Breve 1894 til april 1925

   25.11.1894
Fra Markus Ludvig Dam (Andreas far) til Andreas Dam

Aakirkeby D 25-11-94

 

Dit Brev havde vi jo modtaget, og ser deraf at Du og Kristian er godt tilfreds med Eders nye Pladser, hvad der jo er godt. Da Du talte om at komme hjem paa Søndag, hvad vi jo gerne ser, men saa tænkte jeg paa om jeg kunde faa Dig til at gøre mig en Tjeneste, men kan Du ikke med Læthed saa skal Du ikke. Det var nemlig om du vilde gaa op til Petersen Kuregaard i Østermarie, og spørge om han vil sælge en af de 3 største Gylter, som jeg saa paa i Efteraars, og hvad den koster. Jeg har tænkt 70 Kr om den er øjensynlig drægtig. Men det er jo ikke min Mening at Du skal købe den, blot spørge lit dertil. Men skulde det vise sig at vi maaske kunde handle, saa kan jeg hænte den paa Løverdag eller mandag, hvilket der er mest belejligt for Dig, om Du kan køre med, naar du blot vil underrætte os derom. Men faar du intet udrættet med Svinesagen saa ti bare stille, saa bliver jeg hjemme.

Her jemme har vi det ved det gamle paa det nær at Marie er lit syg, vi tro det er mæsling. Af Nyheder husker jeg ikke andet ind Jørgensen fra Brændesgaard og Marie Espersen har Brullup idag, skulde her ellers vær noget saa skal vi huske at fortælle naar Du kommer paa Søndag

 

Venlig hilsen

fra Hjemmet

 

  Januar -95
Fra [L?] Thorsen til Andreas Dam

Udateret brev. Skrevet til Andreas Dam, mens han tjener på Gadebygaard. Formentlig lige efter  jul, vinteren 1894/95]

 

Gode Ven

Du skal have tak for at Du dog tænker paa os en Gang imellem, og for Brevet jeg fik fra Dig jeg havde nu egentlig vented Dig i egen Person baade i Juledagene og de sidste Søndage i Oktober men Du skriver jo Du har ikke haft Lejlighed, jeg troer nu det er som Du selv skriver Fader har sagt at Du har stor Tilbøjelighed til at blive hjemme, men nu haaber jeg naar Du kommer hjem igjen at Du saa overvinder Din Tilbøjelighed og kommer ned og besøger os.

At Du var flytted til Gadeby havde jeg nok hørt, men at Grunden til at Du flyttede var at Du mente at Pedersen havde brug for en dygtigere Karl undrer mig thi han er jo, mener jeg, baade rask og rørig saa han maate jo nok kunde klare sig med den tidligere Forvalter som medhjælper,

men ellers kan jeg godt forstaa, at Du kunde have Lyst til at flytte en Gang og jeg troer nok Du har gjort et godt Bytte.

Jeg talte med din Broder Kristian paa Lynggaard da der var Aktion han fortalte at han var Bodilskerbo det havde jeg ikke hørt noget om før saa det var nyt for mig men Du har formodentlig hørt det før, og ellers nogle mærkværdige Ting kan jeg ikke huske i Øjeblikked vi er raske herhjemme som sædvanlig og saa kan Du jo omtrent selv beregne hvordan vi har det, vi har de samme Mære og de samme Kvæg og Katte som da du var her vi har kun et Par andre Sogrise Køerne er det skit med de 3 har kasted. Mejeriet her gav i Aar i Overskud 95 Øre pr. 100 [pund] leveret 16500 [pund].

Her er dygtigt med Sne her omkring og vi har jævnlig Lov at tage Skovlen paa Nakken og ned paa Landevejen thi vi har faaet saadan en dygtig Herredsfoged han kjørrer omkring og efterser alle Veje og skjælder med Snefogderne og truer med Bøder saa er der smalt og saa for tykt med Sne galt er der nu altid efter hans Mening saa Du kan nu være glad over at Du er kommen bort fra søndre Herred for havde Du været her omkring paa en Gaard havde Du sikkert kommet til at tilbringe din meste Tid paa Landevejene. Ja nu har jeg nok ikke mere at skrive denne Gang og slutter med haab om snart at høre fra Dig igjen.

Venlig hilsen fra Fader Hansine

og din gamle Ven

[L.?] Thorsen

 

  26.2.1895
Fra Hansine Thorsen til Andreas Dam

[Poststempel kan nogenlunde sikkert tydes til 26.2. og året er formodentlig 1895]

 

Kuvert:

 

Andreas Dam

St. Gadebygaard

Østermarie

 

Gode Ven!

Da jeg tænker at det endnu har Nyhedens Interesse for Dig at faa et Brev, som er skrevet med Kvindehaand saa vil jeg ogsaa skrive et Par Ord. Det glædede os alle meget at Du dog en Gang gav Livstegn fra Dig, jeg var ellers ved at tro at Du var gaaet og blevet vildfarende i en stor Bøgeskov og ikke kunde finde derfra igjen.

Hvorledes gaar det Dig med Cykle-Sporten? Nu har du vel faaet anskaffet Dig en rigtig fin en saa Du kommer som en brillant Cyklerytter og besøger os i Sommer.

Hvis her er noget Nyt saa antager jeg Laurits fortæller nok det, jeg vil derfor slet ikke begynde herpaa, men til slut maa vel jeg, som en gammel Pige der mener Dig det godt, have Lov at give Dig et efter min mening godt Raad, og det er at naar Du nu snart skal afsted at Frie saa skal Du gjøre det skriftligt, for Du har vist bedre skrive end Talegaver, men hvis Du selv troer at Du ved saadan en Lejlighed bliver meget veltalende saa behøver Du jo heller ikke følge mit Raad.

Jeg vil gjøre Dig opmærksom paa at det er Fastelavn og da har man jo lov at finde paa alskens Narrestreger og det er vel derfor jeg har fundet paa at lave denne Skrivelse, skulde Du faa Lyst til at gjøre Gjængjæl saa værsgod

Venlig Hilsen

Hansine Thorsen
 

  7.4.1895
Fra Karoline Madsen til Andreas Dam

Kuvert:

Andreas Dam

Adrs. J. Bøgeskov

Gadebygaard

Østermarie

 

 

Egeskovsgaard den 7.4.1895

 

Gode Ven

 

Nu vil jeg endnu en Gang tage Pennen og skrive til dig, Du synes maaske det er noget paatrængende af mig, men Du maa ikke fortænke mig i det for nu gaar jeg jo saa ene tilbage her, nu Trine er borte. Jeg har ventet noget længe førend jeg skrev for jeg har gaaet og tænkt mig, at jeg skulde faaet talt med dig nogen Gang men det har jo ikke sket for paa Højskolen har du jo ikke været naar jeg har været der, men saa troede jeg saa sikkert Du skulde kommet til Aakirkeby Markedsdagen, men det slog jo ogsaa fejl, der saa jeg Dig ikke heller, og af den Grund skriver jeg i Aften, for Du skrev jo at hvis jeg skulde faae i Sinde at skrive oftere vilde det glæde dig meget, Du kan tro jeg blev meget glad den Gang jeg læste det for jeg tænkte maaske Du havde blevet vred fordi jeg skrev for da jeg læste at Du blev meget forundret over at jeg skrev at der var ikke nogen jeg kunde tale saadan med som med Dig, og Du syntes der var ikke noget Indhold i vore Samtaler det indrømmer jeg ganske vist der ikke hvar, men Blikket er jo mere end Ordet ja jeg skrev vel for meget for jeg hved jo ikke i hvad Mening Du tager det. Nu vil jeg fortælle dig lidt om hvorledes jeg har havt det siden jeg skrev til Dig, siden Trine kom hjem har jeg ikke havt megen Fornøjelse. Fastelavnsmandag hvar jeg nede og besøgte hende og Filip og jeg morede mig udmærket De hvar meget glade hved at jeg kom for De havde slet ikke ventet mig den Dag for det hvar jo ikke noget videre godt Føre husker Du vel, for Du hvar jo ogsaa ude og vankede, og jeg hvar meget kedelig over jeg ikke fik talt med dig, men det kunde jo ikke lade sig gøre, men jeg haaber at jeg faar det en anden Gang. Filip kørte mig helt hjem om Aftenen hvilket jeg hvar mig glad hved for det hvar ikke godt at gaae men det hvar mest lige saa galt at køre for vi havde nær sat os fast men paa Hjemturen hvar det mindre heldigt for da havde Filip væltet men jeg behøver ikke fortælle Dig det heller for Filip har maaske fortalt Dig det altsammen, for jeg kunde jo nok forstaa paa Ham at i hvar meget fortrolige Venner for han vidste jo at jeg havde skrevet til Dig men jeg beder Dig om, at Du ikke maa tale om for nogen jeg har skrevet til Dig igen for det er bare noget Folk faar strengt over. Jeg har tænkt at hvis Du havde Lyst at besøge paa Egeskovsgaard naar Herskabet er borte saa er Du meget velkommen f.x. anden Paaskedag er De til Gilde paa Klintgaard saa kunde vi jo faae mere talt sammen for naar de er hjemme passer De jo saa godt paa naar her kommer nogle unge Karle for De siger jeg skal passe paa mine Øjne at jeg ikke narrer for mange og det synes jeg er noget tomt snak for jeg hved ikke af at jeg har narret nogen men De er saa vigtige saa det er farligt.

Du skal have saa mange Tak for Dit Brev som jeg fik den 8de Februar Du kan tro jeg blev meget glad den Gang jeg læste det og jeg har læst det mange Gange igennem siden naar jeg har været forknyt for da har jeg altid faaet bedre Humør. Men nu faar jeg holde op med min Skrivelse for Kl. gaar til et og det er jo for galt. Hvis Du er fotograferet saa send mig Det Fotografi for jeg længes meget efter det i Fredags hvar jeg inde hos Frøken Kaaes og blev fotografer men det blev nok meget grimt for der kom nogle andre ind og stod og saa paa mig, og saa kunde jeg jo ikke andet end sjenere mig. Nu vil jeg slute for denne Gang i Haab om at Du skriver igen, naar Mai kommer er jeg ikke her længer. Du hilses paa det venligste af Din Veninde Karoline Madsen

skriv mens jeg er her. Du kan jo skrive Din Adresse for jeg skriver den vel ikke rigtig.

 

  14.7.1895
Fra Andreas Andersen til Andreas Dam

Præstegaard Sirritslev den 14de Juli 1895

 

Gode Ven. Andreas Dam.

 

Tak fordi du skrev til mig, det er jo en stor Skam, at jeg ikke har skrevet før, det har ikke været af mangel paa interesse for eder, og hvordan det nu gaar, efter den store Udrensning i Foraaret, men det gaar vel nok godt; Johan er vel fornøjet med de nye Folk, ligesom de ny Koste altid feje best, det er jo ikke heldigt at de blive for gamle saa blive de stive, saadan en som Laurits var vel nok en vel myndig Herre, der ikke forstod at akordere om sin Bet, han kunde vist ikke trække i Sele med Ludvig Bøgeskov, der mener at alt dog kommer til os som en Gave, jeg skriver ikke dette, for du skulde tro, jeg mener mig bedre end Laurits, langt fra, men fordi jeg gærne vilde søge Grunden paa saadanne danne Steder fordi det nu gaar raskere for  Haanden, Jens var vel heller ikke den bedste til at lide at arbejde, i har jo min Fetter Kristian, han er der vel ikke saa megen Fut i, men har er vel jer til Opmuntring en Gang imellem, naar blot i kan være Overbærende med saadan en, hvis Lod synes at være, at staa som Syndebuk hvor han kommer vi har jo intet at os selv, og hvem der er givet mere end han, har ogsaa mere at staa Ansvar for, jeg har kendt Kristian som en livlig og opvagt Dreng, hans store legemlige Svaghed har vel gjort ham til den han er, har sløvet og svækket ham baade til Sjæl og Legeme. Det er jo glædeligt at Ungdomsforeningen har kommet til at indse at det ikke gaar, at slaa saa veldig til Skaglerne, naar man vil bygge noget op, uden Ideal eller Maal, og uden at vide hvad Midler man skal bruge, saa er der jo ikke noget der kan tænde Ild eller Begejstring, og saa er det heller ikke noget der har Liv i sig, saa vil det snart ramle sammen, efter at have gjort mer eller mindre Skade. Vi har jo et Exempel, de Moderates Politik, det nedbrydnings Arbejde de har har gjort i dansk Politik, er noget vi skal have lang Tid at forvinde, havde de staaet fast, saa havde vi været Sejren vis, trods Kongens store Svigersønner, det viser sig jo nu hvor magtesløs Højre er, trods deres store Skjandser, tabte de dog en tredje Del af deres Mænd, og den store [Bannson?] blev veltet ned i sin egen Festningsgrav, og jeg kunde ønske at hans store uforglemmelige Værk, snart vilde falde over ham, jeg mener vi maa aldrig vige bort fra Idealet, staar Sandheden over for Løgnen, saa synes jeg alle vi som har Tro til det gode en Gang i Tiden for alle har vundet Sejer, maa være enige om, at det bedste maa sejre. Naar du skriver til mig igjen saa fortæller du vel lidt om Skyttefesten, og det indtryk du fik af den, det er jo en skøn Klatskilling i disse Tider at lade 2,000 Kr. gaa op i Krudtrøg paa en Dag, jeg kan ikke faa andet Indtryk, end Skyttesagen, har overlevet sig selv, Præmierne holder Sagen oppe, og man maa næsten væmmes ved den Griskhed hvormed disse tages, det er skønt at have saadanne Folk som Oberstløjtnant Ramsing, staaende og fortælle, at ingen har Fred længer end hans nabo vil, men vil vi for Alvor Freden, og leve Livet saa, vore Medmennesker faa Agtelse for os, saa maa det være vor Tro, at ingen vil skade os, vel at mærke naar vi staa med god Samvittighed. Krig har kun den Opgave, at forstørre Freden og opvække Haadet fra Hjertet, og medens Hadet gror, saa taber Kærligheden, og derfor maa vi modarbejde den Bet der sidder i Spydstagen, fordi den er det stik modsatte af det alt vort Arbejde skulde gaa ud paa Menneskekærlighed, Kristus siger; Stik dit Sværd i Skeden, den der drager Sværd mod andre skal selv omkomme med Sværd. Elsk din neste som dig selv. Har vi kun den rette Fred i Hjertet, saa kan kun det være vor Tro, mig skal intet ondt vederfares. Jeg skriver saa til dig, men det er vel ogsaa det vi har fælles, samme Sag og samme Maal. Venlig Hilsen Andreas Andersen jeg haaber du skriver snart

 
  28.1.1896
Fra Andreas Andersen til Andreas Dam

Kuvert:

 

Andreas Dam.

Gadebygaard.

Østermarie

pr. Godthaab Bornholm

 

Siritslev Præstegaard pr. Brønderslev den 28de Januar 1896

 

Gode Ven Andreas Dam

 

Jeg vil ikke skrive meget i Aften, det er kun ud fra den Tanke, du betragtede mig som en god Ven, som du turde betro dig til at give dig Anvisning paa nogle gode Pladser, her oppe i Vendsyssel; saa er der nogle af Ludvigs gode Venner, Folk som jeg temmelig godt kender, da de kommer her ofte; de har sagt til ham (Ludvig) de gjærne vilde have dig i deres Tjeneste til Sommer, hvis du holder fast paa den Tanke, at rejse her over, og du ikke alt har faaet en Plads anvist af Jens Jensen - Den ene er Thomas Nielsen Skarnager, den anden Jens Pedersen Nørrehaven den sidste bor Nabo til Ludvigs; Der som du vil have en af disse Pladser, saa skriv til en af disse Mænd, saa vil de give dig Oplysninger om hvad du skal bestille og hvad Løn de vil give dig og lignende, du maa huske paa de plejer ikke at vaske om deres Folk herovre, almindelig. Det er nok værd at du hører dig for om du skal bruge heste for det vil du vel helst; -Hos Thomas almindelig kaldet Thomas Skarnager (Jens kender ham maaske) han har en større Gaard, skal du være ene Karl hvis du vil der til, han har to voksne Sønner hjemme, det andet Sted er en mindre Gaard, hvor de kun har et Spænd Heste, dem har nu rigtignok Mandens Svigerfader plejet kørt med i Fjor. Jeg kan ikke sige om det er gode Pladser, efter Folks almindelige Omdømme er det det, jeg har nu ogsaa faaet et godt Indtryk af disse to Mænd, der er ikke saadanne Knaldpropritærer som mange af de bornholmske Bønder. Hvis du kommer her over, saa vilde jeg gerne du skulde aflægge et Besøg i mit Hjem, de vilde i saa fald gjærne have Bud med dig, en lille Pakke, som du muligvis kan have Plads til hos dit Tøj, og tag saa Jens Jensen med dig, hvis han har lyst til det, jeg har været i Besøg i hans Hjem en Gang, det er skønne Folk at besøge og tale med synes mig. Ja nu ikke noget om det denne Gang, men jeg haaber du skriver til mig snart og fortæller hvad du har tængt

Venlig hilsen til dig fra Andreas Andersen

Vi har ikke saa stræng Vinter som i Fjor, det har mange Omskiftelser det Vejr ligesom Menneskelivet har det, det er som en Sejlads, at skue Livet i klareste Spejl, saa er kun det at to gode Venner mødes, det er kun et Møde en samling at Vink under Sejl, saa fører os Vinden, Skæbnen, Lykken og Sejlene bort,. Saa lad os mødes og skilles i det Tro. Gud Faders Forsyn det fører os hjem, det styrer saa sikkert som Søen er slem. Det er vel for dette noget du vil rejse har over kan jeg tænke Jens har fortalt dig hvordan en mærkelig Mand Ludvig Bøgeskov er, han kan drage sine Tilhørere til sig, thi hvad han siger er hjærteligt og varmt og begejstret naar for den Følelse han tror paa det han siger, han har først gjennemlevet det, og naar du vil lade dig drage til den side, saa tror jeg Vendsyssel vil blive en god Ankerplads for sig, saa kan du jo faa et lille Indblik i dit eget Liv, jeg mener deraf det er det du søger det er der vel mange Grunder paa, hvad er vel det hele for noget, noget maa du leve for, at leve for Adspredelser, som jeg har nære [Eace] paa hvad det fører til, det holder jeg mig for god til, det eneste Livets Lys tro jeg er kristendommen, lad os søge i den, saa skal faa det at vide, hvis vi er derpå værdige, det vi som Mennesker, skal gjøre og vi som det ikke kan lade os nøje med mindre Livslykken. -Hjærtefreden.

Hils Jens jensen og dine -

[Morfars note: Formodentlig fra Andreas Andersen Engegaard Vestermarie]
 

  18.3.1898
fra Martin Jensen til Andreas Dam

Kuvert:

 

Til

Andreas Dam

Gadebygaard

Østermarie

pr. Rønne

Bornholm

 

 

Aarupgaard d. 18/3-98

 

Andreas Dam

 

Jeg vil nok have dig til Karl i Sommer, og jeg haaber, at vi skal blive tilfreds med hinanden; jeg synes nok at Lønnen er noget stor for 6 Maaneder, for du kan vel ikke komme førend 1ste Maj; havde det været til 1 April eller ialtfald midt i April synes jeg nok det havde passet bedre; men nu får du jo komme det første du kan.

Vi skal nok vaske for dig mens du er her. Hvorfor jeg ikke har skrevet før nu, er fordi jeg har ligget i Sengen og gjør det forresten endnu, men jeg haaber da, at jeg snart skal komme til Kræfter igjen.

Nu lader du mig nok vide hvad Dag vi kan hente dig ved Stationen.

Du bedes bringe Johan Bøgeskov og Familie en kjærlig Hilsen fra mig og Familie

Venligst

Martin Jensen

 

  17.6.1898
Fra Julie ?? til Andreas Dam

På kuvert:

 

Til

Andreas Dam.

adr. Martin Jensen.

Aarupgaard

pr. Vraa St.

Jylland

 

 

Sierslev Den 19de Juni 1898

 

Gode Ven!

 

Du skal have saa mange tak for dit brev som jeg modtog til min fødselsdag. Jeg kan nu hilse dig fra Bornholm da det ikke er ret længe siden jeg var der. jeg rejste hjem Tirsdagen før Pintse og var saa hjemme i [????] dage og du kan tro at det var morsomt at komme hjem saadant en gang imellem i besøg for om man end har det aldrig saa godt herover saa er det jo dog ikke hjemme, men hvis du ellers kan komme til at synes saa godt om Jyderne som jeg synes om Stævnsboerne saa kan det nok gaa for dig, men du skrev jo i dit brev at du syntes ikke rigtig godt om din Husbond og det gør jo saa meget til at du kommer til at føle dig mere fremmed derover for det er jo dog ham at du skal skal være mest sammen med for det vil jeg godt indrømme at dersom Hans og Maren havde været nogle sære gnavene Patroner saa havde jeg ikke faaet det til overs for dem som jeg har nu, men det er ogsaa langt fra at dig er det, dig er meget livlige og muntre og dertil saa skikkelige som nogle mennesker kan være saa det vil nu falde mig meget tungt at rejse fra dem men det skal jo dog være en gang.

Jeg kan da ogsaa fortælle dig at Engeline har ogsaa været hjemme i Besøg hun rejste hjem den nat at jeg rejste herover hun var hvist nok ogsaa hjemme i 8 dage. Jeg kan da hilse fra hende jeg fik brev fra hende i Lørdags. Ligeledes kan jeg hilse fra Marie Pedersen hun var herover i Søndags. ellers har jeg hvist ikke noget nyt at fortælle dig af nogen betydning og derfor vil jeg nu saa slutte for deng gang med en venlig og god Hilsen til dig

fra din gamle Kammerat

Julie

Lev vel og skriv snart igen.

 

Jeg sender dig mit Fottografi hvis du bryder dig om at have det og saa tænker jeg at du sender mig dit naar du skriver igen
 

  28.8.1898
Fra Andreas Dam til Vilhelmine Andreasen

Guldager pr. Hjørring d. 28 Aug. 98

 

Kjære Veninde

Du skal rigtig have tak for Dit Brev, som jeg blev meget glad ved, især fordi Du skrev uden at jeg først skulde opfordre dig dertil, det er der ikke mange der har gjort. Jeg blev derfor ogsaa noget overrasket, da jeg en Dag modtog et Brev med Din Haandskrift og forsynet med mange Poststempler, disse hidrørte fra, at Du havde Hjørring i Stedet for Vraa i Adressen og Brevet havde af den Grund ogsaa været otte Dage om at naa til Aarupgaard. Jeg maa nu bede om Undskyldning, fordi jeg ikke tidligere har skrevet til Dig, det er en Skam, men jeg har aldrig kunnet faa mig til at begynde paa det, jeg vil ikke undskylde mig med, at jeg ikke har haft Tid, thi jeg har  jo skrevet en hel del andre Breve, men det kommer nok nærmest af, at jeg stadig har tænkt, at naar jeg skulde skrive til Dig, skulde det være lidt bedre end ellers i Almindelighed, og saa har jeg stadig udsat det til bedre Lejlighed, nu er Lejligheden saa god, som jeg kan vente at faa den, men om Brevet bliver det er jo noget tvivlsomt. Jeg gaar jo nemlig nu som Daglejer og har derfor en god Fritid om Søndagen - Du har vel nok hørt, at jeg er bleven lejet ud til Høstarbejde - her er saa stille og roligt nu da jeg sidder og skriver, men desværre ogsaa noget tomt, og Du kan tro, at jeg savner jer Gadebyboere. Jeg er i det hele taget blevet noget skuffet, med Hensyn til det stærke aandelige Liv, som skulde røre sig her i Vendsyssel, jeg synes at de Folk, jeg har været hos, gaar fuldstændig op i det daglige Slid baade søgne og hellige Dage, de kan ikke saa meget som tale en Smule om Politik, det kunde de dog paa Bornholm. Det er da især om Søndagen, at jeg savner Gadebygaard, thi selv om jeg skulde gaa hos Køerne det meste af Tiden, saa havde jeg dog en Følelse af, det var Søndag, men det har jeg ikke her, det er lidt mageligere end de andre Dage, det er det hele. Jeg gaar jo ganske vist en Del "i By", og det kan jo være meget fornøjeligt, men jeg hører nu til dem, som daarlig kan undvære et hyggeligt Hjem. Naar jeg nu har givet mit daarlige Humør ordentlig Luft, saa vil jeg dog bagefter sige, at jeg ikke fortryder, at jeg rejste her op, jeg har jo faaet set en hel Del, og her har da ogsaa været meget, som jeg har været glad ved, da særlig Ludvig Bøgeskovs Møder, hvor jeg har lært en hel Del Folk at kende, som jeg synes godt om, blandt dem er da ogsaa de to Karle, som skal over til jer i Vinter; jeg er særlig bleven godt kjendt med den ene, Stefen Kristensen, og ham synes jeg rigtig godt om.

Du skrev om, at Asta havde sagt, at hun fortrød at hun ikke altid havde været imod mig, som hun skulde, jeg vil dertil sige, at jeg ogsaa  ofte tænker at jeg kunde været meget bedre imod Jer, end jeg var, men dette er vel et Bevis for, at det ikke var saa rent galt enda, thi det falder jo saa let, at man gjerne vil være god imod dem man holder af, medens det falder meget vanskeligere overfor dem som man ikke sætter særlig Pris paa, og det skulde vi jo dog ogsaa helst kunne vænne os til. Jeg vil nu til Slutning sige, at jeg er meget glad ved, at jeg blev paa Gadebygaard i Vinter, da vi havde det saa godt sammen, thi det er en Lykke, naar man kommer ud imellem fremmede, at vide at man et Sted har nogle gode Venner, som man fuldtud kan slutte sig til, selv om de er saa langt borte, at man ikke til dagligt [Brug?] kan komme sammen med dem. Ja nu har jeg jo fyldt Papiret med mine egne Betragtninger i Stedet for at fortælle nogle Nyheder fra Vendsyssel, men kanske det kan ske en anden Gang, og Du har vel ogsaa faaet lidt at vide af de andre, jeg har skrevet til.

Venlig hilsen til dig og dine Kamerater fra Andreas Dam.

Min adresse i Høst er Andreas Krustrup Guldager pr. Hjørring
 

  12.10.1898
Fra Karoline Dam til Andreas Dam

Kuvert:

 

Til

Andreas Dam

Adr. Martin Jensens Enke

Aarupgaard

pr Vraa St.

 

Aakirkeby 12.10.98

 

Kære Broder

Jeg vil i Dag skrive et lille Brev til dig. Det er jo længe siden at du skrev til os, men vi have ikke kommet af sted med at skrive før. Nu har vi høstet og Høstgildet taget for længe siden, tærsket har vi ikke meget endnu i Dag er Laurits Andersen her og flytter Hestegangen lit, thi den tog lit imod den ny Hønsehusvæg.

I Mandags var Fader, Mathias og Markus samt to af vore Heste oppe til Peder Jensens, og hjalp dem med at tærske med en Lejemaskin, de tærskede et meget lille Hvedehæs.

Jeg kan fortælle dig at Kjærgaard i Vestermarie nedbrændte den 30 September. Ilden opstod ved sekstiden ved at Landsehoff, der var beskæftiget med at gjøre Hakkelsemaskinen i Stand, og var foranlediget ved at en Lygte med Petroleumslampe væltede saa Petroleumen flød ud over Halmen som snart stod i Flammer alle Længerne nedbrændte der reddedes et par  Skure samt 3 Stakke af Sæd og Hø, 6 Sprøjter vare mødte og der menes at hvis der havde været Vand nok kunde man have reddet Stuehuset, det meste af Indboet og Kreaturerne reddedes.

Nogle Dage efter brændte store Pilegaard i Klemensker, de damptærskede paa Gaarden den Dag, det var i Middagsstunden Arbejderne laa og vilede sig lit bag en Halmstak, da en Dreng paa 10-11 Aar gik hen paa en anden Side af Stakken og  sat ild i den, og derfra bredte Ilden sig til Gaarden, som nedbrændte.

Vi har fra Elisabet Svendsen hørt at Røgteren skulde flytte fra Fredrik Hansen, saa tænkte vi om du skulde være Røgter om du ved Lønnen du faar, det er ikke vist den bliver saa stor som Anine har talt om før, for da vi talte med Elisabet Svensen om at hun ville skrive til dem (Fredrik Hansens) om de havde brug for dig, sagde hun, at de havde haft Forvalter siden at Fredrik Hansen kom til at rejse saa meget omkring.

Om du vil have hoget Tøj laved, maa du gjerne sende det hjem, eller om du vil have  noget nyt syet, eller have noget strikket. Hjulmager Mogens Peter Ipsen, Olsen Jull og Farver Engels Kone er døde.

Markus paa Kæmpegaard blev Konfermeret den 2 Oktober 98, han fik i Dagens Anledning et Ur af Tante Sine. Da jeg nu ikke ved mere, slutter jeg for denne gang med,

 

En venlig Hilsen

fra din Søster

Karoline
 

  3.12.1898
Fra Karoline Dam til Andreas Dam

Kuvert:

 

Til

Andreas Dam

Adr. Øster Havgaard

Askov pr. Vejen

 

Aakirkeby 3.12.98

 

Kære Broder

Tak for Brevet, som jeg har modtaget. Nu har vi tærsket Rugen og Hveden, Rugen giver ikke meget. Hveden giver nok temmeligt bedre. Vore Roer var ikke saa gode i Aar, som de har været før, vi fik kun 17 Læs. Peder Jensen blev stanget af en af deres Køer, for noget siden, som var tøjret ude, og havde kommet løs, da Peder Jensen kom ned for at tøjre den, stangede den ham han maatte ligge  temmelig længe. Lægen erklærede, at han havde nogle Ribben af. Da maatte Hans skære Hakkelse, og meget andet. Nu er Peder rask igen, og han kan nok selv skære Hakkelsen. De vil gerne købe en Hest, for deres gamle Brunike kan i udholde det længere. De har talt lit om at købe vor, den mørke, men de synes nok ikke rigtigt om den, og den er vist ogsaa for dyr. Vi har 5 Heste saa vi kan godt sælge en, vi vil helst sælge den ældste, eller begge Føllene. Kristian var hjemme for nogle Søndage  siden, kørende paa en Sykle, som han havde laant af den ene Jyde som er paa Gadebygaard. I Søndags var der Elevmøde paa Højskolen, og saa var han kørende for et helt Læs deroppe, og han var hjemme en Stund om Aftenen. Markus har begyndt at gaa til Præsten i Vinter, og han synes meget godt om det. Ludvig Olsen og Niels Ipsen fik hver en ny Karl 1te November, de har faaet rejsepas begge to, Ludvig Olsens Karl fordi han havde kørt til Neksø, og kom først hjem klokken 11 om Aftenen, han var ude efter Majs, paa hjemturen havde han kørt og spildt saa megen, der var nok ikke mere end 2 Skæpper i en Sæk. Niels Ipsens Karl maatte rømme, fordi han skulde give Hestene Natmaal, som bestod af Ærtesmaahalm, og saa havde han taget for mange Ærter med.

Fætter Filip er paa Savskæregaard i Vinter, han var ogsaa der i Sommers. Anna paa Kæmpegaard er stadig hjemme, hun gaar maaske og venter paa en Lærerindebestilning.

Vejret er ikke rigtig godt, vi havde Sne for noget siden, men nu Regner og Blæser det, det er jo heller ikke underligt det er i Vinterens Tid. Moder sagde, at jeg skulde skrive til dig, at du skulle huske og ønske din Husmoder til Lykke den 28de December da det er hendes Fødselsdag den Dag.

Da jeg nu ikke ved mere at skrive. Slutter jeg for denne Gang med en venlig Hilsen fra os alle.

 

Venlig Hilsen

fra din Søster

Karoline
 

  27.12.1898
Fra Karoline Dam til Andreas Dam

Kuvert:

 

Til

Andreas Dam

Adr. Øster Havgaard

Askov

pr. Vejen

 

 

Aakirkeby 27.12.98

 

 

Kære Broder

Det er snart længe siden at jeg fik Brev, men jeg har ikke kommet af sted med at skrive før. Tak for Brevet, som jeg modtog  Dagen efter min Fødselsdag, jeg havde ikke mange fremmede den Dag. Her var Tante Sine og Søster Marie, samt Anna fra Kæmpegaard, jeg fik et Par Galoscher af Marie. Jeg skrev forige Gang om, at Peder Jensens gjerne vilde handle Heste, nu har de faaet en Hoppe, og deres gamle Hoppe har faaet Afsked. Kristian har været hjemme han kom hjem første Juledag, og kørte hjem i Eftermiddag, i Gaar var vi i Besøg hos Tante Sine, søndre Skoles var ogsaa der, de og Tante Sine og Marie vare budne hen til Pastor Madsens, de kom ikke der hen, andre end Jensen, thi Tante Sine var ikke rigtig rask. Vi har ikke rigtigt Julevejr, det regner lit undertiden, og Blæser for resten. Her holdes saa mange Bal rundt om os, før Jul var der Bal paa Kannikegaard og Sigaard, i Dag er der Bal paa Limensgaard, Aaker Præstegaards skal der ned. Peter Henriksen har solgt sin Mølle, til sin Søn Anton, for 16 Tusen, Anton er gift med en Lærhandler Lysters Datter af Rønne.

Onkel Kristian har sine Bagge endnu, han vil nok gjerne handle, men han kan nok ikke faa Lejlighed til det.

Andrea Børgersen paa Smaalyngen er død

 

den 28 December

Markus og Hansine skal op til Juletræ paa Forsamlingshuset, i Byen. Jeg ved ikke nogle Nyheder at fortælle dig, derfor slutter jeg for denne Gang, det bliver vel for sent, at ønske dig en glædelig Jul, men saa vil jeg ønske dig et glædeligt og godt Nytaar

Venlig Hilsen

fra os alle

Karoline
 

  8.1.1899
Fra Kristian Dam til Andreas Dam

Kuvert:

 

Fodermester Andreas Dam

Øster Havgaard

Askov pr. Vejen

 

Gadebygaard d. 8-1-99

 

Kære Broder

 

Tak for Dit Brev, som jeg modtog paa min Fødselsdag. Jeg husker ellers nok at det ikke var mig der skrev sidst, saa jeg havde ikke saa megen Grund til at vente Brev fra Dig, men desmere velkomment var det. Jeg havde ellers tænkt at jeg skulde havt skrevet til Dig til Julen; men jeg kom det ikke over, Du ved jo nok, at det ikke særlig ligger for mig at skrive Breve. Vi har havt en meget god og fornøjelig Jul ligesom i Fjor. Juledags Eftermiddag kørte Katrine Kofoed og jeg hjem, hver til sit naturligvis, paa Julebesøg, der varede i to Dage. Jeg var og besøgte Tante og Søster paa Storegade; der var og Tante Marie og Lærer Jensen tilstede ved samme Lejlighed; men der forefaldt intet udover det sædvanlige. Da vi igen kom Hjem til Gadebygaard, var her kommet flere besøgende, deriblandt Georg Henriksen og Nils Kristensen, Georg blev saa her i nogle Dage ligesom i Fjor og saa holdt vi os jo lidt lystige somme Tider om Aftenen i Særdeleshed, dog har det ikke gaaet ganske saa livligt i Aar som i Fjor, Jyderne ere nemlig ikke rigtig med derpaa og Jørgen kommer næsten aldrig med hverken til Gymnastik eller Leg paa Salen. Min Fødselsdag fejrede vi ligesom i Fjor med et lille Chokoladegilde. I Fredags havde vi Højskolefolket i Besøg. Vi kørte efter dem ved Middagstid med to Vogne og kørte dem saa Hjem om Aftenen. Der er i Vinter to unge flotte Lærere, den ene er Lærer Køjes Søn fra Vestermarie, den anden hedder Ebberup og er indført et eller andet Sted fra. Da han havde været der i otte Dages Tid forlovede han sig med Valborg Jensen, det er tredje Gang, at hun er forloved og det har saa holdt hele Tiden siden. I Gaar, da vi sad ved Middagsbordet, bragte Posten et Brev fra Ludvig Bøgeskov. Johan aabnede det, og da han lige havde begyndt at læse, sagde han: "Nej! Min Faer er død." Det gjorde nok for de flestes Vedkommende en Forandring i Stemningen. Johan selv tog det meget roligt. Han sluttede som sædvanlig ved Bordet og talte derefter om Arbejdet for Eftermiddagen. Hans Sindsro kommer vel af, at han ejer noget som bærer over Døden. I Dag skulde han saa havt rejst over til Vendsyssel; men saa kom Torsen og sagde, at der gik ikke nogen Damper fra Rønne i Aften, og saa maatte han opsætte Rejsen til i Morgen. Begravelsen skal foregaa paa Onsdag. Vi har det ellers ved det gamle her paa Gaarden. Jeg kan meddele Dig endnu en Nyhed nemlig, at Kristian Olsen Søn af Snedker P Olsen ved Vallensgaard har forloved sig med Lavra Marker Brohuset NytAarsdag. Lavrits Pedersen er nok i Esbjerg, og maaske jeg ved Lejlighed kan skaffe Dig hans Adresse. Hvor Andreas Andersen er har jeg slet ingen Anelse om. Jeg skal hilse Dig fra Gudrun, at hun vilde skrive til Dig en anden Gang, men jeg maatte ikke sige naar. Og desforuden skal jeg hilse Dig fra Johan og fra Steffen.

Venlig hilsen og et

Glædelig Nytaar fra

Broder Kristian

 

Hils Din Husbond og Madmoer, vi ere jo lidt i Familie.
 

  23.2.1899
Fra Andreas Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

 

Vilhelmine Andreassen

Adr. Parsellist Jens Andreassen

Myreby Vestermarie

pr. Rønne

 

Øster Havgaard d. 23.2.99

 

Kjære Veninde

Tak for Brevet som jeg fik til min Fødselsdag, det var jo egentlig mere end jeg havde fortjent, da jeg, saa vidt jeg husker, skyldte Dig Brev den Gang, og nu er jo Gjælden altsaa bleven saa meget større. Det var min Mening at skrive til Dig for nogen Tid siden, men saa kom jeg til at tænke paa, at det var ikke godt at vide, hvor jeg skulde sende det hen, og da det jo var en antagelig Grund for at udsætte det, saa benyttede jeg mig af den. Nu er vi jo imedlertid kommet lykkelig og vel over Fastelavnsfesten, saa nu har Du vel forladt Gadebygaard, og saa vil jeg sende en Skrivelse afsted til Dit Hjem, hvis jeg ellers kan faa det saadan mærket, at det ikke gaar galt i By. Jeg har i Dag været med ude at saa Kunstgjødning Paa Gamst Eng, (et Stykke Mose som hører her til Gaarden og ligger en Mils Vej herfra ved Landevejen til Kolding). Det var en hel fornøjelig Tur, da vi havde det mest straalende Solskinsvejr. Vi kjørte os rigtignok fast en Gang, da vi kjørte derud, der var nemlig gravet nogle Grøfter tværs igjennem Vejen ude i Mosen, og vi maate saa vende om paa en blød Pløjning, vælte noget af Læset af og kjøre en anden Vej, men det gik ellers godt, vi kom hjem igjen til Aften, og nu har vi faaet et godt Foder af Sødsuppe og Æbleskiver, og jeg har faaet Ild paa Tobakspiben, og saa syntes jeg at, nu skulde jeg til at skrive dette Brev.

Det var nu Indledningen og den blev jo forholdsvis temmelig lang, men nu kommer vi jo saa til det vigtigste. Det glæder mig, at Du tænker paa komme herover i Nabolaget, jeg har naturligvis studeret Landkortet for at finde Højrupgaard, og jeg har da ogsaa fundet noget, der hedder Højrup, midtvejs mellem Kolding og Fredericia, det er jo desværre ikke saa kort herfra, men da her jo er god Vej imellem, saa kunde det dog tænkes, at jeg kunde faa dig at se.

Naar Jyderne paa Gadebygaard taler om deres Land, saa tænker de naturligvis paa Vendsyssel, og det kan jo ikke nægtes, at Pigerne der maatte tage bedre fat end paa Bornholm, med Gjødningsspredning og lignende, men hernede i Askov er det noget anderledes, her skal de helst have en Tjener ved hver Side, det er knapt nok at de kan tømme en Mælkespand, hvis de paa nogen maade kan raabe mig op, saa gjør det da hellere det.

For nogen Tid siden havde de Kvindsagen for ved et Discusionsmøde paa Højskolen, og Damerne kom da til at omtale hvor upassende det var, at Pigerne skulde befatte sig med at Arbejde som f.x. at malke.

Jeg for min Part kan jo ikke forstaa andet, end at det maa være meget fornøeligere for sunde og stærke Piger at komme ud og tage Haand i med ved nyttigt Arbejde end at sidde i Stuen som Pyntedukker og til Tidsfordriv arbejde paa et Broderi eller lignende. Men paa den anden Side kan jeg jo ikke nægte, at jeg syntes ofte at Pigerne skete Uret i Vendsyssel, naar de maatte gaa paa Marken til Aften og saa siden skulde sidde og malke til Kl. 10-10½ og saa op igjen og begynde om Kl. 4 om Morgenen.

Det er nu paa ingen Maade min Hensigt med det jeg har skrevet, at bebrejde Dig noget, jeg har jo tvært imod den gode Tro, at vi nærmest er enige, om det jeg har skrevet.

Det er heller ikke min Mening at holde Dom over Pigerne her paa Gården, de er hvist meget flinke i deres Fag, jeg har blot villet fremføre, det som den nyere Kultur fører i sit Skjold ikke mindst her paa vor berømte Højskole.

Hvad Fodermesteren angaar da maa jeg bekjende, at det er ikke stort bevendt med "Mesteren", han er nærmest alle de andres Tjener.

Det er ellers meget fornøjeligt at være her i Askov, Tiden gaar storartet, den Ungdom som har hjemme her, kan jeg godt sammen med, og vi kommer ikke saa sjælden sammen blandt andet i vor Ungdomsforening "Virkelyst" som holder Møde en Gang om Ugen.

Nu faar det være nok for denne Gang, og saa slutter jeg i haabet om at faa Dig at se til Sommer med en venlig Hilsen fra

Andreas Dam
 

  21.6.1899
Fra Johan Bøgeskov til Andreas Dam

Stempel:

 

Johan Bøgeskov

Gadebygaard

Østermarie, Bornholm

 

21.6.99

 

Kære Andreas! Dersom det ikke var af  egennytte, jeg skrev, fik du jo aldrig brev fra mig; ti, som Du ser af skriften, er jeg så stiv i armen, at jeg rigtig døjer med at skrive; men jeg får prøve at kradse et par linier. Sagen er den: Vi er i fær med at lave søndre længe om til en moderne, ja næsten flot, kostald med grebning midt igennem og fodergange langs væggene gulvet overalt af cementbeton, hver "rum" til 25 køer, altså 50 ialt. Huset udvider vi til 14 al i længde. Den gamle kostald hver længe laves om til kalvehus. Den vestre tværlænge bliver roegulv; de 2 vestre rum af tærskeloen bliver foderlo og gulvet vesten for bliver tærskelo indtil videre, siden skal vestre længe bygges om til en rummelig sædlænge, og møddingshus og ajlebeholdere skal laves øster ude omtrent der, hvor den den store poppel står; ajlebeholder laver vi år, møddingshus siden. Nu er det, at jeg vil indbyde Dig på at blive fodermester i denne nye, pæne kostald i vinter, i det mindste. Jeg har rigtig nok tilbud om en røgter, som jeg godt kan bruge men jeg vilde hellere have dig, og jeg er vis på, at det vil falde anderledes bekvemt og fornøjligt at passe køerne i den nye stald; men for at kunne sige besked om det tilbud, jeg har haft, skulde jeg snarest muligt have et svar.

Meddel mig derfor, om du vil tage pladsen og på hvilke betingelser med løn o.a.m., så skal du snart høre fra mig igen.

Sidste år gav køerne godt udbytte, 175000 [pund] mælk leveret på mælkeriet. Det blev en omsætning af 200 kr. pr. ko. Hvormeget deraf kan regnes som nettoudbytte, kan jeg ikke opgive, men det er ikke så hel lidt, ellers kunde jeg ikke fået råd til at bygge. Vi har det rigtig godt. Vi har nogle prægtige folk, som vi har megen glæde af. Med tak for den tid, Du var hos os og med håb om, at Du kunde få lyst, til at komme til os igen er jeg som før din gamle ven

Johan Bøgeskov

 

[Det er ikke skrivefejl, når dette brev er gengivet med en mere moderne retskrivning end andre breve fra samme periode. Johan Bøgeskov, der var aktiv højskolemand foregreb den moderne retskrivning. Det var udbredt i visse højskolekredse]
 

  23.8.1899
Fra Ludvig Andreasen til Vilhelmine Andreasen

Aakirkeby den 23. 8. 99

 

Kære Søster!

Jeg sender Dig herved en Liste til Indsamling for Elevforeningen. Jeg haaber Du gør Dit bedste i Rønne By, der maa jo altid kunne findes nogle der vil ofre en Skærv til Højskolens Bedste.

Vi bleve ogsaa enige om at lade en lille Stump Papir følge med til at notere dem paa der muligvis med det samme vilde lade sig indtegne som (bidragydende) Medlemmer i Elevforeningen.

Den 10de Sept.br. bliver der Elevmøde paa skolen hvor vi saa nærmere kan drøfte Sagen.

Vi talte om,  at hele Indsamlingen skulde være sluttet til 1ste Oktober, men det blev vist ikke endelig bestemt, derimod for at kunne faa en Smule Oversigt over hvad der kommer ind, blev vedtaget at Opgørelse over indk. Bidrag skal indsendes til Kassereren 15. Sept.og 1ste Oktober fra alle Listebærerne.

Naar Indsamlingen er sluttet vil der blive offentliggjort hvor meget der er indkommet og hvor mange der faa Understøttelse idet der tænkes Muligheden at at der kunde komme Elever ogsaa ovrefra.

Altsaa: alle der give Bidrag skrive deres navne og Adresse paa Hovedlisten og med det samme opfordre vi dem saa til at indmelde sig som Medlemmer i Foreningen hvilke noteres paa en anden Liste, deres Adresse saa udførlig som mulig for at de kan findes en anden Gang.

I har selvfølgelig Lov til at dele Arb. som I selv synes, skrive flere Lister om det gøres fornødent. Vi havde ventet Anna Dam til Højskolen i Søndags, Svendsen havde skrevet til hende, sagde han.

I gaar var jeg i Myreby og kørte Sæden ind, jeg kan altsaa hilse hjemmefra.

Venligst hilsen

fra

Ludvig og Petra
 

  26.8.1899
Fra Anna Andreasen til Vilhelmine Andreasen

Myreby den 26. August 99

 

Kære Mine!

Jeg faar vel skrive lidt til Dig i Dag, for Moder har mest ende paa sit Plaster og hun vilde gerne om Du ikke kunde sende hende lidt igen. I Gaar og i Dag har Fader ikke været rask, han har vel "forslæbt" sig; vi fik jo indkørt i Tirsdags, Ludvig var hjemme og hjalp os, og i Onsdags var Fader til P. Jensens, da kørte de ind og i Torsdags Eftermiddag og i Gaar har M. Hansens kørt ind, men i Gaar var Fader ikke derhenne for han kunde ikke taale det. I Dag er der Høstgilde paa Frostegaard. Jeg ved ellers slet intet at skrive om, jeg har nu ikke faaet begyndt at strikke Sjal jeg strikker Strømper til Margrethe og jeg skulde knytte en Taske og forære Petra Jørgensen til hendes Konfirmation, og nu skal jeg gaa til Byen.

 

Kærlig Hilsen fra os alle

Anna Andreasen

Moder siger, at naar Du nu kommer hjem saa har Du vel Tid at blive her en Dagstid. Husker Du at det er svensk Hefteplaster det kaldes.
 

  5.1.1900
Fra Andreas Dam til Vilhelmine Andreasen

Ladelund d. 5-1-1900

 

Kære Vilhelmine

Som du ser af overskriften, er jeg allerede havnet paa Ladelund, og jeg skulde da skynde mig og fortælle dig lidt om, hvorledes det er gaaet til, men du maa undskylde, at det bliver lidt uregelmæssigt, her er nemlig blevet saa forbistret koldt i Legaardshuset, medens jeg var borte, saa jeg kan daarlig styre en Pen her.

Jeg fortalte dig jo, at jeg havde i Hovedet at rejse i Besøg paa Sælland, men det blev dog ikke til noget, maaske mest fordi det blev daarligt Vejr, inden vi naaede Kjøbenhavn, det sneede dygtig og blæste ogsaa noget, og saa var jeg bange for at det skulde blive saa galt i Løbet  af en Dags Tid eller to, at jeg kunde blive hængende i en Snedrive. Jeg traf ogsaa sammen med en hel Del Bekendte, og det gjorde vel ogsaa noget til, at jeg fulgte med Strømmen. Om Bord i "Thor" traf jeg en Kammerat fra Ladelund, og saa traf jeg Kristian Hansen fra Risegaard han er paa "Dalum". Paa Københavns Banegaard traf jeg nogle Ladelundere, og siden strømmede de stadig til, i Fredericia var der en hel Masse af dem. I Fredericia traf vi ogsaa sammen med Ludvig Blem, han havde været i Besøg i Aarhusegnen og skulde tilbage til Højrupgaard, og vi kørte saa sammen til Kolding. Vi aftalte, at vi skulde besøge hinanden i Vintrens Løb, og da det jo, hvis jeg ikke husker fejl, var den Gaard du en Gang tænkte paa at rejse over til, saa kan det maaske intresere dig at høre lidt derfra en Gang.

I Aftes var her saa Juletræ og Bal paa Skolen, og det gik jo meget godt, her var en hel Masse fremmede, særlig Piger, men jeg var noget søvnig efter Rejsen og gik da ogsaa i Seng saa snart den alvorlige Del af Festen, nemlig Juletræet, var forbi. Havde det været paa Gadebygaard jeg skulde været til Dans, saa havde det vel ikke gjort noget, at jeg havde vaaget den foregaaende Nat, men her frister det mig ikke saa meget.

I Dag har vi saa begyndt lidt paa Skolen, vi har faaet fire Foredrag, saa det var i Grunden ikke for tidlig, jeg kom, men jeg har været og er fremdeles noget søvnig og derfor tænker jeg nok, at jeg snart vil slutte med dette her Arbejde og gaa i Seng.

6-1

Det blev nok noget underligt Tøjeri, jeg fik lavet sammen i Aftes, for jeg var ikke meget oplagt til at skrive, men nu faar du jo se, om du kan finde nogen mening i det. I Dag har jeg ikke Tid til at skrive noget videre, for jeg skal til Kirke i Askov, og har ligget lovlig længe til Morgen. Vi kan jo ellers godt tage til Pennen igen, for det med at tale sammen gik jo omtrent som da vi var sammen sidst.

Naar man kommer til Aakirkeby, kan man jo ikke røre sig noget Sted hen, fordi man er under Bevogtning altid.

 

Venlig hilsen fra

Andreas Dam

 

  6.2.1900
Fra Andreas Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

 

Vilhelmine Andreassen

Bornholms Maskinfabrik

Rønne

 

Ladelund d. 6-2-1900

 

Kære Vilhelmine

Tak for Fødselsdagsbrevet, du maa undskylde, at jeg ikke har faaet skrevet før, det kommer af, at jeg har Tiden saa godt optagen af andre Ting. Det er først nu, at vi rigtig begynder at faa travlt. Vi har tit Ekstratimer baade Middag og Aften, og saa har vi jo en god Del at læse, skrive og regne i Fritiden. Vi som har meldt os til Kontrolkurset har ogsaa begyndt at faa nogen særskilt Undervisning i det Fag. I forrige Uge havde vi ganske særlig travlt, vi havde nemlig Kunsulent Bøgild her, og han holdt to timer lange Foredrag fire Aftener i Træk. Men i Aften har vi halv Helligdag, for vi har kun en Overhøring i Morgen, og jeg har heller ikke bestilt ret meget, da vi havde været inde og spist, skulde jeg jo ud og trække lidt frisk Luft, og saa kom jeg i Følge med en Kammerat, som har Logis i en Nabogaard, og vi blev da enige om, at jeg skulde med ham hjem og se hvorledes han boede, og jeg kom da til det Resultat, at han havde det hel godt, han bor sammen med tre andre Elever, og Folkene paa Gaarden var saa elskværdige at fyre i Kakkelovnen til dem, til de kom hjem. Da jeg saa kom tilbage igen, var jeg inde i Kostalden, der er lige begyndt et nyt Malkekursus. Jeg sidder lige og kommer i Tanker om, at det er min Tantes Fødselsdag i Dag, men du er vel ikke oppe og besøge hende? Det var min Mening at skrevet et Lykønskningsbrev til hende - jeg fik nemlig et saadant fra Marie og hende til min Fødselsdag - men, desværre, jeg glemte det hele. Jeg holdt ellers ikke nogen Fest paa min Fødselsdag i Aar, det gik meget mere stille af, end naar du holder Fødselsdag, men jeg fik dog 4-5 Breve, de to ved du Besked om, saa fik jeg et Par Stykker hjemme fra, og et fra mine Venner paa Lolland, nemlig fra Søren Peters Plejedatter en lille 16 Aars Pige, Ingeborg. Saa fik jeg ogsaa nogle Dage senere et Par Breve fra Gadebygaard, nemlig fra Johan og hans lille Gudrun. Det er jo en Begivenhed at faa Brev fra Johan, det træffer maaske ikke en Gang for dig, jeg har nu heller ikke den Ære, oftere end at han vil have mig til Røgter, men det er netop det han vil nu. Du husker nok, der var Snak om en Kontrolforening, den kan han ikke faa i Stand, men saa vil han have mig for sin egen Regning baade til at fodre og kontrolere, og jeg kunde maaske ogsaa faa Lov til at skumme Fløden af Naboens (Hjorts) Mælk. Jeg har jo nu spekuleret en god Del over, hvad jeg skal svare paa dette, og er nærmest kommet til det Resultat, at det bliver et Afslag. Jeg kunde godt lide den Bestilling, naar jeg kunde faa det til at gaa, saadan som jeg synes det skulde, men jeg ved af Erfaring, at det kan jeg ikke. Jeg kan ikke saaledes som du, eller f. Eks. Thorvald Baggesen, faa dem sat i Gang paa Gadebygaard. Da jeg kom dertil forige Gang, havde jeg ogsaa en Tanke om, at der skulde gøres en hel Del, og jeg fik ogsaa lavet et temmelig udførligt Regnskab, men - der var aldrig nogen der saa paa det, og da jeg rejste, tog jeg det med. Du maa undskylde, det er saadan Hastværksarbejde.

Venlig Hilsen Andreas

 

Det glæder mig, at du tænker paa at komme over til Hansens, men jeg ved ikke om der er Plads, der er gerne optaget længe i Fortiden, og til Vinter skal vistnok Datteren, Elisabet gøre Gavn for en Pige. Hun er nu 14 Aar og skal Konfirmeres til Efteraaret
 

  26.5.1900
Fra Andreas Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

 

Vilhelmine Andreassen

Bornholms Maskinfabrik

Rønne

 

 

Svinninge d. 26.5.1900

 

Kjære Veninde

Jeg har altid en ond Samvittighed, naar jeg skal skrive til Dig. saaledes ogsaa denne Gang, fordi jeg ligger saadan paa den lade Side i det Stykke; jeg tænkte ellers, at jeg skulde skrive til Dig straks efter, at jeg kom herover, men det skete bare ikke, og nu er der jo snart gaaet en hel Maaned. Jeg ved jo ikke, om Du har hørt noget om, hvorledes det gik med Rejsen, (jeg har jo dog skrevet til enkelte andre Bornholmere) derfor faar jeg vel først fortælle lidt om den. Til Kjøbenhavn gik det bedre end jeg havde ventet, for det blæste jo dog noget, men det mærkedes ikke stort paa Skibet, der var noget koldt paa Mellemdækket, men jeg tog dog ingen Skade af det, vi var kun to, der rejste med Dæksplads (jeg syntes rigtignok, da vi gik i Land, at der var flere der afleverede Dæksbillet, men dem saa vi nu ikke noget til paa Skibet) og min Kammerat var en Pige som skulde til Hellerup, hvad det ellers var for en, har jeg ingen Anelse om. I Kjøbenhavn havde jeg ikke meget Held med mig, jeg traf ikke Kristian om Søndagen, fordi jeg gik og vrøvlede saa længe med at faa mit Tøj i orden, at jeg kom for sent ud paa Kasernen, og Kristian var gaaet i Byen da jeg kom. Men om mandagen fik jeg da Tag i ham, og vi var da sammen om Aftenen, og var ude og besøgte Ane Funk.

Om Tirsdagen cyklede jeg saa her til Svinninge, det var en temmelig besværlig Tur, for der er jo langt, næsten 11 Mil; i Førstningen var det godt Vejr og god Vind, men det begyndte snart at regne, og Vinden drejede ogsaa saadan, at jeg fik den lige imod til sidst, men morsomt var det aligevel at kjøre igennem hele Sjælland, og jeg fik jo ogsaa set lidt i Byerne, særlig Roskilde Domkirke.

Hvad Pladsen angaar her, da er jeg godt tilfreds med den, jeg synes godt om de Folk, jeg er kommen til. Der er jo, som jeg maaske fortalte, en lille Gaard til 2 Heste, den ligger ½ Fjerdingsvej uden for Svinninge By, men her er lidt for langt til Vallekilde, næsten en Times Vej at gaa, saa jeg er bange for, at jeg ikke bliver meget kjendt med dem derovre, jeg kun været der en Gang, nemlig til Kirke. Der har været nogen Tale om, at Stevnsboerne vil indbyde Højskole og Valgmenighedsfolk paa Bornholm til at komme herover en Gang i Sommer, og hvis det bliver til noget, saa skulde Du tage med, Du kan jo nok trænge til at komme ud og trække lidt frisk Luft en Gang imellem, og for nogle faa Dage kunde Du vel være fra Bornholm, især naar Du har de bedste af vore Landsmænd med. Og saa vil jeg ogsaa tage en Tur til Stevns, hvis det paa nogen Maade kan lade sig gjøre, og jeg tænker nok at Kristian ogsaa kommer.

Det var ellers ikke meget vi kom sammen, i den Tid jeg var paa Bornholm. Gadebygaard er jo næsten afskaaren fra alt Samkvem med Omverdenen især om Vinteren, og det er jo ogsaa saadan, at naar man er der, føler ikke megen Trang til at komme ud imellem Folk.

Jeg haaber at Du vil være lidt flinkere til at skrive end jeg. Venlig hilsen fra Andreas.

Adressen er: Gmd. Søren P. Jensen, Svinninge pr. Svinninge

 

  17.6.1900
Fra Andreas Dam til Vilhelmine Andreasen

Svinninge d. 17.6.1900

 

 

Kjære Vilhelmine

Du skal have tak for Brevet. Du er jo flinkere til at skrive end jeg, og det er jo glædeligt det samme, men naar Du skriver, at Du havde opgivet Haabet om at høre fra mig, saa vil jeg dog sige, at det skal Du ikke en anden Gang, jeg glemmer ikke saadan mine gamle Venner, fordi jeg faar nogen ny, og jeg har heller ikke flere, end at jeg nok kan overkomme at skrive til dem en Gang imellem, jeg har rigtignok snart mange Bekjendte nu, men de fleste er heller ikke mere.

Du skal nu ikke vente at faa noget langt Brev denne Gang, for det har jeg ikke Tid til, og det vilde jo ogsaa være dumt, om jeg sad og skrev alt, hvad jeg vidste, nu da vi snart venter at træffe sammen. Så det var nu netop det sidste, jeg egentlig skulde skrive om, jeg har nemlig ikke faaet nogen rigtig Underretning om, hvorvidt det bliver til noget eller ikke med Jert Besøg paa Stevns, og derfor vil jeg gjerne bede Dig skrive et Par Ord om det snarest muligt.

Det vil nok knibe for mig med at komme afsted, fordi min Husbond skal til Roskilde netop de samme Dage, men jeg maa vel kunne komme idetmindste om Søndagen.

Ja saa var der ikke mere for denne Gang

Venlig Hilsen fra

Andreas Dam

Adr. Gmd. Søren Peter Jensen

Svinninge

pr. Svinninge
 

  22.7.1900
Fra Andreas Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

 

Vilhelmine Andreassen

Bornholms Maskinfabrik

Rønne

 

 

Svinninge d. 22/7.1900

 

Tak for sidst; jo nu kan vi jo godt begynde paa skriveriet igjen, for det var jo ikke meget, vi fik talt sammen paa den Stevnstur. Det var nu egentlig min Mening, at skrevet til Dig for længe siden, men det er bare ikke blevet til noget, de søgne Dage er det jo sjælden, der bliver megen Lejlighed til at skrive, og om Søndagen har jeg ogsaa for det meste Tiden optagen. Den første Søndag efter at vi var sammen, husker jeg ikke hvad det var, jeg bestilte, men det er muligt, at jeg havde nok at gjøre med at overvinde den sidste Rest af den sjællandske Syge, for den var saa slem efter den Tur. Søndagen efter var jeg i Odense, og sidste Søndag var jeg i Vallekilde næsten hele Dagen, der var Elevmøde, i Dag har jeg næsten været ene hjemme, mit Herskab er nemlig kjørt til Slagelse, (det er en lille Tur paa 5 Mil og de kommer først hjem i Morgen) og saa skulde jeg rigtig skrevet, men jeg har dog ikke faaet Tid til det før nu i Aften, og nu er det saa mørkt, at jeg ikke længere kan se og læse hvad jeg skriver, og derfor maa jeg sige God Nat.

23.7. Nu er der altsaa gaaet en Dag til, og det er blevet Mandag Aften, og jeg sidder i Aften oppe og venter paa mit Herskab, de er ikke komne hjem fra Slagelse endnu, og saa har jeg jo god Lejlighed til at skrive, og der er heller ingen, der forstyrrer mig, thi foruden mig er her kun et par Børn hjemme, en Pige og en Dreng paa en halv Snes Aar, og de har begge ligget og sovet paa deres grønne Øre i længere Tid. Jeg har det jo, som Du ser, noget ensomt, og jeg begynder ogsaa at føle det, ikke blot i Aften men ogsaa til andre Tider, siden jeg kom hjem fra Roskilde, her jeg ikke følt mig hjemme her, jeg kan ikke lade være at længes efter Jer Bornholmere. Det er nu ikke fordi jeg har noget imod de Folk, jeg er hos, thi naar undtages paa Gadebygaard saa har jeg aldrig haft det hjemligt noget Sted som her, og Søren Peter og jeg taler sammen, som om vi var gamle Kamerater, men det er nu saadan, at jeg har vanskeligt ved at komme i noget nærmere forhold  til Mennesker, naar de ikke paa Forhaand tror mig, saaledes som paa Gadebygaard, saa vinder jeg dem sjælden. Du maa dog ikke, af det jeg har skrevet, drage den Slutning at jeg er ved at tabe Modet, det er snarere omvendt, saaledes at jeg begynder at faa lidt mere Selvtillid, end jeg har haft det før, for den har det tidligere været meget smaat med.

Den Gang jeg kom til Gadebygaard var det saadan, at jeg troede knap hverken mig selv eller andre Mennesker, særlig ikke det sidste, men hvad det angaar, saa har jeg haft megen Gavn af mit Ophold der, for det var jo dog ikke til at tvivle om, at de mente det ærligt med deres Venskab. Ellers sker det jo saa tidt, at Folk er saa meget venlige og forekomne medens man taler med dem, men naar man vender dem Ryggen, saa faar Piben an anden Lyd; jeg tror dog ikke, at man skal tage sig den Slags alt for nær, for der kan dog nok være noget i dem som er ægte, om de end tilsyneladende taler med to Tunger, man behøver jo blot at gaa til sig selv, saa vil man snart opdage, at man tit taler ilde om Folk, som man dog i Grunden holder meget af. Du synes maaske, at det er et underligt Brev, jeg har skrevet, og det er det kanske ogsaa, men jeg haaber da at Du ikke gjør Nar ad mig, jeg er kjed af at sidde og skrive alt det dagligdags Sludder om Vejr og Vind, som man altid laver sammen, naar man skriver til Folk, man ingen Fortrolighed har til, og derfor har jeg kommet et Stykke udenfor Landevejen, men nu skal jeg se at finde den igjen. Den Gang da vi skiltes sidst, maate jeg jo sætte rigtig Fart paa for at nå [bolle-å er ikke en slåfejl!] til Toget, og jeg havde ogsaa Hastværk, da jeg kom til Stationen, men der tog de det meget med Ro, Toget var ikke kommet endnu sagde de, og det holdt i tre Minutter, det kom dog straks efter at jeg havde løst Billet.

Jeg kjørte saa med Toget til Holbæk og cyklede derfra, og kom hjem medens de sad og spiste til Middag. Jeg kunde godt blevet i Roskilde noget længere, for min Husbond havde ikke ventet mig før Aften, men jeg var aligevel glad ved, at jeg kom hjem, for vi fik stakket noget Hø om Eftermiddagen og siden blev det Regn, naa saa har jeg jo, som jeg snakkede om, været i Odense, og det var en længere Tur, den tog tre Dage, jeg rejste herfra Lørdag Morgen d 7de ds. og kom tilbage Tirsdag Morgen. Rejsen gik paa den Maade, at jeg cyklede herfra til Værslev og tog derfra med Banen over Slagelse til Odense; vi kjørte fra Værslev om Kl. 6 om Morgenen og kom til Odense henad Middag. Om Lørdagen og Søndagen gik jeg saa paa Udstillingen, der var jo meget at se, men det kjender Du vel bedre fra Aviserne, end jeg kan beskrive det; det der interesserede mig mest var at se paa de mange flotte Samlinger af Malkekøer.

Der var jo næsten bygget en hel By op, der ude paa den 60 Td. Land store Plads, der var lange rækker af Staldbygninger, som dog var uden Vægge, kun forsynede med et Lærredstag, og saa var der jo en anden Bydel med mere flotte Bygninger til de mange andre Udstillinger: Mejeri, Industri, Husflid, Jordbrugs, Skovbrugs, Fiskeri, Biavls og ikke at forglemme en Hundeudstilling, den sidste var jeg dog ikke inde i, for der skulde betales 50 Ør. i Entre, og min Interesse for Hunde var ikke stor nok til at jeg vilde spendere det paa dem, da der jo var nok at se paa enda. Det arbejdende Mejeri var især nydeligt, man gik oppe i en stor Bygning og saa igjennem Glasvægge ned i Mejeriet, hvor alt jo var saa blankt, som det kunde blive.

Jeg traf da ogsaa nogle enkelte Bekjendte fra Askov derovre, deriblandt Fr. Hansen, vi gik sammen og saa paa Kvægbesætningerne næsten hele Søndag Eftermiddag. Om Mandag Morgen var jeg først en Tur rundt i Byen og nede ved Havnen, og saa var jeg inde i en Havebrugsudstilling, den bestod mest af Blomster og var meget meget kjøn; derefter var jeg inde i den landbohistoriske Udstilling, som du vel nok har hørt Tale om, den var meget interessant, det var en farlig Masse gammelt Skrammel, de havde faaet samlet sammen. Da jeg blev færdig der, begyndte jeg Hjemrejsen, det vil sige, jeg cyklede til Ryslinge, Du ved maaske at min Kusine Anna, fra Kjempegaard har været der paa Skolen i Sommer. Hun blev noget overrasket da hun saa mig, for hun vidste ikke noget om at jeg kom.

Den Tur var jeg meget glad ved, baade fordi jeg fik hilst paa Anna - det er saa hyggeligt at træffe en gammel Bekjendt en Gang imellem - og fordi jeg fik set noget af Fyn, det er ikke for ingen Ting, at det kaldes Danmarks Have, imellem Odense og Ryslinge var det næsten, som man kjørte igjennem Haver hele Tiden, det var ene smaa Ejendomme, og alle Markerne var indhegnede med levende Hegn.

Om Kl. 4 maatte jeg afsted til Nyborg for at komme med den sidste Færge som skulde gaa Kl. 6, jeg kom da ogsaa i god Tid, og færgen blev ogsaa ½ Time forsinket. Kl. 8 var vi i Korsør og saa cyklede jeg videre og kom til Slagelse Kl. 9½, der var netop Marked den Dag, men de fleste Gjæster var rejst hjem, og jeg skyndte mig ogsaa igennem Byen, for jeg havde travlt, der var over 5 Mil af Vejen tilbage, og det var ved at blive Aften. I Førsningen gik det dog temmelig godt, det var godt Vejr, og saa længe der var Folk paa Vejen, kunde jeg sagtens finde frem, men da jeg kom et Par Mil nord for Slagelse, forbi Ruds-Vedby, var de fleste gaaet i Seng, og saa kjørte jeg fejl og kom ned til Tisø, og da var jeg lige klog paa, enten jeg skulde kjøre frem eller tilbage, men saa var det saa heldigt, at jeg mødte nogle Folk, som var lidt sent ude og spasere, og de sagde mig saa Besked, jeg maatte saa et langt Stykke tilbage, og kom saa til den rette Vej, og siden gik det temmelig godt, jeg maatte rigtignok læse paa Kortet en Gang imellem ved en Tændstik, men det gik dog, og det lysnede ogsaa snart noget, Klokken var 3½ da jeg kom hjem. Jeg havde da cyklet omtrent lige saa langt, som da jeg kom til Stevns, det var jo en noget streng Tur, men den var ogsaa interessant, jeg glemmer den ikke ligestraks.

Nu er du maaske nysgerrig efter at høre hvad jeg spekulerer paa i Fremtiden, og jeg vil da sige, at jeg tænker paa at tage paa en Skole til Vinter, og jeg har tænkt at det skal være Ladelund - Landbrugsskole ovre ved Askov. Nu faar det være nok for denne Gang, jeg haaber, Du kan tyde det meste af det, jeg har nu faaet skrevet saa meget, at jeg har ikke Taalmodighed til at læse det igennem nogen Bommerter er der nok, for det plejer jeg altid at lave.

Du maa undskylde at Brevet har henligget i nogen Tid, jeg har først faaet det færdigt i Dag, d. 29/7. Venlig hilsen fra Andreas Dam
 

  18.9.1900
Fra Kathrine ?? til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

Frk. Vilhelmine Andreasen

Bornholms Maskinfabrik

Rønne

 

Aakirkeby 18. 9. 1900

 

Kære Mine!!

Ja, jeg har længtes saa uendelig meget efter Brev fra Dig, men saa har jeg gjort den Slutning, at det nok var mig, der skyldte, eftersom Skriveriet helt er gaaet i Staa. Ja i Staa - saadan er det naar ens Mand drager ud i Verden - han finder snart sin Lykke andetsteds, og den gamle Kone som sidder der hjemme er helt glemt. Det skal dog være Dig tilgivet -. Jeg har forresten faaet mig en anden Mand men "pyt" det gaar sagtens ikke bedre med den.

Nu er jeg jo hjemme og kan gennemgaa alt i Mindet. Du kan tro jeg mindes mangt og meget fra Gadebygaard. Vi havde dog mange glade Timer sammen. Nu ere alle vi fløjne bort hver ad sin Kant og Besætningen er saa at sige ny.

Ved Du hvad - Thorvald kommer igen til Vinter og han har to jyske Piger med sig, den ene er blevet Steffens Forlovede det ved Du vel, saa det er vel ikke nogen Nyhed længere. Der er meget blevet forandret paa Gadebygaard siden vi flyttede, jeg holder meget af at komme derhen; men hvor er dog Asta og Ingeborg blevne forandrede; de ere ikke Børn, men voksne Damer. Asta har vi vel foretrukket baade Du og jeg, men Ingeborg har rigtig sat Asta Storhedstanker i Hovedet og alt hvad Ingeborg foretager sig det er rigtigt i Astas Øjne, saaledes var det ikke før. Dagny har rigtig haft en stræng Sommer i Aar. Hun har jo været eneste fremmede Pige, og Ingeborg og Asta har været uendelig meget ude, nu da Elisabeth Glæser har været her. Saa du Elisabeth G. i Aar? Jeg kom til at holde saa meget af hende, meget mere end forige Gang. Jeg var derhenne en Gang mens hun var der, og saa var hun, eller de rettere sagt, thi baade Hrr og Fru Bøgeskov samt Ingeborg, Asta og Thor vare ogsaa henne paa Højskolen en Dag i Sommer. Ja hvor hun spillede og sang for os. Vi vare alle inde i Dagligstuen for at høre paa hende. Tilsidst gav hun "Den røde Sol", hun vidste det var min Yndlingssang sagde hun. Ja Sommertiden er jo nu endt, og for sidste Gang har jeg nu taget Afsked med Højskolen som Elev. Det var en rar Sommer, der var mange rare Piger imellem, der er jo altid begge Slags, saaledes ogsaa i Aar. Der var en søster til Anine Andersens Mand "Marie Nielsen" hun er nu kommet til Gadebygaard i mit Sted ellers havde jeg jo næsten lovet at tage fat igen. Hun er nu meget glad ved at være der, hun holder uendelig meget af baade Karoline og Johan, og det gør vi jo alle sammen, som kender dem.

Jeg var derhenne i Søndags, saa jeg kan jo hilse fra dem, jeg var forresten ogsaa der i Tirsdags. Jeg var budt til Fødselsdag paa Skovgaard i Bodilsker i Mandags, der skulde saa ogsaa Marie Nielsen hen og jeg blev saa der og saa fulgtes vi ad ud over Ølene i Mandags. Vi laa saa paa Skovgaard om Natten og gik tilbage til Gadebygaard Tirsdag Morgen. Der var en Skovgaardsdatter paa Højskolen tilligemed os i Sommer, "Kathrine Kofoed" altsaa min navnesøster, og det var hendes Fødselsdag. Jeg skrev, at jeg havde svigtet Dig helt og faaet en anden Mand, det er Marie Nielsen, som jo nu er paa Gadebygaard. Jeg ved ikke hvormange Du har haft, Mænd eller Koner, maaske begge Dele, jeg synes Du plejer at bytte om en enkelt Gang. Ja "Vrøvl" det har vi nok af; men meget glad vilde jeg blive, i Fald Du snart skrev et Brev til mig, og har jeg før været sen til at svare, saa vil jeg love Bedring. Din Kathrine

Adrs. K. K. ads Gaardejer J. Kofoeds Enke Aakirkeby

Ja jeg kunde haft fortalt meget endnu men lad mig vente ............

Nu er jo Margrethe ude hos Eder - hils hende saa meget fra mig - hils og Hansine og Du selv være hilset paa det bedste fra Din Kathrine
 

  20.10.1900
Andreas Dam til Vilhelmine Andreasen

Svinninge d. 20-10-00

 

Kjære Vilhelmine

Tak for Brevet, jeg har jo lovet Dig et Brev endnu herfra, og saa maa jeg jo snart til at faa begyndt paa det, for de sidste Dage bliver jeg vel ikke meget oplagt til at skrive. Det Brevskriveri er gjerne saadan en lille Ekstra-Fornøjelse jeg tager mig efter at de andre er gaaede i Seng, det er nemlig her Sengetid Kl. 9 for Børn og gamle Folk, men jeg kan jo nok holde ud lidt længere, ikke mindst fordi vi ogsaa tager os den Frihed at ligge dygtig længe om Morgenen. Ja nu er det jo snart ved den Tid, at jeg skal herfra, og jeg er næsten kjed af det, for det har gaaet saa godt i den senere Tid, vi er blevne saa meget gode Venner nu og glade ved at se hinanden. Det var ellers en lang Tid at vi var komne saa meget paa tværs at vi næsten ikke snakkede til hinanden. Man siger jo at Fynboerne er Børnene, men jeg tror nok at Sjællænderne er noget af det samme, det er saa lidt der skal til for at faa Humøret til at gaa op og ned, men der er noget mere Poesi i dem end i de fornuftige Jyder, som altid spørger om hvad der kan betale sig.

Grønvald[?] Nilsen sagde ved Efteraarsmødet at det er bedre at kunne bygge op en Hytte end at drømme om et Slot, og jeg har siden kommet til at tænke paa, at det er en god Forklaring af Forskjellen mellem Jyder og Sjællændere - det er da særlig Ungdommen jeg tænker paa - Jyderne bygger Hytten og Sjællænderne drømmer om Slottet, og det har ogsaa smittet paa mig, jeg har været en rigtig Drømmer i Sommer, men jeg tror dog, at jeg har haft nogen Gavn af, at jeg har været her, jeg synes at det gode har aldrig spiret saa godt frem, som i Sommer. Jeg fortryder dog ikke, at jeg skal afsted, fordi jeg anser det for at være det fornuftigste, det duer jo som bekjendt ikke at nyde Livet og drikke af Dunken, man maa hænge i om det skal blive til noget.

Jeg kan forstaa, at I ikke er tilfreds med, at I skal af med Jer Højskoleforstander, jeg blev heller ikke meget glad ved det, da jeg læste i Avisen, at han havde kjøbt Hindholm men der er vel ikke noget at gjøre ved det, han foretrækker vel at være sin egen Herre, og en fordelagtig Handel var det nok ogsaa. Det Du ellers skriver om Højskolen falder ganske sammen med mine Tanker.

Jeg maa jo beundre Jer Haardførhed med Hensyn til at gaa i Vandet, kanske I bliver ved hele Vinteren, saa maa I dog være lidt forsigtige naar der kommer Is paa; naa jeg tager ogsaa en kold Skylle en Gang imellem og tror at jeg har haft megen gavn af det, det er længe siden, jeg har været saa rask som i Sommer - men gaa i Havet i denne Kulde, det tror jeg dog ikke jeg kunde faa mig til.

Jeg kan ikke rigtig forstaa det at min gamle Kammerat Hans Olsen er bleven Stationsforstander, det troede jeg ikke, man saadan uden videre kunde gaa hen og blive, men det kan jo være den bornholmske Jernbane danner en Undtagelse. Saa kommer jeg nok til at vænne mig til at sige "De" til ham for den Slags Folk er ikke billige, de føler Værdigheden som H. M. Kongens Embedsmænd.

Det er godt at Du kan fortælle mig noget om, hvad der sker ovre hos Jer, ellers fik jeg ikke meget at vide, og jeg haaber da, at Du ikke gjør nogen Indskrænkninger fordi at jeg maaske bliver nødt til at gjøre det herefter.

Jeg tænker dog nok, jeg kan overkomme at give et lille Livs-Tegn fra mig en Gang imellem, dette at man faar Brev er jo også for det meste det vigtigste ved det, for ellers kan man jo somme Tider være fristet til at tænke, som Johan siger, at når Døren er lukt, og lyset er slukt, saa er den glemt som ude er lukt. Dog tror jeg nok at vi nu er saa vidt komne, at vi ikke kommer paa den Slags Tanker, og jeg synes da ogsaa at vi har haft noget mere udaf alt det meget Skriveri i Sommer.

Naar min Broder ikke kom ind og hilse paa Dig, saa vil jeg ikke prøve at forsvare ham det maa han selv gjøre om han kan, jeg er ikke saa ivrig paa at forsvare ham som Johans skjøndt han er min Broder, vi ser temmelig forskjelligt paa mange Ting, og for Resten har jeg faaet det Indtryk at han ikke har haft saa stærke Forbindelser med Bornholmerne som jeg i Sommer.

Der er en gammel Sag, som jeg længe har tænkt at drage frem, men aldrig faaet Plads til, men maaske der kan blive det denne Gang. Det er dette som Du nok husker, at jeg ikke syntes om, at du var flyttet til Byen. Det er nu en Følge af mit gode agrariske Sindelag, jeg er altid kjed af det, naar nogen af mine gode Venner forlader Landbruget, det er som om de er gaaet over i en anden Klasse, hvor jeg ikke hører hjemme, det er ogsaa et Tab for os som bliver tilbage, naar nogen af dem vi helst vil beholde rejser til Byerne, og man kan næsten ikke vente at de kommer tilbage. Der er jo mange som flytter til Byen fordi det er mere morsomt eller behageligt, og jeg kunde fristes til sige, lad dem bare blive der, men det kunde aldrig falde mig ind at tro, at det var af den Grund, Du gjorde det, jeg har jo tvært imod altid haft den Mening, at Du var ikke bange for at tage fat paa hvad som helst.

Jeg ogsaa godt baade forstaa og anerkende Dine Grunde. Du syntes naturligvis at det var en mere betydelig og maaske ogsaa mere indbringende Bestilling end at blive gaaende på Gadebygaard.

Det har jo ogsaa somme Tider fristet mig naar jeg træffer sammen med gamle Kammerater, og de fortæller at de tjener 2 eller 3 Gange saa meget i Byen som de kunde paa landet, og saa enda har det meget mere selvstændigt. Men jeg holder nu mest af Landet og er glad ved, at jeg er bleven her, og saa tænker jeg, at kan man ikke  tjene noget stort ved det, saa maa man se at faa noget ud af det paa anden Maade, derfor er det jeg trækker omkring fra det ene Sted til andet, man lærer jo dog lidt ved det og faar set sig noget om. Den flakken om ligger nu ellers ikke saa meget for mig, jeg har ikke saa meget let ved at stifte Bekjendtskaber, og naar der saa er nogen jeg holder af, kan jeg daarlig skilles fra dem.

Venlig Hilsen fra

Andreas Dam

Min nye Adresse ser saadan ud:  Ladelund Landbrugsskole pr. Brørup, Jylland

 
  4.11.1900
Andreas Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

 

Vilhelmine Andreassen

Bornholms Maskinfabrik

Rønne

 

 

Ladelund d. 4-11-1900

 

Kjære Vilhelmine

Denne Gang behøver jeg vel ikke takke for Brevet, for det var nok mig, der skrev sidst, det er vel ogsaa første Gang, Du faar Brev fra mig, uden at Du har det tilgode, og saa tænker jeg, Du er særlig taknemlig derfor. Ja nu er jeg jo kommen til Ladelund, i Dag har jeg rigtig haft travlt, kan Du tro, og det er nu ogsaa godt det samme, det er jo altid godt at have Tiden optagen, men da i Særdeleshed efter en Flytning, for saa mærker man ikke saadan Savnet af de gode Venner, man er rejst fra, hvis man da har haft nogen, og har man ingen haft, saa synnes jeg rigtignok, at det er endnu mere trist at flytte. Jeg er dog saa heldigt stillet denne Gang, at jeg ikke tvivler om, at de Folk jeg rejste fra, er mine gode Venner, de vidste knapt alt det gode, de skulde gjøre mig tilsidst. - Men det var, hvad jeg har bestilt i Dag, at jeg vilde fortælle, først var vi nu i Kirke i Askov, de fleste af os, der er ¾ Mil at gaa, saa kom vi hjem og spiste til Middag, og saa tog jeg en lille Middagslur, Kl. 2 holdt Forstanderen, Nils Pedersen, et Foredrag, og saa drak vi Kaffe, og saa gav jeg mig paa Vej til Askov igjen, denne Gang paa Cykle, jeg besøgte saa Frederik Hansens og var til Foredrag paa Højskolen om Aftenen, og fik da Lejlighed til at hilse paa min gamle Bekjendt, Laurits Pedersen, som er paa Askov i Vinter, saa var jeg igen hos Fr. Hansens, til Aftenen, og kom først hjem hertil Kl. 11, og saa syntes jeg, det kunde være passende at skrive et Par Ord til Dig inden jeg gik i Seng, naar man har taget en Cykletur, er man alligevel ikke oplagt til at sove lige straks. Du maa nu undskylde, at det jeg skriver, ikke bliver saa meget godt ordnet, der bliver nok mange Fejl der, jeg glemmer maaske nok baade Bogstaver og hele Ord for det er jeg slem til, og naar jeg skriver til Dig, er jeg ikke saa meget forsigtig, men kiler bare paa, Du forstaar det vel nok, og tilgiver mig, om der er nogle Uregelmæssigheder. Jeg skulde vel egentlig fortælle noget om Rejsen, men jeg har allerede fortalt den et Par Gang, er kjed af at blive ved at skrive det samme, der er heller ikke noget særligt at fortælle om den. Jeg rejste fra Mørkøv Torsdag Aften Kl. 7, over Værslev-Slagelse - det var nærmeste Vej, det var ogsaa billigt, det kostede kun 4 Kr. + 75 Øre for Cyklen.- og jeg kom til Brørup Kl. 6 Fredag Morgen, og tog saa op og meldte mig paa Ladelund, men her var jo ikke stort at gjøre enda, og saa cyklede jeg over og besøgte mine Venner i Askov. Det var jo meget fornøjeligt at komme der, næsten det samme som at komme hjem. Da jeg saa kom tilbage hertil ved Aftenstid, var her kommet flere Folk, Gaarden var helt fuld, og der var en Farlig [Opvånning?] alle Vegne, da de kom kjørende med store Læs af Rejsegods, som de væltede af midt Gaarden til alle Sider. I Gaar begyndte vi saa at bestille lidt, vi fik nogle foredrag, og foretog nogle prøver i Regning og Skrivning, vi skal nemlig deles i 2 Hold, efter som vi er godt til, men Dommen er endnu ikke falden. Her vil jeg sutte for denne Gang, nu er Kl. 12 og jeg er bleven passende afsvalet, og - saa maa Du have God nat, og en Venlig Hilsen fra DinVen Andreas Dam
 

  11.11.1900
Andreas Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

 

Vilhelmine Andreassen

Bornholms Maskinfabrik

Rønne

[Kuverten indeholder et stykke tørret presset lyng]

 

 

Ladelund d. 11-11-1900

 

Kære Vilhelmine

Tak for Brevet, som jeg har modtaget i Dag, nu skal Du da se, at jeg staar ikke tilbage hvad Hurtigheden angaar, det er jo kun en Uge siden, jeg skrev sidst, men jeg synes ellers, der er gaaet en farlig lang Tid, ikke saaledes at forstaa at jeg er ked af det, men Tiden har været saa Indholdsrig, det er jo en ganske urimelig Masse Foredrag, vi har siddet og hørt, somme Tider faar vi fire paa en halv Dag. Jeg mente jo en Gang, at naar jeg kom hertil, saa fik jeg ikke Tid til at skrive Brev, jeg mente vel ogsaa, at jeg fik min Skrivelyst stillet paa anden Maade, men det slog ikke til, Fingrene klør efter at skrive som aldrig før.

Hvad Tiden angaar, saa har jeg ellers nok at bestille, jeg skulde egentlig læse i Aften, vi skal have overhøring i Gødningslære i Morgen Fm. men hvad, det er da Søndag Aften, og man skal da have lidt Fornøjelse, mine kammerater gaar mest ude paa Gangene og gør Vrøvl, det morer mig nu ikke, men derimod kan jeg godt lide, at skrive et Par Ord til Dig.

Det er jo meget smigrende, at du roser mine Breve, jeg ønsker ellers somme Tider, at jeg kunde skrive saadan som Du.

Det gør mig næsten ondt, at jeg har forstyrret, om ikke Din Hjertefred saa dog Din Nattero med mit forrige Brev, jeg husker ellers ikke rigtig, hvad Du skrev den Gang, og har ikke Tid til at tage dit Brev frem og læse det i Aften, men en Ting husker jeg da, og det er, at Du ikke rigtig forstod, hvad jeg vilde, Du skulde tage fat paa, og så, det kan jeg ikke svare paa, jeg ved ikke en Gang, hvad hvad jeg selv skal tage fat paa, og skal ærlig sige at jeg heller ikke bryder min Hjerne saa farlig meget med det, jeg tror tildels paa Skæbnen, eller, jeg vil hellere sige, paa "at Herren som staar for Styret", vil hjælpe mig med at træffe Valget. Det glæder mig ellers, at Du ikke er bange for at komme ud til os Landboere igen. Men det kan vi jo nu tale mere om, naar jeg kommer hjem i Julen, hvis det da ikke gaar saadan, som da vi var sammen sidst. Jeg tænker jo nok, at jeg kommer-, skønt Forstanderen somme Tider hvisker til mig, at jeg kunde lære noget mere ved at blive her og i Askov, men jeg synes jo ikke, jeg kan undvære den glæde at komme over og holde Jul hos Jer. Jeg kan aldrig holde rede paa Dine Husfæller, denne Gang skriver Du baade om Marie, Margrethe og Hansine.

Du skriver om Ilden i Kakkelovnen, det lyder jo ret hyggeligt, saadan har jeg det nu ikke, jeg bor paa Kammer sammen med en Vendelbo, og det er en god Kammerat, men her er ikke Varme paa vort Værelse, det er der ellers i de fleste, men i Stedet for lukker vi Vinduet op baade Dag og Nat, i førstningen kunde min Kammerat ikke lide det sidste, men nu gaar det ganske godt.. Med hensyn til det Ordsprog som du ikke kan lide, saa tænker jeg nok, at baade Johan og jeg er enige med med Dig om det, og naar han bruger det, saa er det nok nærmest, for at fremhæve sin Modsætning til det. Du spørger om hvad vi bestiller, og jeg sender derfor en Timeplan, den taler ganske godt for sig selv. Jeg skulde ellers skrevet noget mere, men jeg ser at Kl. er bleven 11½ og saa kan det ikke godt gaa at blive ved længere.

Med venlig Hilsen fra

Andreas

Du skal med  det samme faa lidt Lyng, som jeg i Dag har hentet nede i Tyskland, jeg har lige skrevet til min Søster, Karoline, og hun har ogsaa faaet sin Part af den, saa kan Du da ikke sige andte, end at jeg har givet Jer noget

 

[medfølgende Timeplan]:

 

 

Timeplan for Landbrugere paa Ladelund

fra Novbr. til Jul 1900

 

Kl.                 Mandag         Tirsdag           Onsdag          Torsdag         Fredag           Lørdag

8-9                Gødningslære Jordbundslære ---------       Gødningslære ----------       Jordbundslære

9¼-10¼        Kemi              2det Hold Legemsøvelser -------------------------------------------

                                            1ste    do   Regning ---------------------------------------------------

10¼-11¼      Hegelund   ----------           Husdyrbrug    Kemi -----------------------------------

2-3                Tegning          2det Hold Regning ----------------------------------------------------

                                            1ste Hold Legemsøvelser ---------------------------------------------

3¼-4¼          Bakteriologi    Dansk --------------------   Bakteriologi    Dansk -------------------     

4¼-5¼          Kemi -------------------      Hegelund        Husdyrbrug    Plantelære      Kemi

5¼-6¼          Nationaløk.    Fysik              Kemi                                   Fysik  
 

  20.11.1900
Andreas Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

Vilhelmine Andreassen

Bornholms Maskinfabrik

Rønne

 

 

Legaardshuset d. 20-11-1900

 

Kære Vilhelmine

Jeg skulde til at lave et Fødselsdagsbrev til dig i Aften, men jeg vil paa forhaand sige, at det bliver nok ikke til meget, for jeg er ikke rigtig oplagt til at hitte paa.

Det er ogsaa blevet noget sent, inden jeg fik begyndt, jeg kunde nemlig ikke faa begyndt for en nysgerrig Kammerat, men omsider gik han dog i Seng med den Besked, at jeg skulde hilse. Det trak også noget ud med Skoletiden i Aften, der kom nemlig en Oplæsning ind i mellem Timerne. Der er en Gaardmand fra Maltbek, Nils Hansen, som kommer her og læser op en Gang imellem. Han læser Hostrups Komedier og Buddes Fortællinger, og i Aften læste han første Halvdel af Ambrosius. I Morgen kommer han og læser Resten, men jeg tror ikke, jeg vil være med da, for jeg har hørt den saa ofte. Johan Bøgeskov læste den to Gange, medens jeg var der, og skønt han ikke gjorde nær saa mange Kunster og Fagter som denne anden, saa foretrækker jeg dog ham, jeg kan ikke rigtig godt lide, at Nils Hansen lægger saa meget Vægt paa at faa det grinagtige frem, det er som om Fortællingen taber noget af sin Skønhed, det kommer vel mest af, at jeg har hørt Johan læse den først.

Da jeg skrev sidst, fik jeg nok ikke fortalt meget om Sagerne her paa Skolen. Det er jo næsten, som man var til offentligt Møde altid, her er  omkring ved 150 Elever, og nu i Gaar begyndte her et Malkekursus med godt en Snes Deltagere. Her var nogle af Eleverne som glædede sig over alle de Malkepiger her skulde komme, men det blev en Skuffelse, for det blev næsten ene halvgamle Mandfolk her kom. Det er ikke alene paa Grund af den store Mængde Mennesker her er, at det minder om offentlige Møder, men ogsaa paa den Maade at her ikke er meget hjemligt, vi gaar saadan temmelig ligegyldige forbi hinanden. Men det tænker man nu ikke saa meget paa, vi har jo Tiden godt optagen, mest med Foredrag, og saa har vi en stor Lærebog i hvert af de vigtigste Fag til underholdning i Fritiden. Det kniber noget med at holde Tankerne samlede under Foredragene, for det er meget tørre Sager meget af det, og endnu værre er det med Bøgerne for ligesom jeg allerbedst læser, opdager jeg at Tankerne er godt paa Æventyr i fremmede Lande f.x. paa Bornholm. Jeg kan ellers ikke sige andet, end at det gaar meget godt, jeg tror nok, at jeg skrev til dig en Gang, at jeg ansaa Ladelund for at være en Skole, hvor der arbejdes flittigt, og det har ogsaa vist sig at være Tilfældet, og det er jo for at lære noget, jeg er kommen her. Om Søndagen synes jeg dog, at jeg skal have lidt andet, og saa gaar jeg gerne en lille Tur i Besøg hos mine Slægtninge i Askov. I  Søndags var jeg i Askov to Gange, først til Kirke om Fm. og saa hjemme til Foredrag her om Eft. og saa igen til Foredrag paa Askov Højskole om Aftenen. La Cour holdt da et udmærket Foredrag, og efter dette var jeg ude og besøgte Fr. Hansens. Forige Søndag havde jeg ogsaa travlt, da var jeg ogsaa til Kirke i Askov, og derefter tog jeg min Kammer-Kammerat (en Vendelbo som jeg synes godt om) med ud til Fr. Hansens, der var vi saa til midt paa Eft. saa gik vi til Skibelund Krat og Sønderjylland, (hvor jeg jo plukkede Blomster til dig) og derfra igen tilbage til Askov til Foredrag paa Højskolen. Da var det Nutshorn, der talte. Du vil af dette se, at jeg ikke ligger paa den lade Side. Det gaar under et vist Højtryk baade Søndag og Søgnedage. Ja nu er det jo forbi med Pladsen, og saa maa jeg vel holde op, det er jo med dette som med alt det andet, det skal gaa i en Fart, der kan ikke blive Tid til at skrive saa mange Ark som i gamle Dage.

Ja saa har jeg jo dog det vigtigste tilbage, nemlig Lykønskningen. Det er jo næsten som det var en almindelig Talemaade at ønske Til Lykke paa Fødselsdagen, men Du maa tro, jeg mener det alvorligt. Andreas Dam

Du behøver ikke at tilføje noget til Adresen. Her er ellers et farligt Vrøvl med Navnene men mit Navn er heldigvis et "Egenavn"
 

  8.,9.12.1900
Andreas Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

 

Vilhelmine Andreassen

Bornholms Maskinfabrik

Rønne

 

 

Ladelund d. 8-12-1900

 

Kære Vilhelmine

Tak for Brevet, ja jeg skulde jo skynde mig at svare, for ellers tror du jo, at jeg er vred, det skal du dog ikke være bange for, jeg er i Grunden meget skikkelig af mig, som han sagde, Alfred Kofod Jensen, saa det ved du maaske ikke noget om, men det kan jeg fortælle en anden Gang. At jeg ikke har skrevet før, kommer jo nærmest af, at jeg ikke kan give mig alt for meget af med at skrive Breve, det maa indskrænkes til saadanne Tider som f.Eks. i Aften, det er Lørdag Aften. Og saa er det jo saadan, at jeg skal ogsaa somme Tider have et Brev andre Steder hen. Det var godt, du kom til at nævne lille Madsine i dit forige Brev, for det gav Anledning til, at jeg fik indfriet et Løfte; jeg lovede nemlig at skrive til hende, den Gang vi skiltes paa Gadebygaard, og nu for nogle Dage siden skrev jeg saa til hende og Søster Marie paa en Gang; det var jo paa høje Tid. Det var jo en flot Fødselsdag, du holdt, især det med Køreturen paa Jærnbanen, det er jo en Ære, som ellers kun er beskikket de kongelige at komme ud og køre i sin egen Vogn; ja, det kan jo ogsaa hænde for andre dødelige, nemlig i en Kreaturvogn, naar man er i et stort Selskab. Du beklager mig, fordi jeg sidder og skriver om natten, det er der ellers ingen Grund til, det sker jo en Gang imellem, at jeg sidder lidt længe og skriver Brev, men ellers gaar jeg for det meste meget tidligere i Seng, end jeg har gjort de senere Aar. Jeg er nemlig, som du maaske ved noget søvnig om Aftenen, og da er det ikke meget bevendt at læse Kemi og den slags Ting, saa sover jeg saa længe jeg kan, og saa læser jeg noget om Morgenen.

Vi begynder at faa Vinter nu, i Dag fryser det ganske godt, det kan ogsaa mærkes, at her bliver køligt paa vort gode Tagkammer i Legaardshuset, men hidtil har det gaaet meget godt, de fleste har Kakkelovn paa deres Kammer, og de fyrer ogsaa i den, saa man er ved at gaa bagover, naar man stikker Næsen ind til dem, og saa er de saa forvænnede at de fryser til enhver Tid. Vi som boer paa de kolde Kamre tager det paa en anden Maade, naar vi ikke kan holde Varmen, gaar vi ned og traver en Tur ad Vejen til vi bliver tøet op. Hvad Sundheden angaar, saa har jeg klaret mig bedre, end jeg havde ventet. for jeg var bange for, at jeg ikke kunde taale det Stueliv. Du spørger om hvad Legaardshuset er for noget, det er en lille Villa, som oprindelig er bygget til Bolig for en Assistent ved nogle Forsøg, men nu bruges det kun til Elevkamre. Den Slags er her alle mulige Steder, om det saa er over Kostalden, saa har de ogsaa der faaet lavet en hel Samling Værelser. Der skal ogsaa mange Lejligheder til, til saadan en Flok som vi er her.

Nu begynder jo Juleferien at blive det brændende Spørgsmaal,de rejser vistnok hjem næsten alle. Det passer saa storartet, at vi har Juleaften om Mandagen, saa kan vi rejse herfra Lørdag Aften, og saa kan jeg jo komme til Bornholm Mandag Morgen. Bare det nu bliver godt Vejr, for ellers bliver jeg maaske bange for at give mig paa Vej. Vi er tre Bornholmere, de to kender du jo, den tredje er en Mejerist, Jens Lind, han vil nu rejse om Fredagen, og det tager jeg mig ikke saa nær; naar Kofod vil rejse, ved jeg ikke, det kan jo være at vi følges ad.

Jeg skulde ellers have Følgeskab med min Kusine Anna, fra Kæmpegaard, men jeg ved ikke hvor hun er bleven af, hun skulde til Siminariet i Varde, men jeg har ikke hørt hvad det er blevet til. Ja nu faar det vel være nok for denne Gang

Med venlig Hilsen Andreas Dam

 

Den 9-12-1900

Jeg har ikke faaet Brevet afsted endnu og saa fik jeg Lyst til at skrive lidt mere. I Dag har jeg holdt mig mere roligt hjemme, end jeg ellers plejer om Søndagen, det har nemlig været Regn og Blæst. Jeg skulde ellers været hen og besøgt mine Venner i Askov, men det blev ikke til noget. I Askov har jeg dog været, nemlig til Konsert paa Højskolen nu i Aften. Det var en Nordmand og hans Kone, der sang norske Folkeviser, og de var store Mestre i det, men Sproget var ikke nemt at forstaa, det ligner noget det norske Bygdemaal. Der blev omdelt trykt Tekst til Sangene, og jeg var saa heldig at faa et eksemplar, det skal du faa, det er meget intresant, ikke mindst paa Grund af sit ejendommelige Sprog, og du har jo, ligesom jeg, lidt Interesse for fremmede Sprog.

Der var mange Folk til Konserten, 5-600, den rummelige Gymnastiksal var tæt pakket, og dog var der mange der blev hjemme for Vejrets Skyld, det fik vi se her paa Ladelund, her var mange som var saa forsigtige, at de ikke vilde afsted, for det kunde jo blive endnu værre naar vi skulde hjem igen, det var jo noget resikerligt, -naa det blev det nu ikke, det var helt pænt Vejr paa Hjemturen.

Vi har ogsaa haft et Foredrag her paa Skolen i Eftermiddag, nemlig af en af Lærerne, Jens Johansen. Han er ellers ikke en af dem, som vi er mest begejstrede for at høre, han holder nogle meget kedsommelige Foredrag i Fysik, og saa er han saadan en Regnemester, det er hans største Lyst at regne alting ud, og saa regner han med store Tal og matematiske Former, saa der er næsten ingen, der kan følge ham. Men hans Foredrag i Dag det lyttede vi til med Opmærkosmhed.

Han talte om Menneskenes Lyst til at herske over Jorden og trænge ind paa alle ubekjendete Steder og Omraader,  hvorledes de gør det ene Forsøg efter det andet for at naa Nordpolen, hvorledes de kravler op ad de højeste Bjerge, trænger ind i ukendte Lande i Afrika og Asien. Her kom han særlig ind paa de kinesiske Forhold, og fremstillede det komiske i, at en Admiral samler nogle Matroser af forskellig Nationalitet og drager ind i et Land med 400 Millioner Mennesker for at indtage de to Hovedstad. Saa fremdrog han et Par andre morsomme Træk fra den samme Krig, nemlig med Hensyn til Tyseren Grev [Valdersé?], som jo blev udnævnt til Øverskommanderende. Hos Romerne var det Skik, at naar en Hærfører havde sejret i et Par Slag, saa fik han et Triumftog, men Tyskeren tog Triumftoget forud, og det var maaske ogsaa det klogeste, for eller havde han nok ikke faaet noget, mente Jens Johansen. Saa fremhævede han ogsaa det morsomme i, at alle de forskellige Offiserer som laa der ovre i Kina, blev saa flinke til at indtage Peking, den Gang de hørte at Valdersí skulde have Overkommandoen, de vilde dog ikke at han skulde komme og tage Æren fra dem.

Ja nu tror jeg ikke, at jeg vil skrive mer denne Gang, og saa tænker jeg, at jeg kommer selv næste Gang.

Der er en Bornholmer paa Askov Højskole som du maaske kender af Omtale, det er Laurits Pedersen, jeg har talt med ham i Aften, men han vil ikke med til Bornholm i Julen, han siger, at han er Verdensborger og søger sine Venner, der hvor han er.

Din Ven Andreas Dam
 

  20.1.1901
Andreas Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

 

Vilhelmine Andreassen

Bornholms Maskinfabrik

Rønne

 

 

Ladelund d. 20-1-1901

 

 

Kære Vilhelmine

Tak for Brevet. Jeg skulde nu se, om jeg kan faa svaret lidt paa dit lange Brev, men jeg vil paa forhaand sige, at jeg ikke er i det aller bedste Humør, og hvis det skulde faa Indflydelse paa Skriveriet, saa skal du bare ikke bryde dig noget om det. Det er nemlig Regnvejr, og det holder jeg ikke af, for saa kan jeg ikke komme paa nogen Udflugter, og gaa her hjemme i Skolestuerne om Søndagen det sætter jeg ikke megen Pris paa.

Det var nu Indledningen, men saa var det jo dit Brev jeg skulde i Lag med. Se, den Gang jeg fik det, gik det mig omtrent ligesom det gik dig, da jeg først skrev om Spørgsmaalet "By eller Land", og jeg vil ærlig sige, at jeg er ikke kommen til noget egentligt Resultat med Hensyn til, hvad jeg skal svare paa dine Spørgsmaal. Der var nu først det med Blomsten, det ser jo lidt underligt ud, men den spirer vel igen, eller ogsaa faar vi plante paany, og se om der kan blive mere Held med det. For øvrigt hører jeg ikke til dem, der er plaget med Bekymringer for, hvad der skal ske i Fremtiden, for jeg tror at, "Herren som staar for Styret" nok skal ordne det paa det bedste for os, bare vi kan følge hans Bestik, og jeg synes da ogsaa, at det vi har haft sammen, har været af det gode.

Saa var der jo det brændende Spørgsmaal om Agrarismen, jeg vilde blot ønske, at de Spørgsmaal under større Forhold, blev behandlet noget lignende som vi behandler det, for saa var der vist ingen, der kom op og slaas om det. Jeg forstaar ikke hvor dine Forældre kan nænne at komme med saadan et Forslag, for det tror jeg dog ikke, jeg kunde, raade et ungt Menneske til at tage fat paa et Kontor for at blive siddende der. Nu ved jeg nok at der er nogle, der synes, at jeg er et galt Menneske til at flakke om, det synes du maaske ogsaa. Somme Tider synes jeg ogsaa selv, at jeg er noget ustadig, men det er dog ingenlunde saadan, at jeg fortryder, at jeg er kommen noget af de Steder, hvor jeg har været, man træffer allevegne nogen, man kommer til at holde af.

Saa er der ogsaa det ved det, at man kommer ligesom mere til at se paa sine Medmennesker som Medborgere i Samfundet. Naar jeg kommer hjem, saa ærgrer jeg mig altid over, at det er ligesom der stod noget paa, naar der kommer et fremmed Menneske, det hele gaar først rigtig, naar han eller hun er kommen bort igen; med andre Ord, deres interesse gaar ikke længere end til deres eget Markskel, og dem der er udenfor, betragter de for at være sig uvedkommende. Det fik jeg ogsaa et godt Bevis for, da jeg kom hjem om Jul, for da jeg fortalte dem, hvordan min Kusine og jeg havde travet omkring i Rønne om Morgenen, og jeg havde hjulpet hende at bære sit Tøj, saa fandt de, at jeg var en god Tosse, at jeg ikke lod hende passe sine egne Sager. Skønt jeg nok kendte deres Prinsipper, saa blev jeg dog noget overrasket ved den Opfattelse, for det var slet ikke faldet mig ind at anvende en saadan Fremgangsmaade. Naa jeg bliver nok ved noget længe at køre paa det samme, men du ved jo, at det kan blive lidt vidtløftigt samme Tider, forøvrigt er vi vel enige om, det jeg har skrevet. Men nu var det vel, jeg skulde give nogle gode Raad, hvis jeg bare havde nogen, jeg tør vel ikke saadan lige med det samme raade dig til at give Rønneboerne en god Dag, men kunde du ikke faa Orlov en Tid i Sommer? for saa kunde jeg nok give et godt Raad, nemlig at rejse over til Askov Højskole.

Jeg kan jo nok tænke mig, at dette Forslag vil møde Modstand hos de noget gammeldags Bornholmere, jeg fik jo ogsaa at mærke, at det ikke var videre fornuftigt, at jeg var rejst hertil, Fader mente saaledes, at naar det ikke var, fordi jeg havde saa megen Lyst til at flakke om, saa kunde jeg lige saa godt taget Bornholms Højskole, den var lige saa god Skole, mente han. Det kan vi vel nok blive enige om, at det var noget lignende som, at en af vore Naboer hjemme havde en Søn, der skulde være Snedker, men da han ikke lige straks kunde finde nogen Mester, saa gik han i Lære som Skomager. Denne Sammenligning passer jo ikke imellem Bornholms og Askov Højskole, men du husker maaske, at jeg en Gang kaldte Askov det forjættede Land, det ved jeg nu ikke hvor meget, der er i, men det er dog saadan, at Askov paa en Maade er Brændpunktet for det aandelige Liv her i Landet, og naar man ikke har været der, saa er det ligesom, man ikke rigtig har været med.

Nu vil du vel spørge efter, hvad det bliver til med mig, du hørte vel noget om det Kontrolassistent Snak, og det blev da ogsaa saadan, at jeg skal derover til Østermarie, hvis Johan, faar lavet noget, men det er jeg ganske vist noget i Tvivl om, for han er jo ikke meget anlagt paa at agitere for noget, og han var maaske ikke en Gang saa meget ivrig for det selv. Hvis det ikke bliver til noget, kan jeg jo søge en lignende Plads et andet Sted, men det er jeg ikke sikker paa, at jeg vil, der er nemlig ogsaa noget andet, jeg har Lyst til, og det er da at tilbringe Sommeren paa Forsøgsstationen hos Fr. Hansen i Askov. Som du ser er det hele noget løst endnu, men nu kan du jo tænke over Sagerne, og da vi jo plejer at høre fra hinanden en Gang imellem saa kan vi jo forhandle videre.

Du kan jo ogsaa godt, en Gang ved Lejlighed, komme til Askov uden at tage paa Skolen, men det er jo saadan i vor Tid, at det er gavnligt at faa lært noget, bare man kan faa det praktiseret ind i Hovedet. Dette er jo noget man har mere Øje for her end paa Bornholm, for derovre er det jo saadan, at man mener at Skolekundskaber har ingen praktisk Betydning ialfald for Folk paa Landet. som Slutning paa dette her vil jeg saa ønske, at du ikke spilder din Nattesøvn med at gruble over, det jeg har skrevet, for, som jeg begyndte med, det bliver vel nok paa det bedste.

Du spørger om mine Slægtninge i Askov, det undrer mig, at du ikke ved Besked om hvorledes det hænger sammen, men man glemmer jo somme Tider at fortælle om det, som ligger nærmest ved.

Jo, ser du, Fr. Hansens Kone, Anine, hun er fra Aakirkeby, og hun er Søster til Elisabet Svendsen, som boede i det Hus din Broder købte, og deres Fader var Broder til min Moders Moder. Og da det er min Moders nærmeste Familie saa kan det jo til Nød forsvares at sige "Moster".

Med venlig Hilsen

Andreas Dam

Jeg har ikke dit Brev ved Haanden saa det kan godt være at jeg har glemt noget men saa faar det komme en anden Gang

 

  1.4.1901
Kathrine ?? til Vilhelmine Andreasen

Aakirkeby D. 1.4.1901

 

Kære Mine!

Ja Du kan rigtignok tro jeg blev lang i Ansigtet, da Thyra i Søndags fortalte mig, at Du var gaaet til Østermarie. Det var jo i Grunden dumt, at jeg saaledes sendte Bud - men hør nu hvad jeg har at sige til min Undskyldning - Min Søster skulde lige gaa et Par Smaaærinder op til Dams, og saa tænkte jeg at jeg saa nemt paa den Maade kunde faa din Mening at vide, men enten har jeg vel misforstaaet Budet - eller Du ikke har sagt din rigtige Mening - eller ogsaa, hvad jeg dog næppe kan tro, at Du helst vilde gaa alene i saa Fald skulde jeg jo ikke tilbyde Dig mit Følgeskab oftere, men saa skal  Du bare ikke tage derimod. Jeg havde ellers nu regnet ud at vi i Paasken kunde tage Østermarieturen. Naa, jo jeg glemte at sige hvordan Telefonbudet lød: hvis jeg havde Lyst, saa skulde jeg være ved Skolen Kl. 2 ellers ventede Du ikke paa mig, thi Vejret var jo nok godt men Føret var grueligt - se, efter det mente jeg at Du selvfølgelig vilde gaa, hvis jeg absolut vilde afsted, men ellers syntes at det var en mindre fornøjelig Spadseretur. Men jeg betvivler ikke at Du har moret Dig godt. Du var jo ogsaa heldig og fik kørt - havde Du ellers kommet tids nok tror Du? Thyra sagde at Kl. var 4 inden Du gik, men kanske hun lagde en halv eller en lille hel Time til.

Ja Paasken - Paaskedag skal jeg til Pedersker og kommer vel saa ikke hjem før Dagen efter. Skærtorsdag eller Dagen før kommer Johanne hjem og den Dag gaar det saa heller ikke - men Langfredag - men Du vil vel ikke med. Vilde Du bare! Du kommer der ikke saa tidt sommetider, saa om Du gjorde et Par Gange nær efter hinanden. Jeg synes vi havde en fornøjelig Tur om Jul, da vi vare derhenne.

Paa Onsdag skal Du vel til Valg, saa kan Du komme ned og tale med mig. Har Du ikke Valgret mon? Du har maaske ikke set efter paa Valglisten - men ellers Kontorist - jo Du maa bestemt have Valgret. Ret til at møde det har Du i hvert Fald og saa kan Du jo lade 5 og 7 være lige og lade det gaa til hvad det kan. Skal Du til Rønne igen efter Paasken? Saa ser vi Dig jo aldrig, thi naar Du kommer der ud er der nok saa meget der optager at ......... Derfor Du maa undskylde at jeg rykker lidt i Dig eftersom jeg har Dig i nogenlunde Nærhed - det synes jeg jo jeg har Ret til efter gammelt at regnes.

Ja alt dette er noget værre Vaas, men alligevel, jeg venter Dig paa Onsdag eller ogsaa et Par Ord pr Post. Du har jo Pennen i Haand til daglig og et Brev fra eller til er vel ikke stort. Naa hvorledes gik det ellers paa Festen? det er jo det jeg er spændt paa at høre. Var Du med til Ballet? Morede Du Dig? Gik det godt med Gymnahoppen? og alt saadan længes jeg efter at vide.

Jeg kan nok tænke I har det ogsaa ret gemytligt til daglig, saadan efter endt Dagsvirke ikke sandt? Din Søster er jo ogsaa der. Jeg havde stor Lyst til at kige ind til jer en Gang - men tænk det er den første April i Dag og Du ved vel nok hvad jeg skal i Sommer. Jeg maa nok hænge i.

Hils Thyra saa uendelig meget og jeg vil rigtig ønske for hende og Eder alle at hendes Gnavenhed har fortaget sig. Hils ogsaa Din Søster og Du selv være hilset fra din gamle ...... Kathrine
 

  2.4.1901
Kathrine ?? til Vilhelmine Andreasen

[Udateret og anonymt brev (gækkebrev eller svar paa gækkebrev), men af indholdet, der henviser til begivenheder, nævnt i andre Breve, kan det udledes, at det er skrevet lige før Påske 1901, mellem 1 og 7 maj. Af skriften ses det tydeligt, at brevet er skrevet af mormors veninde, Kathrine]

 

Lidenstad udi Tormaaned

 

 

 

Kære Uskyldigheder!!

 

Det er Synd og Skam

mine søde Lam,

at I vil spilde Papir og Blæk

blot for at vise, at I er Gæk.

- Men var det dog ikke godt for andet

saa er det godt for det Besøg jeg faar (om Paaske.)

Der gik I rigtignok slemt i Vandet

bedre Lykke til næste Aar!

 

Tusind Tak min kære Mine

for udvist Opmærksomhed!

Sætte dig i slig en Pine:

rende om fra Sted til Sted!

ak ja! Du i liden Stad,

maatte mere end du gad

farte rundt fra Povl til Peder

søge fast paa alle Leder,

Kanter, Hjørner i den By

særlig for sin megen Viden

løst og fast i Næ og Ny.

Trods alt "løjerligt" du dog

vise vil, at gamle Venner

ud og ind du altid kender,

ja - selv underlige Sprog.

Det maa komme af Erfaring,

som af mig faar slig Forklaring:

Hist paa Sjølunds fagre Sletter

mødtes i det svundne Aar

to, hvis Navn du sikkert gætter

ja, her ser du, her de staar:

Dreds D. og Vilhelmine,

jeg tør ikke sige mer!!

Dreds cykled femten Mil

hastede med megen Il

for at se sin kære Mine

for et Haandtryk for et Smil.

Toget bort os før' paany,

men Dres, han møder i næste By!

Snart ved Banegaardens Skur,

snart bag Kirkens stolte Mur

og ved Kildens klare Væld

afbetales gammel Gæld!

Jeg vil slutte med stor Hilsen

i det trygge Haab, at "Pelsen"

tager af for haardest Stød.

O- min Mine, du er sød,

vent blot du til Søndag kommer

Takken skal du faa m.m.

Men jeg tør vel ikke komme

mer i store Aaker Sogn -

og - trods "alle Bænke tomme"

taer jeg ej med fremmed Vogn

 

Nu min Skat

god rolig Nat,

sov upaaklagelig

og drøm behagelig

om den, du ved nok i Jyders Land.

Eders meget forbundne

 

.......

 

Hilsen til Hr. og Fru Møller med Tak for alt godt. Hils alle Børnene og særlig lille Hans Peter fra Anna Dab

 

  7.4.1901
Andreas Dam til Vilhelmine Anreasen

Kuvert:

 

Vilhelmine Andreassen

Adr. Aaker nordre Skole

pr. Aakirkeby

Bornholm

 

Øster Havgaard 7-4-01

 

Kære Vilhelmine

Det er snart saa længe siden, jeg fik dit Brev, saa jeg ved næsten ikke om jeg kan være bekendt at begynde med at sige "Tak for Brevet."

Jeg sidder og spekulerer paa, hvad jeg skal undskylde mig med, men kan ikke finde nogen anden antagelig Grund, end at jeg har haft Tiden godt optagen af andre Ting, og det vil Du maaske ikke tage for gode Varer. Da jeg sidst skrev hjem, var jeg ogsaa i gammel Gæld, og jeg skrev da, at jeg tænkte, de var alle glade ved, at jeg ventede saa længe, for saa var de jo fri for den Ulejlighed at skrive i den Tid, men det samme tør jeg dog ikke sige til dig. Det er forøvrigt helt gaaet op med mit Brevskriveri, det er sikkert over en Maaned siden, jeg skrev det sidste. Det var jo saadan paa Ladelund, at vi fik længer jo mere travlt, og saa saa syntes jeg aldrig jeg kunde sætte mig hen og skrive Brev, naar jeg havde saa meget andet, der skulde gøres, og jo længere jeg ventede, jo mere utilbøjelig blev jeg til at tage fat paa det. Som du ser af Overskriften, er jeg kommen til Øster Havgaard igen, jeg skal foreløbig være med ved Forsøgene og rejse omkring og anlægge Gødningsforsøg i et Par Landboforeninger. Det kan jo godt være, at det havde været mere fornuftigt at taget Pladsen paa Gadebygaard, men jeg havde nu mere Lyst til dette her. Jeg har ogsaa hørt, at Johan har faaet fuldt op af Karle, det trøster mig jo noget. Der kunde jo være saa meget at skrive om, saa jeg ved snart ikke, hvor jeg skal begynde. Du spurgte om Højrupgaard, der har jeg ikke været endnu, men Ludvig Blem besøgte mig en Gang paa Ladelund, han kom lige tilpas til Fastelavnsbal. Paa Klevanggard har jeg derimod været hele to Gange, men jeg kan ikke rigtig sige noget om det, jeg var ogsaa kun der for at se paa Heste og køer og kom ikke meget blandt Menneskene. Der bekendt for at være en god Kvægbesætning den har kunkureret til Avlscenterpræmie for at Par Aar siden, dog uden at blive optagen, nu saa den ikke særlig godt ud, der skal ogsaa være slemt med Tuberkler. Kostalden var derimod ny og pæn. Manden, Anders Pedersen, er en ældre Mand og saa meget svagelig ud, hvor mange Børn der er ved jeg ikke, for jeg kunde ikke se, hvem der hørte til, jeg lagde dog mærke til, at der var et Par elskværdige Smaapiger. Jeg har som sagt været der to Gange, den første Gang var det i Følge med min [Sluf?] (Vendelboen), vi var ude se hvorledes Folk havde det og kom da ogsaa til Klevanggaard, men vi var nær blevet flov over det der, for de kunde ikke vente med at le ad os, til vi kom tilstrækkelig langt bort, anden Gang var vi saa 70 Mand under Anførsel af Dyrlæge Hegelund, og da holdt vi bedre Stillingen. Ja, nu faar jeg vist ikke skrevet mere denne Gang, for  Fr. Hansen skal til at læse op i Aften, og saa er jo Helligdagene forbi med det samme.

Venlig Hilsen

Andreas Dam

Adr. Øster Havgaard

Askov pr. Vejen

I Aften slutter vi Helligdagene med Chokoladegilde og paa Søndag skal vi have Konfirmationsgilde, idet Gaardens eneste Barn, Elisabet, skal konfirmeres, ved samme Lejlighed skal en Datter fra Frederiksborg Højskole konfirmeres. De holder Gilde sammen.

Det kan jo være, du er flyttet igen, men saa finder vel Brevet efter.

 

  15.4.1901
Andreas Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

 

Vilhelmine Andreassen

Bornholms Maskinfabrik

Rønne

 

Øster Havgaard d. 15-4-01

 

Kære Vilhelmine

Tak for Brevet som jeg fik forige Tirsdag, det havde været noget længe undervejs, for det traf mig jo ikke paa Ladelund, da jeg, som du ser af Overskriften, og som jeg vistnok har fortalt i et andet Brev, er kommen i min gamle Plads, dog ikke som Røgter men som Møgassistent, jeg ved ikke, om du synes, det er finere. Jeg husker ikke saa nøje, hvad det var, du skrev om, men jeg husker, at du var vred, og det har du vel ogsaa Grund til. Som du ser af medfølgende Brev, var jeg dog kommen i Tanker om skrive, men saa fik jeg dit Brev samme Dag, som det andet skulde afsted, og saa foretrak jeg at vente de omtalte otte Dage, for at det ikke ogsaa skulde gaa vild.

Det glæder mig, at de har faaet eller skal have saa mange flinke Folk til Østermarie, for saa tænker jeg ikke, de savner mig. Jeg er glad over, at det ikke blev til noget med Kontrolforeningen i Østermarie, for jeg er bange for, at jeg var kommen daarligt fra det, jeg har en vis Respekt for de aristokratiske og konservative Bornholmere, og det er ogsaa som bekendt, værst at være Profet i de hjemlige Egne. Jeg er ellers ikke saa bange for at tage fat som Kontrolassistent, og tænker nok at jeg søger en saadan Plads inden ret længe. Men det var Johans Karle jeg kom fra, du husker vel ikke, om den Broder til Thorvald hed Johannes, for ham er jeg godt kendt med fra Vallekilde? I Gaar havde vi saa det store Konfirmationsgilde, som jeg nævnede at Par Ord om i det forige Brev. Det blev ogsaa en stor og skøn Fest, alle Matadorerne i Askov var med, og saa var jo ogsaa Holger Begtrups fra Fredriksborg her. Her blev holdt mange Taler ved Middagsbordet og om Aftenen holdt Begtrup et lille Foredrag. Han begyndte med at sige, at vi Forældre var jo blevet slemt spist af med Hensyn til Eksamination af vore Børn, som skulde have fundet Sted ved Konfirmationen, og saa talte han noget om om det forkastelige i den almindelige læren udenad af de helligste Ting. Han sagde at der var jo mange Præster og Lærere som siger: "Ja vi plager saamænd i Børnene meget med at lære udenad, vi nøjes med de aller vigtigste Ting", men han mente, at det var netop disse, man ikke maatte lære paa den Maade.

Ja nu faar det være nok for denne Gang, for det er blevet Midnat, og saa vil jeg helst i Seng. Jeg kom sent til at begynde, for vi har haft fremmede i Aften ogsaa, og saa blev jeg desuden lige i Øjeblikket forsinket idet jeg maatte hen i Kostalden og hjælpe Onkel med at binde en løs Ko, og det tog forholdsvis nogen Tid, det er nemlig med ham ligesom med Johan, at der er saa meget at efterse ved en saadan Lejlighed. Til slut skal jeg tilføje, at de fleste nye Folk er komne, og det er nogle prægtige Mennesker her er kommet denne Gang, saa jeg tænker, det bliver en fornøjelig Sommer.

Andreas

Jeg skulde da ogsaa tilføjet at min Kusine fik et helt Bord fuldt af Konfirmationsgaver.

 

  26.4.1901
Kathrine ?? til Vilhelmine Andreasen

Klevanggaard pr Brørup 26-4-01

 

 

Kæreste Mine!

Tak for sidst - ja for alle uforglemmelige Dage. - Bare du kunde være her hos mig - aa Mine, hvor herligt saa kunde du gaaet i Køkkenet og jeg kunde taget Spandene. Ja, hvad skal jeg nu skrive for alt er jo nyt. Rejsen gik meget godt. Ejlertsen hjalp mig til rette i København. Jeg maatte saamænd "ofre" en Gang om Natten og en dito om Morgenen; men stakkels Thora var mere daarlig. Fra Frederits fik jeg Følge med en Broder til Fredrik Hansens. Han og hans Familie skulde være der i Sommer. - Ingeborg er en prægtig Pige! Du skulde se hende, hun minder meget om en norsk Jente, høj, rank og rødmusset. Hun kan ikke blive her, da hun er forlovet med en, som skal være Friskolelærer, og for Øjeblikket er paa Askov. Det er alligevel en underlig Følelse, at være ganske ene mellem lutter Fremmede, det er som man blev rykket op med Rode og helt omplantet, og helt "ved Muffen" er jeg ikke endnu men det kommer nok for de ere alle saa rare. Augustemor er, som Anna skrev, en ejendommelig Kvinde. Middelhøj, rask i Bevægelserne og saa mild. Anders Pedersen er da en rask Mand, synes mig. Tænk dig, han har studeret i Aarhus, ja altsaa paa Latinskolen og hans tre store Boghylder og Skabe rummer baade Græsk, Latin, Hebraisk Fransk Engelsk o.s.v. alle Grundtvigs Skrifter og i det hele vist al Danmarks vægtigere Literatur. Han har været Lærer ved Askov. Og Augustemors hele Væsen præger alt i Huset. Her er jo en gammel Stuelænge. Men Stuerne er saa hyggelige. Væggene fulde af Billeder. Over Sofaen i Dagligstuen hænger G. Buschs Billede med Bøgeløvkrans. Stuerne er saa ejendommelige, alle holdt i gammel Stil. Du kan tro - i Formiddags, da jeg pudsede alt Messingtøjet og Sølvtøjet (vi er nemlig ved Foraarsrengøringen) viste Augustm. mig to af Lysestagerne, dem havde Grundtvig givet hendes Faer og Mor. Alt her viser hen til et rigt levet Liv. Augustm. maler. - Over Døren til Spisestuen - hvor vi alle spiser Middag - tænk med Sølvsker - (du ler vel ad mig Mine.) - der står: "Ved Guds Værk og egne Kaar Verdens Daarer kun sig skamme"

Og selv Spisekammerhylderne taler gyldne Ord. - Hvor er det rart at snakke med dig. Du faar nok lade den kære Hansine læse dette her Brev, for jeg naar nok ikke at faa noget skrevet til hende i Dag; saa skal hun have det næste. Nu kan jeg nok vide, hvem der lo. Det har været Magnus, en Dreng paa 13 Aar, de har taget til sig for nylig; han var nok fra et halv forkvaklet Hjem.

Smaapigerne er rare og saa udviklede saa de gør mange, mange unge Piger til Skamme. Dagmar og mig gik i Eftermiddag til Estrup Skov, den ligger vil en halv Times Vej herfra, og plukkede Anemoner, som her er udsprungne i Masser.

*"Estrup" heder en Herregaard, som ligger lige ved der boer tre gamle Søskende, Lautrup heder de nok.

Vor Karl heder Siverts, Røgteren Marius og Daglejeren Mikkel.

Jeg kan ikke faa Plads til Hansines i Konvolutten den er saa lille. Men de er nu skrevne i Sammendrag saa I skulde helst begge to læse dem begge.

Hvordan kom Thyra af Sted?

 

  19.5.1901
Andreas Dam til Vilhelmine Dam

Kuvert:

 

Vilhelmine Andreassen

Bornholms Maskinfabrik

Rønne

 

 

Øster Havgaard 19-5-01

 

Kære Vilhelmine

Tak for Brevet, det er snart længe siden, jeg fik det, men det kniber mere med at faa Tid til at skrive i Aar end i Fjor, der er saa meget andet, der optager Tankerne. De søgne Dage er jeg jo ofte paa Forretningsrejser og om Helligdagene er for en stor Del i Besøg, jeg har faaet saa mange gode Venner og Bekendte herovre nu, og hvad jeg mangler, det har mine Kammerater, og saa tager den ene den anden med sig. I Torsdags skulde jeg ellers skrevet til Dig, tænkte jeg, men saa skulde vi ud og køre Skovtur - den blev der dog ikke noget af, for da vi fik forspændt, opdagede Fr. Hansen, at Hestene manglede for mange Sko, saa maate vi spænde fra igen; men saa cyklede jeg og et Par Kammerater til Sønderjylland. Den ene af mine Kammerater er fra Als, og han har nogle Landsmænd boende her i Nærheden af Grænsen, det var en af dem vi besøgte. Det er ellers meget omstændeligt at komme ind i det tyske Rige nu, man skal have sine Papirer i Orden og der skal løses Cyklekort o.s.v., f. eks. Brems paa Cyklen, men det kommer man over, som man bedst kan, jeg havde ingen Papirer, men laante en Soldaterbog af en anden, og til Cyklebrems bruges et Skohorn. Vi kom dog frem dernede uden at træffe nogen Gensdarmer, og blev meget vel modtagne hos de Folk vi besøgte. -Jeg kunde her bemærke, at det er lidt strengt for mig paa saadanne Ture, for det er jo en gammel Hest, jeg har, Du kender den maaske, den har vakt en del Opsigt baade her og paa Bornholm, dog mest her tror jeg, men nu har jeg kørt saa meget paa den, at jeg har sat mig i en vis Respekt somme Steder.

Men jeg skulde jo svare paa Dine spørgsmaal, med at hilse paa Anna Dam gik det meget godt, jeg kendte hende ganske vist ikke, men kunde nok tænke hvem det var, og for Resten præsenterede Moster os jo for hinanden; jeg hilser ellers paa mange menneseker som jeg ikke kan huske hvem det er nu i denne Tid. H. P. kender jeg godt, han var her en Gang i Vinter og fortalte, at han og Marie havde faaet Tilladelsen, - men Oliva, naa hun skal være Sællænder, det gaar vist ellers ikke saa meget godt for Jensen, han har kun 12 Elever i Sommer, og Ejendommen skal være megen forfalden. For at Du ikke skal være i Tvivl om mit Udseende, skal Du faa et Fotografi, som jeg hentede hos Fotografen i Søndags. Naar Du skriver igen, har Du maaske hørt mere fra Anna Dam, jeg gad nok vist, hvorledes hun synes om det, hun er nok Enepige paa den store Gaard, det er ogsaa noget ejendommelige Forhold, Konen skal være god som Foredragsholder.

Venlig hilsen Andreas

Jeg skal ogsaa til at skrive til Stefen, var det ikke Dig, der fortalte, at han var kommen over til Kristian Rasmussens.

Jeg skulde da ogsaa fortalt, at Sine Ipsen fra Aakirkeby er kommen herover, hun er paa Vævekursus. Kristian Jensen er ogsaa kommen paa Kursus i Askov - jeg tænker at han nu tager Magistergraden.

Jeg kan hilse fra Kofod, som var paa Ladelund, ham kender Du jo, han er paa en stor Gaard "Rosvang" i Thy, men han er noget mellemfornøjet med det,

 

  27.7.1901
Andreas Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

 

Vilhelmine Andreassen

Bornholms Maskinfabrik

Rønne

 

 

Øster Havgaard d 27-7-1901

 

Kære Vilhelmine!

Det er vel snart for sent at sige Tak for Dit sidste Brev, det er rent galt i Sommer med at faa skrevet nogen Breve, det er ikke saadan som forige Sommer, Tiden og Tankerne er mere optagne. I Aften skulde jeg nu gøre en Begyndelse, jeg har faaet lidt Tid tilovers, fordi jeg rigtig er med i Laget i Aften, vi har nemlig Besøg af Højskoleelever, og Dansen gaar saa ganske drabelig inde i Hovedbygningen, det rykker ogsaa noget i mig, og jeg kan daarlig samle Tankerne til dette her, men af Grunde, som Du kender, kan jeg daarlig være med, jeg holder ikke af at blotte mine Svagheder i hvilket som helst Selskab. Nu vil Lampen ikke brænde længere, og det er ogsaa ved at være forbi med Dansen, saa skal vi have en Aftensang, det vil jeg ind og høre paa, og saa skal jeg se, om jeg kan faa Tid at skrive mere i Morgen, da skal jeg rimeligvis være Røgter, saa bliver jeg vel hjemme noget af Tiden, de to sidste Søndage har jeg været paa Udflugter.

4-8   Det blev ikke i Søndags, jeg kom til at skrive, jeg blev nemlig ikke Røgter, her kom et mindre Selskab fra Holsted, og saa kom her en Bekendt og besøgte mig, nemlig Ludvig Blem. Vi var omkring og saa Forsøgsmarkerne, og saa var vi til et stort kirkeligt Møde i Skibelund om Eftermiddagen.

Paa hjemvejen kom Ludvig Blem og jeg op at køre med Vognen fra Klevanggaard, og Anna Dam fortalte saa, til stor Forundring for Ludvig, at hans Søster, Anna, og Elisabet Kofod (Mads Kofods' Datter) havde været med til Mødet. De to Piger er paa Husholdningsskole i Sorø, og da de havde faaet en Sommerferie paa 8 Dage, var de rejst med en Kammerat, Sognefogdens Datter fra Vejen, herover paa Besøg.

Vi var saa nede og besøgte dem om Aftenen til Ludvig skulde afsted med Toget om Midnat. Pigerne skulde saa været til Højrupgaard i Dag, men der er kommet Afbud paa Grund af Skarlagensfeber. De har ogsaa været her en Gang men da var jeg ude i Forretninger. Jeg talte med dem ved Kirken i Dag, og de fortalte, at de skulde til Vejen i Aften, der skal være opvisning af Folkedans, og det kan jo være, jeg kommer derned.

11-8-  Det blev ikke i Søndags, at Brevet blev færdigt, jeg standsede midt i en Setning, for her kom Fremmede. Det er ellers noget længe at være tre Uger om saadan et Brev; i Dag havde jeg enda ikke faaet gjort noget ved det, hvis det ikke var blevet Tordenvejr i Aften, vi har nemlig, alle Mand, været med en Kammerat i Besøg i hans Hjem i Holsted, og det var Sengetid, da vi kom hjem. Men saa trak der et strængt Tordenvejr op, og vi kan se to Ildebrande, der er ogsaa gaaet et Par Mand til den nærmeste.

Jeg husker ikke meget af Dit Brev, men jeg husker dog, at Du søgte efter en Plads, den har Du maaske faaet nu, jeg kan hvist heller ikke hjælpe dig noget i den Retning, her er jo optaget. Bensens i Vallekilde er hvistnok Folk, der er værd at komme til, her er jo en Datter derfra, Asta og hun er en prægtig Pige.

Vi har jo Sine Ipsen fra Aakirkeby herovre, hun har været paa Vævekursus og skal væve noget her, men jeg tror, hun kører mest paa Cykle.

Med venlig Hilsen Andreas Dam

Der har været ført Forhandlinger om, at jeg skulde have Pladsen som Kontrolassistent her i Vejen og Omegns Kontrolf. men de er strandede paa Lønspørgsmaalet, og bliver næppe optagne paa ny
 

  9.12.1901
Andreas Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

 

Vilhelmine Andreassen

Bornholms Maskinfabrik

Rønne

 

 

Vejen Præstegaard d. 9/12 01.

 

Kære Vilhelmine!

Jeg ved snart ikke hvorledes, jeg skal begynde, for det er saa længe siden, jeg skrev noget Brev, saa jeg har næsten glemt det, jeg husker ikke om det er to eller tre Maaneder siden. Jeg skulde vel eller begynde med at sige Tak for sidste Brev, for jeg husker nok, at det var Dig, der skrev sidst, men det er vel snart for sent at komme med Takken. Du vel sagtens mellemfornøjet over, at jeg ikke har skrevet før, især da Din Fødselsdag ogsaa gik over, ikke fordi jeg glemte den, men af Mangel paa Tid, dette sidste tror Du naturligvis ikke, men der er dog noget i det, jeg har aldrig haft Tiden saa optagen som i den sidste Maaned, ikke engang da jeg var Røgter hos Fr. Hansens. Du vil vel sige, at jeg kunde tage mig saa megen Tid, men det er ikke saa nemt sagt som - nej omvendt mener jeg naturligvis - når man skal være færdig og flytte for hver Dag.

Men nok om det, jeg skulde jo fortælle noget om den nye Virksomhed, jeg ved ikke om Du synes, at Kontrolassistent er mere fint end det andet, som du nok husker, det er der nogle der mener, men jeg er selv i tvivl om det. Men det har nu ikke saa meget at sige, Hovedsagen er jo, hvorledes det gaar, og det er der hvistnok ogsaa forskellige Meninger om, jeg selv er nu glad ved, at det har gaaet saa godt, som det har, for jeg var slet ikke sikker paa at det vilde gaa. Om jeg ellers tilfredsstiller Folk - det ved jeg jo ikke noget om, det er nu ikke nemt, for den afgaaende K. var mere end almindelig dygtig og der stilles temmelig store Fordringer her, Vejen og Omegns Kontrolforening er jo den første i Landet baade hvad Tid og Udvikling angaar.

Jeg husker ikke meget af Dit sidste Brev, for det er jo noget siden, jeg læste det, men der var dog - som det har sket før - noget om Agrarismen jeg gerne vilde svare paa - nu vil Du nok sige, at jeg ingen Ret har til at tale om den Sag, da jeg ogsaa nærmest er Kontormenneske, men det vil jeg dog ikke lade gælde det er bare rent foreløbig -. Men det var nok om at pille Kartofler op, jeg vil om dette Spørgsmål sige, at jeg prøvede det i 2-3 Uger i Efteraaret og fandt at det kunde storartet gaa, forøvrigt vil jeg, ligesom Fr. Hansen, sige at det slemme Efteraarsarbejde i i Roer og Kartofler er ikke nær saa galt naar man kommer til det ude i Marken, som naar man ser paa det fra et Kontorvindue gennem et Par Lorgnetter, for da kan jo Folk somme Tider komme i Tanker om at det er næsten umenneskeligt. Naa, det var vel ogsaa nærmest Spøg, jeg kan ogsaa somme Tider - i denne Tid da det regner hver Dag - finde paa at sige, at det er godt man har sit paa det tørre. Saa er der ogsaa noget andet, jeg lagde mærke til, nemlig Din Medfølelse med Anna Dam paa Klevanggaard. Hun har det vist egentlig ikke saa slemt, jeg har nogle Gange truffet sammen med Anders Pedersen og hans Kone - sidste Gang i Gaar ved et Barselgilde hos Forpagterens i Præstegaarden - og fundet at de er mere end almindelig elskværdige Mennesker, det er vist ikke saa meget Jydernes Slethed, der gør hende ked af det, men der er noget der heder Hjemvé; det kan somme Tider hænde naar man kommer til fremmede Folk, at man ikke faar nogen Interesse for dem men bare tænker paa dem man er rejst fra. Forige Søndag var Anna Dam og Magda Josefsen i Besøg hos Fr. Hansens, og Ludvig Blem var ogsaa der, da havde jeg ellers tænkt, at jeg rigtig skulde skrevet Breve, jeg skulde ogsaa en Gang skrive hjem. Men jeg har helt glemt en Ting nemlig Spørgsmaalet om Juleferien, jeg tænker at jeg faar fri en Uge, men det ikke min Mening at rejse til Bornholm, jeg lovlig lidt Tid og - Penge, der er nogen der synes at jeg bruger saa mange, jeg selv mener nu, at jeg er saa agrarisk som jeg kan være.

Med venlig Hilsen Andreas Dam

 

  30.3.1902
Andreas Dam til Vilhelmine Andreasen
Kuvert:

Vilhelmine Andreassen
Nordre Skole
Aaker
[omadresseret fra:]
Bornholms Maskinfabrik
Rønne


Øster Havgaard 3/Paaskedag 02 [30.3. 1902]

Kære Vilhelmine!
I Følge den sidste Betemmelse skulde jeg jo skrive om Paaske, og saa er det jo snart, og saa er det jo snart paa Tiden at faa begyndt, jeg husker ellers ikke ret meget af, hvad vi har forhandlet om i den sidste Tid, maaske nok noget vedrørende Agrarismen; men det gør heller ikke noget, for jeg vil ikke være saglig i Aften, dertil er jeg vist ogsaa for søvnig, jeg kan ikke rigtig faa samlet mine Tanker, det kommer maaske noget af, at jeg sidder og spiser Smaakager til, min Sluf, Karsten Iversen, - Landbrugskandidat H. Iversens Søn - er lige kommen hjem fra København og har medbragt en Kasse Smaakager - Vi har saadan et rart Kammer med Kakkelovn og her tilbringer jeg ogsaa det meste af den Tid, jeg er her paa Gaarden, og jeg havde gaaet og glædet mig saadan til, at jeg skulde sidde her og faa saa meget bestilt i Helligdagene, men ak - da jeg kom hjem Skærtorsdag, var her saa urimelig mange Fremmede, og saa havde de indkvarteret et Par Københavnere i mit Kammer og flyttet mig over i et Karlekammer.. Det er saa først i Dag, at jeg er kommen hjem til mit eget, og alt det jeg skulde haft bestilt blev ikke til noget. Jeg har hjulpet Pigerne med malkningen - det var ikke unødvendigt, for de har kun en Pige og hun var bortrejst - og saa har muget for Røgteren, og ellers har Tiden gaaet med at snakke med Fremmede, ryge Tobak. spille Krok og lignende. Jeg tror ogsaa, at det er som Fr. Hansens Kone siger, at man lever aldrig nogen rigtig søgn Dag her i Askov. I Aften havde vi Chokoladegilde i Anledning af, at det var Herskabets 17 årige Bryllupsdag, og i Aften har vi haft et dito i Anledning af en herværende Konsulents Fødselsdag. Og saa har vi i Dag faaet tre nye Karle og her er kommet 7-8 Finner som skal fordeles ved Lodtrækning til forskellige Libhavere. De Finner havde vi megen Fornøjelse af, for det var finsktalende Finner, og vi kunde jo ikke forstaa et Ord, hvad de sagde, men de havde en Fører med hertil, som kunde tale dansk saa det kunde jo nok gaa, men hvorledes det siden vil gaa de Folk, der har faaet dem, forstaar jeg ikke.
Nu har jeg kun en Fridag til, saa skal jeg til at gaa rundt igen, i næste Omgang skal jeg have en stor Vægt med og veje baade stort og smaat, da faar jeg travlt.
Det blev jo heller ikke i Paasken, at jeg kom til Bornholm, skønt jeg dog var indbudt, det var vel nærmet Lysten, der manglede, jeg syntes det var for tidlig paa Aaret, der var ikke Udsigt til at man kunde komme noget ud og se sig om, og da de ogsaa gerne vilde beholde mig her, saa blev jeg.
Petersminde 3/4-02. Det gik som det plejer, jeg blev ikke færdig paa en Dag. I Dag har jeg saa begyndt min Virksomhed igen, hvilket jeg er meget glad ved, det er rart at komme til rigtig at bestille noget igen, man bliver snart ked af at gaa saadan betænke sig, om man har Lyst til dette eller hint. Jeg har i Dag faaet Brev fra Søster Marie, jeg skrev for nogen Tid siden et langt Brev til hende, hvori jeg gik i Lag med en hel Mængde Spørgsmaal, om Herskab og Tjenerskab, om Balhandsker og arbejdet i Mark og Stald og meget mere, men hun var saa diplomatisk at skrive et ganske almindeligt Brev og ikke nævne et Ord om det jeg havde skrevet. Jeg har hørt at hun skal paa Højskolen til Sommer, herovre mener vi jo, det var bedre hun kom ud at tjene.
Nu venter jeg altsaa Brev til Pintse, for Du kommer vel ikke herover og besøger os?
Med venlig Hilsen Andreas Dam
Jeg maa gøre dig opmærksom paa, at Du skylder mig et Fotografi.
 
  3.7.1902
Hagbard Bidstrup til Vilhelmine Andreasen

3/7 1902

 

Frk "Mine"

 

Som De ser naar De river Kanten af Konvolutten, gør jeg et fortvivlet Forsøg paa at indfrie mit i et letsindigt Øjeblik aflagte Løfte om at sende et Brev til Pederstrup, - eller var det noget andet "strup", Peder Bidstrup f.eks. jeg erindrer det ikke, men det gør jo ikke noget.

Det var jo et væmmeligt Løfte jeg gav - fortælle Nyheder, - her som aldrig passerer det der ligner, "hvor skal man plukke Roser, hvor inte Roser gror", jo siden jeg taler om Roser, saa vil jeg blodt meddele den ærede Læser, at vor fælles Ven "Valde" kom her op i Gaar med to Buketter Roser, og sagde, Jeg skulde hilse fra Mor. Tak vil du hilse igen, sagde jeg samtidig med at han sagde "og sige den ene Buket er til Marie den anden til Mine; -- Jeg forsikrer, havde  der ikke været Linolium paa Gulvet, havde jeg gaaet tværs igennem, kan De ikke forstaa det, først se saa mange dejlige Blomster, saa faa en Hilsen fra Moder - og det hele saa indskrænker sig til Jeg skulde hilse og sige, hele Poesien af Hilsen gaar væk naar dette "og sige" kommer med.

Jeg gaar i mig selv til thi jeg opdager at jeg ingen Undskyldning har skrevet endnu, thi jeg blev meget ked af  at jeg inget Farvel fik sagt, thi da jeg kom tilbage fra Byen var de gaaet, og jeg gik tidlig i Seng, men jeg hører til min store Glæde at De tog Køje-plads, for Køje skal de saamænd aldrig tage for han ligner mig, eller jeg ham.- men jeg haaber at dette indholdsløse Brev vil træffe saa tidlig at jeg kan ønske dem god Lykke med Turen. Blems rejste i Aftes det var uhyggeligt Vejr, med Regn og Blæst, saa Fru Blem vidste ikke rigtig hvad hun skulde, men hun dristigede og tog afsted; i Nat har det regnet stærk men i Dag er det Solskin med lidt Blæst. Nu kører Marie i Vandet ene og forladt, jeg der ellers altid er Kavaler, tør ikke engang følge med. De bedes undskylde Papiret, men jeg er overbevist om, at De hellere ser lidt paa Indholdet og ikke paa Papiret. Af Forretningsnyheder er ikke andet end at Helgolands Værten bestilte en [Slyge?]plade med 1½ " Tom tyk Bund

 

Mere en anden Gang paa Hindholm

 

Til Slut mange Hilsener fra Kontoret og Deres

taknemmelige

Hagbard Bidstrup
 

  1.9.1902
Andreas Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

 

Vilhelmine Andreassen

Bornholms Maskinfabrik

Rønne

 

 

Vejen 1/9 - 02

 

 

Kære Vilhelmine

Tak for Dine Breve, jeg er jo kommen i en slem Gæld nu, som jeg næppe faar betalt, da jeg er bleven saa doven til at skrive, men jeg vil da prøve at betale et lille Afdrag. Jeg maa da først sige at jeg beundrer Din Flid baade i Skrivning og Læsning - jeg stødte jo nemelig paa en Del Udtryk, som jeg syntes, jeg skulde kende igen. Du forudsætter, at jeg kommer hjem en Gang i Sommer, og det kunde maaske ogsaa mit sidste Brev tyde paa, men det tror jeg dog ikke, det sker, for jeg kan ikke være borte saa længe, der er saa langt til Bornholm (Bornholm og Færøerne siger H.C.Andersen).

Jeg havde jo nok hørt om Forlovelsen mellem Anna Dam og Martin Kofod, som var en stor Overraskelse, jeg var jo, som Du ved, med ham i Besøg paa Klevanggaard, men det faldt mig ikke ind, at der var noget saadant i gære, jeg har nok siden hørt, at de paa Klevanggaard havde tænkt paa det, men bagefter er jo alle kloge. Naar Du træffer dem, maa Du hilse og ønske til Lykke, jeg har nemlig ikke faaet skrevet til dem - Grunden er den før nævnte -. Jeg har ogsaa fremdeles nok at bruge Pennen til foruden at skrive Breve, der er ikke hverken Begyndelse eller Ende paa det de vil have med Kontrolforeningen her, vi har jo alle Steder Regnskab over Køer, Ungkvæg og Svin, og saa har vi tildels indført Regnskab over Hesteholdet, Kornloft, Høns og Markerne. Saa bliver man ogsaa ofte noget forsinket, naar man saadan rejser omkring iblandt Folk, der kommer fremmede og man skal noget i Besøg. Den sidste Uge var saaledes meget hjemsøgt, min Kusine, Anna Dam var her i Besøg paa Tilbagevejen til sin Skole i Vestjylland, det tog 2 halve Dage, det var nu ellers  meget morsomt, vi var ude og cykle sammen en Eftermiddag, og besaa Omlandet, vi var i Askov og Skibelund og en Tur over Grænsen til Skodborg og saa var jeg med til et fint Bryllup i Fredags det tog næsten en hel Dag. De snakker altid om herover, at Bornholmerne er saa fine paa det, jeg synes nu ikke, de har meget at lade os høre, men her er dog den Forskel at de kan bedre taale at almindelige Mennesker kommer med i Selskabet end Bornholmerne, ellers var jeg jo ikke kommet der. Det var da ogsaa saadan, at Tjenestekarle og Opvartningspiger dansede hel frit omkring imellem de mere eller mindre indbildske Kavalerer og Frøkner.

Det er en underlig Sommer vi har herovre, Du tror vel sagtens at det er en Overdrivelse, naar jeg siger, at det har regnet hver Dag i to Maaneder, og det er det ogsaa, men ikke ret meget, det er galt med Høsten, Folk fik jo omsider mejet deres Rug, men nu har en stor Del af den staaet paa marken i fjorten Dage og ventet paa at blive kørt hjem, i sidste Uge har det kun været godt Vejr i to Dage, Tirsdag og Fredag, og Rugen kunde ikke blive tør paa en Dag og maatte derfor staa, i næstsidste Uge var det nogenlunde de sidste Dage og da blev en Del kørt hjem. Men i Dag begynder den nye Maaned med det dejligste Sommervejr, og saa haaber vi at Sommeren kommer, sent bliver det med Høsten thi Vårsæden - især Havren - er aldeles grøn.

Jeg ved ikke om disse Landbrugsbetragtninger intreserer Dig, men Du maa undskylde, jeg kan ikke engang finde paa et Brev, naar jeg endelig kommer til at skrive.

Med venlig Hilsen

Andreas Dam
 

  1903
Hagbard Bidstrup til Vilhelmine Andreasen

[Udateret brev, uden stedsangivelse, men formodentlig fra 1903, i hvert fald mellem 1902 og 1906]

 

 

Frk. V. Andreassen. Rønne

 

Mange Tak for Deres elskværdige, lange, smalle Brev og jeg tillader mig i al Ærbødig at forespørge om det skulde være morsomt eller Hævn, thi jeg maa desværre beklage jeg har ikke forstaaet det. Jeg opdagede strax paa Skriften hvorfra det var og tænkte, at det var Konvolutten fra Avertissementsregninger. Jeg fik en snedig Ide at skrive deres navn bag paa og saa sende det Retur, synte De ikke det var en uovertruffen Sejr for mit Vedkommende dersom det havde sket saaledes, men jeg er blød om Hjertet særlig over Damer og Hævnen har De faaet - jeg giver fortabt, ikke saa meget af Grunden, jeg intet "Paahit" har som "Hvorfor skal vi hævne os" det arter bare ud og fører aldrig til glæde eller Forstaaelse. - Stik den."

Saa vil jeg tillade mig at besvare deres Brev. De skriver at Johannes var stædig og vilde ikke ud i 3 Kvarter. Dertil vil jeg svare hvorfor sendte de ikke strax Bud efter Dr. Kabel, han har jo før smidt Johannes ud i en Haandevending.

Jeg tænkte paa at sende et Telegram til "Johannes men da Lysten kun var i Mindretal i modsætning Pengepungen beder jeg Dem overbringe B.M. mine bedste Lykønskninger. Det glæder Dem at jeg faar Pærer fra H.P.J. men jeg kan trøste Dem med, at Pærer kan man ikke faa for mange af og dersom de føler Lyst til at sende nogle, skal De absolut følge Lysten. De skriver der mangler vist "Ungdom" paa Kontoret, en sjælden oprigtig Selverkendelse forresten, men jeg spørger hvad forstaas ved Ungdom særlig i Anførselstegn, mener de unge lettænkende flanende Mennesker som jeg eller sunde dybttænkende indholdsrige  Mennesker som De, jeg spørger blot.

De klager over der intet sker som Den gang de var væk. Kan de for Pokker ikke finde paa et Jubilæum, eller saadan noget, de maa da altid kunde finde noget. Dersom det regnes til største store Fornøjelse, "dengang de fik Brev fra mig, skal jeg se om jeg kan glæde dem lidt en Gang imellem, thi jeg har helt ondt af Dem, hele Brevet er gennemsyret af Jerimiader, de har det trist de har det ensomt, de har det kedeligt og meget mere. Arbejdermanerer har jeg ikke Tid til at tænke paa nu. Tak for Nyheden om at Axel Olsen er bleven Svend det interesserede mig overmaade meget. Da Pladsen bliver ringe og jeg vil følge deres Eksempel ikke at bruge 2 Stk Papir, vil jeg bede Dem bringe min Hilsen til alle paa Kontoret, [Engel Gudrun?] hvem jeg [xxxxxx] Hilsen fra og alle mine andre Bekendte paa Værkstedet, selv hilses De paa det saftigste fra Deres

Hagbard
 

  31.1.1906
Anna Andreasen til Vilhelmine Andreasen

BREV-KORT

 

til Frk Vilhelmine Andreasen

Bornholms Maskinfabrik

Rønne

 

 

Aakirkeby d. 31. Januar 1906

 

Kære Mine! Vi har i Dag faaet Begravelsesbrev fra Arnager, og de beder os om at sende Dig og Lamberthsen Bud, om I vil følge Tante til Jorden   paa  Tirsdag d. 6. Februar Kl. 12½ fra Nylars Kirke og derefter følge med til Sørgehuset; og saa beder de om at Lamberthsen vil hjælpe til med at bære hende til Graven. Moder kommer jo ikke med, da hun holder Sengen den meste Tid af Dagen, men jeg havde jo nok Lyst til det. Jeg tænker jeg kan selv lave en Krans, her er saa meget Vintergrønt paa Kirkegaardsgærdet, saa sparer jeg jo det. Jeg ved ikke om jeg kan faa kørt, ellers faar jeg tage med Toget. Venlig hilsen Anna
 

  7.1.1907
Vilhelmine Andreasen til Andreas Dam

Kuvert:

 

Hr. Andreas Dam

adrs. Hr Avlsbruger Markus Dam

(paa Bakken)

Aakirkeby

 

Afsender: Stumpegade 3 Rønne

 

[Poststempel]: 7.1.07

 

 

Rønne. Søndag Aften

 

Nu har jeg været baade ved Toget og ved Damperen for at se efter Dig men fandt dig ikke, altsaa maa Du vel være hjemme endnu og derfor haaber jeg dette Brev kan naa Dig. Tak for Brevet, det var kort og godt maa jeg sige. Den Gang Kristian sagde Du ikke var med, for Du kunde ikke blive færdig, saa tænkte jeg nokder vilde komme et lille Bud fra Dig, hvad der jo ogsaa gjorde. Det var saa min Mening at tage til Højskolen i Dag, men hvad sker - Karen Nissen som var sammen med Anna Dam paa Klevanggaard, hun er jo nu paa Lillegaard, og hun kommer herud i Aftes og skal besøge mig hele Søndagen, saa der gik Højskoleturen. Jeg kunde jo nok faaet hende med derop, men Vejret var daarligt og Føret meget værre, saa det kunde nu ikke godt gaa.

Saa i Aften var vi begge til Aftenunderholdning i Forsamlingshuset og jeg gik saa midt under Forestillingen, for at følge Dig til Sejls, og saa var Du der ikke. Du husker nok at det altid har været vanskeligt for os at komme til at tale sammen, den Skæbne bliver nok ved at følge os.

Ja Du maa meget undskylde hvis jeg skriver for frit til Dig, men efter hvad jeg kunde forstaa har Du ikke noget imod at tale med mig og jeg synes ogsaa jeg har en hel Del at sige Dig, saa det kan det vel ikke nytte noget  at skjule. Derfor synes jeg at Du skulde komme herud med det Tog der gaar ved 4 Tiden fra Aakirkeby, og for at vi kan træffes faar Du komme op ad Østergade ved 6½ a 7 Tiden saa gaar jeg gerne derfra, Du kan jo spadsere forbi maaske faar jeg øje paa Dig, de andre kender Dig ikke saa det gør jo ingen Ting om de ser Dig. Nu venter jeg Dig altsaa Mandag og fremdeles hver Aften indtil Du kommer, jeg skal ogsaa nok gaa til sidste Tog hvis Du ikke kommer før.

Jeg ved ikke om det passer sig at skrive paa rosenrødt Papir til Dig men jeg ejede ikke andet, dog en stor hvid Konvolut har jeg, det er vel bedst at putte det deri for ikke at vække for megen Opsigt. Jeg ved næsten ikke om jeg kender Adressen, men det gaar vel nok selv om det ikke er ganske korrekt. Saa haaber jeg dette træffer Dig selv, for det var jo kedeligt skulde andre faa det at se

med venlig Hilsen

V. A.

 

  16.1.1907
Vilhelmine Andreasen til Andreas Dam

Kuvert:

 

Hr Andreas Dam

Klintebakken

Aakirkeby

 

[Poststempel]: 16.1.07

 

Kære Andreas!

Tak for Brevet. Naa, nu er det altsaa sagt, og hvad med mon de har sagt til det? Det med Gaardehandel og Pengesager kommer vi nok over, men det forbausede mig rigtignok at vor "Konkurent" til Hullegd. er Barild Dam, for det er jo Anna Dams Faer, min gamle Ven og Husvært. Det er nu ikke saa farligt for det bliver nok aldrig til alvor, de har handlet Landejendom hele Sommeren og Efteraaret med, men naar alt kommer til alt, bliver de nok hvor de er. Hvad skulde en gammel, gigtsvag og magelig Particulier tage paa Landet for. Men jeg forstaar ikke hvad Landschoff skal op i den Afære, det huer heller ikke mig.

Bare Du kunde komme herud i Morgen Aften, men det kan Du vel ikke, Du har vel andet at bestille end køre til Rønne hver anden Aften, men jeg længes efter at tale med Dig, og jeg vilde helst tale med Dig inden det afgørende Øjeblik kommer angaaende Hullegaard. Nu ved jeg jo heller ikke hvad min Broder har sagt, men I har vel sagtens blandt andet talt om vore Formueforhold ellers kan Du godt faa at vide med det samme hvad jeg har, for alle mine Værdipapirer beløber sig vel til ca. 2500 Kr og det løber man jo ikke saa særlig langt med, men de staar til Tjeneste naar det bliver nødvendigt.

Du kan trygt gøre Regning paa at jeg har baade Tro og Tillid til Dig og en Smule Modgang tager vi  os ikke saa nær, det styrker vel tvært imod, man bliver ofte mest glad for det man maa kæmpe sig til. Hvis Du tror vi kan komme efter det over i Jylland - saa tror jeg det ogsaa, og jeg synes som jeg skrev før at vi skal tale sammen en Gang endnu inden Handelen enten afsluttes eller helt opgives. Men hvis Du nu kommer i Morgen Aften saa kom bare ind paa Kontoret og hils paa, ellers venter jeg Dig ikke, og Du skal ikke forsømme noget andet for det Skyld.

Nu er Klokken snart 11½ saa jeg maa nok skynde mig at komme i Seng, men først skal jeg jo paa Posthuset. Nu gør det vel ikke noget at Konvolutten er blegrød - jeg har heller ikke andre.

Kærlig Hilsen

Din V.A.

 

  19.1.1907
Vilhelmine Andreasen til Andreas Dam

Kuvert:

 

Hr.

Andreas Dam

Klintebakken

Aakirkeby

 

[Poststempel:] 19.1.07

 

 

Rønne, Fredag Aften

 

 

Ja, min kære, skønt Kl. er over 11 tror jeg dog at Du skal have en lille Strofe.

Jeg haabede omtrent at faa et Par Ord fra Dig i Dag, men de er jo ikke kommet, saa kommer de vel i Morgen. Saa skal jeg vel holde mig til Aftalen og køre til Østerlars paa Søndag, det gør jeg altsaa hvis jeg ikke hører andet fra Dig - men Du skal naturligvis ogsaa komme ellers vil jeg ikke. Posten bruger 2 Timer og 10 Min. fra Rønne til Nybro og kører derfra Kl. 7.35 om Aftenen saa der bliver jo dog nogen Tid. Hvis jeg saa ikke træffer Dig ved Nybro saa traver jeg op til Anna og afventer der din behagelige Ankomst. Jeg haaber Du har forberedt hende paa vort Komme ellers gaar hun vel bagover af Forskrækkelse. Hvis Du ikke har noget derimod vilde jeg gerne tale bare en lille Smule med dig i Telefonen i Morgen, Du kan f. Ex. gaa ind til Barber Aagesen et Øjeblik det skulde helst være mellem 12 og 4 for saa er jeg paa Rønne Central, saa kan Du bare bede om den, saa er jeg netop ved det No i denne Uge. Der kunde jo nemt være sket noget, det gaar jo ikke den ene Dag som den anden, vi er jo vant til Overraskelser og Forandringer i Forholdene. Er der ingen Forandring i Programmet behøves det jo ikke.

Nu har jeg været til Bestyrelsesmøde og protesteret og bedt for mig, men der var ingen der kunde indse jeg havde nogen lovlig Grund til at undslaa mig - nu faar vi jo se.

Jeg har faaet Brev fra mine Søskende med Lykønskning og Forundring - Anna er især meget overrasket.

Lev vel og paa snarligt Gensyn.

Din egen Pige.
 

  1.2.1907
Vilhelmine Andreasen til Andreas Dam

Kuvert:

 

Hr.

Andreas Dam

Hullegaard

pr Nybro

 

 

Rønne 1/2 07

 

Kære Ven!

Tak for Brevet og til Lykke med de 9 smaa Grise som Du har haft travlt med at passe, det var jo en hel god Begyndelse synes jeg. Men det var Skade at Du glemte hvad Du drømte den første Nat for det skal jo gaa i Opfyldelse. Nu i Aften har Blem allerede antaget en ny Kontordame og Vedkommende havde sagt sin nuværende Plads op til 1ste Marts, saa da kommer hun og saa har jeg nok Lov at pakke sammen. Ja det vil sige de spurgte mig selvfølgelig først om det var passende Tid og jeg svarede ja, for jeg tænkte som saa, at fik jeg ingen Plads før til April saa gjør det ikke noget  for jeg kan bare beholde Telefonen der tjener jeg da Føden og saa har jeg den øvrige Tid til min egen Raadighed og jeg trænger svært til at faa en hel Del syet og lavet saa kan jeg og Frøken Nielsen hjælpes ad med det, saa det bliver ligefrem en dejlig Maaned, og ellers kan jeg jo bare rejse op til Lærer Møller, han har været ved Blem i Dag i Telefonen om at faa mig, men Blem sagde jeg skulde giftes og være Proprietærfrue, men han kunde jo forhøre hos mig selv. Endnu har han ikke haft fat i mig, men det kommer jo nok og jeg ved næsten ikke hvad jeg skal svare. Har Du skrevet noget Sted hen for mig  ellers faar Du jo snart gøre det hvis Du synes jeg skal rejse over, men tror Du ikke det er det bedste. Vi kan jo snakke om det paa Søndag - jeg har i Dag faaet Brev fra Anna Kofod at vi skal komme derop paa Søndag - jeg haaber Du kommer, vi har jo saa meget at tale om saa Du faar se om Du kan komme - til Rønne kan Du jo næsten ikke komme i dette Vejr og Føre, bare det var snart Sommer, saa kunde man da komme af Sted paa Cykle. Jeg ved ikke om jeg kan komme til Tantes Fødselsdag, ellers havde jeg nok Lyst, jeg har aldrig før været til Gilde hos hende. Angaaende det Du skriver om at "snadre i hver sin Side af Andedammen" saa kan jeg ikke tro det skulde blive os, dertil tror jeg dog vi baade holder for meget af hinanden og har for mange fælles Interesser. Du faar ikke Lov at snadre i Fred for mig i al Fald, jeg vil dele med Dig overalt, og det skal Du ogsaa - nu synes jeg først jeg rigtig har overgivet mig til Dig, nu da jeg har opgivet Embedet. - Jeg ved ikke om Du  forstaar hvad jeg føler - men nu har jeg jo saa længe været der til Blems og for kort Tid siden mente jeg jo det varede langt ind i Fremtiden ogsaa - pludselig skal jeg af Sted. Du maa ikke tro jeg er ked af det - det er jeg langt fra, men det er dog saa underligt at tænke paa, det er ligesom  Broen er kastet af bagved og nu gaar det fremad af ubekndte Veje. Nu trænger jeg til at tale med Dig, saa Du maa nødig skuffe mig paa Søndag, hvis Du kan undgaa det.

Jeg skulde sende en stor, lang Hilsen fra Frøken Nielsen.

Kærlig Hilsen Din V.A.

 

  4.2.1907
Vilhelmine Andreasen til Andreas Dam

[Postkort med motiv af Bornholms Højskole og et tog med lokomotiv for fuld damp i forgrunden]

 

Hr. Andreas Dam

Hullegaard

pr. Nybro

 

 

Rønne d: 4-2-07

 

Det var nok lige paa Nippet i Morges, men Du kom vel med? Jeg har været meget sløj i Dag, lige ved at falde ned af Stolen somme Tider, men nu er det Aften som vel er. Tak for Besøget. Gudrun havde set os gaa her forbi da vi gik til Bondebroen. Hilsen . . . . . og Lev vel!!
 

  6.2.1907
Vilhelmine Andreasen til Andreas Dam

Kuvert:

 

Hr

Andreas Dam

Hullegaard

pr Nybro

 

[Brevet er skrevet på officielt brevpapir m. tryk for oven t.v.:]

AKTIESELSKABET

BORNHOLMS MASKINFABRIK

-----

JERNSTØBERI - MASKINFABRIK

SKIBSBYGGERI

FORNIKLINGS- OG EMAILLERINGSANSTALT

-----

Telegramadresse: BLEM, RØNNE

 

 

Rønne d. 6/2 1907

 

Min egen Dreng!

Tak for dit kære Brev som jeg er saa glad for, og Tak for indlagte Brev fra Klevang. Jeg kan godt lide den Inger Fredslund, jeg tror nok vi vil kunne faa det godt sammen, og ligesom den lille Valborg, hun er kær. Jeg maa vel saa ligesaa godt rejse paa denne Returbillet hvis jeg da ikke skulde faa den byttet, men det er vel tvivlsomt for de der rejser her imellem ofte og som jeg kender, de har allesammen Kort. Det værste er jo for Lærer Møller for det bliver jo saa ikke meget jeg vil kunne hjælp ham men det maa han jo finde sig i. - I gaar fik jeg Brev fra Anna Kofod Lillegaard, hun var saa utilfreds med sig selv under vort Besøg i Søndags, hun havde været altfor kaad syntes hun - men kunde ikke gøre for det - og hun vidste ogsaa at jeg ikke tog hende det ilde op men hun vidste ikke hvad Du maatte tænke om hende - og Hansine havde hun fornærmet, ellere rettere Martin, men hun tog al Skylden paa sig - stakkels lille Anna, hun er saa god og rar synes jeg saa det var da Synd at blive vred paa hende fordi hun en enkelt Gang er lidt vel overgiven. Du skal faa hendes Brev at læse naar Du kommer herud, og det haaber jeg sker paa Søndag eller maaske Lørdag Aften hvis det gaar an. Jeg synes dog ikke at Du skal tage med Posten igen for det er næsten for dyr en Sport saa tit, men kan Du ikke paa en eller anden Maade komme til Højskolen paa Lørdag og saa derfra enten til Rønne eller ogsaa med Toget, om ikke før saa med Morgentoget paa Søndag - jeg bliver jo fri Kl. 9 da er jo Toget lige kommet. Saa har jeg fri til Kl. 12 - og saa skal jeg nok sørge for at Du maa komme Kl 2 og være hos mig hele Eftermiddagen - det glæder jeg mig saadan til - og jeg skal forsøge at være lidt mere rimelig med Dig end sidst, skønt jeg tør næsten ikke love noget, for det vil knibe svært at holde det - det ved jeg - for jeg holder jo saa inderlig meget af Dig. Saa kan vi jo i Fællesskab skrive til Klevanggaard ikke sandt? I Aften sidder jeg paa Kontoret og skriver Brev for jeg har spist hos Blems - for Fru Blem synes hun skal være god i mod mig nu og oprette lidt af det forsømte inden det bliver helt bag efter. Hun kan aldrig begribe hvordan det skal gaa hende med Vask og Strygning naar jeg er borte.

Gudrun bad mig hilse Dig, og hun er saa forhippet paa at faa fat i gamle Sager baade af den ene og den anden Slags og saa talte vi om at kanske der var noget for hende paa Hullegaard nu de skal flytte saa rømmes der jo op i de gamle Stumper. Det er f Ex gamle Kobbergenstande eller gamle Møbler, en gammel Dragkiste eller Lænestol eller andet Bohave som hun er paa jagt efter, saa hvis Du ser saadan noget saa spørg efter om de vil sælge det og hvad det saa skal koste, vil Du ikke nok det. Det store Chatol med indlagt Træ som staar i Mellemstuen vil de vel sagtens ikke sælge for det var jo ellers noget der fyldte. - Jeg har endnu ikke faaet nogle Priser paa Vægte men inden Søndag skal jeg nok vide Besked. Jeg er glad ved at jeg ikke bestemte mig til at tage til Aakirkeby i Dag for sikke dog et Snevejr, det er jo ikke en Gang saa Toget kan gaa regelmæssig. Hvis Du ikke har Lyst til at skrive mere i denne Uge saa kunde Du jo gaa til Dybdal og telefonere, men jeg faar nok Brev paa Lørdag ikke sandt, men send det til Højskolehjemmet saa faar jeg det først.

Det Du skrev om vor Kærlighed og dens Ytringer er jeg ganske enig med Dig i og ligesaa det om at blive saa længe borte, men nu faar jeg jo se hvormeget jeg trænger til - jeg vil komme tilbage saa hurtig jeg kan.

Alle som jeg hører tale om den Handel om Hullegaard de siger nu at det var svær godt Køb for den Gaard, her har været flere Bønder paa Kontoret som forstaar sig paa de Dele, saa vi maa vist være glade det gik i Orden.

Kærlige Hilsener fra Din egen Pige
 

  13.2.1907
Marie Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

 

Frøken

Vilhelmine Andreasen

Bornholms Maskinfabrik

Rønne

 

 

Aakirkeby d 13 Feb. 1907

 

Kære Vilhelmine!

Ja, nu er det galt igen, du synes vel snart det er helt frygteligt med alle de Ærinder vi læsser paa dig - du kommer til at leve i Haabet om bedre Tider. - Ja, hvad jeg ellers vilde sige var, om du ikke kunde og vilde gøre mig den Tjeneste at skaffe mig et Par Blomster hos en af Jeres mange Gartnere derude. Jeg skal nemlig til Bal og vil gerne være saa "dajlig" som vel muligt, - det kan du jo nok begribe. Tror du ikke det er muligt at du hos en Gartner derude kan faa to halvudsprungne pæne Rosenknapper, helst ikke for store. Blomsterne maa ikke hænge sammen, da jeg skulde have den ene i Haaret og den anden paa Brystet, -og der skal gerne være lidt grønt ved hver. Farven faar du jo tage som du kan faa den, men de skal helst være ens. Helst lyserøde, eller lysegule; mørkerød kan ogsaa gaa an. Vil du saa ikke se at skaffe dem til Veje samme Dag du faar Brevet og sende mig dem i en lille Æske, -det kan jo nok lade sig opføre, -naar de blive lagt lidt forsigtigt ned. Det er jo "skit" med Postgangen i denne urolige Tid, men naar du sender dem straks, kan jeg jo nok alligevel faa dem i god Tid, hvis ikke der sker alt for mange Togstandsninger. Ballet skal være Lørdag Aften eller rettere Nat. -Tak for Ulejligheden med det kære Pengevæsen. -Du vil nok betale Blomsterne, hvis du faar nogle, og saa sende mig Regning, saa skal jeg nok snart faa min Gæld betalt + de 5 Øre. -Det er frygtelig sjusket skrevet dette her, men jeg har rasende travlt, med at faa Stadsen i Orden o.s.v.

Kl 7 skal jeg til Fødselsdag hos Ingeborg Rasmussen, i Morgen til Oplæsning i Højskolehjemmet, jo det gaar vældig paa i denne Tid.

Skal hilse fra Tante, og modtag en venlig Hilsen fra

Svigerinde Marie

 

E.S. Ja, min Adresse kender du jo nok.-
 

  22.2.1907
Vilhelmine Andreasen til Andreas Dam

Kuvert:

[Trykt:]

Bornholms Maskinfabrik

Rønne

 

Hr.

Gaardejer Dam

Hullegaard

pr Nybro

 

 

[Officielt brevpapir fra Bornholms Maskinfabrik, se 19070206]

 

Rønne d. 22/2 1907

 

Kære Andreas

 

Egentlig skulde jeg vel skænde paa Dig fordi Du slet ikke har ladet høre fra Dig i denne Uge, men det kan vel ikke hjælpe noget, jeg haaber jeg faar en længere Artikkel i Morgen, men der er jo det i Vejen at det kan jo ikke nytte noget at skrive til Dig om Lørdagen for det faar Du  jo ikke paa Søndag - derfor maa jeg jo saa skrive i Aften. Nu ved jeg jo ikke hvad Du har tænkt paa Søndag - men Cykleføre bliver det vel næppe efter hvad jeg kan se herude. Men Du faar endelig se at komme herned paa en eller anden mærkværdig Maade - og helst Lørdag Aften, hvis det kan gaa an, for Søndag Aften tør jeg vel ikke trække det for længe ud grundet paa at vi skal vaske Storvask paa Mandag. Men ellers kan Du jo da ogsaa godt komme Søndag Middag for saa skal jeg sidde Brandvagt om Formiddagen, men hvis Du kommer Lørdag Aften vil jeg selvfølgelig tage fri - men det gør Du vel sagtens ikke. Du faar telefonere til mig en Gang i Morgen eller ogsaa Søndag mellem 8 og 9. Du kom vel godt hjem med Stolene og alt det øvrige Stads inden Regnvejret kom? Angaaende den Regning Du betalte for Math. M. sagde de Dagen efter derude at det var en underlig Snegl ham - for de 50 Øre var betalt en Gang, men derimod havde han faaet en anden Regning der lød paa 2.80  Øre som ikke var betalt saa han rester altsaa endnu 2.30 paa Nordre Støberi. Naa, det var det. Saa har jeg tænkt paa mine Brandpolicer, for de gælder jo til 1se Maj, men det bliver jo det bedste at Du faar det hele paa Din Kappe efter en Tid, men Du har maaske allerede indgivet Dine Policer, ellers faar Du vente til Du har været herude. Jeg talte med min Søster i Gaar i Telefonen, hun er nemlig til Møller Henriksens og hjælper ham med Regnskaber i denne Tid, og hun troede nok hun kom til Rønne næste Lørdag og Søndag, hun skal ud og have sine Tænder lavede saa det varer nok flere Dage, og derfor vil Du selv kunne se, at denne første Søndag rimeligvis bliver den eneste vi heldig ud. Jeg tænker I har haft travlt med Flytning og desl. i denne Uge men haaber Du har det godt i alle Maader. I Gaar Morges kan Du tro, det var nær gaaet mig galt, da jeg vaagnede var Kl 5 Min. i 8 og jeg skulde paa Stationen Kl 8 - men kom dog kun 5 Min for sent - naturligvis paa aldeles fastende Hjerte, det er ellers længe siden nu. I Dag har jeg faaet Kort fra Svigerinde Marie, hun er flink ikke sandt? Nu husker jeg ikke mere denne Gang - men glæder mig til at det maa blive godt Vejr paa Søndag, og Du saa kan slippe af Sted og besøge Din egen

Vilhelmine

Hils Markus og de andre

 
  25.2.1907
Vilhelmine Andreasen til Andreas Dam

[officielt brevpapir fra Bornholms Maskinfabrik, se 19070206]

 

 

Rønne d. 25/2 1907

 

Nu er jeg blevet færdig med at vaske, men Fingrene er ikke rigtig oplagt til at skrive lige strax saa Du faar tage det som det bliver, det er Du jo ogsaa vant til. Nu er Du vel sagtens ved at faa Dig en Pibe Tobak oven paa Aftensmaden tænker jeg, Kl: er nemlig saadan godt halv otte her i Staden. Du skulde bare ha' været med til Rønne i Aftes, der var saadan en dejlig Kupe for Kærestefolk - men ogsaa kun for den slags, for der var baade mørkt og koldt, Lampen var forstoppet, fortalte konduktøren, men han sagde samtidig at de havde før haft de Tilfælde at et Par Kærestefolk med al Magt vilde ind i saadan et mørkt Hul. Vi sad ogsaa der men var ikke saa forfærdelig begejstrede, men havde heller ikke Lyst til, at flytte andet Sted hen. Det var egentlig lidt kort i Gaar, synes Du ikke, men vi var da alligevel sammen det var jo dog Søndagsagtigt, ikke sandt, men jeg glæder mig til sidst i Ugen, og hvis Du er rigtig sød saa siger Du mig i Telefonen enten Du kommer Fredag eller Lørdag for det vil jeg gerne vide, eller hvad der er endnu bedre et lille Brev paa Torsdag f. Ex.. Du synes maaske jeg er en fordringsfuld Dame og det kan gerne være men saa maa Du lade mig det vide saa skal jeg forsøge paa at forbedre mig, eller ogsaa skal Du bare stille Fordringer igen, det gør Du jo slet ikke kommer jeg i Tanker om, men det kommer vel senere haaber jeg.

Nu skal jeg dog med det samme jeg husker det, fortælle Dig at i Aften er Carl Holm hjemme paa Cykle fra Allinge saa nu maa det vel begynde saa smaat med Cykleføret - Gudrun er vildt begejstret og jeg kan godt forstaa hende.

Sikke dog et dejligt Vejr i Dag igen, det nærmer sig Foraaret synes jeg dog jeg kan mærke - og saa kommer Sommeren og saa - ja hvad kommer saa?

Jeg gaar somme Tider og er saa bange der skal ske noget galt, for jeg kan ikke forstaa dette Held der ligesom følger os paa alle Kanter og Tider om det kan vare ved, for mit Vedkommende er det nu langt, langt over hvad jeg har fortjent, men jeg ved nok at man ikke faar efter Fortjeneste som vel er, men alligevel tør jeg næsten ikke rigtig tro paa Lykken endnu, endskønt den skinner mig ud af Øjnene hver Dag, efter hvad mine Bekendte siger. Men nu troer jeg det er bedst at holde op med dette skriveri for nu er snart Kontoret fuldt af Folk, jeg var ene da jeg begyndte, men nu er her da 3 foruden og 2 er dog gaaet igen, saa her er ingen Ro til at skrive Kærestebrev. Hav det nu godt min egen, kære , lille Ven og vær hilset paa det

kærligste fra Din egen Mims

("Mims" det er Gudruns Kælenavn til mig)

Vedlagt sendes Brandpolicerne, men Du ser vel nok at det ene er Tillæg - og de skal altsaa lægges sammen begge to saa tænker jeg nok det vil passe, undtagen for Sengeklæder der maa Du lægge 100 Kr. til
 

  6.3.1907
Vilhelmine Andreasen til Andreas Dam

Rønne 6/3 07

 

 

Kære Vennen min!

Først faar jeg vel sige Tak for udvist Gæstfrihed m.m. ved mit Besøg paa Hullegaard og saa vil jeg dernæst fortælle Dig at jeg kom udmærket godt hjem, men Cyklen saa lidt medtaget ud, og vor ven Tranberg tilbød at gøre den i Stand for mig, pudse og smøre den alle Vegne og det tog jeg med Glæde imod da jeg manglede baade Lyst og Tid til at gøre det ordentligt. Nu i Dag har jeg saa været paa Kontoret og jeg er lige blevet færdig med mit Arbejde, nu er Klokken ogsaa over halv ni saa det er jo en drøj Dag, jeg har slidt vældig for at blive færdig paa en Dag, for jeg kan næsten ikke forstaa hvor jeg skal naa at blive færdig til Lørdag. Nu skal jeg dog huske med det samme at bede Dig tage det Fotografi ud af mit Album hvor hele vores Familie er paa for jeg skal bruge Faers og Moers Billede, men det glemte jeg da jeg sendte Albummet afsted, men Du vil nok gøre Dig Umage for at huske det, ikke sandt, og saa tage det med herud paa Lørdag. Husk ogsaa den Kasse til Glastøjet og Halm og Dækner, og jeg ved ikke om jeg behøver noget mer Rejsetøj end et Schavl, for det har jeg, men ellers kan jeg jo tage en Dyne paa, for dem skal vi jo have med. Ja, nu skal jeg vel skynde mig hjem og bestille noget, men jeg syntes jeg skulde give Livstegn fra mig før jeg gik, ogsaa er der en Ting til - men jeg tør næsten ikke sige det, men ellers er det nu det, at det kan gerne ske saa galt at jeg faar brug for fler Penge endnu for der er ikke noget rigtig Forslag i dem i denne Tid, det er rent skrup tosset, jeg haaber Du hentede lidt rigelig i Aakirkeby. Nej Du maa undskylde, saadan som jeg maler i Aften, for jeg er vist meget træt og kan næsten ikke styre Pennen mer, lader det til.

Bare det vil blive godt Vejr paa Lørdag.

Og saa faar Du hilse Karoline saa godt, jeg har købt saadan en dejlig glat Sennepskugle til hende - og Du selv hilses saa mange gange fra din egen

Vilhelmine
 

  31.3.1907
Vilhelmine Andreasen til Andreas Dam

Nyelandsvej 22 1. Søndag [31. marts 1907]

 

 

Min kære Andreas!

Tak for sidst, tak for alt hvad Du er for mig, Du kan tro jeg er glad for Dig, det ved Du jo forresten alt sammen i Forvejen, men det skader vel ikke at lade dig det vide. Jeg er nu lykkelig og vel ankommen, det var dejligt Vejr, men nogen rigtig Søvn fik jeg dog ikke for Skruen holdt saadan Spektakkel. Vi kom over Kl 7 saa det var jo tidlig, men Thamdrup og hans Søster kom dog et Øjeblik efter, og jeg fulgtes saa med dem hjem og spiste Frokost og skal besøge dem hele Dagen, men i Eftermiddag følges vi nok ad ud og besøger Bodil Jensen (Højskoleforstanderens Datter) hun er jo gift og bor ude paa Strandvejen men hendes Mand er saa daarlig han er Brystsyg - han har alt været syg 1½ Aars Tid - og de frygter vist at han ikke gaar det igennem.

Jeg lod en Drager besørge mit Tøj til Banegaarden og han leverede mig en Garantiseddel saa det var jo meget nemt, det tog han 1.50 Øre for, men det var vel meget rimelig sluppet. Det var Graavejr da vi kom hertil, men nu pjaskregner det. Hvordan gik det dig i Aftes kørte Du hjem, eller blev Du, det maa Du huske at fortælle mig. Ja, Du maa fortælle mig alting, Du skal ikke tro andet end at alt, selv Ubetydeligheder, interesserer mig naar det er Dig der skriver det. Du - København er grim i Regnvejr og den er heller ikke saa dejlig i Tørvejr - saa er der dog langt bedre paa Landet - det er nu ikke først nu jeg har opdaget det, men noget større glans er der jo faldet over Landlivet i den senere Tid. Det syntes jeg ogsaa i Gaar i Rønne jeg er ikke det mindste ked af at jeg har forladt Rønne, som jeg haaber, for stedse, skønt jeg altid har haft det godt der, men den gemmer jo ogsaa ubehagelige Minder. Ja ellers har jeg jo ikke noget at fortælle Dig, det er ikke mere end 12 Timer siden jeg forlod dig men Du skal snart faa Brev igen. Hils Karoline saa meget - og modtag selv mine allerbedste Tanker og Hilsener

Din egen Pige
 

  10.4.1907
Vilhelmine Andreasen til Andreas Dam

Klevanggaard 10/4. 07

 

Kære Andreas!

Mange Tak for dit kære Brev, jeg havde paa Fornemmelsen at der vilde komme noget, skønt det var jo saa hurtig at jeg ingen Grund havde til at vente endnu. Jeg var lige begyndt at lægge Dejg til en stor Kringle men jeg kunde ikke vente med at læse det til jeg blev færdig, jeg sad med den ene Haand i "æ Kringl", da jeg læste det til stor Morskab for de andre Piger, der sad og spiste deres Mellemmad. Men jeg maa vel hellere  begynde med Begyndelsen. Jeg rejste altsaa fra Hovedstaden Kl 9.5 med samt alt mit Habengut, der i Parenthes bemærket kostede 2,35 + 40 Øre for Garderoben. Der var kun en Dame i Kupéen foruden mig og hun lagde mærke til at jeg var Bornholmer og det intreserede hende, da hun ogsaa var fra Bornholm og havde været hjemme til sin Moders Begravelse, nu boede hun paa en Gaard ved Børkop St. og vi sad alene helt til Korsør saa vi blev helt kendt og drak Kaffe i Fællesskab paa Færgen og trakterede hverandre med Bolcher o.l.. Rejsen gik i det hele taget udmærket det var taaget da vi kørte fra København men lettede inden vi naaede Ringsted og da vi kom til Fredericia var deet straalende Solskinsvejr - hel varmt. Endelig kom jo Brørup og der var en af Pigerne og saa Dagmar nede og tage imod mig - og jeg blev meget venlig modtagen af hele Familien. Inger gjorde et meget godt Indtryk lige strax og jeg tror nok det holder sig - i det hele taget er det vist nogle prægtige Mennesker alle sammen her. Der er 4 Karle nu og til Maj kommer her en til - og saa er vi 4 Piger i alt 18 Mennesker Daglig, det  ligner jo noget efter Gadebygaard - kun er her temmelig mere Orden i al Ting og Inger er meget mere proper end Karoline Bøgeskov, og det er jo en god Ting. Du kan tro vi har ellers nok at bestille - i Gaar bagte vi Rugbrød - Franskbrød, Hvedebrød og en hel Bunke kager for "Augustas mor" foruden - og i Dag vasker vi Storvask - i Morgen skal vi vist nok slagte en Kalv, og saa skal vi gøre Hovedrengøring ogsaa inden Søndag, saa Du ser vi hænger godt i. Den Aften jeg kom var her Chokoladegilde af forskellige Grunde. For det første fyldte en af Karlene Aar - og saa var  det 22 Aar siden Inger kom til Klevanggaard og det var den gamle Konges Fødselsdag og Andreas Dams Kæreste var kommen og  saa var der en Ting til men det husker jeg ikke nu. I Dag har vi Chokoladegilde igen det er de to ældste Drenges Fødselsdag omtrent paa en Gang saa har de  henved en halv Snes fremmede Drenge i Besøg, og vi har drukket Chokolade over hele Linien. Bliver jeg ikke fed her, saa ved jeg ikke om jeg nogensinde bliver det. Vi har lidt ondt ved at forstaa hinanden, de forrige Piger og jeg - her er en fra Fyn og saa en fra Himmerland og en herfra Egnen, den fynske kan jeg bedst forstaa og det er meget heldig, for det er hende "den dygtige" som er i Køkkenet i denne Maaned, hende kan jeg ogsaa bedst lide af dem. I det hele taget synes jeg bedre om det end jeg havde ventet og det er jo godt naar det gaar den Vej. I Dag har jeg lavet Kærnemælksuppe og stuvet Hvidkaal, det var noget jeg kendte begge Dele saa de syntes jo jeg var hel dygtig - men det kniber nok, naar der kommer noget mere fremmed. Naa, Inger er nu en fornuftig Kone som jeg kan lære meget af og hun bad mig hilse Dig og sige at hun troede nok vi skulde forliges godt, og det tror jeg nu med. Børnene er saa søde allesammen - Dagmar og Agnes beder mig hilse Dig - de siger Dagmar var Din Pige.

Laust og Karlene har travlt i Marken fra Morgen til Aften, de kører  "Møg" og saadan noget, men jeg tror ikke de ellers er videre fremme herover end hjemme. Sikken dejlig Kostald de har her og Hestestald med da forresten - og sikken Masse Svin og Gaarden er jo ellers ikke stort større end vor.

I Søndags i København længtes jeg meget efter Dig - men siden har jeg været saa meget optaget af alt det ny jeg har skuldet være med til at jeg næsten ikke har haft Tid til at længes - men Tankerne er dog hos Dig den meste Tid paa Dagen, og nu tror jeg vi maa endelig træffes paa "Auktion" for nu gaar jeg i Seng inden 10 og staar op Kl 5 saa det bliver vel omtrent som Du. Tak for det Du skrev om Elisabet - men jeg tror ikke det var det, for det kunde da ikke være saa svært for Anna at tie med det, synes mig, det maa være noget helt andet. Din egen Pige

Hils Karoline. Skriv snart lidt igen.

Du maa undskylde - men dette er hastværksarbejde

 

  15.4.1907
Vilhelmine Andreasen til Andreas Dam

Kuvert:

 

Hr

Andreas Dam

Hullegaard

pr [hul i kuverten]

Bornholm

 

Klevanggaard, mandag 15/4 07

 

Min kæreste Ven!

Nu synes jeg vi skulle have en lille Passiar, men det bliver jo mig der kommer til at føre Ordet hele Tiden og Du sidder stille og hører paa mig. For ikke at glemme det, vil jeg med det samme overbringe en varm Hilsen jeg fik til Dig i Gaar fra en ung pige som var her i Besøg ved navn Mette Nygaard, hun kom nok mest for at faa mig at se, det sagde hun i hvert Fald til mig. Jeg kan tænke det var hende Du en Gang talte om, som Du brevvekslede med, og jeg kan trøste Dig med, at hun bar ingen Sorg tilskue, thi hun havde højrødt liv paa og et fortræffeligt Humør, og hun snakkede med mig som havde vi kendt hinanden længe. - I Gaar Formiddag var Inger og Laust og mig i Brørup Kirke og hørte Provsten, jeg kunde godt lide ham, for han holdt en kort og god Prædiken. Saa i Gaar Eftermiddag kom Kristian og besøgte mig og det var jeg meget glad for, det er alligevel morsomt at se et kendt Ansigt imellem alle de fremmede.

Han skulde tidlig hjem igen og passe sine Heste og jeg fulgte ham saa paa Vej gennem Estrupgaard og noget længere frem, der plukkede vi os hver en Buket Anemoner og saa skiltes vi og kørte hver til sit. Jeg skulde da komme hen og besøge Fr. Hansens en Gang i denne Uge bestemte vi, saa skulde Kristian følge mig hjem om Aftenen. Han sagde at Annie[?] Hansen havde sagt, den gang hun hørte jeg skulde hertil "hvor det dog ligner Andreas at sende hende dertil". Han troede nok Anine Hansen syntes det havde ligget nok saa nær at spørge hende om at tage mig, og de havde netop haft Brug for mig - og Du har vel nok haft Dine Hensigter med at foretrække Klevang - for Øster Havgaard.

Aa, Du kan tro jeg glæder mig til Pinse, og du maa endelig ikke faa Skrupler og blive hjemme, det tænker jeg heller ikke Du gør, Laust siger også at Du er da nødt til at komme og tage ordentlig Afsked med Dine gamle Venner herover, for det fik Du jo ikke gjort. Kristian talte om i Gaar at vi skulde se at komme til Ribe en Søndag naar det var godt Vejr, saa kunde han komme herhen og tage mig med tidlig om Morgenen, saa vi kunde naa at komme til Gudstjeneste i Domkirken. Det kan vel heller ikke nytte at gemme alting til Du kommer, for det bliver vel ikke ret mange Dage og saa skal vi vel paa Besøg hist og her hvor Du er kendt, maaske vi ogsaa kunde naa at komme til Vejle i Pinse alle tre, det var da morsomt om vi kunde.

I gaar havde Børnene Gymnastikopvisning og Bal her i Forsamlingshuset, to Hold, først Pigerne og saa Drengene. Dagmar var med - og hun gjorde sine Sager hel pænt saa lille hun er. Af Drengene var Hans den flinkeste og han er ogsaa en hel Kavaler til at Danse. Nu lægger jeg Brevet til side til jeg har faaet et fra Dig, hvad jeg haaber vil ske i en af de nærmeste Dage. Farvel saa længe lille ven og lad mig nu ikke vente for længe
 

  17.4.1907
Vilhelmine Andreasen til Andreas Dam

Klevanggaard 17-4-07

 

Kære Andreas!

Mange Tak for Brevet, kære Du, jeg synes Du er meget flink til at skrive jeg kan næsten ikke hamle op med Dig, alt hvor gerne jeg saa vil. -

Naa, til Lykke med Hingsten da, vi har ogsaa faaet en her siden jeg er kommen, men det er da ikke nær saa morsomt som naar det er ens eget, synes Du vel? Jeg vilde gerne en lille Tur til Hullegaard og besøge Jer en Aftenstund, men det kan jo ikke lade sig gøre. Vi har stadigvæk travlt her, i Dag har Børnene været til Eksamen og Inger har været med dem hele Eftermiddagen saa vi har været alene med de to smaa og vi har gjort Spisestuen ren og malet Gulv og alt saadan noget, jeg har været i Brørup og købt nye Gardiner til den fine Stue og dem har jeg saa sømmet i Eftermiddag samtidig med at jeg har passet den lille. Inger har sagt at jeg skal hænge dem op ogsaa, saa jeg faar hele Ansvaret for dem da, men det er vel Tegn paa at Inger har en vis Tillid til mig. Hun er forresten helt aabenhjertet imod mig, forleden Dag fortalte hun mig en hel Del om deres Forhold til Anders Pedersens, som hun sagde jeg ikke maatte fortælle til andre end Dig, men det kan jeg jo vente med til Pinse. Jeg skal forresten hilse Dig fra Inger og Laust og sige at de venter Dig jo da i Pinse og Laust skal nok forhøre om Grise. Ja i Gaar var jeg jo saa i Askov for første Gang. Det er saa underlig det hele, nu er det mig der er her og før var det Dig. Tiderne skifter rigtignok. I Gaar var det et Aar siden Moder døde, hvor er der dog meget forandret siden da. Jeg syntes rigtig godt om det derude paa Øster-Havgaard, men jeg tror dog nok jeg foretrækker Klevang alligevel det er mere paa det jævne. Anine var ikke hjemme da jeg kom, hun var til et Møde i Malt, men det var ved Mellemmadstid og jeg spurgte saa efter Kristian og han kom da ud og præsenterede mig og sagde til Pigerne at de skulde tage sig pænt af mig til Anine kom og det gjorde de da ogsaa. Signe underholdt mig en hel Del og trakterede med Kaffe ude paa Verandaen eller hvad det kaldes. Saa kom jo Anine snart og vi snakkede da bornholmsk saa det stod efter og jeg blev jo præsenteret for Dine gamle Medarbejdere, hvad de hed har jeg  allerede glemt igen. Det er [rart?] hvad de syntes om mig, tænkte jeg, om de synes det kan passere. Anine bad mig ved Afskeden besøge dem rigtig tit i denne Tid, lige saa ofte jeg kunde skulde jeg komme, og det var jeg da meget glad ved, saa maa det første Indtryk vel ikke have været rent galt. Kristian fulgte mig saa hjem, men da vi kom her var vel Kl. bleven 10 og den ene af Pigerne laa og malede Gulvet i Dagligstuen og jeg skulde jo der igennem for at komme op i Gæstekammeret og jeg maatte ikke gaa over Gulvet sagde Ane, de havde bestemt jeg skulde Krybe gennem Vinduet. Det smagte jeg jo lidt paa, men da Kristian var her endnu krøb han først igennem og hjalp mig ind bagefter og det gik storartet, men i Dag har Pigerne da drillet mig lidt fordi jeg havde Herrer med hjem og krøb igennem Vinduet om Natten, saa vidt var det ikke kommet med dem endnu. De andre tre Piger her er, er ogsaa alle samme forlovet, saa Karlene siger her er slet ingen Ting ved at være her, bare for det Skyld. Du faar en Gang skrive et Brev til mig som er egnet til at lade de andre læse, for de gaar og læser hverandres Kærestebreve og vil ogsaa gerne have mig med i Komplottet, men endnu har jeg da været ubønhørlig selvfølgelig, men det kunde være morsomt nok at læse deres, saa hvis Du kan lave et saadan offentlig  Brev, saa maa Du godt. I Nat skal Dagmar sove hos mig i samme Seng, men jeg skal snart flytte op i "Hulen", saa skal baade Agnes og Dagmar bo oppe hos mig, men jeg faar da min egen Seng. Du har maaske lyst til at høre hvad jeg bestiller saadan til daglig Brug og det kan Du jo godt faa Lov til. Jeg kommer ikke altid lige tidlig op, men naar jeg kommer op Kl 5 saa hjælper jeg med at smøre Davremad og Mellemmad allerførst, saa kommer Karlene og spiser Kl 6, og naar de er færdig spiser vi - og saa gør jeg Spisestuen ren og Faers Stue og Forstuen saa imens kommer Børnene op, saa giver jeg dem Øllebrød og Kaffe og hvad de nu skal ha', og saa er der en hel Del at faa vasket op inden Karlene kommer ind og spiser Mellemmad Kl 9. Og saa er det jo Tid at tænke paa Middagsmaden, det er jo lidt forskellig, somme Tider laver jeg den ene, efter deres udførlige Forklaring naturligvis, og somme Tider maa vi være to om det, men naar den ene Pige nu flytter til Maj tænker jeg næsten jeg kommer til at lave Maden omtrent ene, hvad jeg da ogsaa nok kan. I Morgen skal vi have en Kalv expederet som blev slagtet i Gaar, men har maattet ligge hen af Mangel paa Tid. - Ja nu tror jeg nok jeg heller maa holde op ellers bliver det nok alt for vidtløftig og jeg skal ogsaa tidlig op i Morgen saa jeg maa nok se at komme paa Vej til Auktion jo før jo heller. Godnat min allerkæresteVen og Tak fordi Du skriver saa pænt til mig - det er det bedste jeg ved naar jeg faar Brev fra Dig, jeg skal ogsaa nok være flink, men der er jo flere der skal ha lidt.

Kristian bad mig hilse, og Pigerne sidder her ved Siden af og stopper Strømper, de beder ogsaa hilse - de kender dig nok siger de.

Den ene af Pigerne er forlovet med en Konsulent Søren Povlsen, kender Du ham
 

  13.5.1907
Vilhelmine Andreasen til Andreas Dam

Klevanggaard, Mandag [udateret, men formodentlig lige før pinse, 13 maj, 1907]

 

Min egen Dreng

Du synes maaske ikke videre godt om at blive kaldt Dreng, men det maa Du finde Dig i, for Du er jo dog min egen, lille Dreng og jeg er Din egen lille Pige, vi er jo slet ikke nogle store fornuftige Mennesker altid, vel? Nu er jeg flyttet op i "Hulen" , og her sidder jeg saa for første Gang og skriver og jeg har ikke Lyst til at laane Blæk for jeg tror de synes det er en forskrækkelig Skriven med mig altid, nu har jeg jo saa skrevet til Blems og til min Søster og Broder og enkelte gamle Veninder foruden til Dig, saa det er jo ikke saa lidt, det er jo værst i Førstningen, siden bliver det nok Dig der faar det hele. Du skriver i Dit første Brev at det vilde blive lidt ensomt for mig - det har jeg ikke mærket rigtig før i Gaar - aa jeg havde rigtig Hjemve - jeg kunde gerne have sat mig til at græde hele Dagen, men det er jo dog for galt saa jeg maatte jo beherske mig, men noget Humør var der ikke i mig, og det sagde de mig ogsaa. Vi var ellers cyklende til Askov Kirke i Gaar Formiddag 2 Piger og 2 Karle, men det var Storm og blev til Regn inden vi naaede hjem saa det var ingen rigtig behagelig Tur jeg rev ogsaa min Nederdel lidt i Stykker og det gjorde ikke Humøret bedre. De søgne Dage gaar bedst, saa er her jo meget at bestille omtrent hele Tiden saa er Tankerne optaget af det, men naar jeg kommer til at sidde stille saa længes jeg - jeg længes saadan efter at slaa mine Arme om Din Hals og klemme Dig saa fast, saa jeg aldrig kan komme fra dig mer. Og Du maa ikke sige Du har været slem imod mig for det har Du jo ikke, det er da snarere mig - men vi vil ikke tale om det gamle, nu ved vi jo at vi alligevel holder saa meget af hverandre at vi ikke kan undvære hverandre længere. Du skrev ogsaa at jeg skulde mærke Du var med mig - ja - det mærkede jeg saa snart jeg kom herover - det var jo for Din Skyld de tog venligt imod en fremmed Pige som de slet ikke kendte, og for alle som jeg kommer til at hilse paa bliver jeg præsenteret som Andreas Dams Kæreste der er ingen der spørger efter Navn eller Stilling for mig - det hele gaar i dit Navn. - Jeg har forresten faaet at vide nu, at baade Laust og Pigerne havde gaaet og været hel bange for den nye "Frøken" de skulde have, de troede alle Kontordamer var saadanne fine Pyntedukker som slet ingen Ting duede til - men Inger kunde dog ikke tro at det var saadan en Du havde gaaet hen og forlovet dig med saa hun var den mest modige. Laust sagde da jeg havde været her nogle Dage at jeg havde nok ikke mange "Frøkennykker" man skulde næsten ikke tro jeg havde været saa længe paa et Kontor. De vidste  heller ikke hvor de skulde anbringe saadan en Dame som mig, saa Enden paa Forhandlingerne var saa blevet at jeg kom op i Gæstekammeret for der var ingen af Pigerne der havde Lyst til at have en ny Frk hos sig, - nu vil de gerne jeg  skulde have boet hos dem.

Det er galt med mit Navn her ogsaa det er nok ikke Skæbnens Vilje at jeg maa faa hele mit Navn nævnet. De kalder mig mest "Villa" for de spurgte en Dag om jeg havde noget imod at de kaldte mig Mine, saa sagde jeg at det kunde Du ikke rigtig lide, og saa turde de ikke for naar du nu kommer til Pinse saa blev det jo galt. - I Dag har din Efterfølger været her og saaet "Møg" jeg skulde hilse Dig fra ham, han skulde nok se efter om Du havde gjort Dine Ting godt, sagde han.

Det er saadan et dejligt Vejr i Dag, rigtig Foraarsvejr, men det har ogsaa været slemt, rigtig Hundekulde har det været, Vinduerne har været frosne.

Tirsdag Eftermiddag

Nu er Inger og Dagmar kørt til Vejen begge to for at søge Læge Inger har ofte saa ondt for sit Bryst og Dagmar har Smerter i Maven saa nu mente de det var bedst at gøre Alvor af det. Tak for dit lange Brev, Du vil nok ikke staa tilbage hvad Mængden angaar, dog synes jeg Du faar meget mere sagt med et Ark end jeg med tre. Jeg sidder med Karen paa Skødet og skriver for jeg er udnævnt til Barnepige nu Inger er borte. I Formiddag har jeg bagt Smaakager samtidig med at en af de andre havde Strygejern paa Ilden. -

Jeg er ganske enig med Dig i at skal vi cykle en lang Tur saa skal vi absolut kun være to bare det nu vil blive godt Vejr. Men saa er der en Ting til og det er, at jeg bliver nødt til at have en Cykledragt i al Fald en Nederdel, for jeg kan ikke cykle i Blæsevejr med de andre uden at jeg maa risikere at rive dem i Stykker, og det er jo højst ubehageligt paa en længere Tur.

Men det er kun smaat med mine Pengesager, Du sagde jo ogsaa at de stod nok ikke længe til, den ene Tikrone gik jo med til Rejsen og den anden har jeg godt begyndt paa, saa jeg kommer nok til at bede Dig sende mig nogle jeg tænker 25 Kr er vel ikke for meget - saa vil jeg tage til Vejen og faa fat i en Dragt en Gang med det første det har Du vel ikke noget imod. Naa, nu sover nok lille Karen saa kan jeg maaske faa en anden Kjole paa saa længe. "Hulen" er nok det samme Værelse som Du mener, men det er gjort pænt i Stand nykalket og ferniseret og hvide Gardiner, saa der er meget hyggeligt, kender Du "Grotten" den er i Haven der lige ved, der tror jeg vi godt kan sidde lidt om Aftenen naar Du kommer. Men de Dage Du er her vil jo gaa som et Øjeblik, der er jo slet ingen Forslag i Tiden naar vi er sammen, det siger de andre Piger ogsaa. Vil Du ikke sende mig et Kort med Østerlars Kirke en Gang det vil vist more Inger at se vores Rundkirke. Saa nu hilses Du saa kærligt min egen Ven fra Din egen lille Pige

Hoslagt returneres Fuldmagten

Hils dine Søskende igen
 

  30.5.1907
Vilhelmine Andreasen til Andreas Dam

Kuvert:

 

Hr

Gaardejer Andr. Dam

Hullegaard

pr Nybro

Bornholm

 

Klevanggaard pr Brørup, Mandag Aften [udateret, poststempel: 30.5.07]

 

Min kære Andreas

Mange Tak for Kort og Brev og alt det hele, og allermest Tak for Besøget, jeg ved ikke om jeg havde ventet mig mere af det, men Tiden gaar jo rent fra os som Du jo ogsaa skrev, ellers kunde det vel ikke være stort bedre. Jeg sidder her i Faers Stue og skriver og i Stuen ved siden af sidder tre Finner og prater svensk med Laust og Karlene saa jeg ved ikke om jeg kan skrive med det samme, men nu vil jeg prøve det. Det var jo kedelig at Du ikke kunde faa dine Grise af Sted samme Aften, men det forundrer mig forresten slet ikke, for jeg kender jo de Rønneskippere temmelig godt. De Finner her er i Besøg tjener henne hos Jørg. Jørgensen paa Forsøgsstationen de har sunget en Del Sange for os nu og saa skulde Laust og jeg da ogsaa give et Par til bedste saa jeg blev helt afbrudt i mit Skriveri. I Gaar var vi kørende med [Stjerne?] et hel Læs henne paa Ll Skovgaard og besøgte Søren Peters det er da en grumme Mand til at snakke den Søren Peter, jeg forstaar ikke mere end fjerdeparten da, det er jeg vis paa, derimod Christiane er meget nemmere. I Dag har jeg jo saa været paa Bavngaard og det gik meget godt, vi fik Foredrag om Hønseavl igen i Dag, og saa blev der bagt Galopfranskbrød og Kærnemælkstvebakker samt Swisroll, det sidste ved Du vel sagtens ikke hvad det er, men det er noget saa dejligt som jeg skal lave til Dig naar Du er rigtig kær. Og saa blev vi saamæn fotograferet allesammen nede ved Dammen, det var da godt jeg kom med der for jeg pynter jo ikke saa lidt paa saadan et Billede.

I Frikvarteret drikkes der Kaffe - det vil sige de der vil betale det, og jeg kan ikke udholde at se de andre drikke Kaffe uden selv at være med saa jeg flotter mig ogsaa, saa koster hele Kursuset 5 Kr i Stedet for 3½ men jeg synes skal der være Gilde saa. - Jeg har ogsaa Lyst til at købe en Bog som Fru Madsen har udgivet den koster ogsaa kun 50 Øre saa det er jo ingen Kapital. Det var meget godt jeg fik de 10 Kr, det skal Du hae saa mange Tak for, og det er ogsaa galt at være i Pengeforlegenhed men kan ingen Vegne komme uden dem, desværre.

Det var nu en Skam at Du rejste saa tidlig herfra naar Du alligevel ikke kom hjem før mandag, sikke længe vi kunde været sammen hvis man havde vidst det, men nu maa vi da haabe at vi maa faa rigtig Held og Lykke med de Grise som har kostet saa megen Anstrengelse at faa hjem.

Naa nu maa jeg nok se at komme i min Seng, vi skal vaske i Morgen en vældig stor Vask, saa kalder Inger nok lidt tidlig tænker jeg. I Lørdags var jeg ikke meget værd, jeg sad i Haven og skulde sy og passe Karen lidt, men var forfærdelig søvnig, gik saa i Seng Kl 8 saa det hjalp temmelig godt, nu er jeg ganske normal igen, i Dag var jeg oppe i ordentlig Tid igen. Lev nu rigtig vel og modtag mange kærlig Hilsener

fra Din Villa

Hils Mathis og Karoline
 

  5.6.1907
Vilhelmine Andreasen til Andreas Dam

Kuvert:

 

Hr

Gaardejer Dam

Hullegaard

pr. Nybro

Bornholm

 

 

Klevanggaard 5/6 07

 

Kære Andreas!

Tak for Kortet! Det er da farlig som Du har travlt. lille du, men det er vel nu det gælder. Jeg er lige kommen hjem fra Grundlovsfest i Skibelund, vi var af Sted alle sammen saanær som Laust og Inger og Børnene ogsaa Lars Christian, for Laust er nemlig selv Fodermester i denne Tid, og Fodermesteren er jo bundet alle Tider. Saa vil han heller køre en Tur for Inger og Børnene til Hygum paa Lørdag og det er jo meget hensynsfuldt. I Gaar havde vi Besøg af Søren Peter Knudsen og hans Familie, Søren P. skulde herhen og se paa Kreaturer som skal til Dyrskue. Her er kommen en ny Tyr fra Fyn, en stor Tamp som de siger er saa køn, jeg har nu ingen Tyreforstand, jeg synes nærmest det er en grim en, men den har kostet 450 Kr og det skulde være godt Køb - og den skal nok af  Sted til Skue i Herning sammen med en Del flere Kreaturer. Ellers er her vist ikke sket noget særlig siden Du var her, jeg synes ellers det er længe siden.

Jeg har ikke været hos Fr. Hansens siden heller, men nu maa jeg vel snart se at komme derhen en Dag for de skal rejse til Norge en Tur, jeg tror sidst i denne Maaned. Kristian var her forleden Aften, han kørte Prøvetur paa sin ny Cykle, han var alligevel bleven enig med Cyklehandleren til sidst, han havde givet 100 Kr imellem.

Der var en vældig masse Mennesker i Skibelund i Dag, men Vejret var ogsaa rigtig godt og Talerne havde jo Tiltrækningskraft, det var La Cour Askov og Hjortkær Christensen, Malt og saa som Glansnummer Bredsdorff fra Roskilde, men jeg syntes nu bedst om Hjortkær Christensens Tale, jeg skal dog se at komme hen og høre ham i Kirken en Gang mens jeg er her. Nu faar vi vistnok Antons Fader i Besøg nogle Dage og saa skal Inger vel af Sted til Fyn og Sjælland en Tur, saa skal de mindste Børn sættes i Pleje hos Naboerne og Agnes skal rejse med, saa faar vi Lov at hytte os selv et Par Ugers Tid, men det har vi nok godt af . Nu har vi kun to Gange endnu paa Bavngaard, og det er ogsaa godt nok for saa vidt - jeg synes det er en farlig Farten ud med mig, naar jeg skal afsted hveranden Dag saa snart vi har spist til Middag, ellers kan jeg godt lide at komme derhen, jeg troer nok jeg har faaet lidt ud af det, men det var jo ogsaa Meningen. Nu maa Du alligevel se at faa Tid til at skrive en lille smule Brev til mig mens jeg er her, for det kan jeg saa daarlig undvære. Jeg sidder oppe og venter paa Johannes Schlosser, han er ikke kommen fra Fest endnu og vi har Risengrød i Ovnen til ham, men nu gaar jeg skam i Seng og lader ham komme naar han vil.-

Jeg har faaet Kort fra Gudrun Blem fra Frederiksborg Højskole, hun havde det ellers godt men led af kronisk Sult det lille Skind, det er hun ikke vant til.

Kærlig hilsen til Dig fra Din

Minis
 

  17.6.1907
Vilhelmine Andreasen til Andreas Dam

Kuvert:

 

Hr

Gaardejer Dam

Hullegaard

pr Nybro

Bornholm

 

 

Klevanggaard, Mandag 17/6. 07

 

Min kære Andreas!

Tak for Brevet, selv om det ikke var noget Søndagsbrev, der er jo ogsaa flest Søgnedage i Livet, saa det er vel bedst ogsaa at gøre sig fortrolig med dem. I Gaar var jeg i Askov, der var Elevmøde paa Højskolen og det havde jeg nok Lyst til, ellers kom jeg vel heller slet ikke paa Askov Højskole. Det regnede hele Formiddagen, ellers var jeg taget til Malt Kirke, jeg var der sidste Søndag og havde svær Lyst til at høre ham en Gang til, men i saadan et Regnvejr maatte jeg blive hjemme. Jeg kom saa til Fr. Hansens til Kaffetid, der var mange fremmede, hele Huset var fuldt af budne og ubudne Gæster. Der var blandt andre Martha fra Studsgård og Bedstemor, jeg skulde hilse Dig saa mange Gange fra Bedstemor, hun kunde da slet ikke forstaa at Du var bleven forlovet, Du var altid saa alvorlig, sagde hun. Hun var en morsom gammel en, jeg sov inde i samme Værelse som hun i Nat, for det blev saadan et skrækkeligt Regnvejr at jeg maatte blive der i nat - jeg gik ellers fra Mødet sammen med Gudmund Bentzens de inviterede mig med dem hjem til Aften og det tog jeg gerne imod, for der var saamæn nok foruden mig hos Fr Hansens, de savnede mig vist ikke. Men jeg havde min Cykel staaende hos F. H. og den skulde jeg jo hen efter i Aftes og saa blev jeg der med det samme, og jeg kørte saa hjem Kl 8 i Morges og kom omtrent tørskoet hjem. Det regner ellers ogsaa i Dag af og til og blæser dygtig, det er rigtig Efteraarsvejr. Jeg skulde ogsaa hilse Dig fra Fr. Hansen og fra Søren P. Knudsen.

Jeg er kommen til at tænke paa, maaske Du har saa travlt i denne Tid at Du ikke en Gang har Tid at holde Bryllup, ja det  er virkelig mit alvor, for det sinker jo slet ikke saa lidt, det siges af erfarne Folk at der er mange Ting at rende om ved den Lejlighed, eller hvad mener Du. For hvis Du heller vil vente til lidt længere hen, enten i August eller maaske i September saa behøver jeg jo ikke skynde mig saameget med at rejse herfra.. Ja, nu maa Du ikke misforstaa mig - for jeg vil heller end gerne komme hjem til Dig jo før jo heller, det ved Du ogsaa nok, men som sagt, hvis Du ikke godt har Tid nu saa kan vi da ogsaa vente lidt endnu. Inger kommer hjem den 28de og saa talte vi om at jeg kunde jo rejse den 29de hvis det var nødvendig, men det er jo saa brat, saa hvis jeg havde Tid at blive nogle Dage længer var det i Grunden nok saa rart. Lad mig nu vide Din Mening om det, om vi skal holde os til den gamle Bestemmelse og holde Bryllup i Juli eller opsætte det. Men Du faar vel ikke bedre Tid senere heller. Jeg ønsker Dig god Held og Lykke med Kostalden og med de smaa Grise og alt det hele. Jeg længes alligevel hjem til Dig saa jeg ønsker just ikke lang Udsættelse. De kærligste Hilsener til Dig min egen kære Dreng.

Din Villa

Skriv nu snart - jeg venter
 

  21.6.1907
Vilhelmine Andreasen til Andreas Dam

Kuvert:

 

Hr

Gaardejer Dam

Hullegaard

pr Nybro

Bornholm

 

 

Klevanggaard, Fredag 21-6-07

 

Kære Andreas!

Mange Tak for dit Brev, jeg vil svare paa det med det samme, for jeg har fortrudt jeg sendte det sidste Brev. Jeg rejser nemlig saa hurtig jeg kan komme af Sted for jeg er ved at blive ked af at være her af forskellige Grunde. Nu siden Inger er rejst har jeg taget fat paa at være Malkepige, for jeg vil ikke have med Madlavning at gøre mer da vi næsten ingen Ting har at fyre med, det er den rene Elendighed, vi har ikke andet end Tørvesmuld og Katteskidt for nu regner det jo hver eneste Dag ellers var der vel nok en Smule Brændsel at skrabe sammen derude ved Svinehuset men nu duer det ikke. Vi beklagede os til Laust forleden Dag og saa satte han Anton til at hugge saameget som vi brugte paa mindre end 10 Dage saa var vi lige nær.

Jeg kan ogsaa godt malke, det er jeg slet ikke ked af og jeg malker lige saa mange Køer som de andre, saa jeg indser ikke der skulde være noget i Vejen der, men jeg synes Laust er saa underlig stikken i Disse Dage, i Gaar blev jeg fornærmet paa ham han svarede mig saa underligt, det kan jeg fortælle Dig naar jeg kommer hjem, i Dag er han til Vejen Marked med en Ko. Naar Inger nu rimeligvis kommer hjem Fredag saa rejser jeg enten Lørdag eller Mandag, men det skal Du faa nærmere Besked paa, og saa glæder jeg mig til at Du kommer til Rønne og henter mig og mit Habengut. Jeg har tænkt paa at jeg kommer vist til at opslaa mit Paulun hos min Broders naar jeg kommer hjem, for det gaar da vist ikke an at jeg flytter til Hullegaard før Brylluppet, saa faar Folk vist alt for ondt og det er jo ikke værdt hvis det kan undgaas. Jeg tror ogsaa at vi lige saa gerne maa holde Brylluppet i Aakirkeby, Rønne har tabt en Del af sin tidligere Tiltrækningskraft, jeg synes jeg er helt færdig der. Og selvom jeg ogsaa skal være i Aakirkeby nogle Uger, saa er der jo ikke saa langt til Østerlars, I skal nok faa mig at se rigtig ofte, og det kommer vel heller ikke saa nøje om Besøget bliver lidt længere end almindeligt bare jeg ikke boer der. Jeg glæder mig meget til at komme hen og se hvordan det nu ser ud derhenne om det nu kan ses noget alt det I har travlt med. Naar jeg faar rigtig Tag i Dig Andreas,  saa faar Du ikke Lov til at støbe Kloakker eller andre "fine" Arbejder om Søndagen udover det nødvendige.Du bad forleden om Vægten paa de købte Grise, her har Du den:

106 [pund]  Kasser  6,60   I alt 140,65

86 [pund]

115 [pund]

Jeg har aldrig faaet regnet efter om det passer men nu kan Du jo selv gøre det. Laust har laant 13 Kr af mig foruden de vi skyldte.

Du maa gerne tage af min Bog hvad Du vil bare Du levner til lidt Brudestads til mig. Husk at hæve Renten i Discontobanken i Rønne 1ste Juli, hvis jeg kommer den Dag passer det jo meget godt. Kærlig hilsen fra din egen Pige.

I Aften skal vi alle Mand hen til Augustamor og besøge
 

  25.6.1907
Vilhelmine Andreasen til Andreas Dam

Kuvert:

 

Hr

Gaardejer A. Dam

Hullegaard

pr. Nybro

Bornholm

 

 

Klevanggaard. Tirsdag Aften 25/6. 07

 

Min allerkæreste Dreng!

Tak for Brevet, det liver altid svært op i Villa naar Posten har et Kærestebrev til hende, og det trænger lille Villa ogsaa svært til i disse Dage, for Humøret staar ikke saa meget højt. Nu har vi vasket en vældig Storvask som vi har liggende Vand for det regner næsten altid, ja siden Inger rejste har vi ikke haft Tørvejr mer end en Dag og det var endda Graavejr, det er til at blive ked af, vi er ogsaa daarlig tilpas allesammen. Karlene gaar og er fornærmet for Laust synes de bestiller for lidt, og de synes selv de hænger svært i, og alt det hele er saa "bøvlet" som de siger her. De misunder mig at jeg skal rejse, Anton ønsker bare det var ham, og det samme siger Pigerne. I Dag maatte Ane ud til Laust og fortælle at hun kunde ikke faa Middagsmaden færdig til rette Tid, for hun var ved at bage Pie, og da hun jo har saadan skidt Brændsel kunde Ovnen ikke blive varm hurtig nok.. Jeg ved

ikke hvordan det skal gaa naar vi en Gang faar Tøjet tørt og skal til at stryge naar vi ikke har noget at fyre med. I Gaar da vi skulde have vort Tøj kogt maatte Margrete ud og lede om noget tørt Træværk og hun var ved at brække Loftet ned i den lille Længe for at faa lidt, hvad skal vi ogsaa gøre. Jeg haaber Du har sørget for at der er lidt at fyre med naar jeg skal til at holde Hus paa Hullegaard - jeg er ikke saa forvænt, men noget skal der dog til. Vi fik Brev fra Inger i Gaar hvor hun bad om Udsættelse til mandag i Stedet for at  hun efter Bestemmelsen skulde komme hjem Fredag, saa jeg kommer da nok ikke hjem før sidst i Ugen.

I Søndags var jeg til Fest i Skiblund Høgsbros Minde blev jo afsløret. Jeg cyklede først til Gudstjeneste i Malt Kl 2 og saa kom jeg i god Tid til Fest den skulde begynde 4½. Det var knugende koldt og et Par Regnbyger fik vi ogsaa, men trods det var der dog samlet en Masse Mennesker, der stod i Avisen at der var 5000 Grundlovsdagen, og i saa Fald var der sikkert 7000 i Søndags for det var da en grov Masse. Det saa morsomt ud, da de allesammen slog deres Paraply op da det regnede, saadan et bølgende Hav af Paraplyer, Folk lo ogsaa ganske højt deraf. Konsejlspræsidenten og Trafikministeren var til Stede som Talere og foruden dem talte Appel, la Cour, Nützhorn, Stedets Folketingsmand og Lauritsen Grønvang, saa det var jo mange. Det var forresten en skøn Fest bare Vejret havde været lidt mere Gunstig - men det er der jo ingen der kan gøre for. -

Og saa mener Du jeg er ikke Landmand - jo det er lige hvad jeg er, jeg glæder mig meget til at hjælpe Dig med Landvæsenet, Du og jeg vi skal nok faa noget ud af det, tænker jeg. Nu er der kun en Uge til jeg kommer, er det ikke morsomt. Jeg synes ogsaa vore Breve er lidt Daglige, men det gør jo heller ikke saa meget, vi kender jo alligevel noget til heverandres Følelser og Tanker over for hinanden, men det er meget bedre at kunne tale sammen end skrive, synes Du ikke? Du maa se at faa godt udsovet inden jeg kommer for ellers gaar Du vel til Auktion den første Aften og det maa Du rigtignok ikke, vel? Din egen Villa

Jeg venter Brev en Gang endnu mens jeg er her.
 

  30.3.1908
Vilhelmine Andreasen til Andreas Dam

Kuvert:

 

Hr

Gaardejer Andreas Dam

Hullegaard pr Nybro

Rønne

 

 

Aakirkeby, Mandag Aften [udateret, poststempel: 30.3.1908]

 

Kære Andreas!

Du længes vel sagtens svært efter at høre lidt fra Konen din kan jeg tænke - jeg synes selv det er længe siden jeg var hjemme hos Dig. Vi har vældig travlt med Kjolen og den bliver vist rigtig køn - men, vi faar den ikke færdig saa Du kan hente mig i Morgen - Du faar have Taalmodighed til Onsdag. Kristine kom først her Lørdag Middag og hun var "skidt tilpas" hele Eftermiddagen - saa det er først i Dag der rigtig er blevet noget af - for i Gaar var det jo altfor dejligt et Vejr til at sidde inde og sy - vi spadserede til Myreby, Kristine og mig, i Gaar Eftermiddag, men vi var rigtignok ogsaa dygtig trætte begge to. Saa var jeg nede hos Ludvigs i Aftes nu er de raske alle sammen, jeg skal ogsaa gaa en Tur derned i Aften for jeg kan ikke udholde at sidde stille længer, nu har jeg siddet og syet hele Dagen. Med det samme jeg husker det, saa kan jeg fortælle, at der er Spegesild i Massevis i Brugsen og den er frisk og god og behandlet paa pæn Maade uden Hoved - der er 16 Ol i en Fjerding og den koster 70 Øre Olen, men det er bedst at Du tager den rene Sildefjerding med, for ellers skal vi betale 1.50 for den anden, for det er vel bedst vi faar en Fjerding, synes Du ikke?

Jeg var nede paa Bakken i Lørdags Formiddag, Svigermor er ikke rigtig rask, men gaar dog oppe, og Mathias ligger ude paa Aljebeholdertaget naar det er godt Solskin. Paa Torsdag kommer Filip og Markus Dam hen og besøger os, saa er det jo godt jeg er hjemme.-

Jeg sover ikke godt om Natten her heller, og her kan jeg heller ingen Morgensøvn faa, for naar Kl er  6 begynder Tante og løbe og knirke med Dørene ud i et. -

Du kan tro jeg har faaet en Nyhed at vide siden jeg kom herhen - og det er om Annas Forlovelse - men det er ikke glædeligt, det er næsten utroligt - for det er ham den gamle, dovne, væmmelige Snedker Møller, men lad endelig ingen se dette Brev, for det er jo en stor Skam, Ludvig og jeg skal gøre hvad vi kan for at forpurre det - ja jeg ved ikke om Du kender ham - for ellers vil Du vel ogsaa nok synes at det lyder noget utroligt, men det er nok desværre sandt.

Ja saa er der vel ikke mere, jeg kan heller ikke rigtig samle mig, men saa venter jeg Dig Onsdag, og hvis Hansine har Tid maa hun godt gaa i Skoven og plukke en Buket blaa Anemoner til Marie, for det vil hun sætte Pris paa. Hils Hansine saa godt og vær selv saa meget, meget godt hilset fra Din lille Konna. Jeg skal ogsaa hilse Dig og "Hans" fra Marie og Tante og Ludvig. Jeg har nu fortalt nede paa Bakken at Du har Flæsk med naar Du kommer og Du træffer vel nok paa bedste Maade

Din

"Kon".
 

  27.11.1910
Kristian Dam til Andreas Dam

Kuvert:

 

Gaardejer Andreas Dam

Hullegaard, Nybro

Rønne

 

 

Svejstrup Østergaard 27-11-1910

 

Kære Broder!

Først en Undskyldning fordi jeg ikke skrev til Fruens Fødselsdag. Aarsagen var ikke, at jeg glemte den, men jeg har havt meget travlt baade Nat og Dag hele denne Maaned forholdsvis mest om Natten.

Den 6 November var her et meget fint Bryllup. En Datter af Huset her blev gift med en Præst i Nørre-Sundby. Højtideligheden foregik i Skanderborg Slotskirke og derefter Middag (7 Retter + Kaffe) paa Hotel "Skandinavien" i Skanderborg. Jeg havde den Ære at være Gæst i det meget fine Selskab. Det var første Akt af Bryllupet. Anden Akt begyndte i Søndags med "ungt Bal" paa et andet Hotel i Skanderborg. Vi kom hjem Mandag Morgen Kl. 5½. Mandag Aften var her Selskab for "de gamle" i Svejstrup Forsamlingshus. Det varede til 3½. Tirsdag Børnebal i Svejstrup Forsamlingshus til Kl. henved 1. Det har været en streng tid, kan Du nok skønne. Og saa er der Kaffe og Theselskaber saa et Sted og saa et andet.

Til selve Bryllupet var kun indbudt ca 30 Personer. Men til hvert af de sidste 3 Selskaber var ca 80, saa det hele blev ikke saa billig en Historie.

Om Dagen har vi havt travlt bl.a. med at rydde op efter Byggeriet. Omtr. hele næstsidste Uge gig vi 3 Mand og ryddede op, kørte Jord og Sten, gammelt Træ o.s.v. bort; men saa havde vi ogsaa den Fornøjelse, at det lysnede en hel Del. I Mandags flyttede vi Hestene over i den ny Stald. Den er meget flot og heller ikke billig. Jeg sender Dig et lille Rids, [omtalte rids er vedlagt] det er nemmere end at fortælle, hvordan den er indrettet. Det er saa Bestemmelsen, at Hakkelsen skal skæres paa Loftet over Vognporten og de to Boxe, saa bliver det nemt at faa Hakkelsen til Hestene. Der bliver en Axelledning til Maskinen paa ca 20 Alen og en Afstand mellem Snorskiverne paa ca 30 Alen, saa Anlæget bliver ikke saa billigt, og saa kommer det jo an paa, om det kommer til at gaa godt.

Vi er omtr. færdige med Pløjningen Vintersæden og Frøturnipsene staar godt. Jeg har vidst ikke fortalt Dig, at vi i Aar fik 11413 [pund] Turnipsfrø af 6 Td. Land. Det var meget godt.

Besætningen er nu 11 Heste, 8 Køer, 2 Kvier og 31 Svin. Det gaar bestandig fremad.

Med venlig Hilsen ønskende Jer Lykke med det nye Aar.

Kristian

Til Lykke med den mindstes lange pæne Navn. Mon det ikke er paa Tide, at I sparer lidt paa de pæne Pigenavne?
 

  20.7.1911
Ingeborg Andreasen til Vilhelmine Andreasen

Brevkort:

 

Fru Vilhelmine Dam

Hullegaard

Østerlars

pr Nybro

 

Aakirkeby 20-7 [poststempel: 20.7.11]

Kære Faster

Nu har vi Sommerferie og vi har Lyst til at komme hen til eder i Ferien. Ellen og Ejnar kører nok med Skærikusken hen paa Nybro i næste Uge engang og saa kan De godt gaa til Hullegaard tænker jeg. Nu er vel snart Kirsebærene modne. I Dag har vi haft grøn Kaal til Middag og i Eftermiddag skal vi sylte Solbær. En Venlig Hilsen fra os Allesammen

Ingeborg

Skriv naar De maa komme
 

  2.8.1911
Ludvig Andreasen til Andreas Dam

Brevkort:

 

Hr. Gaardejer A. Dam

Hullegaard pr Nybro

pr Rønne

 

Aakirkeby 2/8 11.

Kære Allesammen. Dette kun for at meddele at vi kommer ikke derhen paa Søndag. Ellen maa helst komme hjem, det kan hun vel naa med Kusken fra Skæreriet, hvis I ikke kan styre Ejnar saa send ham hjem ogsaa. Vi venter med at køre derhen til Anna Mogensen kan følge med, jeg tror ikke hun er kommen hjem endnu. I hilses alle kærligst fra Ludvig, Petra og alle Aflæggerne, de hjemmeværende da.
 

  26.3.1912
Anna Andreasen til Vilhelmine Andreasen

Brevkort:

 

Fru Vilhelmine Dam

Hullegaard

Østerlars

pr Nybro

 

Aakirkeby 26-3-1912

 

Jeg har taget Nr 19 og 46 paa Dukken til Dig, Bortsalget bliver den 10. April og det bliver bekendtgjort i "Tidendet" hvem der vinder de bortloddede Genstande, saa kan Du selv se efter, om Du vinder den.

Kærlig Hilsen med [Colossenserbr.?] 3 Cap. [??]-17

Din Søster
 

  15.8.1912
Ludvig Andreasen til Andreas Dam

Brevkort:

 

Hr. Gaard[resten klippet væk]

Hullegaard

Nybro

pr Rønne

 

Aakirkeby d. 15/8 1912

Kære Svoger med Familie!

Nu har vi bestilt Kusk og godt Vejr til paa Søndag saa er det vor Mening at starte til Aarets største Udflugt: Hullegaard og Stavehøl. Hvis det til trods for alt alligevel skulde blive Regnvejr kommer vi ikke ellers kommer vi til Middag. Tillykke med Bryllupsdagen

Mange Hilsener

os allesammen    L. A.
 

  4.5.1913
Kristian Dam til familien på Hullegaard

Brevkort:

 

Fru og Hr. Dam

Hullegaard, Nybro

Rønne

 

4-5-1913

I Gaar fik jeg Indbydelse til E. H.'s Bryllup i Askov Kirke 12 Maj Kl. 2½. Det har I formodenlig ogsaa faaet. Kan jeg vente at have Fornøjelsen at træffe Jer? Jeg kommer først til Askov den 12 rimeligvis om Morgenen.

Med Tak for det sidste

Venlig Hilsen

K. D.
 

  27.3.1917
Gudrun Dam til Vilhelmine Andreasen

Kuvert:

 

Fru Vilhelmine Dam

Hullegaard

Østerlars

 

[poststempel: 27.3.17]

 

Kære Mor

Om Torsdagen gik jeg ned og hentede Anna Valborg og saa gik Anna Valborg med mig op til Mathias og saa hjalp vi Emilie at gøre rent i Haven om Fredagen var vi paa Værmelandsgaard Kristian kom og hentede os om Formiddagen og saa kørte Anna Valborg og jeg med ham hjem. Om Eftermiddagen legede Margrete og Marie med os først spillede vi Kort vi spillede at give Dyrene Navne og bagefter fottograferede Margrete Anna Valborg og mig og Marie og saa leged vi Saltogbrød og bagefter legede vi Bussemand og saa gik vi ind og Margrete Fortalte os en Historie om Fetlam og saa kom Karoline og hentede os.

om Lørdagen var Karoline og jeg og Anna Valborg paa Højskolen og Formiddagen var Karoline og jeg paa Kirkegaarden med en Buket Blomster som vi havde faaet paa Værmelandsgaard og saa gik jeg derfra til Bedstefarse og hentede Anna Valborg og saa laante vi Mathiasse Køretøj at køre til Højskolen med for det var Elisabets Fødselsdag og Karoline gav mig og Anna Valborg hver en gave til hende jeg fik to Lommetørklæder og Anna Valborg gav hende to hvide haarbaand hun havde faaet fire Lommetørklæder og en Dukke. Saa var vi oppe i Salen og legede og bagefter legede vi nede i Haven og Anna Valborg blev her oppe i Nat. Og Markus fulgte hende hjem i Dag. Vi skal nok og til Faster Marie i Dag. Jeg har ikke brugt Hverdags Livstykke og Bukser endnu jeg har heller ikke brugt den den bedste Kjole

Hils dem alle paa Hullegaard

 

Hilsen fra os alle

din Gudrun

 

Efterskrift. I gaar havde vi to Kaffegilder først Onkel Kristian fra Slamra og bagefter Onkel Kristian og Margrete de kom og skulde hente Agurker. Vist i vil have det kan i vist faa lidt Agurker paa Højskolen. Det er ikke sikkert jeg kommer hjem paa Ondsdag. I kan jo Tellefonere til Højskolen vist i vil have nogle saa skal vi nok sørge for i for dem

 

Gudrun Dam
 

  8.6.1917
Kristian Dam til Andreas Dam

Korrespondancekort:

 

Hr. Gdr. A. Dam

Hullegaard

Øster-Lars

 

[der er hul i kortet, det manglende er angivet med ...............]

 

Værmelandsg. 8-6-1917

 

Kære Broder

I Gaar var jeg hjemme paa Bakken for at assistere ved Ejendomshandel. En Rønnebor ved Navn Ekberg var Køber og Nielsen, Grønvang var med som Mægler. Prisen var omtr. bestemt i Fo.......... det blev ikke til noget alli..............en bød 30 T; og Fader vilde ogsaa...............for den Pris, men saa var.................. Kreaturer imellem. Naar.................. følge med, vilde Fader have............... strandede altsaa paa Kr. 500.00................ rejste hjem med Toget, ellers................. blevet handlet, for de syntes................. godt om Ejendommen.

Da den fremmed Køber............... ved 10-11 Tiden købte Ludvig Ejendommen for 30 Tusind. Han har saa vidt jeg kan skønne blot ventet paa, at en fremmed skulde byde for at faa Værdien bestemt. Og saa har Ludvig udtrykkelig forbeholdt sig, at han vilde være lige saa frit stillet som den fremmede, hvis han havde købt. Karoline har lovet at skrive for at anmode Dig om at være behjælpelig med Slutsedlens Affattelse f. Eks. paa Mandag. Jeg skal til Møde i [?]udvalget i Morgen

Venlig Hilsen

til Hele Familien

Onkel Chr.
 

  25.7.1919
Andreas -, Anna Valborg - og Helga Dam til Vilhelmine Andreasen og Gudrun Dam

Kuvert:

 

Vilhelmine Dam

Adr. Øster Havgaard

Askov

pr Vejen

 

 

[udateret brev, poststempel: 25.7.19]

 

Kære Moder og Gudrun

Vi har det godt. Blomsterne er pæne endnu Moster Anna Vander den naar naar hun er hernede og ellers gør Mattia det  det var kun en Aften at jeg vandded dem. Vi faar Sommer Ferie paa Lørdag. Vi har det ellers godt. Helga vil ikke redes af Mattia men løber altid op til Moster Anna for at blive redt der men Inger og jeg bliver nu redt af Mattia. . Jeg tror Inger er ked af  at du er borte det er jeg og Helga ogsaa lidt kede af. I Gaar var Skole udflugten. De var i Julius Hansens Have de kørte paa Karusel de maatte køre foruden at betalle. Frøken Jespersen spurgte om vi havde faaet Kort saa sagde jeg ja og at I slet ikke var syge paa Rejsen.

Hils Margrethe og hendes Mand naar I kommer derhen

 

Hilsen fra os alle

fra Anna Valborg

 

 

Kære Gudrun

Det er vel rigtig morsomt at være ude at rejse jeg vilde alligevel ønske jeg var med for I var jo slet ikke syge paa rejsen. Nu er det jo længe siden I har skrevet noget til os. Nu er det jo min Tur at faa et kort eller brev. Nu har jeg nok ikke mer at skrive tror jeg ikke for jeg har skrevet et Brev til Mor ogsaa. Nu kommer I vel snart til Gørding. Far ved ikke hvor I er henne nu for Tiden.

Hilsen fra Anna Valborg

 

24/7-19

Kære Moder og Gudrun

Tak for Kortet du sente mig. Det er slet ikke saa kedeligt at være alene Hjemme, men jeg længtes aligevel efter dig for ellers maa jeg løbe op og blive redt af Moster Anna, en gang var Valdemar saa Uartig for de havde fundet en død Fugl og den vilde vi Begrave det maadte vi ogsaa for dem men Valdemar sagde at han gravede den op igen og da han var hernede var han heller ikke sød. Nu er Kirsebærene snart modne jeg var ude og saa at de var røde men det er snart længe siden, og saa paa den Tid kan det jo blive mere modent. Hedvig kom lige saa snart i tog afsted, og vi plukkede Jordbær og spiste dem. nu er Jordbæerne snart spist op.

 

Hvendlig Hilsen

fra Helga

 

 

 

 

 

24/7 1919

 

Kære Mor og Gudrun

Tak for kortet. nu er Ripsene er snart modne. Der er møde paa Vedstergaard i Dag. Vi har faaet Komfuret hjem i Dag. i kan gaa hen paa Maskinfabrikken og faa Regningen i Rønne. Magnus [Ravser?] det sidste Kløver Helga og jeg slog Anna Valborg Underkop

Kærlig Hilsen fra os Alle

Inger Dam

 

 

25/7-19

 

Jeg har nu læst Brevene igennem og har ikke noget særligt at tilføje. Høet har vi nu faaet ind saa nær som 2 Stakke og vi naaede 111 Læs. Vejret har hele Ugen truet med Regn uden at det dog er blevet noget videre. Det har dog tørret godt et B[???] hver Eftermiddag ellers havde vi ikke faaet de grønne Stakke ind. Vi havde Kofoed og Müller til Hjælp de 3 første Dage i ugen og vi var ved at blive ked af den Kløverhøst alle endog Moster Anna af at koge Kaffe.

Her er ellers meget Du gaar Glip af Mutter, nu har vi haft Møde i 3 Dage, her kommer jo Indbydelser men jeg har sagt til Pihl at vi holder Ferie.

Her har været lidt Rivning om Liggepladserne for alle Børnene fik jo Lov at flytte ind, men de blev jo snart klar over at der kun var Plads til to, og den ene har saa efter Tur maattet gaa hjem og lægge sig. Hils Familien paa Stationen samt Andersen og Vilhelm

Andreas

100 Kr blev sendt pr Post i Gaar til samme Adresse
 

  16.8.1921
Frede Frandsen til Anker Frandsen

Kuvert:

 

Til

Hr. Anker Frandsen

Skovholm

pr Lejre.

 

Afs. F. Frandsen

"Svendsbjærg"

pr. Hørve

 

 

Svendsbjærg den 16.-8.-1921

 

Kære Broder!

Tillykke paa Fødselsdagen. I tror vel sagtens, at jeg helt har glemt jer, men saa slemt er det dog ikke, jeg havde blot Tandpine, sist da Laurids var hjemme, saa jeg kunde ikke komme med. Har i faaet Indhøstet derhjemme? heroppe fik vi Indhøstet den 5., og blev færdig med at pløje den 13., og har faaet begyndt med at tærske.

I Morgen skal vi til Fødselsdag og Høstegilde nede paa Højskolen. I maa sørge for, at Høstgildet bliver en Lørdag, for saa kommer jeg nok hjem, og alle de andre kommer med, siger de, saa giver de Biltur hjem, men det er ikke sikkert, det bliver til noget, naar det kommer til Stykket. Jeg tænker nok, at jeg snart kommer hjem, jeg trænger nemlig til en Hverdagsvest.

Hvornaar er det at du kommer herop? jeg syntes det varer noget længe, nu er den bedste Tid ellers forbi. Jeg skulde hilse dig fra Laurids og sige tillykke paa Fødselsdagen.

Til Slut en venlig Hilsen

fra Frede.
 

  15.11.1922
Anker Frandsen til familien på Skovledholm

Svendsbjerg Onsdag Aften 15-11-1922

 

Kære Derhjemme!

Nu har jeg da faaet noget Skrivepapir saa maa jeg vel hellere skrive jeg har det godt jeg har faaet Brevet i Dag det er dog svært saa meget Køerne malker nu i har snart 1000 Pd. Mælk nu den bedste af Køerne her malker 35 Pd. om Dagen. Jeg var til Gymnastik i Mandags nede i Bavnen der var mange til Gymnastik vi var da vist over tyve men det værste er at jeg har glemt mine Gymnastiksko men jeg har købt et Par Sko til at gaa med om Aftenen dem havde jeg paa men de sad ikke ret godt fast mon i ikke kunde finde mine Gymnastiksko og sende dem herop og saa har jeg ogsaa en Cykellygte oppe hos Otto der skulde laves men ikke blev lavet inden November kunde I ikke ogsaa faa fat i den og sende den med Skoene. Naa Asger har allerede skrevet hjem han har ikke skrevet til mig nu er det jo snart hans Fødselsdag. I har jo ogsaa lige haft Fødselsdag derhjemme Johannes og Kristian var vel hjemme den Dag. Vi har en Pige der hedder Amalie hendes Søster har tjent oppe hos Præsten hun hedder Anna og tjener nede paa Vallekilde Højskole nu jeg har set hende og jeg kunde  kende hende lige med det samme. Det er da godt i har faaet et Skab lavet i stand nu for Hanses er lige ved at være overfyldt. I kan tro vi Pløjer paa Kraft heroppe vi pløjer med tre Spand næsten hele Tiden og det har vi gjordt lige siden den første saa nu hjælper det snart godt paa det jeg pløjer nu ikke ret meget jeg har pløjet i Formiddag og saa den første Dag jeg var her ellers har jeg strøet Møg og Roetop og sorteret Æbler og plukket Æbler og Pærer ned og fodret selvfølgelig. Vi har haft en ekstra Karl siden November han skal rejse paa Søndag. Nu kommer at vente til i Morgen Aften for vi skal til at læse op, vi læser Landmandsliv.

16-11-1922

Jeg fik Skabet i Dag lige før Aften men jeg har ikke set det endnu. I Gaar var vi til Møde i Kirken Kl. to hvor Pastor Hansen Fuglede talte vi var dernede næsten allesammen. I Aften tager de bort næsten allesammen der bliver ikke anden mig og Hans hjemme.

Nu kan jeg ikke finde mere og skrive nu maa I hilse dem alle derude

Med venlig Hilsen

Anker
 

  11.12.1922
Anker Frandsen til Jens Frandsen

Svendsbjerg den 11 December 1922

 

Kære Far!

Jeg vil ønske dig mange Ganger til Lykke paa Fødselsdagen. Jeg har det godt. Jeg kommer nok hjem til Jul men hvornaar det ved jeg ikke. I Dag har det været daarligt Vejr og vi har ikke bestilt andet end end sortere Æbler vi har næsten ingen Ting at lave naar det er daarligt Vejr en Dag skrællede vi Æbler allesammen hele Dagen de blev sendt ned til Bageren og tørrede. I Gaar var jeg til Delingsførermøde nede paa Skolen og der skulde være Sanglege om Aftenen men der maatte kun danses med Gymnastiksko og jeg havde Støvler paa saa jeg maatte sidde og se paa det. Vi har begyndt at gaa til Gymnastik nede paa Skolen nu det er ualmindelig god Gymnastik der nede det er Hans Trier der leder det I kan tro han kan lave Gymnastik. Jeg var ude at ride en Dag jeg var omtrent i Holbæk vi havde nemlig byttet en Hest med en anden fra Holbæk og vi skulde saa mødes paa Halvvejen men jeg red da omtrent to Mil og der er tre paa Hjemvejen maatte jeg ride ganske langsomt for jeg havde faaet en Plag med og den var næsten ikke til at slæbe af Sted. Vi har været ene hjemme de to sidste Søndage Troels har været i København til Møde begge Gange. Det var Martheas Fødselsdag sammen med Aksels da havde vi en hel Del fremmede. I skal vel have Andesteg til Aften jeg vilde gerne have noget af den men jeg maa nøjes med Grød. Jeg har forresten helt glemt at skrive om Øjvind ham rejste jeg sammen med herop og han gaar med til Gymnastik saa ham snakker jeg lidt med. Nu er det mig ikke muligt at finde paa mere at skrive denne Gang Resten kan jeg fortælle jer til Jul og jeg skal ogsaa skynde mig til Gymnastik nu haaber jeg i maa have det godt allesammen

Til Slut mange venlige

Hilsener fra

Anker
 

  6.7.1924
Anker Frandsen til familien på Skovledholm

Røvarnäs d. 6 Juli 1924

 

Kære derhjemme

Ja i syntes vel det varer noget længe inden jeg skriver men jeg tænkte jeg vilde hen hos Mejeristen først og det skulde have været i Søndags men saa blev det Regnvejr saa det bliver vel ikke før næste Søndag.

Jeg har det meget godt her næsten alt for godt her er slet ikke kedeligt og være selv om jeg ikke kan forstaa dem og jeg forstaar næsten ikke et Ord af hvad de siger endnu. Her er to Familier den ene er en Broder til Manden hans Kone og Børn kom her lidt efter mig de bor her ude paa Landet om Sommeren og Manden er hos har ogsaa en Del Børn og de leger næsten altid og jeg er for det meste med det er næsten danske Lege jeg kender allesammen. Om søndagen kommer Mandens Broder herned ogsaa og de to Familier er sammen hele Tiden og de gaar gerne en Tur om Søndagen og saa tager de altid mig med vi kan ikke gaa saa lange Ture her er Vand paa de tre Sider af Marken der ligger spredt mellem Skove hvor der ingenting kan gro. Her er en farlig Varme herop men det er da godt jeg nemt kan komme i Vandet og det er jeg ogsaa sommetider to gange om Dagen. I Roerne har jeg en Dreng til at hjælpe mig hele Tiden og i nogle Dage var vi i halv Snes Stykker men saa luger vi altsaa ogsaa alle dem han har og det er da en Del flere end jeg skulde luge alene men jeg faar da ikke luget saa mange som jeg skulde. De er ikke saa slemme at luge, men Jorde er saa tør og knoldet. Det er vel blevet godt Vejr igen derhjemme saa i kan faa Høet hjem uden alt for mange Vanskeligheder og faar luget Roerne igen. I er vel færdig med at lægge Tegl op paa Stuehuset nu saa er der ogsaa noget og lave med at gøre rent der. Nu tror jeg ikke der er mere at skrive om denne Gang jo det er sandt hvordan gaar det med den Plads i var ved at faa til mig det er vel en god Plads og fordi der er nok at lave vil jeg da nok have den.

Den Adresse jeg skrev før manglede der lidt paa men jeg fik da Brevet alligevel og nu skal jeg skrive den rigter og saa mange venlige Hilsener fra

Anker

Frandsen

 

Urho Nieminen

Røvarnäs

Parainen

Turku St.

Finland
 

  15.12.1924
Kristiane Mortensen til Anker Frandsen

[formodentlig omkring 15.12.1924]

 

Kære Anker

Jeg blev noget lang i Ansigtet og det gjorde vi vis alle sammen, vi havde så sikkert ventet og se dig i Løverdag aftes du havde jo sagt at du nok kom hjem en af fødselsdagene men måske det var det dorlege vejr som forskrækkede dig det regnede jo stort i Løverdags. Krestjan og Johannes kom heller ekke hjem for Søndag morgen fra Tune er du fodermester ene så det er derfor du ekke kan komme eller måske du ikke synes du skal hjem før Jul, for du er vel nok rask og har det godt?

Jeg kan fotælle dig at vi har solt begge di små føl og di er sendt til Jyland.

Kristjan Hansen broder var her og se til Svend han fik sådan et mod på Valter og vilde apsolut købe den men han er jo en Jyde han vilde ikke give ret meget for den og så vilde Far ekke sælge den og han måtte ekke selge den for Aksel så sagde Far til ham du kan få begge føllene, hvad skal jeg give for dem sagde han 300 Kroner vel sagde Far men han sagde nej dem har jeg ekke brug for sagde han det varer alt for lenge endnu di er til og bruge det blev så ekke til mere den dag, så et par dage efter rengede han så og vilde købe dem aligevel men Far var jo så kommen til og tænke jo at det var for lit han havde forlangt for dem det var jo ekke mere end 150 for stykket, men han blev ved og sige at han havde fået lov og få dem til den pris di blev så enig om at der skulde gå 14 dage hvis så Far kunde få mere for dem  en det han havde budt så kunde han selge dem eller skulde di sendes over hus ham han bor over ved Bryrup St. du ved nok han blev gift med [Slasser?] Søster som var Husholderske nede på Efterskolen så du kender hende bedre en vi gør.

I morgen har vi jo fødselsdag igjen så er der vel da et brev fra dig. Kørerne kan jeg ekke fortille dig noget om det kan Far jo bedre jeg ved jo bare at di malker godt Tvilling har Kelvet og foet 2 Kalve og Viggo havde en Kvie som hedder Freja som kelvede i går og fik 2 Kalve det er næsten ved at blive for meget med [??] for to Kalve nu har jeg ekke tid og skrive mere denne gang  jeg skal ud og lave mad så må du ha det rigtig godt min mindste Dreng og mange hilsener fra os alle din Mor

 

[bolle å er benyttet konsekvent, store og små begyndelsesbogstaver i navneord bruges i flæng]