Breve 1. april 1957 til 1959

  3.4.1957
Henry Kock Hansen til Skolegården

Postkort:
Anker, Gudrun Frandsen
Skolegaarden”
pr. Lejre St.
Danmark

Amersfoort 3/4. 1957

Kære allesammen!
Ankom her efter 2 T. strålende Flyvetur. Haverne her bugner allerede med Paaskeliljer, Tulipaner, Hyac. Rhododendron etc. [ulæseligt] og hjertelig gæstfrihed. Mange venlige hilsner til jer alle fire.
Henry.

 

  20.6.1957
Helga Dam til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaard
Osager
Pr. Lejre

Hullegaard d. 20 Juni [1957]

Kære Gudrun.
Rigtig hjertelig til Lykke med Fødselsdagen og alt godt i det nye Aar ønskes af os her paa Hullegaard.
Vi er knap færdige med at tynde Roer ud og i disse Dage har jeg travlt med at læse teori til Køreprøven, saa du faar nu ikke noget langt Brev. I Aften skal jeg til Overhøring i Rønne Kl 8-9 og i Morgen Aften skal jeg køre fra 7-8, i Tirsdags kørte jeg Kl 6 og havde Teori fra 7-9, saa da havde vi noget ud af Turen, Knud plejer at køre for mig og vi havde en ung Mand med, som ligger i Telt paa Kalvebakken, han studerer Kunst - men det var ved Kunst-akademiet - og maler og tegner (mest i Gudhjem) hver eneste Dag, han tegner med Sortkridt i Stalden om Aftenen og det gaar vældigt for ham. Han kom med at lille Brev en Introduktion hedder det vel fra Fru Jørgensen Dalstrøget, han er Søn af Skoleinspektør Hjorth-Nielsen som ejer Villaen der og bebor det nederste af den.
Paa Lørdag venter vi Værmelandsgaards, de kommer herhen med vores del af de Penge, Far efterlod sig. Vi er kommet lidt sammen den sidste Tid og baade Inger og Johs. har været saa flinke; saa'n rigtig fra deres bedste Side, saa det er gaaet fint.
Herluf og Anna Valborg er vist knap saa tilfreds, de har jo ikke turdet overlade noget som helst til Johs. og det kunne de saamænd gerne have vovet, han har økonomisk Overblik og der er saamænd ingen, der løber om Hjørner med ham. Det har jo stødt Inger at de hele Tiden er paa Vagt om nu nogen vil snyde dem for noget, eller hvad de nu kan være bange for, jeg synes ærlig talt Værmelandsgaards har gjort et stort Arbejde baade med at faa Begravelsen ordnet, Huset solgt og Arven opgjort og delt; det er Synd, de skal ha' Utak for det; men det er vi altsaa ikke enige om alle. Inger og Anna Valborg skriver jo nok ogsaa til jer, nu kender du vores Synspunkt (Holgers og mit) paa den Sag. Og saa vil vi føje vor Tak til Inger og Johs's (hun skriver det ved jeg) for alt hvad I gjorde for Far den sidste Tid han levede. Det var Fars Ønske at vi skulle gøre op med jer efter hans Død, det har han i hvert Fald sagt to Gange til mig. Det er jo ikke for at betale, hvad I gjorde, det var heller ikke Fars Tanke, men for at dække jeres Udlæg i den Tid og det havde Far jo ogsaa Raad til. Vi havde Brev fra Esther i Dag, hun oplever en Masse, det er hele Tiden spændende, om man kan faa Tiden til at slaa til, skriver hun. Troels kommer jo tidt hjem, han kom farende fuldt feltmæssig i Aftes og ville gerne have Kaffe om 5 Min. til 3 Mand, de havde faktisk ikke Tid nemlig.
Han har ogsaa hjulpet os et Par Eftermiddage med at tynde Roer ud, han har malet vore Havemøbler og pudset de Møbler lidt op, vi fik fra Aakirkeby.
Ellers kommer han mest hjem med et Par Kammerater og skal fodres noget af Lørd.-Søndag og saa kan de li' at laane Bilen og ta' en Tur ud i alt det gode Vejr, vi har haft. Regner gør det jo snart aldrig, vi fik ca 10 mm en Gang i en Tordenbyge, det er snart det eneste siden Esther rejste.
Holger har meget Luzerne, der var ret godt paa, den skal vi vist stakke i Morgen.
Naa, jeg har vist ikke Tid mer, hav det godt allesammen, hils evt. Fødselsdagsgæster.
Sig til Henry Koch Hansen, at vi jo haaber at se dem alle hernede, naar de kommer herover.
Holger skal til 25 Aars Jubilæum paa Tune i næste Uge, der er en Chance for at han naar ud til jer, men det er ikke godt at sige naar. Han flyver herfra Lørdag Form. er da Meningen.
En hjertelig Hilsen sendes til jer alle.
Helga

Vi sender jer nogle Billeder fra vor bittetid, synes du ikke de er blevet vellykkede.
Pladerne ligger her og der er ogsaa mange gode af Gaarden under Ombygningen.
 

  2.7.1957
Henry Kock Hansen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Postkort:
Familien Anker Frandsen
Skolegaarden
pr.
Lejre

Værmelandsgaard, 2/7. 57.

Kære Gudrun og Anker!
Tak fordi I har saadanne nogle rare Slægtninge! Vi er meget glade for at kende dem og bo hos dem paa denne dejlige Ø sammen, og haaber det maa ende med en lang og lykkelig Forbindelse. Livet er jo dejligt trods alt. Regner med at rejse herfra Tirsdag Aften i næste Uge.
Mange Hilsner fra Drengene og Henry

 
  25.7.1957
Gudrun Dam til Skolegården

Postkort:
Anker Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Værmelandsgd. 25-7-57

Kære Anker, Ellen, Henning og Claus!
Saa er vi naaet hertil, Faster K. og Inger tog mod os i Aakirkeby. Rejsen gik godt, Katr. og jeg fik hver en Lænestol i Salonen, Drengene sov under Bordet i Dækskahytten. Vi har faaet 2 Køjer til Mandag Aften, nærmest ufatteligt synes Moster Inger, saa vi ankommer Tirsdag Morgen. Katrine har det godt. I Eftm. skal vi til Hullegd.
Hilsen fra os alle her. Vi har talt om næste Aar ved denne Tid.

 
  7.8.1957
Henry Kock Hansen til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru
Gudrun Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre

[afs.]
Kock Hansen
Klintevej 40
Brønshøj

7. Aug 1957

Kære Gudrun!
Sig det med Blomster” eller med Frø, Frue! Haaber I maa faa megen glæde af denne lille Hilsen.
Rønnebaaden er i Kbhvn. mellem Kl. 18
30 og 1845 d.v.s. at vi bør spise til Aften ca. Kl 17-1715 for at give Tid nok til den eller dem, der tager til Baaden.
Vi glæder os til at se den samlede Familie her i Staden paa Lørdag, men haaber I maa faa nogle gode Høstdage forud.
Mange venlige Hilsner til jer alle fra os alle paa Klintevej og paa Gensyn.
Henry
 

  12.8.1957
Inger Dam til Gudrun Dam, Anker Frandsen og Hans Dam Frandsen

[12.8.1957]

Kære Gudrun og Anker
Ja, I har jo saa mange Fødselsdage, saa jeg maa jo stramme mig op og skrive lidt. Her gaar det jo stadig livligt til, Kaffekanden er næsten aldrig kold stadigvæk.
Høsten er hidtil gaaet som en Leg, vi begyndte sidste Mandag at meje, saa gik den, Binderen altsaa, hele Tiden naar det var tørt, vi skiftes til at sidde paa Traktoren, jeg gaar ikke og sætter op og lader Mandfolkene sidde og gasse sig, det skulle du heller ikke gøre Gudrun, hvorfor skal vi arme Kvinder ikke ogsaa have det lidt mageligt en Gang. Fredag henimod Aften blev Binderen sat paa Plads igen, saa var det sket, men det er jo heller ikke det store Sus med Lejesæd o. s. v. de gaar dog stadig og sætter op det regnede jo temmelig meget Fredag Nat. Søndag aften da jeg kørte Drengene til Rutebilen, hentede jeg jo et Ægtepar fra Fredericia samtidig, det blev dog ingen Succes med dem, vi synes jo ikke vi var forpligtet til at køre ud med dem, naar der gaar Busser i alle Retninger, og de selv havde spurgt om de maatte bo her, jeg havde aldrig set dem, det var en Kusine til Joh. og hendes Brandmand, han var saamænd det flinkeste og mest hjælpsomme Menneske under Solen, det var hende, der ikke passede rigtig i vores Menage, hvor alle tager et Nap med, der følte hun nu ingen Trang, og saa gik vi jo efterhaanden og saa os lidt gal paa hende, hendes Yndlingsbeskæftigelser var at høre Radio og gaa paa W. C., saa gik Radioen pludselig "itu" og kunde ikke sige et Kvæk, og jeg begyndte at sætte hende i Arbejde, en Husmor maa jo da kunde se hvad der er at gøre. Vi foreslog dem alle mulige Ture paa vor lovpriste Ø, lige meget hjalp det, saa maatte vi jo selv køre bort Lørdag Aften, da vi ikke kunde holde hende ud mere, saa inviterede vi Svenskerne med, saa blev de nok klare over at vi vilde ikke køre ud med dem, men foretrak de Gæster vi havde inviteret, og som vi var meget mere interesseret i. Søndag Morgen rejste de Dagtur ti Kbhn. uden at have set andet end Boderne og Aakirkeby, alle aandede lettet op, nu skulde vi rigtig til at have det "roligt". Ingrid Branje og hendes gode Ven Lennart Aagaard kom Torsdag Morgen og Fredag fyldte skøn Ingrid 19 Foraar, og da kan I tro, vi fik et højst interessant Jættekalas ud af det. Vi inviterede et Par "Par" hun kendte fra sidste Aar, samt Erling og deres Franskmand, saa ringede Chr. Larsens og de kom og plukkede Ribs, de kom 5 Mand hvoraf det ene var en meget livlig Englænderinde som de havde paa Ferie, saa vi havde hvad Svenskerne kalder Sprogforbistring. Vi forærede Ingrid et smukt dansk Silkeflag og vi sang " Du gamla, du fria", Franskmændene sang deres Nationalsang o. s. v. [Mauric?] en Knøs fra Prestwick kunde ikke "sange" saa sang vi "fra Engeland til Scotland", jo, sikke et Leben, - og 20 til Bord, midt i Høst, Ingrid havde Kage med hjemmefra, det forslog intet, det er godt man har en god Ovn og en god Bager! I Gaar Søndag var vi først i Kyrkan, derefter med Franskmænd og Svenskere paa Hotellet i Østerlars til Kaffe, i Østerlars Kirke, Rø, Aftensmad ved Bokul, Aftenkaffe paa Afholdshotellet hos Tranbergs, en dejlig Tur i det herligste Vejr, de er alle 4 meget meget slanke ellers havde det jo knebet med Pladsen. I Dag er Svenskerne cyklet til Due Odde. "Fru Hansen fra Fredericia" som hun præsenterede sig opfyldte absolut ingen af de Krav som jeg stiller til "det ideelle Feriebarn", det er vist den første.
Jeg tabte min største Guldplombe i Lørdags, Tanden knækkede, det er noget Fru [Flemmer?] har lavet engang, det bliver nok en frygtelig dyr historie, det hjælper jo ikke at ærgre sig ellers vilde jeg gøre det.
Hils Katrine, du bliver den næste, jeg skriver til. Og saa til Lykke med Ankers Fødselsdag paa Søndag, naar det er Søndag, skal I vel have Gæster. Den 21. Aug. skulde vi jo have været til 70 aars Fødselsdag i Bredsten, det er der jo ikke Tale om. Hilsen fra os begge. Inger

Mandag

Kære Hans. Til Lykke med Fødselsdagen i Morgen . Brevet kommer lidt for sent, men jeg haaber Marianne har faaet skrevet til rette Tid, saa gør det vel ikke saa meget med mig. Jeg haaber I havde en god Ferie i Østerlars, og at I kom til Christiansø, du lovede vel ellers at ringe og sige Farvel, det glemte du nok.
Nu maa du fortælle hvordan Sejlturen gik, det blæste op lidt, men det var maaske bare sjov, var Ellen eller Henry nede og tage imod jer, eller maaske en hel anden. Vi sender dig et Kort fra Bornholm, naar du gerne vil paa Ferie herover, skal du ogsaa have en Erindring herovre fra, det andet Billede kan du nok kende af jer tre, og det mindste er fra Aaen, det er Kok-Hans der har sendt en hel Masse, saa du kan nok faa et, du staar jo i Forgrunden. Kok-Hans skrev ogsaa et langt Brev, hvor der bl.a. stod: Hvordan gaar det med Bæverpatruljen, er den tilstrækkelig paa Opdagelse? Det gælder om at bevare Formen. Der ku' blive en kvik Pigespejder af Marianne, og Hans og Villy kan ogsaa nok give deres Besyv med i et Ulvehyl! Saadan skrev han. Hjemrejsen var ellers gaaet godt, da de kom til København købte han en Kasse Mælk og 6 Pk. Havregryn og saa stod de paa Kajen og spiste til offentlig Beskuelse. Han skrev ogsaa at flere Forældre takkede ham fordi han havde lært deres Børn at spise al Slags Mad, din Mor skal vel ikke ogsaa til at takke, Hans, var der ikke noget med stegt Lever en Dag? Din Far har jo ogsaa Fødselsdag, saa nu maa jeg nok til at skrive lidt til ham ogsaa, men jeg vil gerne høre lidt om hvordan Rejsen gik. Hils Villy, selv faar du mange Hilsner fra os begge to.
Moster Inger

 
  26.9.1957
Inger Dam til Gudrun Dam

Brevkort:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr Lejre

Afsender
I. Bramming
Værmelandsg. Aakirkeby

Torsd. 26. Sep. [1957]

Kære Gudrun. Tak for sidst! Vi naaede jo omsider ud til Birte og Joh. fik for første Gang Lejlighed til at se Fjernsyn, Rathmanns var ogsaa derude. Rejsen hjem gik fint vi sov hele Natten, og næste Morgen regnede det som sædv. de første Dage er jo ikke sjove efter saa lang en Ferie man gider ikke rigtig noget. I Nat er alle mine fine Blomster gaaet sig en Tur, det bliver ogsaa lidt trist at se paa, det første rigtige Vintertegn. Jeg havde ellers skrevet Brev, men Helga sagde lige i Telefonen at hun havde skrevet. I kan jo nok forstaa, at det at Axel er rejst, har gjort meget stærkt Indtryk paa os, vi anede ikke noget, vilde jo haft dem med paa Turen, de har jo altid været vore allerbedste Venner ikke alene Rigmor men ogsaa Axel, saa i Gaar da Bodil og Helga ringede og fortalte det, skyndte jeg mig jo derned, paa en Maade er det næste værre end et sørgeligt Dødsfald, Rigmor har jo ikke en Gang en Grav at gaa til. Ingen kan begribe at Axel kunne gøre det.
I Aftes var vi saa hos Onkel Chr og Faster Karoline synes jo at det var saa morsomt at jeg havde været i Kerteminde (det var jo ogsaa [????] derfor jeg gjorde det) Der er mange vi nu skal have skrevet til efter alle de Besøg, først og fremmest Farsø der har vi tænkt at sende en Hilsen til gennem Giro 413 næste Søndag. Det var nu ærgerligt at vi slet ikke saa Ellen og i Efteraarsferien var der ingen Chancer, jeg vilde ellers have foreslaaet at hun kunde tage et Par Kammerater med! Joh. skal til et Møde i Aften, saa kunde jeg jo passende besøge Ellen og Ingeborg og hilse fra Hedvig og Alfred.
Mon du kan læse det?
Hilsen fra os begge til jer alle

  
   21.12.1957
Emilie Nielsen og Mathias Dam til Skolegården

Julekort: Poststempel: 21.12.57
Familien
Frandsen
Skolegaarden”
Ousager
pr. Lejere

Julen 1957

Vi ønsker jer alle paa Skolegaarden en god Jul og godt Nytaar.
Vi har det godt.
Kærlig Hilsen
Emilie og Mathias

 
  21.12.1957
Christian Pihl til Skolegården

Julekort: Poststempel 21.12.57
Hr. og Fru.
Anker Frandsen
Skolegaarden, Lejre
Sjælland

Jul 1957

Glædelig Jul og godt Nytaar ønskes jer alle samt Hilsen fra Ellen
Chr. Pihl

 
  21.12.1957
Henry Kock Hansen til Skolegården

Julekort:
Familien
Anker Frandsen
Skolegaarden”
pr. Lejre

Julen 1957.

Kære Venner!

En rigtig god og hyggelig Jul ønsker vi Jer. Før eller siden ses vi jo nok, men ellers Tak for mange gode Timer i Jeres hyggelige Hjem.
Venlig Hilsen til Børnene og Jer selv fra os alle her paa Klintevej.
Henry

21/12.57: Vi maatte op til [??] lige før Brugsen før Rutebilen indhentede os!

 
  22.12.1957
Rigmor Pihl til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort: Poststempel: 22.12.57
Hr. og Fru Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre

Balka, Jul 57.
En glædelig Jul og et rigtig godt Nytaar ønskes jer alle.
De bedste Hilsner
Rigmor

 
  22.12.1957
Helga Dam til Hans Dam Frandsen

Julekort: Poststempel 22.12.57
Hans Frandsen
Skolegaard
Osager
pr Lejre

Kære Hans
Tak for Kortet, det var godt du skrev, ellers havde jeg nok helt glemt, at jeg havde lovet dig en Blyant. Jeg kunne nu ikke faa en ganske Magen til min men jeg haaber du kan bruge denne. Det er Soldaten fra Fyrtøjet der er indni.
Kærlig Hilsen fra Helga

 
  23.12.1957
Oda og Alfred Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort: Poststempel 23. Dec. 1957
Hr. Grd. Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre

Vanløse, Julen 1957
Kære Anker & Gudrun!
Vi ønsker hele Familien en rigtig glædelig Jul og takker for jeres venlige Invitation til at besøge jer Søndag i ”Meljylen”. Vi venter Besøg af Dagmar, men det bliver formodentlig kun 2- og 3 Juledag, og vi vil gerne ringe Besked til jer enten anden eller 3
die Juledag.
De bedste Hilsner og paa Gensyn
Alfred & Oda.

 
  24.12.1957
Helga Dam til Gudrun Dam

Hullegaard Jul 1957

Kære Gudrun m. Familie
En rigtig glædelig Jul ønskes jer alle og et godt Nytaar med Tak for det gamle.
Ja, nu er jeg kommet hjem, jeg har ellers tilbragt over 8 Dage nede i Kjeldseby i Anledning af en glædelig Begivenhed som Inger jo nok har fortalt. Kirsten fik jo en Søn den 11. og det er en stor Dreng paa godt 8 [pund], baade Mor og Barn befinder sig godt, men han kræver baade Pasning og Underholdning det lille Menneske, han er nok allerede forkælet saa lille han er. Vi skal derned Juleaften, for de tør ikke tage Drengen ud endnu, det er ellers nemt nu vi har Bilen og kan hente dem i, naar den saa er lidt opvarmet og Vejret paalideligt, kan det maaske snart lade sig gøre. Vi har ikke haft Sne endnu heldigvis, Men Frost og Blæst har vi haft. Nu er det tø igen, det er nu meget godt. I Dag har jeg været i Kjeldseby igen, for Knud var paa Torvet med Gran og Æbler, vi har saamænd solgt mange Æbler i Aar, for over 900 Kr, men der gaar jo temlig fra naar man kører helt til Rønne, Knud skal ha' Procenter, Vognen Bensin og der er noget der hedder Torveafgift og Poser, men noget faar vi dog ud af det. Vi var paa Værmelandsgaard til Faster Karolines Fødselsdag, det var baade festligt og fornøjeligt. Og Faster K, fik en virkelig pæn sort Hat, som vi alle synes klædte hende godt. Ved du hvad, den hun havde, var en hun havde klædt over med sorte Silkebaand i 1923 dengang Bedstemor døde, oprindelig var den graa og hvornaar hun fik den gav hun ingen Forklaring paa.
Naa, vi skal vist se at komme i Gang, jeg har skrevet til Fru Jørgensen i Aften, hun ligger jo paa Hospitalet i Gentofte og har gjort længe, vi fik Brev i Dag, det er nu Synd for hende, Humøret er langt nede skriver hun.
Søndag Morgen. Jeg haaber dette naar frem til Jul, jeg synes ikke, der har været Lejlighed til at faa noget skrevet før i Aftes, Fredag bagte vi brune Kager om Efterm. og var i Rønne og købe Julegaver om Aftenen og saa hentede vi Troels og alt hans Habengut, han har Juleorlov nu og vi venter Esther i Morgen, saa har hun Ferie til 2. Nytaarsdag, saa hun kan sagtens være glad, og vi andre ogsaa. Det har jo ikke været nemt at faa rigtig tillavet til Jul, naar jeg har været saa lidt hjemme, men de slagtede Gris medens jeg var væk vi havde Fru Folkmann til Hjælp nogle Timer, hun lavede Pølse og Sylte og pakkede ind til Boxen, saa har jeg ordnet lidt, hver Gang jeg kom hjem, bagt Leverpostej og stoppet Medister o.s.v., vi har ikke haft Ænder og Gæs i Aar, men har købt to fine Ænder, som er færdige til at stege - 25 Kr Stk.) Knud købte en Gaas 30 Kr og en (meget lille) And 18 Kr paa Torvet i Gaar der var livlig handel med Fjerkræ sagde han.
I kan tro, Inger havde lavet mange Julegaver, vi beundrede dem forleden, en stor smuk Bordløber til sin Svigermor og en meget yndig Løber til et Kaffebord, svagt rosa tror jeg nærmest med Sammentrækssyning, hvor var den fin. En Pude paa Vaffelvævet var rigtig sød og hurtigt syet, jeg syer paa en Lysdug med Sammentræk til Esther, men jeg naar da ikke at blive helt færdig.
I kan tro, Fars og Mors Gravsted er blevet pænt gjort i Stand til Vinter af en Frk. Møller, Inger har ”fundet” det Stykke, der er plantet til er dækket med Gran og Fyr og islandsk Mos o.s.v. korte Kviste, som staar op det ligner næsten en Pude, naa, det har Inger nok fortalt. Niels Dam skal holde Juleaften i Viborg i Aar, han ”gaar” med en Pige derfra, hun er for Tiden Ekspeditrise hos en Manufakturhandler i Rønne. Mathias's er flyttet ned i Bygaden igen, Bertha var vist ked af at have saa meget, men da de ville sælge det, ville jeg saa nødig, det skulle ud af Familien” sagde hun en Gang ”jeg vil ellers meget hellere ha' et
lille Ønskehus”. Hun har jo nok endda af Arbejde, der er jo altid travlt paa Sygehuset.
Naa, jeg maa nok se at faa sluttet.
Vi vil endnu en Gang ønske jer alle en rigtig glædelig Jul. Mon Ellen er hjemme Juleaften.
Hilsen fra Hjem til Hjem
Helga.

 
  9.1.1958
Inger Dam til Ellen Frandsen

9. Jan. [1958]

Kære Ellen
Jeg skriver til dig for hvis jeg naar at faa det afsted i Morgen faar du det vel inden du drager hjem, paa den Maade vinder jeg jo 2 Dage. Rejsen hjem gik ellers meget godt, da vi naaede Roskilde var Toget 1417 ikke ankommet endda, det kom saa ved 1430 Tiden saa der var god Tid.. Flyveturen hjem var ikke nær saa fin en Tur, ikke ét Lys kunde man skelne, men det var jo godt den gik til Tiden, sjoske rundt i Købhvn, havde jeg meget lidt Lyst til. Det er længe siden, jeg har været saa forkølet som de første Dage efter Rejsen, men sengeliggende var jeg dog ikke, gik og hængte til d. 4. om Aftenen, da skulde jeg jo helst afsted, Onkel Chr, synes jeg skulde komme selv om jeg var meget forkølet, det gik bedre end ventet. Om Søndagen var Grosen paa Højskolen, det kunde jeg nu ikke lade gaa fra mig, vi kørte dog hjem til Aften, Joh. havde bestemt med Rigmor og hendes Husstand at de skulle komme, de bedste Naboer var ogsaa med. Om Mandagen kørte vi til Rønne og jeg købte Briller, nogle fine nogle til mange Penge kan du tro, hvis jeg skal gøre mig Haab om at faa Løbedren færdig, kan jeg ikke nøjes med at laane mig frem, det blev jeg klar over. Om Aftenen var vi saa til gilde et Sted, hvor vi var nødt til det, vi skulde have været der en af de Dage din Mor og Katrine var her.
Tirsdag Aften kom Sonnes og Nikoline, de skulde lægge Slagplan for Festen, men det kan jeg jo fortælle om naar det er overstaaet. Sonne fortalte at jeres Julekort og ogsaa mit, havde været andre Steder først, for i Gudhjem er der baade en Tromle Sonne Pumpe Sonne og Sonne i Brugsen, saa bare vi skrev K. Sonne gik det udmærket, det lader alligevel til at jeg har været temmelig uheldig med mine Julekort i Aar, det var den 3die, gad vidst hvor mange der kommer endnu..
I Gaar Efterm. kørte vi til Nexø, jeg vilde prøve om de havde en Kjole til mig, det lykkedes efter halvanden Times Prøvning at finde frem til en mørk petrol, dejlig ulden Kjole, intet i Vejen naar den blev lidt rettet, undtagen Prisen, den var lidt pebret, jeg tør ikke skrive hvor galt det var. Om Aftenen var vi til Onkel Markuss Fødselsdag, det synes vi næsten vi skulle, ellers var det jo nemmere at blive hjemme, de er nu nok saa ferme til at møde op, selv om det var meget glat, de gamle Dammer. Jeg saa det Kort fra Hellerupdamen, ovenfor stod: I Dec. - 57, saa hun har nok skrevet Kortet i meget god Tid og saa gemt at rette det da hun afsendte det, men
det tyder da paa at hun maa være lidt forkalket naar hun kunde glemme det, sagde Karoline. Karoline skrev nok snart til hende, saa vilde hun fortælle hvad du havde skrevet. I Aften skal jeg have Bestyrelsesmøde i D. D. H. og Kl. er lige ved 18, saa jeg kommer nok til at fortsætte i Morgen Form.
Fredag Efterm. I Aftes havde vi saa det Møde, og jeg blev saamænd tilbudt at rejse til Odense til et Møde (alt betalt) d. 3. Febr. og i 3 Dage, de andre synes ikke rigtig de kunde og Formanden er selvskreven foruden. Jeg tror dog ikke, jeg gør det, havde det været en Maaned senere, nu har jeg jo lige været afsted, mine Mandfolk kan jo heller ikke være tjent med at jeg aldrig er der. Da jeg sidst kom hjem, stod det meste af den tillavede Mad der, det var jo dejlig nemt, især da jeg var forkølet, saa jeg ingenting gad. I Aften skal vi til Nabogilde paa Bukkegaard, der skal vi have Skyskrabersanwich som jeg talte om, desuden Bøf Bernaise og Marengskage med Moccacreme, alt sammen noget vi havde til en Juledemonstration, jo til at faa det nye prøvet er hun en Knop, det kommer jeg ikke over med.

[brevet slutter her, så der mangler formodentlig noget]

 
  9.2.1958
Inger Dam til Gudrun Dam

Søndag [9.2.1958]

Kære Gudrun
Tak for Brevet for 14 Dage siden, jeg fik det Søndag Formiddag sammen med Aviserne, Bukkegaards henter altid Post om Søndagen.
Jeg har lige skrevet til Birte, og saa kan jeg vel faa lidt begyndt til dig inden "Kvit eller Dobbelt". Birte sendte en dejlig Pakke forleden indeholdende en Masse Khakitøj af Leifs, som ikke var ret slidt, og det passer Joh. saa det var i en heldig Stund, hvor jeg var ved at se paa hans Arbejdstøj, der trængte haardt til Fornyelse, saa kom der Skjorter og Benklæder netop det Joh. bruger, det kunde jo ikke passe bedre. I Birtes Brev stod at hun ventede Ellen en Aften, saa nu er det nok endelig blevet Alvor. Leif kom jo overraskende den Søndag Bodil og Egon var her, de løste hinanden af, det passede saadan set ogsaa bedst, da de jo ikke kendte hinanden, men det er dog vist aldrig sket før, at vi har haft Gevinst baade til og fra Stationen. Bodil og Egon gjorde jo ikke noget særlig langt Besøg, og det havde vi egentlig heller ikke ventet, da de tog afsted, regnede vi nærmest med at de kom igen Mandag Aften, saa vilde vi køre til Damperen, saa havde jeg sendt nogle store Løg med til dig, men saa snød de jo, de var vel ellers nok heldige med Vejret. Sikke Temperatursvingninger vi nu har, jeg blev vel nok forbavset, at det var Tø i Morges, efter den strenge Frost, og herovre har vi jo ingen Sne haft før nu. Vi havde en Del af vores Omgangskreds i Aftes, og de kom alle, men det var jo lidt spændende, da Vejret stillede sig saadan. Det var Naboerne, Sonnes, Eskildsens, Chr. Larsens, Gunnar Ankers og Ellen og Frede. De fik stegte Fiskefileer m/Remoulade Grøntsager med sprængt Svinekam og Sherryfromage + Kaffe ovenpaa. Den resterende Part, de yngste og livligste gemmer vi til min Fødselsdag, saa vil jeg have lidt Fremmede den Dag for en Gangs Skyld, og saa skal vi have det lidt morsomt, ja det var det saadan set ogsaa i Aftes, men naar en Del skal spille Bridge for at more sig, maa man jo indrette sig efter det. Lisbet har Plads i Nærheden af Tune, hvor hendes Kæreste er Elev, men Ellen mente, det var ved at være forbi, saa maaske kommer hun en skønne Dag og besøger jer, hun ved jo hvor I bor. Mon Helga har skrevet fornylig? Ellers kan jeg jo fortælle at Knud og Kirsten havde Barnedaab d. 2. Febr. i Østerlars Kirke og Joh. og jeg stod Fadder, og Drengen kom til at hedde Carl Johan, det var meget højtideligt og festligt i det ny indrettede Daabskapel i "Ovnen" der var en Dreng foruden der blev døbt. Karoline var med (med den nye Hat) og Markus og Ellesgaards ellers var det Knuds Familie, vi var 24 Gæster og Festen var paa Hullegaard. Troels maatte rejse til Købhvn. Lørdag Aften til Lægeundersøgelse, det skulde være, saa det ender vel med at han rejser, de ved det vist ikke helt sikkert endnu. Den 24. Jan. var vi til Rigmor Larsens 50aars Fødselsdag. Jeg havde syet en Kaffevarmer og en lille Havedug af samme Stof, det var Dug Nr 8, og sikke en Masse andre Ting, der dog var, men hun har jo med en Masse Mennesker at gøre. Der var ca. 40 med og vi dansede, bl. a. den gamle Borddans, der er jo saa mange der spiller derhenne og sikke mange Instrumenter de ogsaa har. Henning er kommet med i et Orkester, og Grethe har vel over 30 Spilleelever, saa sikke et Spektakel, de 3 andre store Piger har Plads men kommer nok hjem ca. hver Søndag. Pause til i Morgen!
Mandag 17
00
Sikke et Vejr i Dag, der skulde være Medlemsmøde i [Slusen?] f. i Aften, det er blevet aflyst, saa nu kan vi sidde lunt inden Døre. Jeg skulde fortælle om det Sølvbryllup, der blev afviklet til alles Tilfredshed, det jeg var mest bange for, var Snedriver, og saa hvis Nikoline og Fru Sonne ikke kunde blive enige, begge Bekymringer kunne være sparet, det gik saa fint ogsaa paa det Punkt. Først Løberen: Den blev færdig Tirsdag Aften 2130, (lidt Natarbejde) vasket Onsdag, strøget Torsdag, pakket fint ind Torsdag Aften, overrakt Fredag Morgen, da Sonnes kom hjem, og vi kørte ned og var med ved et hyggeligt Morgenbord, sammen med de Gudhjemboer, der havde lavet Æresport. Som du ser, var der Massser af Tid, den blev yndig naar jeg selv skal sige det. Fredag Efterm. og hele næste Dag havde Nikoline og jeg temmelig travlt. Vi ryddede jo Sovev. laante Gulvtæppe, Lysekroner og Malerier, satte Havestuemøblerne derind, saa der blev saamænd et dejligt lille Kabinet, hvor Gavebordet ogsaa stod. Her var 35 Gæster, det passede lige til Havestuen, og Bordet var fint pyntet synes jeg, Sonnes havde Koralgrene med fra den første Fest, saa havde Gudhjemgartneren lavet Arrangementer med grønt og Lys, en Kransekage manglede heller ikke. At spise fik vi: Brun Suppe m/Fuglereder og Asparges - 2 Oksefilet m/ franske Kartofler, glaserede Løg og Champignonsause - 1 Gelérand m/Grøntsager og Tunge m/Mayonnaise - Sherryfromage - Kaffe og Kransekage. Hans Edvard var hjemme i Gallauniform, og Gæsterne var jo mest Gudhjemboer, men de var vel nok oplagte, især Sonnes bedste Venner Familien Maler Holm, som ogsaa var med i Købhvn. Først holdt "Onkel Hans" en meget morsom Tale, senere ved Bordet sang han og Datteren en Sang, de først havde lavet om Form. Senere optraadte Holm som Gaardsanger med Sønnen til at akkompagnere paa Harmonikaen. Ja, Harmonikaen blev jo brugt mere, for Sonnes dansede skam Brudevalsen nok saa nydeligt, det er ellers ikke Kajs Speciale, siden dansede og legede vi, saa det blev meget senere end jeg havde regnet med, men alle kunne ligge længe Dagen efter, der var ingen Landmænd undt. Joh. Tranberg kender I jo ikke, ellers kunde jeg fortælle sjove Ting om ham, stakkels Mand, han havde saa ondt i Ryggen om Form., saa Fruen maatte love at køre og have Roben i en Kuffert, ellers havde han ikke taget med. Ud paa Aftenen dansede vi den toppede Høne saa det stod efter, senere indviede han mig i den sorte Kunst, saa vi kunde give et Par Numre, Ryggen havde han fuldstændig glemt, men saadan noget er nok ogsaa værst om Morgenen. Dagen efter kom Sonnes ned og spiste Middag, siden kørte vi alle til Gudhjem, med alle Sagerne, og da smovsede vi vel nok i Kransekagelevninger og dyre Konfekter som de havde faaet en Masse af. Der var selvfølgelig flotte Gaver og Masser af Blomster, det siger sig selv, de har vist ogsaa haft Masser Blomsterkaffer siden de kan kun have 12 ad Gangen. Det bedste var jo at de var fuldt ud tilfreds, snobbede er de ikke, de inviterede Svende og Naboer med, ikke noget med Præst eller andre Topfigurer selvom Sonne er Kirkeværge og kender P. særdeles godt, og de sørgede for at ingen skulde leje Bil, alle fik kørt med, og selv kørte de 2 Gange. Det var det.
Og Axel er kommet hjem, det er snart længe siden, I har maaske hørt det. Om Jul vidste jeg godt at det nærmede sig, han var ved at være ked af den anden, men jeg vidste ikke han kunde holde ud at komme tilbage
her selv om Rigmor tog imod ham.
Sonne havde haft 25aars Forretningsjubilæum mens jeg var borte, med et Blomsterhav og fine Gaver i Massevis deribl. over 300 Cigarer, saa der behøver han ingen købe til Festen. Jeg ærgrer mig saadan nu bagefter, for maaske kunde du have lavet en Sølvbryllupssang, naar jeg gav dig Tips, vi havde jo Fred og Ro til det, den behøvede saamænd ikke være saa lang, og jeg har jo efterhaanden et indgaaende Kendskab til dem, saa noget kunde man sagtens finde paa. Den gamle Hansen paa Sundbyvesterpl. har været meget syg, og meget skrøbelig er han i Forvejen, de havde jo ellers glædet sig saadan til at de kunde komme med til Festen derovre de gamle, og Lægerne mente at maaske kunde han naa det, det er Hjertet der er saa daarligt. I Dag har vi faaet et langt Brev fra Ingrid, hvor hun takker for Juleklappen, det er lidt svært at læse, men det meste kan vi dog. Bodil og Egon skulde saa snart være her, men vi hører maaske nærmere, de kan jo ringe efter at de er kommet, Hovedbesøget gælder jo nok ikke os. Naar du taler med Henry, synes jeg du skal sige ham, at det nu er dig der har Ansvaret og ogsaa Æren for Dagbogen, jeg fik et lille Takkebrev forleden, og efter det har du nok været heldig med den, men jeg vil ikke have ret meget af Æren, naar jeg nu ikke hjalp til hverken med det ene eller det andet, og jeg vil sige dig, at det var nu ikke alle jeg vilde lægge Navn til før jeg saa lidt mere af Resultatet, vi kunde jo ogsaa have tænkt paa det lidt før, eftersom det jo ogsaa interesserer mig. Er du færdig med at lave Stoftryk, Rigmor saa nemlig den grønne Dug forleden, og synes den var saa pæn og passede fint til
hendes Kopper, saa hvis du havde Tid og Lejlighed, kunde du maaske lave en anden til mig i gult eller noget, der stod til de turkisfarvede Kopper, som jeg saa kunde købe af dig, men jeg skiller mig ikke af med den anden før jeg ved om jeg kan faa en til, Mønsteret er saa nydeligt synes jeg, og Farven ogsaa, den passer bare saa daarligt.
Vi hørte i Gaar at Sigrid skulde være saa syg, jeg maa have ringet derned, maaske er det Overdrivelse, men jeg kan nu ikke naa det før jeg sender Brevet, Johannes skal til Byen nu om lidt, saa haaber jeg du skal hjem paa Søndag og kan huske at faa det med. Tak for Brevet og Garnet, jeg havde saamænd allerede faaet fat i noget nyt. Og Tak for Ferien, dit Selskab forhøjede jo Nydelsen, jeg tror aldrig vi har haft det saa fredeligt ude hos jer, det var herligt, selv om det ogsaa er rart at se kendte Ansigter, men dem der interesserer mig mest hilste jeg jo paa, og I maa hilse i Ortved og Katrinerne, alle de Gæster skaffede jo Arbejde, saa den
lidt Influenza var maaske ikke af det onde.
Tak for Brillerne Anker, jeg fik jo ikke engang sagt Farvel, men det har du maaske ikke tænkt paa engang, det gik jo lidt stærkt tilsidst. Vil du lige sende dette Kort til Francois, ellers varer det nok bare saa længe og en lille Nytaarshilsen skal han nu have. Hermed de bedste Hilsner fra os begge til jer alle.
Inger

 
  5.4.1958
Inger Dam til Skolegården

Lørdag [5.4.1958]

Kære alle. Tak for Brevet, som daarlig er blevet koldt endnu, men I tvinger os jo ligefrem til at svare omgaaende, jeg har lige lavet en Kikskage, og jeg koger Rullepølse i Kakkelovnen, saa maaske Brevet kommer til at lugte lidt krydret. Det er nu trist naar Folk begynder at blive forkalkede inden de naar 50! Der staar i det nys modtagne Brev at "I har bestilt 3 Køjer paa Kl. A. d. 20. Maj, saa I naar nok ikke Morgensangen", det maa nok kunne lade sig gøre, naar Sølvbrylluppet først er d. 23!!! Jeg tror ikke, du har set paa Kalenderen, for du fabler jo om Onsdag, og mener jo nok saa, det er Onsdag d. 19. hvad det altsaa ikke er, noget galt er der ihvet Fald og det forekommer mig nu at du spurgte flere Gange om det S. var d. 21. ell. d. 23. og jeg svarede hver Gang i Overensstemmelse med Sandheden at det er d. 23. Men de Billetter kan vel flyttes til d. 22, men det skal maaske ske omg. og havde det været Opgangstider i Landbruget havde jeg ringet allerede i Middags og oplyst jer om jeres Fejltagelse, men én Opringning har jeg jo allerede haft, og hvis I faar dette 2. Paaskedag, kan I jo ordne det Tirsdag Morgen. Hjemrejsen er i Orden, en 3 Mands Kahyt paa Klasse B 2. Pinsedag d. 26. Maj. Det kunne lade sig gøre, og I kan jo være tidlig hjemme Tirsdag, Roer og hakke bliver der saamænd ikke, vi maa nok være glade hvis vi faar dem saaet til Pinse. For de morgenduelige vil jeg stille en Tur til Kongemindet Pinsemorgen i Udsigt, vi skal se Solen staa op af Havets Skød (hvis der ellers er Udsigt til Solskin) vi har været der en Gang det var meget skønt. Hans og Henning er velkomne, hvis de faar Lov at følge med!
- 8. og 9. Vers kunde du jo passende fortælle om da Holger cyklede Sognet rundt 4 Gange aarlig og krævede Sygekasse op, og Basse sa' "vi hår altid Penga!" Ellers ligger det maaske lidt tungt med morsomme Episoder i Forbindelse med Holger, han har jo haft lidt Kontroverser med de fleste i Byen, men det er vel ikke noget at fordybe sig i, i en Sølvbryllupssang, f. eks. da Smed Hansen gav ham en Øretæve! De flyttede jo efter 6 Aar i Risen, og Helga var ivrigt Medlem af 9. Kreds Bestyrelse nogle Aar, til Gymnastikopv. o. l. gik Helga foran og krævede op og Holger bagefter med Pengekassen - sagdes der, jeg saa det jo ikke, det var efter vores Tid. Men du kan vel snart liste hen til Svigersønnen, de har ihvert Fald taget mange Diskussioner er jeg sikker paa, og siden kommer jo Bilen og Barnebarnet, der maa da kunne brygges mindst et Par Vers om hvert Emne, hvis jeg kommer i Tanker om noget meget betydningsfuldt, skriver jeg et Lynkort. Ellen skulde ellers haft Brev denne Gang var Meningen, det maa saa vente lidt, men Tak for Kortet, Ellen, og velkommen i August, med dine Kammerater, det er ikke Spor for tidlig at vi lærer nogle af dem at kende! Og første Halvdel af August plejer at være den livligste Tid, saa Tidspunktet er heldig valgt, Franskmændene fra i Fjor [at?] fundet et Par andre allerede, jeg ved dog kun at "vores" hedder Jean og er Mekanikersøn, men naar I har en halv Snes Dage, skal I nok ogsaa ligge paa Græsplænen lidt af Tiden saa vi kan faa lidt snakket. Du skal nu ellers ikke være saa hellig med at "andre finder paa Vers og sære Paahit", hvem var det, der skrev Vers til Johs. Fødselsdag sidste Aar? Og et gammelt bornholmsk Ord siger at "Tossastreger douer ønte, hvis de ønte blev brygta!
Forleden havde vi jo altsaa et meget morsomt Selskab med højt Humør og højt Smørrebrød og med hvad dertil hører, Pladerne som Inger Anker havde med var af passende Aargang, Gulvet var tilpas glat, og jeg havde siet alle de danselystne fra og gemt dem til dette vort sidste Selskab, saa hvor kunde det andet end blive vellykket. Bordet var pyntet med gule Lys og Paaskeliljer, ellers Serpentiner og Konfetti, det sidste vil jeg dog ikke anbefale, da det kom i næsten hver eneste Kop og Glas og rundt i alle Stuer. Ja, hvis jeg ikke vidste, at Gudrun
ikke interesserer sig for nye Ansigter, havde jeg bestemt tilraadet dig at vente med at komme til den Fest som var ikke saa lidt forskellig fra den anden, nu tror I maaske at det gik for livligt til, det gjorde det ikke, det var nemlig det fine ved det. Palmesøndag kom Sonnes og drak Morgenkaffe, de havde hentet Hans Edvard ved Damperen, Hans Edv. blev færdig som Soldat til Marts siden har han slidt i det, for at blive optaget ved en Prøve, det lykkedes og nu skal han læse i Købhvn i 3 Aar og bliver vel saa Elektroingeniør. Men alle 3 var i straalende Humør og det var jo ikke at undre sig over, de havde først hørt Resultatet Aftenen før. Fru Sonne har tabt sig 20 u, hendes Ben kunde ikke mere, dem har hun ellers aldrig haft Vrøvl med, men nu gik der Hul, hun skulde tabe sig. Jeg har meget Fart paa, men det er maaske en ganske overflødig Bemærkning, jeg skal til Rønne i Aften og se til Fru Eskildsen, hun er for en Uge siden blevet opereret, det var Kræft og det var en meget stor Operation som vist tog over 5 Timer, de havde sagt til hende at hvis hun ikke lod sig operere havde hun højst 2 Aar tilbage at leve i. Hvor skal de Mennesker dog meget igennem! Vi er alle enige om at Fru Eskildsen har været meget tapper baade da hun fik Beskeden og efter Operationen, jeg var der allerede Tirsdag, og der laa hun med Rør og Kanyler i flere Steder, og allerede Dagen efter maatte hun op og gaa, det gjaldt Livet sagde de. Lørdag Nat kom der en Blodprop og det var nok lige paa Nippet. Jeg har tænkt lidt paa at skrive til Pedersens men ikke gjort det, men det kan være I heller maa fortælle dem det, saa sender de nok Blomster, og hun er saa glad naar nogen husker hende, med Blomster og Besøg. Nu har jeg paa ingen maade Tid mere, haaber I ved fælles Hjælp kan læse det, det er vist endnu værre end ellers. Tak for Rim og Knapper, det var meget originalt, vi maa vise Karoline det, Joh. skal op til Onkel Chr. i Aften han har haft et Hjertetilfælde, men er over det for denne Gang.
I Hast Inger

Vi skal ogsaa til Bryllup, d. 15. ds det er vores gamle Mogens, og det maa ska' være stort naar vi skal med, han har købt Solvang ved Højskolen.
Ingen Brev hverken fra Helgenindens ell. Fru Møller!!!

 
  20.6.1958
Emilie Nielsen og Mathias Dam til Gudrun Dam

Postkort:
Fru
Gudrun Frandsen
Skolegaarden”
Ousager
pr Lejre

Aakirkeby 20-6 [1958]

Kære Gudrun!
Vi her i Bygaden ønsker dig hjertelig til Lykke med din runde Fødselsdag.
Hilsen fra Bertha
Emilie og Mathias

 
  6.7.1958
Inger Dam til Skolegården

Søndag 020 [6.7.1958, formodentlig]

Kære allesammen
Det var min Mening, jeg skulde skrive i Aften, eller ihvert Fald begynde saa kom Karen og gik først lige nu. Hun har inget at fortælle, jeg behøver kun sige "Hm" og "Naa" saa kører hun videre, hun er stadig lige saa for glad for at være der - mindst. Joh. er gaaet i Seng for et Stykke Tid siden, vi synes stadig, vi er druknede i Arbejde, i Dag og i Gaar er der ellers Dyrskue, det har vi helt ladet passe sig selv, uden noget større Afsavn fra vor Side. I Gaar stakkede de Hø hele Dagen, det blæste godt saa det fremmede ikke Arbejdet, de blev færdige lige før Middag i Dag, saa kørte Flemming til Dyrskue. Roerne er da ogsaa blevet renset og klar til at hakke anden Gang, lidt har vi da ogsaa begyndt, men der skal laves Kyllingegaard, sprøjtes Gaardsplads, saas Salpeter, gøres rent i Haven o. s. v. vi var forresten ude og plante nogle Kaalplanter, da Karen kom. saa fik vi Brev fra Sverrig i Gaar at Ingrids Mor kommer paa Fredag paa en Uges Ferie, det havde været bedre en Uge senere, nu naar jeg jo ikke mine Stuer engang, og de har saa blæst derhjemme siger Skovgaards, som har besøgt dem, men det gaar jo nok alligevel. Gustav rejser til Abisko i norra Sverige paa Studierejse, ellers var han "forfærdelig gerne resat" med herover, og fra vor Side havde det næsten været bedre med to, saa kan de jo lidt mere overlades til sig selv.
I Gaar Form. maatte jeg værsgo op at sælge Gigt-Lodsedler, de var herovre med 2 af Bilerne, som det sidste Sted i Danmark, og vi var 4 Damer der maatte ind i Husene mens de kørte og spillede, det var noget der gik stærkt, vi solgte over 200 Lodsedler paa to smaa Timer, men saadan en Fart er jeg vist aldrig kommet ud og ind med før.
Forleden Aften var vi paa Hullegd., og havde Karoline og Markus med, de blaa Kopper var kommet. Vi snakkede jo Rejse og hvad vi skulde se, og saa viste det sig at de slet ikke havde bestilt Plads til Bilen hjem, saa nu tvivler vi noget paa at de faar nogen, os gør det jo ikke stort saa kan vi jo bare tage med Toget, vi skulde jo kun med den ene Dag. Helga blev jo ogsaa lidt forundret over at høre at Familien Herluf havde tænkt at rejse, men maaske slaar de det ud af Hovedet igen, ellers maa de jo have forandret Mening m. H. t. Sølvbryllupper. Ragnhilds Nedkomst skal maaske foregaa hjemme og ventes ved den Tid, ellers skulde jeg hilse og sige at Helga, Holger og Joh. ikke havde noget imod at hvile i Katrines kyske Bo, ellers finder I nok et andet Sted. Jeg maa hellere blive paa en af jeres Sofaer og være den der sætter Vandkedlerne over, naar jeg alligevel ikke kan sove, kan det ikke betale sig at "gå bort". Vi fik jo ikke Festen diskuteret saa meget, der var jo ikke Lejlighed til det, men det har I jo Tid nok til. Hvis det var mig, der skulde lave en Bordplan og havde nogle extra Damer, vilde jeg ikke hægte de enlige paa som extra, men lade dem få en
hel Kavaller. Jeg vilde give "de bedste Bordkavallerer" 2 Damer og de Damer skal være de fikseste og livligste, og saa vilde jeg give dem nogle af de bedste Pladser (f. eks. de udv. Pladser v. Bordet) og saa tror jeg, ingen vilde være kede af at have 2 Damer, som jo aldrig er særlig eftertragtet af nogen af Parterne. Hvis man har Lov at ønske, vilde jeg faktisk gerne have Ejlev til Bords, ham snakker man jo godt med, og hos Katrine havde jeg jo kun Part i ham, og den tomme Stol paa den anden Side var ret uselskabelig. Jeg synes i Grunden det er ret spændende med Iversens, morsomt hvis de kommer. Helga spurgte, hvad I ønskede jer, men jeg synes det laa lidt svært med det! Pause.
Mandag Morgen
Saa snød Tiden mig alligevel i Gaar, det bliver nok ikke stort bedre end med jer, men jeg fik vist heller ikke bebrejdet jer noget, det er jo saa et Held. Jeg synes, jeg havde travlt hele Dagen i Gaar vi havde Hjemmesøndag, til Sverrig skulde jeg have skrevet, og om Aftenen kørte vi en Tur op til Eskildsens, vi har ikke været der siden St. Bededag. Vi havde Karen med til Gudhjem, saa fik hun en Sludder med sine Kammerater imens. Fru E. sagde at der var kommet en stor Buket Nelliker til Kajs Grav, først i Ugen, det har vel saa været i Anledning af Elevmødet, paa Kortet stod dog kun "Dora og N. Pedersen" intet andet. Sikke et Vejr fra Morgen af i Dag, lige noget for Roeslaver, men først er der jo Æggene, Sildene m. m. Nu har Onkel Chr. faaet ondt i Ryggen, jeg var der forleden med Kartofler, og jeg synes han var blevet ældre, siden den korte Tid siden, jeg saa ham sidst. I Dag kommer Familien Alfred til Gudhjem og tager Ophold i Maries Hus ligesom sidste Aar, dog med den Forskel at Marie vist ikke skal ud at rejse i Aar, Saa maa vi se at faa dem herned en Aften.
Jeg maa nok til noget andet, men jeg siger Tak for Ferien, saadan en Modtagelse paa Havnen er jo noget ud over det sædvanlige, havde jeg vidst det, kunde jeg jo nok have boret mig fremefter i Køen, men det var jo godt, I Ikke stod og frøs. Da jeg rejste hjem gik der to Baade, og I forstaar min Forundring da jeg ved Midnatstide listede ned i mit 3 Mands Kammer og fandt dette ganske tomt, jeg sov dog ikke mere end højst et Par Timer, ærgerlig nok. Lisbet var med hjem paa Ferie. Henry tog sig jo pænt af mig lige til det sidste, men han har vel sagtens ringet inden de rejste til Norge.
Selv om I var flinke til at betale for mig (Ellen skylder jeg vist lidt Penge, det maa du huske) har jeg alligevel mistet 2 Tikroner paa en eller anden mystisk Maade. Jeg ved tilfældigvis helt nøjagtig hvad jeg havde af Sedler, og da jeg skulde tælle mine Penge da jeg kom hjem manglede der valtsaa 20 Kroner. Min Taske hængte ude i Køkkenet hele Søndag Aften og lignede nøjagtig Rosas, men det kunde der vel ikke ske noget ved? Alligevel var det jo et dumt Sted at anbringe den, men jeg maa vel være glad for at der ikke forsvandt mere, tabt dem har jeg jo ikke kunnet, naar Pungen og den Del af Pengene var der, og jeg har ransaget min Hjerne, men jeg brugte jo ikke noget udover til Rejsen. Naar jeg saa fik ødelagt et Par pæne Strømper ogsaa, kan man jo godt ærgre sig lidt, men skit med det, ti bare stille med det, jeg havde en dejlig Ferie alligevel, og vi begynder at glæde os til den næste, da maa vi jo være kommet lidt paa ret Køl igen arbejdsmæssig set.
Hils nu dem, der slaar flinkest paa Traaden, og I faar selv de bedste Hilsner med Tak for sidst.
Joh. og Inger

 
  17.7.1958
Inger Dam til Skolegården

Torsdag Efterm. [17.7.1958]

Kære alle
Hvis jeg skal have skrevet, skal det nok snart være. Vi siger Tak for Indbydelsen, det har jo varet lidt, men I regner vel med os, vil jeg antage, dog er det maaske lidt mærkeligt, overhovedet ikke at svare, derfor dette.
Til vor forundring havde Hullegaards faaet en Plads til Bilen, saa kommer vi jo altsaa alligevel i Bil, i Morgen skal den paa Værft, og have Bremsebaand strammet o. s. v. Flemming har Ferie til Mandag, og vi naaede omtrent Roerne, inden han rejste. Høstubben mangler ogsaa da der kom en Byge den sidste Dag, men maaske kan vi naa lidt Havearbejde nu Jordbærrene snart er færdige. Jeg har lige børstet Kakkelovn og skal tapetsere i Morgen, efter et stort Tordenvejr i Nat (28 mm) er det jo et meget belejligt Tidspunkt. Erling har lige været her og siddet og sludret et Par Timer, han er hjemme paa Ferie, saadan gaar det næsten hver Dag dog mest om Aftnerne, saa kommer her nogen og hilser paa, det er nu meget morsomt men virker ikke særlig fremmende paa Arbejdet, vi faar stadig sovet alt for lidt. Først i Gaar rejste vor svenske Dame hun var her halvanden Uge, var saa glad for at være her og nød Solen i en Liggestol blev brun som en Sydlænding. Jeg kørte hende saa til Rønne i Gaar Morges.
Efter Middag afsted til Begravelse, derefter igen i en lynende Fart til Aak. Station, hvor Bodil og Egon var kommet fra Neksø, om Aftenen kom her saa et Par unge som er Familie til Egons Søsters Mand. Afsted til Stationen ved 1115 Tiden, hjem og i Seng og vaage over Tordenvejr det meste af Natten. Et dejligt Regn fik vi, haaber det ogsaa naaede jer, I har meget tørt sagde Egon. Og Ragnhild fik en Pige fortalte Bodil, saa er det jo overstaaet. Alfred med Familie og Søstre var her ogsaa en Aften, de boede hos Marie [imens?] 14 Dage men denne Gang var hun hjemme.
Forleden ringede et Par gamle Vallekilder fra Gudhjem om vi var hjemme om Aftenen, de var paa Bornholm i 2 Dage sammen med et Par andre i Bil, vi fik en meget gemytlig Aften ud af det. Forleden var vi til Alberts 50aars Frokost, der var over 60, i Telt i Gaarden yderst fornøjeligt, ca. 40 Herrer og 20 Damer, mange Taler, mange Gaver, meget god Mad og Drikke. Vi satte vores Gæster (Marianne var her ogsaa) paa Græs hos Fru Sonne saa længe. Hvis Hans ikke kan faa nogen med herover, er Marianne vist ikke uvillig til at komme igen. Hvis Ellen laver Udstilling hvad jeg absolut vil anbefale, vil jer gerne tage grønne Dug med, men kun hvis jeg faar Besked paa det, for hvis I har opgivet det alligevel. I har nok ogsaa travlt vil jeg tro. Det var en meget gribende Begravelse kan man vist godt sige, Præsten følte Tabet meget stærkt og var meget bevæget, det kom aldeles bag paa alle, saa nu bliver Fru Andersen nok gammel, hun har ellers lignet sig selv fra da du kendte hende, ogsaa Lærer Andersen saa ens ud, men var altsaa alligevel slidt op.
Mange Hilsner og paa Gensyn Torsdag engang.
Hvis I opdager at næsten ingen tager Galla paa, maa I dog give os et Praj, det kunne godt ligne de gode Sjællændere, men det ville ikke være pænt af dem.
Hilsen fra os begge.
Inger

 
  11.8.1958
Karoline Dam til Hans Dam Frandsen

Postkort:
Hans Frandsen
Skolegaarden”
Osager pr. Lejre
Sjælland

Stengade Aakirkeby d. 11.8.58

Kære Hans!
Tillykke paa Fødselsdagen og det nye Aar!
Og Tak fordi du kom at hilse paa os gamle! Nu skal du vel snart i Skole? Her i Byen begynder de i Morgen.
Vil du hilse Mor og sige Tak for Brevet i Dag.
Hilsen til Dig og de andre fra os to!
Faster Karoline

 
  16.8.1958
Inger Dam og Johannes Bramming til Anker Frandsen

Postkort:
Hr Grd. Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr Lejre

16.8. [1958]
Kære Anker. Til Lykke og Tak for sidst. Nu staar Høsten saa lige for Døren, men herovre har vi fugtigt Vejr hver Dag, paa Mandag er vi ellers klar til at begynde. Mon I er i Gang? I Morgen kommer Ingrid og Co. saa endelig, de har haft saa meget Feriearbejde, men endelig lykkedes det. I denne Uger har her været Ribsplukkere. I Søndags kørte Hulleg. og os Udflugt m. fælles Kaffebord for de gamle Dammer fra 2-4½. Inger havde været i Arnager og paa Flyvepladsen.
Hilsen til alle I.+J.

 
  16.8.1958
Karoline Dam til Gudrun Dam

Postkort:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden”
Osager pr. Lejre
Sjælland

Stengade Aakirkeby d. 16.8.56

Kære Gudrun!
Tak for Brevet! Det er jo godt om du kan bruge min Gave, for her stod den bare i Skabet og ”kedede” sig. Har I mon begyndt at høste?
Vi har nu ikke begyndt!
Vil du hilse din Mand og ønske ham: ”Tillykke med Fødselsdagen og Aaret!”
Hilsen til jer alle fra os to!
Faster Karoline
Jørgen Runge Madsen er blevet forlovet med Inge Falkenberg Hullegd. Rø

 
  26.9.1958
Marie Dam til Gudrun Dam

Kerteminde 26-9-58

Kære Gudrun!
Rigtig mange Tak for dit Brev, hvor du fortæller om Jeres festlige Dage og Tak for alle Sangene, det har været meget morsomt for os at høre om, det alt sammen. Jo, det var nok en Højtid!!!
Mange Gange har jeg
tænkt paa at skrive til dig siden - men - det blev ved Tanken. Det kniber lidt for mig at naa det, jeg skal nu da Onkel Anton ikke kan hjælpe til. Det gode Vejr, vi havde i første Halvdel af denne Maaned, kvikkede lidt op paa ham, syntes jeg - men nu gaar vi jo mod Regnvejr og korte Dage til Efteraaret.
Det glæder mig, du nok kan bruge ”Oldehjems” Dugen. Ja, det blev vist lidt vrøvlet med mit Skriveri. Jeg begyndte nemlig i god Tid, saa naaede jeg ikke mere - derefter kom Pakken først lige til ”Dagen”. Min Tid er ofte meget uberegnelig, og naar Helbredet har det mest skrøbeligt, er man ikke oplagt til at skrive. Vi kunde godt nøjes med noget mindre Hus eller Lejlighed, men det er ikke nemt at flytte, naar man selv har bygget og boet her snart 30 Aar - og desuden den Ro inde i Huset, vi har, er nok ikke til at opdrive inde i Byen. Færdsel udenfor er her jo mægtigt, især om Sommeren, men den generer os ikke videre - og saa er det jo ogsaa livligt.
Jeg tænker paa Inger der kunde naa at sy Korssting til Jert Sølvbryllup - det fatter jeg heller ikke, hvordan hun naar, hun som har saa meget Hus og Have, og jeg synes ofte, jeg har hørt, hun ingen Pige har - men maaske har dette ændret sig?
Vi har dejligt med Frugt, som jeg nu har plukket ned. Saa skal Rodfrugt op og graves Jorden - men jeg tager
lidt ad Gangen. Onkel Anton er kommet til at holde meget af, at jeg sidder inde i Stuen og læser lidt for ham - eller vi passiarer, det tager jo noget af Tiden. Han magter daarligt at læse uden kort Tid ad Gangen.
Nu haaber vi,
alt staar godt til hos Jer paa Skolegaarden, og vi sender begge de bedste Hilsner til dig, Mand og Børn og Tak fordi du var saa flink til at meddele os om Jeres store Fest!
Onkel Anton, Faster Marie

 
  1.10.1958
Henry Kock Hansen til Skolegården

Postkort:
Familien A. Frandsen
Skolegaarden”
pr Lejre

1/10/58
Kære Venner
I smukt Efteraarsvejr i bar Figur (de stakkels Frakkefabrikanter og Handlere) paa Aarhus Gader og Torve. Haaber I har det godt. Her gaar det helt fint - mange gode Venner at besøge, som gerne vil handle.
Venlig Hilsen Henry

 
  29.10.1958
Inger Dam til Gudrun Dam

Onsdag Aften [29.10.1958]

Kære Gudrun
Det har unægtelig taget Tid, før jeg har faaet gjort alvor af at skrive, jeg gaar dog ud fra at du har læst Ellens Brev, og det er vel noget derfor, det ikke er blevet til noget, om Aftenen er jeg saa usigelig doven i denne Tid, men det maa vel blive bedre efterhaanden som det bliver mere Vinter og Julen nærmer sig. Det blev jo saa ikke til noget med at aflægge Besøg i Osager, og det var jo lidt ærgerligt, saa kom vi jo i Stedet til Blekinge om Søndagen og det er jeg nu glad for, det er dog længere væk. Vi kunde nu sagtens have været i Købhn. godt Middag om Mandagen og før var I vel alligevel ikke kommet, men jeg forstod paa dig at det var I ikke særlig interesseret i, jo om Søndagen lod det til, du havde Lyst, i Mellemtiden havde du jo saa faaet at vide at Henry ikke var hjemme, og det kan være du havde regnet med at vi skulde mødes der og hygge os, det kunde jo ogsaa have været meget rart, men vi kunde nu sagtens have faaet Tiden til at gaa, bl. a. var der en meget smuk Blomsterudstilling i Forum (Sonnes havde været der, de blev i Købh. 2 Dage mere). Naa, men nu er det Løb jo forlængst kørt, og nu vil det jo saa vise sig, om de agter at holde stort Sølvbryllup i Sandkaas, gør de det kommer I vel en Tur, til den Tid skulde Roearbejdet vel være overstaaet, maaske ved I mere om det end jeg som ingenting aner. Da Herluf blev 50 d 19-9 var der stor Frokost, det var jo lige før vi skulde rejse og Flemming havde Ferie, saa vi synes ikke vi kunde, men Helga sagde, hun havde aldrig set saa fint og fikst et Frokostbord, og Edel havde sendt noget af Maagestellet (m. Guldkant) i Fødselsdagsgave, saa nu er de nok ude paa at dupere Familien, hvad vist ogsaa var lykkedes i fuldt Maal, jeg tænker her paa Marie Svendsen særlig. Anna Valborgs Humør havde været udmærket, og det var jo næsten det vigtigste.
Saa var vi jo til Blomsterkaffe hos Mathias's forleden engang, vi sendte et Par rustfri Fade, fra jer ogsaa (950 Kr, hvilket du haver at erindre ved Tid og Lejlighed). Brudeparret skal bo i Bentes Lejlighed i Vinter, men til Sommer bliver Niels formodentlig ansat i Andelsbanken i Aakirkeby, og saa skal Mathias vel flytte endnu en Gang. Onkel Ludvig er kommet hjem fra Sygehuset. vi besøgte Onkel Chr. uanmeldt Søndag Aften, da var Fru Mortensen i Købh, nok kun i 4-5 Dage, Onkel Chr. har det ligesom før, og Haven var han færdig med til Vinter. I Efteraarsferien havde vi besøg af to livlige jyske Lærerinder, den ene havde aldrig været paa Bornholm, saa vi fartede jo hver Dag, Joh. blev dog hjemme, han havde ikke Tid, men jeg synes, naar det var 3 Aar siden, Karen var her sidst, skulde vi dog være lidt sammen, Vejret var for det mest fint, dog blæste en kraftig de sidste to Dage, saa de var forberedt paa det værste, men det lagde sig dog en Del til Aften, saa nu er vi spændt paa at høre hvordan det er gaaet dem.
- Jeg har holdt en lille Pause i Skrivningen, og i den Tid ringede Alfred Jørgensen og sagde at han havde bestemt sig til at rejse herover paa Lørdag og blive nogle Dage, saa nu maa vi rigtignok haabe paa Solskin, ligesom disse sidste Dage, saa han rigitig kan faa Apparatet i Sving. Else havde det ens, sagde han, men nu skulde hun prøve noget nyt. Jeg snakkede jo lidt for ham da vi var paa Besøg, for er der nogen der trænger til lidt Adspredelse og Opmuntring, maa det da være ham, og det lader altsaa til, at det har frugtet. Paa Fredag kommer Esther hjem i 3 Dage, for saa at rejse til Oslo. Helga siger, i de 3 Dage, vil de holde fri saavidt muligt, og jeg er saa begyndt med at invitere paa Morgenkaffe, naar de kommer fra Damperen. Saa kan de tage til Aakirkeby paa Indkøb og hilse paa Faster Karoline, saa kommer de her til Middag igen. Jeg tror ærlig talt ogsaa, Helga trænger til en Fridag, de trækker Roer op paa gammeldags Manér, og naar hun har Pige inde, er det vel hende der trækker de fleste op. I Stalden hjælper hun jo altid til, saa jeg tror, vi andre har det godt arbejdsmæssig set i forhold til Helga. De inviterede paa Aftensmad en Aften, da vi havde Karen og Fru Hoff, og
de synes nu det var saa hyggeligt, det var det ogsaa (det kneb bare som sædv. lidt med Kakkelovnspasningen). Karl Johan har de meget glæde af , han er mild og sød og har alt længe stavret rundt paa egne Ben. Knud tærsker jo, saa Kirsten synes nu hun har rigeligt at lave.
Nu er Ringer Jørgensen død for ganske nylig, det skete lige saa pludselig som Lærer Andersen, han var dog lige holdt op til 1. Okt. det var helt underligt at komme i Kirken og der var en ganske ung Kone der passede det. I Dag har jeg gjort hovedrent i Gæsteværelset ovenpaa, det var det første Sted, men jeg gør det nu ikke
saa gundigt om Efteraaret, undt. herinde omkring. Vi mangler vist ogsaa over Halvdelen af Roerne, de er faktisk store i Aar, og den sidste Tid har Vejret jo været fint. Flemming bliver her i Vinter ogsaa, saa det er jo meget rart, det er altid kedeligt at lave Forandring især hvis det gaar godt nok. Æbler er her meget lidt, de faldt ned de fleste saa det bliver nemt at ordne, Pærer og Blommer var her heller ingen, men det gaar jo nok alligevel. Nu maa du hilse vores gode Venner derovre, og selv faar I mange Hilsner fra
Joh. og Inger

Hans's Sko kunde jo ellers blive her, saa havde han dem jo, naar han kom, de er jo ikke farlig meget værd, men jeg glemte dem altsaa dengang, og nu sender jeg dem saa, efter Ordre, og undskyld, det har varet saa længe

 
  1.11.1958
Karoline Dam til Gudrun Dam

Stengade Aakirkeby d. 1.11.58

Kære Gudrun!
Tak for Brevet til Hansine! Vi fik det ogsaa at læse, for Hansine boede hos os da Du skrev til hende, Ludvig var jo paa Sygehuset i Rønne i godt 14 Dage og blev opereret for Hæmorider, men nu er han kommet hjem og har det meget godt, men ligger noget paa Sofaen for han er doven siger han, saa nu er jo Hansine flyttet hjem igen, hun var her i Dag med Brev til Dig og jeg maatte ogsaa gerne sende lidt med sagde hun og det ville jeg jo gerne.
Vi er jo alle glade ved at Ludvig er kommet rask hjem. I Dag har det været meget Regn her, men I har maaske haft godt Vejr? Roevejr? Vi er nu færdige for vi har ikke mange, men paa Hullegaard og Værmelandsgaard har de nok Halvdelen tilbage, for det sagde de i Gaar da de var her et Øjeblik Eftermiddag, Helga og Holger havde jo været at tage imod Esther om Morgenen ved Skibet og saa kørte de til Værmelandsgaard at spise til Middag og saa kom de altsaa her lidt, men de skulle til Kirsten at have Eftermiddagskaffe, Inger var nu ogsaa med her men hun skulle gaa hjem til sin Gaard. Hvor Esther skal flytte hen ved du nok? Hun sagde at det var nu noget spændende, det kan jeg nu godt forstaa.
Vil du hilse Ellen og sige mange Tak for det fine Kort? Hendes Adresse kinder jeg jo ikke, hun skrev at hun havde det meget godt, det har hun jo altid.
Nu maa jeg slutte og faa Brevet leveret og saa maa Du og Dine have det saa meget godt.
Hilsen fra os begge!
Faster Karoline

 
  27.11.1957
Inger Dam til Gudrun Dam

Onsdag 27. ds. [27.11.1957]

Kære Gudrun
Tak for dit lange Brev for længe siden, jeg havde jo troet jeg skulde faa skrevet længe før, men der er saa meget andet, og naar det ikke er noget, der skal være saa - ikke sandt. En Overgang gik det haardt paa, jeg var væk 9 Aftner i Træk, det var lidt rigelig, det blev dog ikke saa sent hver Aften, da det var Møder noget af det, men alligevel. En Aften var vi paa Vasahøj til 14 aars Bryllupsdag, der havde vi ikke været siden dengang med hans og Villy. I Haven har jo ellers alt været frosset undtagen Roserne, de har heldigvis været saa flotte indtil nu, saa er der nogle smaa blaa Kærlighedsblomster (dem skulle du saa til næste Aar!) dem tog jeg saa, og røde Rosenknopper, udenom et fint Papir, det blev den yndigste lille Rokokobuket man kunne ønske sig til den Bryllupsdag. Fru Eskildsen fyldte 50 den 27. Okt. der skulle være Familiemiddag, det er jo ikke saa længe siden de holdt den store Sølvbryllupsfest. Vi var saa nogle Stykker der kørte op og gratulerede om Formiddagen, det blev de glade for, Gemalen fylder Aar den 1 Dec. da skal vi saa derop. Eskildsens og Kristian og Rigmor var her sidste Mandag de skulle paa Jagt, de skød saa 3 Harer paa en halv Time, det var jo flot, Joh. blev nu ikke saa begejstret, han kan ikke fordrage at flaa Harer, men jeg skyndte mig at bestille en Kogekone, man maa jo udnytte den Slags "Træfninger", og vi skylder næsten alle. Eskildsens kommer snart igen, han vil til at plante sin nye Have til og skal have lidt forskelligt, jeg synes han er lidt sent paa den, det kan jo snart blive Frost, de Tulipaner vi havde med til jer og Katrine, er vel i Jorden forlængst, hvis vi havde beholdt lidt til Es. havde de blevet saa lykkelige, og jeg ved slet ikke om I brød jer om dem. Folk med mange Penge er sommetider himmelhenrykte hvis de kan spare en Tokrone. Sikke et dejligt Vejr vi har haft længe nu, vi har travlt alle Mand, Joh. pløjer al den Tid han kan faa tilovers. Flemming kører Gødning, og jeg gør Efteraarsrent. Kaalroerne var saa store saa der blev mange Læs, det er saamænd ikke saa længe siden de blev færdige, vi var ene de første 10 Dage af November, vores nye Karl var Soldat og blev først færdig da. Torsdag Morgen. I Nat har det regnet, det er noget nyt. Jeg skal gøre rent i Soveværelset, ja, jeg har langt frem endnu. I Morgen skal jeg til Tandlæge Kl. 9. Joh. og jeg snakker ogsaa om at vi skal have Briller, fint Haandarbejde ved elek. Lys kniber det mig med, jeg syr en Løber paa fint Etamin til Karen Br. i Julegave, hver Gang jeg er i Selskab med bebrillede Folk laaner jeg Brillerne og sikke det farter paa Sytøjet.
Nu er Gravstedet færdigt for nogen Tid siden, der kom nye Broncebogstaver paa Stenen, samtidig med at den jo blev slebet af (Karoline troede, der var kommet ny Sten saa fin var den) saa fik vi en kvindelig Gartner til at anlægge det, med Stenhøjsplanter, vi var nede ved Boderne efter Sten, samme Dame har dækket det med Gran noget saa nydeligt saa nu skulde det være i Orden. Mors Fødselsdag købte jeg en Buket hvide Krysanthemum og Karoline, Helga, Kirsten og jeg var en Tur derude, bagefter med karoline hjemme og drikke Kaffe. Vi ser hende jo saa sjælden nu, Madsens klager ogsaa over at hun aldrig kommer. Jeg har tænkt lidt paa at holde hendes Fødselsdag igen i Aar i lidt mindre Stil, saa fik vi dem jo herned, de gamle Dammer, foreløbig har jeg altsaa kun tænkt. Kirsten har lagt sig godt ud, men det har de maaske selv fortalt, jeg aner ikke hvornaar det skal være. Vi var paa Hullegaard en Søndag, Rigmor og jeg tog med Toget og Joh. kom til Aften, der var dejligt varmt da vi kom men Helga glemte som sædv. at fyre. Knud kom ogsaa til Aften, han har efterhaanden udviklet sig til en temmelig "sejg" Herre, han kører til Torvs med Æbler fra Hullegd. hver Lørdag, det er ham og Helga jo meget optaget af.
Ja Rigmor og særlig Axel er jo stadig Samtaleemne ude blandt Folk, naar jeg ikke skrev noget sidst, var det nok fordi Axel ikke var særlig velanskreven i Osager før, og selv om han har baaret sig ad, som han har gjort, kan jeg alligevel ikke taale al den Kritik og Ringeagt m. m. han nu er udsat for, for gammelt Venskabs Skyld vel, han har altid paa alle Maader været fair overfor os, nu er der jo ikke den Fejl han ikke har. Der er noget, der hedder 50aars Galskab siger Sagføreren, det maa jo være Forklaringen.
Vi eller jeg kører jo til Balka mindst en Gang om Ugen, Rigmor trænger til nogen at snakke med, hun har jo sin unge Pige Myrna som har været der i 5 Aar og som er Guld værd, hun og hendes Kæreste er vidst de bedste og ofteste Venner. Kaj er god til at slaas med Niels Jørgen fyldte 15 forleden, han er jo for tiden
meget optaget af sine Frimærker og det er jo godt, han siger ikke saa meget. Rigmor har jo alle Dyder, og alle kan lide hende, saa Forretningen gaar som ellers, hun er jo dygtig, en af deres Venner, en Repræsentant fra Rønne hjælper hende vist lidt med Regnskabet.
Hvis det stadig er galt med Katrines Hoved, skal hun saa afsted igen, det maa rigtignok være forfærdeligt, jeg haaber det har fortaget sig, du maa hilse hende, ja et godt Helbred er Guld værd. Vi fik Brev fra Henry forleden, naar han kommer maa du hilse, det var hurtigt, og Franskmanden svarede ogsaa omgaaende, men han kan jo nok forstaa at naar jeg skriver et Brev til Frankrig med min fineste Skønskrift, er det ikke Meningen jeg skal have det i Hovedet igen, det er jo dog Originalen, desuden
kan han jo ogsaa lidt Dansk. Henry skriver, han tager ud til Ib hver Weekend, saa tager han vel Drengene med, eller skal de sidde alene hver Lørdag-Søndag Vinteren igennem, saa kan jeg nu godt forstaa, hvis Karin ruller sig ud, de er da kun Børn. Naar Ib er kommet til Aunstrup er der vel mange der besøger ham, han har vist Fødselsdag i denne Tid, men jeg kender ikke Dagen heller ikke Adressen saa I faar hilse ham fra os. Jeg kommer nok en Tur i Julen igen i Aar, saa kan jeg faa nogle Dage, saa jeg skal nok komme op til Katrine, og hvis der gaar et godt Stykke (ikke noget med Can-Can eller Arsenik) og I selv har Lyst vil jeg gerne se noget, jeg vil ogsaa gerne træffe Ellen, hun rejser vel ikke i Juleferien, saa maaske vi kunde hygge os sammen. Nu er det vist paa Tide at komme i Gang.
Mange Hilsner til jer alle fra os to her.
Inger

Jeg synes I skulde forære hverandre en Bil i Julegave, hvad andre kan, kan I vel ogsaa, og sikke dejligt ogsaa for event. Gæster der er lidt forvænt i den Retning i Forvejen. Hullegds kommer nok ikke afsted før Jul, de har kun faaet en 15aars Dreng, desuden kommer Esther hjem paa en lang Juleferie, hun er stadig meget glad for det dernede.

 
  21.12.1958
Karin og Anton Hansen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort: Poststempel 21.12.1958
Hr-Fru
A. G. Frandsen
Skolegaarden”
Lejre

Kære Hr x Fru Frandsen
En rigtig glædelig Jul - og et godt velsignet Nytaar
Deres Anton x Karin Hansen Ringergaarden

 
  22.12.1958
Rigmor Pihl til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort: Poststempel 22.12.58
Hr. og Fru Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre

Balka, Jul 1958.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt Nytår - de bedste hilsner fra os alle paa balka.
Rigmor.

 
  22.12.1958
Emilie Nielsen og Mathias Dam til Skolegården

Julekort: Poststempel 22.12.58
Familien Frandsen
Skolegaarden”
Ousager
Lejre

Julen 1958

Kære Alle!
En glædelig Jul og et godt Nytaar ønskes jer alle paa Skolegaarden.
Emilie og Mathias

 
  23.12.1958
Ingeborg Andreasen og Ellen Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort: Poststempel 23.12.58
Herr. og Fru Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre

Julen 1958
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytaar. Vi har jo gennem Dagmar faaet lidt at vide om Jeres Sølvbryllup, saa vi har forstaaet det var en stor Dag. Dagmar fortalte ogsaa om alt Ellens fine Haandarbejder. Er hun snart færdig med sin Uddannelse.
Hilsen Ingeborg og Ellen

 
  24.12.1958
Henry Kock Hansen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Anker og Gudrun
i den gamle Skolegaard

Julen 1958
Kære Skolegaardsfolk!
Vi ønsker Jer en rigtig god og hyggelig Julefest.
Mange venlige Hilsner fra os alle her paa Klintevej
Henry

 
  24.12.1958
Edel Runge Madsen til Skolegården

Hjemmelavet julekort:
[på forsiden:]
Glædelig jul og godt nytår

Julen 1958.
Kære alle!
Alle i hjemmet ønskes en god og glædelig jul samt et godt og fredfyldt nytår.
Nu står rejselivet igen for døren. Hvor er det dejligt at skulle hjem at fejre jul, og sådan har I det sikkert også når I skal hjem.
Kærlig Hilsen!
Edel.

 
  24.12.1958
Else Jørgensen til Gudrun Dam

Julen 1958

Kære Gudrun!
Jeg vil nu sende en lille Julehilsen og haabe i alle er raske og har det godt. Du er vel i fuld sving med alle Juleforberedelserne, jeg hørte igennem Familien paa ”Hullegaards” de ventede Anker og dig paa besøg til din Søster og Svogers Søvbryllup her i December, saa i har da faaet en lille Vinterrejse og genset de gamle kendte steder. Er Ellen stadigvæk paa Nykøbing? men kommer vel hjem paa besøg her til Julen. Herinde gaar det nogenlunde jeg har været indlagt her paa Rigshospitalet igen og har været her fra sidst i September, men for forhaabentlig lov til at holde Jul hjemme. Jeg har været hjemme de sidste 2 Søndage hvor det gik nogenlunde saa jeg haaber paa alt godt til det nye aar. Jeg tror nok vi skal holde Jul hos min Søster paa Frederiksberg hvor min anden Søster ogsaa skal være, ligesaa min Mor, ellers kan vi jo ikke lægge saa mange Planer langt frem i tiden. Ja i hørte vel vor Fader havde lige været en tur paa Bornholm og boet hos Inger og Johannes nogle Dage. Poul og hans Kone har nu snart været borte et aar. Poul skriver hver 14 Dag, og det gaar dem begge godt skriver han da saa jeg haaber det er rigtigt, de skulde lige have faaet deres egen Lejlighed, men hvor ved jeg ikke endnu, jeg vilde jo nok ønske det var her hjemme de boede, saa vi kunde følge dem lidt bedre, men en dag kommer de maaske hjem igen for at blive.
Jeg har nu haft et par Maaneder til mine Julegaver jeg kunde da været flittig til at strikke eller ej men det er ikke blevet til noget. Men jeg maa saa prøve paa at starte det nye aar med at være flink, og prøve komme i gang med lidt af hver, der kan blive brugeligt, har du naaet en Juletur herind til byen som du somme tider har gjort, for at handle og kikke paa? Jeg maa nu hellere slutte for denne gang og haabe i alle maa faa en rigtig glædelig Jul samt et godt Nytaar, og vi forhaabentlig maa kunde mødes inden alt for længe, maaske i kunde komme og se vores nye Hus, inden det naar at blive gammelt.
Mange kærlige hilsener med ønsket om en glædelig Jul sender Alfred og Else Jørgensen

 
  27.12.1958
Marie Dam til Gudrun Dam

Julekort:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden
Osager
pr. Lejre
Sjælland

Ktm. 27/12 58
Kære Gudrun og Anker!
Med Tak for venlig Julehilsenb til os ønsker vi Jer alle ete godt, lykkeligt Nytaar! Det glæder os altid at se, nogen har tænkt paa os! Antons Helbred er skrøbeligt, men i mildt Vejr gaar han lidt ud. 1958 har vel nok været et begivenhedsrigt Aar for de smaa Hullegds Piger.
Bedste Hilsen Onkel A. og Faster Marie.

 
  20.6.1959
Henry Kock Hansen til Gudrun Dam

Til Gudrun 22/6/59

Aunstrup 20/6/59

Kære Gudrun.
Vi ønsker Dig hjerteligt til Lykke paa Fødselsdagen
Gid det nye Aar maa bringe Dig baade Sol og Regn, det sidste snart og kun bogstaveligt.
Vi er to gamle Ferie og Tjenestedrenge, som altid har været glade og teknemlige for at besøge Dig og Dine i Skolegaarden og sender mange venlige Hilsner til Dig og Anker og jeres Børn.
Ib og hans Far.

 
  19.12.1959
Marie Dam til Skolegården

Julekort: Poststempel 19.12.59
Familien Fransen
Skolegaarden
Osager pr. Lejre
Sjælland

Kerteminde Julen 1959

Kære allesammen!
Glædelig Jul og godt Nytaar. Vi haaber I er raske. I Ferien kommer vel Børnene hjem saa er det først rigtig Fest.
Venligst Hilsen frqa os begge to her ved Ktm. Strand!
Faster Marie
 

  21.12.1959
Ingeborg Andreasen og Ellen Andreasen til Skolegården

Julekort: Poststempel 21.12.59
Familien Frandsen
Skolegården
Osager
Lejre

Aakirkeby, julen 1959

Kære allesammen! Tak for i sommers på Værmelandsgård det er jo altid morsomt at træffes en gang imellem. Inger og Johs. inviterede ingeb. og mig med til Faster Annas fødselsdag og til trods for sin høje alder havde hun det godt. Får Ellen fri paa hospitalet så I kan samles alle i år? Vi skal op til Pauls Juleaften. Eva kommer hjem. Nu ønsker vi jer alle en glædelig jul og et godt nytår. De bedste hilsner Ingeborg og Ellen

 
  22.12.1959
Karoline Dam til Skolegården

Julekort: Poststempel 22.12.1959
Familien Frandsen
Skolegaarden”
Osager pr. Lejre
Sjælland

Stengade Aakirkeby
Julen 1959

Kære allesammen!
Tak for Kortet Gudrun! Tak for Brevet Ellen! Vi ønsker Jer alle en glædelig Jul og et godt Nytaar med Tak for det gamle! Min Fødselsdag blev holdt hos Inger og Johannes som ellers, for det blev jo godt Vejr og Føre og det var dejligt!
Hilsen fra os to
Faster Karoline.

 
  24.12.1959
Christian Pihl til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort:
Hr. og Fru
Anker Frandsen
Skolegården Lejre
Sjælland

Julen 1959

Glædelig Jul og godt Nytaar ønsker jeg jer. Ellen er paa Sygehuset saa jeg holder nok noget til paa Balka i Julen. Venlig Hilsen
Chr. Pihl

 
  24.12.1959
Ingeborg og Holger Jakobsen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort:
Anker Frandsen
Skolegaarden
Osager
Lejre

Julen 1959
Kære Venner
Vi sender jer hermed de bedste Ønsker om en glædelig Jul og godt Nytaar. Haaber det staar vel til paa Godset. Her maa vi bruge Natten til at skrive Julekort
Venlig Hilsen fra os alle. Forlev Brugsf

 
  24.12.1959
Edel Runge Madsen til Skolegården

Julen 1959

Kære alle (også Ellen)
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt og velsignet nytår med fred over jord. Tak for kortet både fra Ellen og fra jer. Det var nu så hyggeligt at have jer på besøg. Det må I godt gentage tiere. Det var helt rart, at det var noget af min familie. Desværre har vi jo ellers såre lidt at gøre med den. Sådan burde det ikke være.
I skolen længes vi nu alle efter ferie. Hvor har denne tid dog været drøj i år. Det er ligesom det mørke vejr har slået ind i sindet, og farvet alt sort, trist og håbløst. Det bliver dejligt, når året igen vender. Det er meget, at man er så afhængig af naturen, når man dog ellers søger at leve dag for dag af Guds nåde. Havde jeg ikke Ham at ty ind til med alle mine sorger og bekymringer, havde jeg forlængst været på en galeanstalt. Men jeg har endnu ikke lært at leve én dag af gangen. Det er min store fejl. I kan ellers tro, her var leben i går. Jeg havde min klasse heroppe. Vi sang, læste højt, klippede o.s.v. Det var dejligt, men anstrengende. Til slut end en gang de bedste ønsker for julen.
Kærlig hilsen!
Edel

 
  24.12.1959
Thora Lund og Ejnar Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort:
Familien Frandsen
Skolegaarden
pr. Lejre
Sjælland

Julen 1959
Gode Venner!
Modtag vore bedste Ønsker om en glædelig Jul og et godt Nytaar. Her er det ikke saa godt med Helbredet. Ejnar har ligget en Tid paa Sygehuset, han har løse Nyrer, og Faster Ellen ligger derude nu det er en Blodprop saa hun har maattet ligge stille i 14 Dage, hun kommer ikke hjem til Jul. Venlig Hilsen fra os alle her.
Ejnar og Thora

 
  24.12.1959
Oda og Alfred Andreasen til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort:

Vanløse, Julen 1959

Kære Gudrun & Anker.
Vi takker for jeres Julehilsen, som vi har modtaget i Dag og sender jer vore Ønsker om en glædelig Jul og et godt Nytaar. Til trods for at Solen har skinnet og Vejret efter Byboers Mening har været saa godt i Aar som vel ikke længe, har jeg set mindre til Solen end ellers. Det har ligget saadan med Personale paa Kontoret, at jeg ikke har haft Sommerferie - ikke saa meget som fri 1 Time - tværtimod har jeg haft Overarbejde siden Maj Md. og har det stadig, saa jeg er snart træt. Jeg maa se, om jeg kan indhente det forsømte senere.
Det er rart at at høre, at Ellen er tilfreds med sit ”Job” i Aarhus. Det er jo lidt langt væk, saa hun kommer vel ikke hjem saa tit? Vi har jo stadig vore 3 hjemme. Kaj blev Student i Sommer og begynder d. 1. Sept. inde paa Landbohøjskolen. Han vil være Dyrlæge, selvom jeg hellere havde set, han var blevet Ingeniør, men I afskaffer vel ikke Dyrene foreløbig? Knud er udlært Elektriker og gaar i Øjeblikket inde paa Teknologisk Institut til Værkstedslære. Han skulde saa begynde at læse til Teknikumingeniør d. 1/4. 60. Lisbet gaar jo i 4 ml., men vi faar dem nok hjemme alle 3 i 3-5 Aar endnu.
Jeg har sendt jer mange Tanker i Sommer i den værste Tørkeperiode og faktisk glædet mig over ikke at være Landmand; staar Nerverne ikke sommetider paa Højkant? Det er morsomt at høre om jeres Norgestur, men jeg kan bare ikke forstaa, at jeres Vej aldrig falder her forbi. Jeg mener ogsaa, at vi har sagt til Inger og Johs. at vi gerne vil se dem, naar de kommer her til Byen, men det ligger maaske saadan, at det ikke kan lade sig gøre? vi har faaet nyt Telefonnummer: Fulda 71.20.09.. Prøv om I ikke kan finde ud af det og fortæl om, hvornaar vi maa se jer - gerne allesammen.
de bedste Hilsener fra os 5
Oda & Alfred

 
  24.12.1959
Else Jørgensen til Gudrun Dam

Julekort:

Julen 1959

Kære Gudrun med Familie!
Her en lille Julehilsen og haaber i alle har det godt, du har vel travlt med alle Juleforberedelserne. Ellen kommer vel en af de første dage for at holde Jul. Herinde gaar det godt jeg skal holde Juleaften for min Mor og Søskende samt Julefrokost 2 Juledag saa noget skal der tænkes paa, jeg har lige bagt 4 hold Smaakager lige saa til min Søster som stadig ligger paa Hospitalet, men nu ser det ud til hun kunde blive rask det har ogsaa været en streng omgang. Vi har lige faaet Julebrev fra Paul og Vivi der sender Billede af deres nyfødte Datter, saa nu er vi altsaa blevet Bedsteforældre hun saa meget sød ud men har kun været 2-3 dage Billedet var fra Hospitalet vi har stillet det op herhjemme saa vi maa jo nøjes med at se paa hende mon vi nogensinde for hende at se, men lad os haabe det de er jo langt væk, nu kan i se hvor meget glæde Helga og Holger har af deres Børnebørn fordi de er saa nær ved.
Gudrun er du kommet over Norgesturen jeg saa nogle Billeder Esther havde med hjem da hun var paa gennemrejse. Ellers gaar dagene stille og roligt her men mørkt og trist det medste af dagen, men maaske en Søndag i det nye aar vi kommer kørende en tur til Skolegaarden.
Nu vil jeg slutte med ønsket om en rigtig glædelig Jul, samt et godt Nytaar for jer alle paa Skolegaarden.
Mange kærlige hilsener
Alfred og Else Jørgensen

 
  24.12.1959
Helga Dam til Skolegården

Julekort:

Julen 1959

Kære alle.
I ønskes en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar med Tak for det gamle. Og Tak for sidst, ja, det er forkert af os ikke at naa at få takket før, men vi havde saa lidt Tid, medens Troels var hjemme, og siden kom Esther og stadig var der travlt paa Marken nogen Karl har vi stadig ikke faaet og Arbejdet herinde foregik for en Del i Fritiden, baade Esther og jeg vil gerne paa Marken, men man kan altsaa ikke helt undgaa Opvask og Rengøring alligevel. Vi naaede ogsaa at blive færdige ude inden Vinteren satte ind, saa det var vi heldige med, kun Haven naaede vi ikke at faa gravet, og nu er den fuld af Sne; vi har jo stadig fuld Besætning, 18 Køer, 27 Kvier og Kalve, 4 Heste o.s.v. saa vi kan godt finde paa noget at lave. Esther kom jo hjem fra Norge lidt hen i Novbr. og skulle være Karl her, men det kunne hendes Ryg nok ikke holde til, hun faldt ogsaa gennem et Stænge da vi tærskede, maaske har noget forskubbet sig, hun maatte nu til Læge og han trykkede hende grundigt i Ryggen og sagde saa at hun skulle have lettere Arbejde, saa nu maa hun jo passe paa. Vi venter Troels hjem til Jul, vi ved ikke, hvad Dag endnu, det glæder vi os til. Saa bliver Familien samlet igen. Kirsten og hendes kommer herned Juleaften, hvis Vejret er nogenlunde, I kan tro, Lillian er sød nu, hun er jo godt ½ Aar og Carl Johan 2 Aar, han er en Uro og snakker hele Tiden, selv om man skal kende hans Ordbog for at forstaa ham.
Vi har ikke slagtet til Jul i Aar, Ænder og Gæs havde vi ikke og Gris slagtede vi i Efteraaret, saa købte vi en 1/4 Kvie paa Slagteriet forleden, det var jo nemt. Knud har skudt mange Fasaner til os i Aar og en Vildand, men ingen Hare, saa har vi haft Søndagsmad der. Esther ønsker sig ellers noget Faarekød, for det er saa dejligt med ”Faar i Kaal” siger hun, vi faar mere ”Gris paa Gaflen” her. Hun har endnu ikke haft saa meget Tid til at lave norske Retter, vi har gjort hovedrent lige til Julebagning og slige begyndte. Vi naaede aldrig at faa alle vore Æbler høstet, vi kan ellers godt faa dem solgt i Aar. Inger holdt jo Faster Karolines Fødselsdag igen i Aar, det er ved at være Tradition. Det var saamænd vellykket. Mon I faar Ellen hjem til Jul, saa hils hende fra os alle. Hun er vel stadig glad for sin Beskæftigelse.
Kærlig Hilsen fra os alle tre.
Helga

 
  24.12.1959
Rigmor Pihl og Axel til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort:
Hr. og Fru
Anker Frandsen
Skolegården
Osager
pr. Lejre
Sjælland

Balka, Jul 1959

En glædelig jul og et rigtig godt nytaar ønskes jer alle af
Axel og Rigmor
Hvad mener I - er det ikke dejlig med lidt vinter, så man kan få tid til lidt andet end passe turister - eller trække Roer. Vi har lige været i Jyll. til guldbryllup kom lige hjem til det blev vinter

 
  24.12.1959
Emilie Nielsen og Mathias Dam til Gudrun Dam og Anker Frandsen

Julekort:

Julen 1959

Glædelig Jul og godt Nytaar ønskes jer alle.
Tak for Brevet det var morsomt, I havde jo nok at rive i, men det er jo ikke saa galt, saa ved man jo, hvad man skal lave, fik I pløjet færdig? Vi var jo hos Inger og Johannes Karolines Fødselsdag. Hans skrev jo hun skulle i Fjernsyn og Billedbladet, det Blad faar vi jo købe.
Kærlig Hilsen til jer alle
Emilie og Mathias

 
  24.12.1959
Hansine Dam til Gudrun Dam

Kuvert:
Fru Gudrun Frandsen
Skolegaarden”
pr Lejre
Sjælland

Klintbakken Julen 1959

Kære Gudrun
Tusen Tak for Kunfægt og Brev alt godt, vi nyd straks tog op om Pakken, vi er som Børn kunde ikke vente længere, ja var saa glade begge to det freskede op naa hele Balon, nu er jeg lidt bedre, men jeg har temlig Hoste og Snue, det har siddet i Kroppen længe, men det er bedre, saa nu venter vi det gaar vel nok væk med Tiden, jeg maa jo mest være i Stuen, det er mest rart nu ogsaa kan sidde læse Julefortællinger m.m. Karoline var her nede Juledag, havde Jul paa Bornholm, med for de have faaet to Stk, saa bar hun det ene her ned.
[?????] bare Ludvig kunde læse ledt bedre, jeg tænker ofte paa ham, vi døjer ledt for, godt man kan læse Bladet, han ofte ned paa Sofaen, I skulde skrive ledt til Karoline om at komme ledt oftere, saa fik ledt mere at snakke om begge, vi er jo al for tavse begge to. Jeg maa jo gøre meg ledt sjov til Tider.
Jeg fik en Kasse Cokolade fra Bertha [???]. Vi købte for 12 Kr 1 Kg vi veste ikke de kostede saa meget, vi tillod os ledt Kunfægt, det gjorde vi altid før i Tiden til Jul vi fik lavet alt tillavet til Jul
Hils Inger med Tak for sidst
Hansine