Breve 1941 til 1945

  24.12.1941
Karoline Dam til Gudrun Dam

Julekort:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Julen 1941
Kære Gudrun!
Du og alle Dine ønskes en glædelig Jul og et godt Nytaar!
Det var nu morsomt at I lod Jer se dette Aar!
Fandt du din Naal!
Hilsen fra os alle tre

Faster Karoline

 
  4.4.1942
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej Paaskelørdag [4.4,1942]

Kære Gudrun
Ja det varede rigtignok længe inden Du skrev og naar du saa endelig skulde til det havde du travlt med baade Slagtning og Vask, man skulde næsten tro du havde haft bedre Tid før.
Først vil jeg fortælle at Moster Petra er meget syg af Lungebetændelse, hun har ligget omtr. 3 Uger og i Gaar havde de telegraferet efter Hedvig og hun havde vist ogsaa faaet en Flyvebillet og kom i Gaar Eftermiddag, hun har nemlig gaaet i København nogle Dage for at se om hun kunde komme, der er vist ikke meget Haab om at Petra staar det igennem, først var det kun den ene Lunge, men i Gaar sagde Poul at den anden ogsaa var angrebet, og de har jo prøvet baade med Tabletter og Omslag og Indsprøjtninger, men det ser ud som alt var forgæves. Vi har ikke hørt derfra siden i Gaar, da var vi hen om da vi gik til Toget, vi var nemlig hos Inger, Emilie, Bertha, Ebba, Andreas og Niels var ogsaa med og saa var de der fra Hullegaard og vi fik Kirsten med hjem paa Ferie, nu har hun været til Eksamen og det var jo meget sjov især med Soldet i Byen bagefter nu skal hun jo saa op i anden Klasse. Jeg skal se at faa Kirsten til at skrive et Brev til Ellen, det er nu ikke sikkert det bliver bedre end Ellens, nu faar vi se. Vores Lejefolk har flyttet i Onsdags og i Dag har vi en Mand til at sætte Kakkelovnen om derinde for den trængte til at ordnes lidt, de skal jo snart bruges Aaret rundt og fyres haardt saa det tager jo paa en gammel Ovn. Vi har været henne og se paa en ny Kakkelovn til vor bedste Stue for hvis vi normale Tider med billige Kul igen saa vil vi bo i den anden Stue til Hverdag og saa skal vi jo have en Kakkelovn med Kogerum og nu kan man jo faa Tilskud paa 25% saa synes jeg vi lige saa godt kan skaffe den nu, den gamle er alligevel et gl. skidt som er itu. Ja mere blev det ikke til i Lørdags nu er det 2den Paaskedag og vi sidder begge og skriver til Jer baade Kirsten og jeg. I Dag skal Karen Holm i Brugsen giftes med en Barber fra Pedersker, det er Marie Larsen Fredbo's Stedsøn. I Nat har det været Tøvejr ellers har det frosset 5-8 Grader hver Nat og Langfredag sneede det ogsaa om Formiddagen. Nu skal jeg ikke have Pigerne paa Kost mere, jeg sagde jeg vilde have en Krone pr Næse herefter, de har faaet det for 75 Øre før, men hvorfor skulde jeg ikke ogsaa have lidt for mit Arbejde men saa sagde de nu Farvel og tak og det er ogsaa meget rart kun at være os selv. I Gaar mente de at Petra var en Smule bedre, men om det holder ved man ikke. Saa vil jeg slutte for denne Gang, lad det saa ikke vare altfor længe inden du skriver igen. Kærlig Hilsen
fra Morfar og Mormor

 
  1.9.1942
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Skolegaarden 1-9-42

Kære begge to!
Anker sagde i Morges, nu må du virkelig til at faa skrevet til Mormor, for det kan da gerne være, det snart bliver Høstgilde. Det kan jeg nu næsten ikke tro, saa optimistisk er jeg heller ikke, før om en 3 Ugers Tid bliver det nok ikke, men det kommer naturligvis an paa Vejret, bliver det rigtig godt Tørrevejr, kan Folk naturligvis snart faa det kørt ind. De fleste har jo nok afmejet, deriblandt os, vi blev færdige i Lørdags, heldigvis, inden vi fik de 30 mm i Søndags. Vi var ellers oppe hos Fredes i 2 Dage og hjalp til at binde Rug, de havde et Stykke paa 3 Tdr. Land som de ikke kunde tage med Binder. Vi har ingen Rug i Aar, men Havren og det ene Stykke Byg laa meget, dog gik det rigtig godt med Binderen, enkelte Steder maatte de altsaa køre udenom. Jeg skulde ellers ud og høste, men Inge sover Middagssøvn og jeg tør ikke lade Drengene være alene, man ved jo aldrig, hvad de kan finde paa. Henning ligger (eller staar) i Sengen med Mæslinger, han er nu ikke syg, i Gaar var han noget mat, men i Dag er han ved at være rask igen, det lader jo til at de slipper meget nemt over det, Ellen laa kun i 4 Dage, det kan være, Henning han nøjes med 2, Renko fejler jo altsaa ikke noget endnu, det kan jo være, han har haft det. Han er vel nok blevet tyk og brun siden han kom, han strutter ligefrem af Sundhed, vi vil savne ham, naar vi skal af med ham igen.
Naa, nu tror jeg nok, Tiden er udløbet og jeg maa afsted, saa gaar jeg videre i Aften.

Onsdag. Ja i Aftes fik jeg ikke skrevet noget, saa maa jeg hellere gøre det nu til Morgen. Sikken
Torden og Regn det var i Nat, vi var ellers kommet i Seng, men vi maatte da op igen, det var temlig nær ved et Par Gange - og saa fik vi 27 mm. igen, nu har vi faaet 80 i de sidste 14 Dage, nu kunde vi godt tænke os at have Tørrevejr i 14 Dages Tid. Du spørger, hvad Erna tager sig til, ja, hun er altsaa ikke paa Centralen længer, det blev hun vist ked af og hun fik vist kun 45 Kr. om Maaneden for det, hun var der kun i 4 Timer, men det meste af Dagen gik jo dog med det - særlig naturligvis om Vinteren, naar hun skulde trave derned gennem alle Snedriverne. Nu bestiller hun vist ikke andet end passe sit Hus og sin Dreng, hun maa jo leve af Renterne af sin Formue, for tjene noget ellers gør hun da ikke.
Det var i Fjor ved denne Tid vi var paa Bornholm, da var det dejligt Vejr næsten hele Tiden, da blev vi færdige med at høste sidst i August.
Faar I nogle Agurker i Aar, for her bliver det vist skralt? Blommer er der heller ingen af, men af Saft har jeg da lavet 48 Flasker, jeg har ogsaa lavet Gelé samt syltet Ribs og Hindbær og hele Kirsebær, ja, for Resten ogsaa Stikkelsbær, men det er jo begrænset, hvad man kan sylte, jeg synes dog, det gaar meget godt, jeg har jo ogsaa haft Syltesukker for 8 Personer.
Ellen glæder sig saadan, til Mormor skal komme, saa nu haaber vi ikke, du snyder os, hvordan med Emilie, har hun tabt Lysten? Paa Søndag skal vi til 25 Aars Jubilæum paa Efterskolen, nu begynder Efteraarsmøderne jo ogsaa snart, vi skulde jo gerne have høstet først.
Jeg har sprættet min gamle, mørkeblaa Frakke op, nu skal Ellen have en Frakke af den. Man maa jo allerede til at tænke paa Vintertøjet. I Dag er Henning rigtig godt udslaaet over hele Kroppen, men han er nu ikke nem at holde i Sengen, han er stadigvæk paa Vej op, jeg har givet ham Tøj paa, saa gør det ikke saa meget, om han sidder ovenpaa Dynen.
Ellers noget særligt synes jeg ikke, der er at fortælle, er der noget maa jeg jeg jo have glemt det. Hvornaar Høstgildet bliver er jo altsaa ikke til at sige, men har du ikke bestilt Billetter, tror jeg da, du skal skynde dig at gøre det, naar det varer 3 Uger. Til Slut mange kærlige Hilsner fra os alle her.
Gudrun

 
  28.9.1942
Andreas Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:
Fru
Vilhelmine Dam
Skolegaarden
pr Lejre
Sælland

Møllevej Mandag Aften 28/9-42

Kære Mutter
Jeg kom altsaa dog til Sandkaas i Gaar vi fik tidlig Fyraften i Lørdags paa Grund af Regn og saa fik jeg en Del bestilt f.Eks kogt en Høne der var en som begyndte at fælde den tog vi en Gang midt i Ugen og skulde haft den til Søndag men fik ikke brug for den, Fru Pedersen fik nemlig en Høne foræret af nogle Damer hun havde i Besøg men det var altsaa Sandkaas det var ret behagelig Vejr med nogen Taage paa Nordlandet da Vinden var NØ langs Banen Staar megen Sæd ude endnu ogsaa nogen Rug noget var lagt ud i hele neg og noget løst Edel kom springende og sagde at jeg var den første naar undtages Doris Lyster hende havde de hentet. Et Øjeblik efter kom Holger og Helga paa Cykle og Harald kørende med Hullegaards Vogn og sine Forældre og Børnene fra Hullegaard de havde 2 Gæs med og fik 2 Senge med tilbage. Vi fik Kyllingsteg til Middag og henkogte Asparges til Aften. Vi var jo en Tur rundt i Marken skønt det var vaadt. Sæden jo hjemme i pæne Stakke. I Haven var ikke ret mange Æbler men der var mange Grev Molkte. Vognen skulde køre hjem mens det var lyst men Dagslyset var dog ved svinde da de kom afsted. De ventede flere til Eftermiddagskaffe sagde de men det blev nu kun Inger der kom cyklende. Der var ikke saa overfyldt paa Hjemturen som der har været somme Tider men Togene var ogsaa meget lange. Vi er ikke helt færdige med Høsten endnu paa Bakken det har jo i længere Tid regnet hver Aften 4-6 mm men vi har dog kørt ind om Efterm. I Lørdags skulde vi køre det det sidste sammen i Hæs men vi blev ikke færdige for det begyndte at regne midt paa Efterm. der staar endnu 2 eller 3 Læs foruden noget Stub, vi havde ellers faaet Broder Mathias til hjælp om Efterm.
Det er nok bedst du tager med Flyveren hjem ogsaa, for det er jo blevet værre med Skibsfarten, der er lagt Miner lige til Rønne Havn og langs m Sverrig de sejler nu en længere Rute paa 15-16 Timer der forhandles om at Neksøskibet skal gaa til Rønne alt er i det uvisse. Præstens i Østerlars kom hjem i Fredags de var 24 Timer forsinket og Skibet var saa fuldt at de knap kunde ligge eller sidde først laa de længe i København men maatte ikke gaa længere end de høre Fløjten, der var en Herre som skulde herover og giftes han gik i Byen for at drikke Kaffe naar Skibet ikke vilde sejle men saa gik det og han blev ikke gift.
Inger kommer herhen engang i disse Dage for at se paa Blommerne de har udviklet sig godt. De skulde have været hjemme for at spise Høns nu er der flere der fælder maaske nogen vil købe hvad skal vi have for saadan en. Det var en god Høne vi slagtede men den vejede kun 2 Pund slagtet. Jeg har mange hilsener men det er Fru Jensen og Fru Pedersen der længes. Hvis jeg kan finde et Billede til Ellen og saa er her en Hilsen fra mig til Jer alle
Morfar

 
  20.12.1942
Helga Dam til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Hullegaard Søndag Aften [20.12.1942]

Kære Gudrun og Anker
Allerførst vil vi gerne ønske jer alle sammen en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar helst med lidt lysere udsigter for Verden i sin Helhed og Danmark i Særdeleshed. Som I ser sender vi ingen Julegaver, jeg haaber I forstaar og selv gør ligesaa ellers maa vi jo til det en anden Gang, jeg kan ikke forstaa at I kan naa at huske alle nu Familien er saa stor. I har ordentlig haft travl i Tiden lige før Jul siger Mor, det har vi nu ogsaa, men vi har dog ikke slagtet Gris, Inger og Johs slagtede deres i Mandags og jeg var der en Dag og hjalp dem. Inger er nu ikke saa ”tresk” til at skille en Gris ad, og bagefter lavede vi Sortepølse, jeg fik deres Blod med hjem, saa der faldt Slagtemad og Fedteri af hernede ogsaa, vi plejer jo at bytte Flæsk og Sylte og desl. De slagter jo kun en Gang om Aaret vi slagter gerne 2-3 Gange alt efter Grisens Størrelse og bytter lidt med Bakkegds ogsaa. Men det er jo meget rart at faa flere smaa Partier.
I Aar havde vi ingen Gæs og Ænder og efter hvad Prisen lød i Efteraars, havde jeg nu ikke sat Næsen op efter Andesteg til Jul, men de blev meget billigere end noget havde regnet med, 2.10 Kr pr Kg for uopskaarne Gæs og vi købte derfor 2 Gæs og 2 Ænder, der blev 2 L. Smeltefedt og saa bliver der Stegefedt og Masser af Steg, Kraas til en Gang o. s. v. Holger var nu meget ivrig for det, han synes ogsaa altid at der skal laves godt til til Jul, jeg mindes nok en Gang, jeg raadførte mig med ham om hvilke Kager jeg skulde bage og det blev til 5 Slags Smaakager, som vi var ganske nødt til at have om Jul. Saa blev jeg klogere til en anden Gang.
Vi har haft travlt med Rengøring og Vask i sidste Uge, da jeg har udsat Hovedrengøringen til Jul, jeg havde saa meget andet at ordne i Efteraars først gik jeg meget med i Roerne og siden syede jeg næsten hver Dag i 3 Uger, deriblandt 2 nye Hverdagsfrakker til Kirsten og Troels, dem slap jeg godt fra naar jeg selv skal sige det og det gav mig Blod paa Tanden, jeg har syet Bedstkjole til Ester - med Vienerlæg og Skinkeærmer, kort Bærestykke og Skolekjole til Kirsten, hendes bedste er pæn endnu og hun har faaet en ny Frakke af Ingers den gamle grønne, For og Knapper og det hele var pænt, saa det slap vi let over, men den syede jeg ikke selv. Kirsten var til Juletræ i Skolen den sidste Dag og begge Klasser var sammen, det var en Oplevelse af Rang, nu kommer hun jo ikke saa meget med, de sang og legede og til sidst væltede en af de store Drenge Juletræet, hvorefter han blev sendt hjem, jo, jo, der var meget at fortælle de smaa, da hun kom hjem. Godter havde de ogsaa faaet i en fin Pose. Troels var med Inger i Aakirkeby til Juleudstilling, han var borte i to Dage og ladet med Nyheder da han kom hjem; Tænk Mor der var baade røde og hvide Nisser i Vinduerne og jeg ønsker mig alt, hvad jeg har set, det er ligemeget, hvad i vil købe, og jeg skulde hilse fra saa mange o. s. v. men om Aftenen var han saa træt at han græd for et godt Ord. I Dag havde han faaet udsovet og Kirsten var i Gang med at holde Skole, nu havde han forsømt 2 Dage saa der var meget at indhente. Han kan de første 4-5 Sider i Ole Bole og Regning er han rigtig flink til i Dag regnede han ud hvad 26+26 var det havde jeg troet laa over hans Evner endnu, det var nok et Held at det blev rigtig. Kirsten sad og sagde 7+7 og 8+8 o. s. v. holdt! sagde jeg, du gaar for højt op, pyt han kan til 50 sagde hun, ja 49+1 sagde jeg, men han ved nok ikke hvad 25+25 er, jo det er 50, svarede Drengen og saa fortsatte de opefter, men han maatte vel give fortabt til sidst, jeg hørte ikke efter en overgang, men saa raabte Kirsten triumferende, næ, det var forkert for 30 og 30 er 60 ikke sandt Mor. Hun er utrættelig til at læse og skrive med ham og lære dem Sange. Ester kan slet ikke faa noget ud af det og siger saa, ”ti stille, for jeg er syg” hun er blevet ikke saa lidt forvænt i denne Tid med Kighoste, naar hun skulde til at hoste plejede hun at sige ”Jå, kankje varra hær” og saa kaldte de store paa os, enten Hedvig eller mig var altid inden for Hørevidde, for hun tabte gerne Vejret og maatte hive og stritte længe for hver Gang, til Tider, især straks hun var falden i Søvn om Aftenen var det slemt. En Aften forskrækkede hun mig vel nok, jeg var jo van til at hun sparkede og sled i mig mens det stod paa, men saa holdt hun pludselig op og jeg rystede hende en Gang - to Gange, men hun var ganske stille, som om hun havde opgivet det. ”Holger!” skreg jeg og saa gav det et Gisp i hende og hun var over det døde Punkt, men hvor var vi svedt begge to. Holger og mig turde ikke tage hjemmefra sammen om Aftenen en Maanedstid. Det er godt vi er over det, men Ester blev altsaa forkælet og forvænt, hun er ogsaa altid saa sød, naar hun for Lov til at tage en Kage, ta'r hun som Regel to og saa ser hun paa mig engang ”Jeg tog en til dig ogsaa Mor” ”naar du blir lille og jeg bliver stor skal du ogsaa nok faa Lov” o. s. v.
Naa, jeg maa slutte, det ligner ikke noget at skrive 3 Ark lige ved Jul, naar der er saa mange at skrive til, men jeg tænkte ikke paa at Arket var fuldt.
Hav det godt i det nye Aar og endnu engang en god Jul ønskes af os alle sammen.
Moster Helga.

 
  20.12.1942
Karoline Dam til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort:
Hr. og Fru Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Aakirkeby d. 20-12-1942

Kære Allesammen!

Glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes Jer!
Haaber at I har det godt!
Marie havde mange Gæster til sin 97 Aars Dag og hun blev fotograferet og kom i Bornholms Tidende. Billedet blev nu meget godt, men hun kan ikke se det.
Hilsen til Alle
Faster Karoline

 
  23.12.1942
Alfred- og Else Jørgensen til Skolegården

Julekort, Poststempel 23. Dec.:
Familien Anker Frandsen
”Skolegaarden”
Osager Lejre

Julen 1942
Modtag vore bedste Ønsker om en rigtig glædelig Jul og er godt Nytaar med Tak for alt i det svundne Aar. De vinligste Hilsner til Dem alle fra
Poul Else og Alfred Jørgensen

 
  24.12.1942
Ellen [ukendt] til Skolegården

Julekort:
Familien Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre

Julen 1942

Vi sender Jer alle vor bedste Julehilsen og ønsker Jer alt godt i det nye Aar, med Tak for alt I har gjort for os i Aaret der svandt. Vi har faaet det saa ensomt derhjemme, men Juleaften skal vi op til Paul og Dagny
Hilsen fra os alle
Ellen

 
  24.12.1942
Hedvig Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort:

Haubro mod Jul 1942

Kære Gudrun og Anker
En glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes Jer alle i Skolegaarden. I Aar fejrer jeg Julen her paa Skolen, for jeg har jo været hjemme saa mange Gange i Løbet af det sidste Aar. Jo, der er rigtignok sket stor Forandring i vores hjem siden sidste Jul. Det er svært at komme igennem, men vi maa jo tro, at det er det bedste for Mor og Far, og saa maa vi være glade for alle de gode Minder vi har om vores Barndomshjem og vore Forældre. Det var ellers min Mening, at jeg vilde besøgt Jer, da jeg skulde rejse hjem til d 1ste Okt. men saa maatte jeg jo skynde mig at rejse i Stedet for. Jeg haaber I har det godt allesammen!
De kærligste Hilsner
Hedvig Andreasen

 
  24.12.1942
Rigmor Pihl og Axel til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort:
Hr. og Fru Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre

Granly Julen 42
Kære alle! Vi ønsker jer en glædelig Jul og et godt Nytaar! I har det forhaabentlig godt derovre. Vi fik os jo en lille Dreng den 17. Nov. saa nu mangler jeg ikke Haandarbejde i Vinter.
Mange Hilsner til jer alle
Rigmor og Axel

 
  28.2.1943
Gudrun Dam og Ellen Dam Frandsen til Inger Dam

Kuvert:
Fru Inger Bramming
Risebæk
Østerlars St.
Bornholm

Skolegaarden Søndag [28.2.1943]

Kære Inger
Det blev saadan et forjaget Brev sidst, saa jeg har tænkt at skrive en Fortsættelse i denne Uge. Jeg kan nemlig ikke saa godt skrive, naar der er én, der sidder og siger ”skynd dig nu lidt, og se nu at blive færdig o.s.v. Og jeg havde jo bestemt, at Henry skulde have det med, naar han kom ud efter Æg, og saa skulde det jo nok passe, at han kom tidlig den Aften.
Jeg fik ikke en Gang sagt Tak for Julegaven, men altsaa Tak for den, jeg maa med Skam bekende, at jeg har først lige begyndt paa den, vi havde nemlig 3 Bøger liggende paa Biblioteket, de skulde jo læses først, desuden har vi læst én i Læsekredsen, som hedder ”Guds blinde Øje”. Kender I den, den er saa god, dog maa jeg indrømme, den egner sig ikke saa godt til højtlæsning, men vi er jo ikke saa sarte, nogen af os, det var jo værst med Erna, men til alt Held, var det hende, der syntes, at vi skulde læse den, saa hun var jo afskaaret fra at gøre Ophævelser. Nu har vi saa læst Fortsættelsen ”Du blev træl”, men den har vi læst hver for sig, for den skulde egne sig endnu mindre til Oplæsning end den anden. De Læseaftner har vi nu megen Glæde af og sikke meget, vi faar strikket, saadan en Aften. Nu læser vi en Bog der hedder ”Huset med det grønne Træ”, den har faaet en meget fin Kritik, jeg tænker, vi bliver glade for den.
I Dag skal vi jo ud og se ”Den politiske Kandestøber”. De spillede første Gang Fredag Aften, og det gik over forventning (mon ikke altid det gør det), men denne Gang var Forventningerne vist usædvanlig smaa, derfor var Glæden jo saa meget større over at det alligevel gik godt. Jeg kan sende jer et Program, saa kan I se, hvordan Rollerne er fordelt, nogen af Personerne kender I vel. Det er jo Bent Gyldenkærne, der har været Instruktør, og han har sandelig ikke sparet sig paa noget Omraade, saa det var jo næsten Synd om det var blevet Fiasko. Han var altsaa forberedt paa det og havde taget sit gamle Tøj paa, han havde nok tænkt, at tøfle af hjemad, saa snart det var forbi. Han siger ogsaa, at han har ikke sovet mere end et Par Timer hver Nat den sidste Uge inden Opførelsen. De havde nogle vældig gode Kostumer og Parykker paa, det gør jo ogsaa saa meget, det er naturligvis heller ikke gratis, jeg tror nok, de havde lejet Dragter for 70 Kr. Ellers plejer vi jo at hjælpe os, som vi bedst kan, men dette Stykke kræver jo noget ud over det almindelige. I Dag spiller de Kl. 3, saa er der Fællesspisning bagefter og saa Dans fra 8-12.
Vi har jo ellers ingen Karl i denne Tid. Erling rejste til Februar, han skulde ind som Marinesoldat. Undertegnede er altsaa Fodermester og ellers Reserve ved hvad som helst naar det tiltrænges. Jeg befinder mig for Resten udmærket i min nye Bestilling, Vejret er jo saa godt altid, saa det er en Skam at sidde og lumre inde ved Kakkelovnen.
Nu skal vi jo nok snart til at saa, ja, der er da dem som er begyndt, vi skal nok til det i denne Uge, det er helt underligt, at alting er saa tidlig i Aar, saa kommer vi maaske til at have mandlig Assistance.
Nu fører jeg nøjagtig Regnskab over mine Høns, i Januar var det skidt, da havde jeg et Underskud paa 12 Kr., men i Februar har jeg haft et Overskud paa 76 Kr., saa det var bedre. Nu er resultatet naturligvis ogsaa saa godt, fordi jeg d. 27. fik 44 Kr. i Æggepenge, havde jeg nu ikke faaet dem før i Dag havde de jo kommet paa Marts Maaneds Regnskab. [?]itrinin har de ikke faaet noget af, nu er det vel for sent for i Aar, de render jo ude og faar saa mange grønne spirer. Der er mange, der siger, det ikke kan betale sig at have Høns, men nu faar vi jo se. Vi har 7 store Grise at sælge nu, men vi trænger ærlig talt ogsaa til Pengene Anker har nemlig laant Anders Morsing 1000 Kr, saa kostede det jo ogsaa dyrt med den Omlavning i Køkkenet sidste Sommer o.s.v. jeg skal ogsaa have mig en ny Frakke nu hvis man endnu kan faa en ordentlig. De har faaet sig en Søn i Kundby i Gaar og har det godt. Erna er rejst ned og passe Søster. Nu har de jo ogsaa 4 dernede. Vi andre er lidt bagefter, det er mærkeligt, for alle Vegne faar de Drenge i Aar vi vil vente, til det bliver Pigeaar igen. Ved du, hvem der var til Bal i Gaar? Eilev og Mille minsandten. Mon det har noget at betyde? Han har selv sagt, at nu er det da det bedste, det har været endnu, men helt som det skal være er det maaske alligevel ikke. Naa, nu skal jeg ud og fodre, nu synes jeg ogsaa, jeg har gjort det helt godt. Nu bliver du nok forbavset, det er vel nok Fest, som Faster K. siger. De bedste Hilsner fra hele Familien.

[Ellen har påbegyndt et Brev]

Søndag den 28 Februar

Kære Inger
Til Lykke

Ja saa meget fik Ellen skrevet saa kan I da se hendes gode Hensigt, mere bliver det nok ikke til, for saa fik hun pludselig Lyst til at regne. De regner om Kap, Erik og hende og hun er kommet lidt bagefter, saa nu er det jo om at skynde sig. De skriver ogsaa Diktat og naar de har 25 Nul'er i Træk faar de en Flidspræmie bestaaende af en Stilebog, Karin har faaet én, og Ellen har 24, saa hun er nok lige ved det. De faar et 0, hvis der ingen Fejl er i Stykket hvis det saa er fint Skrevet, faar de to 00, og en Dag kom Ellen hjem med hele 3, fordi det var saa fint, saa fint skrevet, da var hun jo ogsaa meget Glad. Lærerinden siger jo, at det er et ualmindelig godt Hold, de er saa Flittige og interesserede nu er de jo heller ikke ret mange i 1ste Klasse, og hun er saamænd som en Mor for dem, de elsker hende ogsaa og betror hende alting, jeg tror ikke, der kan ske noget herhjemme uden hun faar det at vide. Det siger hun da selv, hun siger, I skal passe paa, for jeg faa alle Statshemmelighederne at vide. Naa, jeg skal ud og smøre Mad og maa gøre det færdigt senere. Nu er det blevet Mandag Eftm. vi har haft Elsa i Besøg, nu er hun kørt, men kommer igen til Aften. Hun vilde saa gerne været Fodermester her igen til sommer, men har altsaa fæstet sig som Husbestyrerinde, det kniber med at undvære Osager. Hun er ellers glad for sin Plads, hun er meget selvstændig og det gaar saa godt - det er bare Osager-Aanden, der mangler, og saa savner hun vist ogsaa udearbejdet. Vi vilde da ogsaa gerne have hende igen, men nu kan det vel ikke laves om. I Gaar var vi jo til Komedie igen, det gik om muligt endnu bedre end i Fredags. Fru Marstrand sagde ogsaa til Allerslev Dilettanter, at de kunde gerne pakke sammen, for de kunde slet ikke være der. Hun er nemlig Instruktør dernede, de spiller ”Eventyr paa Fodrejse” og hun er meget utilfreds med dem, nu maa vi jo ned og se det paa Fredag. Nu skal der lægges nyt Guld her i vor Sal i næste Maaned, saa skal der vist ogsaa spilles Komedie og være en stor Indvielsesfest, som helst skal give masser af Penge et nyt Gulv er dyrt, men aldeles nødvendigt.

[i samme Kuvert ligger programmet fra opførelsen af ”Den politiske Kandestøber” og et hjemmelavet Julekort fra Ellen til Inger det må være lagt i en forkert kuvert]

Glædelig Jul
Kære Inger!
Jeg vil ønske dig en rigtig glædelig Jul
Ellen Frandsen

 
  26.8.1943
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Skolegaarden 26-8-43

Kære begge to!
Ja, saa blev det jo desværre min Tur igen, det kniber altid med at faa skrevet i rette Tid - vi kunde vel ikke indrette det saalunde at du skrev to Gange, medens jeg nøjedes med én Gang Jeg kan slet ikke huske, hvornaar jeg sidst skrev eller hvad der er sket siden. I Søndags holdt vi altsaa Ankers Fødselsdag, vi skulde jo ellers haft det i Onsdags, men udsatte det, da vi var bange for, at vi ikke blev færdige med Høsten, det blev vi altsaa, men ikke før den samme Dag, saa jeg var Glad for, at vi ikke skulde have Fremmede før om Søndagen, der er jo ogsaa nogle forberedende Øvelser, der gaar forud. Elise er herude igen, det vilde hun jo gerne, vi bestemte jo den Gang hun rejste, at hun skulde komme og hjælpe til inden Ankers Fødselsdag og saa blive til Høstgildet. Det var vel nok et Held, hun kom, for Inge har gaaet med et daarligt Ben længe, Vand i Knæet vist nok, og om Lørdagen beordrede Doktoren hende i Seng og saa stod jeg der uden Pige. Naa, det gik nu meget godt ved Elises og Karen P. Olsens hjælp, men vi var vist alle tre noget trætte i Benene, da vi stod og vaskede de sidste Kaffekopper om Aftenen. Vore Gæster blev trakteret med Fedekalvesteg, Syltetøj, Agurkesalat og Æblegrød, det er jo ellers ikke saa nemt at holde store Selskaber i disse Tider, men Aftensmaden er endda ikke det værste, jeg ser med Vemod hvordan det svinder i min Sukkerpose, og jeg har ingen Krystallosetter, ikke en Gang Henry kan skaffe mig nogen. Vi slagtede jo en 1½ Mdrs. Kalv, saa der var Mad baade til de Fremmede og til mine Henkogn. Glas, og vore nærmeste Venner nød ogsaa godt af det. Vi var lidt spændt paa, om Jørgen fik Tid at komme i Søndags, det gjorde han altsaa. Der sker jo saa meget allevegne nu, han fortalte bl.a., at i Odense klædte de de Piger af, som mængede sig med ”vore Gæster”, og malede et rødt Hagekors paa Maven af dem, klippede Haaret af dem, og lod dem rende. Det er maaske en virkningsfuld Fremgangsmaade. Ja, de er haarde ved Nazisterne i denne Tid, hvad mon det hele skal ende med.
Inge ligger altsaa i Sengen hjemme hos sin Mor, og det kan vist gerne vare et Par Maaneder, det er slet ikke saa sjov, hverken for hende eller mig. Endnu har jeg altsaa Elise, men paa Mandag skal hun afsted igen, hun kommer ganske vist igen til Høstgildet, men det bliver jo kun et Par Dage. Naa, det gaar jo nok altsammen, i Dag har vi vasket Storvask, saa er det da til en Side. I næste Uge skal vi lave Æblemost, det er ogsaa et Arbejde, men naar man kan faa Æblerne forholdsvis billigt, kan man jo næsten ikke lade være, der skal jo heldigvis ikke noget Sukker i. Og købe Drikkevarer kan man jo daarligt, ihvertfald ikke noget, der smager godt. Naa, jeg skal nok ud og lave Kaffe, de er allesammen til Folkedans i Aften, paa nær mig, saa jeg har det rart fredeligt, det passer mig ogsaa bedst, naar jeg skal skrive. Nu er Ellen begyndt at gaa i Skole igen og det var jo dejligt at have Sommerferie, men da de mødtes paa Vej til Skole raabte de alligevel hurra i vilden Sky, saa glade var de for at begynde igen. Jeg er vel nok glad for, at vi ikke skal til at sende Ellen en lang Vej med Toget paa en eller anden Realskole, det bliver de nu sjælden sødere af. Men det var der jo heller ikke fjerneste Grund til for vort vedkommende, vi har jo den bedste Skole som tænkes kan. Vi har jo faaet indbydelse til Bryllup fra Emilie, og det er forfærdelig pænt af hende at tænke paa os, havde der bare været lidt roligere Forhold var vi nok kommet, i Aar kunde vi jo nok for Høstens Skyld. Der er ikke saa meget ved at give sig afsted hele Familien, men ved jo aldrig, hva der kan ske inden man kommer hjem igen, saa nyder man det ikke saa meget. Jørgen skulde jo været derover forleden, men han kom aldrig afsted paa Grund af vigtige Møder. Jeg havde ellers spurgt, om ikke jeg kunde komme med, som hans Kone, men der var ingen Koner inviteret, ellers kunde jeg godt, sagde han.
Vi spiller Badminton i Salen nu, det er meget morsomt. Ketchere er ellers meget dyre nu, men Henry har skaffet os et Par brugte til en rimelig Pris. Det slanker vist, tror jeg, for det er jo om at flytte sig i en vis Hurtighed. Det vilde sikkert være noget for Inger, ikke fordi jeg mener, hun trænger særlig til at slankes, men hun holder jo af alle Slags Sport. Jeg er ved at trævle et gammelt Slumretæppe op, der bliver saa meget dejligt Garn, det skal bruges til Sveaters til Drengene til Vinter. Det er det Tæppe, Anker vandt, medens han var paa Bornholm, det var fuldstændig slidt op paa Midten, men ude i Siderne er der meget godt Garn. Og tænk, forleden Dag var Anker og mig inde i Fællesforeningen, vi skulde se paa forskellige Ting derinde, saa købte jeg en pæn blaa Sveater til Svend, for noget skal han jo have til Vinter, enten vi saa skal beholde ham eller ej. Jeg købte ogsaa 2 Par Strømper - og saa glemmer jeg Pakken et Sted, jeg ved ikke en Gang hvor, det er vel nok ærgerligt. Jeg fik jo sat Henry i Gang med at høre efter den alle de Steder, hvor vi havde været, men det var omsonst, den er nok blevet fundet af en eller anden, der godt selv kunde bruge den. Et Divantæppe rent Papir, koster i Dag 50 Kr, vi trænger haardt til et, men til den Pris synes jeg ikke rigtig, jeg har Lyst. Vi skal ned og besøge Gudrun Maja en af Dagene, hun har faaet en Datter, ja, det er nu et Par Maaneder siden, den yndigste lille Pige, der nogensinde er set, siger Bedstemor Fru Kristensen, ja, hun er vel nok glad for sit første Barnebarn.
Nu er Folk begyndt at damptærske, det er saa efteraarsagtigt, vi er jo da i August endnu. Vi har ogsaa tærsket lidt, jeg skal love for, at i det mindste Havren giver godt i Aar, man kan næsten flytte Sække væk hele Tiden. Og jeg er ved at lære at lægge i Tærskemaskinen, det er mærkeligt, at jeg aldrig har prøvet det før, for det er ellers meget morsomt. Naa, nu er der ikke Plads til mere, saa jeg vil slutte med de bedste Hilsner fra os alle her.
Gudrun

 
  12.9.1943
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Skolegaarden Søndag [sandsynligvis 12.9.1943]

Kære Mormor og Morfar!
Ja, saa maa jeg saa se herefter at tage mig sammen og faa skrevet i ordentlig Tid. Nu gaar Flyveren vel igen, det har jeg da hørt. Jeg har ingen Pige faaet endnu og det er jeg lidt gal over, for hun ligger skam ikke i Sengen derhjemme, hun har gaaet oppe de sidste 10 Dage. Hun var til Doktor i Tirsdags, saa var hun her og snakke med mig. Jeg mente jo saa, hun kom med det samme, men Omforladelse, det var skam ikke Meningen. Doktoren havde sagt, hun skulde holde sig lidt i Ro en Uges Tid endnu. Det mente jeg jo ogsaa, hun kunde her, og der er jo Masser af Ting, man kan sidde ned og gøre, jeg foreslog hende saa, at komme Dagen efter, men Frøkenen har nu ikke vist sig. Selvfølgelig kan jeg ogsaa nok undvære hende, jeg har jo en Mand, der kan give en Haandsrækning, hvis det kniber, jeg synes bare, det er saa meningsløst. Desuden har vi haft travlt med at tærske Hvede og Rug og jeg skal helst være med, saa det havde jo passet udmærket, om hunde kunde gaaet herinde og set lidt til Gryderne. Naa, det bliver nu værst for hende selv, for herefter bliver der ikke noget af med ekstra Fridage og laane min Cykle o. s. v. Det synes jeg ikke, man føler særlig Trang til. Vi har ogsaa lavet Æblemost mens Inge var borte. Det foregaar jo gerne oppe hos Johannes's, jeg havde Drengene oppe til Henrys det Par Dage, det stod paa, vi passer jo af og til deres, saa det vilde Anna gerne. Vi lavede en Masse, men vi var ogsaa fire om at dele. Nu har jeg 70 store og 30 smaa Flasker Most i Kælderen, og den er dejlig sød i Aar, det er da godt, der er noget, der kan laves uden Sukker. Saa behøver man jo heller ikke saa megen Saft, jeg har 26 Flasker, jeg havde nu meget mere i Fjor, men i Aar har der ikke været ret mange Ribs hos Folk eller rettere, Fuglene har vist taget dem. Jeg lavede en stor Portion Marmelade i Fredags bestaaende af Græskar, Mirabeller og Æbler, jeg have 22 [pund] og jeg brugte ikke mere end 4 [pund] Sukker og den smager dejligt. Før i Tiden vilde man jo uden at rødme have hældt 15 [pund] Sukker deri, ja, hvor vi fraadsede den Gang. Det er jo spændende, hvad der kommer til at staa paa de nye Rationeringsmærker, det er jo ikke sikkert, det bliver ret meget. Bare vi maa have Lov at blive ved at slagte, saa klarer vi os jo nok ude paa Landet. Ja, vi er jo i alle Tilfælde bedst stillet. Vi har været nede og besøge Gudrun Maja, det er da vist siden sidst, jeg skrev. Hun har jo en Datter paa et Par Maaneder, en yndig Unge, det var jo det Vidunder vi skulde ned og se. Det var Dagen efter Undtagelsestilstanden. Jørgen var taget til Købhn. om Søndagen og kunde ikke komme hjem og Elise var rejst til Købhn. Mandag Morgen. Hun var jo lidt spændt paa, om hun kunde komme med Toget, for hun havde jo ikke Returbillet. Heldigvis var det Henry, der kørte hende ned og han kunde jo ordne dem dernede, ellers var hun ikke kommet med.
Hun skulde jo helst hjem til sit Arbejde ellers vilde vi gerne beholdt hende noget længere. Vi fik en lille Pakke fra hende forleden Dag, der var en yndig lille Krave til Ellen og Flødekarameller til Drengene. Hun holder saa meget af Børnene. Hun synes, Ellen er saa dygtig til alting, hun er jo ogsaa fiks paa Fingrene til mange Ting. Skolearbejdet har hun meget let for, jeg har aldrig hjulpet hende hverken med Læsning eller Regning. Og Johanne siger hun er den dygtigste til at skrive. Hun er ogsaa allerede i 5 Hæfte Skønskrivning med Blæk. Skrivning og Tegning har vel ogsaa lidt med hinanden at gøre og tegne har hun jo altid haft Lyst til. Henning har ikke Begreb om Tegning. Men naar Henning ”værer Faren” saa skal han mange Ting kan I tro. Der gaar ikke en Dag uden han siger, ”Naar jeg værer Faren, saa skal jeg synge med Tærsken, eller laase Døren o. s. v. Det lyder saa sjovt, han siger ikke, naar jeg bliver stor. Men han er da klar over, at det vil vare længe inden han ”værer Faren”. De er nogle værre Drenge, forleden Dag skulde de op til Erna, saa tog de deres Træsko af, da de kom halvvejs og satte dem ”i en Rede” paa Grøftekanten - nu kan vi ingen Steder finde dem.
Jeg skal hilse fra Johanne, hun var lige et Smut herude i Eftm. De er ved at sælge Gaarden til Kirsten fra Taastrup og hendes Kæreste, det er vist Meningen, de skal overtage den og giftes til Foraaret. Og ellers af Nyheder er der den at de venter Storkebesøg hos Svend Frandsen, dog ikke foreløbig, og hos Fredes er der vist ogsaa Udsigter, jeg synes Ester begynder at fylde saa meget, de skal nok have 4 Piger nu. Katrines Helbred gaar det vist helt godt med nu. Naa, I har lavet Sirup, ja, det skal vi nok ogsaa til, men det skal være paa Mostmaskinen, der kan man snart presse nogle Liter af. Fredes prøvede det i Foraaret og de har haft megen Gavn af al den Sirup, det var ogsaa Meningen, vi skulde gjort det, man saa fik vi aldrig Tid. Henry kom ellers med en Daase Krystallosetter forleden og glad blev jeg, men ak, saa var de vist lavet af Kalk og Grus, for de sødede ikke noget. Dem fik han altsaa igen, at levere tilbage til manden, han havde faaet dem af. Sild har ogsaa tit med til mig, for herude kan man aldrig faa noget. Hvornaar mon den bornholmske spegesild ankommer.
Angaaende Brudegave kan vi vel nok selv finde noget i Brugsen kommer det saa ikke til den rette Dag, faar du undskylde os, saa er det blevet forsinket undervejs. Paa Lørdag skal vi vist have Høstgilde, vi skal spise Kl. 4½ og vi bliver nok over 20 her, saa jeg faar travlt i denne Uge, her skulde jo ogsaa gerne være pænt alle vegne ude og inde. Det er jo om at faa begyndt saa tidlig som muligt, for Folk skal jo være hjemme Kl. 11. Det var morsomt, hvis I kunde været med. Det kunde ogsaa været morsomt og kommet med til Andreas's Bryllup, men det er jo umuligt. Jeg tænker da, vi skal have Læseklub til Vinter, saa skal jeg foreslaa Bogen. Og saa til Slut mange kærlige Hilsner og hils i Bryllupsgaarden, hvis vores lille Pakke ikke skulde være kommet.
Gudrun

 
  12.12.1943
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Skolegaarden 12-12-43

Kære begge to!
Jeg faar vel skynde mig at skrive et lille Brev nu inden Malketid, det er vel for længe at vente helt til Jul. Der er ellers ikke ret længe til, bare man naar alt det, man skal. Vasket har vi da, alt Tøjet hænger paa Loftet, nu skal vi bage Smaakager først i Ugen og sidst i Ugen skal vi slagte en stor Gris, der bliver nok at gøre til 3 Dage, jeg skal jo have kogt en Masse hen. Katrine kommer ud og hjælper mig den Dag, vi skal lave Pølse, klare mig med Lola alene, kan jeg vist ikke, desuden har jeg Hjulpet Katrine de sidste 2 Gange, hun har slagtet, saa det er ganske i sin Orden. Ester og Frede er i Forlev i disse Dage med alle Børnene, der er somme, der kan, naa Ester lader vist ogsaa mest Pigerne ordne det hele selv, hun har ellers et Par ganske unge i Vinter, saa jeg kan næsten ikke forstaa, hun kan holde sig fra Køkkenet. Vi har saamænd spillet lidt Komedie igen. Det var ”Soldaterløjer” og ”En Stroppetur” der gik af igen for tredie og forhaabentlig sidste Gang. Det var i Anledning af, at Lærer Kristensen havde 30 Aars Jubilæum som Regnskabsfører i Brugsen (og han har ført et meget fint Regnskab) Saa blev der holdt en Fest for ham ude paa Kroen, der var Sange og Taler og han fik overrakt en fin Figur til 90 Kr. Ja, det maa have været fin Kunst. Naa, da der ogsaa skulde være lidt Underholdning spillede vi altsaa de to Stykker, dem kunde vi jo næsten huske fra i Sommer.
Vi har haft Besøg af Svends Far og Mor i Dag, de kom anstigende lige til Middag, vi ventede ham, men ikke hende, men hun vil jo endelig se sin Dreng engang imellem, det er der vel heller ikke noget at sige til. Der er bare ikke saa meget ved at have dem siddende her, de er jo skilt og taler ikke ret meget sammen, det er nærmest lidt pinligt og man føler sig ikke rigtig hjemme i sine egne Stuer. Nu har vi ordnet det saadan, at Henry kan tage Svend med til København engang imellem, saa er vi fri for at have hende herud saa tit. De har jo Masser af Gaver med til alle Børnene, naar de kommer, det er heller ikke saa godt, for de bliver jo saa forvænt.
Bogen, som vi læser i vor Klub tror jeg nok, vi alle er glade for, og jeg skulde hilse fra Henry og sige, at det vidnede om din gode Smag, at du anbefalede den Bog. Han skulde bare vide, at du finder stort Behag i at læse Johanne Korck's Bøger. Det kunde ellers være morsomt, hvis I kom flyven­de en Tur herover i Julen, men det gør I vel ikke? Man føler jo ingen stærk Trang til at rejse i denne Tid.
Jeg skal have syet Tøj til 2 Dukker til Jul, en til Ellen og en til Henny og strikket et Par Strømper og en Sveater færdig til Henning, saa min Fritid er stærkt optaget.
Naa, nu faar I ikke mere denne Gang, kun til Slut saa mange Hilsner fra os alle.
Gudrun
 

  22.12.1943
Ellen Andreasen? til Skolegården

Julekort, poststempel 22.12.43:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr Osted

Roskilde

Julen 1943

I ønskes alle en god og glædelig Jul og et godt Nytaar og haaber I alle er raske. Vi venter Hedvig hjem til Jul i Aar. Hilsen fra os alle i Jernbanegade 123
Ellen

 
  24.12.1943
Edith og Andreas Dam (mors fætter) til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort:
Hr. & Fru
Gaardej. Anker Frandsen
Skolegaarden
Ousager
pr. Lejre

Julen 1943

Kære Gudrun og Anker.
Allerførst Tak for den pæne Brudegave, som vi er meget glade for. Undskyld at I ikke har hørt noget fra os før. I skulde haft et Brudebillede, men Fotografens Plader var daarlige, saa det blev mislykket. En rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes jer
Edith og Andreas

 
  24.12.1943
Emilie Nielsen til Skolegården

Julekort:
Familien Frandsen
”Skolegaarden”
Osager pr Lejre
Sjælland

Julen 1943

Kære Alle!
Glædelig Jul ønskes jer alle og Tak fordi I tager jer af Bertha. Andreas og Edith holder Juleaften hos hendes Forældre, men Ebba kommer hjem naar Herskabet kommer fra Kirke. Kærlig Hilsen fra os alle.
Emilie
 

  24.12.1943
Karen Pihl til Gudrun Dam

Julekort:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Ousager
pr. Lejre

Aavang Jul 43.

Glædelig Jul, kære Gudrun ønsker vi dig og Mand og Børn og Tak fordi I saa venligt huskede os i Sommer!
Venlig Hilsen fra de andre.
Din gamle Veninde
Karen Pihl

 
  24.1.1944
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen og Andreas Dam

Skolegaarden Mandag 24-1-44

Kære Morfar og Mormor!
Jeg maa jo hellere skrive i Dag, saa maa det da kunde naa derover til Fredag. Det er jo en Skam, det ikke er til at rejse, for ellers havde det været en rolig Tid at være hjemmefra nu, og det er ikke en Gang rigtig Vinter, saa for den Sags Skyld kunde det nemt lade sig gøre. Og ud at saa skal vi vel alligevel ikke de første Par Dage. Men selv om det maaske virkelig kunde lade sig gøre, var der jo ikke saa meget ved det, man vilde vel ikke være rigtig rolig, før man var hjemme igen.
Sidst jeg fik Brev fra jer, fik jeg 3 foruden den Dag og tilmed en Pakke, man skulde mindst tro, det var Fødselsdag. Det var fra Bertha og fra Svends Mor, hun skrev, at Overøvrigheden havde overdraget Forældreretten over Svend til hende, saa nu faar vi ham altsaa ikke mere. Bare hun nu maa forstaa at opdrage ham ordentligt og ikke rende med alt for mange forskellige Mænd, for hun saa nu noget letbenet ud - og det er nu Synd for Svend han er saadan en sød Dreng. Det 3. Brev var fra Elise, hun sendte mig et dejligt Bogbind, altsaa en forsinket Julegave og spurgte, om vi vilde have hende lidt igen til Sommer. Det vil vi naturligvis hellere end gerne, hun er saa sød og hjælpsom og desu­den, skal vi beholde Lola, bliver her vist nok at gøre, for hun overkommer kun lidt.
Henning sidder og spiller for mig, han kan spille alle mulige Sange paa Klaveret efter Gehør, Folk er mægtig imponeret, naar de hører det, for han er jo kun 4 Aar. Lola er saa misundelig, for hun kan kun 2 og har meget svært ved at lære flere, skønt hun øver sig daglig, hun er vist ikke musikalsk. Ellen er begyndt at gaa rigtig og spille, hun begyndte sidste Onsdag og det var meget morsomt, hun øvede sig hele Eftm. og lærte hurtig Noderne, hun har vist i Grunden let for alting. Men om Aftenen havde hun saadan Hovedpine og maatte gaa i Seng - jeg tænker nu ikke, det var deraf, men hun maatte da blive i Sengen et Par Dage med lidt Feber, jeg ved ikke, hvad hun fejlede for hun var ikke forkølet, nu er hun da rask igen og i Skole. Hun har været paa Ferie oppe hos Karin et Par Dage, det var saa morsomt, de laa i samme Seng og snakkede vist det meste af Natten, de er nu saa gode Venner.
For Øjeblikket er der saa meget Kød og Æg inde i København, saa de kan ikke faa det solgt, er det ikke mærkeligt. Henry kom forleden Dag og sagde, at nu skulde han ikke have flere Æg, for de havde saa mange derinde. Og ellers har han jo kørt langt omkring for at skaffe nogle, de var jo ved at slaas om dem. Der maa jo være noget i Vejen, saa de ikke kan faa dem sendt syd paa, for de kan jo nok ellers aftage, hvad vi har.
Jeg har bagt Tvebakker og Lagkage i Dag, for vi skal have Læseaften i Morgen. Nu er vi naaet igennem ”Hollands Sønner” og jeg tror nok, de alle syntes, den var god, men for Søfolk maa det jo i særdeleshed være en Lækkerbisken. Nu skal vi begynde paa en der hedder ”Jorden drager”, den skulde ogsaa være saa god, saa den glæder vi os til.

[det kunne se ud som om, der mangler en fortsættelse]

 
  17.12.1944
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Møllevej Søndag Aften 17-12-44

Kære allesammen!
Jeg skal vel skrive Julebrev allerede nu, for de har jo præket i Radio hver Dag i den senere Tid om hvor tidlig Juleposten skal afsted. Pakken skal altsaa afsted i Morgen for der gaar Damper Tirsdag Morgen saa er det jo bedst den kommer med. Hvis jeg altsaa faar Sagerne for vi er jo bleven polyfottet og har bestilt en Forstørrelse til Jer, men i Gaar var den ikke færdig, de lovede altsaa til Mandag nu faar vi se om den kommer og ligesaadan var det med en Bog jeg vilde have til Ellen, den var heller ikke kommen for alting er jo saa forkludret i denne Tid. I kan godt hilse Jg. Jørgensen og sige at her er mange som er bange for Russerne og jeg er blandt dem, men vi haaber jo trods alt at blive selvstændige. De andre siger jeg hører for meget paa Axel Høyer og jeg synes altsaa det lyder sandsynligt det han siger.
Jeg har haft travlt med at sy Dukker til Edel og Ingrid i Sandkaas, den ene har købt Hoved, men den anden har jeg ogsaa syet Hovedet, den er nok den sjoveste, den har gult Uldgarnshaar med Fletning. Saa har jeg syet 3 Bolde en til Henning, en til Sven og en til Troels, man kan jo ingen købe og disse er saa rare billige. Jeg har været inde hos en Nabokone der fylder 75 Aar i Dag og drukket Kaffe og Lagkage, det er en Søster til Marine i Sonnes Have. Nu har vi jo faaet ny Lejer, en gammel Dame der er 74 men ellers rask og rørig, men vi savner Fru Pedersen meget. Du spurgte om Karen Pihl _ ja hun skal vist paa Sygehuset igen for 3die Gang, de kan stadig ikke faa hende rigtig i Orden, men ellers er hun jo bedre og er oppe meget af Tiden. Inger sagde de snakkede om at købe Huset af Ellen Lund, hun kan jo ikke beholde det, der er jo Avl til et Par Køer og et Par Grise. Saa skal vel Aksel og Rigmor hjem og overtage Pihls, de har ellers meget pænere Ejendom nu men Beliggenheden er jo mere central til Pihls. Der hvor de nu boer er der langt til Kirke og Skole og Brugs.
Johannes skulde jo ellers haft det, hvis han havde levet. Hvordan gaar det med Jeres Kyllinger, for vore er først nu begyndt at lægge Æg, det er jo ogsaa mørkt altid saa Natten bliver nok altfor lang naar de ikke faar kunstigt Lys. Inger og Joh. tænder til deres om Morgenen og de har mange Æg nu. Sikke Frostvejr vi pludselig fik Torsdag Aften det regnede om Dagen og inden Sengetid var her tyk Is paa Vandet og alle Vinduer opfrosne om Morgenen det saa fælt ud, nu er det ved at være tø igen her i Byen hvorlænge det nu varer. I Aar bliver det jo Maanelyst i Julen det er meget rart hvis man vil ud lidt.
Ortved er det ikke ude ved Skovlygaard eller derhenad, det bliver vel nærmere ved Osager end der hvor de nu boer.
Ja bare vi snart maatte faa Fred i Verden det er vel nok énstemmigt ønske fra hele Menneskeheden. Nu kom saamæn Inger anstigende med 6 Toget med Slagtemad til os, og nu er hun og Fatter gaaet i Bygaden med Flæsk de skulde bytte, saa slagter de i Foråret i Bygaden. Saa til Slut en rigtig glædelig Jul for Jer allesammen. Nu skal Fatter gaa til Karoline og ønske til Lykke og paa Posthuset med det samme. Billederne fik vi lige nu, hvad mon I synes om dem, Fatter synes ikke om sit?
Jeg faar skrive til Ellen næste Gang. Mange kærlige Hilsener fra
Morfar og Mormor

 
  20.12.1944
Karoline Dam til Gudrun Dam

Julekort, poststempel 20.12.44:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre

Julen 1944

Kære Gudrun!
Glædelig Jul og et godt Nytaar!
Det er snart længe siden jeg har set Dig. Henning er vel blevet stor? Ellen var jo stor den Gang. Marie har det godt, hun er 99.
Hilsen fra os 3
Faster Karoline

 
  23.12.1944
Karin- og Anton Hansen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort, poststempel 23.12.44:
Hr-Fru
Anker Frandsen
Osager pr Lejre

Kære Fru Frandsen
De, Deres Mand og Børn ønskes hyggelig Jul og et velsignet Nytaar med Fred + Fordragelighed. Tak for Deres venlige Hilsen med Henry - - De gør sig kan De tro.
Venlig Hilsen
Henrys Forældre

 
  24.12.1944
Eli og Karen? til Anker Frandsen og Gudrun Dam

Julekort:
Hr. Anker Frandsen
Ousager
pr. Lejre

Julen 1944

Kære Anker og Gudrun!
En rigtig god Jul ønskes hele Familien Frandsen. Haaber I har det godt?
Mange Hilsner
Eli og Karen

 
  28.12.1944
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej Torsdag i Mæljylen [28.12.1944]

Kære Allesammen!
Først vil jeg sige saa mange Tak for Julegaven. Vi var hos Inger og Joh. Juleaften i Aar, for det var jo Søndag saa gik der sent Tog og saa skrev Inger at Jeres Julegave til os var derhenne, det kunde vi jo ikke rigtig forstaa, hvorfor I havde sendt den derhen. Men det blev jo snart opklaret. Jeg har saamæn allerede læst den, for den er ikke saadan at lægge fra sig naar man har begyndt, den er altsaa meget intresant. Inger og jeg talte lidt om at købe den til Johannes, men saa var det jo disse Billeder de gerne vilde have et Par af, og da de er ret dyre vilde vi ikke spendere mere.
Vi var i Jernbanegade 2
den Juledags Eftm. og Aften, Marie og Dagmar samt Poul og Dagny var hjemme, dem fra Rønne havde ikke rigtig Lyst, der er saa overfyldt i Toget den Dag. Sikke noget fint Julevejr vi har haft, nu er det vel sagtens forbi, i Øjeblikket hagler det saa det er helt hvidt ude. Vi fik jo en dejlig Gaas af Hullegaards og saa en Mappe med Brevpapir og Fatter en Bog ”Bid og Vid” af Børnene. Saa fik vi et Henkogningslgas af Emilie, en Blomst af Madsens og en Blomst af Fru Pedersens Datter, og saa fik jeg en ny Opvaskeballe og 1 Kagekasse af Fatter samt en lille Klædebørste. Saa kom her jo en Del Kort og Breve. I Dag er her Juletræ for de gamle her i Byen, maaske jeg gaar derhen, det er Kl 2½. Saa kan vi jo gaa i Bygaden bagefter. Nytaarsaften skal vi til Hullegaard om Vejret er til det og Nytaarsdag er vi bedt til Inger, men om vi kommer der igen ved jeg ikke. Om Lørdagen er det Meningen at de tre store Børn fra Sandkaas skal komme her med Toget og saa følge med til Hullegaard Dagen efter, Ingrid skal blive der i nogen Tid, de venter nok først Storken efter Nytaar endnu har han i hvert Fald ikke været der. Alfred og Oda har faaet en Datter i Novbr Maaned, det har jeg kanske fortalt. Nu er det blevet Fredag Aften, jeg kom ikke længere i Gaar for Niels kom herop og saa skulde vi spille Rommy og saa kom jeg nu ikke til Juletræ. Saa gik vi med Niels hjem i Mørkningen og var der til Aftensmad og Kaffe. I Dag maatte vi saamæn til at rense Kakkelovn, den vilde ikke trække, og saa blev der jo Rengøring efter det og nu har jeg været henne hos Eva og drikke Kaffe sammen med nogle andre Bybo.
Hun fyldte 40 nu den 22
de da var jeg ogsaa der, hun fik saa mange Blomster og Gaver af alle Slags.
I Morgen tidlig Kl 9 kommer altsaa disse Sandkaas Børn, saa skal Fatter ned og hente dem og saa bliver her jo Røre Emi
lie har lovet at Niels kan hente dem derned til Middag saa kan de komme herop igen til Aften og ligge her om Natten. Bare det nu bliver godt Vejr ogsaa i Nytaarsdagene for sikke flot det har været i Dag, Solskin hele Dagen og en klar fuld Maane nu i Aften. Det synes jeg næsten aldrig jeg kan huske med saadan Julevejr og Føre. Ja saa er der vel ikke mere denne Gang. Et godt Nytaar ønsker vi Jer og os alle at I maa kunne rejse hjem i Sommer. Kærlig Hilsen Morfar og Mormor.
Jeg skal nok skrive til Ellen snart, tak for Kortet selv om Mormor blev skævt.

 
  24.1.1945
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert.
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej Onsdag Aften [24.1.1945]

Kære Gudrun
Nu faar jeg vel skrive igen og fortælle Nyt. I Søndags fik Anna Valborg en lille Pige altsaa den 21de men hun maatte ud paa Sygehuset for der skulde gøres lidt extra, men det gik altsaa ellers godt nok, men hun har faaet saa ondt i det ene Ben, de vidste ikke om det blev Aarebetændelse eller de bare havde forkværket hende ved Fødselen men det vil vel snart vise sig. Helga var henne og hentede de mindste Børn med sig hjem, de kom her med Morgentoget i Dag saa er der kun Herluf og Edel hjemme, Edel kunde jo ikke tage herhen naar hun gaar i Skole i Rønne. Hvis I altsaa vil sende Anna Valborg en Lykønskning saa er hun paa Allinge Sygehus foreløbig.
Ellers er det lidt bedre med os, vi begynder at synes at Mad smager godt igen, i Gaar var jeg i Byen for første Gang i Aar, henne hos Købmand Simonsen han har lige haft Bryllup med en ung Pige vi kender en Helga Kofoed fra Hullegaard Pedersker, Inger var ogsaa der og nogle andre Damer, vi fik først Eftmd Kaffe og saa fin Aftensmad, med 2 Sæt Tallerkener og 2 Sæt Sølvknive og Gafler, Sildeanretning, Salater samt varm Flæskesteg m. Kartofler og Sous.
Onkel Chr. var lige her og drak Eftmd Kaffe, saa fik jeg inviteret ham paa en nem Maade til paa Søndag Inger lovede at komme paa Lørdag og hjælpe mig lidt med at lave til. Nu skal vi spare paa det elektriske vi har sat en 5 Lys Pære i baade i Stuen Køkken og Sovekammer, saa kan vi vel ikke gøre det bedre.
Paa Søndag faar vi nok sætte de andre i men til daglig kan det nok lade sig gøre. Nu kommer her nok heller ikke hverken Biler eller Tog naar det saadan kniber med alting. Men vi har jo levet det foruden før, vi der er gamle. Ja nu har jeg vel ikke stort mere at skrive for det er jo kun 8 Dage siden jeg skrev sidst. Nu hører vi vel fra Jer til Fødselsdagen saa skal jeg vel til det igen.
Kærlig hilsen fra os begge samt fra Helga, de kørte hjem med 2 Toget.
Mormoer
 

  2.2.1945
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Møllevej 2-2-45

Kære Gudrun og Anker!
Tak for Fødselsdagsbrevet og Kryds og Tværs Bogen, den har jeg nu tilegnet mig for det er ikke rigtig noget for Fatter. Men derimod var Morfar meget stolt af de Billeder fra Ellen, de var jo ogsaa pæne. Det blev et meget lille Gilde i Søndags for der var fuldstændig Togstandsning over det hele Søndag Mandag og Tirsdag, men dem fra Bygaden var her samt Ellen Andersen, Ingeborg var forkølet og gik ikke ud. I Dag har Inger været her, der gaar kun 2 Tog daglig nu saa de skal altid med Morgentog herhen og saa gaar det tilbage 5 min. før 4 om Eftm. saa de kan komme hjem i pæn Tid til Aften. Og om Søndagen holder de jo helt stille. Saa det er ikke just beregnet paa Selskabelighed. Naa men vi lever godt paa Gildemaden, nu har vi faaet Appetit igen og Maden holder sig jo godt i denne Tid. Angaaende om du skulde komme hjem der først i Marts det kunde jo være meget rart, men nu med disse indskrænkede Trafikforhold er det jo bedre om Sommeren. Det kan jo somme Tider være godt i Marts, men det kan ligesaa godt blive baade Sne og Frost. Den 3. Marts er det nok Milles Forældres 40 Aars Bryllupsdag men det vilde jo unægtelig være bedre om Sommeren. Du er jo meget velkommen naar du kommer selvfølgelig, men mon det ikke nærmer sig Afslutningen nu? Vi skal jo indskrænke al ting, vi har sat 5 Lys Pærer baade i Stue, Køkken og Sovekammer vi kan jo skrue en større i hvis det en Gang imellem er nødvendig. Det er meget værre paa Landet hvor de sommesteder kun har 3-4 Julelys. Det er godt Dagen længes, men det er alligevel for tidlig at gaa Lyseaften i Seng. Endnu har vi jo nok at spise og lidt at fyre med og imens gaar jo Tiden. Anna Valborg har stadig ondt i sit Ben, men nu er hun begyndt at komme lidt op, saa gaar det lidt bedre, maaske det kan gaa over saa smaat. Børnene er paa Hullegd endnu saa de har rigtig Børnehave. Jørgen holdt 7 Aars Fødselsdag den 1ste Februar og det var nok meget morsomt, han havde faaet en Klodsebil af Helga og saa fik han ogsaa Pakke hjemmefrra. Inger fik Kryds og Tværs Bogen med hjem for der var somme Ting jeg ikke kunde hitte ud af, deriblandt Rebussen, har I gættet den? Eller er det ikke den samme? Den første Linie i Rebusen er: ”Babyen standsede midt i sin patning og raabte - - -” men hvad den raabte kan jeg ikke gætte, har I det saa skriv det næste Gang. Har Hans Frandsen nu faaet sit lille Hus færdigt? Eilev var jo her over for lidt siden, Inger havde snakket med ham i Telefon. Mille vil jo ikke flytte derover før Frkn. Frandsen er ude af Gaarden og det undrer mig ikke det kan blive svært nok endda for hende. Men paa den anden Side har han jo ventet længe paa hende. Fatter skal i Byen med Æg nu i Eftmd saa skal dette Brev med, det er nemlig blevet Lørdag, det er et skrækkeligt Føre med Is og Sneknolde med Vand imellem for det regner jo af og til. Vi havde 10 Gr. Frost først i Ugen og 17 i Østermarie, men det var godt det ikke varede saa længe. Jeg kan nok se at hækle paa hvidt, hvis der er noget du vil have lavet, jeg ser omtr. som jeg har gjort i mange Aar. Vi slagtede en rød Hane til Fødselsdagen den vejede omtr. 6 [pund] opskaaret saa der er noget at gnave af. Har I dem saa store? Mange kærlige Hilsener til Jer alle 4 fra os begge
Mormor
En særlig Hilsen og tak til Ellen fra Morfar

 
  18.2.1945
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Familien Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej 18-2-45

Kære Allesammen!
Tak for Brevet og Ellen skal have Tak for Brev og Billeder, jeg skal nok skrive til hende en Gang, men ikke denne Gang. Det er nemlig saa skidt med Anna Valborg nu har hun Aarebetændelse i begge sine Ben og en Nat i sidste Uge havde hun en Blodprop, hun ligger jo stadig paa Sygehuset som vel er, for der bliver hun vel godt passet, men nu er der gaaet en Maaned og Gud ved naar hun kommer hjem, og om hun saa kan noget, det er jo et Spørgsmaal. Jeg havde jo Lyst til at komme ned og se til hende men der er kun Onsdag det kan lade sig gøre med Rimelighed, da gaar her nemlig en Rutebil Kl 12,30 herfra og saa kan jeg komme med 3 Toget fra Rønne og kan være dernede 4½ men saa skal jeg jo overnatte og kan komme hjem Kl 3½ om Torsdagen, saa jeg har nu tænkt at tage derned nu paa Onsdag, hvis hun er saa rask, at der maa komme Besøgende. Jeg ringede til Helga nu i Middag for hun har jo Forbindelse med Herluf daglig ved det at Børnene er der endnu.
Feberen var gaaet noget ned nu i Dag, men der kan jo komme flere Blodpropper, det er det fæle ved det. Hvordan skal det gaa Herluf, hvis hun falder fra, med alle de smaa Børn men hun maa vel klare sig, det haaber vi jo.
Valgmenigheden i Rønne har samlet dejligt med Børnetøj sammen til hende og Uldgarn, nu skal jeg ordentlig til at strikke der skal ogsaa mange Strømper til de raske smaa, de slider meget. Jeg har faaet 2 Par gl. Bukser af Onkel Chr. som jeg skal sy af, et Par til Jørgen og et Par til Troels, men han slider det temmelig nær selv i denne Tid. Men naar man syer det gratis faar det jo holde saa længe det kan. Nu skal vi jo have vore Kaffebønner paa Kort ogsaa og Smørret siger de jo vi kun faar halv saa meget som før, og Kartoffelmel bliver vel sagtens ogsaa skaaret ned og Salt kan man næsten ikke faa.
Ja, det maa vi jo finde os i alt sammen, bare det saa snart maatte blive Slut med Krigen. Jeg begriber ikke I tør det det du skrev om Alfred. I faar en ordentlig Smæk hvis det bliver opdaget. Jeg har været forkølet nu igen i nogle Dage, men nu er det dog bedre igen, jeg forstaar ikke hvor det kommer fra, da jeg næsten ikke gaar nogen Steder. Vi havde Besøg af Kirsten og Edel Fastelavns Tirsdag, men Edel var halvsyg, hun havde ondt i Halsen og var skidt tilpas, jeg var saa bange for hun skulde blive liggende syg her, men Onsdag Morgen sagde hun nu selv at hun var rask og kunde godt køre til Rønne med Morgentoget. Det er vel nok et Par store Piger, de er nok større end Ellen saa kan du selv se. Og Anna V. som plejede at sy saa meget om Vinteren, nu faar hun vel ingenting lavet det er virkelig kedeligt for dem. Nu kom Ingeborg og Ellen herind et Øjeblik, jeg skulde hilse fra dem. Hedvig skal flytte til Houbro igen til Sommer, hun kunde ikke forlige sig med den Tone der raadede i Sygehuskøkkenet. I Gaar havde Marie 15 Aars Jubilæum som Lærerinde i Gudhjem der havde været Deputation med Lavkage og Blomster de vil med al Magt beholde hende, hun kunde ellers faa et bedre Embede, men nu maatte hun vist love at blive, da de vilde holde hende skadesløs hvad Løn angik. Saa til Slut de bedste Hilsener fra os begge.
Mormor

 
  6.3.1945
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej Tirsdag 6-3-45

Kære Gudrun
Tak for Brevet som jeg har ventet lidt efter. Men I har jo saa travlt med at spille Komedie og saadan noget, ogsaa slagte Grise Naturligvis, saa Tiden render jo fra Jer. Ja nu har vi jo oplevet en hel Del siden sidst. Forrige Tirsdag altsaa den 27de tog Fatter og jeg en Bil og kørte til Allinge Sygehus og skulde se til Anna Valborg. Nu blev det pludselig næsten mørkt i Stuen, Solen har ellers skinnet hele Dagen, det blev pludselig et vældigt Rogg. Det varede ikke ret længe men al Ting blev dog hvidt. Det var altsaa Anna Valborg jeg kom fra - hun havde det bedre da vi var der Feberen var gaaet ned og hun kunde baade tale med os og spise noget, vi fik ogsaa Middagsmad paa Sygehuset, de er vældig flinke, hun laa paa Eneværelse for da hun var saa meget syg havde de flyttet hende.
Saa ringede vi et Par Dage senere, da var de saa glade for for nu havde de pakket hendes Ben ud og de saa godt ud. Da vi var der laa hun med den højre Arm indpakket, der var en Muskelsprængning, hun havde taget fat i Sengen og mente at hun skulde hjælpe til naar de skulde løfte hende.
Naa men nu har hun faaet Underlivsbetændelse og er temmelig daarlig igen, saa det er ligsom det skal vare ved med alle Slags Elendighed. Hun længtes saadan efter at se Børnene, saa Hullegaards maatte køre hen med dem forrige Søndag. Saa har Herluf faaet Sigrid fra Ellesgd og hendes Mand til at flytte ned til sig, de har et Hus i Allinge ligeved Sygehuset, Manden gaar paa Dagløn paa en Gaard.
Saa i Gaar var vi paa Lillegaard til 2den Dags Bryllup saa maatte vi jo ud og køre i Bil igen, men jeg havde saa Lyst til at komme derhen og det var ogsaa meget morsomt, der var Ungdomsgilde, Familiens Unge og Naboungdom vi var 40 til Bords og vi blev godt beværtet. Først fik vi Høns i Hollandaise med Snitter, der skulde været Fiskeboller i men det kunde ikke faaes. Saa Flæskesteg med Sous og Kartofler og derefter Andesteg med brunede kartofler og Fyld, henkogte Pærer, Blommer og Kirsebær og tilsidst Is og Kaffe.
Jeg fik jo snakket en Del med Hans Frandsen og Ingrid, hun havde været saa syg paa Turen herover at hun var besvimet flere Gange og haft Krampe, derimod havde Ragnhild ikke været syg. Hans og Thorbjørn ved jeg ikke noget om. De kørte i to Biler til Damperen i Aftes saa nu i Dag har det jo været ret roligt Vejr. Brudeparret skal flyve i Morgen. Der var 4 Sange, men dem tænker jeg I kan faa at se derover, for vi fik kun et Exemplar saa det vil jeg helst beholde. Vi kom altsaa hjem om Midnat, vi havde forresten et Par unge Damer med som I vist kender, den ene var Ebba Munk fra Grammegd, hun havde været paa Bispegaarden forrige Vinter og en der hed Anna Hansen hun var Kusine til Anne Katrine og havde været hos Fredes. Men vi havde Troels i Besøg fra Lørdag Eftmd til i Gaar Middag saa sendte vi ham ned til Niels for Toget gaar 5 min i 4 nu og vi kørte Kl 3. Men saa havde Helga og Esther fundet paa at komme herhen i Stedet for i Aftes gik der sent Tog for sidste Gang og de troede jo sikkert vi var hjemme, det har vi jo ogsaa været hver Dag siden Nytaar, med Undtagelse af disse to Bilture de gik jo lige herop og tænkte de mødte Troels, men der var ingen Troels, for han kom jo fra Bygaden og Toget holder længe somme Tider, saa Troels kørte hjem uden at træffe dem. Saa gik Helga og Esther i Bygaden, men Niels og Emilie var blevet gaaende i Byen, de havde ringet til Bertha og Andreas saa det varede længe inden de kom hjem. Saa det hele blev jo lidt mislykket, og til og med havde Helga glemt baade sin Taske og sine Penge, saa hun maatte handle paa Kredit. Men det var jo kun Smaating, nu skal Toget vist kun gaa hveranden Dag, men det er godt her ingen Bomber plejer at være i dem her. De havde bombet en ejendom i Rutsker forleden Dag, og i Rønne sker der jo lidt somme Tider.
Da vi var i Allinge konsulterede jeg Doktor Hoffmann han skal være saa dygtig og han undersøgte mig grundigt, han sagde at jeg havde en svær Bronkitis men Hjærtet fungerer godt og kraftigt. Saa fik jeg nogen Medicin baade Mikstur og Tabletter (for 12.30) Doktoren var billig han tog kun 5 Kr. Nu haaber vi jo det skal blive bedre, endnu er der nu ikke sket Underværker, men der skal vel Tid til. Hvis I tænker paa at komme hjem saa skal I jo flyve, I kan bestille Hjemtur med det samme I bestiller Udturen, men vent til det bliver lidt mere Sommer, det er jo ogsaa fælt at køre med Toget til København. Henry maatte næsten hellere bo hos sine Forældre og saa komme hjem en Gang om Ugen. Ang. det ”kødelige” saa hører vi jo Gang paa Gang at de bliver taget som sælger den Slags. Baade Køber og Sælger. Jeg er bare bange for Krukken kommer Hankeløs hjem en Dag. Emilie og jeg slog os sammen og lavede Sortepølse en Dag i forrige Uge, men Emiie vilde ikke levere noget Sukker for hun havde ikke noget, jeg synes ellers hvis man skal have lidt paa Lager saa er det da nu, ellers bliver der da ikke noget. Saa kom der kun lidt Sukker i, saa faar vi strø paa naar vi spiser den. De drikker Kaffe for ofte i Bygaden og Niels strør masser af Sukker paa sin Grød. Men det maa de jo selv om.
Jeg har altsaa ikke ringet i Dag til Sandkaas men jeg vil vente til i Morgen at sende Brevet saa ringer jeg og faar den sidste Bulletin. Det er en ganske yndig lille Pige, hun har faaet, det vilde jo være skrækkeligt hvis Anna Valborg ikke bliver rask igen. Nu er det altsaa Onsdag og det er et vældigt Snevejr lige ved at være Kaneføre. Jeg var inde og ringe og Sneen gik over Skoene. Men nu var det bedre igen med Anna Valborg, hvis der nu ikke kommer noget nyt til saa gaar den vel godt igen. Mon Flyveren kan gaa ned i saadan Snetykke som det er i Dag? Ellers kan Brudeparret let blive forsinket saa kan I staa der med Haaret ned ad Nakken paa Onsdag Aften - altsaa i Aften mener jeg. Saa til Slut en kærlig Hilsen til Jer alle og Tak for Tegningen fra Henning. I faar skrive bagpaa hvad det forestiller for vi kan let tage Fejl.
Mormor
Inger og Johannes skulde ogsaa været til Lillegd men kunde ikke komme paa Grund af Komedie

 
  5.4.1945
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Kuvert:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej 5-4-45

Kære Gudrun og Anker
Tak for Brevet i Gaar. Ja, sikken Ulykke der hos Sverres det er altsaa vanskeligt at sætte Børnene ud og passe sig selv. Her har vi det ved det gamle, vi havde Kirsten her henne hele Paasken, det var godt, for det var et skrækkeligt Regn og Taagevejr hele Tiden, værst 2den Paaskedag om Formd da øste det ned hele Tiden og blæste ogsaa. Da skulde Helga og Holger til Allinge til Barnedaab, de troede de kunde cykle, men de maatte leje en Bil for det var det eneste der var at gøre. Helga skulde være Gudmoder, da Anna Valborg ikke er saa rask endnu at hun selv kunde, jeg synes Birgit vilde have været pænere, men dem om det. I maa jo have haft meget bedre Vejr derover naar I har kunnet saa, her har de kun kørt Ajle, der er vist ingen der har saaet noget endnu. Vi var i Biografen 2den Paaskedag og saa ”Katrina”, vi syntes at Kirsten skulde have Lov at komme i Bio en Gang, det var jo ikke just noget for Børn, men der gik nu ikke noget andet.
Nu har de købt dem et nyt, fint Klaver paa Hullegaard de skal ko være ligesaa ferme som andre.
Nu skal jo saa Kirsten gaa og lære at spille, om hun nu har Anlægget for det. Klara paa Skovsminde døde nu forleden Dag og Postbud Rønne. Der er snart gaaet mange Østerlarsboer siden vi flyttede derfra. Edel paa Egeskov har taget saadan en fin Sygeplejeeksamen i Nykøbing Mors. Angaaende Bøger saa ønsker jeg til Lykke med dem, hvis ”Kongens Naade” er en Fortsættelse af ”Det beg. en Sankt Hans Nat” saa vilde jeg ønske Du vilde sende sende mig den til Laans for den første har jeg læst og den sidste men den mellemste har jeg ikke kunnet faa fat i. Den sidste hedder ”Halvmaaneblæseren”, men der mangler altsaa noget, naar man ikke har den mellemste. Har I læst den jeg fik i Julegave af Jer og Inger og Joh, ”Jeg saa ham dø” ellers kan jeg jo sende den til Jer, hvis I ikke nemt kan faa fat i den. Helga havde faaet alle Gunnar Gunnarsons Bøger til Jul af Holger. Saa kommer I jo ikke hjem til min 70 Aars Dag naar I saadan har tænkt at faa Forfald. Men maaske i Sommer, skønt det ser ikke meget lovende ud.
I Gaar og i Dag har Solen skinnet, det er ogsaa længe siden vi saa den, jo Langfredag om Eftmd, var den vist her et Par Timer. I Gaar var baade Holger og Inger her, det slog saadan til, for de følges ellers ikke ad. De kommer ikke sammen hverken til Fødselsdag eller Jul. Paa Hullegaard har de hverken Karl eller Pige til Sommer, Karlene plejer ikke at fæste sig før lige til Maj,
Pige ventede de nu ikke at faa, men det kan vel ogsaa nok gaa foruden nu Børnene er store. Det er jo værre med Anna Valborg, Hun skulde jo have en Pige, men de synes jo det er dyrt og Anna Val. faar aldrig nogen hun bliver tilfreds med.
Paa Søndag skal Karen og Harald Vesth i Rønne have Eivind konfirmeret, hvor Tiden dog gaar. Nu fylder jo Ellen og de andre store Piger snart 11 Aar saa det varer jo heller ikke saa længe inden de bliver ”læsegamle” som vi sagde i gamle Dage. Du har aldrig fortalt hvad Jeres Famlie gav Eilev og Mille i Brudegave, men det kan jo naas endnu.
Saa maa du hilse Ellen og Henning og vær selv begge kærlig hilset fra Morfar og Mormor.

 
  29.4.1945
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej Søndag 29-4-45

Kære Gudrun og Anker!
Nu er det vel snart længe siden jeg fik Brev, saa vil jeg da se at faa et af Sted igen. Nu er jo Anna Valborg hjemme for 14 Dage siden og det gaar vist helt godt for hende, Pige har de jo ingen og ventes heller ikke at faa nogen, saa det er jo godt hun kan klare sig selv. Helga har heller ingen Pige faaet de har dog averteret et Par Gange, men her er vist meget bart om dem og der bydes 135 Kr om Maaneden her paa en Gaard det almindelige er dog vist 80-100 Kr. Ja man skulde have været ung nu, sikke mange Penge man kunde tjene. Hvad mon det nu bliver til med Krigen, vi venter hver Dag at det skal være forbi, men det kan maaske trække ud. Vi har saa mange tyskere her paa Bornholm, Flygtninge og alt muligt, de tog en masse Cykler her i Byen for nogle Dage siden, og saadan gør de i alle Byer, der siges ogsaa de vil have Tæpper og den Slags bare vi saa endda kunde slippe med det saa maa vi vel være glade. Det ser saa godt ud paa Markerne, Græsset grønnes godt og Sæden kommer op, vi har nogle Kartofler der er godt grønne, Folk siger de blomstrer vel snart, det er nogle Fat­ter har sat i Urtepotter for længe siden og haft i Hønsehuset og i Drivhuset, saa satte han dem ud og saa satte han Potterne over om Natten naar det ser ud til Nattefrost, for det har vi haft nogle Nætter. Forrige Uge var vi paa Hullegaard, Ester kom herhen om Mandagen med Slagtemad ganske alene men Fatter gik jo til Toget og hjalp hende at bære Kurven og saa var hun her til Torsdag Eftmd. saa tog vi alle tre til Østerlars og maatte jo blive der om Natten da der var andre Gæster Bakkegds og Ellesgds og Agerbygds samt Pihl og Sigrid og Rigmor og Aksel, sidstnævnte saa vel nok sjov ud de havde begge to faaet Tænderne trukket ud og skulde have nyt Gebis.
Ja det er underligt at Inger og Johannes ikke kommer, jeg ved knap hvad der er i Vejen, men de synes jo Helga og Holger har det for godt de tjener for meget, nu har de jo skaffet nye Møbler og Klaver, de har jo ogsaa faaet mange Penge for deres Hør og Kogeærter og Brænde, de smaa Landbrug har jo ikke rigtig noget at faa Indtægter af. Men Inger og Joh. har faaet hel ny Omgangskreds: Lærer Skovgaards og Gunnar Ankers og Kristian Larsen og Rigmor, de har jo faaet Forsamlingshuset, og Kløvegds det er jyder der hedder Eskildsen. For Hullegds har beholdt alle de gamle de plejede at komme sammen med, ja Pihls kommer vist begge Steder, men ikke Rigmor og Aksel. Jeg troer nu det er Johannes der er Skyld i det. De kommer kun sjælden her hen for Toget gaar jo saa tosset, sidste Tog gaar herfra Kl 4 om Eftmd. og Søndag gaar det jo slet ikke. Naa - ja vi har det jo som sædvanlig meget godt, hvordan det skal gaa hereft er der der jo ingen der ved, men vi faar jo tage hvad der kommer det gaar vel ikke værre end andre, jeg siger altid at vi har jo haft saa mange gode Aar, det er værst for de Unge hvis det bliver slemt, vi har da Lov at haabe det bedste.
Nu har jeg ogsaa trævlet mit Slumretæppe op, der kan blive baade Trøje og Strømper af for der er jo meget Garn i saadan et. Ellers husker jeg ikke noget særligt. Men hils Ellen og Henning og vær selv kærlig hilset fra os begge.
Mormor

 
  13.5.1945
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Kuvert:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Møllevej 13-5-45

Kære Gudrun og Anker
Nu kommer vel Flyveren i Gang igen, saa vil jeg skrive lidt om Begivenhederne her paa Bornholm for nu er det jo her det foregaar. Lørdag den 5te Maj var det jo en Glædesdag her som andre Steder i Landet, Kirkeklokkerne ringede ringede fra 8-9 om Morgenen og derefter gik vi alle i Kirke til Takke Gudstjeneste, Kirken var stuvende fuld af Børn, Unge og Gamle, og siden gik det jo Slag i Slag med Radiotaler og det hele ligesom hos Jer.
Frihedskæmperne hentede ”Stikkere” og kørte dem op i Arbejdslejren jeg tror de tog 81 den første Dag. Dagen efter var det jo Søndag. Flagene blev hejst igen og Folk gik i Kirke, vi hørte nu Fuglsang Damgaard i Radio i Stedet for, alt var jo godt mente vi jo, men vi havde jo 20.000 tyskere gaaende da her var kommet en Masse Flygtninge, der blev sagt at den Søndag
kom der 30 Skibe med 10.000 Flygtninge til Neksø og de var sultne og elendige. Saa om Mandagen blev her Luftalarm, vi blev jo lidt underlige ved det, men tænkte ikke saa meget paa det, vi var jo vant til det fra før, da plejede der jo ikke ske noget, men det gjorde der altsaa denne Gang. Russerne bombede Rønne ved 1 Tiden om Middagen og der blev dræbt en Del Mennesker da der ikke blev Tid til at komme i Beskyttelsesrum, der faldt ogsaa Bomber henad Aften, men der skete vist ikke saa meget da om Mandagen alligevel. Saa begyndte jo Folk i Rønne at tage væk fra Byen og Tirsdag Morgen skulde Byen være rømmet inden Kl 9 og der gik en ustandselig Strøm af Mennesker hele Natten og Formiddagen ud ad Landevejene og med Tog og Vogne. Her kom mange til Aakirkeby, men de fleste blev ude paa Gaardene. Vi fik ogsaa Indkvartering 2 Ældre Damer, en af dem kendte jeg lidt fra min Rønnetid, vi havde det hel rart sammen hvis det ikke havde været saa sørgelig en Anledning. For Tirsdag Formd Kl 10 begyndte de igen at bombe baade Rønne og Neksø og det var saa Ruderne klirrede her i Byen, det var som naar der er haard Torden og den slaar ned hver Gang, saadan hørtes det her hvor der dog er 2 Mil imellem. Der kom ogsaa en Flyver som gik meget lavt det saa ud som vilde den fare lige i vort Kirsebærtræ, den skød hele Tiden med Maskingevær, Folk som gik paa Vejene nede ved Kirkegaarden maatte kaste sig ned i Grøften for Kuglerne smadrede ned omkring dem, men den drejede af hen imod Præstegd, jeg har ikke hørt at der blev nogen saarede.
N
eksø brændte jo op næsten hele fordi de kunde ikke komme til at slukke paa Grund af stadige eksplosioner fra et Ammunitionsskib der laa i Havnen. Vi her i Byen kunde se en tyk Røg hele Dagen der pulsede op fra Neksø. Grunden til al denne Elendighed siges der jo var, at da nogle russiske Flyvere kom over Rønne, vel nok i fredelig Hensigt, saa var tyskerne saa uforskammede at de skød paa dem og saa kom de snart af Sted efter Bomber og kom igen og kastede ned over Byen. Vi kunde stadig ikke forstaa hvorfor de skulde smadre hele Byen, men det var fordi Tyskerne havde skyndsomt rømmet Galløkken og saa i Stedet stillet Antiluftskyts paa alle Gadekryds og Torve og ved Sygehuset, og derfor gik det som det gik. Men den tyske Øverstkommanderende havde sagt at hvis der bare havde kommet 2 engelske Officerer i en Flyvemaskine til Rønne skulde han gerne overgive sig, men disse russere hader de jo af ganske Hjerte.
Saa skal jeg jo ogsaa fortælle lidt privat, jeg talte med Anna Valborg i Gaar i Telefon, hun fortalte at Børnene havde været syge af Hal
sbetændelse og Herluf ligger med Lungebetændelse, selv er hun jo ikke helt rask endnu, hun kan ikke bøje sine Knæ saa meget at hun kan malke og har jo ogsaa mer end nok foruden med 5 Børn og en syg Mand at passe. Helga vil jeg gaa ind og ringe til nu i Middag, sidste Uge har vi ikke maattet ringe andet end livsvigtige Meddelelser saa jeg har slet ikke talt med dem, men der er nogen der sagde at de havde 4 evakuerede Par paa Hullegaard. Nu er de jo taget hjem som har Hus og Hjem og komme til, men der er jo mange som ikke har noget som helst andet end det de gaar og staar i.
Fru Ipsen Fløjlegaard boer jo i Neksø og hun fik ikke en Gang sine forlorne Tænder med, hun stod og børstede dem og blev saa forfjamsket at hun lod dem ligge i Stedet for at putte dem i Munden. Hvis al
t dette saa endda havde sket under Krigen, men nu hvor vi var saa glade og feststemte var det dobbelt svært. Vi har ikke kunnet lide at lukke op for Radio en gang for det var jo aldrig andet end Triumftog og Jubel alle Vegne, her skulde jo ogsaa flages da russerne kom, vi vilde helst flage paa halv men turde jo ikke. Jeg skrev en Gang husker Du nok at vi var bange for russerne, og nu ser i nok det var ikke uden Grund. Bare vi nu snart var vel af med dem alle baade det ene Slags og det andet, saa vi kunde faa Fred til at slikke vore Saar. Et Held i al Elendigheden er det jo at det var saa godt Vejr, at det ikke regnede ned og ødelagde alt i de Huse hvor bare Taget var beskadiget.
Saa blev jo Bornh. Væbning indkaldt, Fredag Morgen kom Inger og Johannes, han skulde møde her paa Raadhuset Kl 8, men de har jo ingen Uniformer eller Vaaben, Systuerne her i Byen sad hele Torsdagen og syede blaa Armbind med 2 røde og en hvid Stribe som de gaar med, Vaaben har de maaske faaet nu naar de afvæbner tyskerne, det ved jeg ikke, vi har ikke set Johannes siden. Nu udskiber de jo tyskerne hver Dag,
men vore Skibe er jo smaa alle Rønnedamperne er jo væk. vi synes det havde været rimeligt om der var blevet sendt et stort Skib overfra til Hjælp, men det er ligesom vi var glemt og overladt til os selv.
Amtmanden telegraferede og ringede til Christmas Møller flere Gange straks efter Katastrofen, men fik det Svar at han havde ikke Tid, de havde jo saa travlt med at feste i det øvrige Land, saa det med Bornholm regnede de kun lidt. 70% af Rønne er lagt i Grus og lidt værre i Neksø. For Eks. Pastor Hansens nye Hus som han i dyre Domme fik bygget for 1 Aars Tid siden er fuldstændig knust og saadan er det med mange. Andreas og Edith havde jo ogsaa et pænt lille Hus og mange dejlige Ting, hvor galt det er ved jeg ikke, men Taget er revet af og Vinduerne væk og saa har der været Tyve paa Spil alle Vegne, der gik nok Vagt men det forslog ikke, der bedreves de skændigste Ting baade af Tyskere, Russere og desværre ogsaa af Danskere.
Der er jo kommen en *U-aand ind i Folket som det ikke bliver nemt at blive af med igen. Nu i Formd, altsaa Mandag den 14de fik vi Jeres Brev, her har jo ikke været nogen Forbindelse før siden Katastrofen, og i Dag fik vi den første lille Avis.
* der staar altsaa ikke Hånd men U-aand

[arket slutter her, men for at undgå misforståelser har mormor forklaret for neden at det der i håndskrift måske kan læses som hånd, ikke skal læses sådan, og her skriver hun pudsigt nok Hånd med ”å” altså ”bolle-å”, det er ikke en skrivefejl fra min side]

I Dag har jeg Besøg af Moster Anna, Asta og hun har boet nede hos Marie Olsen i Jernbanegade, men Asta tog til Rønne i Lørdags for der hvor hun boede er der ikke sket saa meget, bare nogle Ruder og Tagsten og de reparer jo alt hvad de kan. Anna vil blive lidt endnu for der hvor hun boer er jo Ruderne ogsaa gaaet itu og sa længe de ikke er sat i kan hun jo ikke saa godt være der, da hun jo kun har den ene Stue. Jeg talte saa med Helga i Middags, de havde haft en Kone med 3 Børn, men de var taget af Sted igen da de boede lidt uden for Byen og der var ikke sket noget videre. Nu var Helga og Holger ene paa Skansen for Pige har de ingen og deres ene Karl er Frihedskæmper og altsaa ude og gaa Vagt et eller andet Sted og den anden havde taget Billetten i Morges han var bleven fornærmet og saa flytter man jo bare, de var heller ikke saa ked af at han gik, for han var ikke meget værd. nu blev der jo sagt i Radio at der var yderligere kommen 1500 Russere til Bornholm, hvad i Alverden skal de her, nu har vi jo bleven af med de fleste Tyskere. Der gaar jo Rygter der vil vide, at vi her paa Bornholm er prisgivet Russerne, men vi vil jo nødig tro det, vi hører jo ogsaa med til Danmark saa det maa vel gaa i Orden igen.
Du maa gerne lade Jørgen Jørgensen læse dette Brev saa han kan se hvordan det virkelig er herovre, for vi synes ikke det lader til at det intreserer særlig meget i København. Der er da ingen Steder i hele Danmark under Krigen der er sket nær saa megen Ødelæggelse som her, og det endda efter at vi har faaet ”Fred”.
Andreas og Edith og Ediths Forældre havde boet paa Værmelandsgaard i nogle Dage, men Ediths Forældre boer nord ude i Villakvarteret og der var ikke sket noget saa boer de Unge hos dem foreløbig og Emilie var lige her og fortalte at deres Ting ikke var stjaalet men om Møblerne var ramponeret vidste hun ikke for Taget var væk og noget af Loftet faldt ned.
Saadan er det jo saa mange Steder og enkelte Huse er helt knust med alt hvad der var i. Der var nogen der havde set gamle Pastor Hansen gaa og rode i Tomten forleden Dag, det er virkelig haardt for saadan en Mand og saadan er der adskillige. Og i Neksø er det endnu værre for der brændte det jo.
H
er i Byen er jo ikke sket noget endnu, vi er ikke hel trygge endnu saa længe her er saa mange Udlændinge. Men ellers glæder vi os meget til om I kan komme hjem snart, der var jo Tale om for lidt siden at Tyskerne gik og samlede Uld- og Vattæpper og Lagener ind, da gemte vi nu vore bedste Sager væk og jeg trævlede mit Slumretæppe op for at det ikke skulde forsvinde, alt det gode Garn vilde jeg nok selv beholde. Men vi fik jo altsaa Lov at beholde vore Sager den Gang og nu herefter haaber vi jo ikke her sker noget.
Emilie sagde at Johannes var i Rønne Bertha havde set ham det er rart hvor længe det skal vare, Inger er jo alene naar han er væk saa det var jo ikke saa godt om det skal vare for længe. Vi venter smaa Kyllinger i Morgen, det er de første, vi kunde ingen Skrukhøne faa før. Ja saa kan det vel være nok for denne Gang, vi personlig har det godt, og i Haven blomstrer Kirsebær- og Blommetræer, det er saa kønt om Foraaret.
Kærlig Hilsen til Jer alle 4 med Tak for Brevet og Tegningen fra Ellen
Morfar og Mormor
Emilie bad mig hilse jer
 

  8.7.1945
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre
Sjælland

Møllevej Søndag [kunne være 8.7.1945]

Kære alle 4!
Det er jo trist at I ikke kan faa billetter saa I kan komme herind eller herover hedder det vel. Ingeborg og Ellen var her i Aftes og de fortalte at Hedvig skulde komme nu paa Fredag, hun og en Veninde, de havde faaet Billetter over Aarhus-Kalundb. og ligeledes med Sverrig, og de har nu ikke staaet i Kø, de havde faaet dem pr Brev, saa det kan altsaa lade sig gøre. Og den Snak at Flyveren ikke er for alm. Folk er nu noget Vrøvl, for Poul Aksels Kone her paa Torvet havde nu fløjet og Bertha var fløjet hjem for Sjov, hun havde ellers Billet til Damperen, og Ellen skal flyve den 16de Juli til København, saa det kan lade sig gøre. Selvfølgelig er det jo værst nu, for i August kan sagtens. Hvis I nu faar tidlig Høst saa kunde det kanske lade sig gøre sidst i August, men da har vi naturligvis Høst herover. Angaaende om vi kan skaffe Billetter retur, saa sagde Ellen at det var meget bedre selv at skrive til Dampskibsexp. i Rønne og opgive omtrentlig naar I vil tilbage, med Konvolut indeni med Jeres Adresse og Frimærke paa saa faar de som Regel Billetter. Altsaa naar I har faaet Udrejse Bill. Skrædder Madsens fik for nogle Dage siden en Datter og Svigersøn med 2 Børn hjem med Flyveren og de venter en Søn med Kæresten hjem med Sverrig paa Tirsdag og de er helt oppe i Vig saa de har nu ikke staaet i Kø,* saa der er da nogen der er heldige.
*Men jeg talte med dem nu i Middag, de havde alligevel været der et Døgn for at faa Billetter til dem oppe fra Vig. Saa noget maa der altsaa gøres.
Du kan jo godt beklage dig til Trafikministeren, men Anker har vel ikke en Gang været Frihedskæmper saa det hjælper vel sagtens ikke.
Ja I kan tro det regnede her fra Onsdag Middag til Torsdag Middag. Vi fik ca 100 mm og i Dag regner det lidt igen saa det bliver ikke nemt at faa Høet høstet i Aar. Og Jordbærrene bliver saa snavsede og Salaten ligesaa, nu venter vi paa Sol og skærsommer. Nu har Inger været her to Dage og tapetseret og gjort rent, nu er det altsaa bare om Gæsterne kan komme. Skrædder Madsens venter alle deres Børn hjem i Løbet af Sommeren, der er 3 Familier endnu som boer over, men de kan nok vente til August for de er ikke Landmænd, den ene Søn er Brugsuddeler i Grevinge den anden Præst paa Lolland og den tredje Datter er gift med en Snedker i Nykøbing. Jeg har siddet og ventet paa Bertha i Dag men hun er nok taget til Sandkaas i Stedet for eller jeg ved ikke hvor, men herop faar hun nok ikke Tid at komme. Nu siges der at de fleste Russere har forladt Øen men her er vist mange endnu, til at begynde med havde de Lommerne fulde af Smykker og Ure som de byttede væk for Sprut, det var vel Plyndringsgods fra Tyskland, de har ogsaa meget med fine Møbler som de trækker rundt med. De griner næsten altid med hele Hovedet naar man møder dem.
Hvis det nu skulde lykkes Jer at faa Billetter af en eller anden Slags, hvad vi vil haabe, saa skriv til os, saa ringer jeg til de andre. Inger glæder sig til at faa et Spil Badminton med Anker hun træner jo stadig saa hun er nok temmelig dygtig. De havde haft Fremmede Sct Hans Aften: Lærer Skovgaards, Gunnar Ankers, Kaj Maegaards, det er Gunhild fra Bækkegd. jeg husker ikke om der var flere, men det er altsaa deres nye Omgang. Vi har slet ikke haft noget Sommermøde i Valgmenighe­den i Aar, det er vel fordi Togene gaar saa tosset. Nu er der dog Tog Kl 5 i stedet for Kl 3 det hjælper jo lidt. Kærlig Hilsen fra os begge
Mormor

  
  2.8.1945
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Kuvert:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
Pr Lejre
Sjælland

Møllevej Torsdag Aften [2.8.1945]

Kære Gudrun og Anker
Tak for Brevet, det var jo godt I klarede Jer saa godt for det var jo ligefrem en rigtig Brandstorm her om Eftermiddagen saa vi tænkte jo paa Jer, vi syntes det var slemt paa Landjorden og saa at være paa det skidte Skib, men det gik altsaa hel godt. Mon I kunde spise Maden I havde med? Der var jo ellers Tid nok naar I var 10 Timer om Turen men det kneb kanske mere med Appetiten. Jeg har vasket en stor Klatvask i Dag og det er saadan dejligt Vejr, jeg har ordentlig svedet, Fatter har travlt med at pille Kirsebær ned til at sælge, jeg har syltet 2 Krukkker, og saa fik Inger 4 Henkogningsglas med hjem i Mandags Aften og en stor Kurv Kirsebær. Nu høster I vel paa fuld Kraft over hos Jer, de sagde jo i Radio i Aftes, at der var enkelte der havde afmejet. Ellers har vi jo ikke oplevet noget særligt siden I var her, Emilie var her i Aftes og fik nogle Kirsebær til Henkogning, og Niels tog til Hullegaard med Kirsten og Troels i Gaar Morges, det var jo Esters 7 Aars Fødselsdag. Ja nu har vi altsaa Ro i Huset igen, men det var nu morsomt at I kom hjem og at I kom vel hjem igen. Mange kærlige Hilsener til Jer alle
fra Morfar og Mormor
 

  2., 3. og 4.8.1945
Mitsi- og Kirstine Madsen og Hedvig Andreasen til Gudrun Dam

Kuvert med trykt afsender:
M. K. Madsen
Vogn- Plov- og Beslagsmed
Telf. 152, Aars
[tilføjet i håndskrift]:
Gislumvej 1

Fru Gudrun Frandsen
”Skolegaarden”
Ousager
pr. Lejre
Sjælland

[Brev 1]

Aars, den 2. August 1945

Fru Gudrun Frandsen
Jeg takker for Brevet m. Tilbudet, som Hedvig var saa elskvärdig, at bede mig läse.
De vil vel gerne vide, hvem der söger Pladsen. Jeg bliver 20 Aar 3. September. Min Far er Smed her i Aars (en Stationsby p. 2600 Indbyggere) saa Landhusholdning har jeg ikke väret meget vant til, kun ½ Aar. Det var det ene afskräkkende, dernäst, jeg er enebarn, - men det gör vist ikke saa meget her. Jeg har gaaet i Kummuneskole; Ungdomsskolen i Haubro 5 Mdr. Handelsskoleeksamen; Snoghöj Gymnastikhöjskole 5 Mdr. Jeg har haft Formiddagsplads hos en Boghandler her, og väret paa Landet i ½ Aar. Min Chef paa Landet sagde, at man ikke kunde märke, jeg var fra Byen. I Vinter og i Sommer har jeg arbejdet m. Gymnastik, 5 Hold, samtidig har jeg väret Pige her hjemme, og lärer at spille Klaver.
Det er ikke fordi, jeg absolut vil til Själland; men jeg spurgte Hedvig, og hun mente, Pladsen hos Dem er helt rigtig for mig. Hovedsagen for mig er at komme til en virkelig dygtig Husmoder, der kan läre fra sig, isär Madlavning.
Jeg vilde jo ogsaa väre sikker paa at komme i et Hjem med en god Tone og med de rigtige Interesser; det var derfor, jeg henvendte mig til Hedvig, hende lärer alle vi fra Haubro nemlig at betragte som en [Sl?---?] og eller lille Moder, der kan hjälpe os.
Det er absolut ikke afskräkkende for mig med den Familieforögelse, tvärt imod, jeg holder saa meget af Börn.
Nu vil jeg spörge: ”Er der hos Dem noget med at arbejde ude”? Kan jeg i Stedet for Frieftermiddagen til Husholdningskursus ikke faa Lov at fortsätte Musikundervisning?
Her paa Egnen i Tiden, synes man jo ikke 80 Kr. er nogen stor Lön, det er det jo heller ikke, men jeg synes nu det er bedre at vide man tjener det man faar, og det er jo da ogsaa meget bedre, at kunde lägge paa, end der skal träkkes fra.
Jeg haaber saa at maatte höre fra Dem.
Venlig Hilsen
Mitsi Madsen
Adr. Mitsi Madsen
Gislumvej 1
Aars

[Brev 2]

Aars d. 3 - Aug 1945

Fru Gudrun Frandsen
Mange Tak for Deres venlig Tilbud gennem Frk Andreassen
Mitsi har jo givet forskellige Oplysninger om sig selv og maaske ønsker De flere, og vi er gerne til Tjeneste.
Maaske tænker De at Mitsi har prøvet alt andet end hvad der kommer Husholding ved, hun har jo ogsaa prøvet at blive fri, men vi har holdt paa at det først og fremmest er en Piges Pligt at lære lidt Husholdning, har hun saa en særlig Lyst kan det jo naas endnu, for Mitsi vilde nemlig ikke tage Eksamen.
Jeg kan jo ikke beholde Mitsi hjemme, og engang skal hun jo selv bestemme hvorhen, saa naar vi drøfter det kan vi jo nok blive enige.
Der er mange der har villet haft Mitsi efter Anbefaling fra hendes Plads paa Landet, hun har været tilbudt 125 Kr om Maaneden, men Mitsi var begyndt at spille og det syntes vi hun skulde blive ved med og jeg kunde godt bruge hende herhjemme.
Jeg vilde gerne at Mitsi kom til at lave Mad, der mangler jo nogen Sikkerhed, hvad De sikkert kan forstaa.
Det er jo ingen Betingelse med Mitsi at spille, men er Forholdene saadan hos Dem, at det kan lade sig gøre vilde vi jo gerne, for det er nemlig paa det Punkt man helst skal blive ved.

Jeg haaber at høre nærmere fra Dem, og sender hermed de bedste Hilsener
Kirstine Madsen

[Brev 3]

Haubro d. 4-8-45

Kære Gudrun og Anker!
Tak for Brevet! Jeg tog det med ind til Aars og lod Mitsi og hendes Mor læse det, og de sagde med det samme ”Det er vist helt rigtige Mennesker at dømme efter de Fritidsbeskæftigelser, der bliver nævnt”. Jeg holdt selvfølgelig med dem, for havde jeg ikke troet, at I var ”helt rigtige” havde jeg jo ikke tænkt paa Jer, da Mitsi spurgte mig.
Hendes Mor er lidt ked af, at hun vil saa langt væk, men hun selv synes, hun vil ud og se sig om. Mitsi er blevet forlovet i Sommer, (eller hun har i alle Tilfælde ”en god Ven”) og han er Landmand, det er mest derfor, at hun saa gerne vil ud paa Landet.
Jeg kan ikke tænke mig andet end at I vil blive glade for hende, for hun er en god og solid Pige, der altid gør det bedste, og jeg ved, at hun er glad for Børn.
Det var da godt, at I opnaaede at komme en Tur til Bornholm i Aar, for Faster og Onkel er jo ikke saa unge længere, og naar først de naar op i den Alder, ved man aldrig, hvor længe de kan klare den.
Vi har det mest bedaarende Vejr, og alle Eleverne er lige cyklet ud til vores Sommerhus, jeg skal ogsaa afsted nu, jeg syntes bare, jeg vilde have dette skrevet først, saa det kunde paabegynde Rejsen i Dag. Jeg haaber saa, der kommer noget positivt ud af det.

De kærligste Hilsner fra Hedvig.

NB I maa jo hellere skrive direkte til hende selv nu:
Gislumvej 1
Aars
 

  11.11.1945
Vilhelmine Andreasen til Gudrun Dam

Møllevej 11-11-45

Kære Gudrun!
Tak for Brevet, nu vil jeg skynde mig at skrive igen for ellers faar jeg vel ikke noget Brev til min Fødselsdag. Nu er det bestemt at det skal ske paa Hullegaard og I er velkomne om I vil være med. Vi haaber jo at være raske saa vi kan være med, ellers bliver det vel ikke til noget. Men vi har været saa meget forkølede begge to i sidste Uge, Tirsdag, Onsdag og Torsdag randt Næserne ustandselig og nu bagefter har vi faaet Hoste, men det er ikke saa slemt med Hosten som det er sommetider. Vi drikker Hyldete med Honning om Morgenen og jeg ligger til Kl henad 9 om Formd, saa har Fatter opfyret og varmt i Stuen, han har klaret sig lidt bedre end jeg.
Vi var jo til Emilies 50 Aars Dag og der var mange Fremmede og hun fik Masser af Blomster, 4 Alpevioler og en Del afskaarne Krysantemer og en Frugtkurv med Vindruer i af Bertha og jeg husker ikke altsammen. Og din unge Pige møder med Dukke, saa er hun vel ikke af de nymodens blaserte Piger som er højt hævet over al Ting. Hedder hun Mitzi eller læste jeg fejl? Hvordan synes Ebba om det i Brugsen? Og de om hende? Og nu begynder de at sælge Chokolade, jeg har ikke hørt om her er kommen nogen til vor By, jeg vilde ellers meget gerne have haft lidt til min Fødselsdag, ikke til det store Gilde paa Hullegd. men jeg bliver jo nødt til at holde lidt Kaffegilde herhjemme for Naboer og desl. Nu er Ruth Nielsen og hendes Kæreste kommen hjem og skal giftes i denne Maaned, da de skal bestyre Ll. Strandbygaard til 1ste December. Det er jo en Søn fra Vallensgaard hun skal giftes med.
Nu skal Kirkegaard Jensen, vor Valgmenighedspræst, rejse til Slesvig og virke ved dansk Kirke i Udlandet, saa skal vi have 2 nye Præster, den ene har vi jo, det vil sige han er ikke kommen endnu, men vi venter ham med det første. Han hedder Gregersen og er Jyde. Angaaende Bleer saa kunde jeg nok sende dig et Lagen eller to som kunde som kunde egne sig til at tage itu, men nu vil vi først se om der bliver brug for dem, du kan jo sagtens klare dig et Par Uger med dem du har. Det var morsomt om det blev den 22
de eller den 3die Decmb da havde min Moder altsaa Barnets Oldemor Fødselsdag, men ellers haaber vi jo bare at høre godt nyt naar det saa bliver, denne Gang skal du kanske ikke rende op og ned ad Loftstrappen ustandselig? Altsaa, hvis Henry, det kære Menneske, kunde skaffe mig 1 [pund] Chokolade eller lidt Kakao eller ½ [pund] rigtig Kaffe saa vilde jeg være ham om ikke evig, saa dog meget taknemlig, men dertil strækker vel ikke hans Evner? Sikke Vejr de har haft i det øvrige Danmark her har vi ikke mærket meget til det, men mørkt er det jo mest Dagen igennem, jeg maatte tænde Kl halvfire for at kunne [her har hun pludslig benyttet ny retskrivning!] se og skrive. Jeg har travlt med at strikke Strømper af Selvbindergarn til dem alle i Sandkaas. For det bliver jo længer jo værre med at faa Garn, men det kommer vel en Gang. Tak for de Sødepulvere du har sendt. Vil I ikke sende Ønskeseddel til Julegaver næste Gang, jeg ønsker mig en Spegepølse for nu er det Slut med den anden. Og saa er her vist ikke mere at fortælle.
Mange kærlige Hilsener fra os begge
Morfar og Mormor

 
  18.11.1945
Helga Dam til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Hulleg. Søndag [18.11.1945]

Kære Gudrun og Anker
Rigtig hjertelig til Lykke med den lille bitte paa 4 [pund], det var jo ikke meget, naar det endelig skal være, men i er vel mægtig stolte over Resultatet, det havde vi skam ogsaa været, bare han ellers er livskraftig, kan han jo snart vokse til.
Jeg regner nu med at Inger har skrevet til jer angaaende Gave til Mor, men jeg har ikke husket at spørge hende og saa maa jeg vel hellere skrive, hvad vi har foretaget os desangaaende. Vi har nemlig bestilt Telefon til Mormor og jeg synes jeg maatte være sikker paa at kunne faa en før jeg skrev og saa siden har jeg ærlig talt haft saa meget at ordne, vi holder nemlig Mors Fødselsdag hernede og Dagen efter skal vi have de Unge til Kobberbryllup saa skal vi have Kogersker ja i flertal og Serveringsdamer og den anden Dag Musik, og der skal snakkes med Slagter og bestilles Kager, saa har jeg Kirstine Jakobsen 2 Dage om Ugen, hvor vi slaar store Slav med Vask og Hovedrengøring, i Dag har vi tegnet Bordkort til 2 Dag, den 1 Dag skal de have Lov at sidde hvor de vil. Middagen bestaar af Suppe - Kalvesteg - Lammesteg begge Dele med Kartofler og Souse, det sætter Dammerne jo mest Pris paa og Is med Marengs (uden Sukkermærker, det kan man naar Isen bestilles samme Sted) og Portvin - Kaffe ovenpaa, og igen senere med hjemmebagt Kringle og Æblekage og saa har jeg bestilt nogle store Lagkager til hver Dag. 2 Dag skal vi ikke have Suppe men muligvis Høns i et eller andet, det kommer an paa hvor langt Lammet rækker, det er nemlig kun lille men dejlig fedt jeg fik ca 3 l. Talg smeltet, og til Aftenkaffen el. inden den skal vi have Smørrebrød og Snaps, naa, saa ved I hvordan det skal være, hvordan det ellers gaar regner jeg med Mor fortæller, næste Gang hun skriver, jeg glæder mig baade til Festen og til at faa det overstaaet, bare Folk nu maa befinde sig vel og Mor maa faa en vellykket Fødselsdag.
Herluf og Anna V. ved nu ikke om de tør køre saa langt i aaben Vogn og Bil bliver jo for dyrt, men de maa vel komme, vi skulde have været 30, men Andr. og Edith i Stampen tør ikke tage paa Landet om Vinteren, da Andreas's Astma altid generer ham i en lille Stue med mange Mennesker saa er han syg i flere Dage og det er jo Synd.
Naa, det var Gaven vi kom fra, vi fik Ejnar Andreasen til at gøre sine Hoser grønne for Telefondirektøren, om det hjalp el. Mor muligvis kommer ind unde de ”gamle og svagelige” som de har forbeholdt en Del Telefoner til, ved vi ikke men nok om det, en Dag ringer det fra Telefonselskabet, at Telefonen paa Møllevej kunne blive installeret d. 21 Novbr. saa det var jo fint, vi betalte saa forud 132,50Kr. saa har de den frit til Jan, nu er det bare hvor mange er vi derom, vil I være med el. hvordan, naa, det ved Inger nok, hende faar jeg talt med i Morgen.
Mors Nummer er Aakirkeby 297 og det vilde sikkert blive det bedste paa hele Dagen, hvis du ringer hjem og hilser paa. Husk saa endelig at fortælle hvordan det gaar Prinsen om han er vokset godt.
Vi har det ellers ved det gamle gode, nu har vi jo faaet Pige, det er skam dejligt, ja hun kom lige fra Skolen skønt hun er 16 Aar, Børnene er mægtig glade for hende og hun er nu ogsaa sød og velopdragen, at paastaa at hun er dygtig vilde jo være mild Overdrivelse, men det kommer vel nok, hun er nemlig ikke saa bagvendt endda, og det er altid spændende naar Kirsten og Else skal klare Aftensmaden.
Det havde jo været morsomt om I havde kommet hjem til Mors Fødselsdag, men I har jo gyldig Grund, ja, det var da godt du fik den lille saa betids at vi kan sige højt og tydelig, hvorfor I ikke er her.
Hjertelig Hilsen til jer alle fem
fra os fem. Din Helga

Karen Pihl har lavet en Sang ved jeg, hvis den kommer i Morgen lægger jeg en i til jer.
 

  28.11.1945
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Møllevej Onsdag 28-11-45

Kære alle fem!
Nu faar jeg vel se at faa skrevet lidt om Ugen der gik. Fødselsdagen begyndte ret tidlig, der kom Blomster fra Morgenstunden da Folk troede vi skulde af Sted med Morgentog til Østerlars, og somme havde været her inden Laagen blev lukket op. Og saa ringede I jo og Anna Valborg og Helga og enkelte andre, saa det var godt Inger var her, ellers havde vi vel hverken faaet Mad eller Kaffe. Her kom rygende varme Wienerbrød og Krydder som Anna Val. havde ringet til Bageren om og Blomster i Massevis. Jeg fik 5 Julebegonier 4 Alpevioler 1 russisk Vin, 2 Keramikskaale med Blomster og en mægtig Blomsterkurv samt 7 Buketter forsk. Krysantemer. Og saa fik jeg 8 Bøger, 11 Telegrammer og en halv Snes Kort og Breve saa det var ikke saa lidt. saa beholdt nok Helga 3-4 Blomster foruden som vi ikke kunde have med og jeg kan heller ikke huse flere. Det var jo et vældigt Gilde de holdt med Suppe, Kalvesteg og Lammesteg samt Is og Kaffe, det var som havde det været Bryllup. Ja Bryllup. I Dag har Ruth Nielsen Bryllup i al Stilhed i Rønne, de skal spise paa Dams Hotel, men de skal vist kun være 5 Mennesker. Saa skal de bo paa Gl. Strandbygaard i Nylars, forpagte nej, bestyre den for Bidstrup i Rønne foreløbig.
Saa Dagen efter holdt de jo Kobberbryllup paa Hullegaard med Dans og Frokost saadan kan jo unge Mennesker jeg kan ikke holde til ret meget nu. I Søndags havde jeg et Kaffegilde for Naboer og saa kom Helga og Holger og Ester herhen og i Aftes havde jeg et igen, men saa har jeg ogsaa det meste overstaaet. Fru Hansen Husholdningsskolen kom personlig og overrakte en stor flot Alpeviol, hun har faaet Bilen i gang igen saa hun kører ud og giver Kursus nu igen, det var morsomt at se hende igen, jeg skulde hilse dig og ønske til Lykke med Drengen. Blomsterkurven var fra Værmelandsgaard og ellers fra Lillegd. og fra Gudrun Holm, Selma Folkmann, Agerbygd, Ellesgaard Smed Kofoed, Bakkegaard, Jens Marker her i Gaden, Rigmor og Aksel, Albert Hansen, Hoppegds, Fru Kofoed Sigaard, Dagny og Poul, Postens, Jernbanegade og jeg husker knap hvem. Saa fik jeg 2 Bøger om Kaj Munk fra Sykredsen her og en der hedder ”Gylden Hvede” af Læsekredsen ”Haved e mel” af Lærer Andersens, ”Guds bedste Børn” af Pihls ”Syv Aar i Søgelyset” af Asta og Moster Anna og en der hedder”Kærlighed” af en Frits Thorén, som Dagmar og Marie havde sendt, den ser mig noget letbened ud, jeg troer jeg vil bytte den, det maatte jeg gerne og endnu en om Kaj Munk som jeg ogsaa vil bytte. Der er jo udkommet en af Forfatteren til ”Jeg saa ham dø” som hedder ”Domprovsten” den troer jeg hellere jeg vil have. Jeg fik ogsaa en Buket fra Egeskov, Nielsen var ikke i Stand til at komme han er af og til temmelig daarlig.
Saa var vi jo til 100 Aars Fødselsdag Dagen efter og det gik jo ellers vældig godt, men en stor Skuffelse var det jo at der ikke kom Telegram fra Kongen eller at det blev sagt i Radio der maa jo være kludret med Indberetningen. Rigtig Kaffe og Chokolade var der jo kommet og vi drak jo dygtig af begge Dele. Store Kager og mange Blomster var der jo ogsaa kommet jeg sender Rytterknægten saa kan I jo selv læse. Og saa havde jo Karen Pihl diget en Sang som jeg ogsaa sender.
Men det bedste af det hele er dog Telefon, den er god at have i Huset, tak for den. I Formiddags var jeg nede hos Peder Ipsens paa Doktorbakken og skulde tage Afsked med Kirkegaard Jensen, de skal jo rejse til Slesvig som dansk Præst i Udlandet nu til December. Og saa skulde jeg været til Neksø til Fredsmøde i Eftermiddag, men jeg blev nu hjemme, de blæser saa meget at jeg tør næsten ikke gaa til Stationen, det er ogsaa saa koldt. Det kniber lidt med at faa varmt i Stuen for Tørvene er slet ikke gode i Aar, men det er jo ikke værre for os end for andre. Vil du hilse Anna og Henry Kock Hansen tak for Telegrammet, Alfred og Oda sendte et paa 41 Ord, det var flot. Den lille Dreng skynder sig vel at vokse, hvis han ellers er sund og rask gør det jo ikke saa meget at han er lille, des lettere er det jo, Anna Valborg vejede kun 5 [pund] og er jo den største af Jer nu. Jeg fik Brev fra Hedvig, hun er lidt spændt paa om I er godt tilfreds med Mitzsi saa du faar vel skrive til hende en Gang. Helgas unge Pige var her i Eftmd med nogle gode Stegeben til Suppe, hun skal rejse til København i Aften til en Øjenspecialist, det er rigtignok ikke rart at sejle i denne Storm, men nu er vist ”Frem” kommen i Fart igen, og til Jul kommer der Skib hver Aften begge Veje saa bliver det lettere at faa Billetter for de store Skibe kan jo tage mange flere Passagerer.
Jeg glemte før at jeg fik en stor Sukkerbrødskage fra Bygaden med ”Til Lykke” skrevet paa, og en Buket fra Skovsminde. I Aften venter vi Ingeborg og Ellen hen og spise Lagkage vi levnede mest en halv i Aftes. I har jo ordentlig kunnet fraadse i Lagkager, det er da vist lige noget for Anker og Børnene, ikke sandt? Hils Ebba naar hun kommer, med tak for Kortet.
Længere kom jeg ikke i Aftes, men nu vil jeg da se at faa det af Sted. Jeg fik ogsaa en Flaske Vin, men nu troer jeg ikke der var mere. Ruth sagde forleden at de havde kun en Fodermester og der er 40 Køer saa det er jo godt men slet ikke andre Karle eller en Pige, det kan blive lige haardt nok. Paa Agerby har de hverken Pige eller Karl og saadan er det jo flere Steder, det er nu ikke morsomt.
Nu haaber jeg jo I fremdeles har det godt alle 5 især den lille, han skal ved hedde Andreas efter sin Morfar det vilde jo glæde Fatter. Saa tror jeg ikke jeg kan finde paa mere denne Gang.
Mange kærlige Hilsener fra os begge til Jer alle
Mormor

 
  19.12.1945
Vilhelmine Andreasen til Skolegården

Kuvert:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr Lejre

Møllevej 19-12-45

Kære Allesammen!
De hyler jo i Radioen hver anden Dag, at de vil have Juleposten i god Tid, saa er det vel bedst at se at faa Jeres Pakke af Sted i Aften, for i Morgen gaar der vist ingen Damper, og naar det er kommen af Sted saa har man jo Ro for det. I Gaar var Inger herhenne saa lod hun Jeres Julegaver blive her saa kunde jeg sende det sammen med vore, alt det der er saa fint pakket ind er fra Inger, jeg har ikke gjort saa meget ved det men: Bleerne er altsaa til Lillebror. Malebog og Karameller er til Henning og de to Bornholmerbøger er til Far og Mor og saa er der en Æske med et Spil og et Par Skisokker samt Karameller til Ellen. Man kan jo ingen Ting faa i Aar andet end Bøger og Blomster, jo i Formiddag var Fatter i Brugsen og fik 3/4 [pund] rigtig Kaffe og ½ [pund] Kakao samt en lille Julegaas, saa det var jo rare Ting alt sammen men det er jo noget man selv beholder. saa har vi faaet en dejlig Kurv med Slagtemad og Pølse fra Hullegaard i Dag, saa her er ingen Forknapning hvad Maden angaar. Vi er inviteret til Hullegaard Juleaften, men det kan vi fo ikke bestemme førend den samme Dag om det bliver Vejr til det, vi skal jo helst hjem igen Dagen efter. Hvor har det været fint vejr nu de sidste Dage rigtig Solskin saa er det jo til at se lidt midt paa Dagen i hvert Fald. I Gaar vaskede jeg Klatvask og bagte Tvebagger men det tørrer ingen Ting paa Tøjet i Dag, jeg faar nok have noget ind i Stuen og noget op paa Loftet. I Dag har jeg gjort rent i Sovekammeret og den bed­ste Stue, i Morgen skal jeg bage Leverpostej og maaske stege Gaasen eller Flæskestegen man skal være færdig med det meste paa Lørdag synes jeg. Børnene i Sankaas har Influenza mente Inger igaar det er nogle Dage siden jeg talte med dem, da var det kun Edel der var syg, men saa har hun vel smittet de andre.
Hun er jo ellers saa flink i Skolen, den dygtigste af 25 saa det er mest mer end man kunde forvente. Altsaa No 1 i sin Klasse. Naa Ebba er lidt glad for de unge Karle, ja det fik hun ogsaa Skyld for her over, men Emilie har aldrig villet tro det. Hun fik Lov at læse dit Brev for det laa her paa Bordet saa spurgte hun om hun maatte læse det saa sagde jeg ja, havde jeg sagt nej var det ikke godt at vide hvad hun havde troet saa tænkte jeg at det var kanske godt nok hun fik Besked. Men Emilie har jo altid forgudet Ebba, saa hun troer nok det er meget overdrevet. Jeg sagde til hende en Gang i fjor at de sagde Ebba rendte formeget ude om Aftenen, men det havde nu Ebba sagt at hun gik altid lige hjem, saa det troede nu Emilie ikke paa. Det er ikke saa nemt med saadanne store Pigebørn. Ja saa vil vi jo ønske Jer en rigtig god og festlig Julefest og et godt Nytaar! At I alle maa være raske og have det godt. Naar skal I mon have Barnedaab? Og mon Lillebroer skal kaldes op efter sin Morfar og hedde Andreas det er der vel ingen andre i Famiien Frandsen der hedder.
Og saa til Slut mange kærlige Hilsener til store og smaa fra Morfar og Mormor
Tak til Henning for Billederne, kunde I ikke skrive hvad de forestiller for det er ligesom med nymodens Malerier det er ikke saa let at se.

 
  22.12.1945
Eli og Karen? til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort, poststempel 22.12.45:
Hr. og Fru
Anker Frandsen
Ousager
pr. Lejre

Julen 1945

Kære Gudrun og Anker!
Rigtig glædelig Jul samt et godt Nytaar ønskes jer. Tillykke med jeres sidste Familiemedlem, selv om han var lille, kan han jo godt naa at blive stor! Mange Hilsner eders
Eli og Karen

 
  24.12.1945
Helga Dam til Skolegården

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Ousted pr. Lejre

Jul. 1945

Kære Gudrun m Familie
Allerførst vil vi jo ønske jer alle 5 en rigtig glædelig Jul og et velsignet Nytaar i Fredens og ”Opbyggelsens” Tegn.
Og Tak for Brevet til vor Festdag, det var meget at du kunde ramme den. Ja, der er en Del der holder Kobberbryllup herovre, det er ikke fordi vi vil opmuntre Folk til at feste og give Gaver ved alle Lejligheder, men vi synes at vi skyldte saa mange en Gang Aftensmad og saadan et rigtig stort Gilde har vi jo næsten aldrig holdt, saa fik vi Lyst til at prøve det en Gang. Mor har vel fortalt, hvordan hendes Fødselsdag spandt af saa skal jeg lige fortælle lidt om Dagen derpaa. [?] Dag skulde vi først spise Kl. 6. og den blev jo lidt over inden vi var samlede alle, her var Hoppegds, Tornegaards, hun er Inger Funch Baunegaard og igrunden den af alle jeg harmonerer bedst med. Charl. Sørensens, Aks. Rasmussens, Marie Andreasen, Ny Elleskovs, Alb. Hansens og hans Bror Emil m. Frue.. Ellesgds. Harald og Sigrid Pihl. Vi havde tegnet Bordkort, saadan at det var et Lotteri, hvem vi fik til Bords. (Alle Gæsterne havde Blomster el Gave med, det havde jeg nu ikke troet, man havde til slig Lejlighed af Alberth Hansen fik vi en pragtfuld Blomsterkurv med ”Til Lykke” i Kobberskillinger paa et Bræt med Silkepapir om, paa Hanken, den gjorde selvsagt Lykke.) Aftensmaden bestod af Lammefrikasé, Kalvesteg m. br. Kartofler, Sause, Frugt i Creme m. Flødeskum. Bagefter ryddede vi Stuen og dansede, vi havde rigtig Spillemand, saa sludrede vi et Par Timer mens Herrerne spillede Kort og dansede igen mens der blev dækket til Frokost i Dagligstuen. Vi synes det var meget fornøjeligt og Stemningen var saa hyggelig.
I Dag Fredag har jeg slagtet 2 Gæs i Morgen skal vi bage i den store Ovn, det er ellers længe siden vi har brugt den, nu bager vi kun til Jul, før Krigen og mens vi havde Grahamsmel bagte vi hver 14. Dag. Søndag skal vi lave Konfekt og pakke Julegaver ind og naar Brevet, naar over til jer er det altsaa Jul igen. Gid vi alle maa faa en god Jul, i Fjor synes jeg er den bedste Jul vi har haft siden jeg var Barn, maaske bliver jeg mer og mer Barn igen ved Juletid. Børnenes glæde er saa umiddelbar.
Far og Mor kommer herned Juleaften, hvis Vejret tillader (hvor har det været godt nu længe, vi har haft saa travlt med at faa pløjet, det mærkes helt herind, da vi ingen Karl har mere, saa maa Holger og Gregersen hjælpes ad at faa Arbejdet tilside) vi bliver jo ikke mange Juleaften og jeg ved Mor giver Kirsten en stor Dukke og vi har en Dukkevogn til hende staaende derhenne. Mor har jo nok Lyst til at overrække hende Dukken selv tænker jeg.
Mon I kan faa Lillebror til at interessere sig for Juletræet, han maa vel danse med for at I kan naa om.
Vi har forsøgt at blive af med nogle Køer nu vi kun er os selv til at malke vi har 18 men det gaar smaat. Pihl i Aaen vil gerne have 2-3 Stk og saa har han indmeldt ligesaa mange af sine egne til Kvægsalget allerede for ca 6 Uger siden, men han bliver nu ikke af med nogen i Aar, saa han kan jo ikke have vore; Her var en Hr Ipsen forleden og ville købe en, men den skulde helst bllive her 1 Maaned og saa sagde Holger at han nok hellere maatte komme og købe den naar den Maaned var gaaet, det er jo ogsaa godt at have lidt at bestille i Juledagene, saa faar man saa god Appetit til Julemaden. Knud Gregersen faar vel hjælpe os, naar vi skal væk; Harald har ikke meget at bestille, men han er nu ikke saa ivrig, siger han. Vi har ogsaa mange Høns og de skal passes godt, i Dag har vi faaet 77 Æg ind, vi har nok ca 130 Høns, deraf 90 fra i Aar.
Jeg er ked af, at vi ikke har faaet Børnene forograferet til Jul, men dels har det knebet med Tiden og dels har Udseendet bedraget, Ester manglede nemlig begge Fortænder midt for og det er jo lidt rigelig med Hul i Smilet, nu er den ene dog stor igen, den anden er ved at skære igennem, saa bliver hun nok sød igen, saa faar vi se at faa det ordnet efter Jul. Naa jeg maa se at standse. Kl er mange og jeg skal lige sende en Hilsen til Faster Valborg og alle hendes.
Endnu en Gang en rigtig glædelig Jul.
Kærlig hilsen fra os alle her
din Søster Helga
 

  24.12.1945
Thora- og Ejnar Lund? til Gudrun Dam

Julekort:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Julen 1945
En rigtig god Jul og et godt Nytaar ønskes eder alle. Vi vilde gerne have set eder hos os i Sommers, en anden Gang maa I ikke springe os forbi. Vi er ene i Vinter, her er ingen unge Mennesker mere, hvis I har rigelig maa I gerne sende nogen her over. De kærligste Hilsner fra os alle her
eders Thora og Ejnar