Breve 1951 til 17. august 1955

  9.2.1951
Gudrun Dam til Andreas Dam

Skolegaarden Fredag Aften [9.2.1951]

Kære Morfar!
I Aften er her saa vidunderlig fredeligt, saa jeg maa hellere se at faa skrevet lidt. Anker og Henning er i Biografen og ser ”Mosekongen” og Hans og Ellen er lige gaaet i Seng. Maaske Ellen og mig tager op og ser ham en anden Aften, i Aften var det mest praktisk, at jeg blev hjemme, da Anker daarlig nok kunde blive færdig med Malkningen, Rutebilen gaar allerede 10 M. over 6. Du kan ellers tro, vi havde Forstyrrelse herude i Mandags. Her var som sædvanlig vævning, men inden Kaffen begyndte Katrine at blive syg og siden blev de syge den ene efter den anden mere eller mindre, nogle havde bare Hovedpine, deriblandt mig, andre kastede op og var ved at besvime. Inden ret længe fandt vi jo ud af, at det var fra Kakkelovnen, det stammede, Kulosforgiftning altsaa, vi fik jo slaaet Dørene op, men det forslog ikke, vi maatte forlade Lokalet og de mest syge ringede efter Biler, vi snakkede med Doktoren, men der var dog ingen under Behandling. Og vi er alle friske og raske igen og har haft Vævning engang siden. Vi maatte have Smeden ud og sætte et nyt Rør i Kakkelovnen, det var helt rustet op. Ved samme Lejlighed blev Kakkelovnen renset, det var Masser af Sod - for der er jo aldrig nogen, der har tænkt paa at rense den. Saa nu kan den æde endnu flere Koks, for der blevet mægtigt Træk.
Heldigvis var Hans ikke hjemme den Eftm., saa han slap for at blive syg.
II
Det var jo Fastelavn, saa Henning og ham var inviteret op til Erna og slaa Katten af Tønden. Hans optraadte i en lille Kjole af Ellens og med rød Kyse og hvidt Forklæde og Ellens lange Fletninger var sat fast i Huen, saa han lignede den sødeste lille Rødhætte. Henning skulde saa forestille Ulven med Hundemaske paa. Hans var jo ude og præsentere sig for Vævedamerne inden han gik, de kunde slet ikke kende ham.
Hans og Ellen hoster saamænd lidt endnu og Anker og Henning som sjælden har Hoste, har været forkølede og hostet i fjorten Dage, nu er det dog vist ved at være ovre for alles vedkommende. Og Hans har haft en mægtig Appetit de sidste 8 Dage. Hver Morgen gaar han i Skole nede i Kostalden med sin Taske paa Ryggen med Skolemad i, saa sidder han og spiser det medens vi malker, han kan daarlig være i Fred for Kattene. Den Skole interesserer ham overmaade meget, han er begyndt at skrive 1 Taller og 4 Taller og kan tælle til 10, desuden kender han et o og et s, han bliver saa glad, naar han finder et i en Bog. En Nyhed har jeg da for Resten, den er bare snart gammel. Fredes fik en Søn d. 26 Jan. om Aftenen, en stor Dreng paa 8 [pund]. Ester havde siddet herude og været i en iskold Sal hele Eftm., saa gik hun hjem Kl. 5 og vilde med til Kløvested, men naaede dog ikke at komme afsted inden hun begyndte at faa Fornemmelser. Nu er hun jo forlængst oppe og sidder og ligner Skat og farer hjem og giver Drengen en Taar engang imellem. Du mener ikke, jeg væver, naar det er koldt. Ak jo, det gør jeg rigtignok, jeg kan jo gaa ind og varme mig engang imellem.
III
Jeg har ogsaa vævet den Taske til Skrædder Madsens, men den sidder paa Væven endnu. For Tiden væver jeg Køkkengardiner, det er meget spændende kan du tro.
Katrine har købt 3 nye Lænestole og en Sofa, uopskaaret Mekka, nu er hun paa jagt efter et nyt Kaffestel, hun bruger utrolig mange Penge. Det forunderlige er, at de har næsten ingen Privatudgifter, Joh. har opgivet 9½ Tusind sagde han forleden. Det er ikke stort mere end Katrine bruger til Tøj. Her har vi desværre et Par Tusind mere i Privatudgifter, Joh. maa jo forstaa at opføre det i andre Rubrikker, jeg tror, han kunde trænge til en Regnskabsfører. Naa, nu kommer de vist ligestraks fra Biografen, saa jeg maa vel til at lave Kaffe.
Lørdag Formd. Nu maa jeg vel til at gøre mig færdig i, Eftm. skal vi vist tærske lidt, det skal vi helst, naar Henning er hjemme fra Skole. Det var jo rart at blive færdigt med det snart. I Dag er det jo rigtig mildt Foraarsvejr, men maaske faar vi lidt Vinter igen siden. Erna kan være stolt af sin Most, af 40 Mosterier blev den No 2, saa det var da et fint Resultat. Det er forfærdeligt, Kirsten gaar vist og venter paa en Strikkeopskrift fra Ellen, det har vi helt glemt, det kan Kirsten jo ikke være tjent med. Ellen har laant en af sine Skolekammerater den, og hun glemmer altid at spørge efter den. Nu maa jeg se at huske hende paa det.
Saa har jeg ikke Tid mere, men vil slutte med de bedste Hilsner til jer begge.
Gudrun.

 
  4.3.1951
Gudrun Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Familien Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden Søndag Aften 4 Marts 1951

Kære Morfar
Nu maa jeg se at faa gjort alvor af at skrive lidt i Aften ellers faar jeg maaske ikke Tid foreløbig. Anker, Hans og mig har været alene hjemme i Dag, Henning og Ellen er en Tur i Kundby, de tog afsted i Gaar Eftm., vi venter dem igen om lidt. Vi har dog haft en Del Besøg i Eftm., først kom alle Henry's de havde været paa deres sædvanlige Tur og trængte til at hvile lidt. Denne Gang var Mor med, saa det trak ikke saa længe ud, jeg naaede dog at faa serveret en lille Forfriskning for dem. Senere kom alle Svends, det var fordi Inga vilde ud og væve lidt, saa kørte Svend og Drengene i Skoven og kom tilbage og hentede hende. Jeg har ogsaa snakket med Ingeborg Taulow i Dag og skulde hilse saa meget. Hun var ikke syg, men hun havde saa meget Gigt i Vinter, saa Humøret var vel ikke saa godt, nu vilde hun altsaa snart skrive til dig. Det undrer mig i Grunden, at I passer sammen, hun ser ud til at være en fin Dame - men derfor kan hun naturligvis være god nok.
Jeg gaar paa Sykursus og har vældig travlt med at sy fine Kjoler, men det interesserer vel ikke dig saa meget, vi skal vel skynde os nu at være færdige med alt vort Haandarbejde, for naar man først naar lidt hen i Marts, er der jo ikke saa meget Forslag i Vinteren mere.
Tænk, de skal saamænd have Smaafolk ude hos Henrys. Det er de vist ellers ikke saa begejstrede for, men vi prøver jo paa at være glade for det”, siger Anna. Det er nu ikke det værste, men Anna har i mange Aar haft en Knude i sit ene Bryst og nu er den begyndt at vokse - saa hele Brystet skal skæres væk, det ene altsaa, og det er jo ikke saa godt. Anna tager det nu helt roligt. Overlægen har sagt, at der er 90% af Sikkerhed for, at hun bliver helt rask bagefter, hun skal paa Sygehuset om 6 Uger vist. Saa kommer hendes Mor vist over og holder Hus mens hun er paa Sygehuset.. Anna har ogsaa faaet saadan en flink Formiddagskone, som hun kan faa saa meget det skal være. Og nu har de jo heldigvis Raad til at betale for det.
Du kan hilse, hvis du kommer til Onkel Mathias's Fødselsdag det er jo snart. Og Bedstemors var det jo i Forgaars, hvor gammel mon hun var blevet over 100 Aar vel. Hvordan mon det gaar med Moster Annas Erindringer?
Jeg var oppe og hjælpe Katrine at slagte hele Dagen i Gaar, de havde slagtet en mægtig Fedegris og en 3 Mdr. Kalv, saa der var noget at slaa Hænderne i. Det lettede jo noget, da der kom et ordentligt Læs ud paa Fryseriet. Deres elektr. Kødmaskine, som skal være saa herlig, nægtede desværre at bestille noget i Gaar, den vil nok ikke saadan overanstrenges, jeg kunde jo ikke dy mig for at gøre lidt nar ad den. Vi maatte hakke alt Kødet med ganske alm. Haandkraft. Det var jo særdeles ærgerligt for Katrine, der gerne vil prale med sin dyre Maskine. Jeg er absolut ikke misundelig paa hende.
II
Vi har vist faaet 20 Smaagrise siden sidst, jeg skrev og de trives saa godt - der kan du se, nu har vi kun 2 Søer dem er der Held ved - vi kan nok aldrig svinge os op til Stordrift. Vi har faaet saadan noget godt Brænde i Skoven til 24 Kr. pr Rummeter, det er meget billigt her og saa kan vi hente Kvas for 8 Kr. Læsset, naar vi selv slæber det sammen derinde, jeg tror nok, vi skal ind og have et Par Læs, det er ikke godt at vide, hvordan Brændselssituationen bliver til næste Vinter. Vi fik kun 15 hl. Koks, dem har vi brugt af siden Jul, og de kan vel slaa til til midt i Maaneden, vi bruger ikke andet her i Stuen. Joh's fik 60 hl. og har brugt omtrent de hele i deres Centralfyr nu og de og de har sjælden fyret i andet end Dagligstuen og de har ikke en Gang Varmtvandsbeholder saa det er vist ikke økonomisk. Nu kommer de hjem, saa maa jeg heller skrive færdigt i Morgen.
Naa, saa blev det Mandag og man har travlt igen.
Det havde jo været saa morsomt i Kundby, Asta er jo altid i godt Humør og kan sætte dem alle i Sving. Ingrid, deres ældste, skal paa Efterskole til Sommer her i Osted. Kan du ikke ringe til Hullegaard og sige at vi er meget kede af det, men det Mønster til Jumber, som Kirsten skulde haft for længe siden, havde Ellen laant en af sine Skolekammerater, og nu er det endelig opklaret, at hun har faaet smidt det væk. Det er vel ogsaa for sent nu, for ellers kunde vi maaske skaffe det et eller andet Sted fra, men Kirsten er nok forlængst færdig med Trøjen. Ellen har været til Terminsprøve de sidste 3 Dage og som sædvanlig klaret sig fint, havde alle Regnestykker, Geometri og Matematik helt rigtige. Det er vel Mormors skarpe Forstand, hun har arvet og saa maaske lidt efter dig ogsaa. Ja, Anker kan ogsaa godt regne, jeg har aldrig været særlig dygtig til det.
Naa, jeg har vist ikke Tid mere, jeg skriver med en daarlig Kuglepen, men haaber, du kan læse det alligevel.
Mange kærlige Hilsener til jer begge og hils paa Hullegaard og Værmeland og i Sandkaas, du snakker vel jævnlig med dem.
Hilsen fra alle her.
Gudrun.
 

  30.3.1951
Gudrun Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andreas Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden 30-3-51

Kære Morfar!
Jeg har nok forsømt dig lidt i den senere Tid, men nu kommer det altsaa. Vi er lige blevet færdig med at tærske det sidste nu i Formiddag, vi har jo efterhaanden faaet en lang Vinter, mere end vi skøtter om, men det er der jo intet at gøre ved. Ellers plejer vi jo tit at være i Gang med Saaningen ved denne Tid. Anker siger, at Henning og mig kan glæde os til vi skal ud at harve, vi maa rende i trav i Aar, den nye Hest er lige saa rask som Lotte - men usigelig grim. Vi fik en Jersey Kalv forleden (kunstig), den ligner nu slet ikke den Race, den skulde jo ellers være fuldblods, Anker mener og flere med ham, at Dyrlægen har faaet forbyttet den, sikkert er det jo ikke, men det kunde da sagtens hænde. Du faar nok snart Brev fra Hans, han kender alle Bogstaverne og er meget interesseret i at stave dem, han kan ogsaa skrive enkelte. Hans fik en hel Krone af Henry forleden, fordi han læste for ham, han var meget imponeret og mente, at han sikkert blev Professor ved Aarhus Universitet. Jeg tror nok, jeg vil foretrække, han bliver en dygtig Landmand. Henning skal op og have taget Polyper i næster Uge og maaske ogsaa Mandler, det ved vi ikke endnu de er store, men han plejer jo ikke at være syg eller forkølet saa det kan jo være, de faar lov at sidde. Ellen fik taget sine Mandler da hun var 6 Aar, hun var jo altid slem til at være forkølet den Gang, det er hun da heldigvis vokset sig fra, i hvert Fald fra den slemme Hoste. Hun bliver mere og mere glad for at gaa i Skole, men agter alligevel at nøjes med Realeksamen, hun skal jo ogsaa ud og prøve noget andet. Tak for alle ”Erindringerne” om Mor, nu mangler jeg jo noget fra hendes Ungdomstid for den har Moster Anna i Grunden ikke skrevet noget om. Hvem skal vi faa til det, hendes Veninder er vel døde og borte de fleste, der er jo altsaa Milles Mor, hende kunde jeg godt lide at snakke med om gamle Dage - men træffer jeg hende nogensinde mere. Hun er jo gammel og temlig svagelig. I kunde jo have en Sammenkomst paa Værmelandsgaard f. eks. saa kunde du jo skrive noget ned. Du maa jo ogsaa kende hende noget fra den Gang. Ellen fandt en Dag min gamle Stilebog fra Højskolen, den var hun meget begejstret for, hun tog den med i Skole og læste den højt for sine Skolekammerater, det undrede jeg mig jo lidt over, men jeg maa vel føle mig smigret. Du kan hilse Inger og Helga og sige, at vi har udstilling af alt Vinterens Væve- og Haandarbejde samt Kjolerne, vi har syet d. 13. April, hvis de skulde have Lyst. Hans spurgte i Gaar ”om der ikke var en Østersø Bro” men den mangler vi jo desværre endnu. Spørg Faster K. om ikke hun har gamle kasserede Strømper, ell. maaske Skrædder Madsens, det er lige meget om det er Uld ell. Silke alt kan bruges, det er til Vævning, forstaar du nok. Vi var til Barnedaab hos Fredes 2 Paaskedag, Drengen kom til at hedde Lars Frandsen, det skulde ellers været Paaskedag, men Ester blev syg, havde 405 Paaskelørdag, men kom sig altsaa hurtigt igen, det var Brystet, det var galt med. I Aften skal vi til Afslutning paa Hennings Skole saa jeg maa hen og have en lille Middagssøvn sammen med Hans. Derfor slutter jeg med mange Hilsner til jer begge.
Gudrun.
Fyldepennen er i Stykker desværre.

 
  4.5.1951
Gudrun Dam til Andreas Dam

Skolegaarden 4 Maj 1951

Kære Morfar!
I Aften er Hans og mig ganske alene hjemme, og Hans sover, saa her er Ro til at skrive, om det derfor bliver bedre er jo ikke sikkert. Saa er det da ligesom blevet lidt Sommer siden sidst, jeg skrev, var vi begyndt i Marken dengang mon? Vi begyndte at harve Torsdag før St. Bededag og nu er vi næsten færdige med Saaningen, saa det er gaaet stærkt i Aar. Ja, vi mangler altsaa et stykke Roer, der skal vi først have kørt Ajle paa, det skal heller ikke saas før om en Uges Tid, det kan være galt nok at naa og luge Roerne alligevel. Vi fik alt vort Møj kørt ud i Onsdags i susende fart, der var 26 ”Gummi” Læs, hvis du ved, hvordan saadanne en ser ud. De er dobbelt saa store, som andre Læs, siger de. Vi havde en Traktor med 2 Mand og saa Anker til hjælp hele Dagen, Henning maatte blive hjemme fra Skole og styre Traktoren i Marken, for Manden skulde jo være med at sprede det her Møg, de spredte fra Vognen 3 Mand alt hvad de kunde, mens Henning kørte frem ganske langsomt. Saa Dagen efter Kl. 5 kom han igen og pløjede det ned skønt det var Helligdag, og vi andre skiftedes til at harve og ”slæve” hele Dagen, saa paa den maade kom vi et godt stykke frem i Landbruget. Skulde Anker alene have ordnet det hele vilde det nok omtrent have taget 14 Dage. Vi som ingen Karl har maa vel kunne tillade os at tage en Traktor engang imellem, de andre som har Karle i Overflod gør det jo alligevel. Den Mand, som Frede havde til at ordne sine Marker sagde, han kunde daarlig komme frem, for der rendte saa mange Karle og Drenge alle Vegne. Det var et dejligt Regn, vi fik forleden, for nu begynder vi jo at blive glade for Regnvejr igen, sikke Græsset det gror, det er ogsaa godt, for vi har ikke flere Roer. Du kan tro, Hans er blevet solbrændt, han ligner en hel Rødhud, han tilbringer meget af sin Tid nede hos Peder Olsens, han kan saa godt lide Aksel og Holger, i Gaar havde han kun Tid at spise én Ret til Middag, for han skulde skynde sig derned igen. I Dag spiste han først herhjemme, saa gik han derned bagefter og spiste Sortepølse. Jeg synes ogsaa han har faaet saadan tykke Kinder, men det er jo ikke saa mærkeligt, naar han er Pensionær 2 Steder. Hvordan gaar det paa Glasergaard, Skulde Kirsten blive der? Edel er vel begyndt paa Eksamen nu, Ellen skal begynde paa Mandag, hun glæder sig nærmest til den skriftlige Del, for saa skal hun ikke læse Lektier i de Dage. Hun var i Zoologisk Have i Gaar, Ellen, sammen med en Skolekammerat, de cyklede hele Vejen og det havde nu været saa morsomt. Saa blev Ellen i Roskilde i Nat hos sin Veninde, for de inviterede hende, og hun var jo noget træt, da de var naaet saa vidt. Det er meget rart at have en god Veninde i Roskilde, saa har hun et Sted at ty hen, hvis det bliver for sent at tage hjem, naar de har været til Fest ell. lign.
Naa, saa blev det Søndag, og jeg maa se at faa denne Skrivelse afsted og Tasken pakket ind, saa vil du nok gaa over med den. Vores Fedt% var meget høj denne Gang 5,5 paa Mejeriet, mon det skulde være Jerseykoen. Skoven er ved at være grøn nu herovre, det er den vel ikke paa Bornh., men Bøgegrene kan I vel faa til Pinse? Ja, glædelig Pinse, jeg faar vel ikke skrevet mere inden. Og hils, hvor du kommer hen
Kærlig Hilsen til jer begge fra os alle her.
Gudrun.

Anker mener ikke, du er klar over at Tasken er til Skrædder Madsens, men det ved du da nok

 
  9.6.1951
Gudrun Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andreas Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden 9-6-51

Kære Morfar!
Du er jo lige ved at overgaa dig selv i denne Tid. Tak for begge Brevene, bliv du bare saadan ved. Ja, det har jo været en stor Dag for Skrædder Madsens, jeg tænkte saamænd ogsaa paa at sende en Hilsen, men fik det altsaa ikke gjort. Her staar alt i Roernes, Udflugternes og Eksamens Tegn. For Øjeblikket gaar det straalende med det hele. Roerne er nemme at luge i Aar og ikke for store endnu, til Udflugterne har vi fint Vejr, og Ellen kommer hjem med det ene Ug efter det andet. Foreløbig har hun været oppe i Latin, Fysik, Historie, Naturhistorie og faaet rent Ug i alle disse Fag samt i skriftlig Regning, skriftlig Dansk ved hun ikke Besked med endnu. Hun siger hver Morgen, naar hun kører, at i Dag maa vi ikke vente, hun faar en fin Karakter, men hun kommer jo straalende hjem med sit Ug hver Gang alligevel. Naa, hun skal jo op 3 Gange endnu, saa er det jo ikke sikkert, det bliver lige saa flot, mindre kan jo ogsaa gøre det.
Grundlovsdagen var vi i Købhn. inde hos Alfreds, vi tog afsted fra Morgenen af, saa var vi først paa en Badeanstalt, der kunne Ellen og Anker faa sig en længe savnet Svømmetur. Hans og mig foretrak at nøjes med at se paa det, der var for dybt for Hans til at han kunde faa nogen Fornøjelse af det. Saa spiste vi til Middag hos Alf. og var bagefter med dem i Zoologisk Have. Derfra i Trav hjem og spise til Aften og derfra igen med Tog og Rutebil herhjem igen. Det var en meget god Tur bare lidt for varmt, saa bliver man saa doven. Saa i Torsdags var vi paa Udflugt med Sangforeningen. Vi kørte gennem Tølløse og gennem Mørkemose Bjerge, (mon du kender dem) et meget bakket og smukt Landskab, der drak vi Eftm. Kaffe, derfra videre til Jyderup, hvor vi gjorde holdt og gik Tur i Skoven der. Saa videre til Sorø, hvor vi spiste vor medbragte Mad og saa Akademiets Have. Kan du huske, vi var der en Gang for mange Aar siden og besøgte Jørgen Jørg. i hans Ministervilla, som støder lige op til Haven der? Nu tror jeg nok vi skal være hjemme og bestille noget de første Dage. Anker har slaaet Lucerne i Dag, saa bliver der mere godt Arbejde. Det kan nu godt være, vi kan faa en Mand nogle Dage til hjælp i Roer og Hø. Ellen skal have en flunkende ny Cykle i Fødselsdagsgave det bliver en stor og glædelig Overraskelse, for hun aner det ikke, men hendes gamle er ikke meget værd, og nu skal hun jo paa Cykletur med Klassen, saa vil det vel være rart med en god Cykle. Det skal ogsaa være en slags Eksamensgave, fordi hun klarer sig saa fint, ganske vist kan hun ikke gøre for, at hun har faaet en god Forstand, men helt sovende kommer hun jo ikke til det, man kan vist godt sige, hun er flittig tillige - og heldig har hun naturligvis ogsaa været. I Morgen skal Henning til Borrevejle og gøre Gymnastik, Anker tager nok med, jeg bliver nok hjemme med Hans, han er næsten for lille til at komme med og Ellen skal sikkert læse hele Dagen. I Aften er hun til Ungdomsgilde i Kløvested. Maaske inviterer jeg et par Koner til Eftm. Kaffe. Naa, de andre er gaaet i Seng, saa jeg vil slutte med mange kærlige Hilsner til dig og Faster fra os alle.
Gudrun.

Ellen faar maaske ikke Tid til at skrive til Inger, men hils og sig, at de kommer muligvis omkring d. 1. Juli, hvis de maa. Det er da Meningen nu.

Mandag I Nat har vi faaet et dejlig Regn, det gør godt paa alt saa nær som Lucernen.

 
  24.6.1951
Gudrun Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andreas Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden d. 24.-6.-51

Kære begge to!
Saa er det Søndag og jeg har faaet Formiddagsarbejdet, samt Middagssøvnen og Eftm. Kaffen til Side. Nu har jeg saa 3 Kvarter inden jeg skal begynde igen. Jeg er nemlig ene paa Bedriften i Dag altsaa med 3 Drenge, vore egne, og en lille Claus paa 8 Aar, som er fra København. Den store, som vi plejer at have, kommer ikke i Aar, for han er for uligevægtig, skrev hans Fader - og det er vi i Grunden glade for. Vi tog Klaus, for de tigger jo saadan i Bladene og en fra eller til mente vi ikke, kunne betyde saa meget. Vi har vist ogsaa været heldige, han er meget stilfærdig og leger godt med Hans. Jeg er alene, for Anker rejste til Fyn i Gaar Morges til 25 Aars Elevmøde paa Ollerup, altsaa Højskolen, ikke Gymnastikskolen. Han har heller ikke været over Storebælt siden vi blev gift, saa det kunne vel ikke være for tidligt, det har jeg altsaa heller ikke. Turen gaar altid den anden Vej, naar man en enkel Gang har fri. Han kommer hjem i Morgen tidlig, saa længe kan jeg nok klare mig selv, men jeg er glad for, at vi har Malkemaskine.
Og Ellen dampede af til Aabenraa i Morges sammen med sin Klasse, nu skal hun ud og opleve noget. De skal være borte i 8 Dage, det var jo meningen, de skulle til Slesvig, men det kommer de ikke, for ham, det staar for det, havde ikke faaet ordnet det med Passene, og det var jo en Skuffelse. De skal være paa Rømø i 2 Dage, men hvad hun ellers oplever, kan hun jo fortælle, du ser hende vel snart. Hun tog jo sin Eksamen med Udmærkelse, det var der en mere der gjorde af de 56 der tog Mellemskole Eksamen, men Ellen var dog No 1med 14,60, saa det var jo fint. Heldigvis tror jeg ikke, det gaar hende til Hovedet, hun er den samme, som hun altid har været, jeg kan da ikke mærke andet. Niels Dam klarer sig vel lige saa fint maaske?
Saa har det jo været Dyrskue, og vi har haft en Kvie med og tænk, den fik saamænd Ærespræmie, Anker kom hjem med en stor Sølvske og Penge vanker der vel ogsaa, men dem har vi ikke faaet endnu. Saa er der jo lidt ved det med al den Ulejlighed, der gik jo næsten 2 Dage for Anker med det. Nu har vi fået en af de store Gummivogne desformedelst 2300 Kr. det maa vel blive morsomt at køre Hø ind paa saadan en, men der bliver ikke mange Læs. Det begynder at blive saa graat i Vejret, vi faar vel mere Regn, vi trænger ellers ikke.
Ejnar Jensen hernede har gravet Kartofler op i Massevis og solgt til 50 Øre [pundet], jeg ved ikke, om det er meget eller lidt. Vore de gamle er ved at slippe op, saa vi kommer snart til at have fat i nogle. Vi kan jo ikke spise Roeblade hver Dag, selv om det smager dejligt. I Morgen starter Sigvard Wamsler med sin Ingrid og Ingrids Mor til Stockholm pr. Flyvemaskine, de skal over og hente Sigvards Broders Bil, saa skal de køre en Tur gennem Sverrig og Norge, jo, der er da nogen, der kommer ud og ser sig om, i Fjor var de i Holland og Paris o. s. v.
Naa, nu er mit lille Frikvarter vist forbi, maaske der bliver lidt Tid igen i Aften, naar Ungerne er kommet i Seng.
Søndag Aften. Ja, det blev lidt sent, Klokken er 9, Erna og Tage kom nemlig og slog en Sludder af. De har været en Tur med Dagny og Thorkild og Ester i Bispegaarden i Flensborg og besøge Karen, hun er jo Børnehave-Lærerinde der. En ganske dejlig Tur havde det været, de havde set og oplevet meget. Og Erna var blevet klar over, hvor godt hun havde det imod dem dernede, som havde det saa smaat og alligevel var glade og tilfredse. Der skulle vi ned en Tur allesammen, sagde hun, hun mente ellers, hun trængte saadan til at faa tapetseret en Stue, men det havde hun opdaget kunde vente mange Aar endnu. Jeg skulle hilse dig fra hende. Alle de unge Mænd i Osager har skaffet Bil nu, baade Hans Aamand, Sigvard og Bent næsten lige paa en Gang, det smitter vist, den ene vil naturligvis ikke staa tilbage for den anden. Det bliver nu ikke sjov for Katrine, som ogsaa trænger saa haardt til én.
Jeg har ogsaa skrevet til Elise og inviteret hende herud med sine Børn, det er længe, længe siden, vi hørte fra hende vi aner ikke, hvordan hun har det.
Tak for Fødselsdagsbrevene, vi har ikke hørt fra Sandkaas, men de har vel saa frygtelig travlt altid. Vore Fødselsdage blev holdt i absolut Stilhed, Ellen havde dog Karin herude til sin, men til min var her ikke et Menneske. Vi syntes ikke rigtig, vi havde Tid til at holde Gilde. Maaske du kommer herover til Ankers Fødselsdag ligesom i Fjor, saa inviterer vi dem allesammen. Bare ikke det bliver midt i Høst.
Saa maa det altsaa være 2 Aar siden i Dag at Mor blev begravet. Ja, jeg kan godt forstaa, du savner hende, men du har da i hvert Fald ikke noget at bebrejde dig selv, for du var jo saa god imod hende, som nogen kunde være. Det sagde hun jo ogsaa selv saa mange Gange. Og før i Tiden har du sikkert baaret over med hende mange Gange, naar hun blev lidt ilter. Det med at tage bort kunne I jo ikke rigtig blive enige om, der synes jeg jo nok, du kunde fulgt med
lidt oftere, for det er nu ikke saa morsomt at komme alene afsted. Men det gjorde du jo ogsaa, efter at I kom til Byen.
Naa, jeg tror, det nærmer sig min Sengetid, maaske skriver jeg et Par Ord i Morgen, naar Anker kommer hjem.
Mandag Ja, saa er Manden hjemme igen i god Behold.
Der havde været 7 af hans Aargang, men en Del andre kendte han jo ogsaa. Han havde Hilsen fra Asta Skovgaard (Bøgeskov) hun fulgtes med en Søster, mente han. Det havde nu været meget morsomt. Vi har modne Kirsebær for Tiden, det er vel mere end I kan prale af. Og Jordbærrene begynder saa smaat. I Aar skal der jo være et mægtigt Dyrskue paa Bornholm, det maa Ellen vel næsten kunne komme med til, det vil sikkert more hende.
Vore Kyllinger vejer godt 1 kg nu slagtet, saa vi skal vel til at sælge dem, ja, de er vel ikke ens allesammen.
Saa vil jeg slutte denne min lange Skrivelse med de bedste Hilsner til dig og Faster K. og skriv snart igen. Hils de forskellige, naar du ringer til dem.
Hilsen fra os alle.
Gudrun
 

  11.8.1951
Karoline Dam til Hans Dam Frandsen

Postkort
Hans Frandsen Adr. Hr. A. Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Stengade Aakirkeby d. 11.8.51

Tillykke paa Fødselsdagen! Og alt godt i det nye Aar. Vil du hilse Morfar og sige Tak for Brevet i Gaar? Og ønske ham : ”God Bedring med Benet”! I Dag har jeg faa et Kort fra Moster Inger, hun skrev at de kom nok ikke hjem før Mandag Aften. I Gaar var det meget Blæst og Regnbyger, men i Dag er det Solskin. det er godt.
Hilsen til Jer alle fra os to.
Faster Karoline.

 
  17.9.1951
Andreas Dam til Gudrun Dam

Møllevej 17-9-1951

Kære Gudrun og Jer alle
Tak for de Dage og Maaneder jeg var paa Skolegaarden det blev jo et langt Besøg som Børnene sagde da de flyttede til Hullegaard. Ja vi kom jo godt og planmæssigt hjem i Gaar vi kom i god Tid ud paa Landevejen og der var ogsaa lidt Ventetid i Roskilde og en Bumle til København men de kører jo stærkt alle. Vi fik en Bil til Damperen for vi ventede jo Jørgensens som ogsaa kom saa drak vi Kaffe sammen paa Skibet og vinkede til Afsked saa længe vi kunde se hinanden, det var det sidste af Sjælland. Saa gik vi hver til sit Helga og Holger ned i Bunden til 19 Kr. og jeg i Toppen til 16 Kr altsaa Rygesalonen, det blæste noget ind paa mig fra fra Ventilatoren det hjalp noget at jeg trak Pelshuen paa men da der ogsaa var kneben Plads mellem to Damer, jeg fik et Stykke af Vægsofaen og en Lænestol til Benene, jeg flyttede altsaa. Man anmodes om at trække Skoene af naar man lægger Benene op, men der laa en med Skoene paa og der kom ogsaa en Tjener som vilde have dem af men han kunde ikke faa Passageren vaagen og opgav det, jeg beholdt ogsaa Skoene paa men jeg fik et No af Politiken af Jørgensen det lagde jeg under Skoene, Skibet vippede ikke mere end at Askebægeret kunde staa stille paa Bordet men dog saa meget at jeg maatte holde mig godt naar jeg gik en Tur. Helga syntes jeg kunde køre med til Hullegaard med det samme, men det gjorde jeg heldigvis ikke for Søster Karoline havde gjort Forberedelser, hun havde talt med Troels og faaet Besked om naar vi kom og hun havde gjort Huset rent og købt ind, hun havde og Blomsterne fine i Vinduerne en pragtfuld [?Karis?]. Saa foreslog hun at invitere Inger og Johannes fra Værmelandsgaard paa Eftermiddags Kaffe og de kom ogsaa og havde saa mange Billeder med fra Sverrigsturen. Inger havde jo ogsaa købt et lille Ur i Sverrig. De har jo haft saa meget Sommer her paa Øen, megen varme nu i September og de har jo faaet godt høstet naar de ikke har skyndt sig for meget. Nu er det maaske Slut med Sommeren, for nu har vi Blæst og Byger. Storm har de dog haft en Gang min Vindrue er ved at falde ned. I skal ikke bryde Jer om at faa dem saa høje for de gror mest i Toppen og saa bliver denne for tung. Tak til Ellen for hendes Værelse, der var lidt mere livligt man kunde bedre høre Malkemaskinen.
Hilsen og Tak til Jer alle især Hans
Morfar

 
  20.9.1951
Gudrun Dam til Andreas Dam

Kuvert:

Hr. Andreas Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden 20-9-51

Kære Morfar!
Jeg kommer vel ogsaa til at oppe mig lidt, siden du var saa hurtig. Ja, Tak for Brevet, det var jo godt du kom godt hjem, og at der var nogen, der ventede paa dig og havde Huset i Orden. Nu skal du vel saa til at grave Kartofler op. Jeg læste Brevet højt, og da jeg kom til det her ”især en Hilsen til Hans” sagde Hans glad forbavset ”Hans, er det mig” Vi havde saamænd Doktor til ham i Gaar, for han havde ondt i Knæet og kunne ikke støtte paa Benet, det kom om Natten, han græd flere Gange over det. Doktoren kunne ikke sige, hvad det var, men han fik varmt Omslag paa i Nat. I Dag har der ikke været noget i Vejen, han har sprunget rundt som sædvanlig. Jeg har vasket en mægtig Storvask i Dag og Vejret var jo saa fint, men saa pludselig i Eftm. kom der en stor Byge, men jeg fik da en hel Del tørt. I Morgen skal vi have Høstgilde, saa skulde du jo have været her. Kontrollen og hans Kone kommer og saa maaske Sofie og Mogens Kock Hansen. Henry har jo ikke Tid, han passer stadig sin Tysker, og de andre derude bryder sig ikke om det. Den lille Dreng har det bedre nu, siges der.
Den Gris, som var syg, overraskede os med at komme sig igen, det var da godt, vi ikke fór hen og slagtede den. Anker har travlt med at pløje til Hvede i disse Dage i Gaar Eftm. var han altsaa i Holbæk til noget Tyremøde. Det Kvas, der var tilbage, har jeg baaret ind en Dag, det blæste saadan, det var blevet dejlig tørt, nu skal jeg bare have hugget Resten. Er Skrædder Madsens kommet hjem eller hvordan? Vi savner Eftm. Kaffen; i Dag drak vi altsaa, fordi vi vaskede Storvask. Det er ved at være koldt og efteraarsagtigt, men det har det jo været længe, vi kan jo ikke fyre, før Smeden kommer og ser paa Kakkelovnen og det har han stadig ikke Tid til. Havde vi skullet have Centralvarme, saa havde han haft Tid for længe siden. Vi tænder den elektiske, det hjælper jo, naar man opholder sig i nærheden af den. Nu maa du passe paa at fyre saa du ikke sidder og fryser om Aftenerne.
Ellers noget særligt er der jo ikke siden sidst, saa jeg vil slutte med de bedste Hilsner fra os alle her og Tak fordi du kom og blev her saa længe. Hilsen til jer begge.
Gudrun

 
  21.11.1951
Gudrun Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andreas Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden Onsdag 21-11-51

Kære Morfar!
Jeg skulle jo til at faa skrevet lidt til dig, for i Morgen er det jo Mormors Fødselsdag, hun havde vel blevet 76, hvis hun havde levet. Ja, det er mange, mange Aar siden, jeg var med til Mors Fødselsdag, det var saadan en kedelig Tid at rejse hjem paa, saa ville man jo heller vente til Jul - eller til din Fødselsdag. Og til Mors 70 Aars Dag kunde vi jo ikke komme, det var den Gang, vi fik den 1ste lille Hans d. 12 Novbr. Det gaar ikke godt med Henrys lille Dreng, han er vist ikke helt normal, der er Tale om, at han skal ind paa Militærhospitalet og operéres, det staar han maaske ikke igennem, men maaske er det ogsaa det bedste. Endnu savner de ham jo ikke saa meget, naar de aldrig har haft ham hjemme, selv om det naturligvis vil være en Sorg for Anna. Hvis han lever og ikke bliver rigtig rask, kan det blive meget strengere. Sikken et mørkt og kedelig Vejr i Dag med Regn og blæst. Det gaar ellers godt med at pløje, Anker er færdig med det store Stykke ude bagved og er begyndt paa det ved Vejen, altsaa Roestykkerne. Til Møjet skal vi nok have Traktor, ellers faar Anker vel hold igen. Eilev paa Lindesk. har skaffet en stor én, som spreder det paa faa Min., og han vil køre rundt med den.
Vi mangler stadig en Del at grave i Haverne, Mandag og Tirsdag tager Vævningen jo en Del af vor Tid, vi skal jo ogsaa passe at fyre i Salen, lave Kaffe til dem o. s. v. Saa har vi jo ogsaa Fordelen ved at kunne gaa ud og væve lidt, naar det passer os.
I Gaar sad Hans saa stille inde i Stuen, jeg kiggede ind og spurgte, hvad han tænkte paa. ”Jeg tænker ikke, jeg er bare saa svedt”, sagde han. Han havde fundet min Syæske, og sad og syede af alle kræfter paa en gammel Ble. Og det var anstrengende at faa Naalen trædt, selv om det var en Stoppenaal.
Paa Mandag fylder Aksel Frandsen 60, saa skal vi vel derover.
I Eftm, skal jeg til Gymnastik, for der er altid saa meget, man skal. Hvis der kommer nogen og ser til dig i Morgen, og det gør der jo nok, saa maa du hilse dem fra mig. Ellen skal til Klassefest i Aften, hun kom hjem forleden og havde faaet Ug i Stil, og det var der ellers aldrig nogen, der fik, saa hun var jo stolt over det. Det blev ikke noget langt Brev, men det er jo heller ikke min Tur.
Kærlig Hilsen fra os alle.
Gudrun.

 
  9.12.1951
Gudrun Dam til Andreas Dam

Skolegaarden 9-12-51

Kære Morfar!
Jeg begyndte paa et Brev i Gaar, men det blev rigtignok en meget lille Begyndelse, saa var der noget, vi skulle høre i Radioen, og saa blev det Sengetid imens. I Dag har vi haft en meget travl Dag her. Vi har haft Traktor med 2 Mænd til at køre Møj ud, desuden har vi haft Vævning, og saa har Olga været her og syet en Trøje til Henning, saa her er sket noget. I Morgen kommer de igen og kører det sidste ud og saa er vi færdige med det. Saa mangler vi bare at faa det pløjet ned, men det vil nok kun tage et Par Dage med vore raske Heste. Han er færdig med at pløje alt det øvrige, nu mangler vi bare at faa jordet Roekulen, saa er vi færdig med det udendørs for i Aar. Haverne er gravet og i Orden. Paa Onsdag skal vi vaske Storvask og paa Torsdag slagte Gris, vi har heller slet ikke begyndt paa nogen Juleforberedelser endnu.
Jeg har tænkt at sende din Julepakke lidt tidlig i Aar, for den kommer nok til at bestaa af Slagtemad, saa tænkte jeg at lægge lidt i til Faster Karoline ogsaa i Anledning af Fødselsdagen, de plejer vel ikke at slagte Gris. I kan jo nok blive enige om at dele det, nu ved jeg ikke rigtig, hvad det bliver, men I lever vel mest af den samme Gryde alligevel.
I hører vel at Klovesygen breder sig ogsaa paa Sjælland. Vi har været heldige og har faaet vaccineret, men det er der jo ikke saa mange, der har. Paa Lindeskovgd. har de faaet den og paa Skovlygd., her i Osager har ingen det endnu. Er den ikke naaet til Bornh. endnu? Jens Andersen er blevet kørt ned af en Bil omtrent samme Sted som du, men det var værre med ham, for han fik brækket sit ene Ben, aabent Brud tilligemed, men tog ellers ingen Skade. Nu ligger han paa Sygehuset, men har det vist ellers ret godt. Jeg troede jo, at dit Ben var i orden forlængst, men det kan du maaske tværtimod faa megen glæde af endnu. Henrys den lille Dreng er kommet ind paa Militærhospitalet og skal opereres i denne Uge, maaske kan han saa blive rask, det kan de ikke sige noget om, maaske staar han det ikke igennem, men det er de vist ogsaa forberedt paa. Ellen ligger i Sengen med Feber i Dag, hun var i Købhn. hele Dagen i Gaar, det har hun nok ikke kunnet taale. Nu er der ikke mere Plads, mere en anden Gang. Vi sender din Pakke Fredag ell. Lørdag, saa faar du den vel først i Ugen.
Ellen har været til Terminsprøve og faaet ug i engelsk Stil, og det maa jo være meget fint, for Læreren havde aldrig givet den Karakter før i Realklassen for engelsk Stil. Ogsaa ug i Matematik, men det faar hun jo altid saa det er en selvfølge.
De bedste Hilsner fra os alle her

 
  15.12.1951
Gudrun Dam til Andreas Dam

Skolegaarden d. 15-12-51

Kære Morfar!
Ja, saa har vi altsaa faaet slagtet Grisen og jeg sender saa en Pakke og haaber, den naar velbeholden derover inden alt for længe. Juletravlheden er vel ikke paa det værste endnu. Det skulle jo ogsaa være til Faster K., hvem der saa skal opbevare det, maa I selv om. Flæskestegen er lidt fed, men I spiser vel det meste koldt. Medisterpølsen er bare ment som en Smagsprøve, den er kogt lidt, for at Farsen ikke skulde løbe ud, men skal nok koges lidt mere. Blodpølse og Sylte faar I vel andre Steder fra i denne Tid, men Flæsket kan jo opbevares et Stykke Tid.
Her staar det jo nu i Juletravlhedens Tegn, i Dag har Far og Henning været i Skoven efter Gran og vi har travlt med at faa de sidste Julegaver færdige. Det er maaske mærkeligt at sende Pakken til dig, naar Fødselaren bor i Stengade, men hun bliver nok ikke fornærmet alligevel. Jeg skal nok skrive specielt til hende. Jeg har ogsaa en lille Julegave til hende, men den sidder paa Væven endnu.
Nu er vi færdige med at pløje og mangler saa kun at ordne Roekulerne. Viggo Frandsen har faaet Klovesyge i Gaar.
Jeg maa slutte, Pakken skal afsted, vi skriver til dig til Jul og sender det til Hullegaard. Jeg skulle sige fra Hans, at han ønskede sig en lille Kalender, saadan en, til at rive af hver Dag.
Kærlig Hilsen fra os alle.
Gudrun.

 
  20.12.1951
Inger Dam til Skolegården

Torsdag Efterm. [20.12.1951]

Kære allesammen
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig Jul!
Det er længe siden vi har hørt noget fra hinanden, men hvordan I har det hører vi jo gerne fra Far, hvis han ellers kan finde Brevene. I har ingen Mund og Klovesyge derhenne siger han, her er nogle Tilfælde spredt over hele Øen, dog ingen i den nærmeste Omegn, ca. et halvt hndrede ialt. Dyrlægen mener at mellem Jul og Nytaar faar vi vaccineret, saa er det om vi kan holde den gaaende saa længe. Svin har vi næsten ingen af for det sammens Skyld, forleden solgte vi en Kvie som ikke vilde blive med Kalv - og fik 1300 Kr.
Vi fejrede Kobberbryllup d. 13 ds. vi mente ikke der var ret mange der vidste det, vi inviterede bare nogle til Haregilde af dem som havde gaaet paa Jagt og lidt flere, men sikke begavede vi blev 5 Blomster 1 stor fligbladet Philodendron som jeg har ønsket længe, 1 stor Figur af en Dreng, der spiller, 1 rigtig Kobberkrus med en hjemmelavet Sang i, 1 fin Plastikdug, 1 flot Honningkage og 1u hjemmelavet Chokolade fra Rathmanns, nu er de jo flyttet til Honningbageriet, 1 Glas Honnning fik vi forresten ogsaa. Vi synes nu selv og de andre ogsaa at det var meget morsomt med høj Stemning vi dansede i Havestuen, I kender efterhaanden ikke saa mange af vores Omgangskreds længer, men Axels og Charless og Ankers var da med.
Jeg havde lavet Bordkort med udklippede Initialer i 5 Slags smaatærnet Stof, det skal jo ikke være ens altid og Fru Anker fremsagde en Prolog med alle Begyndelsesbogstaver med B. jeg kan sende et Exemplar engang naar jeg faar et, hvis I faar Brug for en lignende Ide, jeg havde lavet en til Mogens engang, han skulde ind som Soldat saa holdt vi Afskedsgilde for ham, den begyndte saadan: Mageløse, Mageløse Mogens modtag min meget middelmaadige Monolog! o. s. v. Johannes er ved at pakke Julepakke til Jylland, derfor er jeg lidt desorienteret, jeg faar nok fordybe mig lidt mere i et Brev en anden Gang. Ellens Julegave er altsaa beregnet til at have Badetøj i og event Haandklæde naar man gaar til Frisør, jeg kender en, som havde faaet en til Jul i Fjor og som var saa glad for den. Far har sagt at I har saa mange Nødder i Aar vi har slet ingen heller ingen Valnødder, saa jeg havde ellers bestemt at skrive til jer at jeg ønskede nogle til Jul.
Faster Karoline blev vel nok fejret, med Gratulanter fra Kl 8 allerede, og Masser af Blomster og Bøger og alle andre Ting 1 Svedsketærte og 1 And 2 Frottehaandklæder, jeg havde syet et Forklæde og Far forærede hende Tøj til en Kjole af Gredana sort og hvidt, jeg havde udset den, jeg synes den var saa nydelig. Jeg fortsætter en anden Gang nu er der ikke Tid til mere, jeg har været til Fødselsdag de to sidste Dage og er ved at være bagefter.
De bedste Hilsner til jer alle fem.
fra Joh. og Inger
og undskyld Sjuskeriet

 
  21.12.1951
Karen- og Kristian Pihl til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort, poststempel: 21.12.51:

Hr. og Fru
Anker Frandsen
Skolegaard
Ousted
pr. Lejre

Østerlars Julen 1951
En venlig Hilsen til Jul med Ønsket om alt godt for Jer og Jeres Børn. Eders gamle
Karen og Kr. Pihl

 
  22.12.1951
Rigmor Pihl og Aksel? til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort, poststempel 22.12.51:

Hr. og Fru Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre
Sjælland

Balka, Jul 1951
Kære Alle! En rigtig god Jul og ligesaa Nytaar ønskes hele Familien! I har det vel godt - kommer I ikke en lille Smut Nytaarsaften igen i Aar. Der sidder lidt af Skrubtudsen paa Loftet endnu fra sidste Aar. Mange Hilsner fra os alle her. Aksel og Rigmor
 

  22.12.1951
Ejnar Andreasen og Thora Lund til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort, poststempel: 22.12.51:

Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Julen 1951

Gode Venner. I og Børnene ønskes en rigtig god Jul og et godt Nytaar. Else er nu i Rønne saa i Aar har hun lettere ved at komme hjem. Haaber at I ogsaa er fri for Mund- og Klovesygen, det er da særlig trist at faa det i Juletiden. De kærligste Hilsner fra os alle her.
Ejnar og Thora

 
  22.12.1951
Emilie Nielsen til Gudrun Dam

Julekort, poststempel 22.12.51:

Fru Gudrun Frandsen
”Skolegaarden”
Ousager
pr Lejre

Julen 1951

Kære Gudrun
Vi ønsker dig og dine en glædelig Jul og godt Nytaar med Hilsen fra os alle.
Emilie

 
  23.12.1951
Eli? og Karen? til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort, poststempel: 23.12.51:

Hr.
Anker Frandsen
Ousager
pr. Lejre

Julen 1951

Kære Gudrun og Anker!
En rigtig glædelig Jul samt et godt Nytaar ønskes i alle. Haaber i har det godt og er raske. Vi kommer ikke til Osted i Julen, vi faar min Moster paa Besøg. Venlig Hilsen
Eli og Karen

 
  23.12.1951
Ingeborg Andreasen og Ellen Andreasen til Skolegården

Julekort, poststempel: 23.12.51:

Familien Frandsen
Skolegaarden
Osager
Pr Osted [rettet af postvæsenet til Lejre]
Sjælland

Julen 1951

I ønskes alle en glædelig Jul og et godt Nytaar som vi tænker maa bringe lidt rolige Forhold i Verden. Vi har i Grunden en lidt daarlig Samvittighed, for vi har ikke gaaet ret meget ind og talt med Onkel Andreas, vi haaber vi faar lidt bedre Tid efter Jul. Vi synes ikke vi kan magte saa meget som før. Haaber I er raske.
De bedste Hilsner fra Ingeb. og Ellen

 
  24.12.1951
Anton- og Karin Hansen til Gudrun Dam

Julekort:

Kære Fru Frandsen
En glædelig Jul og et godt Heldbringende Nytaar sendes Dem Deres Mand + søde Børn fra Deres
Anton Hasen Karin Hansen
Ringergaarden
Mange ”Tak” for Aaret der svandt

 
  29.12.1951
Gudrun Dam til Andreas Dam

Skolegaarden 29-12-51

Kære Morfar!
Jeg har lige lagt Hans i Seng, og jeg skulle hilse fra ham og sige Tak for Kalenderen, det kan godt være, han selv skriver i Morgen, men det er ikke sikkert, han faar Tid.
Kalenderen var han i hvert Fald glad for, han har selv slaaet Søm i og hængt den op, det er bare værst, at der er saa længe til at man kan rive af, han har begyndt, men det har han klistret fast igen. Han fik noget Værktøj af Else, saa sagde jeg ”Nu maa du altsaa ikke save i Stolene”, ”Hvad skal jeg saa save i” kom det rask igen. I Dag sagde Ellen, ”Mor, jeg ønsker mig altsaa en Ring” ”En Forlovelsesring” udbrød Hans ivrigt.
Ja, vi andre siger jo altsaa ogsaa Tak for Gaverne og hils Faster K. og sig Tak for Julehæftet. Der var saa mange Pakker i Aar, for Søster Kure havde sendt noget ud til Drengene og Claus's Familie havde ogsaa sendt noget og Else havde været meget flot, Ellen fik et Par Neylon Strømper af hende og Henning en fin Dolk, saa det var næsten alt for meget. Vi har været temmelig udsvævende nu i Julen. Juledag var vi først i Kirke og saa henad Aften var vi inviteret ud hos Henrys hele Familien, der var ikke andre end os, vi havde en hyggelig Aften derude. 2. Juledag var vi jo som sædvanlig oppe og danse om Fredes Juletræ, hele Familien var der paa nær Viggos, som jo ikke kan gaa paa Grund af Klovesygen. Jeg havde ellers lidt Roskildesyge i de Dage, men ikke mere end jeg kunne tage bort, jeg var bare ikke sulten. 3. Juledag var vi hjemme undtagen Ellen og Else, som var til Julebal og i Gaar var vi jo til Børnenes Juletræ. I Aften er Ellen og Bodil oppe og besøge Ingrid, det har de ikke været endnu siden hun kom der, saa nu kunne det ikke opsættes længer. Nytaarsaften er vi inviteret ind paa Orupgaarden, Anker har købt Raketter og Sager, som vi skal forlyste dem med. Saa kan det jo ellers godt være, det snart er vores Tur til at holde et lille Gilde, men det bliver jo altsaa ikke, før vi kommer ind i det nye Aar. Nu haaber jeg da ikke, dit Ben er altfor stridigt, saa du hverken kan det ene eller det andet i Julen. Hvis du er paa Hullegaard, kan Helga vel hjælpe dig at passe det. Ja, det kan Faster K. selvfølgelig ogsaa, hun har nok prøvet lidt af hvert. Nu vil du vel ikke søge Doktor igen, naar det ikke hjælper bedre?
II
Ja, saa blev det Søndag Eftm. I Formd var vi i Kirke, og nu sidder jeg her og skriver igen. Har du faaet Rotter i Kælderen, det var ikke saa godt, det er da værre end at have dem i Hønsehuset. Var det saa ikke bedre, du flyttede hjemmefra et Par Maaneder, saa kan det være, de blev ked af at være der. Saadan om Vinteren synes jeg, det maatte være hyggeligere for dig at være paa Hullegaard, der er vel nok varmt og godt, og de vil jo hellere end gerne have dig. Hvis I binder Bøger ind, har jeg nogen, jeg meget gerne vil have bundet ind. Du kunne have nødig at lære os det, naar du er her, men der skal maaske saa mange Remedier til, for ellers maatte det da være noget for Anker, han er saa Fingernem, for slet ikke at tale om Ellen, men hun har vel ikke Tid. Det maa vi tænke paa næste Gang du kommer.
Ellen har travlt med at sy sig en fin Bluse i Julen, hun har Anlæg for det, hvis hun fik lært lidt, kunne hun sikkert tjene sit Brød som Syerske, Damefrisørinde tror jeg ogsaa ligger for hende, hun elsker at frisere Folk og klipper altid sig selv. Nu er hun ogsaa begyndt at klippe Hans saa sparer vi den Tur til Osted.
Nu er det efterhaanden blevet Mandag Eftm. og snart er det Nytaarsaften. Jeg kommer vel til at skynde mig og gøre mig færdig, for Posten kommer nok snart. Kommer du til Onkel Chr. Fødselsdag, maa du hilse fra os og sige Tak for sidste Aar, ja, du maa ogsaa hilse Markus til hans Fødselsdag. Jeg saa i ”Jul paa Bornh.” at Adolf Dam paa Ladegaard er død, han var jo ingen gammel Mand. Hører I nogensinde fra Lorenzens?
Det er nu en Skam, du ikke kan komme og se vores Julestue, vi har Nisser og Gran over alle Døre og Billeder og Snelandskab paa Klaveret. Det er sandt, hvis du har nogen Richs Billeder eller kender nogen, der har, er vi stærkt interesserede her, for baade Henning og Hans har faaet Askepot Al­bum, kan du skaffe nogen, bliver her stor Glæde.
Naa, jeg maa slutte med mange gode Ønsker for det nye Aar og med Tak for det gamle og god bedring med Benet.
Kærlig Hilsen fra os alle her.
Gudrun.

 
  13.1.1952
Gudrun Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andreas Dam
Hullegaard
pr. Østerlars
Bornholm

Skolegaarden Søndag [13.1.1952]

Kære Morfar!
Tak for dit lange Brev, nu maa jeg skynde mig at faa skrevet igen, for vi fik jo en Regning fra Doktoren forleden Dag, og du er vel i en eller anden Sygekasse, for ellers kunne vi jo betale Regningen og saa altid ordne det ved Lejlighed. Doktoren skal jo betales enten Behandlingen hjælper eller ej. Jeg regner med, at du stadig er paa Hullegaard, det vil jeg da haabe, for komme tilbage til det iskolde Hus nu synes jeg ikke er hyggeligt, saa blev du da nok rigtig godt forkølet. Vi glæder os til at lære at binde Bøger ind, jeg kommer i Tanker om, at Erna jo Redskaber til det, dem kan vi vel laane, hun bruger dem aldrig alligevel. Men vi havde jo haft bedre Tid til det nu i Vinter. Anker fælder et Par Træer hist og her, for det bliver vist smaat med Brændet til Sommer, vi kan vist kun faa 2 rm. hver. Vi maa se at faa godt med Kvas. Den sidste Tid har jo absolut staaet i Kap. Karlsens Tegn. Forleden Aften jeg kom sent hjem og troede, de alle var gaaet til Ro, stod de og var ved at kravle ind i Radioen allesammen dog undtagen Hans. Men han er ellers ogsaa rigtig med. I Dag hørte jeg nogle Bump inde i Stuen, saa var det Hans, der med en Gummiring om Livet var ved at springe ned fra en Stol og bagefter svømmede han rundt i det oprørte Hav nede paa Gulvet. Han fortalte begejstret, at han var Kaptejn Karlsen. Og Henning klippede Billeder ud af Avisen og vil klistre dem i en Bog.
Det er jo Udsalgenes Tid, jeg skal nu ikke afsted, vi maa betale alle vore penge i Skat, jeg synes ærlig talt, det er lidt haardt, bare i bunden Opsparing skal vi betle 350 Kr. 2 Gange ad, saadan en Mand som Helge Fr. maa nøjes med 250 i det hele, Litrup betaler 600 og Joh. Fr. 700 ligesom os. Og bare i Statsskat skal vi af med 550 pr. Kvartal og Kommunesk. 400, jeg beklagede mig ogsaa til Jørg. Jørg. i Gaar, han syntes nu ogsaa, det var lovlig meget for os at være. Johannes f.eks. betaler jo ikke nær saa meget i Skat, men har sikkert meget større Indtægter, i det mindste bruger Katrine mindst 3 Gange saa meget i sit Hus som mig. Men han forstaar altsaa at snyde Skattevæsenet og der er ingen, der kan gøre ham noget, saa paastaar Katrine endda, han er pinlig nøjagtig.
Kommunesekretæren sagde ogsaa, vi havde et fint Regnskab, bare alle havde det, men det høster man jo ingen Fordel af.
II
Jeg fik Brev fra vores Elise forleden Dag, hun har det nu lidt haardt. Hendes Mand ligger paa Hospitalet med Bronchitis og stærkt udvidede Lunger, bliver vel aldrig arbejdsdygtig mere. Saa de maa leve af, hvad Elise kan tjene, og hun har 2 smaa børn at forsørge, de bor i hendes Mors Lejlighed og er fælles om én Stue. Moderen er meget irritabel og kan ikke udstaa Elises Mand. De vil jo saa gerne have en Lejlighed for sig selv, men det er næsten umuligt at faa, desuden har de vel ikke Raad til det som Forholdene er nu. Jeg sender det Tøj ind til hende, som Hans er vokset fra, hun skrev, jeg kunne tro, det var en stor Hjælp for hende. Det forslaar selvfølgelig ikke meget, hvis hun boede lidt nærmere kunne man bedre give hende en Haandsrækning, nu er det jo saa lidt, man kan gøre.
Hvordan synes Kirsten om at være hjemme igen mon? Der er vel adskillige Ting, som skal reformeres paa den gamle Hullegard, Maaltiderne indtages paa Klokkeslet o. s. v. Jeg har vævet en Løber til Helga, men den sidder paa Væven endnu, jeg er spændt paa at se den, naar den kommer af. Anna V. spørger, hvordan den Jumber, som Ingrid fik, skal vaskes. Ganske som man ellers vasker Uldtøj, den er vævet af alm. Strikkegarn, jeg plejer jo altid at skylle i lunkent Eddikevand, men det gør hun da nok ogsaa. Jeg skulle bare skrive det til dig, saa skulle du ringe til hende, saa maa du med det samme hilse og sige Tak for Brevet. Hun nævnede ikke et Ord om deres nye Køkken i Kælderen, men det er maaske saa gammelt, saa det ikke er en Omtale værd. Ellen er nede hos Dagny og Thorkild sammen med Bodil og Ingrid, det var jo saadan et fint Vejr i Dag, saa hun vilde saa gerne ud paa en Cykletur. Saa foreslog jeg, de kørte derned, for Dagny lovede mig en gammel sort Kjole. Jeg har nemlig ikke brugt min sorte ret meget, for jeg synes, den er for snæver, saa i Gaar var vi oppe hos Svends, saa sagde jeg for Spøg, der er vel ingen, der har en sort Kjole til overs. Jo, det havde Dagny da, og hun vilde endda være glad for at blive af med den, hun kunne ikke lide at se den hænge i Skabet, naar hun alligevel ikke kunne bruge den. Nu vil jeg haabe, jeg kan faa en pæn Kjole ud af det, Thorkild fylder 50 d. 27 ds. saa kunne jeg jo passende have den paa. Hvis ikke jeg finder paa at rejse hjem og præsentere den til din Fødselsdag, men der er jo saa langt, og det koster jo ogsaa noget, naar man ingen Penge har. Nu kom Ellen, saa maa jeg have set paa Kjolen.
III
Nu er det blevet Mandag og vi koger gule Ærter, det lugter dejligt ude fra Køkkenet, Søster kommer jo og spiser til Middag, og hun kan saa godt lide saadan noget, men laver det ikke hjemme, da hendes Mand har Sukkersyge. Det har sneet noget i Nat, nu er det vist nærmest Regnvejr, det var grimt i Morges, da Børnene skulle i Skole, men de havde nok Rygvind og Ellen laante mine Støvletter, saa bliver hun da ikke kold om Fødderne. Vore Piger havde Lagkagegilde i Lørdags, da vi var borte, da vi kom hjem sad her 3 unge Par og spillede Krabøvs for fuld Kraft, og de havde nu moret sig saa godt hele Aftenen. De er jo i den Alder nu, hvor de har Lyst til at komme ud og more sig, her i Osted har vi Efterskolen, hvor det hele foregaar og hvor det altid gaar pænt til, der er Gymnastik, Folkedans aabent Hus m. m.. Ellen ville ellers ogsaa gerne gaa til Tegning paa Centralskolen, men naar hun ogsaa gaar til Spil bliver det nok for meget. Det var maaske en god Ide at bytte med Bogbinder og Vævearbejde, vi kan jo hver især betale Materialerne. Arbejdet maa vi betragte som en Fornøjelse, det er det da ogsaa for mit Vedkommende i hvert Fald. Jeg har meget Haandarbejde til i Vinter, det er jo ikke sikkert, jeg naar det hele. Jeg har begyndt paa 3 Puder, én med russisk Dragværk (det lyder fornemt ikke) en med Korssting og en med Kulørt Broderi paa Lærred. Saa er jeg i Gang med en lille Løber med Platværk og har bestilt et Pudebetræk med Dragværk, desuden regner jeg med at faa strikket og vævet en Masse, foruden at gaa til Kjolesyning i sidste Halvdel af Februar. Som I ser, sætter jeg mig store Maal. Det interesserer maske ikke dig saa meget, Far, men da jeg regner med, at de andre ogsaa læser Brevet, skal der jo ogsaa være noget for dem. Anna V. synes jo absolut, du skal sælge Huset, det synes jeg nu ikke, og det nyttede vel heller ikke noget om vi synes det, for du er jo temlig stædig, men jeg synes, du skal blive paa Hullegaard, saa længe det er koldt og til Sommer kommer du jo herover.
Naa, jeg har ikke Tid mere, det er snart Middag I faar allesammen de bedste Hilsner fra os her og saa haaber jeg, det Ben snart vil skikke sig lidt manerligt. Det gaar godt med Jens And., men han skal være paa Sygehuset noget endnu.
Gudrun.
Hans var meget stolt af det Brev, han fik.

 
  26.1.1952
Gudrun Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andreas Dam
Hullegaard
Østerlars St.
Bornholm

Skolegaarden 26.-1.-52

Kære Morfar!
Jeg glemte helt, jeg skulde have skrevet til dig i Aftes, nu har jeg ikke saa god Tid, saa det bliver nok ikke saa meget, men det er jo heller ikke længe siden, jeg sidst skrev. Hvis I havde inviteret meget kraftigt, var jeg maaske kommet, det er jo fint Vejr at rejse i i disse Dage, men jeg vil nu lige saa gerne vente lidt, saa maa vi se, om der viser sig en Lejlighed. Det er dejlig stille Vintervejr, men Føret er glat, jeg gik til Osted forleden Aften og det gik meget godt om end langsomt, men i 2 Dage efter kunne jeg næsten ikke gaa paa mit ene Ben. Nu er det dog i Orden igen. Jeg maa have spændt Musklerne for meget. Nu efter Jul gaar vi ellers til Møde hver Fredag Eftm. og hører om mange forskellige Ting. En Gang var Emnet ”Afslapning” det var nu mest til at more sig over, i Gaar var det ”Plej dit Sind”, og det kan naturligvis nok være nødvendigt. Man maa altsaa ikke gaa rundt og være sur og gnaven og lade det gaa ud over andre o. s. v., det vidste vi jo nok altsaa. Man skal lære at beherske sig selv og sine Tanker (det er maaske det sværeste med Tankerne) for lade være med at gaa og skælde ud kan man jo nok, men helt lade være med at ærgre sig over forskellige Ting og kun tænke godt om andre o. s. v., det bliver vist ikke saa let. Men det er nu helt interessant at være med til disse Møder, der er ogsaa Diskussion bagefter. Strikketøjet og Kaffekoppen har vi med, saa du forstaar, det er helt igennem en god Eftm. Næste Gang hedder Foredraget vist ”Hjemmets Økonomi”. Der kan sikkert blive en stor Diskussion bagefter.
Jeg faar Brev fra Faster Hansine engang imellem, hun er vist meget fornærmet paa Faster K., hun har ”grædet” meget over hende, skriver hun. Det er der da saa vist ingen Grund til. Selv de bedste Mennesker er altsaa udsat for Uvenskab selv blandt deres Søstre men Faster H er jo lidt mærkelig. Faster K. kommer nok ikke tit nok derned - men hun tør vel ikke, for bare Lopper.
Nu er Hans flyttet op i Børneværelset og sove, saa nu har jeg min Seng for mig selv, hvad der er meget rart. Før kravlede han jo op til mig hver eneste Nat, og han fyldte jo efterhaanden godt.
Saa vil jeg slutte med at ønske dig en god Fødselsdag, og at du fremdeles maa være rask og rørig i dit 79sindstyvende Aar. Hilsen til jer alle og skriv snart igen.
Hans har ikke Tid til at skrive denne Gang, det blev kun til ”Kære Morfar”.
Ellen har lige syet sig en rød, ulden Bluse, som klæder hende saa nydeligt, hun er snart helt dygtig som Dameskrædderinde, det ender nok med, at jeg skal have mine Kjoler syet hos hende.
Hils Morfar mange Gange, siger Ellen lige.

 
  30.3.1952
Gudrun Dam til Andreas Dam
 

Kuvert:
Hr. Andreas Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skoleg. 30-3-52.

Kære Morfar!
Hvor er det dog længe siden vi har hørt fra dig, jeg har kigget efter Brev længe - men jeg mente jo, at naar du ikke skrev var det da Tegn paa, at du havde det godt. Nu fik vi Brev fra Inger i Gaar, og hun fortalte, at det gik endda ikke ligefrem straalende med dig, det var jo lidt kedelig at høre. Hun skrev ogsaa, at jeg kunne jo godt komme en lille Tur hjem inden Foraaret rigtig begyndte, og det har jeg saamænd ogsaa tænkt lidt paa, bare en 3-4 Dage, her er jo ikke saa langt endda, det kunne være helt morsomt at prøve en Tur med ”Kongedybet”, det bliver nok nærmest Skærtorsdag og Langfredag, saa kunne jeg jo rejse hjem igen Paaskelørdag, for jeg synes næsten ikke, jeg kan være hjemmefra hele Paasken. Nu kan vi jo se, hvad det bliver til. Du kunne nu godt have sat nogen til at skrive lidt om, hvordan du havde det, jeg troede saamænd, du var paa Hullegaard endnu. Sikke en Vinter vi har hver Dag, vi mente ellers, vi var midt inde i Foraaret, vi kunne godt blevet færdige med at saa den Lørdag, det rigtig begyndte, men Anker syntes, Vejret var for daarligt at gaa derude i. Jeg var ellers helt glad for det til at begynde med, jeg syntes ikke, jeg var nær færdig med mit Vinterarbejde, men nu har jeg faaet nok af al denne Kulde. Det er saa længe siden, jeg skrev sidst, saa jeg kan ikke huske, hvad jeg har fortalt. Paa Tirsdag er det sidste Gang, vi har Vævning og paa Onsdag slutter Gymnastikken, paa Torsdag er der Afslutning paa Børneskolen og i Fredags sluttede vores Haandarbejdskursus. Det er rigtig Afslutningernes Tid. Saa faar vi vel Ro til at være hjemme herefter. Paa Onsdag skal vi Koner have en lille Opvisning og der skal være lidt festligt Samvær. Ellen har travlt med at sy Dukker til vort amerikanske Lotteri og Anker og Bent skal til Roskilde i Morgen og se, om de kan finde en Bog med noget sjov at læse op. Jeg tager nok ogsaa med med Hans, for vi trænger til at komme til Tandlæge, og det er saadan en nem Maade at komme til Roskilde paa. Det er ikke saa godt med Jens Andersen, han er ellers kommet hjem for længe siden med Bandage paa altsaa, men nu forleden skulle han op og have Benet undersøgt og blive deroppe et Par Dage, saa blev han syg og fik Feber medens han var der, det var i Fredags, hvordan han har det nu ved jeg altsaa ikke. Johanne fyldte 65 d. 22 Marts, Jens er jo noget ældre 73 vist.
II
Esters Far fyldte 75 i Fredags, han er vist meget rask og rørig endnu. For Esters Mor har haft saa megen Gigt i sine Hænder, det har taget en Del paa hende. Deres Datter, Doktor Ingrid, som vi siger, du ved nok, hun er Doktor her i Osted. Hun mistede sin Mand for en Maaneds Tid siden, ja, han har jo været syg i mange Aar af Tuberkulose, han var ogsaa opgivet for nogle Aar siden, men da de saa kom herud for at bo, blev han meget raskere en Tid, men det varede desværre ikke ved. De var begge med i Læsekredsen sidste Vinter, han læste for os somme Tider, det ville han saa gerne. De har en Datter paa 7 Aar, Hun har saa meget Hoste og Astma, nu vil Ingrid prøve om det kan hjælpe med at Ophold i Norge. Men hun vil jo bleve meget Ensom, selv om Fredes tager sig meget af hende og hjælper hende paa alle Maader.
Har jeg fortalt at vores Ærespræmie-Kvie har kælvet, Kalven var en Tyrekalv og kunne ikke staa paa det ene Ben, saa den gik til Slagtning, men Kvien arter sig godt og malker nok ca. 45 [pund] med fed Mælk, saa den har ikke skuffet vore Forventninger selv om de var store. Inger skrev jo, at Faster Karoline passede dig saa godt, og du havde dejlig varmt, det trænger du jo ogsaa til, naar du skal sidde stille. Bliver Tiden dig ikke lang eller kan du sidde og sove en Del?
Hvordan mon Onkel Chr. syntes om den Bog, vi forærede ham til hans Fødselsdag i Fjor? Vi har læst den i Læsekredsen i Vinter, og vi var enige om, at den var ualmindelig god.
Jeg har fæstet Else igen til Sommer, saa er vi jo godt hjulpet, hun skal have 175 om Maaneden. Asger Jørgensen har faet en Søn, det er Jørg. Jørg. første Barnebarn. Det gik saa godt, men hen paa Dagen blev Inge meget syg, fik Krampeanfald og svævede mellem Liv og Død, men det gik da, og nu har hun det vist meget godt. Men det var jo en slem Forskrækkelse.
Tirsdag Formd. Jeg fik ikke skrevet færdigt i Gaar, i Dag er det rigtig Julevejr med Sne over det hele. Vi skulle ellers begynde paa Hovedrengøringen, men jeg tror, vi opsætter det lidt. Vi skal have lavet nogle Æblekager, det er jo sidste Dag, vi har Vævning, saa skal Kaffebordet vel være lidt festligt. Jens A. har faaet lidt Lungebetændelse, han havde ligget paa en Baare og frosset, jeg tror ogsaa, det er fornuftigt, du bliver hjemme, Far, der kan du da selv bestemme, naar du vil klæde dig af og paa, og du bliver sikkert passet godt. I kan godt vente mig Skærtorsdag Morgen, skulle der komme noget i Vejen, skal jeg nok ringe til Inger, saa kommer jeg en anden Gang. Hans har skrevet 2 Breve til dig, men de er nok hurtig læst. De bedste Hilsner til jer begge fra os alle her.
Gudrun.

 
  16.4.1952
Gudrun Dam til Andreas Dam

Skolegaarden 16.-4.-52

Kære Morfar!
Ja, saa er vi jo kommet hjem igen i god Behold, jeg naaede da hjem saa tidlig, at jeg fik pudset en Kakkelovn inden Middag. Det var en meget fin Overfart og vi havde en dejlig, rummelig 4 Mands Kahyt med frisk Luft, saa vi sov det meste af Natten. Vi naaede at faa en Kop Kaffe paa Hovedbanegaarden inden vi raskede ad Roskilde til, Ellen kom jo lidt for sent i Skole, men det gjorde ikke noget. Og Anker var i Osted efter mig og kørte med min store Kuffert. Nu er det ikke saa varmt mere, men de havde da haft det lige saa dejligt som os i Paaskedagene. Jeg spurgte Hans, om han havde savnet mig ”Ja, i Dag gjorde jeg” sagde han, men før havde han ikke haft Tid. De havde jo kørt til Herthadalen og rundt omkring i det gode Vejr, de havde bl.a. været paa Dellinge Mølle, den ligger meget idyllisk i nærheden af Ledreborg, der havde de faaet Kaffe og Lagkage og der syntes Hans saa godt om det, at han vil derned paa Sommerferie. Ellen er da saa vaagen, at hun er taget til Fest paa Efterskolen, jeg ved ikke, hvordan hun klarer det i Morgen. Det er jo gaaet saa godt alt medens vi har været borte, saa vi kan godt snart tage en lille Tur igen. Jeg har ogsaa været ude og væve lidt paa min store Dug i Aften. Vi har glemt et Par Ting paa Værmelandsg. men dem haaber jeg, Helga kan tage med, Inger kan jo tage dem med op til dig, for der kommer de vel begge af og til.
I Morgen skal vi nok i Haven inden det bliver alt for tørt. Køerne har ikke været paa Græs endnu, men de skal vel snart. Hans blev meget glad for sin Farvelade og Hennings Bold kan han jo ogsaa have Fornøjelse af og Richs-Billederne gjorde ogsaa Lykke.
Torsdag Formd. Jeg blev søvnig i Aftes og maatte gaa i Seng. I Dag er det dejligt Vejr igen. Vi soler Sengetøj paa gæsteværelset. Hans er nede hos Peder Olsen, de er saa glade for ham, for han fortæller dem saa meget, Henning kan de ikke have saa meget Fornøjelse af paa den Maade, men Aksel og Holger holder saa meget af Henning, for han er saa god til at lege med dem, særlig da de alle var lidt mindre. Nu er Sæden kommet op her. Saa vil jeg slutte med at sige Tak for sidst og haaber, det stadig gaar fremad med dig og hils dem, der kommer og besøger dig særlig Faster Karoline. Jeg fandt et gammelt Brev fra Mormor paa Loftet, hvis du har Lyst at Læse det.
Mange Hilsner fra os alle.
Gudrun.

 
  29.4.1952
Gudrun Dam tl Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andreas Dam
Sygehuset
Aakirkeby
Bornholm

Jeg har maattet laane Brevpapir af Else, derfor det fine billede. [et billede af en pige med en hunde­hvalp]

Skolegaarden 29-4-52

Kære Morfar!
Jeg bestemte ellers, da jeg var hjemme, at jeg skulle være rigtig flittig til at skrive til dig, men det gik jo ikke saa godt. Jeg fik jo saa travlt med at væve, der var saa meget, der skulle være færdigt til den 24., jeg naaede ogsaa det, jeg skulle, men saa gik det ud over det andet. Nu har vi jo haft Besøg af Hullegaards, de var her hele Søndagen, saa havde vi inviteret Jørgensens herud ogsaa, saa vi havde det meget morsomt, Henrys var her til Aftenkaffe, de havde Lyst til at hilse paa Helga og Holger. Helga sagde, at det var ikke allerbedst med dig, det var jo kedeligt, jeg troede endda, du var maaske kommet hjem. Forhaabentlig gaar det bedre nu igen, saa maa du passe bedre paa næste Gang, du skal ud. Naar du slipper ud mente Helga, du kom nok hen til dem, for hun syntes ikke om, at du gik der alene. Faster Karol. kan vel ikke være der hele Tiden. Og Onkel Markus havde det godt, fortalte de, han er maaske kommet hjem allerede. Vi er lidt søvnige, for vi havde stor Afskedsfest i Salen i Nat. Baade Ellen og Henning ligger i Sengen i Dag. Ellen er saa forkølet, Henning er vist rask igen, han har bare været lidt utilpas. Der er gjort et stor Arbejde i Salen denne Gang. Ellen og to andre har tegnet en hel Masse Billeder, saadan en Slags Revu over, hvad der er foregaaet i Vinterens Løb. Der var stor Valfart herud baade Søndag og Mandag for at se disse Tegninger, de var nu ogsaa sjove mange af dem. Det var jo et Held, at Ellen ikke blev syg før efter Festen. Nu er vi snart færdige med Foraarsarbejdet, i Morgen skal vi sætte Kartofler og saa mangler vi et lille Stykke Roer at saa, men nu skal vi vel snart ud at luge dem. Somme Steder er de kommet op, ikke hos os altsaa. Men vi mangler saamænd lidt at tærske, det kan være, vi skulle faa det gjort. Endelig har Katrine naaet sine Ønskers Maal og faaet Bil, Joh. maatte give sig tilsidst under stærkt Pres fra Kone og Børn. Jeg synes, det er lidt haardt, at vi skal betale omtrent dobbelt saa meget i Skat som Holger, Østerlars maa være en billig Kommune at bo i. Ellers er her vist ikke noget særligt, vi har faaet en lille smule Regn, men vil gerne have noget mere. Erna har faaet en daarlig Arm, de mener, der er noget Betændelse i, hun kan næsten ikke røre den, hun skal have Røntgenbehandlinger.
Saa vil jeg slutte med de bedste Hilsner og haaber da, du har det bedre.
Hils Inger, jeg har jo ikke faaet skrevet til dem endnu.
Hilsen fra os alle. Gudrun.

 
  9.5.1952
Gudrun Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andreas Dam
Møllevej
pr. Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden St. Bededag 1952 [9.5.]

Kære Morfar!
Tak for Brevet. Det var rart at høre, at du var kommet hjem i god Behold, at du er lidt træt er vel ikke saa mærkeligt, det er alle vist, naar de har ligget i længere Tid. Jeg synes nu ikke saa godt om, at du gaar der alene, men der er maaske lidt uroligt for dig paa Hullegaard, det mest ideelle var naturligvis hvis Faster Karoline kunne være hos dig hele Tiden, men hun har jo mange andre Pligter.
Nu kom Ellen hjem, hun har været paa Tur med nogle andre Piger, de kørte Kl. 10 og nu er Kl. 5½, de har kørt inde i Skoven, for ellers blæser det jo og er koldt. Den skriftlige eksamen er jo begyndt, foreløbig er det vist som sædvanlig gaaet godt, i Morgen er det Matematikken, det gælder, nej, det er da ikke i Morgen, de har jo Bededagsferie, det er ikke før Mandag naturligvis. Her er saa mange Drenge, der rumsterer i Stuen, saa det kniber med at holde Tankerne samlede. Jeg er saa forkølet, men det er heldigvis kun Snue. Oppe hos Johannes's har de været syge næsten alle, Influenza med lidt i Lungerne og høj Feber, det er godt, der er noget, der hedder Pennicillin. Vi har været til stort Bryllup siden sidst hos vor Nabo Kaj, ham kender du nok. De havde Telt, eller kunde vi jo slet ikke være der. Solveig har jo tjent her det Aar, Hans blev født. Det var meget fornøjeligt med Spil og Dans, god Mad, Vin og Likør til Kaffen. Dog fik ingen for meget. Der er Tale om, at Hennings Klasse skal til Bornholm i Sommer en Uge. Pedersen spurgte, om jeg troede, de kunne overnatte hos mine Søstre, altsaa Helga og Inger, det mente jeg jo nok, men du kan jo spørge dem ad. De har Tæpper med og skal vel saa sove i Laden i Hø eller Halm; lave Ulykker eller Utuskestreger tror jeg ikke, de behøver at være bange for, Pedersen holder nok streng Justits. Pedersen kender jo efterhaanden mange derovre, saa han kan vel nok faa dem indkvarterede.
Folk herovre er saamænd begyndt at luge Roer mange Steder, hvis vi fik lidt Regn, ville der ordentlig komme Gang i Landbruget, Anker har været ude og rense, men de er lidt smaa at luge endnu. Vi har ogsaa lidt andet, der skal gøres først, plukke Sten f. Eks.
Saa, nu er det blevet Lørdag og det har regnet pænt hele Formd., og det ser ud til mer, det var dejligt. Hav det nu godt og hils dem alle og skriv snart igen, hils Helga og sig Tak for Brevet. Kærlig Hilsen fra os alle her.
Gudrun.
 

  31.5.1952
Gudrun Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andreas Dam
Møllevej
Aakirkeby Bornholm

Skolegaarden 31.-5.-52

Kære Morfar!
Det var ellers min Mening, jeg vilde skrevet til dig til Pinse, men nu er det altsaa Pinselørdag-Aften, saa det kan jo ikke naas altsaa. Tak for Brevet, det var rart at høre, at det gaar saa nogenlunde med Helbredet - men det er vel ikke saa behageligt, naar man skal sidde og hvile sig paa en Slange. Her har vi haft noget Regn og megen Kulde de sidste Dage, dog har det været rigtig dejligt i Dag. Med Roerne skrider det godt, men vi mangler da nogle til efter Pinse, men vi er nu ikke saa forjagede i Aar, som vi plejer at være. I Gaar var der 2 Køer der kælvede, og den ene blev syg bagefter, Anker var en Tur i Osted og lette sig for 1200 Kr. paa Kommunekontoret, da han kom hjem ved 9 Tiden laa hun og pustede og stønnede dernede, han ringede jo skyndsomst efter Dyrlægen, som ikke var hjemme, saa det varede en Time, inden han kom. Vi troede næsten, det var blevet for sent, men han naaede da at faa pustet Liv i hende. I Dag kan hun ikke rejse sig, men vi haaber, det kommer, den har det ellers meget godt. 2. Pinsedag tager vi nok en Tur til Kundby, det er saa længe siden, vi har besøgt dem, og Børnene synes jo, der skal ske lidt engang imellem. Det er værst, hvis Koen ikke bliver rask, for saa kan Anker vel ikke komme med. Og Ellen har travlt med at læse, men mener dog, at hun kan tillade sig at tage fri én Dag. I Gaar kom hun hjem med 2 ug er. Det var i Matematik og Geometri, saa hun var jo i den syvende Himmel. Hun har ogsaa faaet ug i Engelsk (du maa komme over og faa nogle flere Timer) desuden har de været oppe i Tysk, mg x, men der mangler jo en hel Del endnu, maaske kan hun kapre et Par ug er mere, hun skulle jo gerne have Udmærkelse i Aar ogsaa. Saa mener hun, hun vil faa overrakt 100 Kr., og det kunne hun jo godt lide.
I Morgen skal Asger Jørgensen have sin Søn i Kirke.
Nu skal vores Præst saamænd rejse til 1. August, han har søgt og faaet Stillingen som Forstander ved Gedved Seminarium, ikke fordi han var ked af at være her, men han maa jo føle mere trang til det andet. Han havde vist heller ikke ventet at faa Stillingen. Men hvad skal vi saa?
3. Juni. Ja, nu er det saa efter Pinse og vi skal i Roerne igen, Hverdagen er begyndt. Pinsevejret kunne jo have været finere, men for os, som ikke skulle paa nogen Udflugt, kunne det jo være godt nok. Ja, vi var altsaa i Kundby i Gaar, men der kunne vi jo være inden Døre, og de havde endda lagt lidt i Kakkelovnen. Vi havde det saa hyggeligt, Asta er jo altid i godt Humør og begge Pigerne var hjemme. Asta har ellers nok at gøre til Hverdag, hun klarer sig helt alene i Sommer, og der er da en temmelig stor Have og Hus. Ingrid vil vist gerne med Ellen til Bornh. en Uges Tid, saa det kan godt være, de kommer lidt før d. 15, Saa Ellen kan faa Tid at køre lidt rundt med hende inden hun skal i Plads. Ellers hvis de hjælpes ad om Formd. kan de nok faa Lov at køre lidt naar de er færdige efter Middag. Ester og Frede skal til Norge en Uges Tid, Esters Søster, Doktoren, er rejst derop til Pinse, saa skal de op og hente hende.
Jeg har en lille Paaskekaktus her i Vinduet, den staar med 65 Blomster, det er et Skud af Mors, jeg tog for 3 Aar siden, I skulle lige se den i al sin Pragt. Den er bare kommet for sent paa det med at blomstre. Nu skal jeg i Roerne ---
Ja, saa er det Aften, dette bliver efterhaanden en hel Dagbog. Koen kom sig, saa Anker kom med i Gaar alligevel, den malker allerede helt godt, siger han. Det havde været kedeligt at miste den, det er en af de bedste.
Pigerne og Anker er til Gymnastik i Aften og Henning har været, han kom hjem og havde væltet med Cyklen og havde faaet nogle Skrammer her og der, saa jeg har maattet balsamere lidt paa ham, han er heldigvis ikke saa ømskindet. Hans er i Seng, for det blev jo sent i Aftes. I Morgen skal vi meje Lucernen, Hans spurgte i Dag, om han saa snart fyldte Aar, naar vi skulle til at høste. Han kender ikke rigtig Forskel paa Korn og Hø endnu, men han er ellers temlig interesseret i Landbrug og han siger tit til mig ”Kom skal vi gaa ud i Urtehaven og se, hvad der er kommet op” Alting staar jo saa godt i Aar. nu kunne vi bare godt bruge noget mere Varme, for det har jo været Sommer længe. Jeg ved ikke, om Hans naar at faa skrevet noget, men han er meget taknemmelig for Breve. Mange gode Hilsner til jer begge fra os alle her.
Gudrun.

 
  13.6.1952
Gudrun Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andreas Dam
(Møllevej)
p.t. Sygehuset
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden 13-6-52

Kære Morfar!
Nu skal jeg se, om jeg kan naa at faa skrevet et Brev til dig inden Posten kommer. Naa, saa du maatte paa Sygehuset igen, ja, nu er du jo kendt med dem dernede, saa du nyder det vel rigtig. Vi har ogsaa halvvejs Sygehus her. Henning har ligget i 4 Dage, nu er han oppe igen, men saa ligger Hans, og det er værre at have ham der, for han paastaar hele Tiden, at han er ikke syg, i Morgen vil han altsaa op. Bare Ellen maa slippe, for hun har jo ikke Tid, hun mangler 2 Fag endnu, saa er hun færdig. Foreløbig ser Resultaterne saadan ud. Tysk mgx, Engelsk ug., Geometri ug., Matematik ug., Fysik ug., Dansk ug-, skriftlig Regning og Matematik ug, Fysik ug. Engelsk Stil ug. Vi er blevet enige om, at hver Gang hun faar ug, maa hun tage Kage med hjem fra Roskilde, saa hun kommer jo smilende med en Pakke hver Dag. Vi bliver saa forvænt med Eftm. Kaffe. Det er en Skam, du ikke er her og kan drikke med, jeg haaber, du nyder det, der hvor du er nu, Faster Karo. kommer jo nok med noget til dig, jeg har jo opdaget, hun forkæler dig grundigt.
Paa Lørdag og søndag er der stort Dyrskue i Roskilde, vi skal have en Kvie derop, saa Anker skal være der begge Dage. Der er ogsaa Sommermøde i Valgmenigheden den Dag, det er temlig uheldigt, vi kan nok ingen faa til at malke, saa det kommer jeg til at passe, men jeg kan vel naa i Kirke først maaske. Vi har slaaet lidt til Søren i den senere Tid. I Lørdags var vi til Middag hos Lærer Larsens paa Centralskolen, det var i Anledning af, at Anker havde hjulpet dem at flytte nu i Foraaret. I Søndags stakkede vi Lucerne om Formd. og om Eftm. kørte Hans og mig med Johannes's ud paa Engskelsgaarden til Ingas Fødselsdag og tillige Forlovelsesgilde for Erling, han er blevet forlovet med en Godsejerdatter fra Lolland, en nydelig ung Pige, som han har læst sammen med i Købhn. Vi har faaet et pænt Regn igen 12 mm., men vi kunne selvfølgelig godt bruge noget mere, dog er det jo ogsaa rart med Tørrevejr til Høet. Vi skal have Familiefremmede paa Ellens Fødselsdag i Aar, hvis ellers vi alle er raske til den Tid. I Fjor snød vi helt, det kan jo ikke blive ved at gaa. Og i Aar har vi bedre Tid, end vi plejer.
Saa vil jeg slutte med at ønske dig god
og varig Bedring. Og hils dem, der kommer og ser til dig. Selv faar du de bedste Hilsner fra os alle.
Gudrun.

 
  22.6.1952
Gudrun Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andreas Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden 22-6-52

Kære Morfar!
Tak for Fødselsdagsbrevene, det glæder os meget, at du befinder dig bedre, maaske naar du herover i Sommer alligevel. Ellers kommer Hans og mig maaske en Tur over og ser til dig, men vi haaber altsaa, det bliver dig, der kommer. Hans er noget betænkelig ved at vove den rejse, han tænker paa, hvordan det gik med Kapt. Carlsen, det vil han nødig udsættes for, han siger, han vil blive hjemme hos Else.
Hvor har det dog været et trøstesløst Vejr i Dag, det har regnet ustandselig hele Tid
en og været mørkt og koldt, ganske vist trænger vi kanske nok til Vandet, men vi har saa meget Hø, der ligger. Det blev mejet sidste Mandag og er blevet vendt mange Siden, men er nu vaadere end nogen sinde. Lucernen er ogsaa ude endnu, men heldigvis i Stak, det meste paa Stativer, saa den tager maaske ikke saa megen Skade. Vi havde jo saa Gilde i Gaar, Familien paa nær Viggos, samt Peder Olsens, Orupgaardens, Henrys og Præstens, vi kunde lige sidde i den øverste Stue og spise og det gik saa godt det hele. Ellen modtog jo mange Lykønskninger i Anledning af sin fine Eksamen, og de fleste havde Fødselsdagsgaver med til hende, Præsten og Aksel holdt Tale for hende, saa hun blev helt flov. Da Præsten slog paa Glasset forsvandt hun skyndsomst ud af Stuen, men vi maatte jo have hende ind igen. Nogle af Gæsterne holdt ud til Kl. 12, saa de kunde faa ønsket mig til Lykke ogsaa, saa maatte vi traktere med Æblemost i Vinglas, vi havde ikke tænkt paa at have Vin i Huset.
Du kender nok Ebbe Frandsen, Viggos Søn, de havde en lille Dreng paa godt 1 Aar, ham har Ebbe kørt ihjel med sin Bil, Han skulle bakke Bilen ud af Garagen og havde ikke set ham, mente han var inde i sin Kravlegaard. Det er frygteligt for dem, de havde kun den ene, jeg ved ikke, hvordan de skal komme over det, det maa jo være endnu værre, naar man selv er Skyld i det, det var saadan en lille, dejlig Dreng. Ja, der kan snart ske noget. Sidst jeg skrev havde Hans vist Influenza, han slap nu med at ligge en Dag, saa han naaede at komme med til Dyrskue, men Hans og mig var kun deroppe et Par Timer, for det var saa koldt, Henning og Anker holdt ud hele Dagen og Kvien fik da 1ste Præmie. Naa jeg skal i Seng, det blev jo lidt sent i Aftes.
II
Ja, det her bliver jo efterhånden gammelt, nu er det saamænd blevet Onsdag allerede. Og vort Hø ligger stadig paa Jorden. I Gaar tørrede det dejligt og vi tænkte, vi kunne rive det sammen og køre det ind i Dag uden at stakke det, men nu regner det gevaldigt igen. Der er nok hverken Saft eller Kraft i det mer. I Gaar rejste Henrys til Vesterhavet, bare det ikke bliver en kold Fornøjelse at ligge der i 14 Dage. Det plejer ellers altid at blive fint Vejr, naar de har Ferie, Henry skal nu heller ikke afsted før Lørdag lad os saa haabe, det kommer. Vi var inde paa Orupgd. Mandag Aften til Skt. Hans Blus, men det var et lidt ynkeligt Syn med det Blus, for det gik ud midt i det hele, det var for vaadt. I Gaar Formd. var vi med Ellen til Afslutning paa Kathedralskolen, hun fik et Legat paa 200 Kr. og en fin Bog og et fint Eksamensbevis, der var 2 Studenter og saa hende, der havde Udmærkelse, der var 59 Studenter og 34 Realister i det hele.
Naa, jeg tør ikke blive ved længer, for saa kommer nok Posten. Kun til Slut mange Hilsner til dig og Faster fra os alle her.
Gudrun
 

  11.8.1952
Andreas Dam til Gudrun Dam

Møllevej Aakirkeby 11-8-1952

Kære Gudrun
Ja nu er jeg der igen, Ellen var her med en Pakke til Hans i Gaar hun havde ogsaa skrevet Brev men nu er der jo gaaet en Dag og det nyeste er ikke kommet med, vi var jo i Sandkaas i Gaar, Johannes kørte for os altsaa Inger og Ellen og mig og de to Eddikebryggere Knud og Kaj, det var Regn om Morgenen vi fik 15 mm. men paa Værmelandsgaard havde de kun faaet 5 men siden paa Dagen var det det herligste Sommervejr vi var en Tur ved Havet og Børnene gik i Vandet og sikken et dejligt Hav naar man tænker paa det Mudder I har ved Borrevejle, jeg var som sædvanlig nede og smage paa Vandet det renser saa godt i Næsen og Munden. Hos jer er I vel midt i Høsten, Radioen var jo ude ved Lejre i Lørdags Aften og der var de færdige med Byg og Havre, her er man lige begyndt enkelte Steder. Herluf skulde meje med Traktor i Dag han skulde jo bestille noget medens de har Børnene paa Onsdag begynder Skolen igen. Herluf var kommet for nær Rundsaven med den ene Haand men var vel sluppet med en mindre Skramme - et Rundsav er en fæl Indretning.
Her kom nogen og bankede paa det var Berta hun havde mødt Karoline i Byen og faaet Besked om at jeg havde 50 Kr med hjem til hende for en Trøje som hun havde købt til Jørgen. Vi saa lidt paa mit Ben og hun lovede mig noget Salve og saa skulde hun skynde sig for Frk Jonsen var bortrejst og saa skulde Berta være til at faa fat i til enhver Tid, hun passer Narkosen.
Du kan tro jeg blev noget forundret i Gaar, der var saa mange Børn baade egne og fremmede og saa var der en lille Dreng som var for lille til at være paa Skoleferie hvad er det for en, i det er Bertas Aksel sagde Anna Valborg.
Ja saa havde Anna Valborg regnet ud at de kunde godt være en mere naar der blev betalt godt for ham, og det er altsaa derfor Berta har holdt Sommerferie i Sandkaas.
Det er nok ikke værd du snakker for meget om dette i Bygaden sagde A.V. for Emilie er meget nervøs. Naa jeg skal ogsaa skrive til hans og saa skal jeg have Pakke afsted. Hilsen og Lykønskning tli jer alle fra Morfar
 

  2.12.1952
Gudrun Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andreas Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden 2-12-52

Kære Morfar!
Nu maa jeg se at faa begyndt paa et Brev til dig, at det ikke skal vare lige saa længe som sidst. Jeg er ganske alene hjemme i Formd., for Ellen og Hans er paa Mosteriet og Anker er til den kloge Mand. Nu kan han næsten ikke mærke noget mere, det er fjerde Gang, og han regner ikke med at skulle derop mere. Og mit Hold er ogsaa væk, Kraften maa jo være gaaet igennem ham og over paa mig - nemt og billigt!
I Gaar blev vi færdige med at grave Haven, det var dejligt, saa kan vi bedre koncentrere os om det indvendige, Slagtning, Storvask, Julegave o. s. v. I Dag er Ellen altsaa oppe og hjælpe Erna, det er ogsaa første Gang, nu er Erna vist ellers ved at være rask, det mener hun da, saa det er meget godt. Ellen har ikke haft Tid at besøge Erna en eneste Aften endnu, der er jo saa meget andet, hun skal, og hun vil ogsaa gerne være hjemme engang imellem. Det er altsaa ikke mig, der har raadet fra, saa ond er jeg heller ikke. Men det er jo et daarligt Bytte med Rigmor, for Erna altsaa. Nu troede vi jo, det skulle blive idel Fryd og Glæde med Solveig og Erna, du ved Solveig var Pige hos Erna i 3 Maaneder, men det blev ikke bare Harmoni. Nej, for Solveig havde tit Lyst at køre ind paa Orupgaarden, og man kan ikke saadan have andre Tilbøjeligheder, saa det endte lidt trist. Efterhaanden blev der ogsaa meget andet at kritisere ved Solveig, (det er ellers det, man ikke maa, naar man har en flink Pige, altsaa vi andre) saa nu ser de helst til den anden Side, naar de mødes. Jeg kan jo ikke lade være at more mig lidt over det. For det er jo den eneste Gang, Erna har haft Pige, saa gik det altsaa ikke Spor bedre end det plejer andre Steder snarere ringere. Rigmor og mig skiltes da i bedste Forstaaelse, men det var nu ikke Ernas Skyld.
Naa, jeg skal vist ud og vaske Spande og lave Middagsmad, for da kommer de vel allesammen igen, Erna og Tage har jeg nu ikke inviteret, det føler jeg jo ikke saa megen Trang til mere. Inga (Svends) forestod jo det hele paa Mosteriet i Efteraaret, hun er heller ikke videre begejstret for Erna, for hun maatte jo fuldstændig selv bestemme det hele, men naar hun saa gjorde, som hun syntes, var det jo ikke tilfredsstillende alligevel. Og Erna har aldrig hverken sagt Tak eller noget, Penge har hun ikke faaet, men det kommer jo nok til Jul, for fedtet syntes jeg da ikke, hun plejer at være. Paa det Område behandlede hun da os pænt.
Torsdag. Ja, saa gik der en Dag igen, nu har jeg lagt Tøj i blød, saa skal vi vaske paa Lørdag, jeg synes ikke, der kan blive andre D
age til det. Vi skal ellers til Kundby til Astas Fødselsdag og være der Kl. 5, men det jeg ikke naar, maa staa i Vand til Søndag. Vi skulle ogsaa været ud hos Henrys hele Familien og spise til Aften, Anna ringede lige om det, ja det var altsaa kun Familien her paa Gaarden, det kunne vi jo ikke, men maa have det til gode, det er ogsaa meget længe siden, vi var derude. Ib har været paa Dianalund, nu er han kommet ind paa Rigshospitalet, om det er værre eller bedre ved jeg ikke, men det er da nemmere for dem at besøge ham. Henry spiser sin Frokost der hver Dag, der er lige ved, hvor han er. Han er der vist nærmest til Observation. De kan jo heller ikke holde ud at have ham gaaende derhjemme.
Anker har travlt med at pløje i denne Tid, hvis det bliver ved at være godt Vejr kan han nok snart blive færdig, vi har jo et Par raske Heste. Lotte gik amok forleden Dag, rejste sig paa Bagbenene og for afsted som en vild. Heldigvis var Kaj i Nærheden og kom farende og hjalp Anker og pludselig faldt hun til Ro igen, men hun svedte længe efter. Anker mener, det var Overanstrengelse, der er saa tungt at pløje ude bagved Laden. Det var mærkeligt at høre, at I har det saa tørt, her har vi gaaet og æltet i det i Markerne, nu er det altsaa meget behageligt. Septbr. og første Halvdel af Oktober var det ogsaa tørt her. Heldigvis manglede vi da ikke Vand takket være det nye Vandværk, Vandet er bare noget gult, det skulle jo filtreres, men det faar Smeden nok aldrig Tid til. Han bygger Centralvarme ind hos Sigvard Wamslers, der er hele Stuehuset næsten i Ruiner, og hos sig selv har han næsten bygget helt nyt Stuehus. Det er godt, vi fik vort lavet i Fjor, og at det er betalt, ellers kom der nok Bud efter Pengene nu. Kan du huske, du gav Ellen en Bog i Fjor til Jul, der er to mere, der hører sammen, den ene har vi købt, den maa godt være fra dig, hvis du synes, saa behøver du ikke spekulere paa noget til hende. Vi havde jo vore Spekulationer i Fjor, kan du nok huske med de Julegaver.
Naa, nu maa jeg nok slutte, det nærmer sig Middag, ganske vist har jeg Kokkepige som laver god Mad med stor Lyst og Interesse, men jeg skal ud og vaske Spande, det er gerne min Bestilling. I Eftm. skal jeg til Allerslev og i Aften til Læseaften hos Doktorens.
Mange kærlige Hilsner fra os alle til jer begge.
Gudrun.

Hans samler paa de nye Richs Billeder, har du nogle er de meget velkomne.

 
  21.12.1952
Karoline Dam til Skolegården

Julekort: Poststempel 21.12.1952

Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Stengade Aakirkeby.
”Ind under Jul” 52

Vi to ønsker Jer alle en glædelig Jul og et godt Nytaar! Nu har Du vel holdt op med at væve? Der er jo saa meget andet der skal gøres. Du har sikkert meget travlt. Min Fødselsdag gik ret stille af denne Gang, men vi var dog 12 til Aftenkaffe. Helga var her lidt men kørte hjem med 20½ Toget.
Hilsen fra os to til alle! Karoline

 
  22.12.1952
Ingeborg Andreasen og Ellen Andreasen til Andreas Dam og Skolegården

Julekort, Poststempel 22.12.1952:
Familien Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Osted [rettet til Lejre af postvæsenet]
Sjælland

Julen 1952
Hele Familien og Onkel Andreas ønskes en glædelig Jul og et godt Nytaar. Hvordan gaar det Onkel. Vi har haft det baade vaadt og koldt hele Efteraaret, saa det lader jo til at blive rigtig Vinter, men saa er det godt at have det lunt inden Døre. Vi har det som sædvanligt og haaber ogsaa I har det godt alle. Kærlig Hilsen Ingeb. og Ellen

 
  22.12.1952
Holger- og Ingeborg Jakobsen til Skolegården

Julekort, poststempel 22.12.1952:
Familien Frandsen
Skolegaarden
Osager
Lejre

Julen 1952
Kære Venner
Vi ønsker jer en glædelig Jul samt godt Nytaar. Mon vi saa ses 4. Juledag hos Henrys. Der er snart længe siden, vi var sammen.
Venlig Hilsen fra os alle i Forlev Brugs

 
  22.12.1952
Else- og Alfred Jørgensen til Skolegården

Julekort, poststempel 22. DEC. 1952:
Fam.
Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr.Lejre

Julen 1952
Hele Familien ønskes hermed en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar. Brev følger senere naar vi er over den værste Travlhed. Venlig Hilsen til alle
Poul Else og Alfr. Jørgensen

 
  23.12.1952
Emilie Nielsen og Mathias Dam til Gudrun Dam

Julekort, poststempel 23.12.52

Fru Gudrun Frandsen
”Skolegaarden”
Ousager
pr Lejre

Jul 1952
Glædelig Jul og godt Nytaar ønskes jer og Onkel Andreas af os alle.
Emilie og Mathias

 
  24.12.1952
Anton- og Karin Hansen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort:

Hr-Fru
Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
Lejre

Julen 52
Vi sender mange ønsker om en glædelig Jul og et helsebringende Nytaar for hele Familien.
Tak for Aaret der rinder ud. Venlig Hilsen Anton + Karin Hansen Ringergaarden 3

 
  24.12.1952
Ejnar Andreasen og Thora Lund til Gudrun Dam

Julekort:

Julen 1952
Kære Gudrun!
Du og dine ønskes en rigtig god Jul og et godt Nytaar. Hvordan gaar det eder med Markarbejdet, her mangler vi lidt endnu, noget lignende Regnvejr kan vi aldrig huske. Roerne ligner Jordklumper. De kærligste Hilsner fra os alle her, kommer I til Bornholm maa I ikke gaa vor Dør forbi. Hilsen
Ejnar og Thora

 
  24.12.1952
Kristian- og Karen Pihl til Gudrun Dam

Julekort:

Østerlars Jul 52

Kære Gudrun m. Familie!
Glædelig Jul, allesammen, og et godt Nytaar! Og Tak for Jeres venlige Visit hos os i Sommer. Fik I nogen Ønskeplads til den lille - nej store - Ellen. Ja, mas Du kun paa med Dugene, Gudrun, for hende beholder I nok ikke længe hjemme. Det kan jo dog ogsaa være rart med lidt Ungdomstid.
Venlig Hilsen!
Kr - og Karen Pihl

 
  24.12.1952
Rigmor Pihl og Axel? til Skolegården

Julekort:

Balka, Julen 52

Kære alle!
En glædelig Jul og et rigtig godt Nytaar ønskes jer alle. Din Far, Gudrun, er vel stadig over hos jer, saa han faar en Hilsen med. I har det vel ellers godt det har vi ogsaa, men Mor hjemme har det saa stygt, synes jeg. Før har hun nok været syg, men nu har hun altid saa grusomt ondt, saa det er næsten ikke til at forstaa hun kan holde det ud. Det bliver jo ogsaa saa tungt for Far til Hverdag, men han har jo heldigvis et meget godt Humør.
Naa, nu skal jeg jo ikke [udgyde?] mig helt til Jul, nu tager vi hjem og hjælper dem saa godt vi kan og I faar saa de bedste Hilsner til jer alle.
Axel og Rigmor

 
  28.7.1953
Andreas Dam til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Postkort:

Hr. og Fru Fransen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Stengade Aakirkeby 28/7. 53.

Tillykke paa Bryllupsdagen!
Det er jo et rundt Tal. I husker vel nok at Faster Marie og Onkel Anton har Sølvbryllup den 1 August, vi maa jo huske dem med lidt, de kan jo ikke have vort Besøg, men en Hilsen tager de gerne imod. Tak for Hilsenerne! Den 3' August rejste Madsens paa Ferie og saa kommer de nok snart og hilser paa jer. Jeg har plukket Solbær til Ingeborg og Ellen.
Hilsen til Jer alle fra os to/Faster og mig

 
  9.8.1953
Marie Dam til Andreas Dam og Gudrun Dam

Kerteminde 9. Aug. 1953

Kære Broder Andreas og Gudrun!
Rigtig hjertelig Tak for Brev med gode Ønsker for os og for den meget smukke Løber, som du har vævet, Gudrun, hvor er den nydelig!! Jeg gik ligestraks ind og lagde den paa Bordet, og den passer saa pænt i Farverne i Stuen, saa det er helt mærkeligt. Nej, mit Broderi bliver der slet ikke mere af med nu, jeg har nu heller slet ikke Tid. Til vort Bryllup syede jo ”Smaapigerne” paa Hullegaard Lysedug og Løber til os, og jeg tror Gudrun, du vilde dig forundre, hvor pænt det er endnu. Ovenpaa har vi siden 1. Juli som Sommergæster en Frugtgross. Rasmussen (Enkemand) og Husbestyrerinde Fru Sørensen, de har været her i tre Aar. Fru S. væver ogsaa Løber, paa sin lille Væv hernede, saa hun har med interesse kigget paa vor.
Selve ”Dagen” - ja, den gled meget stille efter Ønske. Anton kan jo ikke taale noget, men en
Festdag alligevel med Blomster Telegrammer, Breve Gaver o s v. Vore forhv. Sommergæster, en Gross. [ulæseligt] fra ”Alfa Margarine” (boet hos os 13 Aar) bor tæt herved i Sommerhus, de kom et Smut at lykønske, ogsaa dem vi har - de er for øvrigt gode Venner af hinanden.
Heldigvis havde Anton det nogenlunde den Dag, laa længe i Sengen og modtog de første der, men stod dog senere op - naturligvis træt bagefter. Sammenligner vi med sidste Aar, hvor han hele Tiden laa til Sengs (9 Mdr) saa er i Aar da helt anderledes. Han gaar i godt Vejr ude i Haven, prøver ogsaa at bestille en Smule, det
jeg ikke kan, f. Eks. reparere paa Havehegn og sligt. Saa er jeg Medhjælper høvler og saver med med behørig Instruktion, slaa lange Søm i er ikke min Livret.
Det er da godt, dit Ben synes at bedres, jeg kan nok forstaa, om du kan synes, det var morsomt igen engang at se Bornholm.
I Dag er Vejret igen saa yndig sommerligt, ogsaa i Gaar, man var næsten bange, Somren var ved at være forbi med al den Kulde, der kom. Jeg er temmelig duperet over, at du, Andreas kan holde til de lange Udflugter - Storstrømsbroen - o s v. - vi som altid er hjemme naa, jeg kunde nu nok farte lidt ud, men der er jo ikke Lejlighed, saa er det godt, saalænge jeg bare maa have Kræfter til at gøre Arbejdet her. Gudrun engang vor
allerhjerteligste Tak til Trekløveret, Gudrun, Anker og Bror Andreas fordi I saa kønt tænkte paa os til 1 Aug. De bedste Hilsner til hele Familien fra
Anton og Marie.

 
  16.8.1953
Anna Valborg Dam til Skolegården

Kuvert:

Familien
Anker Frandsen
Skolegaarden
Osted
pr. Lejre

16-8-53

Kære alle.
Tak for sidste brev. Jeg synes pludselig det haster så meget med at skrive til jer, fordi vi gerne vil høre om morfar kommer hjem nu i den dejlige eftersommer. Er I over høst og ellers den værste travlhed? Vi mangler stubben og vor sidste gæst rejste i aftes. Nu er her god plads og stille i huset. Edel rejste til Århus fra Kbhvn Søndag Kl. 12 middag, det var sidste dagtur pr. skib op gennem sundet og den tur er jo så skøn og også billig 16 kr. retur og hun skulle kun ha' enkel. Carl Bramming har skrevet så venligt at de henter hende i deres lille varevogn og så bor hun hos dem til de finder noget nærmere. Så Edel var i plads til to dage inden afrejsen, hun fik så pænt med drikkepenge derover på Kilden at hun naaede 1000 kr på de 1½ md. Vi har haft en tysk pige på 16 år boende her i 10 dage, det blev nærmest Jørgen, der fik tysk kursus Sven er bosiddende i Rønne i det nye skoleår. Han bor hos Edels bedste venner derude Hr og fru Lektor Rosenmeyer og så går han frit i Rønne Kommuneskole, hvor fru R. har vikarieret længe og fruerne pastor Mikkelsen og Hansen er lærerinder. De synes endelig han skulle ud til dem, da det er sådan en god skole. I vil vel undre jer, det gør man jo straks, når noget er ud over det almindelige. Aksel i i Bygaden, Hans kom herop med hverdagsbukserne i tasken d. 18 juni og det endte med han blev her til 17 juli, da han ikke ville hjem. Børnene havde det nok så herligt ved stranden, der var de meget og så var her kattekillinger o.s.v. Bertha har jo købt ”Bygaden” det ved I vel. Som I ser kan vi sagtens efter alt dette undvære en stue til morfar, nu er der længe til næste sæson, så jeg skal hilse fra os alle og sige, du er meget velkommen til at være her, når du kommer til Bornholm. Faster K. kan jo sagtens køre herop en gang imellem.
Dr. Hoffman er søgt som læge til dårlige ben over hele øen. Mit er der ingen der kan hjælpe. Skriv et kort om I kommer, når det bliver, da stuen skal isoleres på to sider, så ved vi lidt om hvor meget det haster. Kan du få tid at rejse, Gudrun ellers kan vi jo hente morfar, hvis han gerne vil til Bornholm. Måske han ikke kan undvære jer.
Kærlig hilsen fra os alle
Anna Valborg

 
  2.9.1953
Andreas Dam til Skolegården

Møllevej Onsdag 2-9-1953

Kære Gudrun og hele Huset
Tak for sidst. Karoline og mig havde talt om at besøge Broder Kristian i Aften men saa var jeg saa forsigtig at ringe og saa havde han andre fremmede og vilde hellere have mig i Morgen og saa fik jeg Tid til at skrive til jer. I Gaar var jeg paa Værmeland Johannes hentede mig og Inger kørte mig hjem, hun har jo faaet Kørekort, der var flere Gæster, Tranberg i Afholdshotellet i Gudhjem Fruen og to Døtre, de hentede Æbler og Blomster og Agurker de var store en paa 5 Pd og der var ogsaa mange, og Blomster sikken en Masse og forskellige hun havde saaet Frø Pigerne kørte med Traktoren ude paa Græsmarken det var ligesaa sjovt som for Henning at køre i Tivoli. Men jeg skulde vel begynde der hvor vi slap sidst Ernst Madsen fik jo en Køje vi andre kom i Rygesalonen der var passende fuldt vi satte 2 Klapstole til Lænestolen og sov jo noget af Tiden. Helga vilde nu hellere haft Køje. Vejret var jo saa fint som man kunde ønske sig. Jeg fulgte med til Hullegard men det gør jeg ikke næste Gang for det var et farligt slæv vi maatte bære mit Kluns fra Korsvejen ved Kirken det vil sige jeg bar nu ikke noget men jeg var alligevel træt da vi naaede frem, det var ellers meget sjovt at komme paa Hullegaard Kirsten og Knud var hjemme, de har jo bygget et nyt fint Hønsehus ved Nordenden af Kostalden. Jeg kom saa hjem i Mandags da var det næsten Storm Banebilen gik i staa i Øster Marie de maatte ringe efter en anden men det var en lille for vi var kun 2 Pasagerer. Karoline tog imod mig hun havde ogsaa været ved Stationen om Søndagen for hun havde hørt at Helga og Holger skulde komme hjem da. Her var gjort pænt i Stand kalket Loft og tapetseret i den lille Stue og eller rengjort.
Nu ringede Broder Chr, de fremmede var gaaet og Markus og Karoline var kommet saa nu kunde jeg godt komme. Det omtalte 35 Kroner skal du ikke sende, dem kan du skrive af paa Husholdningsregnskabet. Hilsen til jer alle og Tak for det lange Besøg
Morfar

 
  13.9.1953
Andreas Dam til Gudrun Frandsen

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr Lejre
Sjælland

Møllevej Søndag 13-9-1953

Kære Gudrun
Tak for dit lange Brev som jeg fik Torsdag d 9-9 og I havde saadan en glad Dag med Stevnsboerne jeg lod en Trøje blive hængende og lidt mere som jeg tænkte kunde blive til jeg kom igen for min Gjynkel blev stor nok enda undskyld jeg havde vendt Papiret forkert. Naa Hans syntes vel at Københavnsturen var sjov naar han fik udsovet og sikke med Svampe I har men I har jo Fugtighed baade i Marken og i Brønden her er det stadig for tørt Holger har dog faaet saaet Vintersæd og Johannes har med Besvær faaet pløjet sin Mark. Du klarede dig godt i Regnskabet skønt det fordyrede vel noget med de mange Gæster. Min Have ja den havde jo forandret sig noget Græsmarken er nu bar Jord til Sommer vil jeg saa den til med Blomsterfrø Inger har en mægtig Samling af den Slags forskellige som jeg ikke kender Navn paa og det er vel knapt at Inger har dem rigtig i Hovedet. Hils Frk Therkildsen jeg har det godt hun var jo heldig med at faa mig stablet paa Benene.
Mandag 14-9. I Gaar var der altsaa Fødselsdag paa Bakken Søster Hansine blev 64 der var stort Selskab til Chokolade og Kaffe alle fra Bygaden Broder Markus Søster Karoline og Broder Kristian og mig vi gik hjem før Aften, jeg kom nu lidt sent for jeg var først i Kirken og hørte Pastor Gregersen. Den 16 da har vi jo ogsaa en Fødselsdag der bliver nu ikke stort Selskab siger Helga for hun havde et større Selskab i Gaar jeg ved ikke rigtig om jeg kommer for der er noget med Efteraarsmødet det tager 4 Dage og begynder Torsdag og de 2 første Dage taler Fru Sigrid Trier Hansen og hende vil jeg gerne høre det er jo fra Højskolens grønne Ungdom fra den Tid da hendes Fader Ernst Trier gik fra Slagelse som var nærmeste Station til Vallekilde det var 6 Mil nu kommer de i Bil med lidt over 100 Kilometers Fart. Herluf kom hjem i Lørdags han havde jo været i Astoft og Holsted og hos Povlsens i Torped men naaede ikke Osager. Andreas Svendsen Ellesgaard havde ogsaa været i Torped og de havde været ude i Bil sammen Svendsen er Formand i Mejeriet Broholm de skulde jo ogsaa besøge Udstilling i København de havde jo fri Rejse.
Tirsdag d 15-9 Ja jeg bliver ved med at skrive paa det samme Brev det er jo billigere end stadig at skrive nye i Dag er Skrædder Madsens kommet hjem og jeg har været inde og hilse paa dem de havde jo haft fint Vejr til Rejsen og sejlet med Kongedybet men havde ikke sovet ret meget og var nok noget kuldskære for der var godt fyret i Kakkelovnen fra Værkstedet. De har ellers faaet Centralvarme ligesom I men de har fyret i Kælderen der er jo Plads nok for der er Kælder under hele Huset, naa de havde ellers klaret sig godt med det meget rejseri. Fru Madsen er jo næsten lige saa gammel som jeg men hun saa ud til at befinde sig godt.
Jeg sender jo en Tanke til mine gamle Veninder paa Sjælland Ingeborg Thaulow og Sofie Larsen vil du ikke spørge til dem hos Littrup Jensen han kender dem jo begge.
Jeg tæller paa Knapperne om jeg tage skal til Helgas Fødselsdag i Morgen jeg er bange for at det bliver for meget naar jeg vil til Højskolen paa Torsdag.
Torsdag 17-9-53 Jeg fik ikke skrevet noget i Gaar for jeg blev for længe inde hos Skrædder Madsen Fru Madsen faldt nu ogsaa i Søvn men det var vel mest fordi vi sad inde i Stuen naar vi er i Værkstedet arbejder de jo altid. Helgas Fødselsdag kom jeg ikke med til vi plukke Hyldebær i Stedet for som Inger skulde koge Saften af men i Dag har jeg været paa Højskolen og hørt Sigrid Trier hun talte om Jødernes Flugt til Sverrig i Tyskertiden hvor hun selv var med da hendes Fader var Jøde. Derefter talte Sekretæren i Salmebogsudvalget om den nye Salmebog. Salen var passende fuld men der var ikke mange jeg kendte jeg havde dog godt Selskab for jeg traf Rigmor Pihl paa Aakirkeby St. og vi fulgtes ad hele Tiden. I Morgen kommer Helga og Holger til Højskolen og Anna Valborg kommer ogsaa hun er Deltager i en stor Bil jeg har lige talt med hende hun havde haft Berta og hendes Drenge i Besøg Reservelægen har Bil og saa havde hans Kone inviteret Berta paa en Tur til Nordlandet, da de skulde køre hjem vilde Drengene ikke med vi er jo hjemme sagde Aksel.
Møllevej Søndag 20-9-53 Saa har jeg ikke faaet skrevet siden i Torsdags ja det har jo været bevægede Dage i Fredags var jeg ogsaa paa Højskolen Sigrid Trier talte om Opholdet i Sverrig hun havde faaet Tilbud om at holde Foredrag paa 50 Højskoler men hun havde kun naaet de 25 paa de 2 aar som Opholdet varede det var jo meget stilfuldt her hos Svenskerne Lærerne var altid Akademikere. Forstanderen hed Rektor og boede i Villa udenfor Skolen.
Højskolelærer Roar Skovmand fra Krogerup han talte om de Folk der var mest farlige for vor Danskhed det var ikke Tyskerne og Russerne men Amerikanerne fordi vi altid skulde efterabe dem. Om Fredagen var der mange flere Tilhørere end om Torsdagen de maatte lukke op til den lille Sal men Lørdag kom der kun halvt saa mange for da havde de ikke Sigrid Trier.
I Gaar havde vi Besøg fra Sandkaas Herluf skulde til et Sygekassemøde de skulde have Konerne med for at fylde en stor Bil der var Middag paa Kans Hotel Flæskesteg og Is Birgitte og Elsebet og Bertas Drenge var ogsaa i Bilen og Sven kom med Tog fra Rønne de var jo noget i Bygaden og noget her.
Møllevej Søndag 20-9-53 Sven er jo flyttet til Rønne for at gaa i Kommuneskolen han bor hos en Lærer Familie Rosenmejer som de er blevet kendt med Jørgen og Ingrid kører med Toget nu er Allingebanen jo nedtaget og Bilen kører ad Landevejen det er behageligt. Edel har jo hidtil klaret sig godt og er godt tilfreds i Aarhus.
Mandag Jeg skulde jo have dette afsted men jeg har haft saa travlt i Dag for Kirstens Knud kom og vilde klippe min Hæk og det blev et større Arbejde for somme Steder var Tornene blevet saa store at de groede over Æbletræerne. Knud er jo ellers Traktorfører ved et Tærskeværk men havde faaet en Fridag og henad Aften kom Emilie med Bertas Drenge og Elsebet fra Sandkaas de skulde telefonere og det var en farlig Haløj ham Aksel tror jeg dog er det mest urolige Menneske jo har set han er en stor Modsætning til Broderen Mathias har jo byttet Hus med Berta og de skal flytte i disse Dage. Berta skal drive Hønseri men skal vel blive ved paa Sygehuset.
Hilsen til jer alle fra Morfar og Karoline

 
  18.10.1953
Gudrun Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr Andreas Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden 18-10-53

Kære Morfar!
Jeg skulle vel se at faa skrevet lidt til dig i Dag, det er Søndag, for ellers har man jo slet ikke Tid. Det er nok længe siden, jeg skrev sidst, du er vist mere flink til det, ja, Tak for dit lange Brev. Det er rart at høre, at det stadig gaar godt med dig og dit Ben. Nu kunne du ellers godt komme igen, der er kommet rigtig Slaa for din Dør, saa den kan lukkes godt og en anden Seng paa Kammeret, vi købte en brugt Spiralseng, da vi skulle have alle de Soldater og Bornholmerne kom. Den er ikke saa fin, men god i Fjedrene. Saa nu kan vi have de andre to paa Gæstev. selv om du er her. Og Skrivebordet har vi flyttet op i den øverste Stue og en af Lænestolene ind i Stedet med et nyt lille Bord foran, saa nu har jeg den hyggelige Krog, som jeg har sukket efter. Jeg benytter den ogsaa kan du tro, men kommer du, skal du nok faa Lov at sidde der. Vi har saamænd daarlig begyndt at fyre endnu, for om Dagen er der jo ingen i Stuen, og det er jo saa mildt i Vejret, saa tænder vi den elektr. om Aftenen og lukker op til Køkkenet. Du kan tro, der er travlhed i Salen for Øjeblikket. Karen holder Barnedaab i Dag og Pigen kom til at hedde Maja. Nu har de travlt med at dække Borde, og der er fyret, saa der er dejlig varmt. Pyntet er der fra i Gaar, for da holdt Karl (Fredes) Fest herude, han blev konfirmeret i Søndags, saa da var vi ogsaa til Fest. Det var Andendags-Gilde med Unge, saa de dansede og holdt ud til Kl. 1. Saa det bliver lidt strengt at holde ud i Aften til Kl. 2., før slipper vi nok ikke. Jeg ved ikke, hvordan det skal gaa i Morgen, da er der Menighedsmøde.
Har du hørt at Ellen og hendes Medtjenere fik hver 300 Kr. af Valdemar Olsgaard, da han kom hjem. Fordi de havde passet det saa godt, medens han var borte og Inger var paa Sygehuset. Det var en flot Gestus, maa man jo sige. Ja, nu vender Ellen jo snart Næsen hjemad igen, Paa Søndag 14 Dage skal vi vel ned og hente dem. Ja, jeg ved da ikke, om jeg skal med, men Johannes kører da nok, nu er Bilen jo ikke saa stor, som sidste November. Og saa skal Rigmor til Jydernes Land igen, men Inga bliver da alligevel i Bispegaarden.
I Dag er Claus kommet paa Efteraarsferie, og han er som sædvanlig noget forknyt, dog græder han ikke og han tager ogsaa lidt Næring til sig.

II Nu har vi 12 Køer, der er to Kvier, der har kælvet, saa nu er jeg med i Kostalden hver Gang ellers varer det for længe. Nogle skal jo malkes med Haanden. Og travlt i Roerne har vi jo ogsaa. Det lille Stykke ved Vejen er vi færdige med og godt i Gang med det andet. Baade Roer og Top fylder i Aar, saa det er en Fornøjelse, helt anderledes end i Fjor. Kaalroerne er bare syge, dog fejler de lange Forpløjningsrækker ikke noget, saa dem kan vi blande med Sukkerroer. De syge bliver de vel nødt til at have først, for de kan vel ikke holde sig. Det har været dejligt Vejr til Arbejdet, men nu er det blevet lidt fugtigt.
Vi kørte det sidste Lucerne ind i Mandags, der var kun et Læs og Fredes Køer havde splittet Stakkene, saa det var ikke lige godt altsammen. Vi maatte fylde lidt til foran Hestene, for der var ingen andre Steder at have det.
Hans er til Fødselsdag hos Smedens Hanne i Eftm. Han havde ellers næsten ikke Tid, for der foregaar jo saa meget, og han kan jo godt tænke sig at være lidt med, saa han kommer nok snart igen. Drengene skal jo ogsaa til Bords i Salen i Aften. Vi skal have Torsk i Mayonaice, Kalvesteg, Flæskesteg og Ananas Fromage, saa vi har noget at se hen til. Vin skal der sikkert ogsaa til. Du gaar altsaa stadig Glip af noget.

Ja, saa blev det Tirsdag, og jeg er ikke kommet videre. I Eftm. er der Fredsliga-Møde, men det naar jeg ikke, jeg synes ikke, jeg har Tid. Jeg er nok ikke saa ihærdig som Mor paa det Omraade. Nu har vi 17 Læs Roetop i Beholderen, et mere kan der nok være. Vi kommer til at have den anden i brug i Aar. Den 5. Oktbr. var vi til Jens Andersens 75 Aars Fødselsdag, som blev holdt paa Højvang. Vi spiste i Garagen, der var fyret op og pyntet, saa der var meget festligt og Jens var i højt Humør. Der var en Del Taler men ingen Sang.
I Søndags var Hans saa uartig, at jeg maatte give ham Klø. Da han havde mulet færdig i Badeværelset kom han ind og sagde ”Du har ingen Forstand paa at passe Børn”- ”Saadan maa man slet ikke gøre ved Børn”.
Naa, nu kom Posten, jeg troede ellers, jeg skulle haft dette med i Dag, men det blev altsaa for sent.
Onsdag. Ja, nu er det Onsdag og jeg skal skynde mig i Roerne det er stadig fint Vejr, saa vi kiler jo paa det bedste, vi kan, vi er nok halv færdige.
Nu maa du have det saa godt, jo, Rigmor savner dig af og til, jeg skal hilse fra hende og fra alle de andre. Selv sender jeg den bedste Hilsen til dig og Faster K.
Gudrun.

 
  12.11.1953
Andreas Dam til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr Lejre
Sjælland

Møllevej Torsdag 12-11-1953

Kære Gudrun og hele Familien du venter vel paa Brev, undskyld at det varer noget længe men jeg har gaaet i den Tro at det var mig der skulde have Brev. Det er forbi med det fine Efteraarsvejr det blæser dygtig og har begyndt at regne noget vi trænger til, her kom en Gang saa meget at Vintersæden kunde spire naar Folk var heldige her er saadan en Vandmangel man kører Vand i stor Stil, paa Vallensgaard henter de Vand fra Koldekilde inde ved Skovfogedens. Jeg har lige talt med Helga de havde ogsaa haft Vanskeligheder med Vandet og maatte have Smeden til at fylde Rørene Harald henter jo Vand paa Hullegaard og det gør vel ogsaa Pihls Efterfølger. Jeg har jo gjort noget Arbejde paa min Udlod gravet og pillet Kvikrod og saa har jeg plantet Jordbær min det har jeg nok fortalt nu graver jeg en Rende om Frugttræerne 2-3 eller 4 Alens Afstand fra Stammen og der fylder jeg Blade og raadne Æbler og hvad der ellers kan blive ned i og lægger Jord paa. Saa tørrer jeg Æbler paa et Sold oven over Kakkelovnen her var kun lidt Æbler men her var dog et Træ med Madæbler men de har Lyst til at raadne derfor tørrer jeg dem jeg kan overkomme.
Fredag 13/10 [fejl måned] Tiden gaar og jeg faar ikke skrevet noget det er denne Ugidelighed som du nok kender, sikkenet Vejr vi har haft Storm og Regnbyger men pludselig til Middag blev det Solskin ja det blæser godt endnu men det er dog ikke saa uhyggeligt. Det har jo ellers været et godt Efteraar hvem der har noget at bestille paa Marken hos Anna Valborg er de færdige med Roerne de havde jo nogen Svenskeroer som de kaldte dem men de er afhentet for 14 Dage siden, de skulde selv køre dem til en fast Vej og der blev de hentet. Helga har ogsaa været omtrent færdig i længere Tid de skal have brugt den sidste Top og selv hos Inger hvor de kun er 3 Mennesker har de været langt fremme. Nu kom Karoline til Eftermiddagskaffe hun var ogsaa her til Middag nemlig med Pandekager jeg faar gerne 7 ligesom Henning men de er ikke saa store, jeg spiser dem heller ikke paa engang, jeg har gerne en Kartoffel til førsteret det er godt at have en Pandekage senere. Karoline gaar og vander Blomster der er ikke megen Stads ved dem i Øjeblikket jo Jule Kaktusen laver dog pænt til men Kana som jeg havde saa megen Bekymring om hos dig har vi slet ingen længere, jeg tror de havde staaet for længe ude. Jeg kan tænke I har det morsomt med Ellen hvis da ikke Erna har bjergtaget hende ogsaa.
Møllevej Fredag 13-11-53 Ja jeg har nok skrevet Fredag men nu er det altsaa blevet Søndag Aften i Formiddags hørte jeg Lolland-Falsters Biskop i Radio og i Eftermiddag har vores Gregersen været i Aakirke. Karoline kom lidt sent til Kaffe for hun havde været paa Sygehuset og besøgt Mathea Ipsen som er Søster Maries bedste Veninde og der skal skrives hun er oppereret og har været godt tilpas men nu var der gaaet nogen Betændelse i Saaret. Min Radio er ikke god men har dog forbedret sig noget, den taaler ikke saa lange Ferier Værket irrer sige Herluf, det er ogsaa galt inde hos Skrædder Madsens de havde jo dog ikke saa lang Ferie.
Saa blev det Tirsdag det er ved at blive Vinter Natten mellem Søndag og Mandag frøs det 1 Grad saa nu er Georginerne færdige her har været en Masse hos Gartneren. Jeg har i Avisen læst at fhv Husmand Jens Henriksen er død det er altsaa Emmas Fader om jeg husker Navnet rigtig det er hende som vævede paa den store Væv da jeg kom derover han opholdt sig hos 2 Døttre i Ny Flø der er meget om ham i Avisen det kan være jeg kan sende jer den ved Lejlighed, han boede til 1918 som Husmand i Ibsker og var særlig godt kendt med Hr Rasmussen Hoppegaard.
I Aftes var vi det er Karoline, Markus og mig hos Onkel Christian vi er jo saa inviteret sagde Karoline det syntes jeg nu ikke for han antyder aldrig en Dag, der kunde passe, nej saa havde det jo været en Indbydelse siger Karoline jeg regner nu med at de gaar helst nøjagtig efter Klokken men det gik nu meget fornøjeligt om vi var til Besvær mærkede man ikke noget til det. Ellers om Aftenen er jeg jo mest inde hos Skrædder Madsens de har jo meget travlt og det bliver ofte sent jeg kan jo altid se naar det er passende at gaa hjem vi snakker ikke saa meget for de har jo travlt, jeg læser Avisen og falder ofte i Søvn, jeg har ikke noget imod at det bliver lidt sent for Natten er lang nok enda. Nu er Klokken over 5 og Karoline har ikke været her i Dag men det kan jo være hun kommer naar hun faar Koen malket de har 2 og malker hver en og naar hun bliver færdig med Aftensmaden der er møde i Menighedshuset i Aften saa kan vi jo slaa følge derhen. Det er jo blevet noget koldt jeg fyrer med Cinders og de blev sorte medens jeg tog Middagssøvn men jeg fik dem røde igen uden at tage dem ud det har nok ikke sket før. Inger har lige ringet jeg skal hilse ogsaa fra Karoline og fra Skrædder Madsens. Til Mødet kommer Præsten fra Klemensker [?Koldthof?] Nielsen.
Hilsen fra Morfar til jer alle

 
  18.11.1953
Gudrun Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andreas Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden 18-11-53

Kære Morfar!
Atter er der gaaet for lang Tid inden jeg faar skrevet. Tak for det sidste Brev, Rigmor fik din Hilsen og din Adresse, saa du hører nok fra hende til Jul. Hendes Adr. er Rigmor Nørgaard (Sindal) Nymark pr Sindal. Vi har for Resten faaet et langt Brev fra hende i Dag. De havde fæstet en Karl derhjemme, som var rendt af Pladsen et Par Dage efter, saa der var jo nok for hende at tage fat paa. Karl Erik har vi ikke set noget til siden han rejste, nu er han flyttet til Købhn. og har vist fri hver 3. Dag, men kan jo daarligt naa herud inden han skal hjem igen. Vi havde ellers godt kunnet bruge ham lidt i Roerne, men det er jo gaaet meget godt endda, nu mangler vi kun fire Læs, som vi sandsynligvis kører i Morgen. Det har jo været godt Vejr de sidste Dage, ellers meget Regn men ikke en eneste Smule Frost, der er helt mærkeligt alligevel. Der er mange endnu, som mangler Masser af Roer at tage op. Johannes's har til over 14 Dage endnu. Saa Bodil er rigtig kommet hjem og paa Roearbejde, men hun er godt glad alligevel. Ellen laver jo mest det indvendige, jeg tror ogsaa, hun er helt godt tilfreds med Pladsen og vi synes ogsaa, det er meget hyggeligt, at have hende hjemme igen. Vævningen er jo i fuld Gang igen i Vinter, det er bare ikke Søster der underviser, men Nanna (Viggos), men jeg synes nu, jeg savner Søster derude, men jeg er altsaa slet ikke med i Aar, det er Ellen jo. Men jeg laver da Kaffen og drikker den derude. I Aar er det Fredag Eftm. og kun en Gang om Ugen, det er godt, for der er ogsaa meget andet at passe. Nu er Anker ogsaa begyndt at søge den kloge Mand, han har været der 2 Gange og sammen med Dagny og Thorkild, som begge er begyndt at søge ham. Thorkild for daarlig Mave, Dagny for noget Gigt i Armene. Anker har altsaa Hekseskud, det har jo dukket op nu i Roetiden naturligvis, ogsaa paa mig engang imellem, vi har dog kunnet bestille noget hele Tiden. Men nu maa vi se, om ham kan faa manet det hele væk, jeg skal nu ikke afsted for mit er næsten gaaet over.
I Dag har vi været til Begravelse, Emma har mistet baade sin Far, den gamle Henriksen, det har du nok hørt, og saa sin Svigermoder med 2 Dages Mellemrum. Hendes Far har vist været syg det meste af Sommeren var dog blevet omtrent rask, men fik saa Tilbagefald og døde. Hendes Svigermoder fik Hjerneblødning og laa kun syg nogle Dage.
Hans Frandsen har ogsaa ligget syg temlig længe, det var hans Hjerte, det var galt med, lidt Lungebetændelse fik han ogsaa, saa det saa ikke saa godt ud nogle Dage, Men han er da ved at komme lidt op nu, saa fik han ganske vist Feber og maatte i Seng igen, og han maa ikke køre Bil mere og ikke bestille noget videre. ”Hvad er der saa ved at komme op” siger han, og det kan han jo have ret i, det bliver maaske lidt trist.
Og Mille er kommet igen, men er vist ikke særlig rask desværre. Ellen var ude og varte op til den Begravelse og kom hjem med en mægtig Lagkage, som hun havde faaet, der blev nemlig saa meget Kage tilovers. Hun havde cyklet med den paa en Tallerken og det havde været temlig anstrengende, men hun naaede da velbeholden hjem med den.
Torsdag Ja, saa er det blevet Torsdag Middag og nu er vi færdige med Roerne, det er nu rart. Og vi har gravet Frugthaven, men mangler altsaa Urtehaven, men den naar vi jo nok, naar bare ikke det bliver Frostvejr. Vi blev færdige med at tærske Hvede forleden Dag, men jeg ved ikke en Gang, hvor mange Tønder der blev i det hele. For Øjeblikket har jeg min Regnskabskonsulent her og om lidt skal jeg afsted til Demonstration i Husholdningsfore. saa jeg maa se at gøre mig færdig en en Fart.
Nu er det snart Mors Fødselsdag, ja, det maa jo blive paa Søndag saa var hun blevet 78, ikke sandt. Det er mange Aar siden, jeg var med til Mors Fødselsdag, vist ikke, siden jeg blev gift, det er jo saadan en kedelig Aarstid at rejse paa, saa venter man jo snarere til Jul. Jeg har tænkt paa, at det kunne være morsomt, hvis vi alle kunne rejse til din 80 Aars Dag, men om det kan lade sig gøre er jo ikke til at vide nu. Saa skulle vi have nogen til at bo her i de Dage, nu faar vi se.
Du bor vel stadig i dit Hus? Kan du lide det, nu det begynder vat blive mørkt og koldt. Maaske du faar Lyst til at rejse med os tilbage i Vinter. Der er stadig mange, der spørger til dig, jeg siger altsaa, du har det godt, for det haaber vi jo altsaa.
Nu maa du skynde dig at skrive igen, for du har vel trods alt bedre Tid end mig, nu maa vi vel ogsaa faa bedre Tid herefter. Peder Olsen vil overdrage Stedet til Ejnar nu, han fylder jo ogsaa 70 efter Jul, han skal dog blive boende der.
Saa vil jeg slutte med de bedste Hilsner til dig og Faster fra os alle her, en særlig Hilsen fra Ellen. Du skulle jo været her i Vinter og hjulpet hende og vaske op.
Hilsen Gudrun.
 

  20.12.1953
Andreas Dam til Gudrun Dam

Møllevej 20-12-1953

Kære Gudrun og alle sammen
Saa langt kom jeg i Gaar saa kom vel Karoline og i Aftes var jeg søvnig og kunde ingenting som du nok kender. Inger kørte mig hjem fra Hullegaard i Fredags Morgen, du kan godt køre med mig hjem sagde Inger vi skal til Byen i Eftermiddag. Om Aftenen gik jeg til Karolines Fødselsdag der kom Onkel Christian Frk Mortensen Mathias og Emilie vi var altsaa 7 til Kaffe og bagefter kom Inger og Johs de havde været i Rønne ja saa fik jeg kørt med dem hjem.
Helga var her lidt i Fredags for at hjælpe mig lidt med Julegaver du ved nok at jeg skal helst have et Orakel. Helga syntes vi skulde pille lidt ved Mormors fine Ting. For det var ikke godt det laa saa meget stille der var en Lysedug saa vi syntes kunde passe dig.
Edel i Sandkaas kom hjem i Gaar i Juleferie jeg har talt med hende i Telefon, det var vel mest deres gamle Præst, Jensen i Rønne Valgmenighed der fik hende til Aarhus. Jensen kom jo til Aarhus [ulæseligt] og hos dem kommer Edel meget men for Øjeblikket er Fru Pastor Jensen syg hun ligger i København med en Blodprop i Hjernen det gaar lidt haardt paa hos vore Folk. Pastor Andersen blev kørt ihjel i København og nu er Stiftsprovst Thysen i Haderslev kørt ned af en Bil jeg ved ikke om han lever han var paa Cykel og skulde ud og holde Foredrag.
Jeg er ved at pakke Julegaver og regner med at du tager dig af Ellen.
Jeg har lige faaet Brev eller Kort fra Søster Marie i Kerteminde fra Sofie Lassen i Gislinge og fra Elisabet Iversen i Askov de har det ret godt alle altsaa efter hvad man kan vente Elisabet og Karsten har været i Italien
Glædelig Jul allesammen

 
  21.12.1953
Kristian- og Karen Pihl til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort, Poststempel 21.12.53:
Hr. og Fru
Anker Frandsen
Skolegaarden
Ousted
pr. Lejre

Jul 1953 Risevejen Østerlars
Vi ønsker Jer herved en god og velsignet Jul for hele Familien. I har det vel godt, for det plejer i jo at have. - Jeg skal afsted igen efter Jul og opereres, for saadan plejer vi jo at have det. Men det kan jo ikke vedblive at gaa. Er Dam hos jer i Aar, mon. Saa hils ham mange Gange.
Venlig Hilsen Kr. Pihl og Karen

 
  22.12.1953
Else Jørgensen til Skolegården

Julekort:

Søborg d. 22-12-53

Kære alle sammen paa Skolegaarden!
Jeg sender jer her en Julehilsen og haaber i har det godt, er du ved at være færdig med Juleforberedelserne i skal vel være hjemme Juleaften. Jeg var uheldig for 8 Dage siden at nappe et lille stykke af blommen paa min pegefinger selvfølgelig den bedste, saa jeg har jo maatte opgive alle Juleforberedelserne for i Aar, men jeg var frygelig ked af det, men nu har jeg slaaet mig til ro. Jeg kan jo ikke faa fingeren helet naar jeg støder paa hele Tiden. Jeg havde glemt en Dag at købe Rugbrød saa skulde jeg skære af Endeskiven paa Brødet saa smuttede det for mig i Brødmaskinen.
Nu er det jo godt vi i Aar skal til min Søster Juleaften, saa maa jeg se til Søndag, om jeg ikke kan ha lidt komsammen paa Daasemadder, af en slaks. Jeg kan ellers fortælle jer vor Far skilte sig af med sin Motorsykle for en 2 Maaneder siden og søgte saa stadigvæk Bil, og 4 Gang fik han lov, saa det var jo en rar Julegave for ham men han skal ikke ha den før i det nye Aar, saa forhaabentlig en Dag kommer vi kørende i selvejer. Jeg er nu glad paa hans vegne for efterhaanden var han ved at være for gammel til Motorsyklen, men vi har jo haft mange dejlige Ture paa den.
Jeg maa nok hellere slutte for denne Gang og ønske jer alle en rigtig Glædelig Jul samt et godt Nytaar og tak for alt i det gamle.
Mange Kærlige hilsener fra os her i ”Søborg”
Else Jørgensen
 

  22.12.1953
Emilie Nielsen til Gudrun Dam

Julekort, poststempel 22.12.53
Fru Gudrun Frandsen
”Skolegaarden”
Ousager
pr. Lejre.

Jul 1953

Kære alle!
Vi ønsker jer en god Jul og et godt Nytaar
Familien i Bygaden og Nygade 25

 
  22.12.1953
Holger- og Ingeborg Jakobsen til Skolegården

Julekort, poststempel 22.12.53
Familien
Anker Frandsen
”Skolegården”
Osager
pr Lejre

Julen 1953

Kære alle!
I ønskes en rigtig god jul og et godt Nytår. Jeg tænker vi kører en lille tur til Føvling i juledagene - der er jo hele tre fridage.
Venlig hilsen
Holger og Ingeborg og børnene

 
  22.12.1953
Ingeborg Andreasen og Ellen Andreasen til Skolegården

Julekort, poststempel 22.12.53
Familien Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Osted [rettet af postvæsenet til Lejre]
Sjælland

Julen 1953
I ønskes alle en god og glædelig Jul og et godt Nytaar. Kommer I en Tur til Bornholm nu i det nye Aar?
Det er snart længe siden vi har talt med Onkel Andreas men maaske det kan ske lidt oftere i det nye Aar. Hilsen fra Ingeb. og Ellen

 
  22.12.1953
Karoline Dam til Gudrun Dam

Julekort. Poststempel 22.12.53
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

”Ind under Jul” 53.

Kære Gudrun!
Tak for alle de Hilsener jeg faar i Morfars Breve! Nu vil jeg ønske Gig og Dine en rigtig glædelig Jul!
Og et godt Nytaar!
Med Tak for det gamle!
Hilsen fra os to
Faster Karoline.

 
  23.12.1953
Anton- og Karin Hansen til Gudrun Dam

Julekort, poststempel 23.12.1953
Hr-Fru
Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
Lejre

Kære Fru Frandsen!
Vi sender ønsket om en hyggelig Jul og et helsebringende nyt Aar for Dem Deres Mand og Deres søde Børn ”Tak” for Deres venlige haandgribelige Hilsner i Aaret der gik - - Venlig Hilsen fra Deres Anton x Karin Hansen Ringergaarden
 

  24.12.1953
Anna Andreasen til Gudrun Dam

Julekort:

Ind under Jul 1953

Kære Gudrun og Familie!
Ja, nu er der atter gaaet et Aar, og vi har igen den glade Juletid. Jo ældre man bliver des hurtigere gaar Tiden. Jeg blev jo 74 Aar den 3. jeg fik Brev fra din Far nogle Dage efter Fødselsdagen. Han opholdt sig paa Hullegaard, dengang han skrev, og jeg antager, at han bliver der foreløbig. Det er jo saa trist for ham at gaa ene i Aakirkeby, han er jo alligevel snart gammel. Asta har travlt paa Kontoret det er jo Brændselshandlerens travle Tid nu, og naar hun kommer hjem er her altid noget at ordne, for jeg magter ikke mere end lige det daglige.
Nu haaber jeg, at I alle er raske og jeg vil ønske dig og dine en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar.
Hilsen fra
Moster Anna og Asta

 
  24.12.1953
Marie Dam til Gudrun Dam

Julekort
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre
Sjælland

Kerteminde
Kære Gudrun
Vi ønsker en glædelig og velsignet Julefest og et godt Nytaar med Tak for Aaret som gik! Haaber hele Familien har det godt. Onkel A. har det nogenlunde. Det milde Vejr har været godt for ham. De bedste Hilsner til Jer alle fra
Onkel A og Faster Marie

 
  24.12.1953
Ejnar Andreasen og Thora Lund til Gudrun Dam

Julekort:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Kære Gudrun m. Familie!
Modtag vore bedste Ønsker om en rigtig god Jul og et godt Nytaar. Vi venter alle Børnene hjem Juleaften. Kaj har 2 Børn og Eli er blevet forlovet, saa nu kan vi nok naa omkring Juletræet. Kærlig Hilsen fra os alle her.
Ejnar og Thora Lund

 
  24.12.1953
Helga Dam til Skolegården

Julekort:

Kære alle
En rigtig glædelig Jul ønskes hele Familien af os alle paa Hullegaard og et godt Nytaar med Tak for det der gik.
Morfar kommer herhen og holder Jul, han var her en Ugestid, men skulle saa hjem og ordne ”Julegaver, jeg hjalp ham efter bedste Evne, jeg haaber, I forstaar - -, alting kan jo ikke blive ved at holde sig lige pænt, hvis det bliver ved at ligge. Jeg vaskede en Del i Foraars og Karoline vaskede de store Sengetæpper. Vi har efterset det hele, men skal Huset staa tomt igen i Vinter, kan det jo nok blive fugtigt. Inger kører for Morfar, saa bliver det saa rart billigt og i Rutebilen er saa koldt, det kan Morfar sagtens slet ikke taale.
Det er vel rart, at Ellen er hjemme i Aar, hun har jo ogsaa saa mange gode Ideer og er saa fingernem.
Vi haaber, at se jer alle i Jan., jeg ved endnu ikke hvor Gildet skal holdes; Morfar vil vist helst have saa lidt som mulig, de gamle Dammer er nok ikke saa let at faa samlede.
Jeg prøvede at snakke lidt med Inger om det; men hun vidste ikke rigtig.
Morfar synes, han er saa afsides, naar han er hernede; her er jo ingen Landevej el. Gade forbi, naar han saa gaar i Aakirkeby er han saa ensom siger han. Troels og Niels Dam er paa Week-end i København, de skal se Juleudstilling. Vi skal til at lave Konfekt.
Kærlig Hilsen fra os alle paa Hullegaard
Og endnu en Gang glædelig Jul

 
  24.12.1953
Gudrun Dam til Andreas Dam og Hullegård

Kuvert:
Til Morfar og Familien
paa
Hullegaard

Skolegaarden Julen 1953

Kære Morfar og jer alle!
Ja, jeg gaar jo ud fra, at Morfar som sædvanlig er paa Hullegaard i Julen. Det er temlig længe siden, vi hørte fra ham, men gaar ud fra, han har det godt. Nu kan man jo næsten komme i Julestemning, der er ”Sne paa Tage og Træer”, ja, da saamænd ogsaa paa Jorden, i Gaar kom her endda en Slæde forbi. Dog det kan vist ikke lade sig gøre i Dag. Heldigvis er vi helt færdig med at køre Møj ud og pløje men Anker mangler at jorde den ene Roekule, det kan han maaske naa inden Jul. Vi andre er ogsaa godt med synes jeg da, har baade vasket og slagtet og bagt det meste, saa vi kan vist ikke naa at blive overanstrengt de sidste Dage. I Aar har jeg jo Pige Juleaften, det er jo ikke altid, men vi vil jo savne dig Morfar. Og jeg faar nok ingen Juleaftenskaffe, naar ikke du er her, Anker har fundet paa, han heller vil have Saftevand. Mon Kirsten stadig er paa Vestergaard, det har vi slet intet hørt om. Troels er vel Karl derhjemme? Her er vi kun os selv i Vinter, det er meget hyggeligt, vi plejer paa fredelig Maade at kunne faa delt Arbejdet. Det kneb jo lidt hjemme i gamle Dage. Hans er jo den mest agressive her, men han er jo den lille, saa vi kan jo tumle ham, naar det kniber. Forleden kom han saa glad hjem fra P. Olsens og fortalte, at han havde faaet saadan noget at spise, som der voksede ude paa Morfars det firkantede Træ. Altsaa Vindruer. Ja, han kommer lidt sjov med det somme Tider. Det kniber jo noget med at faa Tiden til at gaa om Vinteren, naar her ingen er at lege med, somme Tider kaster han sig over Skolearbejdet, han har lært sig at skrive rigtige Bogstaver efter en gammel A.B.C., men naar han har haft travlt med det et Par Dage bliver det jo kedeligt. Han trænger snart til at komme i Skole og det skal han jo ogsaa til Foraaret. Nu har han jo ikke en Gang Morfar til at spille Gris med sig. Jeg har vævet et Forklæde, som Frk. Therkildsen skal have i Julegave, fordi hun var saa flink til at passe Morfar og aldrig utaalmodig eller gnaven. Faster Karoline skal ogsaa have et, det er mørkt og praktisk, saa jeg haaber, hun vil gaa med det. Jeg har faaet sat sort Trend paa min Væv, for jeg synes, de Forklæder er saa kønne, de sælges i Forretningen til 17 Kr, vi har dem for godt 3. Ellen vil ogsaa væve sig en sort Kjole med forskellige Borter.
II
I Aar er Ellen jo med til Vævning og det er hun meget optaget af, men jeg er ikke med og har faaet lov at beholde min Væv for mig selv. Saa vi har lidt privat Fornøjelse herinde. I Julen har jeg lovet at væve en Løber til vores Smedesvend, han skal give sin Kone den i Julegave, men i disse Dage har jeg ikke Tid. Saa laaner jeg bare en Væv fra Salen. Vi regner jo med at naa en Del Haandarbejde nu efter Jul, Ellen skal sy sig et Par Kjoler, hun mangler en sort, nærmest naar hun skal varte op, saa plejer hun at laane min, men det kunne jo tænkes, vi begge skulle i sort engang. Hun kan jo ogsaa faa en billigt, naar hun selv syer den. Den hun skal væve med Borter bliver jo ikke udpræget sort. Jeg har ogsaa tænkt paa at strikke et Slumretæppe af alle mulige Garnrester, det har Olga gjort, og det er saa nydeligt. Angaaende Olga saa bad hun mig hilse dig, Morfar sidst jeg snakkede med hende. Du kan tro, hun har vævet Puder en Dag, jeg var deroppe, viste hun mig ni, og de var monteret og det hele. Hun forsyner nok hele Famiien. Hun er meget optaget af det og har nu bestilt en Væv. I Aar er hun ikke med til Kursus. Jeg har ogsaa tænkt at sy et Vaar til et Tæppe af alle mine gode Bomuldsklude Levninger, man faar jo efterhaanden en Del, saa vil jeg sende det til Odder og faa det stoppet, saa bliver det et billigt Tæppe. Henning skal have en Sovepose derovrefra i Julegave, den kommer paa 45 Kr, det synes vi ikke er saa galt. Ellen skal have en fin Syæske, det ønsker hun sig, og det mangler hun ogsaa, jeg har lagt en Broderesaks indeni, Hans giver hende en Skindpung til 10 Kr, det er jo flot af ham, Henning skal have Bilernes Aarbog af ham, den vil gøre Lykke. Jeg har lige været i Skoven med Johannes's, hvor var der dog kønt derinde med Sne paa hver en Kvist, vi skulle ind og have lidt Gran og Mos, saa var vi inde hos Gartneren og fik lidt Tulipaner og Julebegonie, det er jo saa billigt paa Aunstruphus. I Formiddags lavede vi forskelligt Knas og i Aften skal vi lave Marcipan. I Gaar Aftes lavede vi pynt til Juletræet, det blev vi nu ikke helt færdige med, men der er jo ogsaa nogle Aftner endnu. I Morgen skal vi jo til det traditionelle Julemøde paa Efterskolen, saa mangler vi dig, Morfar, til Barnepige. Ellen er ved at lave saadan en køn Halmuro, men det er lidt sent at have med at gøre, jeg ved ikke, om I kender saadan en. Vi tænker jo lidt paa at komme hjem til Morfars Fødselsdag om muligt allesammen, hvis vi kan faa nogen til at passe Bedriften, men der kan jo altid komme noget i Vejen.
Saa vil jeg slutte med at ønske jer alle en rigtig god Jul og meget godt i det nye Aar.
Kærlig Hilsen fra os alle.
Gudrun.

 
  24.12.1953
Rigmor Pihl til Skolegården

Julekort:

Balka, Julen 53

Kære alle!
Mange Tak for sidst, det var morsomt, at se alle de gamle Steder igen. Vi havde jo ogsaa en dejlig Tur helt igennem, det var saadan helt extra, for vi havde jo slet ikke regnet med at skulle ud at rejse i Aar. Her gaar det ellers som sædvanlig. Vi render jo noget rundt i det nu i Dagene før Jul. Da vi boede paa Landet, havde vi jo ikke tænkt os, at en Juletillavning kunde foregaa paa den Maade. Da havde vi jo brug for alle Dagene til det huslige, nu kan vi nøjes med mindre.
Saa ønsker vi jer alle en rigtig god Jul og ligesaa Nytaar!
De bedste Hilsner til jer alle fra os her.
Rigmor.

Mor hjemme har det ikke godt, hun skal nok paa Sygehuset igen efter Jul.

 
  1.1.1954
Petra Madsen og Dagmar Madsen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Nytaarskort:
Hr. og Fru Frandsen
Skolegaarden,
pr. Lejre, Sjælland.

Nytaarsdag 1954
Hjertelig Tak for Julehilsenen den blev vi glade for, det er altid morsomt der er nogen der tænker paa én Deres Far er altid velkommen hos os. Hermed ønsker vi Dem et rigtig godt og velsignet Nytaar. De bedste Hilsener sendes Dem og Deres Børn fra os begge.
Petra og Dagmar Madsen.
Aakirkeby

 
  21.3.1954
Gudrun Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andreas Dam
Hullegaard
Østerlars St.
Bornholm

Skolegaarden Søndag Eftm. [21.3.1954]

Kære Morfar!
Jeg haaber, du har lagt mærke til, at jeg har været flink til at skrive, for nu lader det jo ikke til, at jeg er det mere. Vi var borte temlig tit i sidste Uge og desuden har vi travlt med at faa Vinterarbejdet til Side, Ellen syer stadig Kjoler, saa det staar efter, nu er hun dog færdig med Vinterkjolerne, men saa skal hun vel have fat paa Sommertøjet. For ”skønt Foraaret saa sagte kommer”, saa er det vel over os en Dag alligevel. Den 1. ste Maj bliver det jo til normal Tid i hvert Fald og efter alle Solemærker at dømme stikker Bodil og Ellen jo af til Svejts til den Tid. Vi hørte derfra i Onsdags, den unge Pige dernede skrev og anbefalede Pladsen, vi havde ogsaa ventet paa Brev længe, saa nu bliver det nok til, at de skal afsted. Man skal jo se sig om, medens man er ung, ikke sandt Morfar, det holder du vel ogsaa paa. Naar de har Mod paa det, er det vel forkert at sætte sig imod det. Jeg har Lovning paa en anden Pige, som vi kender, hun er kun 15 Aar, men det gør jo ikke saa meget. Til Sommer har vi jo ogsaa Henning hjemme. Hvad mon det bliver til med Troels, det skrev I slet ikke noget om? Nu har Ellen ogsaa bestemt, hvad hun vil være, ”naar hun bliver stor”. Der er noget, der hedder Beskæftigelses-Terapeut, det er saadan én, der altsaa skal beskæftige Syge og Invalider, naar de er raske nok til det, der bliver kun uddannet ca. 20 om Aaret, saa det er jo ikke sikkert, hun bliver af de udvalgte, ellers vil jeg jo tro, hun egner sig til det. Det skal være harmoniske og ligevægtige Personer, der har let for at komme i Kontakt med andre Mennesker, Eksamen fordres ikke, kun gode Skolekundskaber, dog skal de vist kunne Maskinskrivning. Læretiden er 2½ Aar og foregaar i Købhn. Der læres alle mulige Slags Haandarbejde, Vævning, Bensløjd, Bogbinding o. s. v., alt sammen noget, Ellen har Lyst og Evner til. Hun kunne selvfølgelig sagtens læse til noget, men saa ender man jo gerne paa et Kontor, og det har hun ingen Lyst til. Men nu gaar Turen altsaa først til Svejts, hun hentede en hel Masse tyske Ordbøger ned i Gaar, men hun fik nu aldrig læst i dem. Naa Sproget klarer hun nok, hun har jo Sprognemme, det er værre for Bodil, som ikke kan et Ord tysk, men det gaar jo nok alligevel. Nu hjælper det jo, at de skal løse 2 danske Piger af, saa har de vel vænnet sig til Tonefaldet. Bodil skal hos en Møbelhandler i Bern og Ellen hos en Sagfører 16 km. udenfor Bern. Saa de kan ikke rende sammen hver Aften.
II
Sidste Lørdag havde vi stor Fødselsdag i Salen, det var Peder Olsen, der fyldte 70. Alle Vævene var ryddet hen til den ene Side, saa var der dækket et stort, bredt Bord i hele Salens Længde med Plads til 40. Det saa helt festligt ud. Først var vi dernede til Frokost alle, og det meste af Eftm. gik inden vi kom hjem igen. Kl. 6½ begyndte saa festlighederne her i Salen, vi fik dejlig varm Suppe (varmet paa mit Komfur, de brunede ogsaa Kartofler her) Flæskesteg og Fløderand. Det var jo lidt anstrengende for dem, der skulle lave Maden og slæbe det hele herop, men hvad skal de gøre, naar ikke de har ret meget Plads derhjemme. Da vi var færdige her fortsattes Festen hjemme hos dem selv lige til Kl. 3, det var haardt nok, men Karen ville ikke lave Kaffen før, hun syntes nok, vi skulle have en Aften ud af det. Der blev spillet Kort paa 8 Partier. Nu i Aften skal vi saamænd derned igen de skal have Kaffefremmede, det er nu nogle, som ikke alle spiller Kort, saa forhaabentlig naar vi hjem inden Midnat. De føler sig nok i Gæld til os, fordi de benyttede Salen, ellers plejer vi jo ikke at komme der saa tit. I Fredags var vi hos Jørgen og Esther til Fødselsdag. Esther blev 61. De havde brugt for 1500 Kr. Olie til Fyret, saa helt gratis er det jo ikke. I Tirsdags var vi paa Orupgaarden til Fødselsdag, saa det gaar godt i disse Dage.
Ellen er til Amtsopvisning i Roskilde, saa jeg skal vel til at lave lidt Mad om lidt. Tak for Billederne. Hvis Mapperne havde været lidt mindre og Billederne lidt større, vilde det have tiltalt mig. Jeg synes, de er forholdsvis for dyre, særlig naar han skal have Køreturen betalt ogsaa, jeg troede, det var indbefattet. Jeg synes, hende der var her fra Roskilde tog bedre Billeder til 1 Kr. Stk., men altsaa uden Mapper. Angaaende dit Hus, Morfar, som Helga er lidt ked af, ved jeg virkelig ikke, hvad jeg skal raade til. Det er selvfølgelig kedeligt, det staar og forfalder, men det er vel din Agt at flytte tilbage, naar det bliver Sommer. Møl og Orm arbejder jo ikke om Vinteren, saa der sker vel ikke noget særligt og Folk gaar vel ikke og kigger ind. Værst maa det jo være for Inger, for hun bor jo nærmest, jeg mener, hvis Folk synes, det er for daarligt, at Fars Døtre ikke kan holde lidt pænt hos ham. Jeg synes, det er værst, hvis Far flytter hjem, for saa er der jo nødt til at gøres rent inden., Hvis du kunne tænke dig at blive boende paa Hullegd. eller komme her over, var det jo en anden Sag, saa kunne du jo sælge Huset ell. leje det ud, men helt give slip paa det, kan du vel ikke tænke dig? Nu kan du da true med at flytte hjem, hvis ikke vi behandler dig ordentligt. Jens Frandsen realiserede jo sit Bo flere Aar, før han døde og befandt sig godt ved det.
III Mandag Eftm.
Nej vi naaede saamænd ikke hjem før 2½, Kortene kom frem og de er svære at slippe igen. I Formd. har vi været til Forældredag paa Skolen, det er saadan en alm. Skoledag, som altsaa alligevel er lidt ualmindelig ved det, at der kommer en Del Forældre, saadan noget i Retning af Eksamen. Paa Mandag er der Afslutning med Gymnastikopv. Folkedans o. s. v., og saa er Hennings Skolegang afsluttet. Og paa Torsdag 1. April begynder saa Hans, han er jo noget spændt paa det. Der bliver vist ikke saa mange i første Kl. i Aar, det er meget rart. Mon du længes efter din Pude, Helga, den er jo kommet for noget siden, men hvis du vil have min at se efter, maa du vente til vi har haft Udstilling d. 21. April. Du mangler vel ikke Arbejde? Nu skal vi jo snart begynde at gøre rent. Jeg har broderet 2 Pudebetræk med Hulsøm og begyndt paa et med Dragværk foruden den Pude, som altsaa er færdig. Men Hennings brune Sweater er heller ikke blevet færdig endnu. For Tiden har jeg travlt med at klippe mine Tøjrester ud i passende Størrelser til at sy Tæpper af, jeg har nok til 1½ Tæppe, saa det tager nogen Tid, for der bliver kun smaa Stykker af de fleste, men jeg har dem ellers i mange Størrelser. De gamle Klude klipper jeg ud til at væve op. Se til saadan noget havde det været dejligt at have Olga til hjælp og hyggeligt deslige, ja, hende maa vi tit savne. Har jeg skrevet at Anna, Ingrids Mor, var saa syg, hun lever da og er lidt bedre, men har jo ikke Spor af Kræfter.
Saa, nu kan jeg øjne Posten i det fjerne, saa er det nok bedst, jeg gør mig færdig.
Jeg vil saa slutte med de bedste Hilsner fra os alle og skriv saa snart lidt igen, I er jo to om det, saa det er ikke saa slemt.
Kærlig Hilsen Gudrun.
 

.. 18.4.1954
Gudrun Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andreas Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden Paaskedag 1954 [18.4.]

Kære Morfar!
Jeg gaar og tænker paa, om du mon er flyttet hjem, men det regner jeg næsten med, ellers sender Karoline jo nok Brevet til dig. Det er nu ikke, fordi der er meget Varme i Vejret, rigtig hundekoldt har det været længe. Og i Marken er alting jo saa sent i Aar, men vi har da omtrent tilsaaet, dog ikke Roer naturligvis. I Fjor havde vi haft Køerne paa Græs længe ved denne Tid, det er godt, der er rigeligt med Roer i Aar.
Ellen har haft travlt med at skaffe Anbefalinger, Skudsmaalsattest og Lægeattest til den Plads i Schweiz, saa nu er det gaaet i Orden med hende, men Bodil ved ikke endnu, hvad Plads hun faar, men hun vil altsaa med derned. For en Uges Tid siden fik Ellen Brev, at hun skulle ikke komme før omkring d. 10. Juni, saa da blev vi noget lettede, for vi havde jo ellers saa travlt med at blive færdige med Rengøring og det hele, hendes Tøj skulle jo ogsaa være i Orden. Nu kan vi da holde Paaske i Fred og Ro. Sagen er nemlig den, at Herskabet i Svejts skal en Tur til Danmark sidst i Juni, og saa skal Ellen komme derned og være 14 Dages Tid først og blive kendt med Forholdene, da er den danske Pige dernede, det er jo en stor Fordel for Ellen. De skal vel saa have den unge Pige med til Danmark og medens de saa er borte skal Ellen passe deres lille Datter, de skal i den Tid være i Bern hos Bedsteforældrene. Nu er det jo spændende om Bodil ogsaa kan faa en god Plads ellers rejser Ellen altsaa alene, hun er jo ikke saa forknyt. Hun har faaet et tysk Brev fra Fruen, som hun nemt kunne læse, saa Sproget vil nok ikke volde saa mange Vanskeligheder. Den Pige, jeg mente jeg havde, tjener hos Smedens, og hendes Forældre kunne ikke lide, hun rejste derfra, saa nu har jeg altsaa ingen. Men foreløbig har jeg jo Ellen, siden bliver der jo god brug for dig baade til at fylde ved Bordet og til at tørre af.
Henning kom jo ud af skolen til 1. April og Hans kom ind, de er begge særdeles veltilfreds med Byttet. De er kun 6 Drenge og 3 Piger i i 1.ste Klasse, saa det kan da blive individuel Undervisning. Hans er den eneste, der kan læse. Der er da saa mange, at de kan vælte Katederet, naar Frk. Jensen gaar ud. De havde da ogsaa faaet det rejst igen. Jo, Hans oplever jo en Del nu, en Dag gik Bjarne og Hans og legede i Aaen et Par Timer, Hans var noget vaad om Benene, for der var hul paa hans Støvle. Saa maatte han have nye, men helt tør Dagen efter var han alligevel ikke.
II
Jeg var oppe og saa til Anna (Hans Peters) i Gaar, det gaar da bedre med hende, nu har hun ligget i 2 Mdr.. Hans Aamands fik en Datter i Gaar, saa nu har de 4 Piger og 1 Dreng. Og du kan fortælle Inger at Hans i Taastrup fik en Datter i Forgaars, saa Kresten og Marie har rigtig faaet Børnebørn i Paasken. Vi har haft det meget roligt i Helligdagene, hverken haft Fremmede eller været borte, kun været i Kirke et Par Gange. Ja, Ellen er oppe hos Johannes's i Dag, der er lidt Besøg fra Stevns. Palmesøndag var alle Henrys her til Eftm. Kaffe, de har stadig Ib hjemme men han er jo langtfra rask og har ikke Lyst til at foretage sig Spor. Henrys Forældre holder Guldbryllup d. 22. April. Paa Torsdag skal vi til Ortved, det er Dagnys Fødselsdag. Du kan hilse Troels og sige, at vi venter at se ham her inden Ellen skal afsted.
Erna er snart rask nu igen siger hun, men hun besøger da stadig den kloge Mand, han faar flere og flere Patienter, somme Tider tager han dem ind 8 ad Gangen og lader Kraften strømme igennem dem. Ellens Madmoder fra Stevns har taget derop hele Vinteren det er vist for Gigt, men hun er da ikke helt kureret endnu. Jeg snakkede med Fru Else ([?Telt?] Jørgensen) før Paaske, nu har de altsaa faaet Bil, de skulle en Tur til Jylland i Paasken, de kommer snart herud en Søndag.
Tirsdag. Ja Posten narrede mig i Gaar og kom tidlig, saa nu bliver dette lidt gammelt. H
ans har haft Røde Hunde i Paasken, men var nu ikke syg af det.
I Formd. har vi faaet alt vort Møj kørt ud og i Morgen kommer Niels og pløjer det ned, saa kan det jo nok gaa uden Karl, skade man ikke kan opfinde noget til at luge Roerne. Nu har vi jo altsaa ogsaa Karl, lad mig ikke fornærme Henning, han er saamænd meget flink i Stalden, nu er han ved at lære at malke, saa det varer nok ikke saa længe inden han kan ordne Malkningen alene. Han skal gøre færdigt i Aften for vi skal afsted allerede 5½, Anker skal malke de værste først, saa maa han jo begynde lidt tidlig. Jeg er lidt spændt paa, hvordan det skal gaa med Inga og Erna i Aften, de har ikke været i Stue sammen siden deres Sammenstød ved Juletid.
Det er paa Slutningen med Pladsen saa jeg vil slutte med de bedste Hilsner fra os alle.
Gudrun

 
  18.6.1954
Andreas Dam til Gudrun Dam

Hullegaard 18-6-54

Kære Gudrun og jer alle
Tak for dit Brev vi har altsaa begge ventet paa Brev jeg mente jo at det var mig, der skrev sidst. Jeg skrev i god Tid til Ellens Fødselsdag ja hun skriver jo nok til Inger for de har jo noget fælles om Svejts, jeg tror Inger har sendt Ellen Adressen paa de Folk hun besøgte det var ogsaa i Nærheden af Bern men det var nok til en anden Side. Og de syntes det var rart at køre i 15 Timer gennem Tyskland ja det er godt at være ung. Bornholmerne har lige haft en Tur til Holland men det var pr Skib gennem Kilerkanalen det var en god tur jeg tror Marie Andreasen i Gudhjem var med ellers var der ikke mange som jeg er noget kendt med. Jeg sidder ene her i Gaarden de er alle oppe og stakke Lucerne ved skolen der var nok en god Avl for de maatte nøjes med meje en Vej med Slaamaskinen. Esther er til Eksamen i Aakirkeby der er kun en Dag igen det er paa Mandag. Jeg kom herhen i Lørdags lejligvis Inger og Johs skulde besøge Ankers paa Stationen og kørte saa mig herned. Nu er Staldene færdige her og saa har de faaet et nyt Køleapparat en Trækasse til 4 Junger en elektrisk Pumpe poster Vandet op i Kassen og Overløbsvandet gaar ned i Brønden igen det er under Hestegangen som vi plejede at sige, de spilder altsaa ikke noget Vand. Jeg har lige faaet en lang Sluder med Inger de havde haft 15 Aars Bryllupsdag i Søndags og havde moret sig med at køre rundt paa Nordlandet sammen med Rigmor og Aksel det skulde være som de rejste i Jylland de havde Primus med og spiste i Vejgrøften men saa blev det regn da de skulde til Kaffen og saa kørte de til nogle Bekendte, i Søndags regnede det nemlig hele Efterm. her paa Øen her kom vel 10 mm det har jo været meget tørt men der ser godt ud paa Marken, der blev jo avlet godt i Foraaret. Den omtalte Tur blev kørt ad Sogneveje og saadanne Steder som man ellers ikke kommer de venter de gamle Brammings herover i Sommer de kan vel rejse naar de vil for Johs'es Far har lagt op han kom tilskade med den ene Haand det var vel i Efteraaret og det var ham ogsaa besværligt at cykle langt til Fabrikken.
18/6-54 Tak for din Indbydelse til at komme til Skolegaard, skade her er saa langt imellem jeg bange for at rejse, det er jo nemmere at komme til Hullegaard men jeg vil alligevel helst have en Bil fra Dør til Dør. Her er nu dejligt paa Hullegaard i denne Tid grønt paa Mark og i Skov og Helga har masser af Blomster som trives godt selv paa denne ret ubekvemme Jord og saa er her Fuglesang af mange Slags. Nattergalen er nok ved at forsvinde for i Aar men Gøgen kukker stadig.
19/6 Jeg var oppe i Dagmorgen og da var der Nattergalesang saa det forslog noget. Naa Esther staar og venter paa Brevet hun skal ud og sælge Lodsedler til Dyrskuet.
Jeg skal hilse fra dem alle og mest fra mig selv og ønske Til Lykke paa Fødselsdagen
Morfar

 
  8.7.1954
Gudrun Dam til Andreas Dam

Skolegaarden 8. Juli 1954

Kære Morfar!
Jeg tror nok, jeg forsømmer dig noget til Fordel for Ellen, hende skriver jeg jo gerne til en Gang om Ugen og saa bliver det ikke til mere med Skriveriet, der er jo ogsaa andre Ting, der skal gøres. Særlig nu, jeg ingen Pige har, bliver der jo ikke levnet mig megen Tid til private Fornøjelser, men ellers gaar det saamænd meget godt Mad faar vi da hver Dag, og de synes vist endda, den er god, og her er vist omtrent lige saa rent, som her plejer at være. I sidste Uge gjorde jeg mig jo særlig umage med at pudse og polere, da vi ventede disse Svejtsere, som altsaa snød os alligevel. Hvis de kommer paa tilbageturen bliver her nok knap saa pænt, nu har vi 3 Feriebørn til at rende ud og ind. Vi har 3, for Anne og Claus har vi jo hvert Aar og saa kom der en lille Lisa paa 7 Aar til Fredes, men hun vil bestemt ikke være der, de kunde ikke faa hende længer end til Grøften. Saa hentede hun sin Taske og gik med Anne herud, jeg troede jo kun, det var for en kort Visit, men det var skam ikke hendes Mening, der var ikke tale om, at hun ville derop. Naa, saa stillede vi en lille Seng op paa Ellens Værelse, der skulle Anne være, og saa var hun tilfreds. Fredes ville heller end gerne af med hende, de havde rigeligt endda, der er nok til, at der kan blive et ordentligt Slagsmaal deres Piger er kun 14 og 16 Aar i Sommer og kan slet ikke styre Drengene. Naar saa Esther aldrig er hjemme, gaar det somme Tider varmt til. Herude har vi det da forholdsvis stilfærdigt, ganske vist raaber Hans noget højt somme Tider, men ham og Claus kommer nu altid godt ud af det, de leger saa godt sammen. Og i Skolen gaar det da ogsaa godt, saa det krasbørstige fortager sig nok. Naa, jeg skal vist ellers ud og hjælpe til med det sidste Læs Hø, som har staaet i Porten i nogle Dage. Høet fik vi meget godt i Hus, der var jo ikke saa meget, men Roerne er vi ikke helt færdige med endnu. Vi har selv luget ca. 3 Tdr. Land, saa har vi haft hjælp til de andre 2. Jordbær har vi slet ikke haft saa lidt, særlig 1.ste Aars har været gode, kan du huske, de første, jeg plantede tørredes næsten hen, saa plantede jeg igen og de blev mægtig gode. Stikkelsbærrene er mægtig fine og Hindbær bliver der vist ogsaa mange for ikke at tale om Ribs og Kirsebær, som der er Masser af.
Saa nu raaber Anker, saa render jeg.
II Vi har dog været paa et Par store Udflugtet siden sidst. Den første var med Sangforeningen til Frederikssund og op til Kattegat ved Lilleleje tror jeg det hed. Det var altsaa kun en Eftm- og Aftentur, men vi var paa Møen til De Danske Friskolers Aarsmøde og det var i 2 Dage, saa det var da meget godt gjort af os, naar vi ingen Hjælp har. Kontrollen passede Bedriften de Dage og Børnene havde vi sat i PLeje. Erna tilbød mærkværdig nok slet ikke at gøre noget, hun synes tværtimod, at vi skulle heller bliver hjemme, men nu havde vi altsaa faaet Lyst til at komme afsted. Vi startede Kl. 10 Lørdag. Formd., vi kørte med Orupgaardens, som jo fik Bil til Pinse, men det har jeg vel fortalt. Helge kører saa pænt helst ikke over 45, han er jo Nybegynder, men jeg tænker nu han altid vil køre meget hensynsfuldt. En af dem baade Anker, Helge og mig har tjent sammen med i Askov, og som vi ikke har set siden, er gift og bor paa en Gaard lige inden Møen, ham var vi inde og hilse paa, det var Fodermester Peter Stampe, som var paa Forsøgst. i mangfoldige Aar, men du kender ham vel ikke. Han sov nu til Middag, da vi kom, men da han blev rigtig vaagen, tror jeg nu nok, han var glad for at se os. Vi var der kun ½ Times Tid, for vi skulle til Møde i Hjertebjerg Forsamlingshus kl. 3. Vi blev jo indkvarterede og kom til at bo hos nogen, som var hos os for 2 Aar siden, det var meget morsomt. Vi var paa Klinten til Morgensang Kl. 9 i Sol og Blæsevejr. Det var et Par gode Dage, Søndag Aften Kl. 7 startede vi hjemad, saa vi var herhjemme lidt før 10 og det var alle 3 Drenge kommet hjem, men de var ikke gaaet i Seng, de havde jo meget at fortælle, særlig Hans, som havde ferieret ude hos Kock Hansens. Claus var i Bispegd, der har han en yngre Broder paa Ferie. Og Henning var jo paa Liselund sammen med Præsten og sine Præstekammerater, det var han i 5 Dage, paa den Maade lærer Aalbæk Jensen dem jo bedre at kende. De var der sammen med Uffe Hansen og hans Drenge fra Ubberup. Hvordan det var gaaet, har vi jo ikke faaet saa meget at vide om, for Henning udbreder sig jo ikke saa meget, men de havde da vist haft det rart. Mon jeg har fortalt at Jens Andersen var syg - han døde altsaa og blev begravet for 14 Dage siden, han blev altsaa 75½ Aar. Nu tænker Johanne vist lidt paa at sælge Huset, hun synes, det er for dyrt at bo der alene, han har jo altid været saa god af sig, Jens Andersen, saa de havde ikke meget at leve af tilsidst. Naa, nu har jeg fyldt 2 Ark, og det er ved at være Sengetid, saa jeg vil slutte med de bedste Hilsner fra os alle til dig og Faster K.
Gudrun.
 

  2.8.1954
Gudrun Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andreas Dam
Møllevej
Aakirkeby
Bornholm

Skolegaarden 2-8-54

Kære Morfar!
Nu maa jeg hellere begynde at skrive til dig i Dag, saa faar jeg det jo nok færdigt engang. Jeg skulle ellers ud og plukke Ribs, men det regner jo som sædvanlig. Saa har jeg tændt Strygejernet, for man er jo aldrig arbejdsløs.
I Dag er de to Sydslesvigere saa rejst, det bliver jo nok alligevel en Lettelse, skønt de var saamænd meget flinke til at hjælp til. Naa, jeg gaar i Salen og stryger - -
Ja, saa er det Aften og jeg sidder her lidt igen. Anne havde det jo ligesom i Fjor, gik og rodede i alle Skuffer, tog lidt Penge, gik i mine Kagekasser, rev Billeder ud af mit Amatøralbum o. s. v. og Lis var jo lille og fulgte hende trolig men bortset fra alt det, var de saamænd meget søde, engang imellem maatte jeg jo have dem lidt i Ørene.
I Morgen rejser Claus og saa er det forbi med det Feriebørnssjov. Jeg haaber ikke, Inger gaar og venter paa Henning og Hans Erik for de vil nok gerne, men jeg tror nu ikke, det bliver til noget. Hvis det engang bliver Tørrevejr skal vi jo til at høste og saa kan vi daarlig undvære Henning, Hans Erik hjælper vist ogsaa til derhjemme og skal nok desuden med Skolen til Samsø. Jeg faar vel næppe heller Tid til at komme derover, nu vi skal have Konfirmation i Septbr. og Høsten kommer sent. Det skulle jo saa været inden Høst, men man regner vist saa smaat med at begynde sidst i Ugen, desuden har vi et Stk. Lucerne, der trænger. Man render jo ogsaa og plukker Bær hver Dag, Hindbærrene er saa store og fine som aldrig før, jeg har flere, end vi selv kan bruge og forærer væk til værdige trængende. I Morgen kommer Søster Kure og plukker, sidste Søndag plukkede Henrys 25 [pund] og Karen har faaet 20 [pund], jeg byttede med Solbær dem har de jo saa mange af.
Vi hører stadig jævnlig fra Ellen, i sidste Uge fik vi 2 lange Breve og 2 Kort, hun oplever jo saa meget. Sidste Søndag var baade Ellen og Bodil med paa en dejlig Tur op i Alperne 1950 m. o. h. o. Og de sov i en Alpehytte om Natten og spiste hjemmelavet Ost og Smør. De var sammen med nogle andre Unge som var stedkendt, ja, det var Bodils Frues Familie nogle af dem. Det er jo dejligt at høre, at det gaar saa godt dernede og at de oplever saa meget og har det saa godt. Hvis Helga og Holger rejser i Septbr. mon saa ikke de regner med at komme her til Konfirmation. Jeg kan sikkert nemt bruge Esther en lille Tid, hvis hun har Lyst.
II
Saa maa hun jo altsaa være holdt op med at gaa i Skole, ville hun da ikke have Realeksamen? Det hjælper jo alligevel Ellen meget, nu hun er i Svejts, at hun kan snakke Tysk. Nu skal hun saamænd nok afsted til England ogsaa en skønne Dag, hun kan saa godt lide at snakke Engelsk. Du kan nok huske, at vi tog Timer hos hende engang.
I Morgen er det Ernas Fødselsdag, men vi er nu ikke inviteret vi har ikke været inviteret én eneste Gang siden hun rejste herfra, dog besøger hun os ret jævnligt, men kun naar hun bliver indbudt. Inga og Erna er ikke kommet hinanden nærmere siden Jul, de har sikkert ikke talt et Ord sammen siden. Saa galt var det jo ikke nær her.
Tirsdag Formd. Ja, i Dag er det altsaa rigtig øsende Regnvejr fra Morgenen af, Henning og Anker vasker Kostald, noget maa de jo foretage sig, og de behøver da ikke være bange for at Vandet slipper op. Det bliver nok ikke til noget med at Søster kommer og plukker Bær, kommer hun, maa vi nok hellere indrette os efter Vejret og sætte en Trend paa Væven.
Vi har jo mange Fødselsdage i nær Fremtid, men de skal nok ikke slaas stor op, vi ser jo hen til denne store Fest med 4 Konfirmander i Septbr., der maa vi jo samle Kræfter til, vi bliver vel omkring 100. Jeg tænker, vi skal spise alle i Salen, om vi saa bagefter gaar hver til sit ved jeg ikke men det haaber jeg næsten, for vi kan vist ikke huse saa mange i vore Stuer, ihvert Fald vil det ikke være hyggeligt. Vi skal have Generalfors. om det en Aften. Vi faar for Resten Pensionær i Septbr., en ung Mand, som skal foretage Opmaalinger i Markerne, han syntes, det var for langt at tage til Købhn. hver Aften. Hvad skal man forlange for Kost og Logi, han er vist ret ubemidlet?
Du kan tro, der har været mange gode Kirsebær paa dit lille Træ i Urtehaven, en Del har jeg da faaet reddet fra Fuglene, inde i Gaarden er der ogsaa en Masse, men de er meget mindre. Dem laver vi Saft af. Nu har det vel hjulpet paa Vandmangelen paa Bornholm. Det glæder mig at høre, at du bliver yngre og raskere for hvert Aar, saa kan vi vel snart vente at se dig her, Folk spørger, om du ikke kommer i Aar. Det er en Skam, Karoline har saa lidt Rejselyst, ellers syntes jeg, I skulle flyve herover, det var da en Oplevelse, og der gaar man ikke og forkøler sig, som paa Damperen. Saa kan man næsten komme i Bil fra Dør til Dør, jeg skal nok sørge for Bil ved Lufthavnen, tænk over det. Nu maa jeg slutte med kærlige Hilsner fra os alle.
Gudrun

 
  11.8.1954
Andreas Dam til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre
Sjælland

Møllevej Fredag 11-8-1954

Kære Gudrun og jer alle
Tak for Brevet af 2-8 - ja nu er Ferierne og Ferierejserne snart slut undtagen i vore Familier vi har jo vort tilgode jeg gaar jo og tæller paa Knapperne det er jo ret nemt at komme ud men naar kommer man hjem igen jeg savner mit Kram naar jeg er paa længere Ture, Værmelandsgaard er en passende Afstand der bliver jeg kørt hjem om Aftenen. Kirsten og Knud har holdt Ferie men kom ikke paa Rejse. Knud er ved at tage Kørekort i disse Dage det skal han have naar han kører Tærskeværk ja det er jo kun en Time om Dagen med Kørelæreren men saa har de gaaet og plukket Blaabær - Byllenbær - i Almindingen, et Par Dage har de været hos mig vi har pillet Drivhuset ned og vi har lagt mine gamle Jærnplader paa Hønsehustaget og Kirsten har savet Brænde. Johannes's Broder Karl og hans Kone og Else og Ole Børnene altsaa har lige været her de kom Torsdag og rejste Mandag Aften der blev jo nogle Udflugter jeg var med til Sandkaas om Fredagen de skulde op og hilse paa Edel og se hendes Hjem du ved nok at Edel har boet noget hos dem i Gartneriet. Ja saa blev jeg hos Anna Valborg medens de andre kørte en Tur til Slottet og Jons Kapel, vi fik altsaa alle Kaffe og Aftensmad hos Anna Val. De havde faaet saa fint i Haven fin Græsmark under Træerne og et pænt Blomsterbed men tænkte jeg sikken et Slid jeg kan ikke lide at Menneskene skal slide mere end gaddeligt.
Jeg tror Broder Mathias er ved at sælge sit Hus i Bygaden vi havde i sin Tid en Nabo derude ved Jernet som hed Marker han skal være Køberen og Prisen er 42.000 Kr. Marker har haft en lidt større Ejendom ca 20 Td L og han skal vel have 75 Tusinde hans Kone er ked af det Slid nu vil han drive noget Handel det har han altid haft Lyst til jeg jo købt gamle Cykler af ham nu vil han handle med Dyr saa er det jo godt der er nogen Plads.
Johannes's Forældre har ogsaa være t her de kom Torsdag 8/7 da var Broder Christian og mig ogsaa paa Værmelandsg. vi skulde jo se Haven da der var nyrevet overalt.
De gamle Brammings er jo lige ungdommelige men han har dog holdt op paa Fabrikken og taget Aldersrente han kom jo til Skade med en Haand i Efteraaret og han hører daarligt og havde langt til Arbejdspladsen
II Møllevej 11-8-54
Jeg kom til Fødselsdag i Østerlars den 9/7 og da kom Rigmor ogsaa jeg naaede lige at komme fra Rutebilen og ind paa Stationen saa styrtede Regnen ned saa de maatte sende en Bil efter mig, siden har det jo været noget af hvert ikke meget Sol der har ikke været meget at gøre med Riven i Haven, man skulde synes der er gaaet mere end i Maaned med det kedelige Vejr ja Karl Bramming sagde dog at det havde været godt Vejr alle de Dage de havde været her i Mandags var jeg dernede vi drak Kaffe i Haven og det var det yndigste Vejr siden plukkede vi Ribs og tilsidst gik de alle [minus]mig til Vasegaard og saa paa en gammel Gravhøj om Aftenen Gartnerens og jeg var med i Bilen til Damperen der gik 2 Skibe og vore Gæster kom med Kongedybet. I Morgen kommer Helga herhen hun skal til Dagmar Madsen og have presset sin Frak de skal til Begravelse i Morgen det er Holgers Fætter Valdemar Kjøller han døde ganske pludselig de sad og spiste Middag.
De boede paa Jens Andersens Gaard i Gamlevælde nu er der altsaa Enken og 2 Sønner den ældste er 17 Aar. Det blæser godt i Dag fra sydvest og mørkt er det stænker lidt en Gang imellem.
Mine Genboere Skrædder Madsens har stadig Gæster men denne Gang er der ingen Børn det er den yngste Ejvind og hans Kone de har en Motorcykel det er 3. Dag i Dag og de har kørt Øen rundt 2 Gange men Fruen var nu ikke godt tilpas i Aftes. Jeg skal hilse fra Inger jeg har lige talt med hende hun plukker Ribs sammen med Lærer Skovgaard de har begyndt at meje med Traktor i Eftm. hun er glad ved at det gaar godt med Ellen og venter Brev fra hende hun har jo lidt Ansvar for hende.
Nu har jeg talt med Helga, Esther gaar og venter paa at komme op til Albert Hansen noget de har lovet i August Selma har jo været paa Sygehuset og er ikke rigtig rask endnu men i Septbr skal du nok faa hende dog ikke de første Dage for hun skal nok til Haandbold i Fredericia først i Septbr. Lille Hans sidder her ved Siden af og sludrer i Telefon med Børnene i Sandkaas. Jeg skal hilse fra Helga hun fik vel ikke Tid til mere end et Kort.
Lille Hans skulde have et [?Mcok?] Plaster til Mathias for hans Gigt men jeg kunde ikke finde det saa kommer han igen i Morgen. Hilsen til jer alle fra
Morfar
 

  22.11.1954
Gudrun Dam til Andreas Dam

Skolegaarden 22-11-54

Kære Morfar!
Jeg ved ikke, om det er os, der skylder dig Brev ell. omvendt, men det er vist længe siden, jeg skrev sidst. Jeg korresponderer jo livligt med Svejts. Nu kommer Bodil jo snart hjem, bare nu ikke Ellen vil savne hende alt for meget. Hun skriver da, at hun bliver mere og mere glad for, at hun har bestemt sig for at blive, hun synes, de har det saa hyggeligt, og efterhaanden, som hun forstaar dem bedre, har hun jo ogsaa mere ud af Samværet. Hun glæder sig vel ogsaa til at opleve Vinteren dernede. De har det jo heldigvis dejlig varmt i Huset og hun skal ikke ud til noget koldt Arbejde. Bodil har jo maattet ligge ude og skrabe Roer, hun har nok frosset godt.
Angaaende Roer saa fik vi de sidste ind i Lørdags, da blev der raabt Hurra, og ikke uden Grund, for det har været et noget trælsomt Arbejde i Aar. Vi har haft et mægtig godt Stykke Kaalroer og de fylder godt, ellers havde det nok set lidt smaat ud i Aar. Det gør det jo de fleste Steder. Desuagtet er de fleste ikke færdige endnu. Baade Fredes og Johan's har mange endnu.
Og i Dag har her været én med en Maskine og jorde Roekulen det tog kun et Øjeblik, han tager 40,00 i Timen, men det blev kun 15,00, saa det er da for en Gangs Skyld billigt. Det er ikke, fordi Kulen er saa lille endda. Havde Anker skullet gøre det selv, havde det da taget flere Dage. Det er der vist heller ingen, der gør selv mere. Anker og Henning var jo ude og se paa den Maskine, og jeg synes, de saa saa forfrosne ud, da de kom ind, saa jeg ville lave Kaffe til dem, men de foretrak nu Saftevand, mærkelige Mennesker, ikke sandt, Saftevand i saadan en Kulde.
Jeg har været til Tandlæge i Dag i Hvalsø, det er 6. Gang, jeg har taget til Roskilde før til Skoletandlægen, men han kunne ikke se hullerne, derfor har jeg efterhaanden faaet saa mange, saa det bliver nok en dyr Omgang, jeg skal have Guldkrone paa nu. Naar jeg bliver færdig skal Henning til det, Hans har været der, han faar det da gratis. I Gaar var vi ogsaa i Hvalsø i ”Bio” og saa ”Prinsessen holder Fridag”, det var Kl. 4 saa Drengene var med samt Esther, vi cyklede derover, det var fint Vejr. Esther havde ikke Fridag, men Inga sagde, hun maatte gerne tage afsted alligevel. Saa var hun her og spiste til Aften, men kørte tidlig hjem, da hun havde én af Drengene med. Hun befinder sig vist godt der, saa vi synes, det er morsomt, hun blev her, det er da saadan en Slags Erstatning for Ellen, naar hun kommer paa Besøg. Den 3. Dec. fylder Svend 60 Aar, saa skal der være Gilde.
II Og paa Onsdag fylder ”Anna Hans Peters” 75, da skal vi derop og spise. Paa Fredag skal vi til Kløvested ogsaa til Spisning, saa det bliver lidt meget paa en Gang. Nu kan vi nok komme hjemmefra, for Henning kan nok klare det meste i Stalden.
Anker har været ude og ordne Hindbærrene i Eftm., det har vi saamænd ikke faaet gjort før, ellers er der ikke saa meget at gøre i Urtehaven, for den staar delvis under Vand. Alle mine Grønsager er næsten druknede, dog er der lidt Rødbeder og Pastinakker. Kaal og Gulerødder kan man jo sagtens faa at købe, jeg er mest ked af at alle mine Rosenkaal ikke er blevet til noget.
Paa Torsdag skal vi slagte en stor Gris, havde du været her skulle du faaet dejlig Pølse. Fredes skal have den halve Gris, vi skylder dem fra Konfirmationen af, da slagtede de nemlig. Vi gaar og morer os lidt over Erna, hun var saa ivrig inden Konfirm., vi skulle endelig sammen og snakke om det, det kom vi ogsaa. Men da vi skulle gøre op bagefter var hun ogsaa stærkt inviteret, men den der ikke viste sig, var nok Erna, det interesserer hende ikke Spor med Pengespørgsmaalet, hun har slet ikke spurgt til det heller, saa det er nok ikke hendes Mening at yde noget Bidrag - hun er jo stadigvæk aah saa fattig. Hun var ellers vældig ivrig forud efter at faa saa mange med som muligt.
Ellen skriver, at den første Sne er faldet og det er koldt, men det er det jo ogsaa her nu, jeg ser i Avisen, at I har lidt Sne paa Bornholm. Pas nu paa, du ikke gaar og fryser, mon ikke du skulle tage til Hullegaard, der klarede du dig saa godt sidste Vinter.
Naa, jeg skal vist ud og lave Aftensmad, saa jeg gaar lidt.
Ja, saa er det blevet Tirsdag og det stormer og er koldt. Hans gav sig dog ved godt Mod paa Vej til Skole i strid Modvind. Og nu skal Henning afsted til Hvalsø, men for ham bliver det værst at komme hjem igen.
Vi har solgt 3 Køer i Efteraaret og faaet godt 3000, vi har efterhaanden faaet saa mange Kvier, saa vi kunde ikke huse dem, Stalden er fuld alligevel. Saa har vi solgt Plagen og Dan og faaet 1600, og købt en god Hest i Bispeg. for 1000, de har nemlig faaet Traktor og havde en Hoppe, som de daarlig kunne nænne at sælge til Slagtning og Anker har aldrig været ret glad for Dan. Vi har vist ogsaa 20 Pattegrise til Ejnar, men de er jo ikke saa dyre mere, koster vel omkring 75 Kr. Stk., hvis man er heldig med Søerne kan det jo nok betale sig alligevel. Det er jo altid rart at have noget at sælge. Jeg er jo ikke naaet at komme hjem og se til dig endnu, muligvis bliver det ikke før efter Jul, nu faar vi se. Jeg gaar til Tilskærerkursus og der er det ikke saa godt at forsømme, det slutter d. 9 Decbr., men saa er det snart Jul.
Saa vil jeg da slutte med det bedste Hilsner fra os alle til dig og Faster Karoline.
Gudrun

 
  19.12.1954
Ingeborg Andreasen og Ellen Andreasen til Skolegården

Julekort
Familien Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Osted [rettet af postvæsenet til Lejre]. Sjælland

19/12.54 Ind under Jul 1954

Kære Allesammen! Ja nu nærmer det sig mod jul igen og Tankerne gaar til Slægt og Venner. Har I Ellen hjemme i Vinter ell. er hun stadig i Svejts? det maa jo ogsaa være morsomt at komme ud og se sig om. Hedvig har faaet en lille Pige d. 15/11. hun bliver døbt i Dag og hedder Birgit, vi skulde have været med, men der er langt at rejse og udenfor Ferien.
En rigtig glædelig Jul og godt Nytaar ønskes jer.
Ingeborg og Ellen
 

  21.12.1954
Holger- og Ingeborg Jakobsen til Skolegården

Julekort, poststempel 21.12.54
Hr.
Gdr. Anker Frandsen
Skolegården
Osager
pr. Lejre

Julen 1954
Kære Anker og Gudrun
I ønskes alle en glædelig Jul og et godt nytår. Mon Ellen kommer hjem til jul? Vi får i år besøg af far og mor juleaften, det er vi meget glade for.
De bedste hilsner fra os alle fem i Forlev brugs

 
  21.12.1954
Karoline Dam til Skolegården

Julekort, poststempel 21.12.54
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Julen 1954

Kære Gudrun!
Vi ønsker Jer alle en glædelig Jul og et godt Nytaar!
Du har nok travlt i disse Dage, for det har vi jo alle.
Venlig Hilsen fra os to!
Faster Karoline.

 
  22.12.1954
Henry Kock Hansen til Skolegården

Julekort, poststempel 22. dec. 1954
Familien Anker Frandsen
”Skolegaarden”
Osager
pr. Lejre

Jul 1954

Kære Venner!
Rigtig glædelig Jul og godt Nytaar!
Tak for jeres Besøg forleden. Vi holder Juleaften i Valby sammen med mine Forældre.
Venlig Hilsen til jer alle fra smaa og store i Brønshøj.
Anna og Henry
Hils gamle Kendinge ude ved jer.

 
  24.12.1954
Alfred og Oda Andreasen til Anker Frandsen og Gudrun Dam

Julekort:

Julen 1954

Kære Anker og Gudrun!
Vi sender jer hermed de bedste Ønsker om en glædelig Jul og et godt Nytaar.
Hvordan er Aaret gaaet for jer? Jeg talte for et Stykke Tid siden med en Chauffør fra Roskilde, der sagde, at det havde været helt galt med Regn paa en Strækning fra Holbæk over Roskilde og ned til Slagelse, og da I efter mit Skøn ligger indenfor dette Distrikt, har I vel haft det haardt i Aar baade med Høsten og nu sidst med Roer og Kartofler. Vi har altid beundret jer for jeres Evne til at tage Medegang og Modgang med den samme Ro, og forhaabentlig har I ikke tabt Humøret.
Kommer I aldrig mere her til Byen? Vi bor jo ganske vist lidt afsides, men der gaar da baade S-Tog og Sporvogne herud, saa vi haaber at se jer engang ved Lejlighed i det nye Aar.
Mens jeg skriver dette pisker Regnen paa Ruderne, saa man kommer ikke ligefrem i Julestemning, men det kommer vel, naar først Træet er pyntet.
Vi haaber, at I er raske alle og faar en god Jul.
Venlig Hilsen
Oda & Alfred

 
  24.12.1954
Anton og Karin Hansen til Gudrun Dam

Julekort:
Hr - Fru
Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
Lejre

Den bedste Julefest samt et godt Nytaar ønskes dem af
Karin og Anton
(alt vel her)

 
  26.12.1954
Marie Dam til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Fransen
Skolegaarden, Osager
pr. Lejre
Sjælland

afs.:
Marie D. Kjeldsen
Kerteminde

Kerteminde 2. Juledag

Kære Gudrun!
Rigtig mange Tak for din venlige Julehilsen til os. Men det var da trist med Helga, der er syg, det havde vi slet ikke hørt. Jeg vil inderlig haabe, hun maa komme godt og hurtig over det. Du skrev ikke paa hvilket Sygehus hun var, og da jeg gerne vil sende hende en lille Hilsen, tillader jeg mig at lade den gaa over Skolegaarden, om du vil sende videre - Tak!
Vi holder jo altid stille Jul - ogsaa nu. Onkel Anton har været lidt bedre tilpas de sidste Par Maaneder, synes vi, bare det maatte holde i Vinter, for det er jo ikke hans bedste Tid.
Selv var jeg uheldig for en god Maaneds Tid siden, en Middagsstund, jeg løb for hurtig ned i Kælderen, gled over tre Trin og fik stødt min ene Fod og Hæl for haardt i Cementen. Det gjorde - av - jeg hinkede med Stok længe, og foden var meget hævet. Nu begynder jeg at kunne faa Sko paa heldigvis, saa gaar det nok i Orden igen. Det faldt jo noget ubekvemt, da det jo gerne er mig, der skal være den gæveste her i Huset.
Det er morsomt at høre, Ellen er glad for Udlandet, ja Ungdommen vil gerne ud, og jeg synes, det er meget fornuftigt. -
Hvor har det stormet her lige op til Julen, Vandet gik højt op paa Stranden, og meget trist med Skibsulykkerne.
Onkel Anton er ude at spadsere lidt paa Vejen herudenfor. Jeg skal hilse hele Familien saa godt fra ham. Nu ønsker vi Jer et godt og lykkeligt Nytaar og sender de bedste Hilsner.
Onkel Anton, Faster Marie

 
  15.3.1955
Gudrun Dam til Andreas Dam

Kuvert:
Hr. Andreas Dam
Hullegaard
Østerlars St.
Bornholm

Skolegaarden 15-3-55

Kære Morfar!
Jeg maa vel hænge i og skrive lidt ellers bliver Hans nok utaalmodig, naar hans Brev skal blive ved at ligge. Nu er der jo ligesom kommet lidt Foraar i Luften, men det varer vel længe, inden man kan komme i Marken. I Gaar var jeg ned og besøgte Søster Kure og hendes Moder, du kender dem nok. De er ved at rykke deres Teltpæle op og drage til Odense. Det er noget af en Tragedie, da de er saa glade for at bo i Allerslev og har jo boet der i mange Aar. Og Fru Kure kan kun komme udenfor i sin Rullestol og det bliver jo ikke bedre med Tiden, hun er stor og tung, Søster kan næsten ikke magte hende. Men paa et Sygehjem vil hun saa nødig. Den Fabrik Erik arbejder paa i Roskilde, han er Civilingeniør, er ved at gaa nedenom og hjem, derfor maa han jo søge noget andet, og da han har Sukkersyge, er det meget svært for ham at komme ind nogen Steder. Nu er der altsaa noget i Odense, han kan faa, og som han mener er godt, saa de er næsten nødt til at tage det. Vi vil jo ogsaa savne dem, men det er jo det mindste af det. Bare han kunde faaet noget i Købhn., saa kunne de jo blevet boende. Der er ogsaa en Chance endnu, men den regner de slet ikke med.
Forrige Søndag var Henning i Købhn. paa Motor Udstilling i Forum sammen med Tage og Vagn fra Kundby. De tog afsted Kl. 11 og skulle komme hjem med en Bil fra Roskilde ved 6 Tiden. Da Kl. var henad 7 ringede Erna og sagde, at nu var de to kommet, men Henning var ikke med, de havde ikke set ham siden ved 2 Tiden, da han var gaaet i Garderoben med sin Taske. Drengene var jo noget ophidsede, da han vidste, hvornaar Toget gik, men der var jo ikke stort for os at gøre. Vi tænkte, maaske han havde tabt Pengene og flakkede om i nedtrykt Sindsstemning. Ja, man ved jo ikke, hvad man skal tro. Det tog meget stærkt paa Hans, han tudbrølede og mente aldrig, vi saa ham mer i hvert Fald ikke det første Aar. Han troede, han var faldet i Søerne eller blevet kørt ned af en Bil o. m. a. Naa, jeg ringede ind og snakkede med Henry om det, han lod ham efterlyse i Forum, for maaske han gik derinde fuldstændig i Trance. Heldigvis varede det kun en Time, saa dukkede Tage op og sagde, han var kommet, de skulle nemlig spise røde Pølser og Svedskeris oppe hos Erna. Henning var ganske uberørt af Situationen, saa vi behøvede ikke været saa bekymrede. Han var gaaet alene rundt derinde, det var han jo ogsaa ligeglad med, han havde godt nok set de andre engang, men da var han saa optaget af en Motorcykle, som han ikke paa daværende Tidspunkt kunne gaa fra. Da det saa nærmede sig Tiden, han skulle afsted, søgte han efter de andre og han kom for sent afsted, og selv om han løb, alt hvad han kunde, kom han dog for sent og maatte vente til næste Tog. Han blev meget forbavset over, at vi havde efterlyst ham. Jeg sagde ”vi troede, du maaske var faret vild” ”Aa, jeg kan da læse paa Gadehjørnerne” sagde Henning helt forarget. ”Og Hans troede, du var faldet i Søerne” ”Jamen der var jo Is paa, der rendte de paa Skøjter” sagde han med at skævt Smil. Naa, jeg fik jo ringet ind til Henrys og beroliget dem med, at Fyren var kommet.
II
Har I fundet en Plads til Esther mon. Nu har hun jo saa travlt med at væve, saa hun har næsten ikke Tid at komme herud. Hun skal jo ogsaa hænge i, der er ikke saa længe til Maj. Inga har nu skuffet mig lidt, jeg synes godt, hun kunde staa op om Morgenen og hjælpe Esther til rette, der er jo dog en Del at gøre, og hun har da en billig Pige. Hvis hun synes, de naar for lidt har hun jo da for en Del sig selv at takke for det. Men det gaar jo i sidste Instans ogsaa ud over hende selv. Havde Esther været meget glad for at være der, var hun vel blevet til Sommer ogsaa. Inga vil jo saa ingen have til sommer, saa vil hun nu faa nok at gøre, men maaske Drengene saa faar lært at rydde op efter sig selv, de er da store nok til det. Jeg vil selvfølgelig ikke blande mig i noget, men beholder mine Meninger for mig selv. Pigerne fra Kundby var jo glade for at være der, men ellers tror jeg for Resten nok, der somme Tider har været lidt utilfredshed. Naa, det gaar jo ogsaa meget godt med Esther, jeg sagde jo til Inga forud, at hun var ikke særlig øvet, saa det vidste hun da.
Ellen kommer nok hjem engang først i Maj, de har jo faaet en anden dansk Pige derned, og hun kunne i og for sig godt komme i April, men de vil jo ikke af med Ellen inden de faar ”Begivenheden” overstaaet. Ellen vil nok ogsaa gerne se Resultatet. Om hun bliver optaget til Terapeut, faar vi ikke at vide før omkring Maj, og saa kan det jo ikke nytte, hun tager en Plads, hvis hun skal ind til Septbr. Hun skal lære lidt Maskinskrivning og have Samarittereksamen, saa der bliver lidt forskelligt at gøre. Sandsynligvis bliver hun ikke optaget, men saa kan hun vel altid faa en Plads. Hun vil nok gerne være hjemme lidt først. Maaske kommer hun ogsaa en lille Tur til Bornholm, hvis hun har Raad til det. Bodil har endnu ikke faaet nogen Plads i England.
Hans ville absolut skrive med Blæk og Pen ”for naar vi skal være Pennevenner”, han samler for Resten ogsaa paa Richs Billeder, men det er svært at faa mange, naar aldrig vi næsten drikker Kaffe. Ja, vi er pludselig blevet meget interesserede i Frimærker, foreløbig har han faaet en Stilebog og klistrer dem i, saa kan de altid flyttes over i et Album, hvis Interessen holder. Han er noget fortrydelig over, at jeg gav Troels mit, men han har da Fremtiden for sig og han kan vel altid erhverve sig nogen. Jeg saa efter paa alle mine gamle Breve, men der havde jeg skam klippet Frimærkerne af, for Pedersen ude paa Skolen samler i velgørende Øjemed, saa jeg har nok klippet dem af til ham engang. Nu har vi jo muligheder i Schweiz.
Jeg har travlt med at strikke Trøje til mig selv, sy paa Stramajpude, orkere, hækle Mellemværk, væve Gardiner, sy Kjole, lappe og stoppe, nu skal det jo alt være færdigt snart, for saa kommer vel Foraarstravlheden, det haaber vi da. Vi har ogsaa en hel del Gilder i Udsigt, nu har vi ellers haft det saa roligt i længere Tid, der kan man da tage Haandarbejdet med heldigvis.
Saa tror jeg, jeg maa i Gang med noget andet. Det var en god Ide, om I skrev snart igen, synes jeg.
Mange Hilsner fra os alle til dig og hele Famlien. Brevet er jo til jer alle.
Gudrun

  17.4.1955
Anna Kock Hansen til Skolegården

Brønshøj 17. April

Kære alle 4!
Mange Tak for dit lange Brev, Gudrun. Det er vel nok pænt af dig at sætte dig ned og skrive saadan et langt Brev til jeres gamle Venner. Vi bliver altid meget glade for det.
Vi glæder os til at se Ellen igen. Det er spændende, om hun kommer ind som Elev paa Terapeutskolen. Bare vi kan hjælpe hende med et Værelse, saa gør vi det gerne. Det bedste vil nok være, som vi gjorde det med Karin, at henvende sig paa et Udlejningskontor. De fleste som har Værelser at leje ud, lader det gaa videre til de Kontorer. Men lad os nu først se om hun kommer ind.
I kan ellers tro, vi fik fine Fremmede i Onsdags. Farbror Tage fra Amerika kom med Flyvemaskine, og om Aftenen havde vi den Fornøjelse at holde Velkomstfesten for ham. Han bliver hjemme til d. 1. Maj, og hans Forældre er jo straalende glade. Farmor har saa tit skrevet til ham, at hun nok aldrig fik ham at se mere, og saa tog han pludselig Billetten til gamle Danmark. Farmor er faldet meget af paa den paa det sidste, kan ingenting huske, men holder ellers godt ud til Fester og Sammenkomster ud paa de smaa Timer.
Ib kom hjem paa Paaskeferie og er jo glad for at faa Farbror Tages Besøg med. Henry havde ellers spurgt Stubbe Teglbjerg, om ikke vi kunde faa Ib hjem, det er saa trist at have ham gaaende dernede, men Overlægen vilde ikke anbefale det. Han kan komme hjem paa en lang Ferie nu og da, men har i det lange Løb bedst af den Rytme de har dernede, regelmæssig Arbejde og Hvile. Det er jo ikke saa let at gennemføre herhjemme.
2
Men ellers synes vi da han har det helt godt. Ole og Mogens er begge to saa glade for deres Skoler og Kammerater, saa det er en Fornøjelse. Mogens har taget sig en Eftermiddagsplads fra Kl. 3 til Kl. 6 og kommer hjem med 20 Kr. hver Lørdag. Han ønsker sig saa meget, Træningsdragt, Fodboldstøvler, Fotografisager o. s. v., foreløbig har han købt en fin hvid Skjorte, en Bluse og en Vindjakke. Han er saa bange for at han ikke kan komme til at spille Fodbold til Sommer paa Grund af den Plads. ”Kan jeg ikke komme til at spille Fodbold, saa gaar jeg i Mosen”, siger han. Saa maa vi vel hellere sige Pladsen op! Karin er glad for sin Plads. Naar hun skal ha' Kontorplads kan hun ikke faa nogen bedre og heller ikke nogen flinkere Chef.
Drengene er holdt op at samle paa Frimærker, nu skal jeg snakke med dem om nogen til Hans og hans smaa Venner.
Hvor er det dejligt det endelig er blevet Foraar. Vi er saa spændt paa, hvad der kommer op herude i Haven. Jeg skal i Byen i Morgen og have fat paa nogen Frø - du har vel allerede saaet dine Radiser, Gudrun.
Nu ikke mere - kun de bedste Hilsner fra
Anna
Jeg skal hilse mange Gange fra den samlede Familie. Henry vilde selv ha' skrevet en Hilsen paa, men han faar Besøg i Dag af Herr Fritsch, som gør Ophold i 2 Dage paa Vej til Sverrig, saa kommer han igen i Juni. Han kommer ud i Morgen og ser vores nye Hus og spiser til Middag.
Drengene skal nok finde nogen Frimærker frem til Hans. I har nok ordentlig travlt i Marken. Hvad er det for noget med den Lockout? Vi faar nok ingen Mælk i Morgen. I Dag har vi kun faaet 1 l.  

  6.5.1955
Andreas Dam til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru
Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr Lejre
Sjælland

Møllevej St Bededag 6-5-1955

Kære Gudrun og alle
Tak for dit Brev der er jo snart gaaet nogen Tid ja nu er jeg paa Møllevej igen jeg kom hjem Torsdag 28-5 [må være 28.4.] vi havde en Bil Helga og Kirsten var med herhen og gjorde rent i Huset de havde ogsaa været her om Mandagen, de vi jo ligesom du gerne at Husene skal være rene. Karoline sidder her og læser dit Brev det er jo meget nyt siger hun der staar jo d. 5-5 det havde jeg ikke lagt Mærke til. Jeg skal hilse fra hende og fra Inger vi har lige talt om at Edel fra Sandkaas er kommet herover ned en Klasse - 20 Stk - fra Seminariet de har fri Rejse og skal studere Bornholm men Edel har brudt ud og taget til Sandkaas, der har været tale om at Herluf kunde leje en Bil og køre for sine til Aakirkeby og Værmelandsgaard. Esther kom hjem til Hulleg Tirsdag d. 3-5. Jeg skal sætte Kartofler i marts men Sommeren gik jo bort igen og mit Arbejde kender du jo. Mit gode Kirsebærtræ blev jo tørt og nu har Knud skovet det samt et daarligt Mirabelletræ.
Lørdag: Johannes har lige været her og sagt at her kommer ingen fra Sandkaas det troede jeg nu heller ikke for jeg talte med Edel i Gaar og hun var saa optaget de kom i Gaar og skal rejse paa Mandag.
Det var dejlig Sommer de første 2 Dage Fredag og Lørdag jeg var hjemme men siden har det regnet lidt hver Dag mest om Natten, medens jeg var i Østerlars var der jo tørt og Folk var jo ogsaa ved at være færdige med Foraaret men det var koldt at sidde paa Traktoren det var vel noget for Anker som har det med Varme. Vi tænker jo paa Ellen om hun er kommet hjem og om hun er optaget paa det Kursus.
Frk Lyster siger at i Gaar kom her en Sværm Rotter ind under Huset hvor de skreg og muntrede sig men med et rendte de bort igen, jeg hørte ikke noget jeg har ikke kunnet finde deres Indgang.
7/5-55 Sidst jeg skrev tror jeg at jeg omtalte de Penge som jeg skylder Lægen i og saa bad jeg dig spørge Littrup Jensen til Sofie Larsen i Gislinge og Egil Thaulov i Hørsholm Bank.
Nu ringede Inger og vil have Karoline og mig med til Sandkaas i Aften saa faar jeg nok ikke Tid til at skrive ret meget mere vi skulde hen og spise til Aften jeg syntes det var noget langt at køre om Aftenen men vi har jo andet at bestille om Dagen siger Inger, jeg skal sige fra Karoline hun gaar ud paa Kirkegaarden med nogle Paaskeliljer.
Det svært at I har saa med Vand i det fugtige Hul at store Drenge kan drukne i det.
Jeg venter saadan paa Brev fra min Penneven.
Vi havde stor Fest i Aakirkeby d. 4. ds Kongen og Bagermesteren talte og Fakkeltoget naaede fra Broder Kristians Hjørne ned ad Stakhaven og ned omkring Sygehuset.
Nu kom Karoline tilbage fra Kirkegaarden saa skal hun have Brevet med nu hun skal hjem og gøre sig færdig til Sandkaas Turen.
Hilsen fra os begge
Morfar
Der blev lidt mere Tid for nu skal Karoline ringe om en Gris som Markus skal have med til Slagteriet og hun skal ogsaa ringe om Kyllinger som Markus skal have fra Grødby.
Efter Fakkeltoget var jeg sammen med Johs og Inger til Aftenkaffe hos Broder Kristian. Jeg hilser ogsaa fra Inger og Johannes. Markus kunde faa 40 Kyllinger d. 18. ds han havde ikke bestilt  

  22.5.1955
Gudrun Dam til Andreas Dam

Skolegaarden 22-5-55

Kære Morfar!
Jeg maa vel hellere begynde at skrive lidt i Dag, det er Søndag, for det er jo ikke godt at vide, om der bliver megen Tid til det i Ugen, der kommer. Mandfolkene er jo stadig ikke færdige i Marken nu er vi da færdige med at saa Roer, og de først saaede skal vel snart renses. De vokser nu ikke noget, saa længe det er saa koldt.
I gaar vel og tror, at Ellen er ved at komme, men hun snyder os stadig. Det var jo ellers helt sikkert, hun skulle komme til Pinse, men det bliver altsaa ikke til noget. Det tidligste vi nu kan vente hende bliver midt i Juni. Hun fik nemlig et Tilbud, som hun ikke syntes, hun kunne lade gaa fra sig. Tandlægens i Schüpfen skulle rejse paa en 3 Ugers Ferie til Lugano, det ligger paa Grænsen til Italien, og da de var kommet paa Kant med begge deres Piger, var der ingen af dem, der ville med, de sagde op begge to. Saa foreslog Ellens Frue, at de spurgte Ellen om hun kunne tænke sig det - og det kunne hun jo altsaa. Saa kom hun paa Ferie og faar Løn oven i Købet. Vi fik et langt Brev fra hende i Gaar, hun syntes, det gik storartet og var yderst tilfreds med Tilværelsen. Hun passer 2 Piger paa henholdsvis 2 og 5 Aar og de er saa yndige, men meget livlige. Saa skal hun have fri en Dag og med et Rejsebureau til Milano. De bor i et dejligt Hus med Slyngroser op ad Murene, og lige overfor har de den dejligste Badestrand. Det er ved en af de tre berømte italienske Søer, skriver hun. Vi har ogsaa haft Kortet fremme og set, hvor det er.. Det skal nu ikke undre mig, om hun næste Gang skriver, at hun kommer ikke før Høst. Eller før vi har skaffet dem en anden dansk Pige.
Vi faar Besøg af Henrys i Pinsen, jeg snakkede med Anna i Gaar, Mogens og Ole skal nemlig til Orupgaarden, saa ville den øvrige Familie ogsaa paa Landet, og ville komme her Pinsedag til Middag og saa overnatte og rejse ned og besøge Ib 2. Pinsed. Han er stadig paa Dianalund. Anna Katrine vil saa have, at vi alle kommer derind og drikke Kaffe, det kan jo ogsaa blive meget hyggeligt, saa faar vi en dejlig Tur gennem Skoven forudsat altsaa, at det bliver ordentligt Vejr. Vi er ved at grave i vores Urtehave, den er ingenlunde behagelig at komme i Gang med, der har jo staaet Vand det meste af et Aar. Andet end Kartofler kan der nu ikke være, saa maa vi tage Grønsagerne i Marken. 2 Kirsebærtræer er gaaet ud og 3 Stikkelsbærbuske, nu har vi skaaret dem ned, saa maaske de skyder igen. Jordbærrene har klaret sig meget godt og Hindbærrene staar saa højt oppe.
I Aar har vi da Kyllinger, vi fik 125 først i April, og de trives mægtigt, vi kan nok faa Kyllingesteg til Pinse. I Aar har vi dem i Hønsehuset og der kan ikke komme Katte. Rotter har der ikke været de sidste Aar, men maaske kommer der en Lækat en Dag og bider Hovedet af dem. Dem kan man jo ikke vare sig for. Anker har lavet en lille Hønsegaard til dem, men de kan bedst lide at være inde, maaske paa Grund af Kulden.
II
Ja, nu er det altsaa blevet Torsdag og jeg er ikke kommet videre med mit Skriveri. Men jeg har faaet lavet andre Ting, bl.a. kalket Gaarden, saa den nu skinner snehvid paa lang Afstand. Anker mente ellers ikke, det kunne betale sig at begynde paa det, de er jo ikke færdige i Marken, men jeg fik ham da i troen med at røre noget Kalk sammen til mig. saa har jeg kalket det meste, det tog saamænd ikke saa lang Tid, jeg fik en Kost med et meget langt Skaft, saa kunde jeg naa meget af det fra Jorden. Eller jeg stod op i en Vogn med en Taburet op i. Roerne har jo ikke sinket os endnu, men lige efter Pinse skal vi vel til det, hvis der kommer lidt Varme. Vi har 6 Tdr. Land i Aar, saa der er noget at tage fat paa. Vi haaber, Ellen kommer og hjælper os. Vi har da faaet Dræningsgrøfterne jævnet og tilsaaet over det hele, mangler bare at saa noget Kunstgøding. Jeg har snakket med Doktor Heyman. Han grinede, saa sagde han, at det var nu ikke noget stort Beløb, det drejede sig om. Han fik da din Adresse, maaske sender han saa en Regning, hvis han husker det. - - - Saa er det Fredag og hvis du skal have det til Pinse er det nok sidste Frist i Dag. I Dag er det rigtig Pinsevejr, saa skal jeg i Haven saa snart jeg bliver færdig til det. Men jeg kommer vel til at tage og gøre lidt rent først. Vinduerne trænger ogsaa til at pudses, der er kalk paa. Anker er ude og slagte et Par Kyllinger, jeg er spændt paa, hvad de vejer. De vejede skam næsten 1 kg, det havde jeg ikke ventet. Ja, i Aar kan vi da faa Kyllingesteg, i Fjor havde vi jo ingen. Hvor mon du skal fejre Pinsen? Nu i denne Tid er der jo saa dejligt paa Hullegaard. Jeg kommer i Tanker om, at det er jo AnnaV. Fødselsdag 2. Pinsedag, vil du ikke ringe og ønske til Lykke, for jeg naar nok ikke, at faa skrevet. Hans fik et fint Brev fra Elsebeth engang i Vinter, han har heller ikke faaet skrevet igen, han har ingen Ro paa sig til saadan noget. Han er absolut Friluftsmenneske. Nu har jeg snakket med Søster, men hun vidste nu ingen Besked hverken med Sofie Larsen ell. Taulov, saa vidt hun vidste, havde Sofie det meget godt, hun levede da endnu i hvert Fald. De skulle komme her og snakke med Ellen i Pinsen, men det bliver jo ikke til noget, maaske tager vi en Tur derop 2. Pinsedag. Drengene, særlig Hans, vil jo gerne ud og opleve noget.
Mille ringede i Gaar, at de havde faaet Lyst at se Læsekredsen saa vi skulle komme derind i Aften, saadan nogle Udskejelser har jeg nu daarlig Tid til netop nu, men det gaar vel.
Hans har lavet et lille Bogmærke til dig, for du læser jo saa meget. Du har vel ikke fundet nogle gamle Frimærker til ham? Klistret er slaaet lidt igennem, men du er vel ikke saa finfølende med saadan noget.
Ellers er her ikke noget særligt, hils Skrædder Madsens og hils Helga og sig Tak for Brevet, vi savner Esthers Besøg. Du maa ogsaa hilse paa Værmeland og Faster Karoline og ønske glædelig Pinse. Selv faar du de bedste Hilsner og Ønsker om er god Pinse.
Hilsen fra os alle.
Gudrun.
Skriv nu snart!

 
  22.5.1955
Andreas Dam til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru
Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr Lejre
Sjælland

Møllevej Søndag 22-5-1955

Kære Gudrun
Tak for dit lange Brev men jeg er ikke blevet klog paa om du har faaet mit sidste Brev det blev sendt Lørdag d 7. ds og du sendte det Fredag den 13 ds. Jeg har lige faaet Brevkort fra Ellen, hun lader jer vente lidt men det er jo klogt at hun vil se noget af Herlighederne nu hun er der siger Inger. Jeg behøver vel ikke fortælle at hun nu rejser til Italien.
Det gaar lidt trægt med Skriveriet for i Radioen kæmper de gamle Grækere i Troja.
Esther taler jeg med en Gang imellem hun er nok glad ved at være hjemme for saadan er de jo, hun er Fodermester i Øjeblikket.
Nu er der noget i Radioen igen det er den 94 aarige Højskole og Husmandskoleforstander Jens Nielsen fra Klank og Boris han taler godt og kan huske lidt om Tyskerne i 1864 og hele Ministeriet Estrups Tid er han godt hjemme i, jeg husker godt da jeg var paa Forsøgsstationen at Fr Hansen fortalte at nu havde Jens Nielsen paa Klank Højskole faaet de 9. Pigebarn, den Gang den 8. kom græd de begge men da den 9. kom tog de det ganske med Ro for nu var de klar over at det ikke kunde blive andet.
Ja nu er jeg jo hjemme paa Møllevej igen men Sommeren har jeg ikke megen Fornøjelse af det bliver koldere og koldere for hver Dag der gaar jeg maa jo holde mig inde og fyre i Kakkelovnen det er ikke altid det kan forslaa med [?Hostemed?], ja her er kun 14 Grader det er nu for lidt men det varmer jo lidt at gaa og fyre og lave Mad og koge Kaffe. Jeg har lige talt med Helga og ønsker til Lykke, hun sagde at det var i Orden med Nanna Frandsen og hendes ? de skal til Tornegaard det er lige ved Salene, Helga holder jo saa meget af Tornegaard. Du kan dog godt give Nanna et Vink om at passe paa i Pengesager for Fruen er jo Datter af Mathias Funk fra Solvang og Baunegaard og han betaler intet hvis han kan laane noget.
Onsdag 25/5 Det trækker omkring med mit Brev i Gaar kom jeg til Rønne Inger ringede at Johs. skulde til Møde i Rønne saa kunde jeg køre med og det er jo artigt med en Køretur i denne
Tid saa besøgte jeg Moster Anna medens Johs var til Møde, hjemefter kørte vi ad den søndre Vej for vi fik en Pasager som skulde til den Side og saa kom jeg med til Værmelandsgaard ja saa kom jeg hjem til den sidste Presse. Moster Anna havde det omtrent som hun plejer hun havde lige haft Dagny og hendes Søn Morten i Besøg 3-4 Dage han er vel 10 Aar og gaar jo i Skole skal han rejse naar der er lidt ekstra Helligdage jeg tror nok han gaar i en lidt fin Skole. Det sker jo ogsaa at Godsejeren kommer med herover men en af dem skulde vel helst blive hjemme for der skulde jo gøres lidt ekstra naar han var med og saa var der ogsaa det at han vilde jo omkring og se Øen og saa kunde Anna sidde ene hjemme. Anna gik og faldt paa Fortovet en Gang om Jul det var nogle Fliser som laa løse og vippede hun slog den ene Arm og Hovedet og kan ogsaa mærke det endnu.
Ja nu er det dog blevet bedre Vejr siger Karoline hun gaar ude og luger mit lange Fortov for det er jo snart Pinse. Johannes har lige været her med Sulemad de har slagtet Grisen.
Tænk de har allerede Gaarden kalket, nu er de ved at male rødt paa Tømmer og Porte. Inger havde lige faaet Brev fra Ellen hun var nu kommet til den vidunderlige Sø syd for Alperne hun havde sparet Pege sammen til en Rejse nu fik hun rejse og Penge til men saa har hun ogsaa Tandlægens Børn at passe.
Naa nu er det nok Karolines gaa hjem Tid hun skal helst have Brevet med
Hilsen fra Morfar

 
  25.5.1955
Andreas Dam til Hans Dam Frandsen

Møllevej Aakirkeby Onsdag 25-5-1955

Kære Hans Dam Frandsen Penne eller Blyantsven det er nok snart ved Tiden at vi kommer til at skrive noget igen du kunde maaske fortælle mig noget om jere Kullinger der har vel ikke været Ugler Ræve efter dem? Og saa var der den sø i Jordbærhaven som var saa stor at store Drenge kunde drukne i den, hvor skulde det Vand løbe hen løb det ned til Kaj eller Peter Olen eller blev det gravet gennem Landevejen
Hilsen til jer alle fra Morfar
Jeg skal hilse fra Karoline og Inger

 
  19.6.1955
Henry Kock Hansen til Gudrun Dam

Brønshøj 19/6/55

Kære Gudrun.
Maa jeg be' dig igen være Mellemmand og modtage vores hjertelige Tak for de smukke Blomster ”I Elleve” har sendt til Annas Baare.
Bisættelsen er Onsdag d. 22. Juni. Jeg ved, I vil følge os i Tankerne.
Var hos Ib i Gaar og synes han tager det meget fattet og roligt. Maaske faar han Lov til at være med til Bisættelsen. Taler med Overlægen i Morgen.
Mange Hilsner til jer alle derude i Osager og Osted fra os alle paa Klintevej.
Henry
Tillykke med Fødselsdagen d. 22/6,  

  20.6.1955
Andreas Dam til Gudrun Dam og Ellen Dam Frandsen

Postkort:
Fru Gudrun Frandsen
Osager
pr Lejre
Sjælland

Møllevej 20.6.55.
Kære Fødselsdagsbørn!!
Tillykke med Fødselsdagene og alt godt i Fremtiden! Mon Ellen er kommet hjem? For saa har hun nok travlt med at hakke Roer, for nu er jo den Tid kommet. I Gaar havde vi Fællesmøde i Valgmenighederne. Vi havde Pontoppidan [?] fra Haderslev men jeg var næsten den eneste af Familien der mødte op vi var i Kirken Fm. og i Menighedshuset Eftm. der var fuldt begge Steder
Morfar
Hilsen! Faster Karoline

 
  30.6.1955
Henry Kock Hansen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Brønshøj, 30/6/55

Kære Gudrun og Anker!
Mange Tak for al jeres Deltagelse i den strenge Tid, vi har været igennem. Det har gjort godt at mærke den Medfølelse og Hjælpsomhed, der fra alle Sider er kommet til os, og det har gjort det lettere at møde Hverdagene med deres ubønhørlige Krav.-
Drengene rejser til Horsens i Juli, Karin med en Veninde til Norge - det vil gøre dem godt. Ib og jeg holder Ferie sammen fra midt i Juli og kommer ud til jer, hvis vi maa. Vi haaber at maatte hjemsøge flere af vore gamle Venner og saaledes ”fordele Smerten”. Jeg kan ikke godt tænke mig noget andet Sted end Osager/Osted i Sommer.-
Fra 1. aug. har vi løfte om en god Hushjælp - anbe. af flere, bl.a. vores Præst Pastor Hamann, fra Kl 13-19 daglig undt. Søndag. Det er en stor lettelse at vide, at vi kan overlade Hus og Hjem til et ordentligt Menneske som kan tage imod Drengene, naar de kommer fra Skole og vil have Maden paa Bordet, naar Karin og jeg kommer hjem fra Arbejdet.
Ib var jo inde fra Dianalund til Bisættelsen og var en større Trøst for mig end omvendt.
Vi glæder os meget til at se jer alle igen.
Mange Hilsner til hele Familien fra os alle paa Klintevej.
Henry
I Gaar indbetalte jeg ialt 275 Kr til Foreningen Kr. Bek.

 
  1.8.1955
Henry Kock Hansen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Brønshøj 1/8.55

Kære Anker - Gudrun

Blot en lille Hilsen og Tak for den dejlige Ferie, I har givet Ib og mig.
Den særlige Stemning, der altid har præget Skolegaarden og dens Beboere, baaret oppe af Arbejds- og andet godt Humør og ukueligt Mod og Tro paa Livet, var netop det, vi havde behov og som kunde hjælpe os til at holde Ferie med de vanskelige Forudsætninger. -
Min Tak gælder ogsaa Jeres store Pige, som har kunnet taale et Udlandsophold under helt andre Forhold, uden at miste et Gran af sin milde, kvindelige Naturlighed, sin altid smilende Hjælpsomhed.
Tak ogsaa for din Telefonopringning i Dag Gudrun. Det gjorde godt at høre, at Ib er med i Jeres Arbejde, omend under lidt mere stilfærdig Form, end det ellers er Skik. Jeg er Jer meget taknemlig for den Forstaaelse og Hensyntagen, I kan vise frem.
Jeg medsender nogle [???????] jeg fik nede paa Filadelfia, som maaske vil interessere Jer at læse og kan være til lidt hjælp.
Med mine bedste Hilsner til Jer alle, store og smaa. Og ogsaa til Ib, Anne og Claus,
Jeres hengivne Henry

NB Jeg kan hilse fra Ole og Mogens, som i Formiddags var i Telefonen fra Horsens for at høre deres ”Masters Voice” (Herres Stemme!!) og som glædede sig til inden saa længe at hilse ogsaa paa Jer

 
  8.8.1955
Gudrun Dam til Andreas Dam

Skolegaarden 8-8-55

Kære Morfar!

Det er vist snart paa Tide, jeg faar skrevet lidt til dig, det er snart længe siden, men vi har jo haft saa mange Gæster, saa her har næsten ikke været Ro til det.
Nu er de rejst alle paa nær Ib, ham beholder vi nok foreløbig, da det er gaaet saa godt med ham her. Hjemme kan de jo ikke have ham, nu hans Mor er borte. Her er jo ogsaa flere Arbejdsmuligheder, hvis han kan tænke sig at bestille noget. Før har han været saa vanskelig, det er han ikke mere, han er meget fredelig og sød. Baade Henry og Ib ankom hertil d. 16 Juli og var her saa i 14 Dage. Og jeg skal indrømme, at jeg var lidt nervøs for, hvordan det skulle gaa, inden de kom. De kunne jo være helt ude af ligevægt begge to. Til min glæde gik det saa godt hele Tiden, de faldt fuldstændig til herude, og Henry var omtrent som ellers, naturligvis var han ked af det engang imellem, men han havde dog slet ikke tabt Humøret. Vi havde det med dem, som Inger gerne vil have det med sine Gæster. ”Lidt Gaver, ingen Opvartning og megen Fornøjelse”. Da Henry syntes, det var saa trist, at Ib skulle tilbage til Dianalund, tilbød vi, at han kunne da godt blive en Uge mere, hvis han selv havde Lyst, og det blev det saa til. I den Tid, de var her, tog de jo rundt og besøgte Venner og Bekendte, saa Tiden blev ikke lang, desuden flækkede Henry vore 10 rm. Brænde, og ellers sad de i Haven og læste, det var jo det dejligste Vejr hele Tiden. Saa de sinkede ikke os noget videre i vort Arbejde. Og de skulle tidlig i Seng for Ibs Skyld, saa det blev ikke Natteroderi. Han saa nemlig helst, at hans Far gik med i Seng, saa det gjorde han gerne, han tog sig i det hele taget meget af ham. Ja, vi havde jo ogsaa andre Gæster, véd du nok, jeg synes nu, Berthas Sønner er nogle søde, raske Drenge, saa det var nu morsomt, de Dage, de var her. Og medens Knud og Kirsten var her, havde vi en dejlig Tur til Solrød. Jo, vi har haft det ret livligt den sidste Maaned. Mon du har hørt, at Henning har været med i Sverrig, haft en dejlig Ferie og set meget. Fredes var kørende med 2 Biler, de havde laant Doktorens, den kørte Jens og Frede deres egen. Saa havde de 2 Telte med og en Del Proviant, saa det blev en billig Tur. Henning skulle kun betale 60 Kr for det hele baade Turen, Mad og Drikke samt Lommepenge. Og dejligt Vejr var det saa de badede 2 Gange om Dagen. Af Byer besøgte de Helsingborg, Jönköbing, Huskvarna, Linkjöbing, Norkjöbing, Nykjöbing, Stockholm, Upsala, Ørebro, Kristinehamn og Karlskoga ja, der var vist mange flere. De saa da ogsaa Troldhættan og overnattede engang i Stockholms Skærgaard det gik saa godt, der skete ingen Uheld paa Turen. De var borte fra Søndag Morgen Tidlig til Fredag Aften sent. Henning udtaler sig jo ikke saa meget, men vi har da forstaaet, at det var en god Tur. Nu er Hans altsaa paa Ferie. Han blev inviteret med Claus, hans Forældre har lejet et Sommerhus i Karlslunde, hvor de skulle være en god Uges Tid, og det lod Hans sig jo ikke sige 2 Gange, han var straks parat. Invitationen kom ikke mere end en Time før de skulle afsted, saa jeg fik travlt med at pakke. Jeg ringede derned en Dag og Claus's Mor sagde, at det gik glimrende, de kommer jo ogsaa saa godt ud af det sammen. Jeg længes nu snart efter at faa ham hjem igen, han skal da hjem inden sin Fødselsdag, det er det jo paa Lørdag. Nu sidste Lørdag-Søndag havde vi igen Besøg af Henry og denne Gang var Karin med. Henry havde en fin Gave med til os, nemlig Jeppe Aakjærs samlede Værker fint indbundne, Ellen skal have en Bog paa Engelsk, den havde han ikke kunnet faa fat i endnu. Hans har faaet saa mange fine Frimærker, og jeg har ogsaa faaet en fin Æske med alle Farver Sysilke, Henning fik en Femkroneseddel. Søndag kom ogsaa Mogens og Ole, som har ferieret et Stykke Tid paa Orupgaarden, saa var Familien samlet. Det var Meningen Henry skulle være rejst ned med Ib, men da han syntes, han saa bedre ud og var gladere, blev vi enige om at beholde ham en Maaneds Tid, i det Haab, at han skulle faa Lyst at være med i Arbejdet. Han har skam ogsaa kørt alt vort Brænde ind, han har jo Kræfter nok, naar bare han kan tage sig sammen. Man maa aldrig jage paa ham. Vi betragter ham fuldstændig som Feriebarn. Vi vil jo gerne hjælpe dem med hvad vi kan i denne for dem saa svære Tid. Og de er saa taknemmelige.- 9. I Dag har Helga ringet, de kommer her i Aften og rejser til Bornholm Torsdag. Naa, vi skal ud og køre et Par Læs Hø ind. Næste Torsdag skal vi jo have stort Gilde, det er en Skam, du ikke kommer.
Kærlig Hilsen fra os alle. Gudrun
Hils i Byen

 
  17.8.1955
Henry Kock Hansen til Anker Frandsen

Brønshøj, 17/8. 55.

Kære Anker!
De bedste Ønsker paa Mærkedagen sender vi Dig alle herude paa Klintevej.
Vort Venskab er omtrent saa gammelt som vort Bekendtskab, altsaa ca. 23 Aar, og du og din lille Kone har i denne lange Tid saa mange Gange vist jer som vore trofaste Venner.
Det siger vi Dig Tak for i Dag og tænker med glæde paa de mange gode Minder vi har sammen i Arbejde som i Fest. -
Hvad Gudrun og du har gjort for Ib og mig i denne Sommerferie og siden har betydet mere end I aner og det er mit store Haab, at min store Dreng stadig vil føle sig tilpas, og at en afgørende Bedring maa blive Resultatet. Det vilde i Sandhed være en glæde for os alle, om det maatte lykkes, og jeg siger Tak fordi I som sædvanlig er parat til at gøre Jert.
Mange gode Ønsker om et langt og lykkeligt Liv for Dig og Dine Kære fra os alle paa Klintevej. Henry