielsen om at gaa ud og se paa den og hvis den er pæn køber vi den nok. Fatter har ellers begyndt at snakke om at købe Bil, for saa skulde Inger have Kørekort og han mener paa den Maade at knytte hende til Hjemmet, men jeg har nu raadet fra, og Onkel Chr. var her en Tur i Søndags Eftmd. han raadede ogsaa fra. Hvis vi skulde have Bil skulde Fatter ogsaa selv have Kørekort og det vil han ikke. Saa er det vidst bedre at nøjes med en Jumbe til 125 Kr. den er ikke saa vanskelig hvis Hesten finder paa at vende om paa Vejen. Næste Gang jeg skriver har vi den nok. Naar vi ingen Vogn har kommer jeg aldrig op til Helga for det er for langt at gaa og jeg kan ikke lide at leje Bil for saadan en Tur saa bliver jeg bare hjemme. Det er bedst du sender det Amtmandeindebrev hvis du har det for der stod jo enkelte Ting i som det var bedst at huske. Det kan være Inger vil skrive et Par Ord, men de vasker jo i Dag, det gør du maaske ogsaa.
Saa til Slut en kærlig Hilsen til jer alle Dagmar iberegnet og især til lille Ellen fra Morfar og Mormor

I Dag kom der Brev fra Rigmor at det blev nok ikke til noget med Aksel, og Brev fra Amtmd. Øllgaard at Inger er antaget.
 

  21.12.1936
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Hullegaard Mandag før Jul [21.12.1936]

Kære Gudrun, Anker og lille Ellen
Først vil jeg ønske Jer en rigtig glædelig Jul allesammen, at I maa være raske og have det rart. Der vanker jo Influenza i København hører vi, maaske den ogsaa er kommet ud paa Sjælland, men bare den ikke er alt for slem er det jo en Overgang. Nu er jo Bramming kommen til noget der hedder Lynge hvor det er ved jeg ikke men jeg antager det er i Nærheden af København for Inger og han havde jo været ude hos Jørgensens begge forleden Søndag,.-
Her er alt ved det gamle, i Morgen skal vi bage. Helga kommer hjem og hjælper til, og saa faar de lidt med og Stegen bliver jo bedst i den store Ovn. I Dag har vi bagt de sidste Smaakager, nu har vi brune Kager, Jødekager, Tvebakker og Vanillekranse samt nogle Kranse med Gær i som de havde til Onkel Ludvigs. Jeg sidder og prøver en ny Fyldepen som vi skal forære Inger i Julegave, det ved jeg er hendes store Ønske nu haaber vi den er god.-
Jeg har jo altsaa hæklet en Trøje til Ellen og den maa vel passe hende, jeg synes den er pæn, og saa er der en lille til Dukken, den kan du vel selv gøre færdig hvis den er for lille, Garnet hører til Ellens Bukser der skal vist ingen Ærmer i, de krænger hun bare itu. Saa er der en lille Billedbog med Dyr, det er vel det de bedst forstaar i den Alder. Saa har jeg lavet lidt Nugakonfekt, den er nu ikke helt vellykket men jeg synes den smager godt at gnaske paa alligevel. Saa har jeg ogsaa hæklet en lille Krave til Ellen, mon den ikke ser pæn ud paa den røde Kjole? Vil du stryge den lidt ud kommer Mønsteret bedre frem, for jeg fik ikke Tid da Lisbeth skal ned med Pakken om lidt. -Helga og Holger kommer hjem med Børnene Juleaften ellers blev det da saa meget ensomt for os to at sidde her med Lisbeth og Karl, de vil dog helst af Sted snart naar vi har spist, Karl er nemlig Katolik og skal til Midnatsmesse i Aakirkeby og Lisbeth vil vel helst en Tur hjem.-
Saa faar jeg slutte med de kærligste Hilsener til jer alle og Karen Marie, hun skal vel holde Juleaften sammen med jer.
Morfar og Mormor

Vi haaber jo Erna holder hvad hun har lovet, angaaende Jeres Julegav
 

  23.12.1936
Karoline Dam til Gudrun Dam

Julekort:
Poststempel:
23.12.36

Julen 1936

Kære Gudrun!
Du og Dine ønskes en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar! Du er vel rask og har det godt.
Ellen kan vel hjælpe dig meget nu.
Hilsen fra os begge
Faster Karoline

 
  24.12.1936
Emilie Nielsen til Gudrun Dam

Julekort:

Jul 1936

Kære alle tre!
Vi ønsker alle at I maa faa en god og glad Jul. Her er lidt Billeder af vore Poder, saa kan I se hvordan de ser ud men hvor store de er, ses nok ikke, men Bertha især er en stor Pige, hun er større end mig, men jeg er jo heller ikke nogen Goliat. Vor lille Niels løber og han har otte Tænder, han spiser ti Tvebakker om Dagen foruden Brød og Mælk, men Grød og Øllebrød kan jeg ikke faa ham til at tage, det spytter han ud. Andreas er arbejdsløs for Tiden, men om ikke før, saa faar han nok Arbejde hen ad Foraaret. De bedste Hilsener fra os alle.
Din Emilie

 
  24.12.1936
Anna Andreasen til Gudrun Dam

Julekort:

Fru
Gudrun Dam Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre.

Jul 1936

Kære Gudrun!
En glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes dig og dine fra os alle
Moster Anna

 
  31.12.1936
Marie Dam til Gudrun Dam

Postkort med motiv fra Capri
Poststempel:
31.12.36

Kære Gudrun!
Mange Tak for Julehilsen. Jo Tak vi har det ret godt, men har holdt en meget stille Jul. Onkel maa stadig være meget forsigtig, og har det bedst i ro. Det er da godt, Du vel er rask igen – men trist som det gik med de smaa. De bedste Hilsner til hele Familien fra os begge, og godt Nytaar!
Faster Marie

 
  2.1.1937
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Pr Lejre St

Hullegaard 2/1 37

Kære Gudrun, Anker og Ellen!
Tak for Brevet og tak for Julegaven, ja det kan ikke nægtes at jeg blev lidt langnæset straks da jeg tog og aabnede din Julepakke, der var til Helga og Kirsten og Broer og saa var der ikke mere, men saa læste vi jo Brevet og jeg siger saa mange tak for den halvanden Ske, det var jo godt jeg ogsaa fik en halv af Inger ellers var de jo saa ”halvfadet”. Saa fik jeg 3 af samme Slags af Fatter saa nu har jeg otte. Saa købte jeg mig en Dug til mit brede Bord, det har jeg manglet hele Tiden for jeg havde kun én, den kunde passe naar der ingen Plader var i. Saa fik jeg en Æske Konfekt af Kirsten og en Æske Brevpapir af Lisbeth og Fatter fik ”Ærbødigst” af mig. Vi gav Lisbeth Tøj til en pæn Natkjole og Karl fik et Par Sokker og en Almanak. Helga skriver kanske selv og fortæller hvad hun fik. De var jo hjemme og Kirsten gik og delte Gaver ud, det var meget sjov syntes hun, men naar hun blev færdig saa vilde hun bære det væk igen. Og hendes Fingre paa højre Haand gik hele Tiden op og i hun vilde have Slikkeri ud i ét hele Tiden. Hun skulde blæse Lys ud og hun skulde saa meget hun var saa svedt og saa varm og saa træt tilsidst saa hun var helt vild. Vi var i Sandkaas om Søndagen 3de Juledag, det var jo den Dag I havde Forlovelsesgilde eller hvad det skulde kaldes vi fik Brev fra Inger i Onsdags, der stod jo de havde været derude begge to, men om det maa fortælles videre herhjemme det kan vi ikke blive klog paa. Det er jo ellers fristende at fortælle naar de spørger om hvordan Inger har det i Jul, men endnu Har vi ikke krammet ud med noget, jeg har skrevet og spurgt om vi maa fortælle det den 4de paa Værmelandsgaard saa haaber vi at faa Besked. Du spørger hvad vi synes om Johannes jo vi synes meget godt om ham, men vi ved i Grunden ingen Ting om ham, han sagde jo ikke saa meget i det hele taget og fortalte slet intet om sine egne Forhold. Han ryger jo ikke og drikker heller ikke, opfører sig i det hele taget altid pænt og dannet og var flink til sit Arbejde, men hvad han ellers bestaar af kender vi ikke noget til. Hvis der har været noget mellem ham og Inger mens de var hjemme saa maa jeg sige de har skjult det godt for der var ikke Spor af Mistanker hos os. Saa skulde man snarere tro det var Niels Lundum, han mødte jo mest altid 2 Gange om Ugen i hvor fælt Vejret saa var, og han og Inger kunde godt staa i Forstuen og smaasnakke halve Timer naar han skulde gaa. Men af de to foretrækker jeg nu absolut Johannes. Han er jo ogsaa saa køn, at Else paa Agerby har aldrig set nogen saa køn, har hun sagt. Hans Far er vist Tømrer i Bredsten ved Vejle, men om han er Mester eller Svend eller arbejdsløs ved man ikke. Ruth havde sagt til Helga at det skulde nok være Joh. og Ellen, hende der var paa Nørregaard, det var der nu heller ingen Tegn paa altsaa. Det er farligt saa det er blevet stort med Dagny og Frantz nu og Inger, hun sagde ellers i Sommer at hun brød sig ikke Spor om hverken Dagny eller Asta, men nu tager hun dog til takke. Du kan lige tro jeg har været paa en temmelig Udflugt i Julen, nemlig med Rutebil til Lillegaard i Tirsdags Middag og da den gik tilbage igen allerede KL 5½ om Eftmd. blev jeg der, det vil sige Anna Lorentzen var der ogsaa og da hun og Axel Kofoed skulde rejse om Aftenen tog de en Bil til Damperen og saa kørte jeg med ud til Frk. Nielsen og blev der om Natten og saa gik vi i Byen Dagen efter og saa tog jeg Rutebilen paa samme Tid og kom hjem ved 6 Tiden til Østerlars, gik ned i Risen, der var de fra Sandkaas, de havde spist til Middag paa Bakkegaard og kom derned til Aften, det var bestemt saa jeg vidste det i Forvejen. Saa havde jo Ingers Brev kommet den Dag og Fatter havde det med og vi blev jo helt højstemte havde vi haft Vin havde vi jo klinket paa deres Velgaaende men nu kom jeg jo ikke hjemmefra ellers skulle jeg nok sørget for Drikkevarer, men vi ønskede jo hverandre til Lykke med den nye Svigersøn og Svoger. Jeg havde saamæn mest troet Inger skulde bleven gl. Jomfru ligesom Onkel Ludvigs de fleste, for ”de som vil ha' vos vil vi inte ha' og de som vi vil ha' vil inte ha' vos” derfor blev det jo ikke til noget. Saa skal vel Inger med til Vejle og hilse paa Familien en Gang i Vinter, hun er jo villig til at kommer hjem til Sommer ”hvis vi abonnere paa hende til en ordentlig Gage”. Det kan jo heller ikke føre til noget at hun bliver ved med at gaa i Hovedstaden naar hun alligevel skal være Bondekone. Hun sagde jo ellers en Gang at hun vilde slaa sig paa Embedsstanden, men det skal man jo være to om. I Morgen skal vi have lidt Fremmede her har ikke været andre i Julen end Dagmar og Hedvig de kom Nytaars­aften om Eftmd. saa sendte vi Bud efter Rigmor og saa spillede vi Wisth mellem Kaffetid og Aften, for vi er næsten aldrig saa mange at vi kan faa nogen Rubber. Hedvig skulde nu ud og besøge Jer en Gang i Vinter sagde hun. I Morgen skal Agerbygds. og Lærer Andersens og Risebæks komme, Ødegaards var optaget og det gør heller ikke saa stort. Nu I har faaet Maleriet af Gaarden kan I jo sende det gamle Billede af Hullegd til Sandkaas, for det er jo mest fraadseri med to. Nu kan jeg holde for i Aften og saa sende dette her paa Mandag, kanske vi hører fra Inger imens saa kan I faa at vide hvad hun svarer. Mon Mille bliver Svigerdatter paa Lindeskov? Alle Børnene var hjemme i Julen paa Lillegaard, Axel er jo paa Forsøgen og er saa glad ved at være der. Hvor er de Drenge blevet store og pæne.
Jeg sidder og kommer i Tanker om at I nævnede alle Tingene Ellen fik saanær som den lille Krave jeg hæklede, den var vel kommet med? Kirsten fik mage til, nu skal jeg ogsaa hækle en til Edel, det kunde jeg ikke naa før Jul, jeg strikkede nemlig ogsaa en hel Dragt til Lillebroer og Vanter og Underkjole til Kirsten samt et lille blåtærnet Forklæde med lidt Korssting paa. Det er jo vældig som I har gjort Korssting Dagmar og dig, I har vel haft det med naar I var By ogsaa. Hvordan med Klaveret? Har I slaaet det af Hovedet? Bare det nu ikke bliver Vinter for alvor naar Fatter fylder Aar for hidtil har det jo været meget mildt Vejr. Ja nu er det Mandag og vi fik Kort fra Inger om at holde tæt til Fars Fødselsdag, men saa maa I jo ogsaa ellers kommer det nok alligevel snart.
Kirsten blev her i Aftes og nu over Middag skal vi saa køre til Værmelandsgd. Helga har talt om at blive klippet, men om hun gør ved jeg ikke. Kærlig Hilsen fra Morfar og Mormoer.

 
  Midt i januar 1937
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

[Begyndelsen af dette Brev mangler, det er skrevet en Gang midt i januar 1937]

Goddag igen, nu er jeg kommen paa Benene igen, skønt det varede noget. Det er vist lidt bedre i Dag med Benet saa maaske det gaar over igen. I Nat har det frosset 10 Grader men det fros 8-9 hele Dagen i Gaar saa jeg troede det skulde være blevet værre. Solen skinner det er godt Vejr at være inde i naar man fyrer gevalt. Jeg sendte nu Ingers Forlovelse ind til Tidende saa det staar i Lørdagsbladet, hvad skulde det gøre, ellers er der jo ingen der faar det at vide. Vi skal have ny Post i Dag en Tranberg fra Gudhjem, Marcussen er færdig nu. Nu begynder Kirsten og Edel at lege pænt sammen, Edel er ikke nær saa gal som hun var over hus jer, hun kan godt være stille og sød, det vil nu være morsomt at se hvordan Ellen kan begaa sig hos de andre to. Edel siger hun faar alting af Mormor, naar nogen spørger ”hvem har du faaet det af” saa siger hun altid ”af Mormor” selv om det slet ikke passer, forleden spurgte Anna Val hende om hvem mon hun havde faaet sin lille ”Fok” (Fod) af, og det var hun ikke i Tvivl om, det var af Mormor. Hun snakker ikke saa godt som Kirsten men er jo ogsaa yngre. Men hun vokser godt, hun er større end Kirsten. Troels begynder ogsaa at være med han vil gerne hoppe paa Skødet, han er jo ogsaa lige ved 9 Maaneder nu. Han har kun 2 Tænder endnu, men savler noget saa voldsomt saa der er nok flere under opsejling. Helga har lært Kirsten at sige Onkel Bramming og det kan hun godt. Vi skal jo skaffe ham en Plads her i Nærheden til Sommer det er jo ikke saa nemt, men vi tænkt paa Dams eller Ankers i Gamlevælde eller Dammegd hvis Charles faar Ejendom. Han kan godt lide at være der. Ja saa faar jeg holde for denne Gang. Hils Ellen og Fe og sig tak for Brevet der stod vel at det var koldt men vi haaber det bliver bedre saa Ellen kan rejse til Mormor og Morfar

 
  18.1.1937
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegd. 18/1 Mandag Aften [1937]

Kære Gudrun
Vi var nede i Risen i Gaar og læste dit Brev til Helga og saa blev vi enige om at jeg skulde skrive igen for jeg har jo bedst Tid. Det er en farlig Vinter vi har faaet nu, det vil sige Frost, for Sne har vi slet ingen faaet endnu, det har I maaske, i Jylland har de jo i al Fald Sne. Men det blæser hver Dag saa Damperen er 1½ Time forsinket og i Nat tegner det til at blive endnu værre, saa hvis det ikke bliver bedre synes jeg ikke I skal rejse, selv om vi har glædet os til at se Jer, for det er jo ingen Spøg paa denne Aarstid. Nu kan vi jo se, for det kan jo snart blive bedre, men det er jo midt i Vinterens Hjerte saa man kan være udsat for noget af hvert. Vi har faaet vasket Storvask og har det til Side, det er jo godt det samme for nu er det saa fælt. Jeg har faaet lidt Hoste og gigten plager jo, mest om Natten, nu har jeg købt Kruschen Salt og skal prøve hvordan det virker, der er jo mange som synes om det. Jeg har gaaet og skældt ud paa Lisbeth mest hele Dagen i Dag for der er adskillige Ting i Vejen, mest at hun er saa fuld af Løgn saa man kan snart ikke tro et Ord af hvad hun siger, og saa er hun begyndt at tage paa Kredit i Byen paa vor Regning. Og hver Gang hun har Frisøndag saa finder jeg skidne Kar hist og her indsat i Skabet mellem de rene, nu har jeg sagt at jegtrækker 10 Øre fra af hendes Løn for hver Ting jeg finder herefter. For banke hende maa man jo ikke og skænde nytter ikke Spor. Forleden fandt vi gamle Brødskiver paa de mærkeligste Steder, bagved Syltetøjskrukker, under Murkedlen og i Bageovnen. Naar hun skar en skæv Skive saa væk med dem, eller tørt Hvedebrød, men at hun ikke smed dem ud i Hønsehuset saa de blev opædt, hun maa være dum i Nakken. Da vi havde været paa Værmelandsg. var jo Skrivebordsskuffen gaaet i Baglaas, hun maa vel have prøvet med sin egen Nøgle eller hvordan, nu sørger vi gerne for at hun har fri naar vi skal væk. Det er ikke saa rart med saadan en, men det er jo heller ikke saa godt at undvære hende. Ellers er her ikke sket noget, her kommer aldrig nogen nu her ingen Ungdom er i Huset.
Men til Sommer kommer vel Inger hjem igen saa kommer kanske Kæresten ogsaa herover, det ved jeg ikke noget om, men saa bliver her vel lidt mere livligt igen. Jeg strikker og læser og lægger Kabaler og saa laver jeg jo Mad. Vi har faaet ny Fiskemand, Harald Kofoed Solbakke har faaet sig en Bil og skal prøve at tjene Føden paa den Maade, Holsepeter har heller ikke været her siden først i November, han har bygget sig et nyt Hus og solgt det andet, og tjent Penge paa det.
Kan du ikke selv hækle den Krave ud til dig selv, du skal bare gøre den mere lige, det kan du nok, ellers kan vi begynde paa den hvis du kommer hjem. Vi faar jo Pakhusregnskabet først i Februar saa skal jeg jo sidde der i et Par Uger og glo i det. Jeg skulde ogsaa helst have lidt syet til mig selv i Vinter, et Par nye Chemiser bl.a. Nu er her jo ikke Plads til mere, nu kan jeg se om der er mer i Morgen.
Torsdag 19de
Ja nu er det jo saa bleven Dagen efter og sikke koldt det er, vores Thermo staar 15 Grader men der skal nok trækkes 2 fra dog er det jo alligevel meget, hu tu tu vi fyrer af al Kraft og dog er Vinduerne hvide, vi lukker nemlig op til den bedste for Blomsternes skyld
Her i den lille Stue er dog hel godt.
Nu skal jeg lige strax ud og stege Fisk vi faar hver Mandag 15 Øre [pund]et. Vi har talt om at bage i den stor Ovn til den 28de. Mon I kommer den 27de for saa vil jo bage den 26de ellers venter vi til den 27de saa er jo Brødet mere nyt. Du faar skrive hvad I mener om det eller ringe. Vil du ikke tage en Spegepølse med hvis I kommer, vi er ved at spise den sidste, jeg synes du skrev du havde lavet saa mange. Der gaar Rutebil lige til Nybro, men Ellen kan maaske ikke taale at køre i den ellers er det mest det nemmeste, jeg sender Køreplan der er begge Dele paa.
Det er mærkeligt at det aldrig bliver Rogg bare tør blæst, Pløjningerne ryger allerede bravt. Ja saa er der vel bare en kærlig Hilsen til jer alle tre fra
Morfar og Mormor

 
  31.1.1937
Anna Valborg Dam og Herluf Runge Madsen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Sandkaas 31-1 [1937]

Kære Moster Gudrun, Onkel Anker og Kusine Ellen
Mange Tak for Julegaverne. Det er da for galt at sy saa meget til os. Har du hørt Snak om at jeg manglede Barberservietter? Edels Forklæde er rigelig langt, men det vokser hun nok snart til. Naa, det blev ikke til Fars Fødselsdag I kom hjem, det var der nok heller ingen der ventede, saa galt som Vejret var. Nu glæder vi os til Paaske - om 7 Uger - var det ikke der, I tænkte paa at komme. Det kunne være morsomt at se de tre smaa Kusiner sammen. Nu gaar det godt for Kirsten og Edel at lege sammen. Mor har gerne saa meget til dem at lege med - Dukker Billedbøger osv. Vi kørte hjem d. 28. for det synes Mor vi skulle, vi havde ellers bestemt at vi vilde ikke leje en Bil mere uden det var noget ganske særlig - men jeg maa indrømme at vi bliver ikke fattigere af at køre til Hullegd. Der kom kun Risebæks, Rigmor, Peter Smith og os. Saa det var et lille Gilde, der var kun Rigmor at deklarere Ingers Forlovelse for, men hun blev ogsaa meget glad overrasket. Hun glæder sig til at komme hjem til Sommer, hun skal være hjemme de første tre Mdr. ihvert Fald, da Sigrid skal paa Højskole. Sigrid er hjemme for anden Gang i Vinter og gaar og er syg. Hun er bare uheldig med Pladserne. Hvis du skriver en Gang, haaber jeg du fortæller lidt om Inger og Johannes, vi kender saa lidt til den nye Svoger. Det kan nok være Mor blev forbavset, da hun læste Ingers Brev, vi var paa Risebæk alle den Dag, Mor kom fra Lillegaard og Far havde saa Brevet med. Men Mor roser ham nu saa meget og er meget glad for den nye Svigersøn. Hvad synes Inger om sin Plads er hun meget ked af den? Hun skriver aldrig et Ord til nogen om det. Edel gaar det ellers godt med hun er rask som en Fisk, havde en lille Omgang Forkølelse efter Jul, men har kommet helt over den. Jeg syer allerede nogle smaa Sommerkjoler til Edel en grøn - og en blaatærnet. Jeg maa ha' alt Sommertøj færdig i Vinter. Tyren trives godt og det samme gør ogsaa det andet derude. Køerne gav i Aar 139 kg Smør, en So fik tyve Grise forleden Nat, de tre var dødfødt og tre er døde siden. I spiller bare spiller Komedie og danser Vals paa Sjælland saa keder I jer altså ikke. Nu maa jeg slutte jeg synes slet ikke det vil gaa rigtig med skriveriet.
Kærlig hilsen fra os alle, saa glæder vi os til at se jer til Paaske?

Tyren vejer ca 700 [@? (lign. tegn.)] saa det er jo ganske godt af sin Alder. Han faar ikke sød Mælk længere saa han er ikke saa rund som dengang vi fik den og saa har jeg saadan en daarlig Stald til den saa han er noget beskidt paa Laarene men jeg skal lave en rigtig Tyrestald til Sommer med Nedløbsrist i Midten. Tillykke med Svogeren. Den eneste herovre der ikke blev overrasket var mig, nemlig. Hilsen Herluf

 
  31.1.1937
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Hullegd Søndag Aften [31.1.1937]

Kære alle tre!
Tak for Brevet, ja saa blev det jo ikke ”den Fedag” som Piblen sa. Det er jo ogsaa en rigtig Fimbulvinter vi har, det fryser en halv Snes Gr. baade Nat og Dag nu og blæser tilligemed saa det fryser baade ude og inde.
Fars Fødselsdag blev kun et lille Gilde for Onkel Chr vilde ikke køre, den som har en Kakkelovn hjemme bliver nok helst der sagde han. Nu er her jo heller ikke til at køre ad Landevejen fra Aakirkeby til Almindingen saa de maa køre op ad Bygaden og om Østermarie eller gennem Vallensgdshusene saa det er jo mere indviklet at finde hvis det blev Rogg. De kom dog fra Sandkaas og Risebæk og saa kom Peter Smidt og Rigmor, men det kneb med at faa varmt i den store Stue for der er altid Vinden paa. Vi havde ellers godt tillavet for vi slagtede en Gris og bagte i den store Ovn saa vi kunde nok klare født Jer i en Uges Tid hvis I var kommen. Men det var nu godt I blev hjemme for man kan jo næsten ingen Steder være uden her i den lille Stue, Vandrørene i Bryggerset er frosset saa vi maa hente Vand i Kostalden og der er saa meget kedeligt at tage Hensyn til i saadan haard Vinter. Jeg har forresten faaet saa ondt i mit ene Ben de sidste Dage saa jeg kan næsten ikke gaa jeg er saa bange for det skal blive lige saa galt som i Fjor. Nu behøver jeg jo ikke gaa ret meget for vi har baade Flæskesteg og Pølser og Rødkaal længe endnu, saa det er jo nemt med Maden og de løbende Forretninger kan jo Lisbeth besørge. Hun er jo en mærkelig en, men det er jo godt jeg har hende alligevel ellers gik det jo ikke hvis jeg skal ligge i Sengen. Men nu til Sommer kommer vel saa Inger hjem igen og det lader jo til at Johannes ogsaa kommer herover. Halve Vinteren er jo gaaet nu, saa maa vel den den anden halve ogsaa gaa.
Det ser vel fint ud med saa mange Harver paa Taget saa har I vel laant alle Naboernes med. Det var jo bedst om det kunde ligge der til Foraaret. Det har nok saa blæst værre hos Jer end her. Vi har faaet en Smule Sne i Gaar men ikke ret meget. Har I nogen Sne? Nu er Holger bleven Snefoged, er Anker færdig med det? Hvordan gaar det med Mille og Ejlev Frandsen - bliver det til noget mon? Fortæl i næste Brev hvem der spiller de andre Roller i ”Eventyr paa Fodrejsen”. Tror du saa I kommer i Paasken? Den kommer tidlig i Aar, det er Skærtorsdag 25 - Marts men det kommer kanske an paa Vinteren, hvorlang den bliver. Margrethe Johansen havde Bryllup i Fredags og de skulde spise i Forsaml.husets store Sal, jeg haaber der har været mere varmt end der plejer. De siger Annas For­lovelse er gaaet over Styr, det var nu en Gang Meningen der skulde været Dobbeltbryllup men det bliver der altsaa ikke. Jeg synes ikke jeg kan finde paa noget at skrive om, men kanske der falder mig noget ind i Morgen. Godnat for i Aften.

[der foreligger ingen fortsættelse]
 

  24.2.1937
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegd Onsdag 24/2. 37

Kære Gudrun
Tak for Brevet, det varede længe men kom jo dog en Gang. Nu har jeg skrevet Fødselsdagsbrev til Inger, saa er det vel bedst Du ogsaa faar et Vers mens jeg er ved det.
Nu har I vel alle Festlighederne overstaaet med Komedien og kan tænke paa Rejsen til Bornholm. Du faar lade os vide naar I kommer saa snart det bliver bestemt for vi har ingen Smaakager længer uden lidt brune, saa det skal vi jo have bagt, vi skal bage i den store Ovn paa Lørdag saa i næste Uge har vi nyt Brød, men saa tidlig kommer I kanske ikke? Naar har I Sogneraadsvalg, vi har den 10de Marts her i Kommunen. Nu har jeg faaet en ny Pige, det er ogsaa godt for det blev kedeligt i Længden med Lisbeth og saa kunde vi faa Jakobs Gudrun fra nu og til Maj de skal giftes i August, de gamle har købt af Janus Pihl et nyt Sted han byggede paa Fløjlegds Jord ved Landevejen sidste Sommer saa skal de unge have Ødegaard men Pihl skal have Lov at bo der til August for han skal bygge sig et andet i Stedet. I Gaar var Jakob og Gudrun i Rønne og skulde se paa Sovekammermøbler de kunde faa komplet med alt Tilbehør til 200 Kr men de vilde ikke have Skab for de har hver et i Forvejen saa fik de det til 130 Kr det er jo meget billigt. Vi var ogsaa i Rønne i Lørdags Fatter og mig, vi besøgte Frk. Nielsen, hun har faaet Sukkersygen og har haft Blærebetændelse saa der var ikke saa meget ved hende i denne Tid, Humøret er mest skidt. Jeg har saa ondt i mit Ben, ligesom i Fjor Vinters, det kom 1ste Febr. og er ikke stort bedre endnu, saa det er godt jeg har faaet en ordentlig Pige. Hun har lært at sy saa vi er i Gang med at sy en Kjole til Helga, og vi skal se at faa lidt mere lavet nu i denne Tid. Naar I kommer bliver det jo mere til Selskabelighed, men det er jo morsomt nok bare man kan nøjes med at sidde den meste Tid. Nu er det jo godt Vejr, det snér lidt i Dag der er Læsemøde til Pihls i Aften, vi skal nok køre derhen paa Slæde. Rigmor skal op og holde Hus paa Skovsminde i nogen Tid for Klara har faaet et stort Hul paa det ene Ben, hun rendte imod Ovndøren paa Komfuret der var nedslaaet og flaaede Benet op saa Doktoren maatte sætte 12 Klemmer i, det er uhyggeligt som det kan ske. Sigrid Pihl er jo ude at tjene men har flyttet hjem ligesom forrige Gang saa de kan vel nok undvære Rigmor lidt. Johannes har ligget med Slim om Lungen i 14 Dage saa det er som sædvanlig halv skidt derhenne. I Sandkaas har de lavet lidt om igen i Vinter, har flyttet Døren fra Stuen ind til Kammeret ud i Gangen saa er der bedre Væggeplads i Stuen. Vi ventede en af dem herned i Mandags de var til Bakkebondens Fødselsdag men der kom nu ingen det har nok været alt for intresant til at forlade. Vi venter Helga skulde komme og prøve sin Kjole i Eftmd, men hun er nu ikke kommen endnu og nu er det snart Aften saa hun kommer nok ikke. Saa er jo Papiret fuldt og jeg har vist heller ikke mere at skrive om. Skriv nu snart igen og saa venter vi jo snart at se jer. Mange Hilsener fra Morfar og Mormor.

Ja Helga kom jo dog og jeg kan hilse fra hende, nu faar hun saa Brevet med.

 
  24.3.1937
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegaard Onsdag Eftm. [24.3.1937]

Kære Gudrun!
Jeg faar vel skynde mig at skrive saa Du kan faa det paa Lørdag, jeg fik det nu først Mandag. Det var jo en lang Hjemfart men da det ellers gik godt gjorde det jo ikke saa meget. Mon Ellen taler om os? Jeg undres paa om hun kom til Bispegaarden med hjemmestrikkede Strømper paa? Har de ikke Strømper i Brugsen? I og for sig spiller det jo ingen rolle, men det passer jo ikke rigtig til Fløjlskjole, i al Fald ikke paa Bornholm. Jeg var med Hans Peter og Dammemoer i Rønne i Gaar til Taarbæks Begravelse. I Aften er det jo vi skal til Mads Nielsens 65 Aars Jubilæum, det er et herligt Vejr nu, vi har Tøjet tørt og i Orden, det har du vel ogsaa faaet.
Nu er det bestemt at Johannes skal til Værmelandsgd som Forkarl i Sommer, det var jo hans Fødselsdag i Gaar. Ellers er her nu ingen Ting sket siden I rejste, vi har jo faaet Kalven slagtet og begyndt at spise af den. I Morgen Formiddag er der Gudstjeneste i Østermarie saa skal vi i Kirke. Vi har haft Jens siden I rejste de har skovet lidt og i Gaar og i Dag har de spredt Gødning og pløjet. Vi skal bage i den store Ovn paa Lørdag for vi syntes det var mest for tidlig i Dag da vi havde mere Brød endnu. Vi havde Sofaen ude i Gaarden i Dag og det kan nok være den dampede, nu kan Ellen bare komme og prigge med sin Finger, der sker ingen Ting. Mon I faar Besøg af de Forlovede i Paasken? Her bliver nok meget roligt, kanske de kommer fra Sandkaas paa Cykel hvis Vejret holder sig.
Glem ikke at se efter de Film vi talte om. Og se saa snart at faa Ellen polyfottet.
Jeg kan nu ikke finde paa mere for her skeer ingen Ting. Jeg kan gøre Brevet færdig i Morgen kanske jeg oplever noget i Aften.
Skærtorsdag Morgen. Goddag igen nu skal vi i Kirke om lidt. Helga og Holger skal med, men Børnene er forkølede saa de kommer ikke herned, Bakkegdsmoer skal passe dem. Vi var jo saa til Møde paa Vestergaard, der var som ellers god Forplejning og af Nyheder kun at Lærer Hansens Poul Kristian har faaet Ring paa med en Svanekepibel. Det lader ikke til at Kristian faar Vestergd. de vil ikke have den sagde Rigmor for de fik alt for megen Gæld saa det var umuligt at klare sig der saa skal de vel sælge til Fremmede.
Saa vil vi ønske jer alle en glædelig Paaske hils Ellen især fra Mormor.
 

  30.3.1937
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

[Begyndelsen af dette brev mangler, men ud fra sammenhængen gætter jeg på, at det påbegyndt 30.3.1937]

II
Onkel Chr var her en Tur i Aftes, han skulde snakke med Fatter om Grise og han havde saa rigelig med Halm, saa vi skal nok have et Billæs og Holger Kanske ogsaa. Det var jo Meningen de skulde kommet fra Sandkaas og besøgt os i Paaske men det blev nu ikke til noget for de turde ikke tage fra de smaa Kyllinger. Anna Valborg har ikke været hjemme siden i August Maaned troer jeg ikke.
Vi har næsten ikke begyndt at gøre Hovedrent, kun ude paa Kontoret og i Dag har Inger taget fat ude paa Salen, saa nu er det Meningen det skal foregaa. Vi har heller ikke lavet ret meget i Haven kun sat Skalotter og saaet lidt Madurter men ikke nær alt. Saa længe Vejret ikke er bedre haster det vel heller ikke. Sæden begynder jo at komme op nu ogsaa herover, og Karl siger at ude ved Rønne var der nogen der skulde ud og radrense i Dag saa det er vel nok tidlig saa kan de vel faa Roerne hakkede i April kanske. Kan I stikke den. Nu er der jo begyndt en ny Ricks Serie der hedder Jorden rundt med Rick den ligner de gamle men strækker sig over hele Verden, de andre omfattede jo kun Europa. Jeg vil naturligvis gerne have de Billeder ogsaa, saa du behøver vel ikke lade Grethe faa dem. Jeg naaede lige at faa alle de andre, saa det slaar godt nok til naar Helga og du sender mig jeres. Nu kan jeg jo skrive mere i Morgen.
Onsdag Form. Ja nu er jeg saa her igen, Inger gør rent paa Gæstekamrene i Dag da det er godt Solskin hun vaskede ikke Gulvet paa Salen i Gaar af samme Grund. Skærtorsdag skete her et Bilsammenstød med Toget her nede ved Pakhuset midt om lyse Morgen, det var vor Nabo Thorvald Dam i Gamlevælde der kom med en lille Pige i Bilen og skulde skynde sig hjem og malke til Middag, men det kom han nu ikke for han sad vel og halvsov og kørte lige paa Toget og blev slæbt med hen imod Stationen, Bilen blev helt smadret men mærkeligt nok fløj baade han og Barnet ud og kom næsten ingneting til, han er dog paa Sygehuset endnu han fik vel et Chok han er til Tider helt rasende siger de, Konen siger han ligger og skammer sig og det har han nu ogsaa Grund til, der er baade Blinksignaler og Brugsens Søn og Datter stod og gjorde Tegn til ham, men han bare masede paa. Nu faar Du skrive og fortælle hvad I foretog jer i Paasken. Har I saaet Græs i Haven endnu? Jeg skal til Læsemøde hos Lærer Andersens i Aften vi skal bestemme Sølvbryllupsgaven til Pihls jeg tænker det bliver et Kaffestel med Sølvkanter omtr. som det der stod nede i Salen da jeg var hos jer.
Ellers troer jeg ikke der er mere at berette denne Gang. Jeg har begyndt paa en Kjole til Kirsten Mage til den jeg strikkede til Ellen af Bomuldsgarn, Anna Valborg broderede paa en hvid til Edel saa hun trænger vist ikke, men Kirsten kan jo godt have saadan en.
Hils Søster Kure og Ellen saa mange Gange og selv hilses I kærligt fra
Morfar og Mormor

 
  3.47.1937
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegaard 3/4 1937

Kære Gudrun og Familie
Jeg faar vel skrive lidt igen med det samme for des hurtigere faar jeg vel lidt igen. Jeg har ogsaa flere Nyheder at fortælle. For det første er Familien blevet forøget i Aakirkeby hos Onkel Ludvigs idet baade Alfred og Poul var hjemme i Paasken med Kærester paa. Jeg blev saa begejstret i den Anledning at jeg skyndte mig at invitere hele Familien herhen i Paasken, og de kom ogsaa Paaskedag alle sammen - saa nærsom de nyforlovede. Alfred og hans Dame var allerede rejst igen Fredag Aften og Poul og hans var andetsteds engageret. Men derfor havde vi det alligevel meget morsomt, de var saa godt i Humør alle sammen. Hedvig var jo med, hun bliver hjemme hele April Maaned. Alfreds Kæreste hedder Oda Hansen og er fra Svendborg á. Pouls hedder Dagny Pedersen og er fra en Gaard i Nærheden af Sorø, hendes Moder er Søster til Fru P M Kofoed i Aakirkeby og stammer fra Bornholm. Poul skal ogsaa ansættes i Banken efter Pinse for det er dog det han har mest Lyst til. Og til Efteraaret fylder Ludvig jo 70 Aar og skal hæve i Banken saa er det jo rart nok at en af Sønnerne kan fortsætte. Det var jo det, og saa har vi hørt i Dag at Bodil og Charles skal gif­tes nu i Maj, de har købt Thorvald Kofoeds Hus paa Hjortegds Parcel saa de bliver mest Nabo til Egeskov og Kristian Vestergaard.
I Gaar var Anna Kofoed Lillegaard her og besøgte, for hendes Mand og Kofod Skovly skulde følge gamle Maegaard til Jorden han er nemlig død. Inger har vi slet ikke hørt fra, jeg skrev jo mens I var hjemme men det har vi altsaa ikke faaet Svar paa, men saa er vi jo fri for at skrive saalænge. Angaaende den Sild saa kan det vel gaa lige op med Spegepølsen, har I smagt paa den, jeg tror I skal se at faa den spist inden alt for længe. Vores Folketingsmand Aksel Kofoed ligger meget syg af Bughindebetændelse han blev opereret Onsdag Nat, han skulde været rejst om Aftenen men maatte paa Sygehuset i Stedet for med Blindtarmen. Vi har slet ikke hørt fra Anna Valborg siden I var hjemme vi ventede dem halvvejs i Paasken, det var fint Vejr Skærtorsdag og anden Paaskedag, ellers var det jo lidt Rogg og koldt. Børnene i Risen har haft ”røde Hunde” eller saadan noget, de har vanket her i Østerlars men de har ikke været rigtig sengeliggende, bare gnavne og utilpas. Nu skulde de jo til at rive Væggene ned, men de dyer sig vel så længe det er saa hæslig koldt. Vi skulde jo snart til at gøre hovedrent men har ikke meget Lyst i dette Vejr. Gudrun skal til Østermarie en Tur nu henad Aften saa troer jeg jeg sender Brevet med hende saa bliver I da for en Gangs Skyld forbavset og tror der er noget paa Færde. Hils Ellen og sig tak for Brevet, I maa gerne komme igen i Sommer og tage Faster Dagny og Thorkild med.
Kærlig Hilsen fra
Morfar og Mormor
Nu er det jer Tur til at skrive

Jeg skal lede efter de Film til næste Gang I skriver

 
  15.4.1937
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Hullegd 15-4-37

Kære Gudrun
Nu er det vel kommen i den rigtige Gænge med Brevene der kommer hver anden Lørdag. Sikke trist med Jens Frandsen det er jo ikke godt at vide hvad det bliver til, for der kommer jo gerne flere Anfald, men der kan jo være længe imellem sommetider. Og sikke trist med Axel Kofoed, han blev jo kun 53 Aar det var tidlig han gik bort. Jeg kan nu ikke sige at jeg har noget videre at fortælle denne Gang, vi gør jo rent hver Dag skønt Vejret er blevet til Graavejr og koldt er det ogsaa, det var meget bedre lige efter Paaske, men vi skal jo igennem. I Gaar havde vi Dynerne ude fra Sovekammeret men de var ogsaa kolde i Aftes og saa tog jeg en Varmedunk og var lige kommet til at ligge godt saa gik Bunden ned ved den ene Side vi havde vel ikke faaet den til at ligge rigtig, det var vel nok kreperligt at skulle op og have alting smidt ud af Sengen og til at fiske Madrasser op. I Dag har vi slagtet et Par Høns og saa skal Gudrun ind og gøre rent i Bedstestuen, jeg har gaaet og rømt ud og lavet til. Saa skal vi vaske paa Lørdag troer jeg nok, for det er saa kedeligt at undvære Gardiner saa længe i Sovekammeret der har jeg jo kun det ene Sæt. Har I saaet noget endnu. Vi har ikke for det er ikke tørt, vi kører Ajle og saadan noget. Jeg tror vi skal en lille Tur ned til Helga i Eftermd jeg skal ned til Syfruen med noget Tøj til en Kjole saa kan vi jo tage en lille Tur ned og se hvormeget de har faaet begyndt med Omlavningen. Vi har hørt at Lillebroer har faaet røde Hunde nu, saa har han vel ikke haft det da Kirsten havde det, han var ellers ogsaa gnaven den Gang. Men nu har han altsaa rødt Udslet. Vi skal have Pandekager til Middag saa det er nemt, det vil sige med Opvasken, der bliver ingen Gryder. Nu faar du de Film og saa et Par fra den Gang I var hjemme, men de sidste vil vi gerne snart have igen for Helga vil naturligvis ogsaa have Billeder. Jeg har fundet den Film med os da Ellen var lille i Jens Anders Have. Har du faaet købt dig noget for dine Penge? Hvis du skal have Gulvtæppe forslaar det jo ikke.
Saa denne Gang kom jo Inger ikke til Konfirmation paa Skovlygaard, det er ikke saadan som naar man er hjemme saa skal man altsaa koste hvad det vil. Denne Gang kommer hun vel nok hjem den 3de Maj for de skal vel vel følges ad og han kan vel ikke blive væk længere.
I Fjor var hun jo nær bleven væk. Nu kan jeg vist ikke finde paa mere og jeg har heller ikke Tid længere, hvis du ikke skriver før til næste Lørdag saa regner vi med at det gaar godt med Jens Frandsen, eller skriver du vel. Jeg synes godt at Torkild og Dagny kan gifte sig uden Landejendom han kan jo køre hjem om Aftenen og Dagny passe syge om Dagen hvis der er nogen. Der er saamæn ikke sa meget ved Landbrug nu om Dage. Hils lille Ellen saa meget fra Morfar og Mormor vi kommer nok og besøger Jer i Sommer. Hils Anker og de andre og hvis Jens Fr. er saa ”ville” paa hils ogsaa ham.

 
  13.5.1937
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegaard 13 Mai 1937

Kære Gudrun!
Jeg skal prøve Ingers Fyldepen men jeg synes ikke den er saa god. Det var jo godt Ellen slap over sin Forkølelse, du tror jo ikke hun er smittet, mon hun ikke ogsaa kan faa det paa anden Maade? Fredes har mistet den ene af sine Børn af Lungebetændelse nu i forrige Uge. I Dag har vi Rundsav og skærer Brænde med Traktor, hu hej det hviner ordentlig.
Forrige Nat havde vi en vældig Torden og Regn 28 mm fik vi men i Aakirkeby mente de nu der var kommet mere. Kr. Himmelfartsdag havde vi Fremmede vi holdt Troels's 1 Aars Fødselsdag hernede for i Risebæk er ikke videre hyggeligt, de var hjemme fra Sandkaas og saa var her Johannes og Rigmor og Aksel og saa kom Skrædder Mathisens tilfældig herned ogsaa saa her var jo 4 Smaabørn.
Ja og Frk. Nielsen kom ogsaa og hun havde en lille Vogn med som gjorde megen Lykke. I Mandags slagtede vi en lille Gris som var bleven halt saa nu har vi lidt godt at leve ved i denne Tid. Og i Gaar vaskede vi men det er saa taaget i Dag saa der er ikke Tale om at det er Tørrevejr. Det er ogsaa koldt nu igen saa man maa lægge i Kakkelovnen hvis man skal være i Stuen.
Paa Søndag skal vi køre til Sandkaas, for den 30
te er der Aarsmøde i Valgmenigheden saa skal vi vel derhen saa blev vi enige om at vi kunde jo ligesaa godt holde det Pinsedag, da blev hun jo da født. Aksel og Rigmor og Johannes og Inger skal op og pynte i Charles og Bodils Hjem om Formd. for da skal Charles til Rønne og tage imod sin Far og et Par andre af hans Familie, saa da er der frit Lejde, Aksel er Statholder paa Godset den Formd, om Eftm. skal de jo med til Bryllup. Hvis der er nogen der vil sende Telegram saa staar det i Hjemmet i i Klemensker.
N
u er de ved at faa installeret elektrisk Lys nede i Risebæk de bliver nu slet ikke færdige noget Sted til Pinse men det gør jo heller ikke saa meget, naar Elektrikerne bliver færdige kan de vistnok male og tapetsere Gæstekamre og Sovekammer og maaske ogsaa Forstuen. Det bliver nu en dejlig stor Stue de faar nu, den bliver vist lidt længere end vor store, men nogle Tommer smallere. Vi er ikke færdig med at saa Roer endnu, men vi fik dog nogle i Jorden inden Rigmor kom, der maa ogsaa gerne blive lidt imellem for vi kan jo ikke hakke dem alle paa en Gang alligevel. Ellers er her vist ikke indtruffet noget særligt, jo vi har da faaet en lille Hingst siden sidst. Og saa har jeg en dejlig Kaktus med en halv Snes store højrøde Blomster der staar og pynter i Stuen, og en lille med 5 blegrøde af den der holder længe. Saa faar I vel nøjes med dette i Dag, Inger har begyndt at bage Smaakager til pinse, nu Tøjet ikke vil blive tørt, noget skal der jo gøres. Skoven er ved at springe ud og Kirsebærtræerne ligesaa, det ser godt ud i Øjeblikket bare Solen vilde skinne igennem. Mange kærlige Hilsener fra Mormoer

Inge mener ikke hun har Tid at skrive i Dag men jeg skulde hilse. Joh. kan godt lide at være paa Værmel.

 
  26.5.1937
Vilhelmine Andreasen og Inger Dam til Skolegården

Kuvert
Familien Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegaard 26-5-37

Kære alle tre!
Ja saa blev det vel min Tur igen, jeg synes det er en god Skik med lidt bestemt med Brevskrivningen ellers opsætter man det altid og saa gaar man der og venter forgæves.
Ja vi var jo i Sandkaas Pinsedag, Inger og Johannes cyklede derhen for der var jo ikke Plads i Bilen til os alle, men saa syntes jo Inger det var synd for Joh. om han ogsaa skulde cykle hjem igen da han jo havde langt igen naar vi kom her, og saa byttede de om saa Holger og Helga cyklede hjem. Og det gjorde de hurtig, for de havde kun en lille halv times Forspring og da vi holdt i deres Gaard og læssede Børnene af saa kom de, saa det gik meget godt. 2den Pinsedag var Müllers her, og saa Risebæks, det var jo godt Vejr saa det gik jo ogsaa meget godt, de cyklede med hver sin Unge paa Cyklen. I Lørdags var vi sammen med Pihls bedt ned paa Hoppegd Karen fyldte 75 Aar den 10de saa det var saadan lidt Efterslet. De havde Haven saa fint i Orden i Aar, de har 2 raske Piger og det hjælper jo. Mens vi var der ringede Gunhild fra København at Henrik var død, altsaa den aandssvage Broder, han var jo paa en Anstalt paa Amager nu. Saa nu skal vi vel til Begravelse paa Fredag, og Jens Andersen i Gamlevælde er ogsaa død og skal begraves paa Fredag saa her er meget paa den Dag. Edel Nielsen er hjemme paa Ferie i denne Uge, de unge var oppe hos Bodil og Charles i Aftes der var Ruth og hun ogsaa. Paa Søndag er der Aarsmøde i Valgmenigheden i Aakirkeby, Rørdam Klausen kommer og taler, saa skal vi vel der hen. I Søndags holdt de jo Gilde i Risebæk, for nu er de over det værste, de havde faaet Gulvene ferniserede saa de kan gaa paa dem og ryddet op i Haven efter Murerne saa syntes de godt Familien kunde komme og se paa det for siden faar de jo travlt i Roerne. Der er jo hverken malet eller tapetseret i den store Stue eller det nye Gæstekammer, men Dagligstuen og Sovekammeret var færdigt. Der var Ellesgaards og Bakkegds og og saa Andreas og Ebba fra Aakirkeby, saa det var ikke saa stort. Fra Sandkaas kom de nu ikke. Her er saadan en Masse Blomster paa Frugttræerne i Aar saa der maa vel blive noget Frugt ogsaa. Og Ribs er der ogsaa en Masse paa Vej. I fjor havde vi heller ikke ret meget af nogen Slags. Men jeg sidder lige og kommer til at se ud paa de to Pæretræer i Gaarden, de blomstrer slet ikke og der var heller ingen Ting i Fjor, hvad der nu er Aarsag til det? I Haven er den blaa Kant frosset væk, og alle Montbretia er ogsaa væk, og jeg er bange for at Efteraarsanemonerne uden for Verandaen heller ikke kommer, saadan er det alle Vegne, det er det haarde Barfrost der har taget dem, for naar der bare er Sne saa gør det ikke saa meget at det fryser haardt. Nu har de begyndt at hakke Roer paa Værmelandsg. og st. Spagergaard og nede ved Havet vel ogsaa, men vi har ikke kørt i vore endnu, det er ellers saa varmt nu i disse Dage saa de vokser nok godt. Græshøsten bliver nok god. Har I ikke snart været i Roskilde og faaet Ellen Polyfotet hvis I tager flere Ark er de billigere pr Ark siges der. Hvis jeg faar et helt Ark kan jeg vel nok dele lidt ud herover. Vi har ikke en eneste Kylling endnu, men der er dog 2 Høns der ligger paa Æg og 2 paa Gaaseæg. Der er saa bart om Skrukhøner i Aar, de bare lægger Æg. Nu synes jeg ikke jeg kan finde paa mere, kanske Inger vil fortsætte.
Goddag igen, nu er det Torsdag Formd saa skal dette jo af Sted for at naa jer Lørdag, det er rigtignok en gammeldags Postgang mellem os. Vi havde en rask lille Tordenbyge til Morgen, men den gik nord om, vi fik ingen regn, det kunde vi ellers godt haft for nu er det 8 Dag siden det regnede og er godt fast ovenpaa. Men den kommer kanske tilbage igen ogsaa, det har den altid gjort i Aar. Det er saa varmt nu det var 16 Gr. i Nat og om Dagen er det over 20. Vi skal have Tækkemand i næste Uge og lægge noget nyt Halmtag paa Kostalden østerude. Jeg havde ellers tænkt at vi skulle havt Menighedsmøde i denne Tid før Roer og Hø kommer men nu ved jeg snart ikke hvad det bliver til jeg skal snakke med Præsten nu ved Begravelsen i Morgen. Ellers ved jeg ingen Nyheder uden at Pihl har raget Skægget af sig, Karen siger hun maa grine hver Gang hun ser paa ham. Mon saa Dagny og Thorkild kommer og besøger os i Sommer? Der skal komme en Frk Fenger fra Barresøgd. bare jeg nu ikke gør noget forkert, men jeg trøster mig med at jeg kan ihvertfald altid maale mig i Gæstfrihed med ”Vallekilde”.
Ja saa maa I alle sammen have en kærlig Hilsen fra Morfar og Mormor. Hils ogsaa Ebba. Det gaar kanske ikke saa godt med hende, er hun ikke ”villere” end Dagny fra i Fjor?

[moster Inger]

Onsdag Aften

Kære Gudrun og Anker
Det kan være, jeg lige skulde skrive lidt inden jeg lister af i Seng, det var jo temmelig sent i Aftes, vi, Johannes og mig og Rigmor og Aksel samt Egeskovs-Ungdommen var nemlig en Tur oppe hos de Nygifte paa Hjortebakkerne, det var jo meget interessant at faa det at se, de har 10 Tdr Land Jord og 1 Hest og 5 Køer. Stuehuset er ikke ret stort men ellers rigtig praktisk indrettet, og rigtig pænt har de ogsaa faaet det. De havde ogsaa faaet en hel Del Brudegaver af alle Slags, vi forundrede os nu lidt over at Gyldenkærnes sluppet saa nemt om ved det (1 Karl!), havde I glemt det, eller var det med Vilje, I ingen Telegram havde sendt. Rigmor taler lidt om at rejse til Elevmøde og kommer saa via Ousager, hun troede det vilde blive omkring ved din Fødselsdag, hvis det blev til noget. Edel fra Egeskov er hjemme paa Ferie, hun er glad for sin Plads, hun laver jo Mad, og det havde hun saa Lyst til at lære, sagde hun.
Herovre har det været rigtig Højsommervejr de sidste 3 Dage, mon I har det ligesaa varmt derovre, det er dejligt men det bliver jo nok koldere igen. I har vel ikke begyndt at hakke Roer endnu, paa Værmelandsg. begyndte de i Mandags. Naa, Mor har velsagtens fortalt om vore forskellige Udflugter, saa jeg vil slutte med Hilsner til jer alle tre fra Inger

 
  9.6.1937
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Hullegaard 9-6-37

Kære Gudrun!
Tak for Brevet, nu er det vel bedst at faa skrevet igen i Aften for det skal jo af Sted i Morgen og da ved jeg ikke om jeg faar saa megen Tid om Formd. for vi har Tækkemand i disse Dage og somme Tider Snedker (Fætter Markus) og saa Jens og somme Tider Viktor ogsaa, saa her er jo mange at skaffe Mad til og Inger skal jo i Roerne saa meget som muligt hun er ene om dem endnu, men det kan nu ikke blive ved at gaa for saa vokser de hende over Hovedet. Nu er det jo saa varmt at det er næsten ikke til at holde ud, det er kun 8 Dage siden vi fyrede i Kakkelovnen, ja knap det. Vi har haft denne Aase Fenger i Besøg det var forresten en sjov én, hun holdt 15 Aars Fødselsdag her Grundlovsdagen, hun var her kun 4 Dage og de første 2 var det daarligt Vejr, saa hun fik jo ikke set nær det hele, men Randkløve og Rø og Gudhjem og Almindingen fik hun da, og saa skulde hun se Hammeren fra Søen, hun gik ombord i Gudhjem og da var det altsaa godt Vejr. Vi kommer nok ikke til din Fødselsdag i Aar for for vi faar nok travlt baade med Roer og Hø, og saa er jo Inger ene i Aar.. Men saa glæder vi os til de billige Billetter i September saa har I os nok da. Rigmor kommer nok paa Gennemrejse der omkring den 20de hun skal til Elevmøde paa Ryslinge, maaske I faar en lille Visit.
Vi skal vistnok hen og besøge Onkel Ludvigs paa Søndag. De vilde haft os derhen sidste Søndag men da havde vi ikke fri, vi skal hen og have Referat af Londonturen, Ellen og Dagmar var med og de havde jo oplevet saa meget. Det er ogsaa snart længe siden vi var i Aakirkeby, de snød os og holdt Valgmenighedens Aarsmøde i Rønne og saa blev vi hjemme og saa har vi jo en Tur tilgode. Fatter har ringet til Aakirkeby efter en Vandslange til at vande i Haven med, Jordbærrene har vist godt af en Bløde, nu er det saa tørt igen.
Her er saa mange Ribs og Stikkelsbær paa Vej i Aar og Æbler og Pærer ligeledes, Kirsebær er her ogsaa, saa her bliver noget at arbejde med. Nu synes jeg pludselig jeg ikke kan finde paa mere, jeg haaber i har gjort Alvor af Roskildeturen jeg glæder mig til at se Ellens Billeder. Nu fortsætter jeg i Morgen.
Ja nu er jeg her igen, som Uldkræmmeren siger, jeg har sat en Gryde Rabbarber over vi skal nok have Rabbarbergrød hver anden Dag og Kærnemælkskoldskaal hver anden i denne Hede. Ellers er her nu intet Nyt at jeg ved af, og nu skal jeg vel snart til at skrive Fødselsdagsbrev saa kan jeg jo referere Aakirkebyturen da hvis det bliver til noget. Vi har kun 11 Kyllinger endnu, men der ligger 3 Høns paa Æg og saa 2 paa Gaaseæg, men om der bliver noget er jo ikke sikkert. Helga skriver nok selv til Jeres Fødselsdage saa kan hun jo selv fortælle om sine Sager. Dem i Sandkaas hører eller ser vi ikke noget til, vi var jo der om Pinse, men siden har vi ikke hørt noget.
Saa en kærlig Hilsen til jer alle tre fra Mormor og de andre to
Hils paa Skovholm!

 
  19.6.1937
Vilhelmine Andreasen og Else Jørgensen til Ellen Dam Frandsen og Gudrun Dam

Hullegaard Lørdag 19/6 [1937]

Kære lille Ellen!
Til Lykke med Fødselsdagen søde lille Ellen, nu er du jo snart en stor Pige paa 3 Aar saa kan du renok hjælpe Mor og Sven med mange Ting. Og mange tak for alle de pæne Billeder jeg fik af dig, jeg har næsten ikke Raad til at give nogen bort, men Karen Pihl var her i Gaar sammen med Fru Jørgensen paa en 5 Kvarters Visit med Aftensmad, det er der nu ikke saa meget ved, og hun fik et af de store med Jer alle paa og saa et af Ellen alene. Og saa skal jo Moster Helga og Moster Anna Valborg vel ogsaa have nogen, jeg bliver nok nødt til at bestille et helt Ark af de smaa endnu, alligevel. Jeg vilde gerne give Dig noget pænt til din Fødselsdag Ellen, men nogen rød Dukke Ruth kan jeg ikke faa saa faar Du nøjes med en blaa, den er da ogsaa pæn ikke. Jeg vilde bytte med Inger, men hun siger at du kan lege med den røde naar du kommer og besøger os. Saa har jeg hæklet et Par nye Livstykker til Ellen som jeg haaber du kan bruge, nu er der vel sagtens nogle der er for smaa af de gamle. I Gaar kom jo ogsaa Jørgensens med "Tøjhuset" som den lille Poul siger, men det er lidt kedeligt for ombord i Damperen fik Fru Jørgensen en daarlig Arm saa hun er Invalid, hun ved ikke hvordan det er kommet, men hun maa bære den i Bind og den gør ondt naar hun rører den, men der er ikke noget videre at se. Det maa vel gaa over snart ellers bliver det vel en mislykket Ferie for dem. I Søndags var vi saa i Aakirkeby og baade Inger og mig blev der om natten for vi skulde handle, Inger skulde have en Spaseredragt og jeg skulde se om der var noget at [hale?] nede hos Taarbæks rigtig billigt. Inger fik en pæn Dragt hos Joh Hansens men den kostede ogsaa 60 Kr, hun tager den nok paa naar hun kommer saa kan I jo se den. - Forleden Dag stod der i Avisen at Mary Steenberg var bleven viet i Æbeltoft Kirke med Godsinspektør Juul, Æbeltoft. Saa nu er hun da ogsaa gift og hjemfaren. Og Johan Stenberg har skaffet Bil. Og Holger Hansens Kone er død forleden Dag (Math Hansens Sønnekone) hun fik en lille Byld paa Hagen og der gik Blodforgiftning i og paa faa Dage var det forbi, der er 3 Børn fra 6 til 12 Aar. De har lige bygget dem en Villa vesten Forsamlingshuset, han er jo i Pakhuset nu i Stedet for Mathias der er for gammel, det er nu trist, hun var 36 Aar. Valdemarsdagen var jeg paa Lillegaard til Fruens Fødselsdag tog med Rutebilen, og saa var vi i Skovly til Fredsmøde bagefter Pastor Hansen talte og det var meget rart det hele. Men jeg er nu bleven forkølet, det har sat sig til ondt i Halsen i Dag men det gaar vel over igen. Vi har faaet 3 Gæslinger i Dag men vi venter fler for vi har 3 Æg fra Pihls som blev lagt i 2 Dage senere saa vi maa vel faa et par endnu. Kyllinger har vi stadig saa faa, vi har 2 Høner der render med hver 10, men vi venter jo dog nogle flere. I Gaar blev vi færdig med at "fortynde" vore Roer som Præstefruen siger. I dag stakker de Kløver.
Ja jeg faar vel skrive lidt endnu for jeg har ingen Fødselsdagsgave til Dig nu, det kan være vi sender noget til dig en anden Gang men vi fik Ideén for sent, saa vi kan ikke saa hurtig faa det i Orden, men saa kan du jo gaa og gætte paa hvad det vel kan være imens. Paa Torsdag den 24
de skal Syforeningerne inden for Husmandsforen. have Stævne paa Husholdningskolen om Eftmd. og saa kører vi her fra Østerlars til Brændesgdshaven bagefter for Bilerne koster lige meget om vi kører lidt mer eller mindre om Eftermd. om der er flere der gør det ved jeg ikke, det skulde helst blive fint Vejr.
I Aften kommer Johannes, de er færdige med Roerne anden Gang dernede, jeg ved ikke hvad de saa skal bestille Resten af Sommeren, men de finder vel nok paa noget. Nu skal jeg bede Fru Jørgensen skrive en Hilsen mens jeg gør det sidste Livstykke færdig, jeg faar slet ikke Tid at vaske dem og Knapper faar du selv sy i.
Nu skal Jørgensens i Byen saa tager de Pakken med vi talte ellers om at sende med Rigmor men naar hun skal cykle vil hun nok helst være fri for vore Pakker. Saa til slut en kærlig Fødselsdagshilsen til jer begge fra Morfar og Mormoer. Inger har ikke sagt noget om at hilse men det er vel nok Meningen.
Mormor
Hils Gæsterne

[fra Else Jørgensen]
Kære Hr og Fru Frandsen!
Jeg sender en lille Hilsen her fra Østerlars, vi har nu Ferie og kom til ”Hullegaard” Fredag Formiddag og i aar er Poul jo med, her er saa meget for ham at Opleve han har været med Inger paa Stationen med Hestevogn, vi hviler os ellers i disse Dage, jeg har været saa uheldig at faa en daarlig Arm, men jeg haaber det snart bliver bedre og det er jo ogsaa kedeligt for Manden at skulde gaa og se paa en Indvadlid Kone, men naar det nu bliver bedre skal vi ogsaa ud paa smaa ture, Jeg vil ogsaa gratulere lille Ellen og Fru Frandsen paa Fødselsdagen det har vel nok været en stor Fødselsdagsgave De har faaet for 3 aar siden.
Det er blevet et rigtigt kedeligt Graavejr, men vi kan jo ellers ikke Klage da vi render ind og ud hos deres Forældre og Poul ter sig allerede som var han hjemme, Inger ser vi ikke saa meget til om Eftermiddagen da er hun i Marken og slider i det, medens en anden ligger og dovner.
men nu vil jeg slutte for denne Gang og ønske Dem en rigtig god Fødselsdag med en Hilsen fra min Mand og Poul
En venlig Hilsen Else Jørgensen
 

  20.6.1937
Helga Dam til Gudrun Dam og Ellen Dam Frandsen

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Skovholm pr. Lejre

”Risebæk” Søndag d. 20/6 [1937]

Kære Fødselsdagsbørn
Rigtig hjertelig til Lykke begge to, og Tak for Brevet selv om det ikke kom til nogens ”Dag”, jeg har saamænd ingen Grund til at hævne mig, jeg er jo ikke selv saa præcis, men denne Gang skal jeg nu se om jeg kan træffe en af jer alligevel.
Vi er forkølede alle sammen og hoster om Kap, saa vi holder os hjemme, vi havde ellers regnet med at tage en Tur til Bakkegd. i Dag det er saa længe, siden vi har været der. Sidste Søndag var vi hos Morbror Ludvigs alle undtagen Kirsten, som havde gaaet Hul paa Hælen, paa en Tur med Naboens paa Udlodden og derfor ikke kunde faa Sko paa, hun var saa i Lappesko til Bakkegaard og laa der om Natten. Det var saamænd morsomt, men Povl og hans Kæreste fik vi ikke at se, da de camperede i Boderne hele Efterm. Mor og Inger blev der om Natten saa dem kunde de lige godt ikke holde ud med. Vi gik en Tur rundt i Byen og saa paa Vinduer og derefter ud over den ny Kirkegaard, som er blevet dobbelt saa stor, over Klinte med Hvil paa solfyldt Plet, det var nemlig ikke særlig varmt, og saa hjem; hvorefter Bankekød i skarp Sauce og Flæskesteg med Svedsker og nok et Slags Sauce og dampede Kartofler vederfaredes fuld Retfærdighed. Du spørger om vor Omlavning, jo Tak jeg er idetmindste godt tilfreds med vor store Stue, vi skyndte os jo ogsaa at holde Gilde, vi havde Fremmede to Dage i Træk lige saa snart vi bare fik Grus og Støv, Spaaner og Savsmuld baaret ud. I den store Stue skal vi have Maleren til at male, de andre Stuer maler og tapetserer vi selv, men vi er ikke nær færdige, siden Holgers Fødselsdag har vi slet ikke gjort noget i den Retning, vi har bare lavet Gennemtræk, hver Gang vi har haft Sommer og nu tror jeg næsten der er tørt, nu er det bare saa spændende hvor pænt vi ellers kan faa det indrettet, om det kan betale sig at polere Sofaen og lade det hele betrække og i saa Fald hvorledes eller vi falder om nogle pæne Møbler billigt. Ligeledes med Gardiner og Kakkelovn er der Spekulationer, jeg vil helst have stribede Gardiner uden Kappe og brun Kakkelovn emallieret (250 Kr) men den er vist ikke saa solid, der var ogsaa en rigtig pæn til 198 Kr med Kakkelovn indeni, naa, det ordner sig nok. Vi har faaet indgang fra Forstuen til den store Stue og det ny Gæsteværelse som efter min Mening er blevet rigtig pænt ikke saa stort, men der kan godt staa to Senge, om det skal være, foreløbig har vi kun en. Den sidste Tid har vi haft travlt i Roerne og Haven, vi har hakket en Del 2 Gang, og i Gaar mejede vi Kløveret, som saa ud til at give godt. Vi delte vore 186 Kyllinger forleden vi købte 190, men fik lidt fler, der var 99 Høneker, saa det var jo et ret pænt Resultat og i Aar har hverken Naboens eller vi nogen Hund. Vi har 150 [pund] Mælk godt og vel og en Ko, som skal kælve i August, den malker dog ret godt endnu, det kniber os sommetider at sene dem af, det er nu ikke fordi de malker saa meget, men de tror nok det er bedst at holde ud saa godt de kan, for at naa et ordentlig Resultat. Vi kommer nok ikke til Sjælland i Aar, jeg har ellers mægtig Lyst, men Holger siger Folk tror vel vi er gak, og Pengene faar vel ogsaa en Ende forinden, nu har vi jo ogsaa faaet elektrisk, men dog ikke nogen Strøm endnu, det skulde nok komme inden vi skulde bruge noget videre Lys, sagde Installatøren, det skal vel nok blive dejligt, vi har ogsaa faaet det i begge Hønsehusene og saadan at vi kan faa et Vækkeur til at tænde (Mageligheden længe leve) saa behøver vi ikke at rende i luftig Paaklædning og blive gennemblæst i vor dejlige Morgenslummer.
Mandag. Saa kom dette her altsaa bagefter. Børnene blev sultne og søvnige og efter Spisetid saa var det næsten for sent. De er lidt vrøvlede i disse Dage, noget vel paa Grund af Forkølelse og dette foranderlig Vejr, som til Tider tvinger os til at holde os inden Dørs (Lillebror vil helst sidde paa Jorden og æde ”Kløsa”) og dels paa Grund af Kopper, de var nemlig begge to nede og blev vaccinerede i Aar, Kirsten har ikke været afsted før, i Fjor kunde jeg jo ikke saa godt. Mor havde jo ogsaa mer end nok, selv om Kirsten var rask. Der var en Masse smaa Unger i Aar til Vaccination, sagde de, som ved Besked. 35 her og 53 i Østermarie paa en Formiddag og saa havde Amtslægen alligevel Tid at sige at Lillebror var ”En dejlig Dreng, lige i den dejlige Alder”. De græd ikke Spor, der var jo ogsaa saa mange smaa yndige Børn at se paa; det gik jo stærkt, vi var snart færdige og inden vi kom afsted var Amtslægen kørt, saa kom Erik Hansens Kone farende fra Pakhuset med en 4-5 Aars Dreng ved Haanden ”aa, er de allerede kørt” o.s.v. De lejer nede i Byen lige ved Villa Basta og hun har ikke andet end den Dreng at passe, men han havde nok stukket hjemmefra, saa de kom nu bagefter. Kirsten kunde slet ikke støtte paa Benet, naar hun havde Sandaler paa, og tage hende derned i de gamle Lappesko, kunde jeg jo ikke, saa maatte Holger køre hende baade ned og hjem paa Cykel, ellers kunde hun jo have rendt hjem igen. Nu haaber jeg rigtignok, at hun bedre kan klare sig næste Gang, at ikke Folk skal tro hun er saadan et lille Skidt, der skal bæres. I Dag er Holger paa Bakkegaard og køre Kløver ind, i Morgen skal vores i Stak.
Endnu en Gang Held og Lykke i det nye Aar begge to!
Hilsen fra os alle fire
Moster Helga
Har du Filmen med Kirsten og Ellen i Vognen?
Kirsten i Bordet og Edel i Vognen? de søges
 

  21.6.1937
Karoline Dam til Gudrun Dam og Ellen Dam Frandsen

Postkort

Fru Gudrun Dam Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Nygade Aakirkeby d. 21-6-1937

Kære Gudrun!
Til Lykke med Ellens og Din Fødselsdag!
Ellen er nok meget glad i Dag, tænker jeg, naar hun har Fødselsdag. Jeg er ked af at jeg slet ikke fik jer vat se da I var herover. Marie Jensen er lidt forkølet i disse Dage. Haaber I har det rigtig godt. Hilsen fra alle os her. Faste Karoline

 
  1.7.1937
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Familien Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegd 1/7 37

Kære alle tre!
Tak for Brevet! Vi har saa travlt i disse Dage saa jeg har knap nok Tid at skrive, men nu har jeg taget lidt af Middagssøvnen til det, vi kører nemlig Hø ind og saa har vi vasket Storvask samtidig, det var 7 Uger siden sidste Vask og vi kan da ikke blive ved at vente saa bliver her saa meget saa der ingen Ende er paa det. Vi troede vi fik Lov at vaske i Gaar for det regnede 10 mm om Natten og Dagen før, men vi skulde nu alligevel køre ind, det vil sige de satte et Hæs, saa gør det vel ikke saa meget om det er lidt fugtigt. Men saa traadte Fru Jørgensen til og overtog Storvasken, Inger kom ind mellem Læssene og fyrede og saadan noget, men det meste vaskede saamæn Fru Jørgensen og saa havde jeg selvfølgelig Familien paa Kost, saa det var mest Arbejde nok til mig for saa var vi 9 Mennesker. I Dag har vi saa skyllet og hængt ud, men det er ikke helt paalideligt med Vejret det er ellers Dyrskue i Dag og i Morgen, vi kører nu altsaa ind i Dag ogsaa saa holder de Dyrskue i Morgen, kanske Vejret bliver bedre da, for i Dag er det lidt koldt og lidt graat i det. Har der staaet i Jeres Avis om Ildebranden paa Vallensgaard sidste Fredag Nat, 50 Køer og 2 Heste og 80 Svin blev indebrændte, det er en skrækkelig redelighed. Forrige Søndag var jeg en Tur i Sidevognen til Sandkaas de har faaet Vand indlagt i Køkkenet og lavet et nyt Loftsværelse, men Anna Val har vel selv skrevet til Jer fornylig jeg synes hun sad og skrev da vi kom. Jørgensens var derhenne forleden igen da laa Herluf og lagde Tag paa Kostalden, de laver jo altid noget! I Aar har de vist Stuehuset udlejet med Køkken, saa er de fri for at holde det rent. Det var jo uheldig at Dukke Ruth havde været saa søsyg at der kom Bule i Maven, de behandler nu heller ikke Tingene meget forsigtig bare hiv og sving.
Sidste Søndag var de hjemme fra Risebæk, nu kan Troels gaa alene og han var saa fin i røde Bukser med broderede Seler og ”Sjetsjorte” sagde Kirsten. Nu er det jo snart Kirstens Fødselsdag ogsaa, hun er nu en sjov en til at snakke. De er bleven vaksinerede alle sammen, jeg mener Børnene Edel havde Feber af sine Kopper da J. var derhenne, hun maatte have Sengen ud i Gaarden for nu har de jo kun Loftet at bo i om Natten, der kan hun jo ikke ligge alene oppe.
Lille Poul kan opleve saa meget herude paa Landet, Andrea kalder han for ”Kodamen” det synes jeg passer saa godt til hende, hun fyldte saamæn 60 Aar forleden Dag uden at vi vidste det, men nu maa vi vel se at faa et Fad Jordbær til hende, det kan vel gaa an endnu. Ellers er her vist ikke sket noget som er værd at fortælle jeg har heller ikke Tid længere nu skal vi have Kaffe.
Inger har plukket Jordbær de er saa store at 5 vejer 100 Gr. altsaa ikke allesammen men dog en hel del. De bedste Hilsener fra os alle. Mormor

 
  1.8.1937
Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam til Skolegården

Kuvert:
Familien Frandsen
Skolegaarden
Lejre

Hullegd. Søndag Formd. [1.8.1937]

Kære alle tre!
I maa undskylde I ikke fik Brev i Gaar for jeg glemte rent at det vel var min Tur til at skrive. Men nu gør jeg det altsaa. Vi har forresten haft en Del at gøre sidste uge og værre bliver det vist i denne. Jeg havde en Del Fremmede da Inger var væk, Ragna og Hans Lorentzen, Hans Andersen fra Skovlygaard og unge Kure jeg ved ikke hans Fornavn, og saa var Gudrun og Karl Holm fra Hasle her en Eftermd. vi kørte saa ned paa Toft til Auktion efter gamle Karen som havde ”Klemme i mæl Mave og Bryst” om du husker det. Hun blev jo gift og nu i Vinter døde de begge to uden Børn og det kan nok være der var mange Ting. Jeg købte en Kasse med Glas, der var 18 Vinglas mage til mine og to høje Ølglas samt en stor Glasskål 3 Asjetter og 3 Saltkar alt for 5 Kr. Saa købte jeg 12 Dessertgafler 2 Taarns mage til mine store for 7 Kr. ikke meget brugt, og saa købte jeg et Bud med 5 Duge for 18 Kr, der var 2 temmelig store og 3 smaa, det var vel heller ikke saa galt, ja et stort Spejl for 2 Kr og nogle Haandklæder saa det var jo ikke saa lidt jeg fik, jeg havde slet ikke tænkt paa at komme derned før de kom fra Hasle, de samler jo paa Antik, men fik nu ikke andet end en Bunke Servietter for 5,50 Kr. Saa forleden var Helga hjemme med Børnene og plukkede Ribs, saa gik den Dag og i Onsdags var vi alle i Bil henne paa Gadegaard i Aaker, Lorentzens var der og dem fra Slamra, det var en rigtig god Tur vi var først i Ølene og saa paa Graneli, vi skulde alligevel der forbi. Torsdag var vi bedt til Lillegaard i Nyker, men det maatte vi lade gaa fra os for i Torsdags var der Menighedsmøde paa Egeskov som vi skulde bage noget til, og man kan jo ikke vanke hver Dag. Torsdag rejste ogsaa Karl paa Ferie saa har vi kun Jens og saa maa Fatter jo være hjemme den meste Tid. I Morgen har Helga inviteret paa en Tur til Rønne hun skal ud og købe Gardiner og lidt nye Møbler til sin store Stue, nu er de ved at være færdige med den. Saa paa Onsdag skal Fru Kjøller begraves, Lauras Mor, det skal vi vel ogsaa til og paa Torsdag kommer Sofie Bøgeskov og skal plukke Bær for de har ingen. Saa imens kan der jo altid opdages noget mere. Inger cyklede til Aakirkeby i Aftes, naar hun alligevel ikke kan malke saa kan hun jo godt det, Johannes skulde være hjemme i Dag saa syntes han jo hun skulde komme. I Dag er der stor Skytte og Idrætsfest i Hareløk­kerne, men det regner nu lidt sommetider, kanske det bliver bedre i Eftermd.
Nu bliver det snart Høst, somme skal begynde i Morgen men jeg tror ikke vi skal høste i denne Uge. Vi skal sylte Ribs, de har ikke været rigtig modne før.
I Morgen skal Nielsine rejse, den sidste Tid har det gaaet rigtig godt, hun var flink til at hjælpe mig da Inger var væk og jeg har foræret hende en ny Kjole som hun er meget stolt af. I Eftermd. skal hun og jeg gaa en Tur til Agerbyg. og se paa alle Elis Dukker, hun har saa mange. Nu vil jeg fortælle senere.

Søndag Middag

Jeg kom til at tænke paa, Inger mente at Dagny og Thorkild kom nok herover midt i August, vil du ikke invitere dem til vort Diamantbryllup den 15de August, da det er i Høstens Tid er det vel bedst at holde gildet om Søndagen, I har vel ikke Tid ellers værsgod og kom. Vi har jo snart aldrig Fremmede om Sommeren mer for alle Sommerfødselarerne er jo væk, saa jeg syntes det kunde være morsomt for en Gangs Skyld at samle Familien hvis de vil komme. 30 Aar er jo dog et rundt Tal og en 30 Aars Krig er jo dog ret lang.
Mandag Form.
Ja saa er jeg her igen, som Uldkræmmeren siger, jeg har plukket nogle Solbær til Moster Anna og nu skal vi plukke nogle Ribs til Pastor Hansens og have med til Rønne i Eftermd. Vi var jo saa oppe og drikke Eftermiddagskaffe paa Agerbg i Gaar, de var ikke saa godt Humør for Gudrun flyttede derfra i Gaar, hun skulde hjem, der maa vel have været noget imellem dem, for nu skulde de jo ellers haft Bryllup og det skulde jo staa paa Agerbg, men Thora sagde de kunde tro nej, naar hun ikke blev der og hjalp dem at høste som Aftalen var saa skulde hun nu ikke holde noget Bryllup. Ellers har de det jo saa pænt baade ude og inde nu deroppe; Feriepigen fik en rigtig pæn Frakke af Elses som var for lille til hende. I Dag er det Graavejr og blæser noget men det kan jo være det klarer op til Middag. Vi har saa mange Bær af alle Slags men det kan vel ikke betale sig at sende nogen hen til jer hvis Du vil have nogen saa skriv strax saa kan vi sagtens faa en Kasse fuld af Sted. Inger og Johannes kom hjem i Aftes og havde en Kurv sorte Kirsebær med fra Bakken saa vi havde nær forspist os, men vi sov dog roligt i Nat, men i Dag har jeg nu let Mave men det er vel bare godt. Nu er der vist ikke mere at skrive om og jeg har heller ikke Tid længere - vi skal køre Kl 1 og det er snart Middag. Hils paa Skovholm.
Og mange kærlige Hilsener fra Morfar og Mormor
Tak for laanet af Filmen.

[sidste del af brevet ligner morfars skrift]

Tak for sidst! Det var godt I ikke kom med ud at besøge Jørgensens, Povl og Fru Jørgensen var nemlig pludselig blevet syge og maatte gaa i Seng strax de kom hjem de kastede saadan op, de kunde ikke forstaa hvad de havde spist for galt. Saa kørte vi med S Tog til Dyrehavsbakken sammen med Jørgensen og gik dernede og saa os om, saa fik vi noget Smørrebrød og inden vi tænkte os om maate vi skynde os over Hals og Hoved til Genf plads efter Pakkenellikerne og saa afsted til Damperen som vi naaede 2310, saa stod der tre unge Piger fra Sømandshjemmet og vilde hilse paa os, de havde ventet i tre Kvarter. Hvad bliver det mon til kommer I naar I har høstet?
Venlig Hilsen.

 
  12.8.1937
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre St
Sjælland

Hullegaard 12-8-37

Kære alle tre!
Det er vel bedst at faa skrevet lidt for ellers kommer der vel kludder i Regnskabet. Vi fik en ordentlig Skylle nu til Morgen, ellers har vi haft et vældigt Tørrevejr længe og de fleste har vel snart afmejet, vi begyndte nu først i Tirsdags for det var ikke modent, men i Aar kan de køre rundt om Stykkerne saa er det jo hurtigt vi er paa det tredje Skifte nu, men i Formd kan de i alfald ikke meje, kanske der kommer flere Byger imens saa sinker det jo. I Søndags var Fatter og mig paa Udflugt til Sandkaas med Tog og Rutebil, men det var saa varmt saa jeg svedede Tran inden vi naaede saa langt. Eva Nielsen fra Egeskov og en Veninde af hende har boet der en Uge, de lejede Stuehuset med Køkken og lavede selv Mad og det gik storartet, de var saa begejstrede for den dejlige Udsigt, de har hugget Mirabellerne væk foran Vinduet ud mod Havet.
Paa Søndag har vi vi jo saa belavet os paa at holde Sommergilde Inger har malet Lysthuset og Havebænkene og saa skal vi bare have friseret Haven lidt ogsaa, jeg tog Charlotterne op i Gaar, de er nu mildest talt noget smaa, men det kan man vel ikke undres over, men derimod Voksbønner, de er vi ved at forgaa i. Viktor Jensen har faaet Tvillinger 2 smaa Piger pa 5½ og 6½ [pund] , de er saa søde, Helga og mig var der nede forleden Dag med lidt Tøj til dem, der skal jo meget til 2. Du behøver jo ikke bekendtgøre det, eller lade dig mærke med noget hvis du skriver til Sandkaas, men der trækker det nu ogsaa op til noget kunde jeg se i Søndags. Edel er vokset sig saa stor og lang og hun er ogsaa mere tyk end hun har været, det er en ordentlig én paa kun 2 Aar endnu, Folk tror hun er 3-4 Aar, men hendes Sprog er noget kinesisk for uindviede.
Nu kan jeg vist ikke finde paa mere denne Gang, nu kom der en Skylle igen saa kan der nok ikke høstes i Dag. Jeg venter nærmest at høre fra Jer igen paa Højtidsdagen, det er jo lidt hurtigt men det er jo heller ikke hvert Aar man holder Diamantbryllup.
Haaber I har det godt alle. Skal saa Dagny og Thorkild vies nu inden de kommer? I har vel haft Torden og Regn derover efter hvad der staar i Avisen.
Hilsen til lille Ellen og jer andre fra
Mormor

 
  17.8.1937
Anna Valborg Dam til Skolegården

Sandkaas Tirsdag [17.8.1937]

Kære Gudrun, Anker og Ellen
Til Lykke med Dagen og det nye Aar, Anker. Tak for Brevet til min Fødselsdag, Gudrun, jeg var ved at ha' et færdig til Ellens og din Fødselsdag, men saa kom Mor med de unge Jørgensens og besøgte den sidste Del af Søndagen, Brevet blev ikke færdigt for du maa huske paa det var i Juni, da er hvert Øjeblik meget kostbart, det endte dog med at vi ikke kom i Seng den sidste Nat inden Sæsonen. Saa fik vi da Roerne tyndede tids nok i Aar. Men du kan tro, vi er færdige med at gaa selv om det hele Kram, tænk paa vi har Ejendommen paa 15 Tdr. Land forpagtet Skovly 6 Tdr - hele von [Gamens?] Frugtplantage at høste Kløver, det er ved at være Haand-Arbejde nu Træerne vokser til - og saa Huset saa fyldt med Gæster (15 ad Gangen de bedste Uger) det er et stort daglig Arbejde - og saa for en Vask og Rullen hver Uge. Naa, men jeg har fæstet Bertha allerede til Vinter saa haaber vi hun bliver til Sommer.
Men her sker vel sagtens noget i Løbet af Vinteren saa skal her jo være nogen i Huset og Mor er nok ikke til at regne med, hun kan heller ikke tage sig af det hele. Vi synes det er bedre med en Pige især om Vinteren, for B. vil gerne malke og ellers hvad som helst. Det er vel nok en sød Pige at faa i Huset og saa er hun saa god til Haandarbejde. Skal du ha' Ebba og se paa i Vinter ogsaa? Vi var til stort Diamantbryllup i Søndag vi kørte allerede 14 over 1 saa det blev en lang Dag. Hele Familien var der, jo vi savnede jer, Faster Karoline og ellers enkelte, men vi var nok lige saa mange som I er ved jeres Fester. Men det fortæller Mor nok, det er jo lige noget for hende. I kan tro, Edel har vokset i Sommer, hun er vel nok høj og kraftig. Jeg kan lægge et Badebillede i, hendes to Legekammerater er med, men det gør vel ikke noget. Edel er meget glad ved at gaa i Vandet, men hun har ikke kommet i det før i August. Det gaar ud over hende ogsaa med den sæson. I Aar havde vi Stuehuset udlejet til en Adjunkt med Frue og to Børn. Drengen 4 Aar var vi ikke stolte af han var halvvejs uciviliseret, dog han var lidt mere omgængelig inden han rejste, men de andre var vel nok flinke. Ulla var kun tre Mdr saa hun var os ikke i Vejen. De venter vist nok at jeg skal komme over og være hos dem et Par Dage, de synes endelig jeg skal lade den dygtigste Hudspecialist i Kbhn. kurere min Ansigtshud. Adjunkten arbejder nogle Timer om Ugen under ham med videnskabelige Forsøg, derfor er det hans gode Bekendt. Men jeg ved ikke hvad det bliver til. Jeg har været ude og plante Jordbær i Form jeg maa se at faa fat i mange flere Planter, naar vi faar Bertha regner jeg med, vi maa kunne ha' en god Køkkenhave. Vi har Vand indlagt i Køkkenet, vi har sat Stikledning paa en Ledning som Dahl fik lov at lægge helt oppe fra en Kilde i Skoven, saa det er vi sluppet nemt til. G. mon du skulle vilde sende Opskrift paa raa Ribssaft eller rettere saadan som du laver Saft. Kan du ikke kradse lidt ned paa et Kort med det første????
Vi har lavet et dejlig Soveværelse paa Loftet.
Herluf er oppe og høste, saa han skriver nok ikke før det bliver Vinter. Høsten er under middel her. Jeg skal ud og lave Mad nu er Klokken halv elleve. Kærlig Hilsen til jer alle tre.
Velkommen herover - kommer I i Sommer?

 
  14.9.1937
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Familien Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegd 14-9-37

Kære Børn
Tak for sidst, vi kom godt hjem, det var ikke slemt med Sejlturen skønt der var hvide Bølgetoppe i Massevis, men Vinden var vel god og det blæste jo heller ikke saa meget. Der var meget god Plads vi var kun 7 Damer i den Salon hvor vi var saa vi kunde rigtig faa Plads til at strække os. Saa spiste vi Frokost hos Emilie og tog 11 Toget hjem og fik dejlig varm Hønsesuppe. I København tog vi ud i Søborg og saa skulde vi jo have været i Tivoli men der var ikke langt imellem Regnbygerne saa foretrak vi at tage ind og se til Ragna, hun boer inde i Byen i Julius Thomsensgade i en ny moderne Lejlighed med Elevator saa fik Berta dog prøvet saadan en ogsaa. I Søndags kom Johannes's Søster paa Besøg i øsende Regnvejr saa vaad som en druknet Mus og det regnede omtr. hele Dagen saa de kom kun til Stavehøl og Kirken, og i Gaar var det heller ikke godt det blæste saa meget saa de kun kom til Randkløve og nu i Formd er de cyklet til Gudhjem, for lidt skal hun da se, hun skal rejse allerede i Aften saa det er jo uheldig med det Vejr. I Lørdags var det jo hel godt saa hun troede det kunde gaa an. Det er godt Dagny og Thorkild ikke er kommet for det er jo ogsaa saa koldt saa vi fyrer nu i Kakkelovnen om Eftmd. Vi var til 60 Aars Fødselsdag paa Møllehuset i Aftes til Spisning vi fik Grøntsager og sprængt And og saa Kalvesteg m Kartofler og bagefter Æblekage. Det var Læsekredsen og Naboerne vi var godt en Snes tilbords. Og i Dag skal vi ned til Helga, hun holder Fødselsdag i Dag for paa Torsdag skal jo Johannes rejse paa Manøvre saa kunde han jo ikke komme og jeg skal til Fredsmøde i Neksø paa Torsdag ogsaa, vi har heller ikke hilst paa dem siden vi kom hjem for det var jo saa fælt Vejr i Søndags ellers var de nok kommet hjem. Jeg har talt med Pihls om Sigrid, men de mener nu ikke det kan nytte noget om Vinteren med hende, saa det er vel Rigmor der skal ud i Vinter. Saa har jeg spurgt Inger paa Møllehuset, hun skal altsaa ud i Vinter, men om hun faar Lov at rejse over vidste hun ikke, jeg faar Besked om et Par Dage men du undres vel over at jeg ikke skriver saa maa jeg vel se at faa begyndt i hvert Fald. Vi er forresten bedt til Vestergaard i Morgen, da fylder Fru Marie sine 83 Aar, de har jo villet sælge Gaarden hele Aaret, men det er ikke saa nemt som de havde troet at blive af med den og vel at mærke faa noget for den. Ja saalangt kom jeg altsaa i Gaar og saa var vi jo i Risebæk til Fødselsdag, Helga havde faaet sine Gardiner op nu allevegne men det elektriske kan ikke lyse endnu, nu har de dog Støtterne rejst saa det nærmer sig vel nok. Det var Dammefamilien der var i Gaar, men kun halv smaat mødt op. Onkel Chr og hans Frk samt Johannes og saa Bertha og Ebba og saa os saa det var jo ikke saa mange, vi fik Kalvesteg og Andesteg, det var vel nok fint. Faster Hansine var saa forkølet ellers var hun vel nok kommet.
Nu har jeg talt med dem paa Møllehuset, men Pedersen syntes nu at hun kunde bliver her paa Øen for det første mens hun er saa ung og det er vel ogsaa det bedste maaske. Men jeg spurgte hende mest fordi hun er saa flink til Udearbejde da hun har været Dreng hjemme et Aars Tid. Hvis det skulde være til Sommer saa havde Sigrid vist ikke noget imod at komme. Ruth var hos Helga i Gaar, men hun skulde være hjemme i Vinter for Edel vilde blive hvor hun var. Men til Sommer maaske. Vil du hilse Ellen og sige at Mormor har ikke faaet Tid at sy Flaget endnu men næste Gang skal jeg se at blive færdig. Mon Ellen kan lege i Gruset nu det er saa koldt.
Ja nu varer det jo 2 Dage inden I faar dette, saa Tiden gaar jo. Konfirmationsgildet hos Mathiasen skal være den 5te for de skal have ”Nika” og hun kunde kun da. Karen Bramming rejste jo saa i Aftes og i Nat har det været omtr. stille saa Rejsen har da i det mindste været nogenlunde. Saa til slut en kærlig Hilsen fra os alle især til lille Ellen fra Morfar og Mormor.
 

  30.9.1937
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Hullegaard 30-9-1937

Kære alle tre!
Ja nu fik vi jo Brev i Dag endelig, men naar man ingen Ting ved er det længe at vente, derfor maatte vi jo ringe for skrive tager jo 2 Dage inden I faar det saa det er saa langsomt. Ja det er jo trist at det skal gaa saadan hvert Aar, men det bliver vel nok bedre, man har da hørt om Koner der har aborteret et Par Gange og saa alligevel faaet levende Børn bagefter. Men altsaa gaa og løfte tunge Ting og strække dig og saadan noget, maa du nok lade være. Hvordan gik det med Høstgildet, blev det til noget den Gang det var bestemt eller udsattes det? Vi har jo haft en lille Visit af Ejlif Frandsen og en af hans Tune Kammerater, men jeg tror ikke det blev til nogen Forlovelse med Mille denne Gang. Vi har haft Efteraarsmøde paa Højskolen Søndag og Mandag med Hans Lund Rødding og saa Ejnar Skovrup Kerteminde som Talere, jeg var der begge Dage, nu er det ogsaa flere Aar siden jeg var til Efteraarsmøde herhjemme da det altid falder paa samme Tid som de billige Billetter. Det var 2 gode Dage, den første Dag var jeg med Toget og om Mandagen kørte jeg med Pihls. Det var i Grunden mærkeligt at vi tog Sjællandsrejsen saa tidlig i Aar det var jo heldig for nu fra den 23de havde du været borte hele Tiden, det var der jo dog ingen der vidste forud. Nu har jeg strikket en Klokke til Ellen og lad hende saa bare faa den paa og klæd hende i det hele taget varmt paa, for det lader jo til at jeres hærdning ikke hjælper noget. Jeg tror hellere I skulde prøve med denne Indsprøjtning imod Forkølelse maaske det kunde hjælpe. Karen Pihl og Sigrid er nu blevet indsprøjtet og ligeledes Kaj paa Agerbygaard, nu vil det jo vise sig om det gavner noget. Og saa skal I lægge en Underdyne i hendes Seng naar det nu bliver koldt, for hun er nu en Gang lidt sart af sig og det maa I tage Hensyn til selv om det nu ikke er moderne. Tænk om I ogsaa mistede hende. Jo det er altsaa mit alvor og jeg har dog nogen Erfaring. Det er jo ikke alle der kan behandles ens. Nu kom Else fra Agerby og hentede en Kurv Æbler vi har jo saa mange at det er godt at blive af med nogle. Og nu kom Kaj Andersen ogsaa og fik en Ladning og saa kom Hansen Krusegaard og kræver Valgmenighedsbidrag op. Han fortalte at Eli og hendes Mand havde været paa en Tur gennem Sverige og i Rusland, og Eli havde prøvet at springe ud med Faldskærm fra et højt Taarn. Jo de oplever noget sammen. Angaaende Berthas Konfirmation saa skal Gildet først være om Tirsdagen den 5te saa kan I maaske faa sendt noget til den Dag. Vi har lagt sammen om et Uhr, Onkel Chr, Karoline og Hansine og vi, det er ogsaa et pænt Uhr. Jeg tror Helga og Holger og Inger og Joh. vil lægge sammen om et Tøjletsæt. Men der er jo mange Ting der egner sig til en ung Pige. Maaske Dagny og Thorkild kommer paa Bryllupsrejse herover ligesom Frede. Det er jo fint Vejr nu men man ved jo ikke hvor længe det varer.
Nu faar jeg nok se at faa Pakken lavet og af Sted for ellers kommer den jo ikke Lørdag og Ellen skulde jo helst kunne flage naar Moder kommer hjem. Jeg har syet to, de er vel lidt skæve i det men jeg kunde ikke faa dem bedre. Kærlig Hilsen fra Mormor.

 
  8.10.1937
Helga Dam til Skolegården

Risebæk 8-10-37

Kære Gudrun
Allerførst siger jeg da saa mange Tak for Brevet til min Fødselsdag, ja det er jo længe siden, men der er jo i det hele taget længe imellem Brevene os imellem, hvad Nyt her sker faar I jo gennem Mor, regner jeg da med, og dine Breve hjem læser vi jo som Regel, det bliver nu alligevel ikke det samme altsaa, for vi faar det læst for daarligt, naar alle de andre er underholdende ved siden af og kan heller ikke tage det frem en Gang ekstra, men det er dog altid bedre end intet. Jeg burde have skrevet til dig straks jeg fik at vide, at du igen laa paa Sygehuset (hvor beklageligt, stakkels lille du, skal I mon slet ikke have flere; godt er det da at I har lille Ellen) tro mig, dette var min første Tanke, den næste var jeg vil ihvertfald skrive til Gudrun, man kan jo egentlig ingenting gøre, men det vilde være jer et Bevis paa, at vi tænkte paa jer. Naa, jeg udsatte det, og det skal man som bekendt ikke gøre, efterhaanden kom det paa Afstand, eller hvordan jeg skal udtrykke det og er, som I ved, stadig ikke blevet gjort. Saa nu trillede Basse ned paa Gulvet fra Bordet tror jeg nok, jeg saa det ikke da jeg sidder med Ryggen til, han slog sig vist ikke han havde nu ikke Tid at blive pusted paa, de har jo saa travlt i den Alder, nu er han ved at forsøge at faa Vinduet op. Se, saa nu kom Kirsten op at hjælpe og saa væltede hun en stor Kaktus ned, en af dem der faar store hvide Blomster, den brækkede 6-7 Blade, men Potten holdt og den var endda revnet fra en tidligere Tur; igaar væltede de en ud gennem et Vindue de havde haft held til at faa op, men ogsaa den Potte holdt Blomsten trillede ud men jeg puttede den bare i igen.
Det er dog heldigvis ikke altid det gaar saa voldsomt til, men nu Børnene for en stor Del skal være inde, faar vi nok en Del Uro i Huse. Tit tar de en Tur op til Naboens, Helga deroppe er jo saa god til at lege med dem. Vor Pumpe drypper og nu render Lillebror ud og holder en lille Daase under, efter kort Tids Forløb vender han tilbage, kravler op paa en Stol og vander Blomster, det er temmelig omstændeligt, naar man tager i betragtning at han har et farligt Mas med at kravle op paa en Stol. Saa kravler de efter hinanden under alle Stuens Stole og saa gaar Turen paa samme Vis over Bordet fra Bænken af til to Stole modsat Bordet, den Leg blev jeg nødt til at forpurre, da jeg ikke saa godt kan med Trafiken saa højt. Holger har været paa Hullegaard og tærsket et Par smaa Dage, ellers er han ude og kræve Penge ind, men i Dag har jeg ingen Lister at føre, da Dagen i Gaar gik med Tærskning.
I Tirsdags var vi til Konfirmation i Bygaden, Bertha var sød som Konfirmand og ikke Spor af voksen, hun havde en Veninde Aase med som vel var omtrent paa samme Alder, hun saa meget raffineret ud og røg smaa Cigarer, saa vel som en Del af de andre Damer, vi havde ikke Børnene med, de befandt dem sikkert meget bedre hos Helga saadan en Dag, ellers gaar det næsten altid ud over deres Nattesøvn, foruden alt det Vrøvl de laver naar de er ude, de er jo desværre ikke saa artige, som de skulde være. Niels er dog meget værre, saa hvis det kunne trøste os. Ebba maatte tilsidst tage ham med ud i Onkel Chrs Bil for at han ikke skulde være for meget i Vejen for Kokkekone (Nikka) og Opvartere. Jeg ved så mænd ikke om han er saa uartig, men han er saa gal paa alle fremmede, kradser og slaar haanløst, sa kan man jo ikke passe lidt paa ham for dem, og han ligger jo op i overalt uden at tage Hensyn til om han faar Sagerne i Hovedet det gør Basse nu ogsaa, men han er jo saa glad bare der er en der vil lege med ham det aflaster jo meget, naa, maaske jeg overdriver, for de sidste to Gange vi har haft Fremmede har han været lidt bange, fordi her var saa mange han ikke rigtig kendte. Hvordan det ellers gik til fortæller Mor jo sikkert, da hun ikke kan vide at jeg skriver. Holger var inde og fik en ny Stortrøje og en Kasket, der skal jo noget til, naar han farter saa meget rundt, han har ogsaa faaet ny Cykel igen, sort over det hele og stor Sadel, han gav 60 Kr imellem paa den gamle og denneher, den gamle var nu ikke mere end 3 Aar, men det var ringere Cykel og den var godt brugt, saa har han aldrig vovet paa den, men nu skulde der snart for 25 Kr. nyt til og saa var den jo slidt alligevel, Stortrøjen kostede 40 Kr. og den sidder flot. Kvaliteten er vel efter Prisen, det er ikke sikkert den holder 10 Aar, som den forrige. Jeg har ogsaa faaet ny Kjole til Vinter, brun, ensfarvet med pliseret Besætning og lange Ærmer, vi var i Rønne inden Konfirmationen og købte den, vi fulgtes med Inger, Ruth og Hans P. i Egeskovs Bil og saa ”Plat eller Krone” i Rønne­Bio, det var et rigtig godt Stykke Film, for at være ”Lyst”, bagefter drak vi Kaffe hos Frk. Nielsen, Børnene var oppe hos Helga. Jeg fik forresten 4 store Talerkener til mit Spisestel ved samme Lejlighed af Frk. Nielsen, hun har næsten altid noget til os. Ak, ja det ta´r lang Tid inden jeg faar dette afsted nu er der igen gaaet nogle Dage, jeg har haft travlt med at skrive Listen og Holger har været ude, det har været et herligt Vejr med Solskin om end lidt køligt nu er vi færdige, men vi venter en Del, der skulde komme og betale og skal derfor ikke gøre op før Lørdag, i Dag er Holger paa Bakkegaard og trækker Roer op i Morgen gaar det løs her, vi har foreløbig kun 6 Læs hjemme, vi kørte ind i Gaar mellem 3-5 Efterm. I Morges solgte vi 3 Svin, det er mange paa en Gang for os at være. Kyllingerne har ikke begyndt at lægge Æg endnu desværre, vi har ellers et Vækkeur til at tænde Lys Kl 4½ om Morgenen, forleden tændte det foresten igen om Efterm. Holger havde trukket det op og glemt at slaa for.
Det er da godt for noget at jeg stadig ikke er færdig med Brevet, nu kan den sidste Nyhed ogsaa naa at komme med, vi har nemlig faaet Radio foreløbig til laans, men vi beholder den nok, nu kan vi jo have den til Lysnet, det havde du rigtignok ikke ventet vel, for jeg har jo altid været saa imod Radio, det jeg har været mest ked af at høre er Blædels pessimistiske Betragtninger om Udsigten til Krig og alt saadan noget, maaske kan jeg bedre taale det nu ellers faar vi lukke, jeg kan heller ikke lide at et helt Selskab skal tie bomstille fordi 2-3 Stykker endelig vil høre, hvis ikke de netop er kommet for det samme, maa man gemme den til en anden Dag, men du kan ellers tro jeg har længes efter lidt god Musik, i Dag var vi heldige, lige ved Middag satte vi den i Gang ved Overturen til Elverhøj, Program har vi nemlig ikke, da det næsten altid er det første jeg fyrer op, vi anede nemlig ikke at her kom nogen Radio. Lillebror har lært at sige Inger, Far, Farfar, Mor, Mormor og Byf. Det sidste skal være Søster, det har hun rigtig godt af at blive kaldt Bøf, saa kan han selv være Banan, han kan forresten godt sige Nis og Gis hans almindelige Benævnelse privat. Nu er det ved at være Tid Køerne skal hjem og Hønsene have Æde, saa holder jeg op igen, men faar jeg en Lejlighed til at sende dette, faar du det uden videre Punktum, da vi ikke har planmæssig Postgang, vi holder Avisen sammen med Naboen og sparer 11 Kr. om Aaret, hverken de eller vi læser noget videre deri alligevel. Vi har faaet en ny Lysekrone i den bedste Stue, lille men smagfuld synes vi selv.
Fredag 15-10. Naa, nu er der Lejlighed, saa maa jeg se at faa sluttet, det blev næsten en Dagbog, nej nu vil han alligevel ikke have det med, det er snart lige ved at blive omstændeligt kan jeg forstaa, det kommer ligesaa tidlig om det bliver sendt i Morgen paastaar Holger, det er Harald, der er ved at køre hjem, han har været her og kørt Roer ind i Eftermiddag.
Lørdag 16. I Aftes kom ”Radiofar” og forstyrrede os saa blev der ikke mere af, han havde en Radio med som kunde tage hele Verden, men den skulde nu helst have Antenne op ellers vilde den ikke, det vi hørte fra Amerika var ikke stort bedre end det vi ”fangede” i Karlekammeret i Radioens grønne Ungdom. Det var ellers en herlig Radio, saadan en Klang den kunde give det hørtes grangivelig som om man var i det Lokale, hvori der blev spilled, den kostede 400 Kr. men vi betakkede os dog, vi kunde godt nøjes med en lidt ringere, den vi har nu koster 278 Kr. paa Ratebetaling. Harald var her ogsaa og vi lyttede hele Aftenen, det er vel kun i førstningen man misbruger den saa meget, for ellers bliver man jo snart Radiot, det er ellers noget der sætter Fart i Haandarbejdet. Hus og Hjem har nu ligget her i 3 Dage, men jeg er ikke kommet længere end til Forsidebilledet, du ser, det er ikke dit Brev alene der bliver stedmoderligt behandlet - om Dagen har vi travlt og om Aftenen lytter vi altsaa.
Sikken et herligt Vejr, Børnene leger i Gaarden og Holger cementer nogle Huller i Kostalden, jeg skal skynde mig ud og gøre Haner i Stand og bage, nu koger Skoldevandet. Hullegaards kommer nok herop i Morgen, kanske Bakkegaards ogsaa.
Gør nu gengæld en Gang og send mig nogle Ord.

Kærlig Hilsen til jer alle tre
fra Holger og Helga
Kirsten og lille Troels

 
  14.10.1937
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Hullegaard 14-10-37
Det er lille Niels's Fødselsdag i Dag

Kære Gudrun
Tak for Brevet, ja det er jo godt Du hver Gang kommer godt over det for dit eget Vedkommende, saa er der jo Haab endnu at I kan faa flere Børn. Nu er vi begyndt at trække Roer op, det er jo saadan godt Vejr og Føre, i Gaar var jeg en Tur i Aakirkeby om Eftmd, der var en Kone der blev begravet som jeg havde Lyst til at følge til Jorden, Rigmors fhv. Svigermoder Fru Alling Dam. Hun var kun 48 Aar, men havde en Tarmforsnævring (Kræft vistnok) og blev opereret, men døde deraf. Der er 5 Børn og en af dem var vist kun 10 Aar. Saa tog jeg hjem med 6 Toget for det var jo Karen Pihls Fødselsdag og der var Læsemøde. Det var helt varmt i Gaar mens Solen skinnede I kan tro Almindingen straalede i alle Farver i Solskinnet, men om Natten er det jo lige ved Frysepunktet. Jeg købte et Par smaa Billeder til Brudeparret, de ser nu saa uanselige ud, men de kostede skam 2 Kr Stk. saa det skulde være noget i retning af Kunst bildte han mig ind, de kan jo rammes ind hvis de synes. Jeg sender dem altsaa til jer for kanske det er bleven opsat eller forandret nogen Gange uden jeg hørte om det. Det maa vel lykkes en Gang forhaabentlig. Jeg skal snart ud og stege Torsk til Middag. Vi tærskede forrige Uge og havde godt Vejr til det. Nu har Johannes fæstet sig paa Smedegaard i Østermarie, den ligger jo betydelig nærmere end Værmelandsgd. naar han skal besøge Kæresten og det er Vinter og daarligt Føre. Helga har vel skrevet og fortalt om Konfirmationen hos Mathias's. Næste Onsdag den 10de fylder Onkel Ludvig 70 Aar saa skal vi vistnok derhen, vi er nu ikke bedt endnu, men vi tager nu derhen i alle Tilfælde. Saa er han vel færdig i Banken ogsaa, hvad mon han saa skal faa Tiden til at gaa med. Jeg har travlt med at forsøge mig som Bukseskrædder, Troels skal have nogle rigtige Tøjbukser nu til Vinter men jeg er ikke rigtig øvet endnu men det maa vel komme. Herluf var her forleden Dag og fik vores ”Palle” saa fik vi hans gamle Hest, han kan nok trække lidt Roer hjem men var knap god nok som Mælkehest, for nu kjører jo Herluf Mælk hver Dag. De har solgt saa mange Pærer i Aar derhenne. Vi har Masser af Æbler men om vi kan sælge nogen er vel tvivlsomt. Nu faar du jo meget at fortælle næste Gang, 2 Konfirmationer og 1 Bryllup, hvor skal saa de nygifte bo? Nu er det blevet noget hen paa Eftmd. og imens er det blevet Regnvejr og saa mørkt i Vejret at jeg næsten ikke kan se at skrive. Mon det skulde være Slut med det fine Vejr nu?
Hvordan passede Underkjolen? Den var vel større end den gamle? Det er ikke saa nemt at træffe uden ar have nogen rigtig at maale efter. Fatter har ikke været rigtig rask i den sidste Uge, men det er vel en Overgang haaber vi. Ellers husker jeg ikke noget nyt at fortælle. Karl har fæstet sig igen til Vinter her. Hils lille Ellen og sig Tak for Brevet og hilsen til Anker og Karen Marie og Jens Frandsen, og selv hilses i begge to kærligt fra
Morfar og Mormor

 
  1.11.1937
Vilhelmine Andreasen til Ellen Dam Frandsen

[omkring 1.11. 1937]

Kære lille Ellen
Nu skal re'nok Mormor skrive Brev til Ellen og jeg sender dig to Billeder det ene er af Storkene som du nok husker Morfar og Du var af Sted og fotografere. Nu har du vel Flagene oppe naar der er Bryllup og saadan nogen Fest, du flager maaske ogsaa i Gruset hver Dag, Far har vel sat Stang paa dem eller Erna? Du kan tro vi har mange Æbler her over i Aar og Græskar, de er saa store, det største vejede 75 [pund]. I Dag skal Moster Inger trække de sidste Roer op saa er vi færdige med det, saa skal vi gøre hovedrent, vi har kun gjort rent i Sovekammeret og paa Kontoret, Salen er fuld af Æbler saa der er ikke noget at gøre foreløbig. Paa Søndag kommer nok Kusine Kirsten og lille Fætter Troels herned hvis det bliver godt Vejr, jeg har syet et Par smaa Bukser til Troels med fine Seler og jeg skal sy et Par endnu og en Bluse, men det er jeg ikke saa vant til som en Pigeskjorte saa det tager længere Tid for mig. Nu er det ogsaa tidlig Aften og ofte meget mørkt i Vejret saa kniber det for Mormor at se og sy.
Jeg har ogsaa strikket et Par Strømper til Kirsten og et Par til Edel, kanske jeg ogsaa skal strikke et Par til Ellen. Jeg skal ud at skrælle Pærer til at komme paa Kærnemælksuppe saa jeg faar nok holde op nu. Saa kan vel Ellen skrive til Mormor igen.
Mange gode Hilsener til Jer alle fra Mormor

 
  10.11.1937
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Hullegaard Mortensaften [10.11.1937]

Kære alle tre!
Det var en trist Nyhed den med Karen Marie, jeg havde saadan paa Følelsen at der var nok sket noget henne hos Jer, men jeg var bange for det maaske var Jens Frandsen, Karen Marie faldt det mig saamæn ikke ind at der var noget i Vejen med, men saadan gaar det jo man kan blive færdig før man aner det. Det vil jo blive et Savn i Huset især for dig og Ellen, nu kunde Du jo nok have brug for en Pige, det værste er jo næsten naar I skal ud om Aftenen, men saa faar I jo blive lidt mere hjemme eller ogsaa skal hun vel med, Ellen mener jeg. Har I saa fundet nogle Strømpeskafter fulde af Penge eller hvordan havde hun dem anbragt?
Her er ikke sket noget særligt andet end vi havde 40 Aars Jubilæum i Valgmenigheden forleden, ja altsaa i Søndags og Pastor Jespersen var herover og talte i Betania for propfuldt Hus og bagefter var der fælles Kaffebord i Højskolehjemmet baade store og lille Sal var fuld, det var et godt Møde i et og alt. Nu har vi faaet Regnvejr, det er helt nykommet, men man bliver hurtigere ked af Regn end Solskin. Nu er Johannes jo kommet til Smedegaard i Øm. det er jo meget nærmere, og Aksel er kommen til Nybro, saa de nærmer dem jo begge to. Paa Søndag kommer Sigrid Trier Hansen og skal tale paa Højskolen saa skal man vel derhen og høre hende. Den gamle Sofie Anker Strangegd er stadig syg og nu er Bodil ogsaa syg det er vist løse Nyrer der var kun de unge i Betania i Søndags. De har tyndet svært ud i Rækkerne, de gamle er snart væk, der var vist kun Karen Rasmussen, Peter Smidt og mig fra Østm. Kredsen af dem der havde været med fra Begyndelsen, jeg havde jo været med i Rønne længe før jeg blev gift nemlig. Og fra Rønne var der kun Fru Redaktør Smidt tilbage. Pastor Jespersen maatte rejse Søndag Aften og Fruen var ikke med. Kirsten og Mie er begge i København og Karl Johannes læser til Dyrlæge samme St. Børge er jo gift og bosat i Ærøskøbing og Mogens er i Odense han er vist ogsaa gift. Jeg tror han fortryder han ikke blev her, men det skulde han vel herfra for at opdage. Saadan gaar det jo ofte at man ikke sætter tilstrækkelig Pris paa en Ting før man har mistet det. Vi har Mejeriregnskabet i denne Tid, det er godt det ikke er saa stort som Pakhusregnskabet, Fatter er hos Kassereren i Formd. og skal efterse Kassen. Rigmor er hjemme i Vinter og Sakken er paa Husholdnskole. Her er et tilfælde af Børnelammelse i Skolen det er Holger Hansens Søn, om det nu bliver det eneste eller her kommer flere. Jeg spurgte forleden om Kai havde mærket nogen Forandring efter Indsprøjtningen, og de sagde at han ikke havde været forkølet siden, en Smule Snue, men ingen Hoste og det var jo den der plagede ham mest. Der siges at naar de er indsprøjtet tre Aar i Træk saa gælder det hele Livet, eller hjælper skal men hellere sige.
Torsdag. I Dag har Inger begyndt at gøre hovedrent i den store Stue, saa skal jeg besørge det andet Arbejde, saa faar jeg nok ikke skrevet mere, der er heller ikke noget særligt mere. I Nat har det frosset for første Gang hernede. Kærlig Hilsen fra os alle tre
Mormor

 
  25.11.1937
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegd 25-11-37

Kære Gudrun
Tak for Brevet og Billedet til Fødselsdagen. Her var ingen af Familien, men jeg havde Læsekredsen og Agerbygds til Aftensmad, vi fik Boller i Kaperssauce m Snitter og saa Kyllingesteg m. Æbler og Svedsker, vi skulde ellers haft Grøntsager m Pølser, men saa var vi til Pihls forleden Aften og fik Grøntsager og Pølser og saa Gaasesteg, saa syntes jeg vi skulde have det lidt anderledes. Vi skulde ellers slagtet Gris nu, men Inger syntes vi skulde vente til nærmere Jul og saa fik hun jo sin Vilje, det faar hun mest altid. I Gaar var vi til Begravelse, gamle Møller Josefsen er død og blev begravet her, han blev 87 Aar, der var et mægtigt Følge, Kirken smækfuld og til Kaffe i Forsamlingshuset var der omtr. 200 Mennesker. Fatter og mig blev dernede for der var Venstremøde m. Film bagefter, saa gik vi ind til Mathisens den Timestid der var mellem Møderne. Mon jeg har fortalt at Svend Holberg har købt Harald Kofods Ejendom paa Solbakke og skal giftes nu i næste Uge. Karoline ringede og ønskede til Lykke, de har jo altid Fødselsdag Dagen efter mig, da blev ”Ria Senta” 92 Aar og hun er rask og rørig, ser bare daarligt. Der er en Kone her i Østerlars som vi ikke kender, hun tog til Rønne i Forgaars at se til en syg Søster og der fik hun et Hjerteslag og faldt død om ved Sengen og lidt senere døde ogsaa den syge Søster der er saa mange der dør paa den Maade nu om Stunder synes jeg. Kan du ikke sende mig Dagny og Thorkilds Adresse saa kunde vi da sende dem et Julekort. Hvordan gaar det Jens Frandsen med at undvære Dagny?
I Aften er der Ølgilde i Forsamlingshuset, men jeg tror nok vi bliver hjemme for Inger har bedt Fremmede i Aften Bodil og Charles, Aksel og Rigmor, Helga og Holger og Ruth saa det er nok lige saa morsomt hjemme. I Gaar gjorde Inger rent i det lille Køkken, saa er vi færdige med Hovedrengøringen for denne Gang. Nu er det snart Julegaverne det staar paa. Jeg fik forresten 4 Dessertsker af Faer og Inger til Fødselsdagen. Jeg tillader mig at sende Ønskeseddel til Jul saa kan Du sende mig en fra jer næste Gang du skriver.
Jeg fik et Par Polyfoto af Edel nu i Mandags, hun havde været med Bertha i Rønne forleden og bleven taget. Jeg er ved at faa Kjolen færdig nu, men om den passer er jo spændende for jeg tør ikke prøve den paa Kirsten da det skal være en Overraskelse. Hun er saamæn begyndt at gaa med Anton Jørgensens Pibel paa Søndagsskole, jeg spurgte Kirsten hvad de lavede paa Søndagsskole saa sagde hun: ”Vi synger om et Himmelens Vejr” og saadan noget. Hun forstod nok ikke ret meget af det, men naar hun sidder stille og har Lyst til at gaa med saa gør det jo ligemeget. Troels er et forfærdeligt Ederjern til at ”regere” han kryber op over Sofarykket og ned igen og falder og slaar sig lidt og paa'en igen, jeg er ved at blive helt ør i Hovedet af ham naar de kommer hjem, de var hjemme i Søndags i Stedet for i Mandags.
Ja saa vil jeg slutte med en kærlig Hilsen fra Morfar og Mormor.
Jeg skulde hilse fra Inger

Ønskeseddel til Jul 1937
1 Kagekniv
1 pænt Halstørklæde
Dessertskeer
1 Julebog
1 Par varme Sko

 
  8.12.1937
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Familien Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegd Onsdag 8-12-37

Kære Gudrun
Jeg faar vel se at faa skrevet lidt i Dag for i Morgen skal vi slagte Grisen saa bliver der jo andet at slaa Hænderne i. Slagteren kommer Kl 7 om Morgenen saa vi skal jo tidlig op og faa Vandet varmt ellers bliver den jo gal. Nu er den gamle ”Dammemoer” som vi kaldte hende ogsaa død hun var ogsaa 78 saa det var jo ikke saa galt. Forleden Dag blev Svend Holberg gift, og Agerbygds og Hjalmar Josefsens kørte sammen i én Bil og skulde til Bryllup saa var der saa fedtet paa Vejen at Chauføren mistede Herredømmet over Bilen og den kørte mod Vallensgaards Havegærdet og de kom lidt til Skade allesammen, saa de maatte paa Sygehuset og forbindes i Stedet for at komme til Bryllup. Ejnar fik det ene Øre halv afskaaret og Thora fik en Flænge i Panden og det ene Ben forstuvet, Josefsens slap vel lidt bedre men skidt er det nu at komme ud at køre paa den Maade. Vi var en Bilfuld forleden Aften henne paa Husholdningsskolen i Taage og Bælgmørke men det gik jo meget godt. I Aftes var der Læsemøde hos Lærer Andersens, der var allerede brune Kager og Tvebakker af Julebagning. Vi pressede Most i Gaar af nogle Æbler med en lille Maskine som vi laante paa Søndregaard, vi havde bare Lyst til at prøve og der blev altsaa noget der egner sig til Marmelade foruden det der gaar i Svinespanden. Af to Kurve Æbler fik vi vel 3 Liter Most og en lille Krukke Mos samt nogen tynd Saft som egner sig til at drikke som Saftevand. Vi tørrer ogsaa en Del Æbler og spiser saa mange vi kan saa nu begynder det alligevel at skorte paa dem. Hvis du vil have nogle tørrede Æbler kunde du jo lige sende et Par Ord inden vi sender Julepakke. Kunde du ikke ogsaa bestille en Bismer til Anker i Brugsen, der er vel forskellige Størrelser men du ved maaske hvad han skal bruge den til om den skal kunne 25 [pund] eller flere Hundrede, det ved vi jo ikke, men kunde jo betale den senere. Nu er jeg vel nødt til at adressere Brevet til Søster Kure for hvis der staar dit Navn udenpaa saa brækker jo Anker det uden videre hvis han er der naar Posten kommer. I Dag sneer det temmelig godt, det er kedeligt at faa Vinter nu, det kunde gerne vente til Juleaften med det Snevejr. Tak for det Billede jeg fik til min Fødselsdag, hvor har I faaet det fra? Fortæl om hvad det bliver til med Skolevæsenet, det har du aldrig nævnet siden I skulde til Møde. I Sandkaas har de det jo ved det gamle endnu saa vidt vi ved, jeg ved ikke naar Storken skal komme men rimeligvis ved Juletid efter hvad jeg synes det ser ud til. Jeg har fundet noget af Ellens Trøjegarn nu og sender det saa. Der blev sagt nu til Morgen at Anton Kjeldsens Far er død i Gaar, mon de saa skulde komme herover? Vel næppe. Ja saa ved jeg vel ikke mere for denne Gang. Inger har travlt med Forberedelser til i Morgen. Rigmor er flyttet hen til Karetmager Jensen i Østermarie som Husholderske i Dag, den anden var bleven syg. Johannes fylder 14 Aar i Dag. Mange kærlige Hilsener til jer alle fra Mormor.

 
  23.12.1937
Else Jørgensen og Alfred Jørgensen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort:
Poststempel 23.12.1937

Hr og Fru
Anker Frandsen
Ousager
Ousted

Julen 1937

Vore bedste Ønsker om en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar, med Tak for det gamle Aar, sendes Dem alle fra
Poul Else og Alfred Jørgensen

 
  23.12.1937
Karen? til Gudrun Dam

Julekort:
Poststempel: 23.12.1937

Fru
Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Ousager pr. Lejre

Aavang, Østerlars Jul 37

Kære Gudrun!
Du og Dine ønskes en god og glædelig Jul af os alle her.
Din heng. Karen

 
  28.12.1937
Hansine Dam til Gudrun Dam

Julekort:
Poststempel: 28.12.1937

Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Aakirkeby

Kære Gudrun
Tusen Tak for Brevet du er jo dygtig til [visket ud] kunde morsomt [visket ud] i kan, glæder mig [visket ud] var glad ved Pakken godt de passede, haaber i fremdeles maa faa en god Juleferie du skal høre mere senere.
Vi har det godt raske. Tak for Billederne.
Hils alle saa godt.
Faster Hansine

 
  29.12.1937
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Fru Gudrun Dam Frandsen
Skolegaarden
Ousager
pr Lejre

Hullegaard 29-12-37

Kære alle tre!
Tak for Brevet i Gaar, ja det var jo en trist Nyhed, men jo dog paa en Maade godt at han slap for at ligge der hjælpeløs i længere Tid. De fulgtes næsten ad Karen Marie og ham, de havde jo fulgtes ad fra smaa af. Vi har jo talt frem og tilbage om at rejse, men tror dog det er bedst at blive hjemme. Det er jo godt nok Vejr nu, men kan jo snart forandres saa det kan blive fælt naar vi skulde hjem igen og de vilde vel undres mere om vi kom, Familien mener jeg, end om vi bliver væk. Vi var til Pihls i Aftes, Inger og mig, sammen med Karen Rasmussen og Gunhild og Aages, samt Lærer A. De fortalte at Post Johansen havde faaet en Hjertelammelse 3 Juledag da han kom hjem og havde gaaet Post, han havde ikke fejlet noget men faldt om i Gaarden og Doktoren troede ikke han kom over det, men endnu lever han vist. Der er saa mange der dør pludselig nu om Tider, ham Chr Jensen i Lindet gik det jo ligedan forleden. Ja man ved aldrig naar ens Time kommer.
Vi skal til Agerby i Aften sammen med alle Magda Josefsens Ungdom, Svend er jo bleven Sognebo og Vilhelm er hjemme med Kæreste i Jul, det kan nok blive hel morsomt. Og i Morgen Torsdag holder Onkel Chr. sit Julegilde i Stedet for den 4
de saa skal vi jo derhen. Det er ellers et rædsomt Føre, saa glat, Pihl maatte have Hestene for og trække Bilerne op ad Bakken i Aftes, men det er jo ogsaa en fæl Bakke der om Havehjørnet, de kan ikke rigtig faa Fart paa. Nu skal jeg vel ogsaa fortælle lidt om Juleaften. Risebæks kom jo hjem som van og fejrede Aftenen her og det gik jo meget godt. Tak for Pakken, jeg fik nu ikke flere Kageknive, men derimod fik jeg 12 røgfarvede Glasasietter til Is eller henkogte Frugter samt 12 smaa kulørte Glas, dem bruger de meget herovre til Sodavand og den Slags Læskedrikke efter Bordet. Det fik jeg af de 4: Helga og Holger og Inger og Johannes, Anna Val nøjes altid med at sende et Kort.
Fatter fik en Pengebog af Inger og et Halstørklæde af mig. Helga fik et Par Fade til sit Spisestel af os og en Taske af Holger og Holger fik en Skjorte og et Par Strømper af os og et Skriveunderlag af Inger og Joh. og Helga fik en Fjerkræsaks af Inger og Joh. og Inger havde strikket en Slipover til ham og vi gav ham en Skjorte, og det havde han ogsaa faaet af Smedebonden saa fik han et Sæt Interlook Undertøj hjemmefra og en Bog af sin Søster og Inger fik ogsaa en Bog af hende og saa fik Inger et stort Syskrin en rigtig Egetræskiste m. smedede Jernhaandtag og Navn og Aarstal paa Størrelse som din den grønne, men altsaa endnu pænere. Den har gamle Bramming lavet, han er jo Snedker. Fatter kunde ingenting finde paa til mig, men jeg køber mig nok en ny Kittel naar jeg kom­mer til Bys, for den jeg fik af Jørgensens i Sommer er krympet saa den passer bedre til Inger nu den er bleven vasket. Fru Jørgensen har saamænd strikket en lille Dragt til Troels og sendte til Jul, nydelig, lyseblaa, og den passer ganske, det er vel nok rørende, godt vi ogsaa sendte dem en lille Pakke. Ja og saa havde Andreas i Bygaden tegnet Aakirke til os, det kan han jo, han har snart tegnet mange forskellige bornholmske Billeder, det er rigtig godt jeg skal have det i Ramme. Rigmor og Aksel er rejst til Sjælland i Julen, der er en Søster til Aksel der blev gift i Sommers og boer ved Glumsø og der skulde de nu samles med den øvrige Familie, det er jo ikke saa langt som til Silkeborg. Nytaarsaften er det Meningen at Hedvig og Marie og maaske Dagmar skal komme og besøge os og 2
den Nytaarsdag skal vist Inger have nogle Kammerater i Besøg, ellers skal vi nok ikke have noget Julegilde, vi havde Læsekredsen min Fødselsdag og hele Familien den 16de August saa der er ikke nogen særlig der staar for Tur, Agerbys var ogsaa her den 22de Nov.
Herluf ringede forleden og vilde vi skulde komme derhen en Gang og vi bestemte saa Nytaarsdag, men om vi tør køre paa de glatte Brødder er jo et Spørgsmaal, men Føret kan jo enten blive værre eller bedre inden den Tid. Jeg troer ellers de venter Storken nu i denne Tid men derfor kan vi jo godt komme, dine Søstre kan jo holde sig længe, de er ikke saadan som du der ikke kan gøre dem færdige. Naa det er jo ikke noget man selv er Herre over, men vi haaber det skal lykkes for jer ogsaa at faa levende Børn, det er saa lidt med den ene.
Troels er vel nok en Svend han taler ikke saa daarligt nu og kravler forfærdeligt op alle Vegne, jeg er helt nervøs naar de kommer for han er saa rask at jeg kan ikke være med. Han fik saa mange Grise til Jul og et Par smaa Heste men de skal jo altid slaas om det samme, saadan er de jo i den Alder. Kirstens Kjole passede rigtig godt og hun ser saa sød ud med den. Og hun fik et lille gult Armbånd af Farmor, det er hun jo meget stolt af. Vi var dernede Juledag og spiste Hanesteg, de havde ingen Gæs eller Ænder i Aar saa gav jeg dem en Hane vi fik lidt før Jul, vi havde jo 2 Gæs og slagtede Gris ogsaa saa vi kunde nok afse lidt. De havde Bakkegds og Ellesgds i Aftes dernede. De har nu faaet det dejligt nu, elektrisk er nu en stor Behagelighed og saa nemt. Paa Hoppegaard venter de ogsaa en Arving i denne Tid, de har faaet Karen Juul til Pige i Vinter, en af Ingers Højskolekammerater, og de har faaet Malkemaskine for det er jo ikke let at faa nogen til det. Nu Henrik er borte er der jo godt nok at være. Gunhild er saa tynd og jammerlig. Jeg sagde til hende hun skulde flytte ud til jer bare en Maaned og tage en halv snes [pund] paa, for det plejede jeres Piger. Hun skulde have Piskefløde og den koster 15 Øre for 1 Pgl i København, saa det er jo dyrt. Nu er her nok ikke Plads til mere. Hils Familien fra os, vi kan sende en Krans senere naar de mange der er nu begynder at visne, ikke sandt?
Hils lille Ellen saa godt fra os og I andre hilses paa det kærligste fra os tre her.
Mormor
Müller har jo fortalt det hele men jeg maa dog bede dig hilse dem der spørger til os. Det bliver nu et savn med de gamle det er som det gamle Sjælland forsvinder fra vor Horisont. Vi har talt om at ringe til jer i Morgen Fm mel. 8 og 9 faar vi ikke Forbindelse ved i altsaa i Overmorgen at vi tænkte paa det.
Mormor og de Unge er gaaet til Julegilde paa Agerbygaard og saa skulde Morfar sende dette Brev afsted, Karl altsaa vores Karl skal have det med til Toget naar han faar malket han er altid borte om Aftenen, for det meste hos Povl Pedersen, Drewsens Efterfølger som er Købmand og Konditor og hvor Sognets unge Mænd samles om Aftenen og ryger Tobak samt spiller Kort og drikker Kaffe. Med Hilsen til Ellen og jer store fra Morfar.

 
  30.12.1937
Hedvig Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort:

Hr og Fru Frandsen
Skolegaarden
Ousager
pr Ousted [rettet af postvæsenet til Lejre]
Roskilde

Aakirkeby d. 30-12-37
Idet vi takker for Julehilsenen sender vi jer de allerbedste Ønsker for det kommende Aar. Jeg har jo Ferie i 14 Dage og i Morgen tager Dagmar, Marie og jeg en Tur til Hullegaard. Hvis jeg faar Tid i nær Fremtid kommer jeg en Tur ud til jer igen. Tak for sidst!
Hilsen fra os alle her, Hedvig

 
  12.1.1938
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Hullegaard 12-1-38

Kære alle tre!
Glædelig Nytaar faar jeg vel ønske jer det glemte jeg vist forrige Gang, og tak for indlagte Referat af Begravelsen m.m. Vi er ene hjemme i Dag og i Morgen for Inger er en Tur henne paa Husholdningsskolen og skal lære at væve. Vi tog til Aakirkeby begge to i Gaar med 11 Toget for Inger vilde have en ny Frakke der aabnedes det aarlige Udsalg baade hos Mathea Ipsen og hos Joh. Hansen og Aaby Svendsen har Flytte Udsalg saa der er nok at faa. Vi gik nu til Joh. Hansen og købte Frakke, hun fik en Ulster, brun med lyse Stænk i og Spændetamp i Ryggen, en tyk dejlig én der havde kostet 88 Kr men var nedsat til 65,50 tror jeg det var, og jeg handlede saa videre om Eftermd. men hun skulde med 2 Toget til Nylars, hun har bestilt en af disse smaa Tøndervæve til godt en Snes Kr. der kan vel ikke væves ret meget paa dem, men de er nu moderne for Tiden. Saa er de jo ogsaa nemme at flytte med, saa de andre Søstre ogsaa kan laane dem hvis de har Lyst. Der kan jo væves yndige Puder og Løbere og saadan noget. Det er vist meget hurtigere end at sy. Vi har ikke hørt noget fra Sandkaas siden vi var der henne Nytaarsdag, hver Gang Telefonen ringer tænker jeg det er vel derfra, men endnu har der vel ikke sket noget, ellers fik vi det vel nok at vide.
Edel var med Bertha paa Værmelandsgd i Julen med sin nye Kjole paa den kunde lige gaa an paa Størrelsen og hun var rigtig sød i den, nu snakker hun hel godt og opfører sig mindst lige saa pænt som Kirsten, hvem der havde travlt, det var Emilie med sin lille ”Neles” som Kirsten siger, men han er rigtignok deres Overmand i at synge, han kan mange Melodier hel rigtig baade ”Lul lul Rokken gaar” og mange andre. Han vendte sig mod sin Mor da hun skulde hjælpe ham at synge ”Herrens Røst som aldrig brister” og sagde ”Fejl” og det var det nok ogsaa et Sted men han er jo kun 2 Aar, det er rart hvad han kan drive det til paa det Omraade ad Aare. Paa Bakkegaard har de faaet en Søn i disse Dage, og Fru Lærer Andersens Søster i København har faaet Tvillinger 2 Drenge nu for nylig.
Jeg var til Onkel Ludvigs i Gaar, den Tid jeg ikke var i Byen for det var saa rædsom Glat (m. stort) at jeg ikke turde gaa ned ad Doktorbakken men nøjedes med at gaa saa lidt som mulig. I Dag er det Ellens Fødselsdag hun bliver vist 37 Aar, de er ved at blive gamle alle de Børn, Marie blev vel 30 nu før Jul. Onkel Ludvig er i Banken endnu men det er nok paa det sidste med ham nu. Hvordan bli­ver det nu med jeres Komedie, skal I spille med nu?
Vi har haft travlt med at læse en Bog som hedder ”Borte med Blæsten” en tyk i 5 Dele som er saa rost, jeg ved snart ikke om det er umagen værd, men man kan jo næsten ikke være bekendt ikke at kende den, godt er den jo skrevet men en trist Slutning synes jeg nok det er. Naa hils Ellen mange Gange fra Morfar og Mormor. Og Søster Kure ogsaa.

Hvordan havde det saa gaaet Jeres Karl paa hans lange Cykeltur? Helga venter at faa Brev fra jer en Gang ellers skriver hun aldrig mere.

 
  13.2.1938
Anna Valborg Dam til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Sandkaas Søndag [13.2.1938]

Kære Gudrun og Anker
Ja, Mor har jo skrevet at her er kommet en Dreng - det skete om Morgenen d. 1 Februar. Her er det stadig gaaet os begge godt jeg stod op den 6. Dag, det var nok meget tidlig, men jeg fik lov til det af Jordemoderen - en fra Rønne - som gjorde Indtryk af at være meget dygtigere end den Fru Christiansen, vi har i Allinge. Den lille Dreng er saa dejlig rollig, men han har allerede taget godt paa, han græder ikke meget, men drikker paa Livet løs og sover mellem Maaltiderne. Mor troede, at I gerne kom til Bornholm, men nu faar vi maaske Vinter, saa er I vel betænkelige for Ellens Skyld, ellers er I jo hjertelig velkomne her ogsaa. Hvis I tør binde an med at overnatte her, saa har vi jo to Barnesenge foruden Lillebrors, og noget at lægge i den kan vi vel nok finde. Naar det saa bliver godt gennemvarmet ved Kakkelovnen og vi ellers iagttager alle Forsigtighedsregler skulle vi vel ikke faa Ellen syg. Hun bliver jo saa let forkølet ikke? I kan jo skrive til os en Gang, vi synes jo, det er saa lidt kun at ha' jer en Eftermiddag sammen med alle de andre og vi kører jo ikke ud med saa lille en Unge nu i Vinter. Kunde I ikke tage med Toget til Sandkaas fra Rønne lige saa godt? Mor sagde ogsaa noget om, hun synes I skulle staa Fadder. Det kan vi ikke spørge jer om, da den lille Dreng ikke bliver døbt, før han selv vil. Jeg skriver ikke mere nu, da jeg skal skrive 3-4 andre Steder hen ogsaa, Herluf, Bertha og Edel har nu ogsaa bestilt paa at faa noget med. Kærlig Hilsen fra A. V.

 
  16.2.1938
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Hullegaard Onsdag Aften [16.2.1938]

Kære Gudrun og Anker!
Nu er det jo min Tur til at skrive, jeg skulde skrevet i Aften, men Johannes kom og saa satte vi os til at spille Matador og det tager Tid saa nu er det temmelig sent, men jeg kan jo godt skrive lidt alligevel.
Vi var i Sandkaas forrige Søndag altsaa den 6te og da var Fruen saamæn staaet op, saa det var jo meget fermt, det var jo ikke mere end den 6te Dag og Drengen var paa 8 [pund] en dejlig Unge saa køn som nogen kan være. Men ellers synes jeg de er lidt mærkelige derhenne. Jeg havde Daabskjolen med derhen for saa kunde de jo bruge den naar de vilde og de sagde ikke noget til det, men da vi kom hjem sagde Inger at det var ikke deres Mening at Barnet skulde døbes, de er ved at blive Baptister eller saadan noget. Jeg synes godt de kunde sagt det til os gamle ogsaa men det havde de altsaa ikke Mod til, og Barnet havde heller ikke noget Navn at jeg hørte, saa jeg ved ikke hvad det bliver til. De er jo saa løjerlig overspændte allesammen derhenne, somme er Tungetalere og andre er af andre Slags, det er vist heller ikke rigtig Baptister de skal være efter hvad Helga mener men hun kan ikke huske hvad det hedder. Der er vel ikke noget at gøre ved det, jeg skal tale med Pastor Hansen om det en Gang jeg træffer ham.
Eli Hansen Krusegaard er jo gift med en Kommunist af de rigtig røde, de var i Rusland begge to en Tur i Sommers, deres Dreng er heller ikke døbt, men det er vel fordi de er Fritænkere. Man kan ikke sige at Børnene gaar i deres Forældres Fodspor, men det er jo dog bedre de bliver Baptister end Kommunister. Edel er blevet saa sød nu, og kan tale næsten rent, det har jo været lidt svært for hende før. Og lille Troels siger han er ”Mormors bitte Horra” han er en værre Sprællemand. Vi bagte i den store Ovn i Gaar og i Dag har Inger vasket Storvask, og saa har vi afleveret Pakhusregnskabet ogsaa i Dag saa nu skulde man til at sy lidt, i Morgen er der Spiselæsemøde paa Hjortegaard saa skulde man vel se at komme derop. Ellers noget nyt er her vist ikke, ja Helga skal slagte Gris paa Mandag saa skal vel Inger derned og hjælpe til et Par Dage, det glæder mig at den bornholmske Pølse alligevel har faaet Indpas paa Sjælland og slaaet godt an. Johannes har fæstet sig paa Værmelandsgaard igen til Sommer, saa Inger bliver vel paa Bornholm, hun har vist omtrent lovet at hjælpe dem lidt i Turisttiden paa Hoppegaard om jeg saa kan faa nogen anden ved jeg ikke. Noget Bryllup bliver her sikkert ikke det første Aar, jeg tror Johannes skal paa Landbrugsskole næste Vinter, det kunde han jo ligesaa godt gjort i Vinter, men det var vist ikke rigtig Meningen at han vilde men Kristian og Fatter har nok raadet ham til det. Mon det er de Film du mener?
Det er jo meget at Ellen kan begynde at malke, men det er vel nok et Par Aar for tidlig at købe Spand og lade hende malke ret meget. Ja nu kan I jo godt komme naar som helst for noget Barsel bliver der vel sagtens ikke i Sandkaas men derfor kan I jo godt besøge dem og se Horrijn. Jeg kan nu ikke rigtig forsone mig med det at de ikke mener de tør bruge Barnedaaben men jeg har jo heller ikke snakket med dem om det for jeg har jo intet vidst, det er heller ikke saa nemt.
Jeg kan jo skrive lidt mere i Morgen for nu er det nok ved at være Midnat. Tak for Laanet af Tryksagerne.
Ja saa er det bleven Torsdag Formd det har frosset temmelig haardt i Nat alting er overlagt med Rim saa vort Vasketøj hænger i Haven og skinner, men tørt er det jo ikke, det kommer vel senere for Solen skinner dejligt. Her er jo ikke noget særligt at tilføje. Inger fylder jo Aar næste Lørdag kanske I kommer til den Dag eller til Mathias's 60 Aars Dag, men det holdt han jo i Fjor saa er det vel bedre til Johannes's Fødselsdag den 23de Marts hvis det ikke bliver Foraar saa I faar travlt paa Marken til den Tid. I Aar skal vi vel til Jubilæumsdyrskue, det falder jo ved Din og Ellens Fødselsdag saa det kunde jo være morsomt at rejse da hvis det kan ordnes saadan, det er jo altid i Kløverhøsten. Morfar siger jeg skal hilse de smaa saa meget, det er vel Jer alle tre han regner for smaa.
Ogsaa en kærlig Hilsen fra Mormor.

 
  30.3.1938
Hedvog Andreasen til Skolegården og Vilhelmine Andreasen

Aakirkeby d. 30-3-38

Kære Ellen, Gudrun, Anker og Faster Mine!
Først vil jeg sende jer Moders og min bedste Tak for den dejlige Dag, vi tilbragte hos jer. Moder var meget glad ved at komme ud og se hvordan I boede; jeg var ogsaa glad ved det, men jeg har jo set det før.
Vi kom godt til København og Alfred var ved Valby Station og hentede os; deres Lejlighed ligger 7-8 Min. Gang fra Stationen. De har faaet en dejlig Lejlighed og Dagmar og Oda var lige i Færd med at sætte Gardiner op over det hele da vi kom. Nogle af Møblerne var ogsaa kommet, men ikke alle; men vi fik alligevel et Indtryk af hvordan de skal bo.
Resten af Dagen tilbragte vi ude i Odas og hendes Søsters Lejlighed og Rejsen hjemad gik udmærket, det var helt stille, saa den klarede vi fint. Vi kan hilse fra Onkel Andreas og Inger, vi talte med dem i Mandags Aften; de havde det vist udmærket.
De første Dage herhjemme har jeg taget den lidt med Ro, og jeg har nu snart faaet udsovet og kan igen begynde med fornyede Kræfter.
Vejret er ikke saa varmt og Foraarsagtigt længere saa det varer nok lidt inden vi igen kommer ud i Haven; men det er jo ogsaa tidlig, saa det gør jo ikke saa meget.
Ellers troer jeg ikke, der var noget særligt og slutter med de bedste Hilsner fra hele Familien her til jer allesammen
v. Hedvig

 
  30.3.1938
Andreas Dam til Skolegården og Vilhelmine Andreasen

Postkort:

Frk Ellen Frandsen
Skolegaarden
Ousager
pr Lejre

Hullegaard 30/3-38

Tak for Brevene vi har jo ogsaa talt med 238 de var staaet af i Valby og været hos Alfred hvor de hængte Gardiner op og gjorde Huset i Stand i deres Fritid. Her paa Bornholm er nu ikke meget morsomt. Sommeren er forlængst borte med Blæsten som i Gaar var haard fra S.V. med Regn. Naa vi keder os ikke vi flytter lidt om med Træer og Buske naar vi har Tid til Fornøjelser. Inger skulde skrevet men det blev ikke til noget hun siger det er bedst Mormor bliver hos jer til hun faar lidt aaromlad.
Hilsen til Skoleg. fra Hulleg.

 
  4.4.1938
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Hullegaard Mandag Aften [4.4.1938]

Kære Gudrun og Anker og Ellen
I undres vel paa hvor langt jeg er kommen siden I saa mig sidst, men jeg er nu kommen lykkeligt og vel hjem. Det er vel bedst at begynde med Begyndelsen. Vi kom jo derned i god Tid og fik Tøjet sendt og jeg fik Billet og saa kom jo snart det Tog fra København og Hans Hansen fik en fin ung Dame med en mægtig Buket i Favnen at køre for. Der gik en anden ung Dame og smældede Dørene hun ventede øjensynlig nogen, og lidt efter kom Frede med Jumben med Stine og Snork, Stine skulde rejse til København og Frede skulde hente Damen, hun havde saa megen Bagage at man skulde tro at hun skal blive der længe. Stine sagde det var en Kusine til Ester. Jeg kunde altsaa godt faaet kørt til Lejre med Frede, bare vi havde vidst det. Jeg havde nu faaet en Returbillet i Stedet for en enkelt som jeg bad, men jeg gik op paa Valby St. og fik den godtgjort. Saa tog jeg ud til Alfred, det er ikke langt fra Stationen, Oda var der og lavede Middagsmad, Mørbradsbøf og Rødgrød og jeg blev der hele Aftenen, de er nu ikke gift endnu, men det skal nok først være den 24de da er det Odas Fødselsdag. De har det jo meget moderne, Messingsenge, meget lave, med grønne Dundyner, en lille bitte Spisestue og en stor Stue med Skrivebord og en stor Sofa to Lænestole og en Skrivebordsstol samt et Ottomanbord det fyldte nu ikke meget men det gør jo ikke noget om der er lidt Plads. Det susede jo godt i Træerne i Søndermarken, men jeg tog nu af Sted for det var jo ikke godt at vide naar det blev bedre, de fulgte mig begge til Skibet, det var Bornholm der gik, og der er jo ikke saa god Plads paa 3de Klasse saa jeg flottede mig og tog en Køje og der laa jeg godt, jeg tog Vat i Ørerne og jeg var ikke Spor syg skønt det gik lidt op og ned til Tider. Vi kom ind Kl 7 det var jo strygende Medvind, saa tog jeg til Aakirkeby og ringede hjem hos Onkel Ludvig og spiste Frokost der og saa gik Marie Hedvig og jeg i Kirke og saa spiste vi til Middag og saa tog jeg med 2 Toget til Østerlars og gik ned til Helga, men sikken en Storm det blæste op til i Gaar Middag med Haglbyger, jeg var glad jeg var hjemme for det blev jo værre og værre, i Dag har det baade haglet og sneet og det frøs 2 Grader i Nat. I Aften er det dog stillet noget, men er dog ikke helt stille. I Morgen skal vi have Læsemøde, de har intet haft mens jeg var borte. Karen Pihl er ikke rask endnu, men er vist alligevel lidt oppe. Agerbygds er ude at rejse i denne Tid til Sølvbryllup og Konfirmation i Jylland. Far siger jeg kan skrive at ”Pyt” er død i Dag, det er gammel Ko, hun blev syg og kunde ikke leve. Ellers er her ikke noget særligt, Inger har vist ikke haft Væv oppe mens jeg var væk hun er nu lige faamælt saa jeg faar ingenting at vide af hende. I morgen faar vi jo travlt med at bage til Læsemødet, men jeg skal se om jeg kan finde noget Sølvpapir til Ellen. I skal nok faa lidt Æbler til Paaske, men det har jo skortet noget paa dem. Hvis I sender et lille Stykke Flæsk saa send ogsaa en lille Sortepølse, bare lige at smage for jeg fik jo ingen af Johanne saa jeg længes efter en Mundsmag. Nu nu er det nok blevet Sengetid saa faar jeg slutte med tak for sidst. Du har vel ikke faaet Tøjet ud endnu, ja inden I faar Brevet har du forhaabentlig.
Hils Søster Kure fra mig og mange Hilsener til Ellen fra Mormor
Tirsdag Morgen, det ser ud som et Julekort med Sne paa hver Kvist. Men nu sidst paa Formd. er det blevet til Søle altsammen men stille mildt Vejr. Vi koger Suppe og bager paa Kraft i Formd. Vi har saaet et Stykke Sæd.
Dette her ligner nok Faster Hansine Brev. Hun var forresten ogsaa hos Helga i Søndags.

 
  9.4.1938
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Familien Frandsen
Skolegaarden
Lejre

Hullegaard Lørdag 9-4 [1938]

Kære Børn
Nu har jeg saa pakket en lille Kasse med Æbler, de er nu beregnede paa at spise raa, jeg synes det er Skade at koge dem, vi har ikke ret mange tilbage, Inger havde lavet Marmelade af nogle mens jeg var væk og de holder sig heller ikke alle lige godt heller. De smaa gule er dem vi kalder Jernæbler som jeg kan huske du saa godt kunde lide, Gudrun, ellers der det mest Belle de Boskop, er de ikke pæne? Jeg venter næsten der er Pakke til os i Dag saa bringer vi denne ned naar vi henter den anden, saa jeg kan kun sige paa Forhaand tak. I Gaar kom Agerbygds hjem, de havde haft Lyst til at besøge jer men naaede det ikke de havde jo Returbillet og var med Lyntog helt oppe i Thy.
Præstefruen har ingen Pige faaet saa hun fik nu Elsas Adresse, det var da et Forsøg værd, men du kan jo sige til hende at hun skal betinge sin den Fritid hun vil have for de er vist vant til at den de har altid er hjemme. Her er det stadig noget vinterligt i Nat laa der Sne paa Taget men naar Solen titter frem forsvinder den jo. Jeg var med Lærer Hansen i Sandkaas forleden, de har det jo meget godt derhenne, lille Jørgen vokser godt og Edel er vokset saa meget i Vinter, hun er saa lang at den Pyjamas mage til den Ellen fik af Helga slipper lige neden for Knæet paa hende, hun ligner en 6 Aars Pige paa Størrelsen.
Mon I ogsaa har haft Snevejr og Regn ovre hos Jer og mon du har faaet tøjet tørt endnu, her har det nu været meget ustadigt, somme Tider skinner Solen saa dejligt og saa om lidt suser en Haglbyge i Trætoppene. De fleste her har vel Sæden saaet, vi mangler altsaa et Stykke, vi kan jo saa se hvilket der bliver bedst. Jeg har lagt et Par Kataloger i Kassen til Ellen at klippe ud og saa lidt fint Papir. Henne hos Herluf og A. V. havde de travlt med at plante Asparges ude paa Bakken og de havde ogsaa plantet ca 30 Frugttræer. Bertha var saa rød i Kinderne og saa saa sund og kraftig ud, hun vilde helst gaa ude som Søster Kure sagde A. V. Hun var ved at strikke sig en højrød Badedragt om Aftenen. Harald kom ofte derhen en Tur nu, Bertha har nok Herretække ligesom Søster og de tænker ikke paa at hun kun er et Barn paa 14 Aar.
Nu vil jeg vente lidt med at skrive mere, for kanske Posten har Pakken med, saa kan jeg jo se paa den først. Naa nu var Posten her men han havde jo ingenting saa kan jeg jo godt gøre dette færdig og leve i Haabet. Fik i nogle Kyllinger? henne i Sandkaas har de 300 og i Risen 200 vi har ikke engang en liggegal Høne endnu men det kommer vel senere. Saa længe det er saa koldt haster det nu heller ikke saa meget. Skete der nogen skade under Stormen ude hos Jer i København var det jo ikke saa lidt, her var ogsaa Lone i Arbejde forskellige Steder. Saa maa I have en kærlig Hilsen allesammen fra
Mormor

 
  29.4.1938
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Familien Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegaard Fredag [29.4.1938]

Kære Gudrun og Anker
Ja dette faar du nu ikke Lørdag for jeg synes jeg skulde da have lidt at skrive om og derfor faar I det først paa Mandag. Vi var jo nemlig til Sølvbryllup i Gaar paa Aavang. Karen har jo været temmelig meget syg i Vinter men nu gaar det jo nogenlunde igen. Læsekredsen var jo der alle saanær som Hans Pedersen han var i København, og saa Agerby og de gl. Lunds, Pihls Søskende og Aage og Kamilla og saa Skovsmindes og Hans Peter og Ingeborg Andreasen. Karen Fredes kokkererede og Inger, Ruth og Else vartede op, Børnene var med til Bords. Vi fik Suppe, Fiskemedaljer og Flæskesteg m. Tilbehør samt Is og Kransekage samt Kaffe. Saa fik de jo baade Øl og Sjusser paa Salen bagefter, Herrerne altsaa. Jo de forstaar hvordan det skal være. Vi, altsaa Læsekredsen gav dem et Kaffestel med Sølvkanter og Aages en syvarmet Lysestage, Agerbygds og de gamle hver en 4 armet Lysestage saa nu kan de da faa Lys tændt. Børnene gav dem et Ottomanbord eller hvad det kaldes, saadan et lille lavt et, nydelig poleret til at sætte mellem 2 Klubstole. Saa var der jo Blomster i Mængde og Telegrammer ligesaa, Sølvskeer og Glasskaale var der ogsaa, alt i alt var det vist meget vellykket. Jeg talte lige med Broder Ludvig i Telefon, de har jo været i København i 8 Dage til Alfreds Bryllup, Ludvig havde været syg derhenne og haft Doktor Thamdrup til at kurere paa sig men nu var de da komne hjem i Gaar Morges.
De havde jo faaet saa meget pænt i Brudegaver, Malerier Gulvtæppe m.m. Ludvig havde jo ikke været med i Kirke eller til Middagen der spistes hos en Søster til Oda ude paa Amager. Men hele Selskabet havde saa været derude om Aftenen saa han ogsaa kunde være lidt med. Herhjemme fra, som de siger i Radio, kan meldes at vi har vasket og faaet det tørt i Gaar og Inger ruller og stryger i Dag, jeg har faaet Hul paa Benet nu saa jeg kan ikke taale at gaa ret meget, det er nu kedeligt for Inger skal jo ud i Haven og vi er jo heller ikke færdige med Hovedrengøringen, Helga var hjemme og hjalp Inger at sætte nyt Tapet i Sovekammeret forleden Dag men saa havde jeg jo Lillebroer at passe og Maden. Nu tænker jeg de er begyndt at rive Væggene ned i Risesbæk for de skulde jo til det saa snart Vejret blev til at have med at gøre. De havde Fremmede i Søndags for saa vil det vel nok vare noget inden de kan have det igen, det er jo Troels's Fødselsdag den 6
te Maj, husk det, og saa Holgers den 23de Maj. Ellers husker jeg ikke noget særligt, vi saaer Roer i Dag og Sæden er jo grøn, men ellers gaar det jo smaat med at grønnes for vi har jo haft temmelig Nattefrost, ikke de sidste 2 Nætter. Saa til Slut en kærlig Hilsen til Jer alle fra Morfar og Mormor
Har saa Katrine faaet nogen Pige?

I har vel faaet den Kasse med Æbler, det har du hel glemt at Bemærke.

[I brevet er et lille sammenfoldet kort med billede af Rødhætte og ulven, på forsiden skriver mormor]:
Rødhætte og Ulven i Sengen
[dernæst]
Kære lille Ellen
Mormor sender Dig et lille Brev med Billede paa. Hvordan har du det nu, du gaar vel hele Dagen ude i Gruset eller i Stalden.
Nu kommer vel Grete, saa kan du jo ogsaa tale med hende.
Hvad mon den lille Fætter skal hedde, det faar du fortælle mig næste Gang.
Saa faar Du mange kærlige Hilsener fra
Morfar og Mormor

 
  11.5.1938
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegaard 11-5-38

Kære Gudrun!
Det er vel bedst jeg skriver i denne Uge kanske vi saa kan komme i Orden igen for de sidste Gange har vi jo skrevet paa en Gang. Vi var ikke til Lillebroers Fødselsdag for de laver jo om i denne Tid, vi var dernede i Gaar og fik Børnene med os hjem for det bliver jo ved at være saa koldt og naar der saa ikke er hverken Loft eller Vægge saa er det jo ikke godt, der er nok tæt i den bedste Stue, men der vil de skam ikke være ret længe, de vil jo ud og se hvad der foregaar. Lillebroer har næsten ikke Skind i Ansigtet men er saa rød som en Hane paa Skæget, der er vel Vinden der tager det. Her gaar de i Haven hos Inger her er jo lidt mere Lunt og saa kan de da komme ind og varme dem en Gang imellem. Sikke Redelighed paa Sandjorderne i Aar det er godt vores bliver hjemme. Det er ogsaa en farlig Tørre det bliver ved at være, det grønnes kun smaat eftersom det begyndte tidlig. Vi har som vel er ingen Smaakreaturer i Aar endnu det er ikke nemt for dem der har smaa Gæslinger, vi venter Ællinger i næste Uge og da venter vi ogsaa Kyllinger, det maa vel en Gang blive varmere i Vejret.
Har I begyndt at tynde Roer ud, der er jo enkelte ude ved Neksø og Rønne der har, men heromkring er de ikke opkommet endnu. Naa saa lille Fætter kom til at hedde Karl, hvem stod Fadder? Nu er det jo spændende hvad den næste bliver i Risen Dreng eller Pige. Hvor er saa Elsa flyttet hen? Og har I set noget til Jens eller hvad det var han hed, Fredes Fodermester der rejste til København, mon han er der endnu. Hvordan gaar de saa at være uden Karl? Og hvordan gik det Katrine, fik hun nogen Pige? G
lem nu ikke at svare paa dette her. Rigmor og Aksel er i Silkeborg paa Sommerferie, det er lidt tidlig men nu kunne Aksel faa fri for der var ikke noget rigtig at bestille saa var de jo mest nødt til at tage det, de var ude Lørdag Nat i den Storm det var nok ligesom da jeg rejste. Det blæser jo ogsaa næsten altid saa det er jo ikke nemt at undgaa. Hvordan gaar det med den strikkede Kjole, har du gjort noget ved den, jeg vilde gerne se den naar den bliver hel færdig, kunde du saa ikke sende den i en Æske saa skulde jeg snart returnere den. Jeg har maatte hækle Livstykke til Kirsten og nu strikke jeg Strømper til Basse for de bliver jo ved at være koldt og de gamle er slidt op. I Lørdags var Inger i Aakirkeby og byttede sin gamle Cykle for en ny og gav 105 Kr i bytte, den var nu heller ikke saa meget værd den gl. og saa købte hun Hat og Silketørklæde saa nu er hun fin naar hun kommer i Stadsen.
Torsdag Form. I Aftes var Inger oppe hos Bodil og Charles de havde faaet en lille Pige Dagen før, men de vidste vi nu ikke, de havde det vist meget godt. Jeg sender Pouls Bryllupssang og Pihls Sølvbryllupssang, Pouls maa du gerne sende tilbage, for vi har kun den ene.
Vejret er stadigvæk ens, koldt og tørt. Mange Hilsener fra os alle her, Kirsten og Lillebroer indbefattet.
Mormor

 
  25.5.1938
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Hullegaard 25-5-38

Kære alle tre!
Ja saa blev det jo min Tur igen til at skrive. Inger har travlt med at kalke Bryggerset i Dag, hun vaskede i Gaar saa er der jo Lud og Vand til at gøre rent i bagefter. Tøjet har tørt for her er jo mest altid Tørrevejr i Aar, det vil sige i Aftes stænkede det nu lidt og saa meget mørkt ud saa vi troede mest det skulde blevet til Regn i Nat men det blev saare lidt. Vi fik 12 mm for 8 Dage siden men trænger jo til meget mere. Vi har Tækkemand i disse Dage uden for Porten skal der gøres lidt. I Aften skal vi til Læsemøde hos Pihls, jeg troede ellers de havde gjort det godt nok med Festen forleden, men nu skal de nu til det igen. I Søndags havde vi Besøg af de nygifte og Ellen fra Aakirkeby, Dagny skulde se Skoven naar Frugttræerne blomstrer og det gør de jo, det vil sige Kirsebærrene er forbi men Æbletræerne staar i fuldt flor. Vi kom saa til at snakke om Müllers for nu den 6te Juni fylder Müller jo 80 Aar, saa sagde de, at de havde faaet Brev en Gang i Marts Maaned hos Ludvigs fra Moster Anna at Dagny og Franz var bleven separerede og Dagny var paa Sorø Amtssygehus som Elev under sit Pigenavn. Hvad der nu er kommen dem imellem vidste de ikke, men jeg har tænkt at tage til Rønne til 80 Aars Dagen saa kan jeg vel faa lidt Besked, hvis de ved noget. Det var jo ikke længe det Ægteskab varede. Jeg læste i Avisen i Dag at Pastor Andersen Bethania er indstillet som No 1 ved Gyrsting-Flinterup ved Sorø saa skal vi vel have en ny Præst igen, jeg haaber vi nemt kan faa en ligesaa god som ham, men man ved jo ikke.
Angaende Kyllinger saa er I jo altid heldige, det er mere end vi kan sige vi er. Vi har 28 Købekyllinger som er godt 8 Dage gamle og saa fik vi 4 Ællinger af 10 Æg i Søndags, det er jo ikke meget, men hvis vi beholder dem i Live kan det jo nok gaa an. Pihl sagde i Dag at de havde 5 Kyllinger med 3 Høns og saa havde de købt 25 og dem maatte de selv passe for der var ingen Høne der vilde have dem, det var helt forbandet sagde han. Ællinger skulde de ogsaa have i disse Dage, men den første Høne døde, den næste laa i nogle Dage saa løb den sin Vej og nu troede de ikke der blev nogen. Men de er nu ogsaa altid saa uheldige. Vi skal have Hoppegds herhen paa Lørdag har vi tænkt, vi var jo der til Gilde i fjor om denne Tid og den unge Kone har aldrig været her.
Saa bliver det vel Roetid i næste Uge saa bliver der jo andet at tage vare. Haven er i Orden nu saanær som at plante Tomater og den slags, det har jo været saa koldt i Søndags maatte vi nu fyre paa Kraft for at holde Varmen, det blæste saa meget. Mon I kommer hjem i Sommer eller hvad tror I? Jeg er ikke saa glad for naar Richsbillederne er klippet paa alle Hjørner, saa maa I godt beholde dem. Pemkof det er isenkræmmer P. M. Kofoed Dagnys Onkel i Aakirkeby. Hvis I tager til Dyrskue paa Bellahøj saa var det jo nemt at gøre en Afstikker hjem med det samme, vi er her nok for vi kan nok ikke magte at gaa der og glo, jeg ikke i al Fald.
Hils Søster Kure fra mig og ellers hvem du synes. Mange kærlige Hilsener til Ellen og jer alle fra Mormor

 
  8.6.1938
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Hullegaard Onsdag Aften 8/6 38

Kære alle tre!
Ja saa blev det vel min Tur igen. Inger er til Haandbold i Aften saa her er god Fred og Ro til at skrive. Pinselørdag var jeg en Tur i Aakirkeby og gjorde Fødselsdagsvisit hos Fru Sejer Mogensen hun fyldte 89 Aar og er saamæn rask og rørig som van. Jens og Oline var kommen hjem men hverken Dyrlægen eller Doktoren var mødt, der er jo snart Sommerferie, saa venter de vel til da. Det var fint Vejr, jeg var ogsaa i Bygaden og til Ludvigs en lille Visit. Pinsedag var det ogsaa fint Vejr, da var de hjemme fra Risebæk og Johannes var her begge Pinsedage, men jeg skulde jo til Rønne og gratulere Svoger Müller 2den Pinsedag da rundede han jo det 8de Hjørne. Der kom en Tordenbyge om Formd som gav lidt Regn her og meget somme Steder, men jeg tog nu med 11 Toget ud og skulde spise til Middag hos Frk Nielsen og saa gik jeg til Paradis bagefter og drak Kaffe og spiste til Aften, der var kun mig og Marie Olsen for Ludvigs havde ingen Bil kunnet faa saa kom de Dagen efter. Müller laa nu i Sengen med Bronkittis men var ikke særlig daarlig han kommer nok paa Benene en Gang endnu. Vi talte lidt om Dagny, men de vidste ikke stort mere end det at hun var taget fra ham, da han var uudholdelig at være sammen med. Nu kan det jo godt være hun gerne vilde besøge Jer en Gang, hvis du skriver til hende saa er hendes Adresse bare: Sygeplejeelev Frk Dagny Müller Sorø Amtssygehus men jeg ved ikke om I bryder jer om det.
Naa vi har jo ogsaa været til Anna Valborgs Fødselsdag siden sidst og det var min sandten fint i Aar. Der var Onkel Chr. og Frk Mortensen, samt Mathias og Ebba, Markus og Johannes og saa os tre og Holger med begge Børnene, Helga vilde hellere blive hjemme. Først fik vi jo Chokolade og Kaffe med meget fint Brød mest ligesom ellers, og saa gik Mandfolken jo Tur paa Marken og Hans Peter Andersen kørte en Tur til Sandvig saa kørte Inger og Johannes og Ebba og Troels med der og Anna Val. Frk. M. Kirsten og mig gik lidt i Haven og omkring og saa paa Kyllinger og saadan noget. Hun havde Kogekone i Køkkenet og saa Bertha til at gaa til haande, men det blev sent inden vi kom til at spise jeg troer Kl var 9, det var nu ved Lampe i al Fald, men der havde jo ogsaa været noget at lave. Først fik vi varm, røget, stegt Skinke med grønne Ærter og br. Kartofler det kaldtes ”Byronskinke” og derefter Kyllingesteg med Sølvpapir om Benene fikst op i Luften, og saa noget der kaldtes ”Charlotte Ruse”, det bestod af henkogte Pærer med nugatsovse og Flødeskumsklatter paa Pærerne, det smagte altsammen dejligt, men det flotteste er næsten tilbage, for da vi troede det var Tid at køre hjem betroede Anna Valborg os at vi blev nødt til at vente lidt endnu for Kogefruen var ved at sætte Wienerbrød i Ovnen som vi skulde have til Aftenkaffen, saa vi fik glohede Wienerbrød til Kaffen Kl ½ tolv og saa var det Bal forbi. Mon I fik saa fint da Ministeren fyldte 50, husk at fortælle hvad I fik.
Nu kan jeg ikke mere i Aften. godnat saa længe. [....]
[Brevet slutter her, det ser ud som om der mangler en fortsættelse]

 
  19.6.1938
Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegaard Søndag 19de [juni 1938]

Kære Gudrun m fl.
Det er jo dig der holder Jubilæum denne Gang, ja saa gik du jo om det 3die Hjørne det er jo rundt regnet den halve Levetid eller henad da, det ved man jo ikke, Folk bliver jo gamle nu om Tider. Jeg skulde jo have sendt en Pakke til Ellen, og jeg har ogsaa købt en temmelig stor Dukke men jeg synes den skal klædes paa ogsaa og det har jeg ikke faaet gjort, for jeg har haft travlt med den strikkede Kjole, nu er jeg ved at sy Blomster paa den og sød bliver den nu, men den var slet ikke saa nem at faa rigtig i Halsen, hvor langt er du paa din? Du behøver ikke sende den nu det var nærmest for at se hvordan du var sluppet fra din, men nu er det altsaa bagefter, nu kan vi jo se den naar I kommer. I maa naturligvis komme naar I bedst kan slippe hjemmefra, her kan vi altid have Jer, det er bare at i Sandkaas har de jo kun Vaskerhuset og Loftskamrene nu i Juli, men være hjemmefra en halv Dag kan de vel nok nu de har Bertha. Og Helga har saa pænt nu, vi var der nede i Fredags og fik Børnene med hjem, for de skulde male i Køkkenet og der smører de jo let opad Dørene naar de er nymalede saadan nogle Smaafolk, i Stuen var de lige bleven færdig med at male og tapetsere, Kakkelovnen tager de ud og børster, det er nemt ikke. Nu har de det saamæn mindst lige saa pænt som nogen af jer andre. Helga er jo meget rask efter sin ”Tilstand” men som hun siger hun kan jo ikke tage med paa nogen Udflugt, men besøge dem er der jo ikke Spor i Vejen for, hun kan ogsaa huse Jer om Natten om det skulde være de har jo pænt ”Gæltevælte” nu. Jeg haaber I kan smutte hjem en Tur naar de fleste Jordbær er spist, her har vi smagt de første Valdemarsdagen var det vist, men ikke ret mange. Vi har Roerne tyndede og begyndt at stakke Hø, men der er meget mere at meje, bliver det godt Vejr saa er det snart sjøt. Vi havde tre unge pæne Sønderjyder to Søskende Bastian og en Hans Andersen fra Brøns. I Dag er der forresten Valgmenigheds-Aarsmøde i Neksø og Afskedsfest for Pastor Andersen, men jeg gider næsten ikke tage derud, jeg er halv daarlig til Bens saa jeg vil hellere tage en god Middagslur - hvis Ungerne tillader. Basse er ikke paalidelig med Bukserne endnu, det er ikke saa morsomt naar de traver ude og saa de er fulde naar han kommer ind. I Eftermiddag kommer nok Helga og Holger en Tur saa kan jo Malingen tørre i Fred mens de er væk. Ja nu er det altsaa blevet Aften og Risebæks er taget hjem igen og Børnene er kommen i Seng saa kan jeg vel gøre dette færdig. Mon Dagny og Thorkild kommer i Sommer det troede de jo da jeg var der? Det kan jo være Fatter rejser til Bellahøj nu i Ugen saa kommer han vel nok ud til jer ogsaa men saa ringer jeg samme Dag før ved jeg det nok ikke.
Men vi venter Jer altsaa en Gang naar det passer Jer. og saa vil jeg ønske Jer begge saa godt til Lykke med Fødselsdagen og hils Mødrene og Børnene, nej dette kommer jo for sent til det.
[Morfar:]
Ja saa til Lykke med de 30 Gudrun, du kan jo ligesom Ellen faa din Gave naar I kommer. I Dag stormer det bravt igen, det er Mandag.

 
  20.6.1938
Karoline Dam til Gudrun Dam og Ellen Dam Frandsen

Postkort:

Fru Gudrun Dam Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Aakirkeby d. 20-6-38

Til Lykke” med begge Fødselsdage! Ellen er vel stor nu og kan hjælpe Dig med mange Ting. Jeg har det meget godt, gaar af og til en Tur fra Nygade til Stengade. Hilsen til jer alle!
Faster Karoline

 
  28.6.1938
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegd 28-6-38

Kære Gudrun
Jeg kan vel ligesaa godt begynde at skrive lidt i Eftermd. her er saa roligt i Øjeblikket, da jeg er ene hjemme. Jeg skulde sy en lille Fløjlstrøje til Kirsten, men saa skal Foret stryges først saa faar jeg vente til jeg faar Ild paa saa jeg kan faa Gløder. Jeg er ellers mest Invalid i denne Tid, mit Ben skaber sig galt, det gør saa ondt og Hul er der jo ogsaa, jeg kan altsaa ikke taale at gaa saa meget som jeg helst skal og det er jo Inger godt gal paa. Vi agede Kløver ind i Gaar og skulde ogsaa i Dag men saa blev det jo Regn i Nat 12 mm saa kan vi jo ikke, og saa stormer det jo næsten altid saa det er kedeligt. Vi har talt om jeres Bornholmstur, hvis I kunde komme anden Uge i Juli saa var det vel det bedste, for tredje Søndag skal jo Inger være i Vallekilde saa passer det jo ikke allerbedst. Hvis I nu kom de 9de f.eks. saa er det jo Kirstens Fødselsdag, vi kunde jo holde den her hvis Helga slet ikke har Tid, og ellers kan hun vel nok faa Tid til at koge lidt Chokolade ellers kan vi jo selv hjælpe til, saa er de jo alligevel over det værste med Sygekassen antager jeg. Ellers bliver det vel Høst hos jer men saa kunde I naturligvis komme straks efter Høst saa er der jo bare det at saa ligger kanske Helga i Sengen, men I bliver jo nødt til at rejse naar I kan komme hjemmefra, saa skal vi nok tage imod jer saa godt vi kan. Herfra kom nu altsaa ingen til Bellahøj, Onkel Chr. var nu af Sted men I saa vel ikke noget til ham han var der vist kun i 2 Dage, havde Fatter vidst at han rejste var han kanske fulgt med men det vidste vi ikke før bagefter. Her er kommen saa mange Smaafolk nede i Byen, Snedkeren har faaet en Datter Smeden en Søn og Posten en Søn og Anker Hansens en Datter. Vi fik en lille Feriepige i Gaar, men hun længes nu meget hjem vi har sendt hende til Agerbygd og lege med Eli i Eftermd. om det skulde hjælpe paa Humøret. Har I nogle Jordbær i Aar? Vi har mange men de er temmelig smaa. Nu har jeg klædt Dukken paa, men om hun har ligsaa meget som Erna ved jeg ikke, men det er nok finere.
Onsdag Formd.
Jeg troer ligesaa gerne jeg skriver Brevet færdig nu hvis Posten ikke kommer i mens. Her stormer og regner det i Dag. Inger skal altsaa rejse allerede den 15de Juli saa hvis I kan maa I hellere komme lidt før den 9de hvis det bliver bedre Vejr, men vi haaber jo stadig. Men skriv eller ring et Par Dage før I kommer for at vi kan faa lidt i Orden og lidt tillavet. Mon I traf Jørgensens da I var paa Bellahøj, for I var der vel? Jeg skal altsaa sy en Trøje til Kirsten og lægger en Prøve i af Tøjet bare den nu vil blive pæn. Mange hilsener til Søster Kure og lille Ellen især og Jer alle.
Mormor

 
  19.7.1938
Vilhelmine Dam til Skolegården

Hullegaard Søndag Aften [19.7.1938]

Kære Gudrun og Familie
Jeg snød jo i Lørdags med Brevet, men det var jo heller ikke mig der fik Brev denne Gang, og saa havde jeg saa meget andet at lave sidate Uge. Jeg er jo begyndt at søge Kiropraktoren i Rønne for man skal jo finde paa noget og saa har jeg været derude hveranden Dag og skal ogsaa derud i Morgen, men saa skal jeg vente en Uge, bare det nu vil hjælpe, endnu synes jeg ikke jeg kan mærke nogen bedring, men det er vel ogsaa for tidlig at vente, det gaar vist hurtigere med unge Mennesker. Ebba kom i Gaar Eftermiddag og har Lov at blive denne Uge, det kan jo altid hjælpe lidt og Karl kom hjem i Dag lidt før Middag fra sin Ferie. I Dag har det regnet 3 mm. det er jo ikke meget men det ser ud til mere. Jeg var med Egeskovs i Østerm. Kirke i Eftermd. der er en ny Præst under opsejling som vi skulde hen og høre, han gjorde et meget godt Indtryk. Andersen er jo rejst til noget der hedder Gyrsting ved Ringsted og Ruth er med hun kommer nok og besøger jer en Gang, der er vist ikke andre hun kender paa Sjælland. Nu har jo Aksel og Rigmor købt Ejendom i Jylland men det fortæller nok Inger om. Mon I nu kommer herover eller er Mæslingerne kommet paa Ellen? Nu begynder jo Ribsene og Solbærrene at modnes og Kirsebær er vel heller ikke helt grønne længere, nu har vi jo haft Varme i 8 Dages Tid det hjælper jo alt.
Fatter var med i Rønne og fik sine Tænder sat om og saa havde vi Kirsten med og fik hende polyfotet, hun var nu ikke rigtig glad ved det men de fleste er dog ret gode.
Hvis I ikke kommer skal vi jo sende et Par Stykker men nu venter vi foreløbig hvad det bliver til.
Hvis bare Inger havde været hjemme saa havde det vel passet bedst i kommende Uge men nu maa I vel vente en Uge endnu. I kunde jo ogsaa godt komme lidt før hende det gjorde jo ikke noget. Næste Mandag er det jo Jeres 5 Aars Bryllupsdag det hedder ”Træbryllup” saa evt. Gaver skal vel være af Træ. Hvis I skal have Gilde den Dag, saa skal I vel ogsaa have Levningerne spist inden I skal af Sted saa bliver det nok Høst imens, i al Fald over hos Jer, her tror jeg ikke der er nogen Fare foreløbig. Nu gør jeg det færdig i Morgen. Karl sagde at paa Sydsjælland fik de Høst sidst i Ugen men derfor kan det jo vare lidt længere hos Jer, men mindre end en Uge synes jeg ikke det kan betale sig at rejse for, saa maa I hellere vente til efter Høst saa kunde det jo være der var kommen én No 3 i Risen imens. Fru Madsen holdt sin Fødselsdag i Gaar men om Sandkaaserne var der ved vi ikke, vi saa i al Fald ikke noget til dem. Ebba var en Tur i Risen, Helga og Basse var hjemme, Holger og Kirsten var af Sted. Her kom nu ikke mere Regn, det var ellers saa grumt i Aftes, men i Dag er det lidt mere køligt, i Gaar var det saa lummert at det var fælt. Nu har I vel Inger i Besøg, I kunde jo male et Brev op i Fællesskab.
Hilsen fra Ebba og Morfar og Mormor.
Ebba staar og skraber nye Kartofler vi købte hos Ringer Jørgensen 10 [pund] til 8 øre [pundet] i Lørdags, vore gamle er ikke saa gode længere.

 
  10.8.1938
Vilhelmine Dam til Skolegården

Hullegaard Onsdag 10/8 [1938]

Kære Gudrun m. Familie!
Ja nu er det vel min Tur til at skrive men her er ingen ordentlig Pen at opdrive saa det bliver nok nogle underlige Kragetær. Jeg venter Inger hjem fra Risebæk i Dag, vi bytter om Torsdag Aften saa fik Inger vasket og tørret en stor Vask som saa ligger og venter paa videre Behandling. Jeg kan nok klare det daglige men derudover laver jeg ikke noget, det er ogsaa altid saa varmt og tungt. Forleden Dag kom her tre Vandrefugle om Formiddagen og det viste sig at være Nina Iversen fra Forsøgsen med 2 Veninder, en Frk Knudsen fra Forsøgsmøllen og en som jeg aldrig fik at vide hvem det var. Jeg sendte dem op i Kirsebærtræerne, mens jeg lavede Middagsmad som jeg inviterede dem til , vi skulde nemlig have Andesteg fordi et eller andet Rovdyr bed 2 af vores 3 Ællinger ihjel forleden Nat, det var nu kedeligt men vi har haft til Middag af dem 4 Gange saa det var da noget og de smager skam godt. Vi har ikke rigtig Held med vore Smaakreaturer i Aar. Nu er hun da død, den gl. Marie Pedersen hos Pihls, hun bliver begravet i Dag men vi er nu bleven hjemme, Karl og Jens er oppe og mejer det sidste Stykke Sæd, det er jo hurtig at have med at gøre i Aar, det vil sige Binderen har nu gjort Knuder et Par Gange, men de maa vel faa Bugt med det inden Aften. I Aftes var Marie og Dagmar heroppe en Tur de ligger og ferierer i Gudhjem i denne Uge. I Morgen venter vi besøg af Vagn Fredslund og Frue, de ferierer paa Hoppegaard i denne Tid, det er nu lidt uheldigt for jeg skulde op i Præstegaarden til Symøde om Aftenen, kanske de skal tidlig hjem de har jo en lille Pige med. Sikken Ildebrand der har været i Jyderup var det ikke der den ene af ”Pæsens” Døtre bor. Her er det vel nok varmt og tørt, vi har ikke faaet en Dråbe Regn paa længe der er mange der mangler Vand, men det er jo dejligt Høstvejr. Har I faaet det Bord og hvordan passer det i Landskabet? Ellen var vel glad for at komme hjem igen, det er vel nogle sjov Fortællinger hun giver.
De smaa i Risen kaldte hele Tiden den lille Søster for ”lille Fætter” saadan troede de nok saadan nogle smaa hed. ”Sikke liden hun er” gentog Basse 10 Gange i træk ”sikke liden næse hun har” jo det er meget interessant. Det kom jo noget overraskende for selv Helga troede da mindst hun skulde vente 14 Dage endnu, men det er jo godt det er vel overstaaet, det er altsaa en varm Omgang baade at ligge i Sengen og at passe hende. I Dag har de vist begyndt at meje dernede og modent er det vist altsammen saa det er bare at hugge væk. Nu vil jeg holde op og saa gøre det færdig i Morgen. Det kan vist ikke betale sig at sende Ellens Saks saa I faar hellere købe en ny eller ogsaa vente til vi kommer derhen. Ja nu er det saa Torsdag, nu sylter vi lidt og Inger gør rent, vi faar vel Fremmede i Eftmd. Jeg bager Kringle. Vi fik afmejet i Gaar saa skal vi vel snart age ind og saa er det forbi. Rigmor skal vistnok giftes den 2den Septbr, det er der ikke længe til
Mange Hilsener fra os alle tre til jer alle. Mormor

 
  14.8.1938
Bertha Dam til Skolegården

Kuvert:
Familien Frandsen
Skolegaarden
Ousager
pr. Lejre

Afs.
Bertha Dam
Bygaden
Aakirkeby

Aakirkeby 14-8 [1938]

Kære alle!
Tillykke med Fødselsdagen, jeg skriver i Dag, for jeg er hjemme, og saa har jeg Tid i Aften at skrive lidt til jer.
Ja nu er min Ferie forbi , og der er travlt overalt med at høste, herhjemme har de kørt Rugen ind og tærsket den, Hveden og Kornet og lidt af Blandingsæden har de ogsaa kørt ind, de mangler bare at meje et Stykke endnu. Oppe i Sandkaas er vi færdige med at meje, og i Gaar kørte vi Rugen ind, den maatte vi meje og binde med Haand, for den var saa stor, at den ikke kunde mejes med Selvbinder, og der var tolv Læs i det hele, saa det var ikke saa lidt. I Morgen skal vi køre Kornet ind.
I Morges, da jeg cyklede hjem, stak jeg hen om til Helga først for at se den lille Pige, hun lignede vel nok Kirsten, synes jeg; ja, det var vel nok mærkeligt, I rejste hjem Søndag Aften, og om Mandagen kom Pigen, jeg fik det ikke at vide, før jeg kom til Sandkaas om Torsdagen.
Ja min Ferie gik meget hurtigt, jeg var næsten slet ikke hjemme paa hele Tiden; om Fredagen var vi jo paa Værmelandsgaard, Lørdag Formiddag var Andreas og jeg paa Bakken og plukkede Kirsebær til Faster Hansine, om Eftermiddagen var jeg hjemme, om Aftenen cyklede Ebba og jeg til Onkel Emfreds, for Kusine Ruth havde Fødselsdag om Søndagen, men da cyklede Aase, Ebba og jeg til Brændesgaardshaven, om Formiddagen, saa var vi der til om Aftenen, saa cyklede vi hjem sammen med Andreas og hans Kammerat, for de kom nemlig Kl. 5½ til Haven, for de var først i Balka.
Om Mandagen var Ebba, Niels og jeg kørende med Toget til Balka, jeg skulde nemlig se Andreas's Blokhus, før der kom Folk i.
Om Tirsdagen var jeg henne og besøge min Veninde Fru Jensen hos Naboens.
Om Onsdagen cyklede jeg til Rønne om Formiddagen og besøgte Mormor og Moster Esther og Fru Sejer, jeg cyklede tilbage igen Kl 6, for om Aftenen skulde jeg hen til min Veninde Aase.
Om Torsdagen skulde jeg cykle hjem.
Saa vil jeg slutte for denne Gang, for jeg er søvnig og Kl er 12, saa det er ikke for tidlig at ikomme i Seng.
Kærlig Hilsen fra os alle
Bertha
 

  24.8.1938
Vilhelmine Andreasen og Inger Dam til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Hullegaard 24/8 38

Kære Gudrun og Anker
Tak for Brevet, ja sikke det blev hurtig forbi med H. P. Andersen, saa var det Johannes Fødselsdag jeg saa ham for sidste Gang. Saa skulde jo Ingrid have en Mand der kunde overtage Gaarden, ikke? Saa gaar vel Annes Mundvige endnu en Gang mere nedad? Ak ja. Det er tre Naboer paa denne Side Vejen der er gaaet bort siden vi er bleven kendt i Osager: Jens Fr., Brugsmanden og H. P. foruden K. Marie og Pæsens samt Posten, det er mange paa saa kort Tid. Mon Frk Nielsen har været og besøgt Jer, hun rejste nemlig for snart 14 Dage siden ja det var den 14de August og hun var nu bestemt paa at hun skulde en Tur derud. Det er jo morsomt for Ruth at hun kan tage ud til jer en Gang imellem og drive den rigtig af, for det trænger hun nok til. Skal hun blive der i Vinter?
I Dag er det Graavejr og Storm herover, men vi har færdig høstet Stubbene og det hele og i Gaar var Inger og Karl oppe og hjælpe Holgers, men de blev dog ikke helt færdige og i Dag skulde Bakkegds være færdige for de skal tærske i Morgen saa det var jo godt om det vilde holde Tørrevejr, her er mange der ikke er færdige endnu for vi fik jo dette dejlige Regnvejr men det sinkede jo noget paa Høsten, vi har vist faaet en 40-50 mm det er lidt forskelligt, det har regnet mere i Risen end her. Nu begynder Bakkerne at grønnes igen for de saa jo ud som en Fodboldbane før Regnen.
Det er Meningen de skal have Barnedaab i Risen den 11te Septbr hvis alt gaar vel til, hun trives godt, den lille, og er sød og rolig og Helga er rask og kan passe sit Arbejde saa alt er jo godt og vel, det var godt de fik det overstaaet inden de skulde høste. Naar Brylluppet skal være ved jeg ikke, jo Inger siger at nu er det bestemt til den 2den Septbr. det kan du jo fortælle Jens Andersens, kanske de er lige saa flotte som Gyldenkærnes, de bekostede et Telegram paa Bodil og Charles. Inger er ude og pille de sidste Ribs, vi kan jo koge lidt Saft af dem til Rødgrød, nu begynder Æbler og Pærer at rasle ned saa kan man jo begynde paa dem. Nu er det Eftermiddag og nu er det bleven Regnvejr og Stormen er snarest taget til koldt er det ogsaa kun 14-15 Gr C. jeg hentede vore Dyner i Aftes og lagde i Sengen, det er tidlig, husker I i fjor da var vi jo derover først i Septbr og da var det jo det yndigste Vejr, som da vi var i Sorø sikke dejligt, men maaske faar vi lidt Sommer igen senere ellers har den vel nok været kort i Aar. Jeg har travlt med at strikke Strømper til Basse, nu er den barbenede Tid vel forbi for i Aar. Vi var deroppe i Søndags da var han vel nok kold og forfrossen om Aftenen da han kom ind. Nu kan jeg skrive mere i Morgen hvis jeg finder paa noget mer. Goddag igen. Nu har Stormen stillet af men det regnede godt i Nat igen saa det bliver ikke i Dag Helga faar Havren ind. Hundedagene er lidt forsinkede i Aar men de er altsaa kommen. Inger skal til Aakirkeby og have sin Silkekjole moderniseret de unge skal nemlig med til Bryllup, vi gamle er nu ikke bedt endnu saa vi kommer nok ikke med, det havde jeg ellers glædet mig til. Men nu skal Johannes jo Konfirmeres den 2den Oktbr saa skal de jo til det igen saa det er nok Meningen det skal være et lille Bryllup. Vi er nu allerede bedt til Elses Konfirmation for de skal jo have stort Kalas og saa maa de jo sikre sig Gæsterne i god Tid. Dorthea ligger stadig væk paa Sygehuset hun faar Kulsyrebade for Hjertet saa det tager nok nogen Tid. Ny Elleskovs har købt Maegaards Villa nede ved Pakhuset men det var kanske mens I var hjemme, saa skal jo Magda og Henning være ene om det deroppe.
Nu har I vel sagtens faaet færdig høstet og saa skal I jo have Høstgilde, bare det nu kunde slaa til at det blev naar de billige Billetter ogsaa kom men det skulde jo være et særdeles Held . I Dag er det jo Mathias og Emilies Bryllupsdag mon det ikke er 21 Aars saa der er jo ikke saa meget længe til Sølvbrylluppet.
Saa faar jeg holde op for der er ikke mere uden en Kærlig Hilsen til jer alle fra Mormor
Hils Søster og ønsk til Lykke med Fødselsdagen

[Inger:]
Jeg er blevet anmodet om at skrive, men jeg har nu ikke noget særligt, jeg sender et Par af de Billeder, Kirsten ser lidt slunken ud ved Siden af Ellen, ellers er det jo helt godt. Nu er man jo saa inviteret til Bryllup, saa nu nærmer det sig at Rigmor forlader os, jeg vil vel nok komme til at savne hende, men det er jeg nok ikke ene om. Forleden Aften havde vi sat hinanden Stævne oppe hos Bodil, Rigmor skulde op og invitere dem, saa var de gaaet en Tur hen paa Ny Elleskov, vi brød ind og satte os til at læse Avisen, og da de stadig ikke kom lavede vi Kaffe og der sad vi da Charles kom farende helt hvid i Ansigtet, de havde set Lyset og kunde ikke begribe hvad det var, først troede de det var Ildebrand, naa, saa gik der jo et Par Timer mere inden vi kom afsted. Johannes har skrevet til Tune efter Skoleplan for længe siden, nu skrev han igen i Lørdags, hvis de saa heller ikke svarer, og det lidt omgaaende, saa slaar han Tune ud af Hovedet og tager et andet Sted hen, for de kan da gerne gide at svare.
I Søndags var vi J. og mig i Brændesgaardshaven, Københ. Politiorkester spillede, de var vel nok gode, vi havde sat Bodil (f. Pedersen) Stævne, de bor jo ikke ret langt derfra, hun blev lidt fortrydelig over at I havde været herovre uden at hun havde set noget til det, vi skulde bare have ringet til hende den Dag vi var dernede i Haven, saa kunde hun da faa hilse paa jer.
Nu skal jeg ud og grave Kartofler op, sig saa ikke at jeg aldrig skriver!
Inger

 
  7.9.1938
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Hullegaard 7-9-38

Kære Gudrun m.fl.
Naa saa du maatte omkuld i Aar ogsaa i Septbr. det er nok en vanskelig Maaned for dig at komme igennem lader det til. Vi haaber du er over det naar du faar dette her. Ja vi var jo saa til Bryllup alle 4 alligevel for da Jyderne svigtede blev der Plads til nogle flere Sognebo. Der kom kun én Søster til Axel saa det fyldte jo ikke meget. Det var et nydeligt Bryllup i det hele taget, der var saa nydeligt pyntet i Kirken af Gymnaster og andre Veninder saa Lærerne sagde de syntes aldrig der havde været saa pænt. Bruden var jo hvidt Crep Satin med langt Slæb og langt Slør og vi leverede Myrterne. Saa var der trykte Sange i Kirken og 4 Sange hjemme som vi sang ved Bordet, en som Karen havde lavet, én fra Axels Hjem og en fra Aage i Rø og Helga havde fabrikeret én, I skal nok faa dem at se, hvis vi kommer derhen snart kan vi jo tage dem med, eller skal jeg sende dem næste Gang. Vi fik Suppe og Høns i Majonaise samt Lammesteg m. Agurkesalat, Is og Kransekage og Vin saa det var jo nydeligt og godt smagte det altsammen. Ja og saa Kaffe.
Brudegaver var der jo ogsaa mange: Skaale i alle Størrelser af Stentøj, Bronce og Glas, Dessertsker og rustfri Knive 5 Duge og meget mere. De rejste Mandag Aften og om Søndagen var der Ungdomsgilde om Aftenen. Aksels Søster boede her om Nætterne for naar Pihls skal rydde ud af Sovekammeret har de jo ikke megen Sengeplads.
I Dag har vi haft temmelig travlt for vi har vasket Storvask og saa fik vi Tærskeværket midt paa Eftermiddagen, det regner jo næsten altid saa dem der skal tærske ude kan jo ikke saa maatte vi tage det af den Grund, saa jeg har rodet Mad sammen hele Dagen. Nu bliver vi vel nok færdige i Morgen henad Aften saa det bliver kun én Middag i Aar. Jeg har tænkt at de kan faa stegt Flæsk. Inger skulde ellers været ned i Risebæk og passet Børn for Helga skal til bys og prøve Kjole nu til paa Søndag. Mon hvad for et vidunderligt Navn den lille Pige nu skulde faa? Inger og Johannes skal staa Fadder og Familien er bedt, om de nu kommer fra Sandkaas er jo ikke sikkert, men det maa de jo selv om.
Der er saa mange herover der ikke er færdige med Høsten og vi har faaet 150 mm Regn saa det er ikke godt at faa det tørt nu. Her omkring ved jeg ikke om der er andre end Fløjlegaard og Bakkegaard og Hjortegaard der har noget ude men det er her vel nok. Holger fik sit i sidste Øjeblik. Inger og mig og Johannes maatte have nye Sko til Festen Inger og mig fik begge to Ruskind, det er de første Par Ruskind jeg har haft, men de er nu saa dejlige at have paa.
Nu skal man jo til saa mange Fester saa er der jo lidt Fornøjelse ved at skaffe nyt. Torsdag, Herluf er her og skal en Tur til Aakirkeby for at søge at faa et eller andet Laan for Kjøller skal have sine Penge nu i Efteraaret. Vi bliver nok færdige med at tærske til Kaffetid i Eftermd. Venlig Hilsen fra os alle.
Mormor
 

  13.9.1938
Inger Dam til Skolegården

13 Septbr. [1938]

Kære alle tre!
I Anledning af at jeg er alene hjemme, vil jeg benytte Lejligheden og skrive lidt. Far og Mor er paa Møllehuset til Hans Pedersens Fødselsdag. I Søndags var vi jo saa til Barnedaab, Damen kom til at hedde Ester Emilie, og jeg synes nok det kan staa Maal, med baade Ellen og Edel, hun skal vist kun kaldes Ester. Johannes og jeg stod Fadder, og det var i Østermarie og Efterm. Bagefter kom jo saa Familien og Pastor Hansens, dog ikke dem fra Sandkaas, Bertha var henne og vartede op. Vi fik Grøntsager m/ Pølser og Andesteg m/ br. Kartofler og bagefter Svedsketærte og Lagkage og Madeira, og Kaffe, det er gaaet betydelig fremad siden det første Rejsegilde deroppe, nu har de jo ogsaa meget bedre Plads. Helga har faaet en nydelig ny Kjole, som Eva har syet, Mor fik vist en Prøve som du skulde have, hun synes ikke det kunde betale sig at begynde at lave paa de gamle. Jeg fik min gamle sorte moderniseret til Brylluppet, der var lidt Tøj, saa det blev ikke meget bekosteligt. Saa i Gaar var Pihls og Egeskov deroppe, Karen havde aldrig været der, og de havde levnet saa meget, saa der kunde holdes et Gilde til. I Dag har jeg næsten ikke bestilt andet end at pille Blommer og Pærer op, det har blæst saa meget saa der er kommet en Masse ned, Smaapærer er der saa mange i Aar, to Transportspande og to Malkespande fulde samlede jeg op. Pastor Hansens fra Rønne var her i Eftermiddag og hentede et ordentlig Læs.
Jeg tænker jo stadig lidt paa Vinteren, hvor man skal anbringe sig, jeg har virkelig tænkt paa jeres Tilbud som Fodermester, men Far siger, saa kan jeg ligesaa godt være Røgter nede i Risen, den Bestilling synes han dog er lovlig tarvelig, jeg ved nu ikke rigtig, jeg skulde selvfølgelig ikke have ret meget for det, men saa vil jeg jo ogsaa ligesom andre Fodermestre have nogle Timer paa Dagen til min egen Raadighed. For jeg kan vel sagtens nok faa en Plads, maaske paa Højvang ell. et andet Sted, men det kender vi nok hvor megen Tid man saa har, saa det har jeg nu ærlig talt ikke saa megen Lyst til, jeg ved ikke hvordan det skal gaa til, maaske opdages [?der noget?], at blive derhjemme, naar jeg ikke engang har Rigmor længere, det kan ikke nytte noget at tænke paa, Mor har saamænd nok for en, maaske Bertha gør det, vi har snakket til hende om det. Jeg har vel ikke fortalt at Johannes er indmeldt paa Tune, anden Gang han skrev havde han Svar omgaaende. Vi talte jo ogsaa om at faa Maren anbragt i Ousted i Vinter, hvis du hører om ledige Pladser enten i Bispegaarden ell. Efterskolen el. l. som Kokkepige, kunde du saa ikke lige ringe ell. sende et Kort, det tager jo for lang Tid denne Vej om, hun er jo saa ked af at være der hvor hun er og faa hende herover, hvis jeg rejser er der jo ikke meget ved, hendes Adr. er M. Lauridsen Lynge-Uggeløse Brugsforening. Nu er jeg søvnig og vil forføje mig pr [?hynge?] i Seng, maaske Mor skriver i Morgen.
Venlig Hilsen fra Inger

 
  13.9.1938
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

[13.9.1938]

Kære Gudrun! Inger spørger om jeg vil have Bud med for hun har skrevet til Jer, det er vel sagtens om at faa Plads. Jeg synes det er mærkeligt hun ikke skal være hjemme og sy Udstyr og væve og saadan noget, men naar bare vi kunde faa en anden kunde hun jo godt rejse for vor Skyld, men det er nok ikke nemt, der er vel ingen derover som vil til Bornholm om Vinteren ellers kunde de jo bytte Plads. Jeg troede de billige Billetter var kommen i denne Uge men det lader ikke til det, jeg ringede til Dampsk. exp. forleden Dag men de vilde ingen Besked give. Saa hvis I skal have Høstgilde paa Lørdag i denne Uge kommer vi nok ikke med. Ingeborg og Ellen rejste i Aftes, om de kommer til Jer vides ikke, Frk Nielsen er nok rejst til Brabrand, ellers var hun sikkert kommen. Fatter er godt tilfreds med at det trækker ud med Rejsen for saa kan de faa Hvede saaet først. I Dag regner det igen vi har faaet 12 mm, det er nu ved at være kedeligt, der er mange der ikke har høstet endnu. Mille Kofod væver i Askov for tiden men skal vist i sin Plads igen bagefter. I Aftes var vi til Fødselsdag paa Møllehuset med Spisning, de fortalte at Poul Nygaard fra Dalegd var kommen paa sygehuset med Børnelammelse det er ikke morsomt at faa den i Nabolaget. Jeg regner nu med at vi kommer sidst i næste Uge hvis det ellers gaar vel til. Herluf har Fødselsdag d. 19-9 og Edel den 27-9 - de kom jo ikke til Barnedaaben, Bertha var jo der saa var de vel ogsaa nødt til at blive hjemme. Kærlig Hilsen fra Mormor

 
  23.10.1938
Helga  Dam til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaard
Skovholm pr Lejre

Risebæk Søndag [formentlig 23.10.1938]

Kære Gudrun og i to andre.
Ja, allerførst maa jeg jo sige Tak for Brevet, det er nyt at høre fra jer, saadan direkte, nej Far og Mor havde ikke været heroppe og fortalt noget endda, de havde saa travlt med Konfirmationsforberedelser om Aftenen og Roerne om Dagen, saa de først kom Fredag tror jeg det var, saa havde de jo en Masse Tøj med baade nyt og brugt. Tak for det fra jer, jeg har sørget for at det er kommet i Brug det meste af det, kan det ikke passe den ene passer det bedre den anden, Troels bruger Ellens Pyja-bukser, Trøjen er for lille, og Ester bruger de smaa Kjoler og Bukser. Livstykkerne tror jeg nu jeg laver lidt om for de er allerede ved at stramme i Ærmegabene, skulde I faa brug for smaat Tøj igen, kan I jo faa det tilbage el. ogsaa noget af Esthers i Stedet, der er jo meget man alligevel ikke kan blive ved med at have liggende. Kan du kende min Skrift jeg er nødt til at forandre lidt paa den for nu har vi altsaa faaet Fyldepen og det er jo ikke ganske som at skrive med en anden Pen, den ”kører Prøvetur” i Aften; det er den Inger fik af Fru Ølgaard. Handelen har staaet paa i lange Tider, først laante vi den paa Prøve, men vi forstod os vel ikke rigtig paa den, den klattede nu stadig, saa gik det saa uheldigt at Kirsten gik fat i den hun stod paa Stengulvet og skruede den fra hinanden naar jeg kom ind, jeg gav et Skrig og hun tabte Pennen som gik i Stykker, saa maatte vi have den til Rønne og faa den lavet igen. I Dag har Inger og Johannes været her, Børnene var lige kommet paa Vej til Anton Jørgensens Helga holdt Fødselsdagsgilde for Nabobørnene, og Holger var afsted til Kirke men saa møødte han dem og kørte med omigen, de sagde at det havde staaet i Bladet at Gudstjenesten var aflyst. I Aften er de oppe hos Charles og Bodil. Her har vi det altsaa udmærket, vi har travlt med at lave Hestestalden lidt om, vi skal have Plads til en Hest endnu, det er lidt saa kedeligt, kun at have en Stald og saa skulde vi lave Rottefrit med det samme, de grimme Dyr gør vi meget for her, de har været meget slemme, særlig sidste Vinter. Ellers trækker vi Roer op, vi er ikke færdige endnu for vi bruger Toppen efterhaanden, vi har ogsaa kørt al Gødningen ud og en Del Ajle. Naar her skal ske noget, har vi lidt Harald til Hjælp for jeg faar nu ikke meget Tid til det udendørs Arbejde, undtagen Hønsene, som nu er kommet til at interessere mig meget, da jeg er begyndt at føre Regnskab over dem, jeg kunde nok have Lyst at vide om det betaler sig at holde Høns og hvor godt det betaler sig, jeg skriver op baade, hvad vi sælger og hvad vi selv bruger. I skal vel ogsaa have lidt om Børnene, ja de kan vel nok være sjove. Jeg plejer at synge ”Nu titte til hinanden” for dem, og Kirsten kommer idelig med Afbrydelser ”Moer, vad dæng der va ing i? Moer, hvoffer kang vi ynte naa Himling? Eller hun hænger over Stalddøren og ser ned mod Byen. ”Du Moer jâ kang se et Hus me Spids paa - det er nok te enj Knajl” Hun mente Snegl, men havde glemt, hvad det hed.
Eller forleden Troels sad paa Gulvet og sang egen Tekst til egen Komposition. Kunnesine Ellen ente her, hon sajlde over Vannet, jâ kang ynte se na, saa va der ynte mera o. s. v. Han blev vel nok forundret første Gang Ester fik ”Dattemam” ”Naj, hon kjysser paa Moer” udbrød han, senere opdagede han jo nok, at hun fik Mad ved sin Mor og spørger ligesaa forundret ”Hvoffer der Soppa i” Esther er begyndt at sige Grød, hende er de meget glade ved begge to og vogter skinsygt paa, at hun ikke ser for meget til den anden, de tigger hende ”Ka du saa mile til mig” og er henrykt naar hun gør det, Troels kalder hende Esther Mej milie” muligvis afledt (s)mile (til) mig, s bruger han meget lidt. Naa, nu er det nok bedst at holde op for i Aften, i Morgen skal vi slaa et større Slag i Roerne. Bakkegaards kommer over Middag og hjælper os og saa vil de muligvis ikke hjælpe os oftere da de har travlt hjemme, saa det gælder jo om at benytte dem medens man har dem.

Tirsdag

Nu maa jeg nok se at faa dette afsted. I Aftes var Holger og jeg paa Hullegd. Agerbygaards var der, Aage Kirk skal rejse igen det gør han jo tidt, denne Gang skal han til Sønderjylland. Helga Jørgensen passede Børnene for os, de havde sovet alle tre til et Kvarter før vi kom hjem, saa var Esther vaagnet. Hun faar 1 Krone, hver Gang hun passer dem og er meget villig til at komme. I Aftes skulde hun selv have været til 2 Dags Sølvbryllup hos Skomager Ipsens, men det vidste vi først, da vi kom hjem.
Paa Tune Landboskole begynder de jo først den 4 Novbr. det stod da udtrykkelig paa det Brevkort, som Johs havde faaet, saa de kommer vel ikke før. Og saa skal Inger være Kosmæk henne hos jer, saa anstrenger I jer vel nok med at faa et flot Resultat vi har 217 kg i Gennemsnit i Aar, hvor højt naaede I mon.
Esther begynder at græde og da det er hendes Spisetid er det nok bedre at slutte af. Holger skal have Brevet med, naar han skal til Byen

Kærlig Hilsen til jer alle tre

fra os paa Risebæk

Moster Helga
 

  23.10.1938
Inger Dam og Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam og
Anker Frandsen

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

28 Okt [1938]

Kære Gudrun og Anker
I venter vel paa at høre hvordan vi har tænkt os at Rejsen skulde foregaa. Jeg tror nu altsaa ikke vi rejser herfra før den 3 Novbr. om Aftenen. Johannes siger at der staar udtrykkelig i Skolepl. at Aabningsmøde er den 4. Kl 2½, saa er det nok blevet forandret siden Ankers Tid, naa, men saa mener Johannes han vil cykle, hvis Vejret da bliver nogenlunde, og saa er det jo unægtelig en stor Omvej om til jer, ikke, men det var jo pænt af dig Anker at du vilde tage med derud, men maaske du tager derud alligevel, Aabningsmødet er vel offentligt. Jeg skal nemlig sige, at jeg vil gerne vente saa længe som muligt, da jeg har Tiden stærkt optaget og saa er en extra Dg jo meget. Først gik jeg jo i Roerne saa længe det kunde gaa an, og den sidste Uge har jeg gjort rent for fulde Drøn og saa har vi vasket i Dag, Gardiner og Sager og Vasken skulde jo ogsaa helst ordnes, saa skal jeg til Bryggerset og Forstuen i Morgen og saa hjælper det, men saa er Ugen jo ogsaa gaaet.
Jeg vil gerne en Tur op og hilse paa Fru Jørgensen, saa der ager vi nok op fra Damperen, naar Johannes saa starter kan jeg jo ogsaa se at komme afsted, saa jeg kan være i Ousager inden Aften, hvis saa Rutebilen passede, men det ved Mor maaske.
Ellers ved jeg ikke om der er noget særlig, saa kan jeg jo berette det mundtlig, men maaske Mor fortsætter her i Morgen, ellers bliver du jo næsten snydt for det ordinære Fjortendagesbrev.
Ja saa maatte jeg godt fortsætte for nu kunde Inger ikke længer. Jeg har været i Rønne i Tirsdags og besøgt ”Praktoren” og saa var jeg i Aakirkeby og besøgte hos Mathias's om Aftenen, vi var ogsaa i Aakirkeby den 20de til 40 Aars Bryllupsdag hos Onkel Ludvigs, deres Familie var der til Spisning og Aftenkaffe, Hedvig var jo hjemme og stod for Maden, vi fik Flæskesteg og Rødkaal og Kyllinges­teg saa det var ganske almindelig Mad. Inger og Joh. var der forleden Aften, for nu rejste Hedvig i Aftes, hun skulde være lidt hos Alfred og Oda og lidt i Sorø. Nu har du vel faaet din nye Kjole syet, jeg har bestilt Tøj til en ny hos Joh. Hansens, Eva skal sy den, den er blaa, Tøjet lidt mønstret, lidt dyrere end dit, nu vil jeg haabe den bliver pæn. Vi skal have Basar i Præstefruens Sykreds om Mortensdag, Pengene skal bruges til Udsmykning af Kirken naar der Begravelse, Flor, Lysestager m.m. Endnu har vi kun haft 2 Tilfælde af Mund og Klov her paa Øen I har vel mange paa Sjælland. Har I faaet den endnu? Nu skal I vel have Afskedsfest hvis der er nogen der skal flytte, kanske Søster Kure er den eneste? Saa kan vel Erna besørge det, hvordan gaar det forresten Erna som Telefondame? Mange Hilsener fra os alle her paa Hullegaard

 
  11.11.1938
Bertha Dam og Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert (poststempel: 12.11.38):
Familien Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre

Hullegaard 11-11

Kære alle!
Jeg vil lige skrive en Hilsen til Jer, for Tante Mine er næsten ude hver Dag, saa hun har ikke megen Tid at skrive i.
I Tirsdags var Tante først i Aakirkeby og prøve Kjole, saa i Rønne og til sidst i Hasle paa Besøg; i Onsdags var hun ikke ude, men saa om Eftermiddagen var jeg nede hos Helga, for jeg skulde nemlig i Sygekassen, for det har jeg ikke været før; i Gaar var Tante oppe i Præstegaarden, fordi de skulde lave noget til Festen i Dag, der skal være paa Forsamlingshuset, det er Kirkens Sykreds der har Bortsalg, og i Dag skulde hun derop Kl. 3 at stille op, og hun kommer ikke hjem før i Aften en Gang, jeg skal ogsaa derop, det bliver nok (bor) morsomt. Og saa har Else paa Agerbygaard og jeg gaaet og solgt Lodsedler en Dag, og i Søndags var jeg hjemme, jeg var ikke hjemme Mors Fødselsdag, for jeg kom kun hertil om Onsdagen, og saa vilde jeg hellere vente lidt. Naa paa Torsdag eller Fredag begynder Gymnastikken, saa skal jeg gaa, jeg har faaet baade Dragt og Sko.
Saa faar jeg slutte for denne Gang.
Kærlig Hilsen Bertha
Jeg har det godt.

Lørdag Fm.

Kære Gudrun m.fl.
Ja jeg bliver nok nødt til at skynde mig med at skrive lidt, Jeg traf Oluf Jensen i Aftes ved Festen og han havde altsaa faaet Ingers Flyttebevis retur, saa fik jeg det, saa maa Anker vel vide hvor det skal hen. Ja nu fik vi jo saa det Bal overstaaet med Bazaren, jeg vandt den ene Dukke og Møller Kure den anden saa vi var nok saa ferme, om jeg har vundet mere ved jeg ikke jeg havde saa travlt med at fylde No i Tromlerne at jeg fik ikke Tid til at se efter mine egne No men det kommer jo i Avisen. Nu har de faaet Klovesyge paa store Spagergaard og vistnok ogsaa Bækkegd sagde Pihl lige, saa det var nok lige paa Nippet vi fik Festen holdt. Ellers har den jo holdt sig i de andre Sogne men nu er den altsaa her. Ja jeg skal hen til Eva og prøve en Kjole i Eftmd, for paa Mandag skal vi slagte Grisen og saa faar vi jo noget at gøre, Bertha og mig, vi revidere ogsaa Mejeriregnskab en Gang i mellem, Kure var her i Mandags. I Aften gaar ”Den kloge Mand” her i vort Forsamlingshus saa skal nok Karl og Bertha derned igen. Det er godt Vejr nu om Dagene, vi har slet ikke haft Nattefrost endnu. Nu har Annalises Forlovelse staaet i Avisen. Ellers nogen Nyheder er her vel ikke, jeg skal jo have en Fru Dommer Arnskov fra Rudkøbing en Nat i næste Uge og et Møde i Karnapstuen, hvis det ikke bliver forbudt imens. I Lørdags kom Jens med en Laks paa 7 [pund] som de havde fanget med Lasso saa der var slet ikke Hul paa den, den var dejlig vi har lidt endnu i Gelé. Det er jo meget muligt at det ikke bliver til noget Gilde den 22de her for naar her er Klovesyge rundt omkring saa vil nok ikke Onkel Chr. køre herhen, Vejen er ogsaa meget daarlig, for der er spærret helt fra Brommevejen ved Skolen og ind til Viskesbakken, saa de skal vel helst om Neksø, hvis der kommer nogen bliver det vel med Toget det er snart det eneste man kan komme med til Aakirkeby. Forrige Gang var vi jo fri for den Sygen men det er jo ikke sikkert vi bliver denne Gang.
Saa faar jeg nok holde op for jeg skal ud og se hvad vi skal have til Middag. Bertha gjør rent og henter kartofler.
Venlig Hilsen fra
Mormor

 
  9.12.1938
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Fredag [formentlig 9.12.1938]

Kære allesammen
Tak for Brevet, men jeg holder nu paa Mandagsbreve for saa sker vi [ligegod net?] nemlig, for saa kan vi begge to sende om Lørdagen saa kommer de Mandag, ellers skal jeg altid sende en Dag før. Nu er vi jo midt i Juletravlheden, Bertha og mig vi bager Smaakager om Formiddagene og syer og strikker om Eftmd og Aften naar vi er hjemme da for vi er lidt udsvævende. I Søndags var Bertha i Sandkaas til Doris's Fødselsdag tog m. Rutebil Lørdag Aften og kom igen Søndag Aften det kostede 2 Kr. tur og retur fra Gudhjem og derhen. Saa i Onsdags var vi til oplæsning i Ø.l. Forsamlingshus af Doktor Boesen, der læste: "Smeltediglen" for os. Pastor Hansen læser paa Vestlandet og Doktor Boesen her omkring for næsten i alle Sogne bliver den læst nu i denne Tid. Saa i Aftes var Bertha til Pihls det var Johannes's Fødselsdag saa der var lidt Ungdom. Fatter og mig var i Risebæk i Aftes, de sendte Bud at de vilde tale med os, det var fordi nu har Helga og Anna Valborg brevvekslet nogen tid og Enden paa det er blevet at nu vil de alligevel have deres Dreng døbt. Min Fødselsdag var de jo hjemme og saa kom vi til at tale om det, der var Thora og Helga og Frk. Mortensen og mig og saa A. V. men det varede jo ikke længe før A. V. gik grædende ud og Helga bagefter og saa fik de jo talt lidt og saa har de siden skrevet nogle Breve og nu har de saa slaaet om. Hvordan det saa ellers skal gaa til ved jeg ikke, men de skal vist hen og tale med Kirkegaard Jensen, han er jo da ikke "Levebrødspræst" som de altid kalder dem. Nu boer de jo saa stakkels afsides saa det er jo ikke saa let at være med i Valgmenigheden, men til Rønne kan de jo nok komme en Gang imellem hvis de vil. Vi skal have Symøde paa Mandag her, og saa skal vi vaske paa Onsdag, slagtet har vi jo, vi har ikke andet at slagte end nogle brune haner og saa skal vi have en Gaas af Pihls saa det er jo temmelig nemt. Jeg spurgte Lavra Egeskov om hun vidste hvorfor Ruth aldrig kom til Osager mer, saa sagde hun at hendes Veninde herfra, en Elna Jensen som var i Brugsen var kommen derhen i Nabolaget til November og de to var sammen jævnlig og de gik ogsaa til Gymnastik saa kunde der vel ikke naaes mere i disse korte sorte Dage. - Angaaende Meddelelsen om "din tilstand" (som de skriver i Romanerne) saa var det jo at haabe at Forsigtighed maa hjælpe, jeg ved ikke om det er anstrængende at rejse, det synes jeg ikke, men det ved man jo ikke om det kan skade. Jeg talte med Onkel Ludvig forleden, han havde ikke hørt fra jer angaaende de Maal han ferne vilde have, de faar I se at faa gjort for han keder sig. Petra sagde, det maatte være trist at begynde at løse Kryds og Tværs Kl 8 om Morgenen og saa læse Romansiden hele Dagen saa hvis vi kunde skaffe ham lidt andet at tænke paa var det en ren velgerning.
Jeg skal til Rønne i Dag til [Praktoren?] og til Moster Anna med en Hane som hun skulde haft sin Fødselsdag, men sent er vel bedre end aldrig, og saa skal jeg se "Livet paa Hegnsgaard" i Bio Kl 5 det koste kun 70 Øre ved den Tid of saa skal jeg købe Julegaver saa jeg faar travlt.
Nu har de faaet M og K. paa Hoppegaard ogsaa, her i Sognet er ikke saa mange endnu, her er Bække og Glasergd. Dammeg. Gadeg. Smed Rask, Raagelund og en til som jeg ikke husker. Men Vejret er jo altid saa mildt saa det er vel rigtig Bakterievejr, det blæser altid saa meget, vor Flagstang lagde sig til Hvile i Graapæretræet forleden Nat, den var pilraadden. Nu skriver jeg mere i Morgen, Farvel saa længe.
Goddag igen. Ja saa er det jo blevet Lørdag, Rønneturen gik meget godt, jeg var i Bio og det var rigtig morsomt, men jeg fik ikke ale mine Ærinder udrettet for de lukker jo Kl 7, men jeg fik da besøgt Moster Anna, Müller har ondt baade her og der og Asta er melankolsk, saa det er mest Anna der maa stramme dem op. -Da de slap mig af i Skoven i Aftes blev jeg temmelig forundret over at der ingen var at tage imod mig men jeg satte Pakkerne paa Bakken og nørlede hjem selv og saa var Fatter gaaet i Seng med Smerter i Maven mer end sædvanligt, saa skulde Bertha gaaet imod, men hun laa paa Sofaen og sov, saa det var Grunden til at der ingen var. Fatter ligger i Dag ogsaa og vil ingen Mad have, jeg synes vi skulde sende Bud efter Doktoren for det er ikke saa længe siden han havde ondt sidst, jeg synes ikke det kan være Maden, i Gaar fik vi stegt Torsk og Kringlemælk, men Fatter synes nu han vil vente lidt og se Tiden an. Det kan jo være Blindtarmen der knurrer og det kan jo være vanskeligt at vente, men vi haaber det bedste.
Nu har de faaet M og K paa Lihnsgaard og nogle mindre Steder saa det breder sig stadig. Hvis vi faar det hvordan skal vi saa faa Stalden faa Stalden skrubbet ren, det vil nok ikke blive nemt. Nu kan jeg vist ikke finde paa mere denne Gang, uden en Ønskeseddel den kan vel skrives her.
Mig selv: Dessertskeer mage til de andre eller
              Morten Korch: "Fruen paa Hamre" eller
              Johanne Korch: "Efter Vinter kommer Vaar"
             eller en af Deeping
Bertha: 1 hvidt Forklæde
            1 Pyjamas
            1 Lommelygte
Fatter ved jeg slet ikke hvad han ønsker sig, jeg har købt "Ærbødigst" men 1 lille Kasse Cigarer er jo altid kærkommet antager jeg. Helga ønsker sig en pæn Underkjole, jeg har købt 1 Sengetæppe til hendes Gæstekammerseng. Og Bertha strikker en ny gul Bluse til Basse og jeg syer et Par Forklæder til Kirsten og saa skal de vel have lidt Legetøj.
Bare vi nu maa blive raske alle sammen for ellers er der ikke meget ved det.
Kærlig hilsen fra os alle tre
Mormor
Anker maa nok beholde Svinekortene

 
  21.12.1938
Karoline Dam til Gudrun Dam

Julekort:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Aakirkeby d. 21-12-38.

Glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes Jer alle! Inger ogsaa! Haaber at I har det godt jeg har det meget godt. Marie er rask.
Hilsen fra
Faster Karoline

 
  21.12.1938
Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam til Skolegården

Hullegaard 21-12-38

Kære allesammen!
Ja I kneb jo udenom i denne Uge med Brev, saa nu skal jeg jo skrive 2 Gange i træk men det maa jeg vel finde mig i. Fatter og mig skulde været til Bys i Gaar var Meningen, men saa var det jo et frygtelig Vejr, det var rigtig Røgg og frøs 12-14 Grader saa vi foretrak at blive bag Kakkelovnen, og i Dag er det ikke stort bedre saa vi faar vel at vente med det til bedre Tider. Jeg har saa ringet efter lidt forskelligt som I saa faar tage til takke med, Morfar havde ellers nok købt en fin Julegave til Ellen fordi de var saa gode Venner da han besøgte jer, men nu kan I jo skynde jer lidt at skrive og fortælle hvad I har faaet, særlig Ellen, for saa kan det jo være det kan naaes endnu. Jeg har jo syet og strikket lidt som sædvanlig, jeg er knap færdig endnu men jeg bliver det nok. I Morgen skal vi bage i den store Ovn, naar det nu bare vilde lade være med at blæse saa meget for saa kan man næsten hverken have Døre oppe eller nære sig. Nytaarsdag er saa Meningen lille Jørgen skal i Kirke i Østermarie og Bertha og Fatter og mig skal staa Fadder, bare det nu vil blive en Smule rimeligt Vejr saa de kan komme igennem. De skal saa spise her, men kun Risebæks og Pastor Kirkegaard Jensens er bedt. Bare de nu maa blive glade ved det, der er jo det gale ved det at de boer saa afsides at de næsten aldrig kan komme sammen med Valgmenigheden, for jeg troer de har løst Sognebaand, det var nu Meningen de vilde. Naa det kan jeg jo fortælle mere om næste Gang jeg skriver, men nu venter jeg Brev straks efter Helligdagene, for hvis vi kommer til Bys i Mellemjul skulde vi helst have det først. Onkel Chr. har været en Tur i København sidst i forrige Uge til Fru Anders Nielsens 80 Aars Dag, Festen stod paa ”Angleterre”, men vi har ikke talt med ham siden han kom hjem hvordan det ellers havde gaaet, men det blæste godt baade hen og om igen. Vi har hørt at Egeskovs vil sælge Gaarden, og vi har ogsaa hørt at det skulde være en der hed Lassen fra Graalykke der havde været at se paa den, men at det ikke blev til noget fordi Forlovelsen var gaaet over Styr, var det ikke ham som Karen Juul var forlovet med, men det skulde være forbi igen? Jeg har ikke villet spørge nogen om det. Det var Fløjlegaards Fruen der sagde det, for de har solgt Gaarden til en Lassen der skulde være Broder til ham og det var der det var blevet sagt. Anna Lise hilste jeg paa sidst jeg var i Rønne hun straalede omkap med Guldringen paa Fingeren. Karen Juul har ogsaa staaet i Avisen med sin Knud for ikke saa længe siden, saa det maa vel være Vrøvl med det andet. Nu nærmer jo Klovesygen sig uhyggelig, de har den hos Kjøller Gamlevælde og paa Nybro, men hvis Frost og Sne kan hjælpe saa maa det jo standse nu. Jeg faar vel holde op nu for her er flere der skal have Brev. En glædelig Jul ønskes jer alle fra
Morfar og Mormor

 
  22.12.1938
Emilie Nielsen og Mathias Dam til Skolegården og Inger Dam og Johannes Bramming

Julekort (poststempel 22.12.38):
Fru Gudrun Frandsen
”Skolegaarden”
Ousager
Lejre

Julen 1938

Kære Alle!
De bedste Juleønsker sendes, samt Ønsker om et godt Nytaar for hele Familien i ”Skolegaarden” Inger og Johannes iberegnet. Undskyld Kortet er brækket, det er Niels, han hjælper med at skrive. Kærlig Hilsen
Familien i Bygaden

 
  23.12.1938
Alfred Jørgensen og Else Jørgensen til Skolegården og Inger Dam og Johannes Bramming

Julekort (poststempel 23.12.38):
Familien
Anker Frandsen
Ousager
Ousted

Julen 1938
Hele Familien, samt Inger og Johannes sendes hermed de bedste Ønsker om en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar. Tak for sidst, jeg kommer ikke foreløbig ned og henter Kartofler det er jo skidt Vejr at køre i nu.
Venlig Hilsen til Dem alle fra Poul, Else og Alfred Jørgensen

 
  30.12.1938
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Hullegaard 30-12-38

Kære allesammen
Tak for Julegaver og sidste Brev. Jeg faar vel skrive lidt i Eftmd. Vi skulde ellers været til Værmelandsgaard til Julegilde i Dag men saa er det blevet saadan et Røgg at vi kan slet ikke køre og saa faar man jo Tid til at skrive Brev. Bertha er gaaet ned i Risen og sige Besked for i Formd da Holger var her stod det saadan at vi vidste ikke rigtig hvad det blev til, men saa i Middags tog det rigtig fat baade ovenfra og nedefra saa Hans Peter troede ikke det kunde nytte at begynde paa det. Bertha mente nok hun kunde gaa hun tog 2 Par Strømper og 2 Par Ankelsokker i Gummistøvlerne og saa 3 Trøjer under Frakken og Skindhjelm paa saa mente hun nok hun kunde trodse Elementerne. Det er en farlig Vinter ogsaa, vi kom ikke en Gang ned i Risen Juleaften for Vejrets Skyld. Vi havde ellers bestilt Bil for det var jo saa koldt og fælt men de sagde fra da det blev Aftenfor der føg jo lidt saa der blev Driver.
Det var en tør Juleaften, vi sad jo her alene Bertha var kørt hjem med 6 Toget det gik dog igennem men Karl kunne ikke en Gang komme til katolsk Messe saa han var jo her men Fatter og han snev og jeg læste Julehistorier. De ventede os jo dernede hele Tiden saa vi fik jo hverken Brev eller Pakke fra Jer før Juledag saa kom Holger om Formd med Sagerne og saa sagde han at de ryddede Vejene saa vi kunde køre derned med Hest og Vogn, som vi saa gjorde om Eftmd. Fatter fik et forstørret Polyfoto af Basse med Ramme og jeg fik en Bog af Pearl Buch: "Hans første Hustru" jeg har ikke læst den endnu for jeg gav Fatter "Ærbødigst" og fik selv "Julelampens Skær" saa dem skulde jeg jo læse først og saa er der jo Laanebøgerne, jeg har "Madame Curie" af Eva Curie for øjeblikket ogsaa "Den rige Enke" af Johanne Korch, men den fik jeg jo af Jer saa den sendte jeg videre med det samme. Vi har ellers ingen Sted været i Jul for Agerbygds har faaet M og Klov nu forleden Dag og Pihls har ikke snakket om noget vi vil ogsaa gerne holde os lidt rolige for vi fik jo vaksineret den 22de om Aftenen og Holger den 23de saa vi er jo lidt forsigtige og Vejr og Føre siger ogsaa selv til. Af Bertha fik jeg 6 Æggeskeer og en Franskbrødskniv saadan savtakket som skulde være god naar Brødet er nyt. Vi gav Bertha en Pyjamas og af Helga og Holger fik hun et par Slippers. Helga skriver sikkert og fortæller hvad de fik og den i Sandkaas ved jeg ikke om de skriver, de fik nu ikke saa meget for de skal jo altid hjælpes paa anden Maade. Herluf fik et Par Sokker og et Par Vanter og en Almanak Anna Valborg et Par varme Bukser, Edel et Par Strømper en Pyjamas og et Forklæde og en Marsipangris, og nogle Legetøjskopper af Bertha. -Mon det nu skulde blive saadan Vejr at de kan komme til Kirke med deres Dreng paa Søndag det ser nu ikke godt ud i Øjeblikket, men kan jo nok forbedre sig til Søndag Middag. Festen skal jo staa her. Risebæks og Bakkegds og Pastor Kirkegd Jensen er bedt. Nu har Ester Sejer, Emilies Søster, faaet sig en lille Pige nu i Mellemjul. Bertha skal derud den 9de da er det "Morfars" Fødselsdag.
Der var ikke kommet andre til Værmelandsgds Gildet end Vasegd og saa Nikoline Kokkekone

2-1-39

Glædelig Nytaar med jer allesammen, for nu skal jeg se at faa dette færdigskrevet saa Posten kan faa det i morgen. I Gaar var det godt Vejr, stille og lige paa Frysepunktet saa Vejene var jo ryddede og de kom godt igennem fra Sandkaas hertil, men deres Bil skulde jo sporenstregs afsted igen saa vi maatte have Hans Peter til at køre 2 Gange til Østermarie først kørte Fatter og mig og Herluf og saa næste Gang Anna Valborg Helga og Bertha med Edel og Jørgen, Holger maatte blive her og passe sine Børn, vi havde ellers budt Bakkegaards ogsaa mente vi Fru Madsen kunde være hos Børnene mens vi var i Kirke saa skulde Hans Peter hentet hende med det samme han kørte forbi men hun mente nu ikke hun kunde, for hun har ondt i sit Ben og kan ikke faa rigtige Sko paa, men hvad havde det gjort.
Jørgen fik Daabskjolen paa, men den var jo lidt stram i Livet og han sad jo oprejst paa Armen og vendte og drejede Hovedet rundt hele Tiden for at se sig om paa alle Lysene, og Anna Valborg tog saa lange Skridt saa der var ingen der kunde følge med saa vi kom i Gaasegang op igennem Kirken, Bertha og Herluf halede jo mest med og saa kom Fatter og mig langt bagefter.
Vi fik Præsten med hjem for saa kunde vi jo tale lidt mere med ham og det troer jeg vi allesammen var glad for, det er en meget behagelig Mand og én der kan sætte sig ind i Folks Tankegang uden at virke overlegen eller "præstelig". Bertha og jeg fik jo travlt da vi kom hjem, vi skulde koge Kartofler og varme noget Ribbenssteg og Gaas lave Sous og varme Rødkaal og piske Flødeskum til noget henkogt vi tog som Dessert, Helga hjalp os lidt, men de havde mest nok at gøre med deres Børn saa skal der én have mad og saa skal der en anden paa Hat og saa er der én der skal sove osv. men det gik vist ellers meget godt, I skulle se den lille Esther hun vokser vel nok meget og er saa mild og sød. -I Dag fik vi Brev fra Inger de havde jo haft Skuffelser i Julen men bare de nu har naaet til Mosegaarden saa gaar det jo nok. Her var det et voldsomt [Røjg?] i Morges og hele Formd, saa der har ikke gaaet et eneste Tog i Dag, i Gaar var det ellers saa godt, der kørte Kaner og Biler og Tog ustandseligt, men det kan snart forandres. Vi har altsaa ikke været i Byen endnu for hveranden Dag gaar der ingen Tog og sommetider gaar de men kommer slet ikke igen, saa vi vil afvente bedre Tider. Onkel Ludvig stod i Avisen i Dag han har faaet Sølvbæger m. Inskription for 25 Aars Virksom­hed som Taxationsmand i Østif. Kr. Vi faar en passiar i Telefonen en Gang imellem. Johannes og Sigrid var her en Aften i [Mæljyln? (bornh. dialekt?)] og spillede Wisth og nu i Aften venter vi dem igen for de kommer heller ingen Steder og jeg kan jo ikke gaa derhen. Forleden Nat var der en Ko der havde hængt sig og var død om Morgenen altsaa, og 5 solgte vi jo før Jul saa det [skorter?] godt, men nu er der gaaet 12 Dage siden vi fik vaksineret, nej kun 11, men det hjælper jo godt henad de 14 der skal gaa inden man kan regne med at være sikker, om man saa er sikker. -Hvor har I været flittige til at sy og strikke før Jul, jeg undres mest paa Inger for hun er sjælden flittig hvad Haandarbejde angaar hjemme. Det maa vel være dit Exempel der smitter, jeg kan kun paavirke hende i daarlig Retning, det der er noget ved hos mig regner hun vist ikke med.
Jeg har ikke læst Bøgerne, men fik ikke Tid til at kigge for jeg maatte ringe efter noget lige til Jul, men jeg kan vel læse dem en anden Gang. Mon der er noget ved "Advent" af Gunnar Gunnarson?
Mange Hilsener fra Mormor

 
  30.12.1938
Vilhelmine Dam til Ellen Dam Frandsen

[formodentlig 30.12.1938]

Kære lille Ellen
Mor skriver at du venter paa Brev og saa vil jeg sige tak for alle de pæne Tegninger du har givet mig, mon du ogsaa kan skrive det selv som der stod paa? Kirsten fik en A B C. Bog af mig i Julegave og den er hun meget optaget af og saa fik hun et nyt Hoved paa en gammel Dukkekrop og det kritiserede hun lidt ”Hænderne de er nu gamle” sagde hun, man kan ikke narre hende for hun er godt efter. De har faaet et pænt Juletræ nede i Risebæk og Basse kan synge ”Dejlig er den Himmel blaa” baade Ord og rigtig Melodi, han sang for da vi var der Juledag. Edel havde kun en ”Julekæp” sagde hun det var en Grangren de havde pyntet lidt. Hvordan synes du om Moster Inger til at gaa i Stalden er det ligesaa godt som Søster Kure? Kan hun spise ligesaa megen Grød om Morgenen? Det faar du huske at fortælle mig naar du skriver, eller bede Mor om det. Kører du meget i din nye Kælke der er jo ingen Bakker saa der skal vel nogen til at skyde bagpaa, det bliver vel Grete. Fik du dine Julegaver syet færdige? Du kunde maaske sy en Barberserviet til Morfar til hans Fødselsdag. Kunde I ikke ogsaa fortælle mig hvordan det er med Ernas Sløjdskole i Vinter, er der ingenting for Børn og kun lidt for Voksne? For hun gaar vel paa Centralen hver Dag? Hvordan med Dagny og Torkild, er Dagny stadig ved Sygeplejen? Hvad laver Karen P Olens i Vinter? Skal I til at spille Komedie i Vinter ogsaa men saa skal Mor Gudrun maaske ikke med. Ja saa kan jeg vist ikke finde paa mere at skrive denne Gang og saa er det vel bedst at faa Brevet afsted i Morgen det er jo ikke godt at vide naar det kommer frem i gennem alle Snedriverne.
Mange Hilsener fra Bertha og Morfar og især fra din egen
Mormor

 
  4.2.1939
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegaard Lørdag Eftmd 4/2 [1939]

Kære allesammen!
Tak for alle Brevene, det var jo en god Bunke sidst det var godt vi fik lidt Breve for Gæster var det nær blevet smaat med. Onkel Chr var forkølet og Emilie skulde passe Andreas for han var syg og laa i Sengen, saa der kom ikke andre end Ebba, hun var med Toget fra Aakirkeby. Saa kom de jo fra Risen og Egeskovs og Pihl, saa det var et mindre fint Selskab. Jeg havde bestilt Karen Fredes til at hjælpe mig i Køkkenet for det er saa kedelig at staa der selv hele Tiden og Bertha kan jo ikke, vi havde slagtet 2 brune Haner de vejede tilsammen, opskaarne 11 [pund] saa der var da noget at tage af, vi havde Caperssovs m. Snitter som vi bagte i den store Ovn Dagen før og saa havde vi Medisterpølse og Porrer og Guleroer, P
ølsen havde jeg lagt ned i Fedt da vi slagtede i November, saa det var et billigt Gilde. Onkel Chr. var saa her i Gaar i stedet for, ganske alene, vi skulde snakke lidt om Gaardehandel og lignende, jeg maa vist ikke aabenbare alt hvad de forhandlede om endnu, men Fatter sagde jeg kunde bare skrive at naar I kom til Bornholm kunde vi jo snakke om det saa bliver der nok en Udvej enten et Sted eller et andet, vi er nok villige til at forlade Valpladsen men vi gør nok ingen særlige Anstalter før vi ser om vi kan blive enige om Sagerne. I Aftes skulde vi i Risebæk til Aftenkaffe, sammen med Egeskovs og Lærer Andersens, Ruth er hjemme 14 Dages Tid nu, hun kunde aldrig faa Tid at besøge jer for i Julen havde hun kun haft fri Juledags Eftmd og nu vidste hun ikke naar det blev. Vi har haft noget Hovedbrud med at finde paa en Gave til Nielsen Egeskov og saa blev vi enige om, nogle af os, at det skal være en Kurv med Frugt af forsk. Slags og en Flaske Akkevit i Midten men det vil Lærer Hansen ikke være med til, og Lærer A. vil ikke være med hvis der ikke skal være en Flaske i Kurven saa nu er den jo gal. Men vi synes jo det skal være noget han bryder sig om. Den 1ste Febr. var der jo Fødselsdag i Sandkaas, Bakkegds, Ellesgds og Risebæks var derhenne men vi blev nu hjemme, jeg husker nok i Fjor ved denne Tid hvor megen Harm I havde af mig saa nu denne Gang vilde jeg være paa den sikre Side. Jeg synes det var en halv grinagtig Aftensmad de havde faaet derhenne, de fik først klar Suppe og saa Høns i Peberrod og derefter varme Æbleskiver. Det maa vel være Fru Lyster, der er saa opfindsom. Saa har vi jo faaet Pakhusregnskabet og more os med, og forleden var jeg nede i Byen og var til Udsalg hos Fru Larsen og saa var jeg inde og besøgte Marie Elleskov med det samme. Jeg vedlægger en Seddel jeg har klippet ud af Tidende jeg husker ikke om jeg har fortalt det før, for det er ikke saa helt nyt. Og forleden Dag ringede Ingeborg og fortalte at Alfred og Oda havde faaet en Søn i Søndags saa de har jo ikke ligget paa den lade Side, som man siger. Ellers ved jeg ikke noget særligt. Nu kom her 2 Herrer fra Rønne og vilde leje Jagten for i Aar, vi slog os sammen Agerbygds Pihls og os, saa troede vi de gav noget for den, de har budt 60 Kr. for alle tre Arealer, det er da bedre end 2 Harer. Men Pihl og Lund er ikke hjemme i Eftmd saa vi kan ikke faa det bestemt. Hils Ellen og sig tak for Billeder­ne, der er nu ingen der vil tro hun selv har tegnet dem, jeg siger hun har nok alligevel. Kirsten hækler Luftmasker ”mæn já kajn bara sya” siger Basse og saa syer han.
Der er ingen Astoftebilleder i den øverste Kommodeskuffe at vi kan finde i hvert Fald. Sangene skal jeg nok sende en anden Gang, den om Jensen var god, hvem har lavet den mon?
 

  18.2.1939
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Familien Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegaard 18-2-39

Kære Gudrun
Jeg faar vel skrive allerede i Dag for Pakken Skyld vi fik jo kun Brevet Tirsdag saa det er jo hurtig jeg vilde ellers ventet at skrive til næste Uge til Ingers Fødselsdag næste Søndag, men jeg tør vel ikke vente for Frakken skal vel baade vaskes og farves og det tager jo lidt Tid alt. Nu har vi jo siddet med Næsen i Pakhusbøgerne i 14 Dage i Gaar blev vi saa af med dem saa kan man jo komme til lidt andet. Nicolaj Munk har lige mistet sin Kone hun fik Hjerneblødning for 8 Dage siden, det er jo trist for ham, han har jo ingen Børn.
Jeg var i Rønne i Gaar det var saadan fint Vejr, jeg tog med 11 Toget til Aakirkeby og var oppe hos Asta Nielsen og fik mig en ny Hat, en pæn én til min nye Kaabe og saa var jeg hos Joh. Hansens og købte lidt Smaating til halv Pris men jeg havde for lidt Tid for jeg skulde jo spise til Middag hos Ludvigs og med Toget Kl 1/4 i 2 og det naaede jeg ogsaa. Saa var jeg hos Kiropraktikeren og et Par Ærinder saa gik jeg saamæn i Raadhustheatret og saa ”Snehvidefilmen” for 70 Øre Kl 5, den er vel nok grinagtig med alle de Dyr, ja Inger har jo set den, jeg har anbefalet Bertha at gøre ophold i Rønne Fastelavnsmandag og se den. Ebba og hun skal til Sandkaas i Morgen og saa kan jeg give Bertha fri paa Mandag ogsaa. Og saa i Aftes tog jeg 8 Toget fra Rønne gik op til Ludvigs og blev til 10 Toget, Petra er ikke rask, hun gaar og er svimmel og utilpas og skal have ”Mecojod” det kender I maaske af Omtale. Jeg hørte forleden at Ellen er ved at skulde giftes, jeg spurgte Ingeborg hvem det var med, men hun vilde ikke ud med Sproget, men saa hørte jeg i Toget i Gaar til Rønne at det skulde være med Sonne Hansen Pæregaard i Aaker, det er en Ungkarl men jeg antager at han er mindst 50 Aar, men jeg ved det ikke for det er ikke nemt at gætte Folks Alder. Hun var nu ikke hjemme i Aftes hun var ude med ham, han har jo Bil. Men I skal ikke skrive og ønske til Lykke endnu for det er nok ikke rigtig officielt. Ingeborg maa gaa og hjælpe Dagny noget for hun er ikke rigtig rask i denne Tid det trækker op til et Storkebesøg der ogsaa. Forleden brændte Valsemøllen, ikke selve Møllen men Stuehuset og et Magasin, de mener det kom fra et elektrisk Strygejern som ikke var slukket, de kom altsaa ud alle men fik ikke en Pejs reddet, ikke andet end Nattøjet ikke en Gang Sko havde de faaet paa alle, ud gennem Vinduerne i huj og hast. Husk at slaa fra Strygejernet om det saa kun er at I gaar et Øjeblik, det kan blive glemt. Fatter sætter Næsen paa Ruden og siger jeg skal hilse fra ham. Hils Ellen og sig det er godt gjort at hun kan tegne saadan, det er der nok ikke mange der kan i den Alder. Mange Hilsener til jer alle fra
Mormor.
Hils Johannes!
Glædelig Fastelavn

 
  26.2.1939
Anna Valborg Dam til Gudrun Dam

Lørdag 26.2. [1939]

Kære Moster Gudrun
Tak for Brevet til Jørgens Fødselsdag. Han er en stor kvik Dreng og ved at lære og gaa i denne Tid. Saa han tager næsten mere Tid, end det kan gaa an, men det skal jo gaa altsammen. Hvordan gaar det dig? Vi ønsker jo alle at det maa gaa godt nu denne Gang. Jeg tillader mig at lægge et lille Udklip i Brevet, men hvad der staar i kender du vel sagtens. Sidste Søndag kom Harald cyklende og Bertha og Ebba kom med Toget, vi var paa Nød”debo” altsaa hos Lysters og drak Kaffe. Bertha fæstede sig for Sæsonen. Der kan hun jo vente at komme til at lære noget. hun skal staa for alt hvad der skal bages, Brød til hver Dag osv og ellers lave alt det, hun kan overkomme, af Rengøring skal hun kun holde Spisekammeret, hun har fri hveranden Aften, saa kan vi nok regne med, hun er her. Jeg maa nok gøre dette kort, jeg har Jørgen paa Skødet og Søster snakker med mig hele Tiden. Vi var i Aakirkeby forleden Søndag til Eftm. Gudstjeneste. Børnene var med, saa behøver Lysters da ikke passe dem den Gang. Ellers maa vi love for Lysters, Børnene er saa glade for dem og Familien dernede for dem. De kappes om at lege med dem men Dagen derpaa, naar jeg har dem igen da er de saa overtrætte og umulige, at det bare gælder om at faa Sengetid saa hurtig som muligt. Ellers har vi det meget taaleligt, saa godt som man kan have det, naar man ang. det økonomiske staar i Dynd til Halsen og ikke kan faa Lov til at synke, men heller ikke skal hjælpes op. Men i den Retning er vi ikke af den Slags at vi bekymrer os, vi sover lige roligt om Natten. Nu har vi jo faaet Saneringslaan i Ejendom og Far sætter Resten i som Pant og det sidste er vi glade for, hvis det bliver umuligt at svare enhver sit kan vi gaa fra Ejendommen med en god Samvittighed saa bliver det saadan at Far kommer til at overtage Stedet og han vil stadig paastaa at ejendommen er der ikke noget i Vejen med, det er Folkene. Og saa er de Penge han har sat heri paa forsk. Vis ikke tabt. Saa det er en lettelse. Det er dejligt det gaar mod Foraaret nu. Saa er der meget der bliver lettere at have med at gøre. Jeg glæder mig saa meget til at deltage i Menighedslivet i Betania en Gang imellem naar det bliver til at cykle derhen. Ogsaa det koster Arbejde, men vi faar ikke noget heroppe uden Arbejde. Hvordan gaar det ellers Kusine Ellen, hun er vel en stor dygtig Pige.
Kærlig Hilsen fra Anna Valborg.

 
  16.3.39
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Familien Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Hullegaard 16-3-39

Kære alle 3 og Ellen!
Jeg ved ikke rigtig hvem der har Tur men det er vel sagtens mig for det Kort regnes vel ikke med. Nu er det nu faldet helt bort med Johansens Hus for det er blevet solgt til en fra Østermarie og det er der vel ikke noget at fortryde heller. Vi havde Besøg af Albert forleden Aften, det er sandt nu er Emil bleven rigtig forlovet med Agnete Gjessing det stod i Avisen forleden. Vi snakkede jo Husesnak og spillede Kort samtidig, han er nu en sjov Fyr Albert, han har jo haft saa meget vrøvl med sine Husholdersker, de bød sig til baade halte og blinde og en med 11 Børn. Hans Forældre har jo bygget sig et pænt Hus nede i Østerlars By og det har vel alligevel ikke kostet over en halv Snes tusind. Hvis vi bygger oppe ved Math. Hansens Hus saa behøver vi jo ikke købe Jorden i dyre Domme det sparer vi jo da 1000 saa bliver det kun 9.000 det er alligevel billigere end 13.000 som Johansen forlangte, det blev altsaa solgt til 12.500 men det er jo ogsaa meget. Og saa er der det at de smaa kan gaa derop alene uden at skulde ud paa de befærdede Veje, det kan vi jo have Gavn af begge to, jeg mener baade paa Gaarden og paa Huset. Angaaende at de skulde føle dem saa forurettede i Sandkaas ved jeg ikke hvad I mener, det er jo ikke Meningen at hverken Johannes og Inger eller Holgers skal have Ejendommene til Forærings de forlanger vist 18.000 i Risebæk og her skal vi vel have imellem 50 og 60.000 et Sted som de nu kan blive enige om naar nu Johannes kommer. Og Onkel Chr. er jo ogsaa nødt til at have noget for sin Gaard, han skal jo ogsaa leve. Vi har altsaa endnu ikke snakket om noget til dem i Sandkaas jeg antager de kommer hjem naar vi skal have Menig­hedsmøde de 31te i denne Maaned, men det kommer vel ikke til at gøre nogen Forskel, for Johannes og Inger vil vel ikke flytte derhen og jeg ved jo ikke om Herlufs vil flytte i Risen og jeg ved heller ikke om det var saa heldigt. De har jo startet en Gang, og nu har de faaet Saneringslaan saa det skul­de jo kunne gaa. De har nu aldrig spurgt os til Raads naar de fandt paa noget, kun naar de har kørt fast og skulde have Penge. Vi var jo til Mathias's Fødselsdag forleden og jeg spurgte Hansine hvorfor jeg ikke skulde have Lov at se det Sengetæppe hun vil jeg skal betale, saa sagde hun at det havde jeg jo set mange Gange, men det passer ikke for jeg har ikke en Gang vidst at hun hæklede noget, jeg har ikke talt med hende om Sengetæppe siden for 2 Aar siden i Risebæk da vi var oppe og trættes om det og nu sagde jeg altsaa at hun maatte jo hækle saa galt hun vilde, men ikke paa min Regning. Der havde jo gaaet for 16 Kr Garn til det ene, saa det bliver dyrt. Bertha er begyndt at sy den Kaffedug af Ingers med blaat Garn til Hulsømme, den skal nok blive pæn, jeg syer røde Lærredskjoler til den vordende Hullegaardsfrue, og jeg skal ogsaa sy nye Sommerkjoler til Kirsten. Nu venter jeg saa Lørdagsbrev næste Gang. Med mange venlige Hilsener til hele Familien
fra Morfar og Mormoer

 
  9.4.1939
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Hullegaard Paaskedag [9.4.1939]

Kære Gudrun!
Jeg faar vel benytte Lejligheden til at skrive et Par Ord til Jer som Johannes kan faa med saa sparer jeg jo Frimærket, jeg skal vel øve mig i at spare nu igen. Vi skal have Fremmede til Middag i Dag, Emilie og Børnene og Faster Hansine, hun maa vel ikke være saa meget gal naar hun vil besøge os, hun har forresten købt sig et Klaver i disse Dage, det er et brugt gammeldags taffelformet, og det staar i Dagligstuen mellem Kakkelovnen og Væggen foran Sovekammerdøren, saa nu er der nok godt møbleret. Og Ludvig har faaet sig en ny Hest. Ja saa i Gaar fik jo dog Joh. købt Risebæk de sejhalede hele Eftermiddagen her og saa fulgtes de ad i Risebæk og saa blev der jo Resultat. Men det kan jo Joh. selv fortælle om. Vi skulde været til Hoppegaard i Morgen men saa er der jo Gymnastikopvisning, der skal jo baade Karl og Bertha og Sigrid og Johannes, saa der blev næsten ingen der kunde saa blev det udsat til efter Maj. Karen er jo stadig syg. Nu faar Joh. de Stykker med til Sengetæppet saa haaber jeg de passer. Helga vil gerne have Silketøjet, om Inger faar det med hjem kan hun jo lægge Pengene ud. Anna Valborg skal til København til Lysbehandling en Gang i Maj Maaned mente de, kanske hun saa kommer ud og ser til Jer med det samme. Herover har vi slet ikke begyndt at avle endnu men nu tørrer det godt af saa vi kan nok tage fat efter Paaske hvis det ikke bli­ver Regn igen. Nu har vi lavet 3 Skaale med Citronfromage, vi vil have rigeligt for saa kan der maa­ske blive lidt til i Morgen ogsaa. Vi steger en Kalvesteg og saa rører Bertha en Sukkerbrødskage for vi har ikke saa meget Kaffebrød, det er mest Levninger fra Menighedsmødet, her var 50 Mennesker med os selv, men vi fylder jo ikke saa meget. 3die Paaskedag skal vi til Rønne, mig altsaa, og se Smeltediglen. Fru Lange har skaffet Billetter, vi bliver 6 Damer. Husk at sende Lykønskning til Frk Nielsens Fødselsdagden 23 April da bliver hun 70. Alle Onkel Ludvigs Børn næsten er i København i Paasken til Barnedaab hos Alfred. Marie og Dagmar og Ingeborg samt Poul og Dagny og saa er vel Hedvig der ogsaa hun har jo Ferie nu i April. Nu har Eli begyndt at gaa igennem Gaarden til Skole. Kirsten er her paa Ferie siden i Torsdags. Nu har jeg vist ikke Tid mere og Joh. kan jo fortæl­le hvis der er mere.
Mange kærlige Hilsener fra Mormor
Tak for Bilederne Ellen!

 
  20.5.1939
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Dam Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Hullegaard Lørdag Eftmd. [20.5.1939]

Kære Gudrun!
I venter vel sagtens efter at høre fra os, jeg tænkte kanske vi kunde faa noget rigtig at fortælle men endnu er vi ikke naaet til Resultat. Vi har været i Aakirkeby og set paa forsk. Huse, der er jo lidt i Vejen med dem alle men jeg tror næsten vi bestemmer os for Axel Kofoeds det ligger nedad mod Kirkegaarden lige i Byens Udkant, men hører Sognet til. Inger og mig var i Byen i Tirsdags og gjorde Indkøb, Gardiner og Brudestads og saa laa vi til Mathias's om Natten og kørte til Rønne Dagen efter og saa paa Møbler. Vi var flere Steder og snusede efter noget billigt og pænt og var nok heldige med noget af det i al Fald. Nu er jo Bertha flyttet hjem i 14 Dage saa skal hun til Sandkaas til Juni hos Lysters. Joh og Inger har været i Gudhjem og faaet Papirerne i Orden saa der bliver lyst paa Søndag og saa bliver muligvis Brylluppet sat til 9de Juni, den Dag kan nemlig Nicoline, hun er ellers meget optaget. Men det er altsaa ikke helt bestemt med den Dag, før bliver det altsaa ikke, men muligvis udsat til først i den næste Uge. Der er jo ikke saa lidt at gøre før baade her og der, de har saa travlt i Haverne baade Inger og Helga, og nu er det jo blevet Sommer. Karl pudser Gaarden op, det trængte den ogsaa til. Nu er I vel snart over det værste med Jeres Omlavning, jeg tænker jeg kommer derhen maaske til Jeres Fødselsdag, jeg skulde helst til Fredsmøde paa Nyborg Strand sidst i Juni og saa kan jeg maaske være hos Jer lidt bagefter ogsaa, om Fatter kommer med ved jeg ikke endnu men det er ikke umuligt.
Vi er jo flyttet ud i Pigekammeret med vore Senge og der er saa mæn meget godt at ligge, men Kl 6 om Morgenen saa begynder jo Basse at gale i Bryggerset saa er Natten forbi selv om man ikke har sovet ret længe. Holger er jo ogsaa dygtig vigtig, saa jeg troer ikke vi bliver gamle her, men vi er jo mest nødt til at være her i al Fald til Brylluppet er overstaaet. Det værste er at naar de faar deres Møbler oppe i Risebæk saa skal jo Helgas køres herned og saa skal jo vores af Vejen, og Axel Kofoeds kan ikke flytte ud lige straks, helst ikke før 1 Juli eller August. Faster Hansine synes vi kan flytte derned, hun maa jo have en lille Skrue løs, hvordan mon det vilde spænde af.
Inger vil jo indbyde Chr. Andersens fra Skovlygaard og Rasmus Falls til Brylluppet, mon de skulde komme?
I Gaar blev gamle Johan Andersen i Gamlevælde begravet han var fyldt 86 saa det er vel naturligt. Nu skal Marie Larsen Fredbo giftes og der lyses for Manna Kure saa de gamle Jomfruer kommer ogsaa med. Ellers ved jeg vel ikke noget særligt at fortælle, jeg skal have Brevet sendt med Karl til Posthuset i Aften saa faar I det vel Mandag, paa Tirsdag er det jo ”Proprietærens” Fødselsdag her som I ved.
Mange Kærlige Hilsener fra Morfar og Mormor

 
  25.5.1939
Hedvig Andreasen til Skolegården

Postkort:
Fru
Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Ousager
pr. Lejre
Sjælland

Haubro 25-5-39

Kære Ellen, Gudrun og Anker!
Jeg haaber I tilgiver mig, at jeg ikke har skrevet før, Tiden render fra mig. Mange Tak for de dejlige Dage hos Jer, jeg er altid saa glad ved at besøge Jer. Vi kom da godt over den lange Biltur herop, og nu er vi godt i Gang med Sommerpigerne. Pinseferien staar for Døren, og jeg skal en Tur til Aalborg og Løkken og besøge 2 Veninder. Hvordan mod det gaar med Omlavningen? De bedste Hilsner til Jer alle fra Hedvig

 
  3.6.1939
Inger Dam til Skolegården

Kuvert:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Lørdag d. 3 Juni [1939]

Kære alle 3.
Tak for Brevet, det varede ellers noget længe inden det kom, men da I vil høre naar det her Bryllup skal være, skal jeg fortælle jer at det er bestemt til Tirsdag d. 13. Juni, vi havde ellers først den 9. men saa kunde Nikoline kun een Dag og det vilde vi helst ikke nøjes med. Vi har haft mange Diskutioner om, hvor vi skulde spise, først havde vi det inde i Maskinhuset der kunde blive eet langt Bord og der kunde nok laves pænt, men der er jo ogsaa noget langt ud med Maden, saa har de faaet bygget et nyt stort Hønsehus, og der skulde kunde staa to store borde ved Siden af hinanden, og der var jo saa rent og pænt, men det staar jo ogsaa udenfor Porten, saa nu bliver det nok til at vi flytter alt det, der er stuvet sammen paa Salen, derud i Stedet for, ogsaa de røde Skabe, saa bliver der lidt bedre Plads end ellers, og saa gaar det vel. Vi regner jo med at der kommer 4 Jyder og saa inviterer vi Chr. Andersens, om de kommer ved man jo ikke, men maaske. Far og Mor har jo nu bestemt dem for et Hus, de købte det i Onsdags og det blevet skrevet med det samme, det ligger midt i Rækken t.v. naar man kører ud mod den ny Kirkegaard, et stort pænt Hus, der er Lejefolk, og det forrenter jo noget, der er dejlig Have med et lille Drivhus og 3 Stuer og Køkken og Kælder, og et stort Soveværelse og et lille Værelse paa Loftet, nu ved de ikke rigtig om de skal indrette Sovekammer oppe ell. nede. Nu er jeg ved at være færdig med at gøre Risebæk ren, jeg mangler bare Dagligstuen, vi har ingen Møbler faaet endnu, men i næste Uge skulde de gerne komme, hvad det er vi skal have kan I jo komme over og se, det meste er fra Møbelkælderen, men det er nu slet ikke saa tosset for det Orglet har vi faaet indtil videre, men jeg har ellers forslaaet, at Anna V. skal have det, Bænken faar vi ogsaa, men den sender I maaske Bud efter en skøn Dag, den holdes ved at være Gudruns. Mor har saa travlt med at sy Gardiner og i Gaar stoppede vi Dyner trods det at jeg vaskede Storvask først, den var dog ikke saa forfærdelig stor, jeg er da færdig med at rulle og stryge men jeg begyndte ogsaa Kl. 6½ i Morges, nu er den 3. Ja, vi skal jo være nogenlunde færdige, det bliver værst med Roerne, men her har de lejet de fleste ud til Akkordhakkere. Hvordan gaar det dig med at komme ned paa Sommervægt, Anker, jeg er under 125 [pund] nu. Det er nu kedeligt at I ikke kan komme, Anker og Ellen synes vel, det er synd at rejse uden Mutter ellers er de jo meget velkomne, men I venter vel hellere og følges ad senere. Det er jo godt vi er saa glade for Lis Tr. hils hende og Grethe, det Skind, Hun taber vel ogsaa Huden. Ane K. har jeg tænkt mig at skrive til, men det bliver nok ikke til noget de første 14 Dage, saa I maa endelig hilse hende ogsaa mange Gange, jeg haaber hende og Jensen slaar sig sammen og kommer over til os i Sommer som vi talte om, ja Jensen ham kunde vi jo lige have brugt til at pynte, men Johs. Bror, der er Gartner han vil ogsaa. Gudrun kan kan jeg ikke faa dit graa Garn over 214 til Pinden, jeg faar ikke nok i mit eget, jeg faar den nok ikke færdig til Br.
Der er en lille Mand til dig Ellen, jeg kan jo slet ikke faa Tid til at tegne nogen Dukke til dig, men kan du ikke tegne noget rigtig fint til mig i Stedet for, Onkel Holger vilde slet ikke tro at du havde tegnet alle de Tegninger selv, men jeg sagde jo at du havde.

Mange gode Hilsener fra Morfar og Mormor

 
  20.6.1939
Karoline Dam og Markus Dam til Gudrun Dam

Postkort:
Fru Gudrun Dam Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Aakirkeby d. 20-6-39.

Kære Gudrun!
Til Lykke med begge Fødselsdagen!
Haaber at Du og Dine har det godt!
Og til Lykke med lille Søsters Bryllup!
Nu er det rigtig blevet Sommer. Jeg plukkede det første Jordbær i Gaar.
Hilsen fra Marie Jensen.
Onkel Markus og Faster Karoline

Mon Ellen vil have et Par [ulæseligt]? Saa skriv

 
  26.6.1939
Andreas Dam til Vilhelmine Andreasen

Postkort:
Vilhelmine Dam
Skolegaarden
pr Lejre

Risebæk 26/6-39

Søster Basse og mig er paa Besøg her vi kører i Jumbe. Det gaar lidt langsomt med Høsten her kom 10 mm Lørdag Aften. Vi har stakket det vi har slaaet men mangler det oppe ved Vejen Fru Jørgensen kommer sidst i Ugen med Hilsen særlig til Ellen ogsaa fra de to andre i [ulæseligt]
AD

 
  4.7.1939
Andreas Dam til Ellen Dam Frandsen

Postkort:
Frk Ellen Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr Lejre

Hullegaard 4/7-39

Vi har nu faaet Fru Jørgensen og lille Povl i Besøg de kom Fredag i Søndags var vi paa Risebæk det var min Familie Kirsten blev der til i Dag. Vi har 9 Læs Hø kørt hjem i Dag er de ved at sætte Stakke [ulæseligt] og i Morgen skal vi køre ind, naar vi bliver færdige kommer jeg nok over til Jer. Hils Mor og Far og Mormor fra Morfar

 
  17.8.1939
Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam til Gudrun Dam

Kuvert
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Hullegaard 17-8-39

Kære Gudrun m fl.
Ja jeg skulde jo skrevet i Gaar, det var min Mening, men om Formd fik jeg ikke Tid og om Eftermd ringede Inger at de kom herned, hun og hendes Fremmede, saa maatte vi jo rydde lidt op hist og her og saa lave Kaffe til dem saa røg jo den Brevskrivning for om Aftenen kom Agerbygds og Pihl og Johannes herhen det havde Helga inviteret for det var jo vor Bryllupsdag. Frk Nielsen er her ogsaa, hun kom i Gaar og skulde besøge Inger men saa kom de jo herned og i Aften skal Lydersen og Fatter og mig og Inger og Joh. til Gadebygd. Saa rejser Lydersen Fredag Aften. Maren og Horsted rejste i Aftes. Vi havde jo en dejlig Tur hjem og der var ikke mere fuldt paa Hammershus end jeg laa hele Natten paa min gamle Plads ved Østerlars Kirke. Saa tog vi til Aakirkeby og op til Ludvigs og fik Nøglen til Huset samt noget Mad og Kaffe. Dagny havde faaet en Datter om Natten altsaa den 15de en stor Tøs paa 8 [pund] og 53 cm. ligesom Jeres Laus, det havde været en drøj Omgang for det lille Menneske og saa første Gang. Jeg var et Øjeblik dernede med Petra om Formd. og saa fik jeg Haaret vasket det trængte det til. Vi var saa i vort Hus, Haven er temmelig overgroet for naar det regner jævnlig groer jo Skidtet godt. Fatter maatte fernisere et Gulv og jeg klippede Roserne lidt ned og Vindruen var saa fuld af lange Ranker som skulde væk. Vi skal ogsaa hen og tapetsere den ene Stue, for naar alting kommer væk ses jo Skavankerne mere end naar Gardiner og alting er der. I Eftermd. skal jeg pakke Glas og Porcellæn ind, jeg har pakket Sølvtøj og Knive og Gafler i Formd. men saa fik de Læggesild saa skulde jo Helga ordne den, saa skulde jeg ordne Middagsmaden, vi spiste stegt Sild med Velbehag, det var vel nok nykommet. Her er saa mange Fluer saa det er en Gru, nu har de faaet Selvlukker til nogle af Dørene men det er nok for sent. Det kan gerne være Helga og Holger kommer til Barnedaaben hvis de faar høstet til den Tid og det gør de jo hvis Vejret bliver tørt, de har snart afmejet men ikke helt. Saa skulde de tage Basse med og saa kunde vi vel nok flytte herhen og passe det i 8 Dages Tid. Karl er jo fast ansat nu og naar de saa har Hans Peter ogsaa, og saa Harald naar det kniber saa skulde det vel nok kunde gaa. Vi kan jo lade være at flytte Hønsene til Byen til efter den Tid. Fatter har lige plukket 10 [pund] Stikkelsbær til Fru Larsen, Helga sælger stadig Bær, har solgt for over 30 Kr og sikke med Æbler og Pærer, mer end dobbelt saa mange som hos Fredes er her da. Paa vort Kirsebærtræ i Aakirkeby hængte Masser af tørre Moreller som ingen havde spist, det var rigtignok Synd, men jeg vil haabe det bærer næste Aar igen. Der er ogsaa mange Blommer, saa Frugt kommer vi ikke til at mangle. Vi vil gerne ønske til Lykke med Ankers Fødselsdag men det kommer jo bagefter, dog sent er vel bedre end aldrig.
Ja tak for sidst, vi haaber Laus opfører sig ordentligt. Her har de bestilt Kravlehus til Ester, hun vælter Vognen saa der er ingen Steder hun kan være.
[Morfar:]
Ja jeg skulde ogsaa skrive et Par Ord, der var jo Tyren men jeg ved nu ikke om Holger har foretaget sig noget han sagde at Anker bekostede vel Rejsen til København.
Det var nu særlig jeres Jærnhusryg jeg skulde skrive om Holger havde samme Slags paa Risebæk det var nu paa Bølgeblik men Forholdet var dog omtrent det samme han sagde at de klippede et passende dybt Snit i Rygpladen over Bølgepladens høje Kant og saa trykkede de Mellemstykket ind i Lavningen det mente han at det var brugeligt. Men Holger og Helga kommer maaske snart paa Besøg saa kan han jo forklare det nemmere. Ja hvad vi ellers har oplevet har vel Mormor beskrevet saa jeg kan slutte med en Tak for det lange Besøg til jer alle og allermest til Ellen
Morfar
[Mormor:]
Vi pakker Porcellæn og Glas ned i Eftermiddag her ser farligt ud, men det skal jo være galt før det kan blive godt. Vi skal jo i Besøg i Aften, nu skal vi først have Mad og saa rømme noget Træuld og Skidt ud. Hils dem I snakker med, det er slet ikke morsomt at flytte.
Mormor

 
  30.8.1939
Vilhelmine Andreasen og Karoline Dam til Gudrun Dam

Kuvert:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Møllevej Onsdag 30-8-39

Kære Gudrun m Familie!
Ja nu fik jeg lidt Tid til at skrive for jeg skulde været med Morgentoget til Østerlars i Dag men kom for sent, saa jeg gik jo hjem igen. Vi har jo Besøg i disse Dage af Dagny og Thorkild, de kom jo Mandag Formd paa Cykel fra Rønne i en stegende Hede. Samme Dag kom Holger til Middag med et Læs Brænde og andre Ting vi skulde have og om Eftermd kom saa Helga og Inger paa Cykel saa her var næsten helt Gilde den Dag. I Gaar var vi saa paa Udflugt. Først cyklede Fatter med Dagny og Thorkild til Almdg. og travede den igennem, kom hjem her til sen Middag og saa var vi med Bil i Paradisbakkerne og Brændesgdshaven, Emilie og Niels var med og Emfred kørte for os. Der var Høstfest i Br.g.haven saa der var flot illumineret og en Masse Mennesker. Det var ogsaa et meget yndigt Vejr, næsten for varmt, men lige til i Aftes. Nu er vi jo ved at have faaet det meste i Orden her i Huset, Gardiner op og Lamper i Stuerne, her er jo temmelig snævert somme Steder, men dog ikke værre end at her er rigtig hyggeligt synes jeg da. Men forrige Uge var vel nok en væmmelig Uge, varmt som i en Bagerovn, Fluer i Massevis og Roderi overalt. Nu er Fatter og de Fremmede cyklet til Randkløve og skal saa spise til Middag hos Inger, derfor syntes hun jeg skulde komme med det første Tog og det kunde jeg jo sagtens, men vi kom til at sidde og snakke ved Morgenkaffen og som sagt, jeg kom 5 Min. for sent af Sted. Nu er det for Resten blevet Torden og Regnvejr, men det er vel bare en Byge, ellers kommer de vel ikke til Randkløve i Formd. Saa i Eftermiddag var det Meningen Inger skulde følge med til Gudhjem og saa skulde vi alle til Hullegaard i Aften og T. og D. skal saa ligge der i Nat, og i Morgen videre til Rø og Sandkaas og ligge der næste Nat. De har et Sæt Lagener med herfra som de kan bruge hele Tiden.
Jeg skulde hilse saa meget fra dem, de kommer nok ikke hjem før Søndag Morgen. Thorkild kan nok naa at spille i Kirken alligevel. Hvis det bliver Regnvejr i Dag sinker det jo ogsaa noget. Nu har jo de fleste høstet men vi saa dog i Gaar at der stod noget Sæd ude paa Østlandet. Nu regner det værre og værre, hvor langt mon de skulde være kommet? I Søndags var Anna Valborg her, hun cyklede til Betania til 8 Gudstj. om Morgenen det var nu tappert gjort, hun havde kun brugt 1½ Time, saa var hun her resten af Dagen til Kl 5-6 Aften saa cyklede hun hjem. Vi var paa ”Bakken” en Tur om Eftermd og besøgte Hansine, men hvor ser der ud nede. Hansine havde ogsaa været ”møj” hele Ugen, hun har slet ikke været her endnu, men Karoline har været her 2 Gange, naar hun skal paa Kirkegaarden skal hun jo forbi. Det er jo godt jeres lille Laus trives, bare nu Hitler vil være ordentlig saa vi kan blive fri for Krig saa var jo alting godt. Her gaar Radioen hele Aftenen til Kl 12 hver Aften hos Lejefolkene saa det er umuligt at sove for den. Naar vi ligger paa Loftet hører vi den ikke, men nu vi har Gæster ligger de jo deroppe, vi flytter nok op igen naar de er rejst. Der er kun Bræddevæg imellem os, saa det er meget lydt.
Mange gode Hilsener fra Morfar og Mormor og tak for Billederne til Ellen.

[Karoline:]

Aakirkeby d. 30.8.39

Kære Gudrun!
Til Lykke med Drengen! Han er vel snart stor? Det var da godt at I fik 1 Dreng. Jeg har købt 1 Trøje til ham, haaber at han bliver glad for den, saa har jeg syet 1 Par Sko til Ellen, hun har vel de forrige slidt? Ellen kan vel hjælpe dig at passe Drengen?
Jeg har været at se det Hus som Dine Forældre har købt, det er meget pænt.
Marie Jensen er rask og har været ude i Byen to Gange i Sommer, vi var i Smedegade at se til en Dame, som vi kender, hun var syg.
Vil Du ønske Din Mand til Lykke med det nye Aar? Det er jo snart noget siden han begyndte paa det. Jeg skal ogsaa sige ”Til Lykke” fra Bygadens:

Hilsen til jer alle fire.
fra os alle.
Faster Karoline
 

  20.9.1939
Vilhelmine Andreasen og Inger Dam til Gudrun Dam

Risebæk Onsdag Formd. [20.9.1939]

Kære Gudrun og Familie!
Tak for dit lange Brev forleden, nu er det vel bedst at faa skrevet lidt igen. I Gaar kom jo saa Johannes hjem igen i god Behold, bare han saa maa faa Lov at være her i sit lille Hjem og hos sin Kone i lang Tid. Inger har saa travlt med at bage i Formd., vi skal nemlig have lidt Kaffegilde i Aften og saa skal vi rejse til Aakirkeby i Morgen. Nu har da Helga faaet en Pige, det er altsaa først i Morgen hun skal komme, og saa blive der i Vinter hvis de kan arbejde sammen. Mon vi har fortalt at Fredes har faaet Tvillinger nu sidst i August, men det gik ikke saa godt, de er døde begge to, den ene levede kun ganske kort og den anden døde da hun var 14 Dage gl. det var 2 smaa Piger, men Karen er paa Sygehuset endnu.
Ja og til Lykke med Barnedaaben i Søndags, Henning er vel meget pænt, i al Fald pænere end Per, det var jo kedeligt at Helga og Holger ikke fik Lejlighed til at rejse derover, det havde de glædet sig til, men saa haaber vi der bliver Lejlighed en anden Gang. Nu er der saamæn billige Billetter sidst i Maaneden om der nu er nogen der har Lyst i Aar. I Dag gaar det for sig her, Charles er kommen med sin Hest og saa kommer de fra Hullegaard med Saamaskinen i Eftmd. saa skal Hveden i Jorden det er jo ogsaa snart paa Tiden men det er meget tørt.
Vi skal have gule Ærter til Middag, det er nykommed, jeg er ogsaa snart led og ked af Frugtgrød hver evige Dag. Jeg var i til Hansines Fødselsdag, hun blev jo 50 Aar, der var først Møde i Fredsligaen om Eftmd og saa gik jeg derned om Aftenen og spiste Kyllingesteg som Hansine havde stegt i Ovnen i 6 Timer, saa kan du selv regne ud hvordan de var. Saa kom hun anstigende til Holgers Fødselsdag i Lørdags med Morgentoget, det var nu Helga ikke saa glad for, hun havde jo mægtig travlt og det sinkede hende en hel Del. Vi kom jo ikke derned før noget paa Eftermd, og saa var Hansine mest klar til at tage af Sted igen, hun skulde med 6 Toget. Der var ikke noget Gilde, men Fru Anton Jørgensen var der og Fru Madsen og saa kom Harald om Aftenen. Nikolaj Munch er nu baade død og begravet, saa troede Helga hun skulde have en af de Piger fra Anton Jørgensens, men det blev nu ikke til noget, men saa var der en anden oppe fra Aaløse som var ledig saa fik de jo fæstet hende for 40 Kr om Maaneden til at hjælpe til overalt, dog kun malke hveranden Søndag, dog det gør jo ikke saa meget heller, bare hun kan lidt inde saa kan jo Helga selv malke naar det behøves. De skal vist beholde baade Karl og Hans Peter i Vinter, faar de saa ogsaa Pige kan de jo sagtens. Jeg syltede Blommer da jeg var i Aakirkeby, Bertha hjalp mig, hun har været hjemme en Tid, nu er hun i Sandkaas hos Anna Val. til November, saa skal hun til Bager Joh. Dams i Aakirkeby. Jeg har saa strikket et Par Strømper til Ellen men jeg har ikke strikket nye Fødder i de gamle for de kan jo godt bruges lidt som de er, det var vel en Fejltagelse med de nye der var i Pakken hos Garnet, saa dem faar du retur og saa et Par grønne Bukser som Helga fandt, Blusen havde du faaet. Pouls Dagny i Aakirkeby har maattet gaa i Seng igen, Blodet vilde ikke standse, og nu har de ingen der, Poul har saa travlt, han pusler den lille om Morgenen og han skyller Bleer op og gør alt det fornødne han skal vel først møde Kl 10 i Banken saa der er jo nogen Tid, men jeg synes det er godt gjort, som Fru Andersen plejer at sige. De maa vel saa skiftes lidt til at være der (Familien) naar Poul gaar, for alene kan hun jo ikke være, Klinikdamen kan de jo ikke regne med. Nu skal jeg se at faa Brevet skrevet og Pakken med til Byen. Inger skal nemlig op og afgive lidt Blod til eventuel Brug i Krigstilfælde.
Jeg skal nok strikke Bukser til Henning men til 2 Par tror jeg nu ikke der bliver Garn.
Jeg skal have Edel og Kirsten i Ferie naar vi nu kommer til Aakirkeby egen, det har de nu saa Lyst til. I Gaar var det jo Herlufs Fødselsdag og om en Uge er det Edels, saa skal vi nok derhen med Toget fra Aakirkeby, det er snart et Aar siden vi har været der. Jeg er saa forkølet, det er der nu flere der er, men det er længe siden jeg har været saa angrebet. Vi skal nok skaffe Jer nogle Penge, men nu sender jeg Pakken først for jeg tror Ellen mangler Strømperne. Jeg skal strikke en hel Del til Hullegaardsbørnene for de slider godt. Fatter er der nede i Dag, de har skrevet paa Brugstavlen at Folk maa hente Pærer der gratis; Helga er rigtig gal paa at der er saa meget, Børnene har Mavepine og et farligt Arbejde er det jo med al den Frugt, nogle af Træerne skal nu hugges om. Ak ve - for lidt og for meget fordærver alt.
Hav det nu godt og skriv snart lidt igen
Kærlig Hilsen fra
Mormor og Inger

 
  4.10.1939
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Kuvert: (anbefalet brev)
Fru Gudrun Frandsen
Skolgaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej Onsdag 4-10-39
Kære Gudrun og Anker!
I Dag har Fatter været i Rønne og hævet Penge til Jer og i Morgen gaar han ned i Banken og faar de der er, saa sender vi dem med det samme. Saa maa de vel komme skikkeligt og vel derover, endnu har de da ikke skudt paa Bornholmerskibene.
Vi har Kirsten og Edel i Feriebesøg i disse Dage, vi var i Sandkaas den 27de da var det jo Edels Fødselsdag jeg var med toget, her er god Forbindelse med Toget Kl 10 min i 2 fra Aakirkeby saa er man i Sandkaas Kl 3. Fatter cyklede, saa tjente han jo de Penge, det var 2 Kr 90 for en Returbillet saa det var jo ikke saa lidt. Vi blev der i 2 Nætter og saa fulgte Edel med hjem altsaa i Fredags Formd. Fatter cyklede jo, vi kom omtrent hjem paa en Gang Kl ½ tolv og saa Kl 12 kom de kørende fra Hullegaard med godt 30 Høns og noget andet Skrammel som vi manglede og saa var Kirsten ogsaa med og skulde blive her. Vi havde jo aftalt det hele for Helga og Holger var cyklende i Sandkaas den 27de. Helga havde et Par stegte Kyllinger med saa kogte jeg bare Kartofler og lidt Galopsuppe. Saa var vi i Byen og gjorde Indkøb, Edel og Kirsten fik noget pænt Kjoletøj, rødt og lysegraat tærnet Uldtøj og saa fik Kirsten Tøj til en Frakke, smaatærnet graat og mørkeblaat, dejligt Tøj, en Rest til 12 Kr, men saa kommer jo Syløn til, Eva skal sy den, men saa bliver det nu ogsaa en dejlig Frakke. Edel skal arve en af Doris. De synes nu det er vældig morsomt at være her, de svælter Svin og leger med Dukker og saa plejer her at komme en lille Nabopige paa 4 Aar Ingerlise Munch hedder hun, hun møder gerne saa snart vi er kommen op om Morgenen, men bliver ikke fornærmet naar jeg sender hende hjem.
Det har været saa koldt og regnfuldt saa de kan ikke gaa ret meget ude for de er forkølede i forvejen.
Her er saa mange Soldater i Byen i denne Tid de har Vagtmandskab her i Kannikeskoven, en hel Bunke. Jeg har saa travlt med at sy og strikke, jeg øger Kirstens den strikkede Kjole og saa har jeg øget og sat nye Ærmer i en gl Fløjlskjole til Edel. Jeg har ogsaa strikket et Par Bukser til Henning, men der bliver jo Garn til et Ben endda og saa kan jeg nok faa noget der ligner i Brugsen her, om de nu bliver passelig store ved jeg ikke men det maa vel gaa. Jeg skal nok snart se at faa dem færdige, men nu skal jeg sylte Hyldebærsaft enten i Morgen eller i Overmorgen for nu ser de saa modne ud der er et vældigt Træ ude i Hønsegaarden og der er mange Bær paa. Jeg har mange Blommer syltede og henkogt og en Del Kirsebær og tynd Saft ogsaa, saa vi kommer nu ikke til at mangle Syltetøj. Men det er jo godt at have noget for man ved jo aldrig hvad det kan blive til med Dyrtiden, nu skal de vel lægge paa alting. Dagny er nu oppe igen og der var Barsel forrige Søndag, det stod hos Ludvigs, men hun bar da selv Barnet, hun kom til at hedde Eva Søgaard Andreasen, Karen og Harald stod Fadder, og hun fik saa meget Sølvtøj, 1 Ske og Gaffel samt 50 Kr fra hendes Familie i Sorø en Ske fra deres Klinikfrøken eller Frisørdame er det vel og en fra Fadderne. Vi var bedt derhen ogsaa, for vi var derhenne den 22de til Ingeborgs 40 Aars Jubilæum, men der var slet ikke Fest den Aften og saa syntes de vel vi kunde komme igen om Søndagen. I Søndags Formd var der Konfirmation i Betania, saa var vi dernede, børnene var hos ”Neles” saa længe og saa syntes Emilie vi kunde komme og spise til Middag og det var vi jo saa, det var jo meget nemt. Den 23de September havde vi Kaffegilde det har jeg vel ikke fortalt sidst, det var jo begge vore Faders Fødselsdage. Her var Onkel Chr og Frk M. Math og Emilie og Markus samt min Broder og Petra, det var meget morsomt. Chr. gik herop, men købte sig en Cykel og kørte hjem paa, men slog nogle ordentlige Krøller da han skulde op paa den her uden for. Men tilsidst fik han jo Magten over den. Her kommer jævnlig lidt Fremmede, Gudrun fra Dalslunde var her forleden en Stund og i Gaar kom Marie Elleskov og sad her et Par Timer til Togtid. I Dag troede jeg Inger skulde komme, men det gjorde hun nu ikke.
Fredes Karen er vist ikke saa meget syg, men hun skal holde Diæt og der er vist noget i Vejen med Nyrerne, det var derfor hun kom paa Sygehuset. Nu har jo alligevel Helga faaet sig en Pige som vist ikke er saa tosset endda det andet kunde heller ikke blive ved med at gaa. Det er jo godt de har Karl, han bliver da ikke indkaldt da han jo er over 40 Aar, Hans Peter kan vel nok komme med men han er vel kun 17 Aar. Der er jo flere der har manglet alle deres Folk en Tid. - Godnat -
Ja nu er det saa blevet Torsdag Eftmd. Nu har vi saa faaet 2 Chek til jer det er ikke saa lidt Penge, bare I nu maa være mere Svineheldige for Fremtiden, skønt man ved jo ikke en Gang om Tyskerne tillader Eksport. For sikke de bærer sig ad. I Dag er det næsten Sommer igen her. Jeg har gaaet og pudset lidt op i Haven i Eftmd jeg blev helt svedt. Fatter har plukket Hyldebær som jeg saa skal til i Morgen. Nu skal han hen paa Posthuset med dette Brev, det skal jo sendes ordentligt.
Bøgerne kan vi vel vente med til jeg sender de smaa Bukser, det varer nok ikke saa længe. Vi var lige en Tur henne hos Onkel Ludvigs og saa paa den lille Eva, Dagny var nemlig til Spædbørnskursus saa skulde Farmor passe den lille saa længe, hun er jo omtr. paa Størrelse med Henning.
Saa venter vi at høre lidt igen snart.
Mange venlige Hilsener til jer alle 4 fra Morfar og Mormor og de smaa Kusiner

 
  29.11.1939
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Møllevej Onsdag Eftmd. [29.11.1939]

Kære Gudrun
Mange Tak for Fødselsdagshilsenen, nu skal jeg saa fortælle hvordan det spændte af. Om Onsdagen var det rigtig fint Vejr og her kom ogsaa 7 Damer fra Østerlars: Præstefruen begge Fruer Lund, Fru Harald Kofod, Fru Jørgensen (Ringer) samt Dorthea og Dagmar Jensen og de kom med en Buket Blomster i et krystalglas, rigtig pænt, passelig stort. Saa fik jeg en stor Buket Krysantemer af en Genbokone som vi plejer lidt Omgang med og saa havde jeg ringet Emilie til at komme herop og hjælpe mig lidt at servere, hun gav mig et Bundt Papirservietter og om Aftenen kom Ingeborg med en stor Buket Krysantemer fra deres Have og Bertha kom ogsaa med en Alpeviol fra hende og Anna Valborg. I ved vel at Anna Val ogsaa har haft Skarlagensfeber, nu ved vi ikke om Herluf har gaaet fri. Naa Damerne fik jo Chokolade og Kaffe med Købekage til. Vafler og Kringle og 12 Øres Kager samt Vanillekranse, og Æblekage. Det er jo saa nemt at gaa hen og købe og jeg ved ikke om det bliver stort dyrere. Saa Torsdag var der Menighedsmøde i Betania, der maatte vi jo ogsaa være med vi var 3 om det, en gav Brød, en Fløde og Sukker og vi gav altsaa Kaffebønnerne (1 [pund]), saa det var jo ikke saa farligt. Saa om Fredag Eftermd var vi til Andendagsgilde hos ”Marie Senta” hun blev 94 og der var stort Rykind. Vi drak Kaffe og Chokolade i 2 Stuer der var vel 13-14 Fremmede og Dagen før havde der været endnu flere, og vi fik baade Sukkerbrødskage og Svedsketærte og Wienerbrød til Kaffen og inden vi gik serveredes der Vin og Kransekage saa det var vel nok flot. Hun er rask og ser godt ud, hun bliver nok hundrede Aar.
Saa om Lørdagen skulde vi jo have Fremmede igen, vi slagtede et Par Haner, det var vel ikke just nykommen Mad men vi skal have dem spist for de æder altfor meget efter hvad de tager til. Nu begynder Hønsene dog at lægge Æg 1 eller 2 om Dagen det maa vel snart blive bedre. De kom altsaa med Toget fra Østerlars begge Familer og havde alle Børnene med, det var jo vældig intresant, Basse kom i Plous fours Bukser og var stor og Esther er begyndt at gaa alene men er meget forsigtig. De kom jo til Kaffetid og saa naar det var drukket gik de jo i Byen. Ester sov saa længe og naar de kom igen skulde de jo spise for vi skulde jo være færdig lidt tidlig, den øvrige Familie skulde kun komme til Aftenkaffe. De kom alle saa nærsom Faster Hansine, hun er jo altid saa mærkelig, men vi savnede hende ikke saa meget. Jeg havde ellers bedt hende til først til Onsdag Aften, for at spille Kort og saa tænkte jeg hun kunde komme igen Lørdag, men hun kom nu ingen af dagene.Jeg fik Brav fra Faster Marie, hun er saa ferm at hun gaar næsten hver Dag ud i Havet og tager sig en Dukkert nu ogsaa selv om det er koldt. Det synes hun bekommer hende saa vel. Paa Søndag fylder Moster Anna 60 Aar saa har Petra og mig snakket lidt om at tage derud. Vi var derhenne i Aftes og spillede Wisth for det synes vi er morsomt, Fatter spiller gerne med og vinder mest altid.
I Søndags var det et forskrækkeligt Vejr her med Storm og Regn uden Ophør, Marie og Dagmar skulde ellers kommet her hen Søndag Eftermd. men det var næsten umuligt, og de kom heller ikke. I Aften skal jeg med Onkel Ludvig i Højskolehjemmet og høre Dr. Boesen læse Kai Munk: ”Pilatus”. Det er Haandværkerforeningens Medlemmer med Gæster. Fatter og Kirsten er kørt til Østerlars med Toget i Middags, Kirsten blev her nemlig i Lørdags. De skal bage i den store Ovn paa Hullegaard i Morgen og han skulde skære nogle Grise hos Inger i Dag. Vi talte jo om at I kunde sende os en Gaas til Jul, men hvis I skal slagte Gris vil vi næsten hellere have en Flæskesteg, jeg ved ikke om de skal slagte paa Hullegaard men det skal de maaske, saa faar vi vel en der, men det kan vi jo skirive nærmere ved om. Vi faar jo en And fra Agerby og hvis vi steger en Hane ved siden af saa bliver det mest ens alt. Send en Ønskeseddel næste Gang du skriver. Jeg kan sende en her med det samme.
1 Flæskesteg
1 Gaas
1 pænt Halstørklæde
1 Par forede Handsker
1 Pengebog
1 Julebog
Hils Ellen og sig tak for Tegningerne. Mon hun ikke kan tegne lille Henning og Dora saa kunde jeg jo se hvordan de ser ud. Vi skal drikke Kaffe hos ”Evabarnet” efter Oplæsningen i Aften. Nu er her jo begyndt Flyverute til Rønne og de bruger kun ½ Time-3 Kvarter det er vel nok hurtigt. Det er bare noget dyrt, det koster 29 Kr. for Enkelttur og 50 Kr Retur. Men det kan altsaa lade sig gøre. Nu begynder de ogsaa over Sverrig i Morgen, det er billigere. Ja hvad mon det bliver til?
Mange kærlige Hilsener til Jer alle 4 fra Mormor
 

  13.12.1939
Vilhelmine Dam til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej 13-12-39 Aften

Kære Gudrun
Det var ellers Meningen jeg skulde haft dette afsted i Dag men her har hverken været Fred eller Ro hele Dagen. Først i Formd. kom Faster Karoline ind om, hun skulde paa Kirkegaarden med at Par Kranse til Bedstefar og moders Gravsten det er Bedstemoders Dødsdag i Dag jeg synes hun sagde for 16 Aar siden. Saa kom Onkel Ludvig og skulde spørge om jeg vilde med Petra til Gudhjem i Morgen, Marie vilde holde sin Fødselsdag, det var jo ellers i Lørdags, men da kom hun jo hjem, saa var vi der henne til ”Iaftenkaffe” som de plejer at sige. Det er vist baade Aar og Dag siden jeg var i Gudhjem saa jeg sagde jo Tak, skønt det passede mig ikke særlig godt i Morgen, der er nemlig Symøde i Bethania, men de klarer sig jo nok uden mig. Det var i Formd. og saa i Eftermidd. kom først Karl Larsen (Esters Fader) og skulde kræve nogle Penge op og mens han sad her kom Fru Jensen (Nabokone) og da de var gaaet skulde jeg en Tur i Byen, da jeg kom hjem sad Faster Hansine her og Ebba og saa var det saamæn blevet Spisetid og Brevet skal jo hen paa Posthuset inden 8, ellers kommer det ikke med Dagen efter. Nu tager jeg det saa med til Toget i Morgen saa faar I det nok alligevel i denne Uge. Paa Lørdag venter vi Inger og Johannes herhen paa Juleindkøb. De skal slagte en Gris paa Hullegaard paa Tirsdag, saa faar vi nok en Steg der, de kan jo sætte den i Ovnen ogsaa og stege den. Hvis Vejr og Føre tillader skal vi vel hen og holde Juleaften paa Gaarden, vi kan faa kørt tilbage med Karl han skal jo til katolsk Julemesse Kl 12 Nat her i Aakirkeby saa kan vi komme hjem i vor egen Seng og til Højmesse Juledag, men det kommer jo an paa om her bliver bar Jord. Vi vil gerne have en Gaas, mon den ikke kan holde sig saa til i Mellmjul, saa kan vi lade Bageren stege den, og lidt til hjælp til at spise den kan vi sagtens faa. Vi venter Familien Müller herop en Dag i Julen, jeg var jo en Tur derude forrige Mandag, de har det rigtig godt saa det ud til. Nu blev jo Anna 60 Aar saa kan hun ogsaa faa Aldersrente, det hjælper jo alt. Mens jeg husker det, hvem har Svend Frandsen faaet til Huspostille? for Karen er vel rejst? Naa det var en Indskudsætning. Angaaende Gaasen saa maa I ikke sende den til Hullegaard, send bare Pakken saa vi har den senest Lørdag ellers er vi maaske ikke hjemme. Hedvig ventes hjem til jul, hun har givet Juleferie i Dag og saa rejser hun til København og besøger Alfred og Oda, deres lille Knud begynder at gaa nu. Hedvig skal jo bestemt hjem og se ”Evabarnet” hende har hun jo aldrig set. Jo hun staar ude i Gaarden og sover. Og saa kører jo gerne Dagny en Tur ud ad Landevejen med hende hver Dag. Jeg tror nok Dagny føder hende, men det er forresten noget siden nu jeg talte med hende. Jeg skal jo sy og strikke noget og læse skal jeg jo ogsaa have gjort. Nu har vore Høns dog begyndt at lægge Æg, i Gaar fik vi hele 5. Jeg skriver mere næste Gang, det er jo snart Jul. Kærlig Hilsen fra os begge Mormor

Det er jo vældigt som Ellen kan skrive Tal, Bogstaverne er jo ikke saa gode, men det kommer nok. I Aar bliver det jo Maanelyst først paa Julen. Det fortælles at Frk Mortensen er bleven forlovet men det er vel sagtens bare noget Vrøvl.
I Sandkaas vil de jo sælge Huset, de har averteret i Rytterknægten og de har vist ogsaa spurgt dem paa Bakken om de vil sælge men de er nok for unge endnu. Jeg siger de faar se Tiden an, men de kan inte vente.

 
  19.12.1939
Vilhelmine Dam til Skolgården

Møllevej 19-12-39

Kære allesammen!
Det er vel ikke for tidlig at skrive Julebrev og lave Julepakke i Aften saa kommer det alligevel ikke ud at sejle før paa Torsdag, det er jo bedre for tidlig end for sent. Sikke noget fint Vejr vi har i disse Dage det er behageligt nu Folk har saa travlt. Her har vi det jo temmelig roligt, men lidt at gøre har man jo dog altid, mest med at faa syet og strikket færdigt. Jeger ked af at jeg ikke kunde faa Garn af samme Slags til de smaa Strømper, men hvis du synes at det ser for kedeligt ud saa prøv at farve dem lidt med rødt silkepapirsvand maaske det kan hjælpe. De er ikke større end Evas men hun er heller ikke saa lille. Dagny har endnu ikke givet hende andet end Bryst. Hun var blevet polyfottet til Jul, jeg fik det at se forleden da jeg var derhenne. Se nogen Dukke med Fletninger findes ikke i denne By, saa Ellen faar tage til takke med en korthaaret men til Gengæld kan den jo snakke lidt. Jeg fik ikke Tid at sy nogen Kjole men lægger lidt Tøj hos saa kan vel Mor eller Dora sy den en Gang i Mellemjulen.
Saa er der 3 Marcipan, dem kan I jo dele som I er Venner til men jeg synes Ellen skal tage først, de er kanske gaaen i Stykker paa Turen, de er tørre nu, men smelter vel hurtigt. Saa er der jo et lille Forklæde som jeg haaber Ellen kan bruge om ikke nu saa senere. Dynebetrækkene kan vel selv sy i Vinter saa kan hun jo faa dem efter Behag. Ja saa er der jo lidt tørrede Æbler af eget Fabrikat, de kan vel altid bruges.
Nu har saamæn Onkel Mathias's faaet 2 Husarer i Indkvartering, de skal jo ogsaa have Kosten, det er jo noget extra Arbejde for Emilie som ikke er vant til at have fremmede Folk. I Dag slagter de Julegaasen baade paa Værmelandsgaard og paa Hullegaard, vi faar nok en Flæskesteg paa Hullegaard og en Kalvesteg af Onkel Chr. faar vi saa en Gaas af jer og en And paa Agerbg saa skal vi nok klare os hvad Maden angaar. Holger og Harald var her i Fredags med 2 Læs Brænde, det var skaaret paa Rundsav, det er dejligt at have og lægge paa hvis Kullene brænder ned i Ovnen. Vi er nu glade vi ikke har Centralvarmne med disse Kulpriser. Jeg lægger et Avisudklip ind i Brevet, har I hørt noget om det? Jeg synes det er mærkeligt at en voksen Mand kan falde ud af Toget, det kunde næsten se ud som noget andet. Men enten det nu er det ene eller det andet saa er det jo meget trist for Familien. Vi var ned og ønskede Faster Karoline til Lykke i Gaar, hos Marie Jensen de fik lige en Gaas ind ad Døren paa 8 [pund], Marie syntes den var noget lille, men saa kan vi jo købe lidt mere Flæsk sagde hun. De køber altid en Torsk paa 6 [pund] naar de skal have Fisk. Hun er noget storslaaet af sig og maa jo have god Appetit.
Det er jo Meningen vi skal hen og holde Juleaften paa Hullegaard og saa køre hjem om Aftenen med Karl naar han skal herhen til katolsk Midnatsmesse det ser jo ud til bar Jord i Jul men man ved jo aldrig naar det kan slaa om i Vejret. Her skal være Juletræ i Valgmenigheden her den 29de saa inviterer vi Børnene herhen baade store og smaa saa spiser vi Julegaas. Ak ja, hvordan mon vi har det næste Jul? Vi skal jo ikke bekymre os, men tænke har man jo baade Lov og Pligt til. Hvordan klarer I jer med Sukkerkortene vi klarer os nu meget godt og jeg tror ogsaa det gaar meget godt med Kaffen. Man skal vel sagtens spare lidt Sukker sammen til Sommer for Syltetid og Grød tager jo meget. I Morgen skal jeg bage Klejner, ellers bager jeg ikke noget for vi kan købe brune Kager for 1 Kr [pund] og de er lette saa der bliver en hel Del. Vanillekranse har jeg endnu fra min Fødselsdag og Helga har foræret mig en Kasse Chokolademarengs, saa det er jo alt nok. Saa skal jo Fatter hen og bage paa Hullegaard paa Lørdag saa faar vi jo Brød der. Ja saa er der vist ikke mere at fortælle, vi har købt en Dukkevogn til Kirsten og en til Edel og en lille Træbil til hver af Drengene samt en Prinsessedukke til Esther, jo vi har ordentlig slæbt hjem, men de voksne får heller ikke videre noget. Saa vil vi da ønske jer alle en rigtig god Jul, at I maa være raske og glade, samt et glædeligt Nytaar.
Med mange kærlige Hilsener fra
Morfar og Mormor

Hils Familien Juledag om I skal samles paa Skovholm

 
  20.12.1939
Inger Dam til Skolegården

Risebæk. 20 Decbr. [1939]

Kære allesammen!
Saa naaede vi atter til Jul, og saa sender vi en Pakke, som vi haaber naar jer inden Jul, vi naaede ikke at faa den afsted i Dag, men haaber det gaar i Morgen.
Jeg har strikket en lille Dragt til Henning, jeg har prøvet den paa Eva og hende passede den omtrent, den var lidt rigelig, Dagny sagde jeg skulde ikke lave den tættere i Halsen men hvis du synes kan du jo hækle lidt. Saa lavede jeg den forkert forneden, opdagede jeg bagefter, den skulde jo have været til at lukke helt op, men hvis du syr to Gange paa Maskinen kan du jo klippe det op og sætte en Tryklaas i. Natkjolen til Ellen gik det endnu værre med, jeg har skyndt mig for meget og Hastværk er jo Lastværk, men jeg trøster mig med at hun dog kun skal have den paa om Natten, og for at gøre det rigtig godt sved jeg den da jeg strøg den, det gaar forhaabentlig af i Vask, men du maa endelig ikke vise den til nogen, det egner den sig absolut ikke til. Saa sendte vi Bud efter en Malebog til Ellen og fik i Stedet for, saadan en, men maaske kan hun ogsaa have lidt Fornøjelse af den. Til Anker vilde jeg haft en Gris, men i Brugsen havde de kun een og den havde brækkete to Ben, saa den kunde vist ikke tage Turen, i Stedet fik jeg saa en Pakke Smørrebrød. I Dag har jeg været paa Hullegaard, de slagtede Gris i Gaar, saa skyldte jeg dem at hjælpe dem. Vi har ingen Gris og intet Fjerkræ uden nogle store Haner, som vi fylder Svedsker i og har tænkt skulde gøre det ud for gæs, saa faar vi jo en Flæskesteg. Juleaften skal vi ned paa Hullegaard og Far og Mor ogsaa, hvis det ellers bliver nogenlunde Vejr, og Far og Mor faar jo Gaas fra jer og en And fra Agerbygaard, saa vi faar det at smage alligevel. Vore Indtægter er kun smaa i Øjeblikket, Køerne er næsten golde allesammen, Grise har vi ingen at sælge foreløbig, men Hønsene gaar det helt godt med nu, vi har faaet over 50 Æg de sidste Dage vi har vel ca. 100 Høns, men nogen er jo først lige begyndt at lægge Æg. Jeg er saa frygtelig forkølet har baade Hoste og Snue, vi skal vist have en Hylde Toddy og saa i Seng. Jeg tænker paa i Fjor hvordan vi frøs, saa slemt er det heldigvis ikke i Aar. Mon I skal op til Fredes hele Styrken i Aar Juleaften, jeg gætter paa I bliver hjemme, nu har I jo prøvet det.
Torsdag. Nu maa jeg ned med denne Pakke, jeg har lige staaet og bagt Klejner, i Form. gjorde jeg rent i den store Stue, vi flyttede om paa Sagerne, vi har faaet os en Skænk, den er nu ikke saa særlig flot, men der er da noget Plads i den og det er det vigtigste, saa fik vi vores Julegave fra Bredsten for et Par Dage siden, det var et lille firkantet Bord med indlagte Kakler, Johs Far har lavet det, det havde jo været morsomt om vi kunde have besøgt hinanden lidt i Julen, men vi faar være glade for at vi i det hele taget faar Lov at holde vores sædvanlige Julefest i Aar ogsaa. Hermed Ønsket om en god Jul for jer allesammen, hils ogsaa Fredes og Peder Olen.
Joh og Inger

Maren er stadig hos Hagerups, til April, hun skal hjem i Julen, jeg har netop faaet Brev fra hende i Dag. Er Niels Otto i Bispegaarden i Vinter, det er han vel, siden hans Søster er kommet til Svends, hvordan blev Svend dog af med Karen? Blev hun for nærgaaende tilsidst?
 

  22.12.1939
Karen? til Gudrun Dam

Julekort, poststempel 22.12.39:
Fru
Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Ousager
pr. Lejre

Aavang Østerlars Jul 39

i ønsker Jer alle en god og glædelig Jul og et godt Nytaar! Til Lykke med den lille Dreng!
Mange venlige Hilsner fra os alle her.
Din Karen

 
  22.12.1939
Axel Rasmussen? og Rigmor? til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort poststempel 22. Decb. 1939

Hr. og Fru A. Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre
Sjælland

Mosegaard, Jul 39
Kære Gudrun og Anker!
Vi ønsker jer alle en glædelig Jul og et godt Nytaar. Og Tillykke med Sønnen han er vel snart stor nu.
Mange Hilsner
Axel og Rigmor

 
  23.12.1939
Alfred Jørgensen og Else Jørgensen til Skolegården

Julekort, poststempel 23. Decbr. 1939

Familien A. Frandsens
”Skolegaarden”
Ousager pr.
Lejre

Julen 1939
Familien sendes hermed de bedste Ønsker om en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar.
Poul Else og Alfred Jørgensen

 
  28.12.1939
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej 4de Juledags Eftmd. [28.12.39]

Kære allesammen!
Tak for Julegaasen, der ankom lille Juleaftens Formd. Jeg fik jo ligefrem travlt med at pille og skære Dyret op, der var nu ingenting i Vejen, den lugtede ikke Spor og var jo temlig fed for sig at være, den var jo ikke ret stor, vejede godt 6 [pund] opskaaret, men den er jo rigelig stor nok til os. Den ligger i Kælderen endnu, jeg tænker vi skal have den stegt i Morgen, saa kommer nok Sandkaas'erne og skal til Juletræ og maaske ogsaa Hullegaards. Den er ellers lidt uheldig for Onkel Chr. skulde ogsaa have Julegilde i Morgen de har bestilt Nicoline, men jeg sagde jo at Hullegds og os skulde til Juletræ, jeg kunde jo ikke saa godt forandre mit Gilde for det skulde være naar der var Valgmenighedsjuletræ, og siden har vi ikke hørt noget fra ham, om det er bleven forandret eller de bare maser paa ligesom i Fjor, da kom der ikke andre end Vasagds og Onkel Ludvig til Fods og saa Nicoline, paa Grund af Snedriver paa Vejene. Ja vi har jo faaet en hvid Jul, altsaa ikke Juleaften da var det lidt sjasket men ellers halv mildt Vejr. Jeg rejste jo til Østl. m. 11 Toget og naaede lige hen til Risebæk til Klipfisk og Risengrød og var saa heldig at faa Mandelgaven, en Chokoladefigur. saa gik de Unge i Kirke og Holger kom og hentede mig i Jumbe. Børnene var jo forfærdelig spændte, de skulde sove Middagssøvn, men ikke tale om at de kunde faa Søvn i deres Øjne ”for nu er det jo Jyl” sagde Basse. Der var nu ingen Pakke kommen fra Skolegaarden da det var Aften, men jeg ringede saa til Stationen da 7 Toget var kommet og saa var der altsaa kommen én, og saa maatte Holger paa Vej efter den, saa den kom nu ikke for tidlig. Der var kommen en Pakke fra Jørgensens med Gaver til Børnene og fra Bakkegd, og deres Folk havde givet Legetøj saa de var ved at drukne i Julegaver, men Helga gav Holger en stor Rottefælde og den syntes næsten Ester var den allersjoveste hun satte sig op at ride paa den og syntes det var vældig sjov. Kirsten fik jo Dukkevognen af os og saa fik hun 2 Kaffestel et af Porcellæn og 1 af Blik. 1 Æske Mosaik og 1 rød Pengebog, en Natkjole og et Par Laksko. Basse fik 2 Lastbiler og en Hest og Vogn, et Klodse Bygge og 1 Sommervilla 1 Tudehorn og 1 Harmonika 1 Richs Album og kanske mer endnu og Esther fik 1 Prinsessedukke 1 Hund 1 And 1 Gardist (som Basse hele Tiden kaldte en ”Sjosjalist” og en Hane og Høne paa Hjul som nikker til hinanden naar de triller afsted, meget sjov. Helga fik 6 Frugtknive af Inger og Joh. en Dug af mig (mgl.) 1 stor dejlig Taske af Holger og 1 Par Bukser af jer, om der var mere husker jeg ikke. Holger fik jo Rottefælden og 1 Skjorte og 2 Par Strømper, 1 Lommebog. Inger fik 1 Dynebetræk og 6 rustfri Thesker af os og Joh en Bog: Hall Caine: 1 Kristen, 1 Kakkelbord fra Bredsten og hvad mere husker jeg ikke, men de skriver nok selv. Jeg fik Brevpapir og Konvolutter samt 1 Frimærkehæfte af Børnene paa Hullegaard og 1 interlook Trøje af Helga af Inger fik vi et Billede, Gamle Clausens du husker dem vel nok, der hvor de staar uden for Huset, han skærer Brænde og hun staar m. Kaffekopperne på Trappen. Saa fik vi en Pakke fra Thorkild og Dagny, 6 Brikker til at lægge paa Bordet under varme Tallerkener og 1 Kasse smaa Cigarer, det var pænt af dem at huske paa os.
Saa fik jeg en fladbundet Gryde af Fatter, ja han fik ogsaa en forloren Manchetskjorte af Helga jeg ved ikke om I kender dem, det er en slags Krave med Slips paa til at tage uden paa Skjorten, af Silke. Og saa fik vi jo en Flæskesteg og noget Brød og Leverpostej og da Bilen kom efter os Kl 11½ havde vi jo saa travlt med at samle sammen paa Sagerne og faa os selv i tøjet
at vi glemte Tasken med alle Julegaverne og Kortene og en Chokoladekage vi fik af Inger, samt nogen brune Kager. Men hvad gjorde vi, Dagen efter tog Fatter og kørte til Østerlars m. Middagstoget, jeg havde en Søndagsbillet jeg ikke fik mer end halv brugt, da vi bilede hjem den gjaldt jo den ene Vej og Kortet den anden saa det slap han jo billigt fra. Jeg gik saa ned i Bygaden om Aftenen og der kom Fatter og hentede mig om Aftenen. Det sneede hele Eftmd. og det er dejligt Kaneføre nu overalt, men nu er det begyndt at blæse op. Anden Juledag var det Meningen Müllers skulde komme, men de kom nu ikke, det var ellers dejligt Vejr, men det var jo altsaa lidt Snevejr og de er jo nogle Skræddere alle til hobe.
Saa i Gaar havde vi Besøg fra Jernbanegade: Onkel Ludvig (i Bil) og Dagmar, Marie og Hedvig spadserende.
De kom i Mørkningen og vi spillede Wisth og spiste til Aften, spillede igen og drak Kaffe og spillede lidt igen til Midnat. Det gik haardt paa, store Slem i Modgran var ikke saa sjælden. Kusinerne havde ellers saa travlt med at strikke Lusekofter, Hedvig havde en og Marie og Dagmar skulde have mage til altsaa ikke akkurat Farven, men Mønsteret.
Nytaarsdag er her Eftermiddagstjeneste i Betania og Anna Valborg
skriver at maaske hun og Børnene bliver her fra i Morgen og tager en Østerlarstur herfra det er jo meget lettere end fra Sandkaas og saa har jeg bedt Mathia's herop og spise Nytaarsdag. Bertha var i Sandkaas baade 1ste og 2den Juledag hele Tiden, hun kom herop og tog os næsten paa Sengen Julemorgen for saa fik hun Pakken med til dem. Vi skal til Hoppegd 2den Nytaarsdag vi skal køre med Præstens, ellers var der ikke nemt at komme. Nu har de faaet Drengen hjem fra Sygehuset og han menes ikke at faa noget Men af den Omgang. Hullegaards og Risebæks skal ogsaa derned. Har jeg fortalt at vi har faaet Sofaen oppudset og nyt Betræk det pynter meget i vor lille Stue. Jeg faar vel tage et Ark endnu.
Det var jo Mandagen før Jul jeg stod og lavede Kaffe om Morgenen (Kl 9) saa gik Døren op og hvem stod der, jo det var saamænd Ruth lyslevende og smilende som altid. Nu var hun altsaa kommen hjem, altsaa først her til Aakirkeby til Eva, hun var kommen Søndag Aften med Damperen igennem det hele. Nu gaar forresten slet ikke Flyveren mere, Damperen vilde ikke have det Flyveri saa fik de ingen Passagerer, men der gaar jo en Rute over Sverige, jeg lægger et Avisudklip ind som fortæller om saadan en Rejse. Præsten, Ruths altsaa, havde skrevet et langt Brev til Eva om Ruth, alt hvad hun havde bedrevet, om det saa var de faa Mennesker der kommer i hans Kirke, var det ogsaa Ruths Skyld. Jeg spurgte saa om hvorfor hun ikke var kommen ud til Jer, saa sagde hun at hun troede Præsten havde bagtalt hende saa meget, at hun generede sig for at komme. Det hele er jo lidt mystisk, men jeg er sikker paa Præstens lyver hende noget paa. Dette her Mandfolk hun skulde være kommen i med var bare saadan lidt Flirt, han havde Motorcykel og var hendes opvartende Kavaler paa Udflugter sammen med Veninder, de var 4 der plejede at more sig lidt sammen. Jeg skal minsandten nok hytte mig, sagde Ruth. Men nu havde hun tænkt det var kanske bedst hun tog hjem og snakkede lidt med dem siden de alle troede hun var kommen rent paa ”Vijlabræd”. Hun saa nu ikke ud som om hun havde daarlig Samvittighed. Præsten havde ogsaa skrevet til Eva at hun brugte alle sine Penge til Stads og Sko, saa sagde Ruth at hun havde nu ikke faaet andre Kjoler end dem Eva havde klippet til hende som hun selv syede, og Sko havde hun faaet et Par hvide og et Par Hverdagssko, det var vel ikke for meget. Og da Præsten ringede fra Jylland til Gyrsting og ikke traf Ruth, maatte hun betale Opringningen. Nu maa jeg vel snart tænke paa at holde op ellers gider I vel ikke læse det altsammen. Nytaarsdag skal Gurli paa Hjortegaard have Bryllup. Ellers husker jeg ikke nogle Nyheder. Nu venter jeg saa at høre en hel Del om jeres Juleaften og hvad Ellen synes om Dukken. Ja Tak for Julegaverne det var en nydelig Serviet jeg fik og Ellen skal have Tak for den hun har syet den er jo meget fin.
Det lille Evabarn er bleven polyfottet til Jul, jeg har bestilt 1 sjettedel af 1 Ark saa skal jeg sende dig et Par naar jeg faar dem. Mon ikke Henning snart kunde tages. Eva ligger dels paa Maven i Profil og dels lige for og nogle holder Dagny hende. Kunde Ellen ikke være paa ogsaa, saa vi kunde se Fletningerne? Saa haaber vi paa et godt Nytaar selv om det ser sort ud, og hils Venner og Bekendte og ønsk glædelig Nytaar fra os. Ja glædeligt Nytaar for os alle ønskes af
Morfar og Mormor

[Vedlagt udklip fra Bornholms Tidende, kronik fra 27.12.1939 med titlen: ”Har De noget, der skal fortoldes : en Lillejuleaften-Rejse fra Bornholm”]

 
  10.1.1940
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Møllevej 10-1-40

Kære allesammen
Tak for sidste Brev. Mon I nu har faaet Klovsygen eller mon I bliver fri denne Gang. Ja sikken en haard Vinter vi har faaet, vi maa rigtignok love for vor lille Stue, at vi ikke fik et Hus med Centralvarme for det er jo nok dejligt, men alt for dyrt til disse Kulpriser og det kan I vel ogsaa stemme i med. Jeg skrev jo sidst en Gang i Mellemjulen saa er det vel bedst at begynde der hvor jeg slap sidst. Den 27de havde vi Onkel Ludvigs her, det har jeg kanske fortalt ogsaa, men saa den 29de var her jo stor Indrykning. Først kom Helga og smed Kirsten inden for i en Fart, hun skulde til Frisørinde og smukkeseres og saa kom Herluf og Anna Valborg m. Børnene til Middag. Om Kaffetid kom saa Inger og Johannes saa det fyldte jo ikke saa lidt i vort lille Hus. Vi skulde jo til Juletræ Kl 6 alle saa nær som Inger og Joh. de vilde ikke med, de gik hen til Ludvigs og saa hjem med halvni Toget, og det gjorde Herluf ogsaa, Holger kom aldrig herhen som vel var, for de andre blev inderøjte en hel Uge. Helga var i Bil sammen med Gunnar Ankers og Pilegaards, men vi sad og ventede paa Bilen til Kl halv to saa gik vi til Ro og saa kom den dog Kl godt 2 men da vilde Helga ikke med, hun troede Toget kom i Gang Dagen efter men det varede helt til 4de Januar inden der blev nogen som helst Forbindelse hverken til Østerlars eller Olsker. Helga skulde have Nytaarsgilde Nytaarsdag saa hun var jo ikke saa glad for at blive her og Laura fra Egeskov vilde ogsaa gerne hjem, for Edel skulde rejse om Aftenen og Dagen efter skulde der være Bryllup paa Hjortegaard som de skulde med til saa Nytaarsaften over Middag travede de nu af til Østerlars, de ringede at Holger skulde køre dem imøde med Slæden og de havde mødtes oppe ved Viskesbakken, og Gildet gik i Orden det var Naboerne og Bakkegds og Ellesgds, de kan jo nok komme igennem med 1 Par Heste for eller gaaende. Men Anna Valborg og Børnene var her til den 5te Januar saa blev der øst saa Togene kunde gaa igennem alle vegne. Hjortegds Brylluppet blev opsat i 8 Dage for der var ikke til at komme frem med Biler hverken til Kirken eller Gaarden. 2den Nytaarsdag var vi inviteret til Hoppegaard, vi skulde kørt med Præsten i Betania, men det blev jo ikke til noget, Men Hullegaards og Pihls og Risebæks var saamæn givet sig af Sted i to Slæder skønt det blæste Storm og føg saa Himmel og Jord stod i et. Det var gaaet meget godt, de havde hverken væltet eller kommen galt af Sted, ja Inger og Joh. havde væltet da de var mest hjemme, der er jo altid saa megen Sne ved Ole Hansens men det gjorde jo ikke saa meget. Vi var henne i Jernbanegade den Aften, det var fælt nok at komme saa langt med Børnene men Anna Valborg skulde jo lidt ud naar hun havde Ferie. Vi havde Mathias's heroppe til Spisning Nytaarsaften, men naar Niels og saa de andre 3 begynder rigtig og hoppe og gale saa blev det næsten for meget for mig, jeg var helt syg og svimmel i Hovedet inden det Bal var forbi. Jeg holder mest af Fred og Ro.
Saa i Søndags var vi en Tur i Østerlars med Toget hos Inger Fatter og mig og Mathias og Ebba og Hansine og saa Helga og Holger, de skulde ellers haft nogle af Onkel Ludvigs derhen mens Hedvig var hjemme, men det var jo umuligt. Inger havde jo lavet saa pænt, først fik vi Flæskesteg og Rosenkaal og saa Høns i Majonæse og bagefter henkogte Pærer. Men jeg maa nok tilbage til Onkel Chr. Fødselsdag, det saa jo ikke meget lovende ud hvad Vejret og Føret angik, Toget var ikke kommet i Gang og hvis det kom saa gik det herfra Kl 8½ om Aftenen saa det var jo ubrugeligt og Almindingen var ikke farbar for Biler, men de tog jo Slæden frem og kom galant igennem, nu var de jo vant til det og Vejret var stille og os hentede de i Kane fra Værmeland, Mathias og Markus havde Bil og kom igennem til Bukkegaard der var Anna Val og Børnene med. Saa øste de ham igennem saa de kunde køre hele Vejen hjem. Vi var ikke rigtig tilfreds med Frk Mortensen, hun glemte at lægge i Kakkelovnene saa der var næsten koldt i Stuerne da vi skulde hjem Inger var saa gal, for naar man er iskold om Tæerne inden man skal ud og køre et Par Mil er det jo ikke saa rart. I Gaar var jeg paa Husholdningskolen til Bestyrelsesmøde om Eftmd. og om Aftenen var vi begge til Foredrag i Betania. Da Anna Valborg var herhenne fik hun sig en ny Frakke hos Joh. Hansens som Eva hjalp hende at købe og hun fik en dejlig Frakke, gennemvævet m. tærnet vrang samt et Halstørklæde og et Par forede Skindhandsker for 50 Kr.
Nu er Herluf bleven Formand i Mejeriet derhenne og han er ogsaa Kasserer i Gødningsforeningen og i Sygekassebestyrelsen og noget i Husmandsforeningen saa jeg siger at nu kan de da ikke flytte derfra, men det vil de nu gerne, de har sat Ejendommen i ”Rytterknægten” men har vist kun faaet et Tilbud og det var Bytte med en Villa og en Bil nede ved Bøsthøj Mejeri. Den lille Jørgen er vel nok et Pragtexemplar, stor og køn, men dygtig arrig, nu trækker det nok op til en lille Nr 3 saa er det jo godt han er stor. Jeg troede en Gang at Inger var paa Gled, men nu ved jeg ikke hvad jeg skal tro, der er nu ingenting at se i hvert Fald. Ja det skulde jo have været en lille Søster hos Fredes, men det varer nok ikke saa længe inden der kommer en igen, maaske det saa bliver en Pige. Saa har der vel ikke været saa mange Fremmede i Julen naar de har Klovsygen. Jeg har spurgt en Gang hvem Svend har faaet, og hvor Karen er bleven af, men det har du glemt at svare paa. Nu faar vi 10 Æg om Dagen Fatter var i Irma og solgte dem, vi havde 53 at sælge og det gav dog 4 Kr 08 Øre, vi bruger jo lidt. Vi fik altsaa god hjælp til vor Julemad, men har dog lidt endnu af Gaasen Flæskestegen fik hurtig Ende, men nu er det jo ogsaa efter Knud. Du kan tro din Serviet er bleven beundret, den er ogsaa nydelig. Jeg sender to Billeder fra Barnedaaben hos Ludvigs. Poul ser noget bekymret ud og det var han ogsaa for det blæste og var koldt for Evabaarnet og Dagny. Paa Fredag skal Fatter til Hullegaard og bage igen saa faar vi nyt Brød, det er dejligt.
Nu til Slut mange kærlige Hilsener fra os begge to.
Mormor
Sandemand Kofoed i Hundshale, som var gift med Frk Mortensens Søster døde pludselig i Gaar, han stod i Gaarden og talte med en Mand, saa faldt han om og var død.
 

  8.2.1940
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej Torsdag 8-2-40

Kære Gudrun!
Det er nok over Tiden med mig, men saa er du jo ogsaa fri for at skrive saalænge saa det gør vel ikke saa meget. Det Fødselsdagsbrev kom nu først Dagen efter og det gør jo heller ikke saa meget for her var ikke ret mange Gæster. Fra Østerlars var der ingen forbindelse i 8 Dage og hverken Onkel Chr eller Faster Hansine lod sig se, men Onkel Markus og dem fra Bygaden kom til Eftermd Kaffe men gik hjem til Aften og saa om Aftenen kom Ingeborg og Ellen samt Eva og saa spillede vi Wisth saa det stod efter. Saa var det Meningen at Østerlarsboerne vilde komme i Lørdags, men Toget kom ikke i Gang før Kl 10 Aften saa det var jo for sent, men Toget kørte hele Natten og slæbte Godsvogne og saa var det i Gang i 4 Dage, i Dag kan det ikke mere, for nu er der Rogg igen. Men i Søndags kom de saa baade fra Hullegaard og Risebæk Helga havde Brød og Kage med, de havde bagt i den store Ovn uden Fatters hjælp for han kunde jo ikke komme derhen. Johannes skulde hjem m. 8½ Toget om Aftenen, men han kom nu tilbage for der gik kun et Aftentog nemlig Kl 11 saa maatte han jo vente, og saa kom Ruth og Vilmer fra Egeskov de havde været i Myreby men kunde jo heller ikke komme med før Kl 11 saa her blev mest fuldt, men her var da varmt og Kaffe havde vi da ogsaa. Saa rejste de jo saa nær som Inger og Kirsten de blev her om Natten for Inger skulde handle lidt og have Haaret ordnet og saa var det Meningen de skulde med 6 Toget hjem, men det Tog gik slet ikke saa maatte de tage med Middagstoget der gaar lidt før 2 men det var saa forsinket at de kom først afsted over 3, saa det er en jammerlig Redelighed. Men nu er det altsaa slut igen med Gudhjem Toget. Her er ogsaa saa megen Sne, nede i Nyby ligger den op til de elektriske Ledninger, der er Skilte sat op at Ledningerne maa ikke berøres. I Morgen skal Peter Blem begraves om de nu kan faa det gjort, de har heller ingen Kul her i Byen som forslaar noget, der er tale om at lukke Kirken og saa holde Gudstjeneste i Menighedshjemmet der gaar ikke saa meget til at varme op der. Ellers har vi det jo godt nok, det er værst for Mælkekuske og Landposter og aller værst synes jeg det er for syge Mennesker som ikke kan faa hjælp og dem der skal have Jordemoder, de kommer altid for sent. Forleden kørte Postslæden fra Rønne og brugte 5½ Time for at komme til Aakirkeby. Vi kan nu ikke faa vasket Storvask for jeg tør ikke begynde at slaa Vand i Rendestenen og paa Gulvet i Vaskerhuset saa bliver der jo Glidebane for det fryser jo saa haardt, men det maa vel blive bedre Tider igen. Jeg har vasket en Klatvask her inde i Køkkenet, det kan jeg jo gøre en Gang til. Nu har vi forresten faaet Pakhusregnskabet at revidere, Fatter var henne og fik det i Tirsdags det var jo heldigt der var Forbindelse den Dag, saa maa der vel blive klar igen naar vi faar det færdigt. Nu er det længe siden jeg fik nogen Ricksbilleder. Jeg sender et Polyfoto af Evabarnet det blev taget før Jul, saa hun er større nu. Nu har der vel sagtens været Barnedaab, husk at fortælle Navnet. Mere næste Gang.
Mange kærlige Hilsener til jer alle 4 fra Morfar og Mormor.
Vi synes Ellen sjusker lidt med sine Tegninger nu de er ikke saa pæne som i Efteraars, det gaar nok for stærkt.
Jeg husker ikke om jeg har sagt tak til Ellen for den fine Serviet, den synes jeg var pæn, hun kan vel sy mig en pæn Naalepude ogsaa.

 
  22.2.1940
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Møllevej Torsdag 22-2-40

Kære allesammen!
Tak for Brevet i Gaar. Postgangen er lidt langsom i denne Tid, men i Dag er det jo lidt bedre Vejr, maaske det forbedrer sig. I Gaar kørte Fatter til Østerlars, nu var der Togstandsning omtr. en hel Uge saa det er ikke nemt, men han skulde jo have afleveret dette Pakhusregnskab, han er nu ikke kommen tilbage endnu, men han kommer nok i Løbet af Dagen for i Dag fyger det ikke. Saa har jeg til Gengæld haft Inger i Besøg fra i Gaar Eftermiddag til nu midt paa Formd. saa skulde hun spasere op i Faareby paa Barselvisit hos Anna Lise - hun har faaet en Datter fornylig. I Aftes var saa Inger og mig en Tur nede i Bygaden, jeg har ikke været der siden Juledag for der har næsten været helt ufremkommeligt, nu er der øst og der er jo mandshøje Mure at gaa imellem hele Vejen. Men i Søndags var vi en Tur nede i Nyby, altsaa forbi Teknisk Skole og nedefter, det var vel nok eventyrligt, jeg har aldrig set Mage til Snebjerge, Folk havde gravet lidt fra Vinduerne saa de kunde kigge ud og en Kanal til Døren havde de vel ogsaa, men somme Steder laa Sneen helt oppe i Telegraftraaden og saa brat ned i en dyb Afgrund, der var ogsaa en Folkevandring omtr. som paa Bakken Dyrskuedagen. Det har jo ogsaa sneet omtr. hver Dag siden Juledag, enten stille eller med Storm, saa det skal vel nok fylde paa tilsidst. Da vi kom hjem i Aftes var jo saa Avisen kommen og der stod at Svoger Müller i Rønne er død og skal begraves paa Tirsdag vi har slet ikke hørt han var syg, saa maaske han er død ganske pludselig, derimod har jo Anna været syg med Aarebetændelse i et Ben men er vist oppe igen, jeg har ikke været der ude for de siger jo altid at ”udkørsel fraraades” og man har somme Tider været helt bange at gaa uden for Døren naar det fryser 12-14 Grader og sneer oven i købet. Nu var det jo at haabe Toget vilde gaa den Dag saa vi kan komme ud og følge ham til Jorden. Det var nu godt han døde først, for hvem skulde passet ham? Dagny kan vel ikke en Gang komme hjem til Begravelse, nu kan der jo kun flyves. Vi skal til Ingers Fødselsdag paa Søndag for da gaar der jo sent Tog og er billigere.
Ham Ejnar som I holdt Fest for, var det ham som red paa Tulle til Ringriderfesten, saa kender vi ham da lidt? Nu naar Solen begynder at skinne maa I da nok kunde putte Henning i ”Posen” og komme med Fredes til Roskilde en Dag og faa ham polyfottet. For lidt siden vejede Eva 15½ [pund], men det er nok over 14 Dage siden jeg var der, jeg skal derhen i Dag med en Hane fra Inger saa skal jeg se om hun er vokset. Henne hos Alfred og Oda venter de vist snart en igen, Knud er vist ogsaa fyldt et Aar for lidt siden. Hvor er det dejligt med Sol, den ordentlig varmer, men sikke Vinduerne ser ud naar Solen skinner paa dem. Jeg har været bange I skulde sætte Henning ud i Gaarden i dette haarde Frostvejr, for det er nu alligevel ikke Spøg, I vilde nok selv betakke jer for at ligge i Gaarden selv om I var pakket noget ind og han kan jo ikke beklage sig. Naar det er over 2-3 Grader skal smaa Børn slet ikke ud. Inger havde Arbejde med til mig, hun vil have en ”Lusekofte” strikket, og saa skal vi hjælpes ad, hun skal strikke Ærmerne og jeg selve Trøjen, den skal være grøn med brungult og hvidt i Borten og Lusene. Vi skulde jo begyndt længe før men her har jo næsten aldrig været farbart saa vi har kunnet komme sammen. Nu er det ellers blevet svært paa Moden at løbe paa Ski, her er vel nok mange unge Mennesker og Børn der har faaet Skier og saa disse spidse Kyser der kaldes Pipaluk og saa Lusekofter i alle farver, det ser ogsaa festligt ud. I Eftermiddag skal jeg til Symøde hos nogen gl. Mejeribest. Bidstrups der boer ved Anlægget, sidste Torsdag var vi hos Peder Ipsens ved Doktorbakken, Betania er helt indesneet saa der kan vi ikke komme. Til Sommer skal vores Præst ogsaa være Højskoleforstander og Anna Valborg vilde vist ønske hun kunde komme paa Højskolen, men da hun ikke selv kan har hun sat i Bertha at hun skal men jeg ved endnu ikke hvad det bliver til, hun var i Betania i Aftes og snakkede med Præsten, men vi maatte ikke faa noget at vide i Aftes, men det kommer jo nok senere. Eva vil ogsaa have Ruth derhen, og det var jo godt om der vilde komme Elever, de skal saamæn nok blive glade for Opholdet.
Nu tror jeg at jeg vil skrive færdigt naar jeg kommer hjem fra Symøde saa er vel Fatter ogsaa kommen hjem fra Østerl det er Madsen Bakkegds Fødselsdag saa skal de jo derop, Hullegaards mener jeg, saa kører nok Fatter hjem med 1 Toget. Nej nu kom Inger fra Faareby, der var slet ikke gaaet noget Tog før nu Kl omtr 2 saa skal hun hjem men Fatter kommer først i Aften, Inger havde talt med ham i Telefon. De havde taget fat paa at bage i den store Ovn i Dag naar han alligevel var der. Vi har et dejligt lunt Køkken her i Huset, vi har ikke haft Vandhanen frosset en eneste Gang og heller ikke Udløbet har svigtet, det er der vist ikke mange der kan sige, der er jo Vrøvl alle Vegne.
Baade Inger og Helga har tilbudt at tage et finsk Barn hvis der bliver brug for det. Har I ogsaa det?
Saa nu er det blevet Aften, men det kan vist være lige meget for her afgaar vist ingen Damper alligevel saa det er ikke godt at vide naar dette Brev kommer igennem. I Dag har det jo været godt Vejr hele Dagen maaske det værste nu er overstaaet, men det tager jo Tid med Havisen selv om det bliver Tøvejr. Jeg var henne i Jernbanegade en Tur og de mente alligevel at Müller havde været syg nogle Dage og ligget bevidstløs. I Dag er vist alle Togene kommen i Gang saa hvis det ikke bliver Rogg igen skulde de vel kunde køre herefter. Nu er det saa blevet Fredag Formd. jeg har haft travlt med at tørre Vand op i Vindueskarmene for Vinduerne især i Sovekammeret var jo saa tykke med Is saa det giver Vand naar det tøer op.
Fatter siger at der er forfærdelig megen Sne i Østerlars og alle Vegne, naar de kører med Toget er der høje Mure paa begge Sider Linien, og Jens Jakobsen havde sagt at han havde været med at øse i Keldseby og der maatte de være 5 - altsaa fem - Mand i Højden for at faa Sneen op af Linien, det lyder som det var Løgn, men Karl havde sagt at det passede godt nok. Det er en dyr Omgang, der siges at alene paa Bornholm er der allerede brugt 100,000 Kr til Snerydning og der er langt tilbage. Mælkekuskene har haft en drøj Tid, det har vist været værre end nogen, selv de gamle, kan huske, 88 forslaar ikke. Og saa er der jo Folk der næsten har brugt deres Brændsel hvad skal de saa naar her ingenting kan føres hertil. Her er jo Skove nok men dels er de jo fulde af Sne og Brændet er grønt og vaadt saa det er ikke nemt.
Her paa Sygehuset siges der at om 8 Dages Tid har de ikke mere at fyre med - og hvad saa. Alle Skoler er jo enten helt eller delvis lukkede, og enkelte Kirker. Man ser Folk rende paa Gaden med en Spand Vand for der er jo flere Steder hvor det er frosset og Ejnar fortalte i Aftes at der var nær bleven Oversvømmelse henne hos ”Carlo” de har jo Sagførerkontor oven over og han og Kontordamen var ene hjemme saa begyndte det at plaske ned i Stuerne og helt ned i Carlos Butik men Ejnar reddede jo omtr. Situationen, men havde det nu været om Natten er det jo ikke sikkert det havde blevet opdaget saa hurtigt det var altsaa et sprunget Vandrør oppe paa Loftet.
Hvordan gaar det Jeres Potteplanter? Der er mange der har faaet de fleste frosne, jeg troer vores er reddede de fleste, nogle har vi i Kælderen og nogle herinde, men jeg har jo ikke nær plads til dem alle, men en tændt Køkkenlampe har kunnet holde Temperaturen oppe over Frysepunktet i den bedste Stue naar Gardinerne var rullet ned hele Tiden og vi lukkede Døren op hertil om Natten. Den Komedie I spiller er det Hostrups Tordenvejr for saa har jeg Lyst til at vide hvordan Rollerne er fordelt. Hvis der ikke havde været hverken Havis eller Miner saa kan det være jeg havde kommet derhen og set paa Jer, men nu er det ikke fristende, Gud ved naar det bliver saa I kan rejse herover? Eva vejer ogsaa 16 [pund] nu godt og vel saa de er nok omtr. lige store. I Gaar blev hun bange for mig, det er første Gang, men det var kanske fordi jeg havde Hat paa. Nu har jeg da ogsaa faaet malet 3 Ark fulde, men som sagt, Naar I faar det er ikke godt at vide, er der noget der haster saa maa man ringe. Saa maa I have det godt, næste Gang er vel Julius døbt. Kommer du til Kundby saa hils og ønsk til Lykke. Husk saa at fortælle hvordan det gaar med Katrine, hils ogsaa hende. Hvis I skal slagte Gris er vi glade for at smage, der maa vel blive Forbindelse om lidt hvis Tøvejret bare holder
Kærlig Hilsen til Jer alle 4 fra
Morfar og Mormor

 
  11.3.1940
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Møllevej Mandag 11-3-40

Kære allesammen!
Nu vil vi jo haabe Ellen er rask igen, har hun ligget ude i sit Værelse i Vinter paa det kolde Hjørne uden Underdyne saa beklager jeg hende. Man maa jo tage Hensyn til Kuldegraderne, for hvad der gælder for dem der ligger m. Centralvarme i Soveværelset gælder skam ikke for dem der ligger i Kulden. Vi havde Besøg i Gaar af Anna Valborg og Herluf, der var Gudstjeneste i Betania om Eftermd. ellers kan de jo ikke naa det med Toget saa de bruger næsten hele Dagen til en Aakirkebytur. Det var jo Mathias's Fødselsdag i Gaar, men hele Familien tog til Rønne til Mormors Fødselsdag saa holder de Fødselsdag en anden Gang naar Vejr og Føre bliver bedre.
I Gaar var det fint Solskin, men i Dag er det Rogg igen, det er det 21
de Rogget i denne Vinter foruden alle de stille Snevejrsdage foruden. Fru Kirkegaard Jensen er indlagt paa Sygehuset for en Abort og de er begge to saa forfærdelig ked af det, de har en lille Dreng paa 3-4 Aar men han trænger saa meget til en Søster eller en Broder, han er saa sart og gammelklog og har ingen rigtig Appetit, men kender allerede alle Bogstaverne og er meget begavet. Dagny (fra Egeskov) ligger ogsaa paa Sygehuset og det er temmelig alvorligt, hun har et Foster udvendig paa Livmoderen som hun nok har gaaet med i flere Aar som nu er forstenet, hun har gaaet og haft ondt i Ryggen længe men nu blev hun altsaa rigtig syg og i Gaar sagde Eva hun havde store Smerter saa hun er vel sagtens blevet opereret enten i Aftes eller nu til Morgen, hvordan det nu skal gaa det er mærkeligt saadan noget kan ske. Saa fortalte Eva om en ung Kone oppe i Egeby som havde faaet Tvillinger, den første fik hun godt nok hjemme, men den næste blev det galt med saa maatte de læsse hende paa en Slæde og køre ud til Landevejen til Ambulancen og saa paa Sygehuset der fik hun saa en til Dagen efter og det gik meget godt, de lever alle 3 hun var 21 Aar og havde Bryllup i Sommers. Det var jo trist med Børges, men de faar jo forsøge igen en anden Gang maaske der bliver mere Held med det. Nej sikken et Vejr det nu er, man kan knap se til Naboens, for 2 Aar siden var det Foraar for længe siden ved denne Tid, det er rart naar det bliver Foraar i Aar, der er nu ingen fare for at vi ikke faar Tid til at holde Paaske i Aar. Jeg talte med Kirsten i Telefonen forleden, hun kan strikke ret og vrang nu sagde hun, og hun ønsker sig en Rundpind for saa er der jo ikke noget med at begynde paa en ny Pind. Mon I saa var til Barnedaab i Kundby i Gaar? Det var godt Ruth kom hjem for hun har været paa Gammeleje nu mens Dagny var syg hjemme og nu er det jo ikke godt at vide hvor længe dette sidste varer. Hun skal ellers paa Højskolen i Sommer og Bertha ligeledes.
Saa nu er det Eftermiddag og Regnvejr med Taage hvor længe det mon varer, det bliver nok Frost igen til Natten, det er altid saa glat paa Gaden at jeg tør næsten ikke gaa alene ud. Vi har haft Besøg af Onkel Chr. et Par Gange i forrige Uge, han kommer sommetider og drikker Eftermd Kaffe hos os, han holder os for med Kartofler, og Roer til Hønsene samt et enkelt Knippe Halm der skal jo noget til at strø med, nu skal Æggene jo være rene, ellers slaar de jo af. Jeg har lagt noget Tøj i Blød jeg tror nok det er bedre at vaske Klatvask en Gang endnu for hvor skal man faa det tørt naar det er Taage eller Rogg hveranden Dag. Vi har ikke vasket Storvask siden 5/12. Den Dag vi var til Begravelse i Rønne var det forholdsvis godt Vejr, der var en pæn Begravelse med pyntet i Kapellet og en Fagforeningsfane ved Kisten som blev sænket over Graven tre Gange. Bag efter drak vi Kaffe hos Moster Anna vi var 17 i alt og vi drak paa 2 Gange, det gik meget godt med Pladsen. Dagny var jo ikke kommen hjem, det var jo næsten umuligt at komme igennem. Bagefter var Fatter og mig en Tur oppe hos Frk Nielsen, hun havde været syg og ligget i Sengen en Tid i denne Kulde, men nu var hun oppe igen, hun har ikke været oppe og se hvor vi boer endnu, men det kommer vel senere. Naa I skal have den tykke Elsa i Sommer skal saa Kaj flytte? Skal I beholde Dora? Mon I kommer hjem en Tur i Sommer, det kommer vel an paa hvordan det bliver at sejle.
Jeg faar nok ikke Stof nok til hele denne Side for her sker ikke ret meget i vor Kreds, vi er jo noget spændt paa hvordan det bliver med Højskolen i Sommer og fremdeles, der er vist 8 Piger indmeldt men det er jo kun halv nok, og der kommer ogsaa nok flere, bare nu Fru Kirkegaard Jensen bliver rask. Der skal være Menighedsmøde i Morgen Aften i Betania, vi har ikke haft noget i Aar for Vejr og Føre Skyld, og det er nu ikke for godt endnu. Jeg skal vist ogsaa skrive til Inger for nu har jeg hendes Trøje strikket saa langt jeg kan saa maa hun selv om Halsen. Nu begynder Anna Val at træde i ”Rundbuestil” saa en Gang i Løbet af Sommeren sker der nok noget. Inger er der nu intet at se paa, saa hun er kanske ”Jomfru” endnu.
Saa maa Du hilse Ellen saa meget fra Morfar og Mormor og I andre hilses ogsaa saa godt fra os begge
Mormor

 
  2.4.1940
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Møllevej 2-4-1940

Kære allesammen!
Ja det var jo en temmelig lang Ventetid inden sidste Brev kom der gaar jo ogsaa gerne 3 Dage inden man faar det men nu maa det vel snart blive bedre. Rigmor har været hjemme i Paasken hun var forholdsvis heldig, hun rejste fra Virklund Mandag og var her Onsdag Morgen, men saa var de Togstandsning saa de kom først med halv elleve Toget fra Rønne og da de kom her til gik Toget ikke til Østerlars før Kl 2 saa fik jeg Besøg, Fatter var nemlig paa Hullegaard og bagte til Paaske, jeg var nær gaaet bagover da jeg saa Rigmor og Gunhild fra Hoppegaard komme anstigende, men det var jo meget morsomt, de spiste til Middag her, Flæskesteg og stuvet Kaal med Æbler ovenpaa, jeg havde ikke Tid til at lave Mad hele Tiden mens de var her, vi skulde jo snakke. Rigmor rejste igen i Torsdags, vi var nede ved Stationen og tog Afsked, hun havde maattet flyve fra Malmø til København for at naa over til Storebælt i rette Tid. Det fortalte Pihl i Søndags vi var til Konfirmation paa Agerbygd. Rigmor havde ringet hjem i Lørdags at hun var kommet lykkeligt og vel hjem. Det var mest værre for Hedvig, hun rejste fra København Paaskedag og kom først hjem Onsdag Aften, de havde ligget i Simbrishavn 2-3 Dage og ventet paa at Isen skulde drive væk og det gjorde den jo ogsaa tilsidst. Det bliver noget dyrt at rejses paa den maade, men jo ogsaa noget spændende. Nu skorter det jo alligevel paa Is og Sne men den er drøj, Ingers Have er tykt belagt endnu, det varer længe inden der kan laves noget. Vi tog med Morgentoget i Søndags til Østerlars for Inger syntes vi kunde komme derned og spise til Middag, vi kom nemlig ikke derhen Paaskedag til Johannes's Fødselsdag fordi jeg var meget forkølet og Vejret var heller ikke særlig godt, det var saa Taaget hele Paasken. Saa gik vi til Stationen Kl 3 saa skulde Agerbygds hente nogen Rønnebo saa kunde vi jo køre med, de havde laant Fløjlegaards lukkede Vogn og Jens paa Bukken saa det var jo helt flot. Der var jo stort Knald paa Agerby og dejlig Mad fik vi jo: Suppe, Høns i Champignon m Snitter samt Svinekam med Tilbehør og til Dessert Fløderand med henkogte Frugter og Kransekage. Forrige Gang var der saa megen Vin, men denne Gang nøjedes de med Øl og Sodavand. Vi blev saa i Østerlars om Natten, jeg laa i Ejnars Seng hos Thora og Fatter gik med Hullegaards hjem, de har kun Sengeplads til en Gæst om Vinteren nemlig. Saa kom vi først hjem hertil i Aftes med sidste Tog, saa det var en temmelig Udflugt. Saa blev vi enige om at vi skulde sende vort snavsede Tøj hen til Inger saa kunde hun vaske det hjemme i stedet for at komme herhen og vaske, der var Tøj fra hele Vinteren for vi har ikke vasket siden 5te December andet end et Par Klatvasker og saa er her saa trangt for at have det hængende ude og Skorstenen drysser det over med Sodprikker. Nu har I vel faaet jeres Vandværk i Orden igen, I har vel ikke mere Sne paa Sjælland, her er jo megen endnu somme Steder, men Markerne er jo bare de fleste Steder men det bliver nu sent Foraar

Onsdag

Ja nu maa jeg vel se at faa dette af Sted. I Formiddags gik vi og rensede vores Kakkelovn og saa skulde jeg jo med det samme pudse alt det forniklede, og saa bliver der jo sort alle vegne, saa man er nødt til at gøre temmelig godt rent bagefter saa det blev Middag inden vi var færdige med det. I Dag er det saadan dejligt Solskinsvejr saa Sneen er næsten forsvundet i vor Have, Fatter har saa trault med at gøre Mistbænkene i Stand saa vi kan faa saaet Planter, denne Jord kan behandles næsten straks Sneen er væk, det er ikke saadan som paa Hullegd som vel er. Saa kom Fru Henriksen og besøgte os i Eftermiddag (altsaa Egeskovs Anna) Dagny ligger paa Sygehuset saa havde hun været nede og se til hende og saa skulde hun blive i Aften der er Møde i Betania.
Nu er der 18 Elever indmeldt til Højskolen og der kommer nok flere, Ruth og Bertha skal jo derop begge.
Du har glemt at fortælle hvad Drengen kom til at hedde oppe i Kundby, husk det næste Gang.
Gudrun paa Ødegaard har faaet sig en Datter den 11te Marts, Jakob er meget stolt af det.
Har du faaet nogen Stueplanter frosne? Jeg har bjerget de fleste, her er i al Fald Sager nok. Nu fik jeg Ingers Lusekofte færdig, den er nydelig siger alle som har set den. Nu skal jeg sy et Par Skjorter til Johannes og lave lidt til mig selv. Har jeg fortalt at vi skal have lidt Pensionat i Sommer, Eva og Alfhild skal spise Middag hos os, det giver jo lidt Liv i Huset og maaske ogsaa lidt Fortjeneste, vi skulde jo avle Grøntsager i Haven og saadan lidt. Kan jeg ikke magte har jeg Lov at sige op naar jeg vil saa det er jo ikke saa farligt. Vi har prøvet, de har vist været her 4-5 Gange og de er nu meget godt tilfreds med min Mad. Sikke nogen Kunster Regeringen finder paa at fordyre Tøjet, det er godt vi er temmelig godt forsynede det var godt vi fik Inger gift i Fjor, det var bleven meget dyrere i Aar med alting. Men kan vi bare slippe med det skal vi vel ikke klage. Angaaende Pose til Henning saa har jeg vist ikke noget, et Flonelstæppe er jo ikke saa dyrt, her har man da kunnet købe et stort for 3-4 Kr og der kan vel blive til 2 Poser. Nu det bliver godt Tørrevejr kan du vel ogsaa hjælpe dig med 2.
Nu har jeg ikke Tid længere for hvis Brevet skal komme med i Morgen skal det jo ned i Aften inden Toget gaar. Saa haaber jeg I er raske allesammen nu, Foraarstiden er jo næsten den værste.

Kærlig Hilsen til Jer alle fra
Morfar og Mormor
Morfar siger Tak for Ellens fine Tegninger

 
  25.4.1940
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre St.
Sjælland

Møllevej 25-4-40

Kære Gudrun og Anker
Tak for Brevet som endelig kom, jeg havde ventet længe. Ja, sikke det er gaaet, men vi mærker nu ikke noget videre til nogen Forandring, det er kun denne Mørklægning, det er jo lidt besværligt, men det er da godt det er i den lyse Tid, saa kan man jo gaa i Seng, det er der ogsaa mange der gør, men vi kan jo ikke faa Ro før Kl 11 for Lejefolkene, og det gør jo heller ikke saa meget, for vort Vedkommende.
Hedvig var lige her og sagde Farvel, hun skal af Sted i Morgen med et Skib til København og hvilken Vej hun saa bedst kan komme til Himmerland vidste hun jo ikke, men en eller anden Vej maatte hun vel naa igennem. Helga og Holger var her i Søndags og det var Meningen at de fra Sandkaas ogsaa skulde kommet men saa blev Edel syg og saa maatte de jo blive hjemme, men jeg har talt med dem i Telefon i Dag saa kommer de paa Søndag i Stedet for. Anna Valborg skal have lidt syet hos Eva og det skal jo prøves en Gang. De havde Slagtemad med til os i Søndags fra Hullegaard saa vi lever højt i disse Dage, det er godt vi har Sypigerne til Hjælp at spise det ellers blev det maaske daarligt, nu skal Inger slagte i næste Uge saa falder der ogsaa lidt af saa I kan nok blive fri for Leveringer til Bornholm. Det eneste skulde være om I senere en Gang vilde sende en Stump salt Flæsk til at stege paa Pandejernet for naar eders Gris er mægtig stor saa bliver der jo gode Flæskesider, de andre er vist noget smaa.
Nu begynder Folk at have travlt paa Marken og i Haven, Fatter har saaet Kaal i Mistbænkene og sat Charlotter og Zitauerløg paa Marken, Kartoflerne ligger til spiring under Sofaen, der vokser de bedst siger Fatter, jorden er jo ogsaa kold endnu.
Det gaar ellers storartet med mit Pensionat, de er saa godt tilfreds med min Mad og vi synes det er morsomt at have dem det giver lidt Liv i Huset og lidt Omsætning, og saa længe vi faar Flæskestegen gratis fra Landet tjener vi vel ogsaa lidt paa det. Vi fik forresten en dejlig Kalvesteg fra Værmelandsgaard og en Sæk Kartofler forleden Dag, saa det gaar nu glædeligt endnu. Og hvad jeg blev mest forbauset over var i Gaar, saa kom Iversens lille Dreng med et Stk Sylte og et Stk Leverpostej samt en Sortepølse som vi skulde smage, de havde ogsaa slagtet Gris, det var virkelig et pænt Træk, jeg lagde nogle Æg i Kurven i Stedet for, da de ingen Høns har.
Jeg traf en Kone derhenne forleden som boer paa Dalegaard her i Aaker, hun var Sjællænder, hendes Forældre boede i Nærheden af Bispegaarden de hed Andersen og Vejen gik igennem deres Gaard, mon I kan blive klog paa hvem det kan være.
Vi var hos Onkel Mathias's i Søndags Eftmd efter Kirketid, Emilie er blevet saa nervøs, hun farer sammen ved hver Lyd og troer det er noget galt. Bertha skal jo paa Højskolen og Ruth ligesaa der er vist 26 indmeldt om de nu kommer alle saa er det jo meget godt. Vi var til Menighedsmøde i Betania i Aftes for sidste Gang i Vinter, vi havde hver lidt Kaffebønner med i et Kræmmerhus som vi leverede i Køkkenet og saa Sukker og Brød til os selv og saa var der nogen der leverede Fløde til os alle. Jeg synes nu det er rart at bo i Byen saa kan man komme med til Møder og Gudstjenester hver Gang der er noget, Fatter er altid med og sover ikke saa meget selv om det er om Aftenen. Nu er han jo ikke saa træt som han var paa Gaarden og vi sover længe om Morgenen, vi følges gerne med Lejefolkene, naar de staar op og Freden forbi, men som Regel hører vi ikke noget til dem før henad 8 saa det er jo ikke for tidlig. Fatter har ogsaa travlt med at kløve Brænde og stable det op til Tørring, nu skal vi jo bruge Komfuret for vi faar ingen Petroleum mere, det er næsten det værste for Komfuret er ikke meget bevendt, men koges paa det kan der dog. Nu varer det vel længe inden vi faar noget Billede af Henning, I maa da selv kunde knipse ham en Dag det er godt Vejr, for vi længes jo efter at se ham. Nu maa I se at holde jer lidt mere raske herefter for det andet er jo skidt men Foraaret er en vanskelig Tid. De sidste Dage har det været meget koldt her, for Søndag og Mandag var det saa dejlig mildt, men saadan er jo Aprilsvejret. Vent nu ikke 3 Uger med at skrive. Mange kærlige Hilsener til jer alle og Ellen skal have Tak for Brevet.
Mormor

 
  7.5.1940
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Møllevej Tirsdag [7.5.1940]

Kære allesammen!
Nu er det vel paa Tiden at faa skrevet igen. Vi har haft Fremmede hver Dag i den senere Tid, st. Bededag var Helga og Holger her, vi havde Fællesmøde i Valgmenigheden om Eftermd. og om Lørdagen var Kirsten her, hun skulde hen og købe en Regnfrakke og saa blev hun her til Lørdag Aften saa Mandag kom Ester for Helga syntes hun skulde ogsaa have en Frakke mage til Kirstens og det fik hun ogsaa, saa blev hun her i Nat og tog hjem med 2 Toget. Og saa har vi haft en Kone til at tapetsere i Lejelejlighedens Sovekammer ogsaa i Dag, nu er hun færdig og er gaaet hjem. Vi venter ogsaa en Maler i denne Uge som skal hvidte Loftet i vor lille Stue og i Køkkenet, men om han kommer er jo en anden Sag for de har jo saa travlt nu til Pinse. Og saa skal vi lave Sortepølse paa Torsdag for Inger og Joh. skal slagte Gris paa Onsdag og Inger bryder sig jo ikke om at lave Pølse saa vil vi have Blodet og noget Spæk saa kan vi jo lave den og saa kan de jo faa lidt derned, de kan nok spise et Maal Pølse, men naar Inger ingen har til Hjælp synes hun jo hun har nok foruden, hun skal jo koge noget hen.
Paa Lørdag skal vi til Hullegaard, da holder de Holgers Fødselsdag, vi har heller ikke været der siden da vi holdt Hus derhenne og det var jo først i April. Bertha var her en Stund i Formd. hun skal rejse paa Ferie i Aften, hun kommer nok og besøger Jer om nogen Dage. Hun vilde først til Kerteminde, hvis hun kunde faa Billet til Færgen. Folk bestiller Billetter rask væk i Aar ogsaa fordi der er saa mange der vil rejse, saa det skulde I saamæn ogsaa gøre de kan jo annuleres hvis I ikke faar Brug for dem, saa der er jo ingen Ting at risikere. Jeg ved slet ikke naar vi kommer, for Helga synes helst at Kirsten skulde vente til Ferien fordi de lærer engelsk og saa er det ikke saa godt at være væk for saa kommer hun bagefter. Og Ferien kommer vel omtrent paa samme Tid overalt nu. I København begynder den jo 20 Juni men slet saa tidlig kommer den vist ikke her. Nu den 28 Maj skal Lærer Andersens have Sølvbryllup, vi skal nok ikke med, men vi skal vel alligevel ud med en Gave. Du skrev at du havde faaet noget Tenegarn til at fordele, jeg ved at Anna Valborg er langt ude, hun har vist slet ingen Ting, og Helga sagde hun havde en halv Ten hvidt og ligesaa meget sort. Saa det var nok ikke saa galt om de fik hver et Par Ruller. Jeg og Inger kan nok klare os lidt endnu, det værste jeg mangler er Elastik baade Strømpebaands og til Bukser, det er lange Tider siden man kunde faa, og saa længe jeg havde noget delte jeg med Bællæne, saa nu er det snart skidt for mig ogsaa.
Det kan være du kunde sende lidt med Bertha hjem.
Paa Hullegaard har de ogsaa været heldige med de smaa Kyllinger de fik 210 og har 204 endnu, st Bededag i hver Fald.
Sikke fint al Ting staar paa Markerne og Frugttræerne blomstrer det er en yndig Tid nu. Nu har Hullegds faaet Jens Jakobsen til at komme hver Dag, saa det er jo altid noget. Ellers husker jeg ikke om her er noget nyt at fortælle. Men saa faar I saa mange kærlige Hilsener fra os begge. Morfar og Mormor.

 
  20.5.1940
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Møllevej Mandag 20- [20.5.1940]

Kære Gudrun
Tak for Brevet, jeg skulde egentlig vente en Uge endnu med at skrive for at hævne mig fordi du altid venter saa længe, men saa bliver det vel bare værre saa det kan vel ikke nytte. Jeg gaar ellers og lægger Tøj i Blød, det er første Gang i Aar vi skal vaske Storvask her, for først i April sendte vi en Ladning hen til Inger saa vaskede hun det hjemme hos sig selv, men nu har jeg faaet Kristine Jakobsen til at love at komme herhen i Morgen, saa skal vi gøre rent og vaske hun bliver her flere Dage for Inger siger nok at hun kan komme og blive her en Nat saa er der 2 Dage, men hvad forslaar det naar vi baade skal sole Dyner og vaske og børste 2 Kakkelovne og gøre rent paa Loft og i Kælder. Thora Lund var her hele Dagen i Lørdags, hun skulde prøve 2 Kjoler 2 Gange og Eli ligesaa og saa kom Else om Eftmd. saa da havde jeg fremmede hele tiden og saa sagde hun at Kristine gik hjemme og hende kunde jeg nok faa, og det er meget bedre, saa kan vi tage det lidt med Ro, ellers er Inger ved at jage Livet af mig naar det skal gøres alt paa saa kort Tid. Og saa har jeg j stadig mine Pibla der skal have Mad. Fatter skræller nu ikke Kartofler endnu, kanske det kan komme, han skaffer Brænde og bærer op fra kælderen og saa kan han tørre Opvask og vaske Gulv. Han har forresten været saa skrub forkølet i den senere Tid, han skulde nok blive i Sengen nogle Dage saa gik det vel hurtigere over, men det vil han ikke. I Gaar var saamæn Frk Nielsen her hele Dagen, det er første Gang hun besøger os her, og saa sendte vi Bud efter Faster Hansine om Eftmd. samt en Nabokone og saa gik Dagen jo godt. Det er kedeligt det altid er saa koldt vi er nødt til at fyre hver Dag om ikke før saa til Aften. Græsset er grønt og Sæden opkommet, men Træerne er ikke udsprunget endnu, og Kirsebærtræerne er ikke i Blomst, men det staar jo paa Springet alt. Ja sikke Tider vi lever i, det vil sige vi mærker nu ikke særlig megen Forandring uden at alting bliver dyrere og somme Ting ikke kan faaes. Ellers er Bornholm nok det fredeligste Sted i Verden for Øjeblikket vil jeg da antage. Fatter har jo travlt i vor Have i denne Tid, men han bliver hurtig træt saa det er nu meget godt vi kom til Bys, vi har ikke noget paa Landet at gøre, og i Aar havde det vel næsten ikke været til at handle Ejendomme, og sikke dyrt med Tøj og Sager til Inger hvis det havde været i Aar.
Nu kom Ebba et Ærinde herop, her er jævnlig nogen, Bertha havde været hjemme i Gaar, nu er de 27 Elever paa Højskolen og der kommer én mer. Ebba gaar jo til Præsten i Sommer, der er 53 Konfirmander i Aakirke og 13 i Betania saa her er alligevel Ungdom endnu. Naar du skriver om at trække Henning i Tyrolertøj saa synes jeg det er lige haardt nok at I ikke kan komme over at age nogen Billeder af ham, husk paa, vi har ikke set ham siden han var sort i Ansigtet og var 8 Dage gammel. Selv om han har Hoste kan I vel godt knipse ham og se at faa gjort Alvor af det. I har vel faaet Polyfoto af Børnene i Sankaas de blev jo taget i Vinter en Gang. Herluf og Anna Val. var her forrige Søndag til Middag, nu skal vi maaske derhen den 30te , vi har ikke været der siden Edels Fødselsdag. I Aar venter de ingen Sommergæster, det bliver jo et [minus] for mange, som er vant til at have deres Fortjeneste af Turister. Jeg var til Elevmøde paa Husholdningsskolen i Fredags, de har lige haft sølvbryllup og der var saa mange Gaver af alle Slags. 1 stort Gulvtæppe til Dagligstuen (den store) to Klubstole 1 syvarmet Lysestage og nogle mindre samt Blomster og Telegrammer i lange Baner. Ja ellers er her vel ikke noget at fortælle nu skal jeg ogsaa ud og lægge Tøjet i Vand, jeg haaber Fatter har pumpet Karet fuldt af Vand. Skriv nu snart igen og fortæl hvordan Erik bar sig ad med at brække sit Ben. Og hvordan gaar det saa Katrine med sin Mave? Slipper hun for Operationen?
Mange kærlige Hilsener fra
Morfar og Mormor

Det var godt I fik lavet om i Fjor, i Aar var det nok ikke sket. Nu er vel ”Træk og Slip” i Orden igen?

 
  3.6.1940
Vilhelmine
Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej Mandag 3-6 [1940]

Kære Gudrun!
Tak for det sidste det var jo endelig i rette Tid, det er snart nyt. I Gaar havde vi Fremmede fra Rønne Moster Anna og begge Døtrene, Dagny er hjemme paa Ferie en Uge, hun skal rejse i Morgen tidlig, de spiste til Middag hos Ludvigs og drak ogsaa Eftermiddagskaffe der og saa kom de her og fik deres Aftensmad, Ludvig og Petra ogsaa. Der var ellers Møde paa Højskolen i Gaar som vi jo skulde været til, men naar man faar Gæster er man jo nødt til at blive hjemme. Der havde ellers været saa mange, og de havde først Foredrag og saa Sang med Fredlev Skovmand (Eleverne) og Gymnastik og Folkedans saa det var jo en hel Del paa en Gang. Paa Søndag skal vi have Aarsmøde i Valgmenigheden i Rønne, men der kommer ingen fremmed Taler, de tør vel daarlig rejse herover. Vi var i Sandkaas i Fredags for Torsdag havde vi Anna Lorentzen i Besøg om Eftermd. hun var hjemme til sin Moders 88 Aars Fødselsdag om Tirsdagen den 28de men Skibet kom først ind sent paa Grund af Taage og Miner saa hun naaede ikke til Gadegaard før Kl 9, men vi var gaaet ned paa Stationen for at hilse paa hende og saa lovede hun at komme herop et Par Timer før hun skulde med Toget. Vi var nemlig med en Bil oppe og ønskede til Lykke, Hansine og Esther Larsens Mor og saa os, det kostede kun 4 Kr saa det var jo ikke saa farligt, vi troede Anna var hjemme, men hun var altsaa ikke naaet saa langt endda. Naa saa tog vi jo til Sandkaas Fredag Middag med Toget og maatte jo blive der om Natten og kørte saa hjem Lørdag Middag derfra, for vi vilde have lidt Ophold i Rønne, vi var saa et Sted og købte et Havebord og en Havelænestol samt en lang Trappestige m m. det kom nu med Jernbane for 50 Øre fra Rønne og til Døren det er da billigt alligevel. Frk Mortensen var her lige og skulde købe Kaalpanter, vi har travlt med at sælge hver Dag. Tomater og Porrer vokser for smaat men det er jo ogsaa saa koldt om Nætterne endnu. Her er saa mange Tulipaner i Haven nu og Jakobsliljer de staar i Knop her er jo en dejlig lun Plads ved Gavlen. Det er nu kedeligt at I ikke kan rejse herover i Sommer vi tør jo heller ikke. Dagny og Povl er rejst til Sjælland i Fredags paa Ferie i 10 Dage. Vi har Esther Larsens Far til at lave vores Klokke, men det har han nu været uheldig med for den vil kun gaa en Time ad Gangen saa staar den, nu er han her igen, men Klokkebæstet vil alligevel ikke makke ret. I forrige Uge havde jeg Kristine til at gøre rent og vaske, hun var her i 5 Dage og det gik jo Slag i Slag men saa var vi altsaa færdige og vi var heldige med Vejret det var den Uge vi havde Sommer. Jeg er bleven afbrudt saa mange Gange i Dag med dette, saa jeg ved snart hverken ud eller ind, men i Morgen gaar der jo Skib saa skulde det jo helst af Sted ellers bliver det jo saa gammelt. Det var jo meget heldigt med jeres Kyllinger, herover synes jeg Folk snakker om at de kan ikke faa noget at give dem at æde, men det er vel forskelligt i de forskellige Egne. Her i Aakirkeby synes jeg mest vi kan faa alting, det vil sige vi kan jo ikke faa Petroleum eller Margarine, men Eva har givet os nogle Kort af sine egne, de faar begge Dele.
De har kogt Sæbe paa Agerbygd, som de skal dele med
Helga og Fru Iversen og mig, der er somme der siger det er forbudt, men du siger det vel ikke til Myndighederne det bliver jo meget billigere, for Sæbe er jo bleven saa dyr, Sæbespaaner koster 3 Kr. Kiloet, og brun Sæbe 1,00 eller derover, saa for dem der skal bruge noget er det jo en stor Post. Fatter har været saa forkølet længe men nu er det alligevel næsten forbi, men han er træt og halv sløj endnu, det var saamæn godt vi kom fra ”Gaarden” i Fjor, i Aar er det jo ikke godt at handle. Nu haaber jeg snart at faa et Billede af Børnene jeg tier ikke før vi faar et.
Mange kærlige Hilsener til Jer alle fire og Elsa fra Morfar og Mormor

 
  21.6.1940
Karoline Dam til Gudrun Dam

Fødselsdagskort:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre

Aakirkeby d. 21-6-40

Kære Gudrun
Tillykke med Fødselsdagen! og Aaret som kommer! Ogsaa for Ellen! Hun har jo Fødselsdag i Dag. Jeg er jo saa sent paa det med min Skrivning. Undskyld. I har det vel godt?
Henning er vel snart stor? Det havde vel nok været rart at se ind til Dig og Dine, men jeg kommer vel engang. Marie Jensen er rask og det er vi andre ogsaa.
Hilsen fra os alle! Faster Karoline

 
  22.7.1940
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej 22/7 1940

Kære Allesammen!
Tak for Breve, ja jeg tænkte nok I gik og talte paa Knapperne om Rejsen, men saa opgav i det. Ja jeg tør jo ikke garantere noget som helst, men det er jo dog saadan som nu f.Eks med Mølleren. Aktor Jensen skulde rejse til København til en Generalforsamling nu forleden, saa var Møller Kure paa Stationen da han rejste, saa sagde Kure til Aktor ”Det er en farlig Sag at give sig ud paa Havet i disse Tider” eller Ordene faldt lidt anderledes, det ved jeg ikke, men Aktor rejste og kom velbeholden hjem, men Dagen efter blev Kure begravet, han døde af et Hjerteslag Natten efter at Aktor havde talt med ham. Saa man gaar i Fare hvor man gaar, og hvis ens Tid er længere saa kommer man nok godt hjem igen. Angaaende at sidde i Kældere i København om Natten for Luftallarm, det behøves jo ikke for de Rejsende gaar jo ombord om Aftenen før de letter tidlig om Morgenen. Men det maa I jo selv bestemme, jeg troer nu ikke vi kommer, det hjælper jo ikke stort at vi rejser derover, det er jo Jer der skulde se hvor vi boer og vi er jo nødt til at lade Huset blive her. Det er heller ikke saa godt at lukke Butikken som I siger vi har da baade Høns og Have, jeg husker nok hvordan her saa ud da vi kom i fjor, alting overgroet og Bærrene overmodne. Naar I rejser har I da Folk paa Godset saa det gaar omtrent sin jævne Gang selv om I er væk. Saa enten maa I komme her, eller ogsaa bliver vi foreløbig hvor vi er allesammen. I Lørdags Aften fik vi ordentlig Fremmede Kl halvni, jeg sad i Haven og strikkede saa tonede der 5 Cyklister frem, alle i lange Bukser, Helga og Holger, Inger og Johannes samt Karen Bramming, de kom med noget Vasketøj til os, Inger faar vort snavsede Tøj derhen og vasker det sammen med hendes eget. Nu har Helga ingen Pige længere, hun blev tilsidst for morsom, var næsten aldrig hjemme nogen Aften og kom hjem Kl 2-3 om Natten saa snev hun jo om Dagen, og forrige Søndag havde hun hjemme Søndag de andre var paa Udflugt, saa var hun rendt fra Børnene, Madsen Bakkegaard havde mødt hende oppe ved Kirken midt paa Eftermd. Saa havde de jo spurgt hende Haralds Fødselsdag om hun vilde blive hjemme om Aftenen men det nægtede hun, saa sagde Holger at hvis hun gik saa kunde hun blive væk, saa nu har de ingen, men Roerne er de vel færdige med og Høsten bliver vel ikke saa svær. De havde faaet Helga Jørgensen i Lørdags Aften, det er jo en hel Kærlighed til Børnene. Det blev nu Torden og Regn inden de kom hjem igen, de havde maattet ind i et Hus paa Hjemvejen. Det blev nu ikke saa meget vi fik af Regn kun 5 mm men i Nat regnede det igen og i Dag er det Bygevejr, saa nu begynder nok Hundedagene. Vi var paa Højskolen i Gaar til Elevmøde, det er mange Aar jeg var til Elevmøde men i Aar er det jo nemmere og saa er det altid saa intresant. Kirkegaard Jensen holdt Foredrag og saa var fælles Kaffebord i Haven, (medbragt Sukker) saa Gymnastikopvisning ude og derefter Spisepause hvor Te kunde faaes gratis og Øl og Sodavand købes. Saa bagefter blev der sunget en Del Sange og saa spillede de Dilettantkomedie, jeg kan sende Programmet, det blev spillet udmærket. Komedien gentages i Aften. Saa er det Meningen der skal være et 3 Dages Menighedsmøde paa Højskolen 2-3-4 August og der kunde jeg godt tænke mig at være med, men nu faar vi se. Bertha skal flytte hen til Anna Valborg nu til August, endnu er der ikke sket noget at vi har hørt. 2den Dyrskuedag var vi en Tur i Boderne der er vel nok blevet forandret siden jeg var der sidst, der er stort Hotel og mange Sommerhuse samt en dejlig Badestrand. Vi bestemte at Emilie og mig og Niels skulde i Bil og saa spurgte vi Faster Hansine om hun havde Lyst til at køre med og det vilde hun gerne og saa bestilte vi en 5 Personers Bil og den kostede 6 Kr det var jo ikke saa galt, saa skulde Fatter ogsaa køre med, men om Forladelse, Faster Hansine hun kom slet ikke, hun narrede og saa tog vi Ebba med i Bilen ogsaa men det var ærgerligt for der kunde jo nogen anden været med i Stedet for. Da jeg bebrejdede hende det sagde hun bare, at det havde hun vel selv lov at bestemme hun var vel nok et voksent Menneske saa hun skulde vel ikke altid agte og rette sig efter os og hist op og her ned, men det skal blive sidste Gang jeg regner med hende eller inviterer hende med. Men ud over den Ærgrelse var det en dejlig Tur, hvis I kommer kører vi derned igen, der er mindst lige saa pænt som i Borrevejle. Vi fik en slem Forskrækkelse forleden Dag. Bakkegds kom herhen og gjorde Visit, saa fortalte de at Chr Pihl var syg han havde været til Dyrskue og Dagen efter vilde han slet ikke vaagne, han laa bevidstløs et helt Døgn, der er ingen der ved hvad han fejler, nu er han jo oppe igen, men kan ingen Ting magte og det er dog over en Uge siden. Der var mange der troede det skulde gaa ham ligesom Møller Kure men det kan jo være han kan blive rask igen.
Karen har jo ligget mest hele Aaret, saa det var jo slemt om han skulde gaa fra dem.
I kan tro vi har nogle flotte Jakobsliljer uden for vor Gavl 40 store Blomster, og saa der udenfor et flot Bede med 28 Roser, de yndigste Farver saa her er virkelig pænt i Haven nu. Og Vindruen har en Masse Klaser paa Vej, i fjor var de rigtignok gode, om de bliver modne i Aar ved man jo ikke. Kirsebær er her ogsaa men ikke nær saa mange som i Fjor. Hvordan gaar det Ellen med at cykle? Er der lige mange store Lastbiler paa Vejen forbi jer som før? Her er en Del Lastbiler endnu, men næsten ingen Personbiler derimod er jo Landauerne kommet frem igen og de store Char-a-banger for ikke at tale om Jumber det kommer her jo længere jo flere.
Ja, kommer I saa er I jo velkomne, vil I ringe hertil saa er der 218 og 219 det er Naboerne her i Gaden, de er meget flinke begge Steder, det ene er Iversens og det andet Skrædder Madsens. Onkel Ludvigs skal I ikke ringe til, der er altid saa meget i Vejen. Til Lykke paa Bryllupsdagen paa Torsdag! Hils Familien og hvis I ikke kommer saa venter vi snart at se Billeder af Børnene og et Stk røget Flæsk for nu er her jo noget at stuve til Sulet.
Mange gode Hilsener fra os begge
Mormor
Her har nu ingen Sjællændere været med Hilsen fra Jer.
Der er antaget en ny Forstander til Vinterskolen, en der hedder Arne Nørregaard som er paa Ryslinge, mon I kender ham. Her var ogsaa en Høgh fra Rens Efterskole.

 
  11.8.1940
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Gudrun Dam Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej Søndag Form. [11.8.1940]

Kære Gudrun!
Tak for Brevet, ja nu er det jo at faa skrevet omg. for i Gaar kom der saa en lille Pige i Sandkaas alt vel. Saa nu skal vi vel derhen en Dag i Ugen det er en hel rejse vi skal blive der om Natten ellers bliver der kun en Time at være der i og det koster 7 Kr for os begge med Toget saa det kan jo ikke betale sig at gøre det saa kort. De fik jo Bertha derhen i Mandags saa det var jo meget godt hun ventede saa længe.
Ja forrige Fredag tog jeg jo paa Højskole vi var 28 som boede der og vi var 5 fra mit Hold saa det var der nu ingen andre der kunde møde med. Det var altsaa 3 dejlige Dage, Vejret var straalende og det hele saa godt som det kunde være, Oluf Ring var der hver Dag og spillede nye Melodier og holdt Foredrag saa vi var ved at tabe Vejret, den ene Aften lo vi ustandselig for han er meget vittig og underholdende. Der var jo mange Folk hver Dag, især om Søndagen, Helga og Holger var der baade Fredag og Lørdag fra Formd af, skønt deres Pige er rendt den ene Dag havde de Børnene paa Agerbygaard skønt Agerbygds var der ogsaa hver Dag, men de har jo Else hjemme. Om Lørdagen var Helga Jørgensen dernede og passede Børn og lavede lidt Mad. Nu har de saa faaet en 14 Aars Pige forleden Dag for det er jo ikke nemt at være ene, især nu de er vant til at tage en Del i By. I Aftes var Inger og Joh. her, de fulgte Karl Bramming paa Vej han skulde rejse i Dag til Morgen.
I har vel hørt at forrige Søndag Morgen stødte ”Hammershus” paa en Mine uden for København men det gik jo godt, der var ingen der druknede, kun én der brækkede sit Ben, men nogen morsom Oplevelse havde det jo ikke været. Skibet skal repareres. Det er jo lige som det rykker nærmere ind paa Livet af os herovre naar det var et af vore Skibe det gik ud over for ellers til Daglig mærker vi ikke noget særlig, vi har det jo godt. Nu høstes der jo for fuld Kraft de fleste Steder, men det fylder nok ikke saa meget i Aar. Da vi kom hjem fra Højskolen Søndag Aften var her jo lidt at gøre, Myrerne er slemme ved os i Aar, de tager den lille Stue i Besiddelse naar vi er borte, der er Masser med og uden Vinger i Vindueskarmene og under Sofaen, de vil vist lave en Myretue derinde, men vi maser paa med Kost og Klude, nu er der jo saa bart om Petroleum ellers kunde det maaske hjælpe at skænke dem en Snaps af den Slags, nu giver vi dem Kogesprit, men det forslaar kun kort Tid. Naa saa i Mandags syltede jeg Kirsebær, vi har saadan nogen store, dejlige, mørkerøde Moreller, vi har spist mange og syltet en Del og saa tog vi resten med til Østerlars Tirsdag Morgen, der var Sølvbryllup paa Egeskov og Læsekredsen havde købt 12 Dessertskeer som jeg skulde op med, vi var nemlig ikke inviteret, men Pihl og jeg kørte derop om Eftermd. da begge Lærerne ligger i Sommerhus paa Balka for Tiden. Der var kun Børnene og dem fra Dyrstenshøj da vi var der det er jo heller ikke saa nemt at holde Gilde nu. Vi var altsaa hos Inger og spiste til Middag Frk Nielsen var ogsaa med og saa kom altsaa Pihl og hentede mig Kl 2 og vi kørte til Egeskov, saa hjem med Pihl og jeg gik saa til Hullegaard og spiste Aftensmad, saa skulde vil til Agerby og drikke Aftenkaffe og der var altsaa Risebæks m. Frk Nielsen samt Hullegds og vi, Fatter var cyklende. Saa det var 4 Steder paa en Dag, saa laa vi jo der om Natten og Dagen efter pillede vi Ribs og spiste Kirsebær, de skar nogle Grene ned fra Morelletræerne. Imens var Karl Bramming kommen, saa vi var en hel Del til Kaffe i Lysthuset det var smækfuldt. Saa tog Frk Nielsen og mig med Aftentoget til Aakirkeby, Fatter cykler stadig, saa var hun jo her Dagen efter, Fatter og hun gik paa Klintebakken og besøgte Hansine men hun var nu ikke hjemme, saa kom Viggo Pedersens Datter og hentede Frk Nielsen om Aftenen, saa den dag fik hun nu temmelig travet. Hun begynder at blive gammel. Andrianus Larsen er død og blev begravet forleden Dag saa undredes jeg at Jenny ikke var hjemme eller nogen af dem, men Jenny er saa syg og sidder i Rullestol, havde Apopleksi i Vinter og er som sagt meget syg. Ellers er her vel ikke noget særligt at fortælle, Fatter beklager at I ingen Jordbær fik i Aar, han havde endda gjort sig saa umage med at plante dem. Her har vi jo en dejlig Vindrue paa Gavlen med i Hundredevis af klaser, hvis de bliver modne saa umh. Ja jeg maa vel hellere ønske Jer til Lykke med Bondens Fødselsdag med det samme for selv om Du snart skriver naar jeg alligevel ikke at faa skrevet til den Dag. Ja det er farligt saa mange Gilder I holder derover, I er nu ikke tabt bag en Vogn. Jeg spurgte sidst om Ellen havde lært at cykle og om I snart sendte Billeder, men nu kommer vel vel altsaa Billederne snart. Eva kan omtrent gaa alene, hun lærer det nok til den 15de saa fylder hun jo Aar, det er vel nok en kraftig Dame. Ebba var her før og spurgte om vi var hjemme i Eftmd. for saa kom Emilie herop en Tur det er ogsaa længe siden hun har været her. Hun har saa travlt med at male og tapetsere nu til Ebbas Konfirmation. Hun har mange spekulationer hvordan det skal gaa til for Mørkelægning og den Slags spiller jo en Rolle. Mathias siger bare at de kan jo lade være med at holde Gilde, men det synes jo Emilie og Ebba ikke om. I Eftermiddag er det blevet en hel Storm, Æblerne drysser ned og Vindruerankerne slaar mod Ruder­ne. Nu gør jeg saa færdigt i Morgen.
Mandag Morgen. Goddag igen. Sikken Storm det har været i Nat og det blæser endnu. Vi skulde ellers været til Værmelandsgaard i Dag og pille modne Stikkelsbær sammen med Fru Iversen, jeg tænkte jeg kunde vel nok cykle derned saa fik de køre mig hjem igen, men hvis Vejret ikke bliver bedre i Eftermd. tager jeg nu ikke med. I Gaar var saa Emilie her lidt om Eftermd. og vi bestemte os til at tage til Sandkaas paa Søndag saa kan man komme frem og tilbage samme Dag og være der hele Eftmd. og saa er der jo billige Billetter. Sikke mange Fødselsdage der bliver i August, ja I havde jo mange i Forvejen, men her er da Ester den 1
ste Henning den 5te og nu denne lille den 10de og saa Eva den 15de og saa kommer jo September hvor der er en Masse: 9-12-13-16-21 osv og Pastor Kirkegaard Jensen den 14de saa skal vi jo derned
Ja saa sender vi mange kærlige Hilsener til jer alle 4 og hils Familien. Morfar og Mormor

 
  27.8.1940
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Møllevej Tirsdag 27-8-40

Kære Gudrun
Mange tak for Brev og Billeder, de er jo meget pæne. Jeg synes Ellen har forandret sig saa meget, bleven smallere i Kinderne og vel sagtens blevet lang og tynd i det hele. Drengen er jo en rigtig sød Tyksak ser det jo ud til, jeg synes du skrev en Gang at tyk var han ikke, men det er han nok ikke helt fri for alligevel, men det vokser han nok af sig naar han lærer at løbe omkring selv. Anker er jo saa urimelig "netter", men det maa han vel være for det ligner jo godt nok, du bøjer jo hovedet lidt for meget, men vi ved jo omtr. hvordan du ser ud saa det gør jo ikke noget, det ser jo ellers meget naturligt ud. Vi var nede hos Mathias's i Søndags Eftm. saa tog vi Billederne med for at vise dem og der var Hansine ogsaa, hun sagde at Henning lignede dig jo akurat I var lige spidsnæsede begge to. Saa i Gaar var nede hos [Ria Senta?] og Karoline og viste hende dem, hun vilde nu saa gerne have et af de smaa og det fik hun, saa nu har jeg altsaa begyndt at dele ud af dem, saa gaar der kanske flere. Jeg tænkte paa at I kunde jo forære Ebba et Billede af jer alle 4 enten med eller uden Ramme til Konfirmationen, det vilde de jo blive glade for, det skal være de 6te Oktober. -
Hvad er det nu for noget med dig altid, enten kan du ikke gaa Tiden ud, eller ogsaa ved du ingen Maade med at gaa. Hvornaar skulde det ellers være foregaaet normalt? Det var da godt I fik den Dreng ifjor og at den blev levende, for den saa ikke godt ud ligestraks det maa vi nok indrømme.
Vi var jo i Sandkaas forrige Søndag og det var jo en rigtig sød lille Dame de havde faaet. Der bliver nok Barnedaab den 15de her i Betania saa faar de lidt Mad og Kaffe her, dem der staar Fadder og muligvis Præstens hvis de kan. Herover har vi noget rigtig daarligt Høstvejr, Regn og koldt, der er mange der fyrer i Kakkelovnen allerede, men det maa vel blive bedre igen. Sæden staar i Stakker paa Marken næsten alt, men der er ogsaa noget paa Rod endnu, og nogen har vel ogsaa kørt ind.
Hvordan er det med Frugt i aar derover, herover er næsten ingen Pærer (uden i Sandkaas, er var mange) og kun Æbler hist og her, vi har mange Æbler i Haven, men Værmelandsgd. og Hullegaard har kun lidt. Vi har nogle pæne Viktoriablommer og saa alle disse Vindruer, hvis der kommer noget Solskin bliver de jo modne ellers vil det vel knibe.
Naar jeg tænker paa i Fjor ved denne tid det var da Dagny og Torkild var herover, sikke vi svedte alle sammen, ja der er vel nok Forskel, men saa maa vel Vinteren blive mildere haaber vi.
Torsdag 29de Ja da jeg opdagede der alligevel ikke gik nogen Damper i disse Dage kun Tirsdag og Fredag herfra saa tænkte jeg det kunde jo alligevel ikke nytte noget at bære Brevet paa Posthuset og have det liggende der. Jeg fik ogsaa kun dit Brev Lørdag Aften for der gaar intet mellem Onsdag og Lørdag fra København. I dag er Fatter kørt til Østerlars for at hjælpe dem at age ind i Risebæk, men nu over Middag øsregner det nu her. Det er nu trist med al det Regnvejr, nu havde det ellers tørret godt et par Dage. -Nu gaar de og samler ind til at modernisere Højskolen for, de skal have 30.000 ind for at det kan forslaa, Esther Larsen var her i Aftes og der var mange Bidrag paa Listen lige fra 2 Kr til 100 Kr, det maa vel forslaa bedre ude paa Landet. Herluf og Consortium har solgt "Frans" nu for 600 Kr, han var bleven for stor til dem og der skal jo sælges ud paa Grund af Foderknaphed. Sikke dyrt alting efterhaanden er blevet, det værste synes mig næsten er Fedt, det forlanger de 2 Kr 40 Øre for [pundet] her i Staden, vær du glad om du har noget i Fedtkrukken endnu. Hvis du kan undvære en Stump rigtig fedt Pandejernsflæsk saa vær sød og send lidt, men lav saa det kan komme med en Onsdag fra København. Faar I Margarinemærker ellers kan vi godt undvære et par Mærker nu i September for da faar vi dobbelt op, jeg holder jo saa meget af Fedt ved du nok, men det Flæsk vi har fra Helga er temmelig magert saa der bliver ikke noget videre Fedt ud af det, og købe til den pris synes jeg nu ikke om. Sukkermærker kniber det ogsaa med, jeg har nu ikke haft Raad til at sylte Gélé, men jeg har lidt fra i fjor, jeg syltede 8 [pund] ud af vores dejlige Kirsebær med 1 Kg Sukker og de blev dejlige, men saa er jo Ribssaften mere sur og lidt skal man jo have, jeg faar jo lidt mærker af Pigerne men de skal jo selv beholde nogen saa det forslaar ikke meget. Og Kaffen bliver det jo ogsaa smaat med, men det er jo ikke saa vigtigt naturligvis, skønt det er nu rart at kunne give en kop Kaffe til gode Venner naar de ser ind. Og saa denne Mørkelægning det er nu kedeligt, vi har nu kun faaet sorte Gardiner i én Stue og saa i Køkkenet, det er man jo nødt til at have, i Sovekammeret kan vi vel faa en sort Pære og saa rulle de røde Gardiner ned.
Det bliver ved at regne og ser meget graat ud saa det bliver nok skidt med Høsten hos Inger.
Ja, Inger hun er stadig lige tynd, hun spiller Haandbold og cykler omkring og besøger sine Veninder. Bodil Pedersen som var paa Skovlygaard er ogsaa slank, men Anna Lise Dam har faaet en Datter, Karen Jul ved jeg ikke hvor slank hun er men hun har nu ingen i hvert Fald. -Emilie sagde forleden, at hvis det havde været normale Tider saa kunde I vel faaet Bertha derhen til Vinter men nu syntes de det var bedst at have dem i Nærheden, man ved jo aldrig hvad der kan ske. Ebba skal nok blive hjemme i Vinter, hun er kun lille og tynd. -Helga er ogsaa blevet saa tynd i Sommer hun ligner en paa 20 Aar skønt hun jo nu fylder 30. Ja nu haaber jeg jo du er hjemme for længe siden og er rask og godt tilpas. Skriv snart igen, og fortæl hvem der lever paa den gl Skole, for Skolelærerens er vel flyttet for længe siden.
Mange kærlige Hilsener fra os begge
Mormor

 
  10.9.1940
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej Mandag [10.9.1940]

Kære alle!
Dette skal gaa i en Fart for det skulde med i Aften ellers skal det vel vente til Fredag. Ja vi havde jo saa denne Barnedaab i Gaar. Anna Valborg og Bertha og alle tre Børn kom med Toget her Lørdag Morgen i øsende Regnvejr, men det er det eneste Tog der passer med vort Tog og gaar igennem saa det var de mest nødt til at tage med. Og i Gaar blev det noget herligt Vejr og der var saa pænt i Kirken, mange Blomster og grønt, der var nemlig ogsaa Høstpræken. Barnet kom til at hedde Ingrid Runge Madsen, det er jo et rigtig pænt Navn, Inger og Joh. stod Fadder og Helga og Holger samt Onkel Mathias's var her og drak Kaffe bagefter, ellers var her ikke nogen og til Aften kørte de jo hjem, dem fra Østerlars. Saa kørte Anna Val og Børnene til Østerlars med Morgentoget i Dag, Helga fylder jo 30 i Dag saa skulde Herluf køre derhen med Hest og vogn til Middag og hente dem den Vej. Vi tog ikke med til Hullegaard, for efter den Indkvartering var jeg godt tilpas med at faa lidt Ro, men saa kom her en Nabokone i Eftermiddag og har siddet her lige til nu saa jeg skal skynde mig meget ellers kommer Brevet ikke med. Fatter er på ”Bakken” og plukker Aks, det er vigtigt at faa noget billigt Hønsefoder. Ja mange Tak for Pakken den kom temmelig hurtigt og i god Behold, vi har smagt paa Flæsket det giver en Del Fedt. Nu kan ogsaa Byboere faa halve Grise, jeg tror nok vi bestiller os en, saa har vi jo den. Vi var til Faster Hansines Fødselsdag og fik Chokolade og siden varm Flæskesteg med Kartofler og Sous, det smager jo godt. Ja saa maa jeg slutte, jeg faar skrive mere en anden Gang. Mange Hilsener fra os begge
Mormor

 
  8.11.1940
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre St.
Sjælland

Møllevej 8-11-40

Kære Gudrun!
Tak for Brevet, det kom i Gaar, nu begynder jeg at skrive lidt i Dag men næste Skib gaar vist først paa Tirsdag saa det kan jo ikke nytte at sende det endnu. Jeg spurgte Axel og Rigmor hvorfor de ikke stoppede lidt i Osager, men de skulde besøge Axels Søster i Glumsø troer jeg det hed, det er nu et Sted paa Sydsj. saa syntes de ikke de havde Tid mere. Jeg ved ikke om de har faaet nogen Ejendom endnu, men de har set paa en Del. Nu skal Grete Loftsgaard giftes, han skal være Fyrbøder paa en ny Fiskemelsfabrik som Joh. Hansen har startet i stedet for sit store Hønseri dernede i Saltuna og hun skal væve, de har købt et Hus i Melsted. Sigrid Ellesgaard skal vist ogsaa giftes nu inden Jul, det er med en Broder til Gretes Kæreste de er fra en Gaard i Rutsker, men Sigrid og hendes Tage de skal være Fodermesterfolk paa Ladegaard i Clemensker, det er jo heller ikke saa nemt at faa Ejendom de har vel ingenting nogen af dem. De siger Andr. Svendsen er gal paa det, der skal nu intet Bryllup være, altsaa ingen Gæster. Der siges at Svendsen har sat Sigrids Kommode uden for Porten saa kan de hente den naar de vil. Jeg synes nu ikke de behøver tage det paa den Maade for det er da en ærlig Bestilling, jeg synes det er godt gjort at de vil. Jeg var paa Sygehuset i Gaar og besøgte Ædelborg, hun har faaet sig en Søn og samme Dag fik Erlings Kone en Datter paa Svaneke Sygehus. Thorsen og Ædelborg er jo gaaet Fallit paa Gammeltoftegaard og er flyttet til Hoppegaard, de har boet hele Sommeren i et Havehus, men nu til Vinter kan de da ikke bo der med et lille Barn, de har 4 før men de er jo snart noget store, den ældste er vel 12 Aar. Det er nu ikke altid saa nemt at eksistere i vore Dage. Angaaende Rationeringskort saa har vi rigeligt, det vil sige Margarine faar vi ikke men vi faar lidt af Eva og nu fik vi jo 1 Kg af Staten, det hjælper jo godt, nu skal vi vel have Smørkort, Folk købte Smør allesammen i Dag ved Mælkevognen, men de maatte kun faa ½ [pund] hvert Sted. Det er jo godt saalænge Folk kan slagte dem en fed Gris. Nu er jo Flæsk saa dyrt saa det er ikke til at købe. Jeg ved ikke om vi kan faa nogen Flæskesteg til Jul for paa Hullegaard skal de ikke slagte og Inger eller Anna Val. skal nok heller ikke, det kan jo være Onkel Chr. slagter Gris. Nu skal vores Lejefolk flytte de har sagt op til den 1ste, det er kedeligt for de var saa punktlige med Betalingen, det er ikke godt at vide hvem vi saa faar igen, vi skulde jo helst have udlejet for de 25 Kr om Maaneden kan vi daarligt undvære. Nu koster Mælken saamæn 36 Øre Literen her i vores By, det løber op, skum Mælk 10, Kærnemælk 10 og Fløde 26 Øre for 1 Deciliter. Det er ikke nemt for dem der har nogen Børn. Vi har stiftet en Læseklub nu fornylig, vi begyndte her i Tirsdags, den er kun lille for vi skal jo være i smaa Stuer hvor der er mørkelagt. Det er altsaa os og Eva og Alfhild samt Ingeborg og Ellen, Ester Larsen og Dagmar Madsen vores Nabodatter. Jeg har faaet fat i en Bog som vi en Gang læste paa Vestre Skole, den hedder: Det gyldne Evangelium af Valter Scott. Saa synger vi lidt og drikker ”Kaffe” og sludrer lidt og det gaar vist meget godt, noget skal man jo finde paa. Forleden var her jo en Spærreballon over Bornholm, den gik tværs over Øen over Nylars og Vestermarie og Østerlars Gudhjem, den rev en Bunke Telefonledninger itu og Lysledninger ogsaa, men det blev jo hurtig repareret igen, hvad er det for noget skidt de Balloner. I Aftes var der Ungdomsmøde i Betania og der havde været over 80 unge Menneskser, der er 28 Elever paa Højskolen i Vinter ligesom i Sommers. De har faaet en Lærer Gamborg Nielsen fra Sønderjylland som Viceforstander eller hvad det skal kaldes, Kirkegaard Jensen boer ikke heroppe i Vinter men er ellers rette Lederen. Hvad Faster Hansine er gal over er ikke nemt at fortælle for det er ingenting. Fatter havde svaret hende saa kort en Gang hun fortalte noget. Der skal næsten ikke noget til, hun gaar bare selv og ægger sig op i sine Indbildninger. Vi kommer lidt sammen med Iversens, de var herhenne i Aftes og spillede Wisth, vi var der forleden det var Iversens Fødselsdag, der var ikke andre end os. Nu kniber det for dem for det er ikke nemt at sælge Maskiner ifjor solgte han mange Malkemaskiner, det gav jo Penge. Nu var jeg inde og ringede til Helga og fortalte hende at hendes Kjole er færdig, Eva har syet hende en ny sort Kjole som hun skal have til bedst. Saa fortalte Helga at nu havde Aksel og Rigmor købt Ejendom i Stausdal altsaa oppe sydvest for Egeskov og Bodil og Charles har byttet deres Hus væk og skal op og være Naboer til de andre, det kan de jo have baade Gavn og Glæde af - forhaabentlig. Det er to - to Hestesejendomme, den Aksel har købt er der nye Bygninger. I Dag har jo Folk løbet omkap for at faa Margarine paa deres M Mærker jeg var heldig og købte for mine i Gaar, ganske pr Instinkt for jeg tænkte kanske de fik udsolgt nu alle kan faa. Ja her kan vi faa Strømpegarn endnu, mest af det fine ogsaa sort grovt, graat har de ikke mere af det alm. til Herresokker. Men Sygarn har de ingen Steder. Jeg har lige strikket et Par Strømper til Kirsten og de har akkurat det Maal som du opgav til Ellen saa strikker jeg bare et Par mage til som hun kan faa til Jul. Saa i Dag skal dette af Sted saa er det bedst at faa det færdigt. Vi var nede og besøge Karoline og Ria Senta i Gaar Eftermd., nu er hun jo lige strax 95 Aar, der er lige 30 Aar i mellem hende og mig. Hvis I faar Grisen slagtet inden den 22 var det morsomt at smage lidt, her kommer Damper Onsdag og Søndag. Har I Gæs i Aar? Ikke fordi vi vil have nogen for der er vist kort om dem saa de bliver vist meget dyre, vi kan nemt klare os med en Flæskesteg og en Høne. I kan jo godt sende Ønskeseddel til Jul, men det kan ikke nytte at ønske dyre Ting for dem kan vi ikke købe. Jeg ønsker mig en Spegepølse hvis I faar nogen der er ligesaa god som den vi fik, den var lige tilpas. Lav dem endelig ikke for tykke. Vi har en Filet hos Røgeren, den skal vi hente nu snart og saa sende Skinken derned. Ellers ved jeg ikke noget nyt at fortælle, men nu venter vi saa at faa Brev igen til min Fødselsdag. Ellen skal have Tak for Tegningerne. Jeg sender et Par Billeder, det ene er fra vor Have da Alfred og Oda var her Kirsten sidder foran, det andet er godt af lille Ingrid de andre er jo ikke gode. Har I nogen ny saa send et Par til os

 
  18.12.1940
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Familien Frandsen
Skolegaarden
Lejre

Møllevej 18/12 40

Kære allesammen
Det er nok i Morgen at Julepakken som skal over Vandet skal af Sted og saa er det nok bedst at faa Brevet skrevet i Aften, der kan snart blive Forsinkelser i Morgen. I Dag er det jo godt Vejr, det er vel fordi det er Karolines Fødselsdag, for det er hun vel sød nok til. Sikken Kulde det har været nogle Dage jeg synes været værre end i Fjor, men det er vel fordi vi ikke er vant til det endnu. Det er ogsaa ligesom det er værre før Jul end efter, selv her i Byen har vi jo lidt vi skal have gjort. Jeg er glad vi fik vasket i forrige Uge da var det ret godt Vejr, vi har Tøjet færdig rullet og strøget, vi havde Kristine 1½ Dag saa gjorde hun lidt rent ogsaa, over det hele. Det skal vel nok gøres om somme Steder, men jeg gaar lidt let hen over det. I Dag har vi haft Kraasesuppe vi købte 4 Sæt Andekraas for 2 Kr og det gjorde vi os tilgode med i Middags. Jeg troer ikke vi køber nogen And for det bliver dyre Mundbide, Onkel Chr. kommer nok med en Flæskesteg en af Dagene og vi har jo Jeres at falde tilbage paa, den har vi lagt i Lage, men den kan jo vandes lidt ud saa er den dejlig. Iversens slagtede deres Gris forleden Dag og vi har faaet baade Pølse og Sylte og et Stk Leverpostej de laante ogsaa vor Kødhakkemaskine og Brødkniv saa det var jo ikke mer end rimeligt at der faldt lidt af. Vi skulde været til Karolines Fødselsdag i Dag men saa gav jeg mig til at stryge efter Middag og saa blev Kl. over 3 inden jeg var færdig og saa syntes vi det blev for sent for de er altid saa tidlig paa færde med Kaffen dernede, vi kan jo ligesaa godt gaa en anden Dag.
Fatter skal hente Ernæringskort i Eftmd. han har været der en Gang og er gaaet igen for der var saa fuldt at han kunde næsten ikke komme ind. I Gaar fik jeg bagt en Kasse Vanillekranse hos Bageren, det fik han 1 Kr. for, men det er saa nemt og sparer jo Brændsel. Helga skal bage brune Kager til os begge. Inger og Rigmor var derhenne forleden Dag og gjorde Juleindkøb men det er jo altsammen hemmeligt i disse Dage.
Jeg har købt en Bog til dig Gudrun, jeg vilde haft ”To Mødre” af Deeping, den har jeg læst og den er god men den var udsolgt, saa anbefalede de denne, jeg har ikke haft Tid til at læse den, men haaber den er god. Julehæftet ”Bornholm” plejer jo Anker at faa, der er en morsom Barndomserindring af Hans Anker det er jo Bodils Far paa Stangegaard. Bobbegaard var ogsaa min Fars Fødegaard, men det har jo været før Hans Ankers Far har købt den. Den Lars Larsen der staar om blev altsaa gift med Fars Mor da hendes første Mand var død, det er vel da at Hans Ankers Far har købt den. Og saa er der jo nogle gode Snebilleder fra i Vinters. Saa har jeg jo strikket et Par Strømper til hver af Børnene, om de til Henning passer ved jeg jo ikke men jeg lader være at fæste Enden i Taaen saa kan den jo laves enten større eller mindre, der skal vel sømmes en Kant om foroven og sættes Elastik i, eller hvordan? Ellens er samme størrelse som Kirstens og de passer nu hende. Saa er der et Ludospil til Ellen, nu haaber jeg ikke hun faar flere af samme Slags. De skal ogsaa have et Ludo paa Hullegaard for det ønsker de ogsaa, og i Sandkaas faar de et Lotterispil, de skriver aldrig Ønskeseddel.
Torsdag Eftmd. Ja nu skal dette hen paa Posthuset inden Kl 6 saa jeg maa nok skynde mig at pakke. Onkel Chr. har været her og drikke Kaffe, han kom med en dejlig Flæskesteg og Pølse, saa vi lider ingen Nød, alle er gode med os.
Ja saa vil vi jo begge ønske Jer en rigtig glædelig Jul i denne Mørketid. Her er ogsaa et Penalhus til Ellen og en ABC Bog, men Bogen er fra Inger, hun glemte den vist da hun var her, hun sender vist selv Pakke efter hvad jeg forstod.
Fortæl hvor I har sat Klaveret for det er ikke godt at regne ud, det skal vel staa i Varmen. Mange kærlige Hilsener fra
Morfar og Mormor
Her er Polyfoto af Eva.
 

  22.12.1940
Inger- og Aage Nielsen? til Skolegården

Julekort, poststempel 22.12.40:
Hr. Gaardejer
Anker Frandsen
Ousager pr Lejre

Vestervang, Julen 1940

I ønskes alle en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar med hjertelig Tak for de to dejlige Dage vi havde hos jer i Sommers
Med venlig Hilsen
Inger og Aage Nielsen

 
  24.12.1940
Hedvig Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort
Til
Gudrun og Anker Frandsen
Skolegaarden
Ousager pr. Lejre
Sjælland

Julen 1940

Kære Gudrun og Anker!
En glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes hele Familien. Jeg slaar stadig mine Triller her i Himmerland, og Julen fejrer jeg i Aar paa Skolen, det er for langt at rejse hjem.
Mange kærlige Hilsner fra Hedvig