Dagbøger 1929

  1929, Januar

Askov Forsøgsstation Vinteren 1929

 

Januar

 

11. Fredag. Saa er vi allerede kommet et lille stykke ind i det nye Aar og har Julen godt overstaaet. Vi har allerede vasket Storvask som Indledning til Hverdagene og i Gaar skar vi 120 Appelsiner til Marmelade. Naa jeg skulde maaske med det samme skrive lidt om, hvordan Nytaarsdagene gik for os. Vi havde jo vor gamle Ven Andersen i Besøg i nogle Dage, det var morsomt at se ham igen, men vi blev nu enige om, at han havde forandret sig, men altsaa ikke til sin Fordel desværre.

13. Søndag  Jeg maa heller tage fat hvor jeg slap sidst. Nytaarsdag var Jakob, Helge og jeg i Kirke om  Formd. Om Eftm. var vi nogle Stykker ude at køre en Kanetur, det var nemlig fint Vejr og Kaneføre. Vi havde for Resten en hyggelig Aften, først legede vi lidt inde i den brune[?] og saa sluttede vi Aftenen med nogle Julesange inde i Havestuen. 2. Nytaarsd. var vi ogsaa til Vejen en Tur i Kane. Om Aftenen kom "Jus"[?] hjem fra Skagen. Milling gav Vin den Dag i Anledning af sin Fødselsdag d. 3. var jeg henne paa Sløjden og lave Juletræspynt om Eftm. og om Aftenen var Ragnhild Augusta og jeg sam Knud og Helge til Gymnastikbal i Malt, hvor vi morede os knusende godt og kom først i Seng Kl. 3½ den Nat. "Dagen derpaa" arbejdede vi hele Tiden paa en Middagssøvn og vi opnaaede den ogsaa dog først efter Kaffetid. Om Aftenen var vi alle paa nær Milling og Stamp til Juletræ i Ungdomsf. Det kunde have været meget morsomt, hvis vi ikke alle havde frosset saa gudsjammerligt. Det hjalp da vi havde faaet Chokolade og Sanglegene kom i Gang, men det varede naturligvis længe inden man kunde faa sig besindet til det. Fr. Schrøder[?] holdt Juletalen. d. 5. var det Lørdag og vi havde meget travlt. Augusta og R. gik tidlig i Seng, Iversens var ude, men Karlen "Jus" og mig fik os en hyggelig Kop Kaffe nede i Børneværelset i Anledning af at det var Hell. 3 K. Aften. Anna kom hjem med 12 Toget.

Søndag d. 6. var vi inviteret til Ladelund og høre "de fynske musekantere". Vi kørte herfra Kl. 7 med Jumben, hvori befandt sig Frandsen og Pigerne saa var alle de øvrige af Karlene i Kanen. Det var en rigitig fornøjelig Aften, efter Kanenten[?] drak vi Kaffe sammen med Eleverne. Vi var ogsaa oppe at se "Tand[?]baronens" Værelse, han havde vist glemt at faa Messingtøjet pudset men man jo undskylde ham lidt, da han lige var kommen hjem fra Juleferie. Mandag lagde vi Tøj i Blød til Storvask og Tirsdag og Onsdag vaskede vi. Torsdag var vi til Sang igenfor første Gang i Aar. Vi gik derhen det var for koldt at cykle, det gik ogsaa udmærket, vi var mange i Følge og vi sang omtrent hele Vejen. Lørdag Aften var vi henne paa Sløjden of saa "Familietvist" den blev spillet af Sløjddrenge og Højskolepiger, kun Inger Stenbæk var naturligvis ogsaa med hun rager jo sin Næse i alt. Saa har jeg kun tilbage at skrive om Søndagen og det er jo i Dag. Det var ellers Meningen jag skulde været til Starup i Dag. K.O. er kommet herover, men jeg opsatte det til næste Søndag nærmest paa Grund af Dovenskab.

Augusta og Ragnhild var i Kirke. Jeg kopierede en del Billeder. I Aften legede vi Panteleg, vi havde jo Besøg af Frk. Stenbæk samt hendes ærede Skrukmutter og tilhørende Fatter. Stakkels Jakob maatte høre meget for Ingers Skyld, han vidste snart ikke, hvor han skulde gøre af sig selv, arme Skind

19 Lørdag. Nu har vi 3 syge liggende, Busse sveder stadig og Frk Jensen passer ham, Farmor blev røntgenfotograferet forleden Dag og det viste sig at der var noget galt ved Benet saa hun skal ligge mindst 4 Uger. Saa er der endelig Hans, han har Skoldkopper, men er nok snart over det, Fyren. Jeg selv har ogsaa været sløj hele Ugen, jeg har nemlig ogsaa Kopper, men jeg har dog ikke ligget i Sengen, mer end en halv Dag, jeg turde simpelthen ikke af Frygt for ikke at faa Lov til at komme op igen. Naa, nu tror jeg nok, jeg er over det.

Ellers er der vist ikke noget særligt at bemærke i Ugens Løb udover at vi har faaet vores Tøj rullet og strøget, ellers har vi ikke haft noget ekstra.

25. Fredag. I Dag har der været Maanedsmøde paa Højskolen. Pastor Øllgaard fra Odense holdt et kristeligt Foredrag og efter Spise-Pausen holdt Joh. Friis et Foredrag om Forholdene nede i Jødeland. Augusta og Ragnhild skiftedes til at være hjemme. Torsdag var Stamp og mig til Sang, Ragnhild var hjemme paa Grund af Tandpine.Vi cyklede trods det glatte Føre og væltede da ogsaa begge to inden vi naaede Malt, men kom dog ikke til Skade tværtimod havde vi megen morskab ud af det.

Onsdag Aften var de fleste af os til Fest i Venstrefor. i Malt. Det var meget morsomt. Først var der Oplæsning af Jul. Andersen, men det kom vi nu desværre for sent til. Dernæst fælles Kaffebord (vi havde en dejlig Lagkage med) og Generalforsamling og saa sluttedes der med en Svingom. Vi morede os udmærket og kom først hjem Kl. 2.

Mandag Aften var vi til Gymnastik i Malt. Det er ikke til at holde ud henne paa Sløjdskolen mere, Johanne duer ikke til at lede det. Nu gaar jeg med til Malt om jeg saa var aldrig saa meget i Bestyrelsen for Ungdosmf.

28. Mandag. Fars 55 Års Fødselsdag. Det er længe Siden jeg var hjemme til Fars Fødselsdag, men næste Aar kommer jeg det jo muligvis. Nu er det bestemt, at jeg og Inger skal være hjemme i Sommer, Helga skal paa Højskole og Anna V. skal holde Hus for Tante Sine. Saadan lyder altsaa Programmet for Tiden. Holger M. vil for Resten hertil som Forkarl til Sommer og Iv. sagde i Dag, at han kunde godt bruge ham.

Jeg har lige været i Starup, rejste Lørdag med 4.16 og kom først tilbage med 12 Toget. "Min egen Karl" hentede mig jo saa med "Gule" og Jumben. Lørdag Aften var jeg med til Afskedsfest for Lærer Larsens, de skal rejse til Nimtofte til 1. Febr., det er Jen. og Jep. naturlivis ikke saa glade for, men de tænker jo ikke mest paa sig selv. Der blev holdt mange Taler og sunget mange Sange, vi sad ved Kaffebordet mindst 2 Timer, det var et flot Kaffebord med Lagkage, Kransekage o.m.m., men koldt var der i Salen, saa vi frøs gudsjammerligt. Jeg fik mig jo en god Passiar med Karl O., han er akkurat den samme, som han altid har været, op at skændes vil han forfærdelig gerne, men trods alle hans Udyder er der jo alligevel meget godt ved ham. Ude i Skovende havde de det omtrent som "vån". Baade Mads og hans Kone lever endnu, men det er dog gaaet tilbage for dem begge siden jeg var der.

 

  Februar

Februar

2. Lørdag. Jeg fik ikke skrevet mere forleden Aften for Ragnhild vaagnede op og troede at jeg skrev Kærestebreve, den Beskyldning blev jeg jo nødt til at lade sidde paa mig, for jeg vilde da ikke vise hende min Dagbog. Nu i Aften er her  en velsignet Ro et Øjeblik, for Anna er i Vejen sammen med "Jus", og Augusta og Ragnhild er hos Bageren efter Kager, det er R. og mig, der har tabt et Væddemaal angaaende Musse Guddiksens Øjne. Ja, hvad er her ellers foregaaet i Ugens løb. Jeg har næsten ikke været hjemme én eneste Aften.

Mandag til Gymnastik, Tirsdag Bestyrelsesmøde hos Søster Smidt, Onsdag til Ungdomsmøde, det var Sanglege der stod paa Programmet, men hvor er der lidt ved at lege, det kunde være morsomt, men de fleste er saa "fjale" og staar og tør hverken se til den ene eller den anden, synge gør de da slet ikke. Nej, kunde det gaa med Liv og Lyst, kunde man da have en fornøjelig Aften ud af det, men det gør det nu bare ikke. Ved Kaffebordet var der Afstemning om vi skulde blive ved med Kaffe ved Møderne eller ej. Der var 32 Stemmer for og 15 imod Kaffe. Dagny Kvisgaard og mig kom med et Forslag om Kaffe en Gang imellem, men den Stemmeseddel blev der slet ikke taget Hensyn til. Saadan er Gunner jo en sær en paa mange Maader, som nu han har holdt Bestyrelsesmøde 2 Gange med kun Søster og Ole, det er da for galt.

Torsdag var vi til Sang, det er nu nogle fornøjelige Aftener vi tilbringer sammen deroppe. Vi var gaaende alle fra Askov,  men naar man er mange falder Vejen aldrig saa lang.

Jeg er ved at faa en blaa Crep Chine Kjole syet, vi haaber jo at blive inviteret til Ladelund Ballet og saa har jeg jo ingen Kjole. Jeg har ellers slet ikke Raad til det, jeg begriber ikke, hvordan jeg skal faa mine Penge til at slaa til, jeg har brugt min Januar Løn hver Øre, den gik til min mørkeblaa "Charmeuse", man er da nødt til at se lidt ordentlig ud i Tøjet.

I Morgen Aften skal Ragnhild og mig til Bal i Palmehaven, det er Byens Ungdom, der har slaaet sig sammen og holder det. Vi er inviteret med af Jakob og Helge, vi vidste godt, at de havde skrevet sig paa listen, saa vi var jo spændt paa, hvem af os de nu vilde have med, men vi blev altsaa de heldige, og har jo rigtig Næsen i Sky i disse Dage. Naa, jeg skal til at stoppe Strømper, jeg har mindst et halv Snes Par der venter.

22. Torsdag. Tiden gaar og Februar Maaned er snart gaaet. I Dag er det Tøvejr.

24. Søndag. Igen Frostvejr og der blæser en frisk Brise. Vi har været ude og køre en lang Kanetur i Dag, helt ud til Estrup Skov, vi var 8 paa. Men forleden Aften kørte Milling os til Sang, da var vi 12 paa. Vi havde for Resten en ualmindelig grinagtig Hjemtur, idet Ragnhild, Søster og mig var oppe og slaas med Sne med Kræmer, vi gik naturligvis af med Sejren. Vi lagde for Resten ogsaa en udmærket Plan om at Dagny og Søster samt Augusta skulde optræde som Herrer til Ballet i Ungdomsf., der er nemlig altid Mangel paa Kavalerer og den Smule der er, er ganske forfærdelig kedelige de fleste af dem, Planen er nu desværre allerede gaaet i Vasken. Jeg har ikke faaet skrevet noget om Ballet i Palmehaven eller paa Ladelund, men det er snart saa længe Siden nu. Paa Ladelund morede vi os altsaa ikke saa godt, som vi havde ventet, Musikken var grumme kedelig og saa var der ogsaa saa stuvende fuldt. I Palmeh. gik det bedre, vi var vist kun 18 Par, og havde Lauridsens 2 Mand. Orkester til at spille. Saa var der ogsaa fælles Kaffebord i "Haven", der var endda digtet to Sange, men dem var der nu ikke noget ved.

26. Tirsdag. Det er Ingers 17. aarige Fødselsdag og jeg har ikke en Gang faaet skrevet til hende, det er ogsaa for galt med min Dovenskab. Jeg skulde skrevet Søndag Aften, men da kom vi jo afsted til Malt og saa "Eventyr paa Fodrejse" i Stedet for. Milling inviterede os paa en Kanetur i det fine Vejr, lige som vi kommer forbi Forsamlingshuset skal de til at begynde og spille, det er naturligvis mere end hvad vi kan modstaa. Af kravler Augusta og mig samt Helge og Jakob. Vi fortrød det rigtignok heller ikke, for de spillede udmærket, særlig bør nævnes Dannefjord som "Skriver Hans". Og tænk, jeg kom ind paa Børnebillet, det har vi moret os meget over. I Aften er Helge, Jakob, Wested og Augusta til Kirks og øver, de spiller jo nemlig ogsaa Komedie sammen med Søster Smidt, Inger Stenbæk, Gunnar, Gotfred og Bodil Ugild. De spiller "De uadskillelige" og skal optræde d. 20. marts. Ellers noget særligt at bemærke for de sidste Dage er her vist ikke. Farmor er kommet paa Benene igen og gaar godt uden Stok. Busse er flyttet hen paa Soveværelset og kommmet ud af Svedeposen, men hvor længe han skal ligge endnu, det lille Skind er ikke godt at vide. Naa, jeg maa i Seng, i Morgen er der Bal i Ungd., Ragnhild sover sødt allerede, og  Anna snorker drabeligt inde paa det andet Værelse. Vi har haft travlt med at frisere og krølle i Aften, for jeg er ved at antage ny Haarfrisure.

 

  Marts

Marts

1. Fredag: Ja, saa er der kun to Maaneder tilbage, saa skal jeg atter have Næsen vendt hjemad. Her er saadan et Røre i Byen i disse Dage. Der var jo nemlig Bal i Ungd. i Onsdags, men der var tilligemed Maanedsmøde paa Højskolen, og der gik vi jo ned allesammen, det var nu Meningen at i det mindste Karlene vilde været til Bal bagefter, men det blev saa sent, at de naaede det ikke. Vi var lige henne og kigge gennem Døren, men saa kom Gunnar og var gal som en Tysker, og saa gik vi naturligvis igen. Nede paa Højskolen var der først flerstemmig Sang af Eleverne, derefter holdt Hans Lund, Rødding et varmt og indtrængende Foredrag om Sønderjylland og talte især til de Unge om at rejse derned og tage den sønderjydske Jord i Besiddelse. Jeg tror, det Foredrag gjorde et stærkt Indtryk paa mange. Der var livlig Diskussion bagefter, men den ødelagde desværre næsten Stemningen efter Lunds Foredrag. Jeg er nu glad ved, at vi kom ned til det Foredrag, men vi var jo forberedt paa at faa "Høvl" fordi vi ikke mødte paa Sløjden, Gunnar har vist ogsaa til os i en god Mening. Vi talte med Søster i Aftes til Gymnastik, hun sagde, at baade ham og Ole var saa gale, at de fnøs, men vi er da fuldstændig ligeglade, det er da rart at mærke, at Folk savner os, naar vi holder os borte en Gang. Det er blevet bestemt, at vi skal have Gymnastikopvisning i Brørup den 17 ds, og i  Malt d. 22, saa vi maa rigtig til at stramme os op nu, og skal have Gymnastik 2 Gange i Ugen.

2. Lørdag. Augusta, Jakob og Wested er hos Stenbæks og øver. Helge er i Rødding til Bal. Vi var til Sang i Aftes og havde en fornøjelig Aften ud af det, som vi jo altid plejer at have. Den 6. skal vi give en lille Koncert i Malt Forsamlingsh.

9. Lørdag. Vi har været til Gymnastik i Aften nede i Højskolens Sal, vi træner for fuld Kraft og er næsten aldrig hjemme. Det er i det mindste forfærdelig længe siden at vi har haft en morsom Aften herhjemme, naar vi endelig en Gang imellem er hjemme holder vi os gerne oppe hos os selv, det er ikke saadan som i Sommers, da havde vi det tit saa sjov. Vores lille Koncert i Onsdags gik rigtig godt, men det gik jo hverken værre eller bedre end at der ogsaa var Ungdomsmøde hos Præstens, saa vore Veje skiltes som sædvanlig og nogle gik til Malt og andre til Askov.

Vi vaskede Storvask Tirsdag og Onsdag og i Fredags gjorde vi hovedrent i Rullestuen og den lille Gang derude, det var den første lille Begyndelse paa Hovedrengøringen, men der er langt frem inden vi naar igennem det hele. Nu er det da endelig blevet Tøvejr, ja, det er nu et Par Dage siden, i Aften fryser det lidt igen. Vi har hørt Lærken i Dag for første Gang. I Dag begyndte Busse at faa Lysbehandling.

14. Torsdag. Vi fire Piger har været paa Ladelund til Møde, det var Meningen vi vilde været kørt med "Gule" men den kunde ikke faa fri og vi blev nødt til at cykle, det var noget anstrengende, for det blæste ret stærk. I Aften har vi været til Gymnastik ogsaa cyklende, Tirsdags derimod kørte Helge os derop. Nu er vi færdige med at træne, paa Søndag skal vi saa vise havd vi dur til. Vi skal alle i lyse blaa Dragter og gule Strømper og Sko. Paa Lørdag er vi inviteret til Ladelund til Fest, det gaar Slag i Slag.

I Gaar gjorde vi rent paa Verandaen, det var et anstrengende Arbejde, men vi havde da nogle smaa Opmuntringer ind imellem. Først nød vi, inden vi ret gik i Gang, friske Rundstykker med Smør, det var Augusta og Anna der var flotte, men vi havde ingen rigtig Ro til at nyde dem. Senere op ad Dagen nød vi et Glas Vin og en Appelsin inde i Dagligstuen. Der er nu ikke mange Piger der kan té sig, som vi gør her det er jeg da sikker paa. Naa, om Aftenen holdt Helge sin 21. aarige Fødselsdag og gav Chokolade og Kager. Det er nu først hans Fødselsdag paa Lørdag, men han foretrak at holde den i Aftes, da det vist varer længe inden vi igen er samlede alle Mand. Vi havde det saa morsomt, her var 3 fremmede Højskolepiger og vi baade legede og sang tilsidst noget ved Chokoladebordet, der var festligt pyntet med Blomster og 21 smaa Lys. Naa, jeg maa i min Seng, det er som sædvanlig sent.

25. Mandag. Vi har haft forfærdelig meget om Ørerne i den senere Tid, saa der har slet ikke kunnet blive Tid til at skrive. Jeg maa hellere begynde, hvor jeg sidst slap og saa se, hvad jeg kan huske. Lørdag d. 16 var vi Malt Pigegymnaster inviteret til Ladelund til Gymnastikopv. og Sanglege, det blev nu altsaa til Bal, det var vi nok klar over i Forvejen. Vi 3 Piger kørte med "Gule" og havde Musse og Dagny med. Aftenen forløb meget fornøjeligt, vi dansede til Kl. var 12, der var ca 60 Damer, men der var et Par Hundrede Elever, saa der var ingen Mangel paa Herrer.

Søndag var vi jo saa til Gymnastikstævne i Brørup, vi spiste til Middag Kl. 11, for at naa og blive færdige. Vi 3 skulde nemlig møde senest 12½ og Anna og Grethe samt alle Karle vilde gerne afsted og se os optræde. Vi var vist 25 Gymnaster, alle i lyseblaa Dragter, samt gule Strømper og Sko, det var vel nok et pænt Hold. Gymnastikken gik desværre ikke saa godt, i det mindste var Musse meget utilfreds med os, nu gør det maaske ogsaa noget, at vi var de første, der var inde, saa der var næsten ingen til at se paa os, ellers havde vi maaske taget os mere sammen. Kl. 3 samledes alle Malt Gymnaster baade Piger og Karle til en ekstra god Kop "gratis Kaffe" nede i et af Byens Konditorier. Vi 3 samt Sigrid, Dagny og et Par andre Piger havde et dejligt Omklædningsværelse, der havde vi det for Restes saa sjov, der indrettede vi os paa det behageligste og der spiste vi vor medbragte Mad. Ved 8 Tiden var der fælles Kaffebord nede i Salen for Gymnaster og hvem der ellers havde Lyst at deltage. Der blev sunget Sange og holdt Taler til Gymnastikkens Pris, Hasseriis og Kamma Laursen kritiserede Holdene, det var i det hele meget festligt at være med til. Der sluttedes med en Svingom, men vi tog hjem ved Tolvtiden endskønt vi morede os storartet, ja Augusta undtagen, hun var i meget daarligt Humør, hvordan det kan være, vides ikke. Det var ogsaa godt, vi kom hjem, for vi skulde jo snart "téen" igen.

Mandag Eftm. var Jus, Anna og mig samt de fleste Karle til Møde paa Ladelund, nu kan jeg ikke huske Foredragsholdernes navne, men der var altsaa tre og den ene var en Kvinde. Jeg syntes nu langt bedst om det første Foredrag, det var Hans Hansen, Graasten, der holdt det. Han gik ud fra det gamle Fyndord "Enhver er sin egen lykkes Smed" og hans Tale var nærmest en Lovsang til Ungdommen, den var saa dejlig frisk og let forstaaelig. Tirsdag gjorde vi den ganske Spisestue ren. Onsdag havde vi ikke noget særligt for, om Aftenen var vi til Dilettant paa Sløjden. Anna og mig solgte Billettet og var saa til Gengæld inde og drak Kaffe med Skuespillerne bagefter.

Komedien gik udmærket, Folk var især indtaget i Wested som Fatter Burmann og saa i Søkadetten Gunnar spillede jo ogsaa godt, men ham kender vi jo. De spillede baade Onsdag og Torsdag, men Salen var begge dage kun halvfuld, det kommer maaske noget af, at her er blevet spillet saa mange Stykker før i Vinter. Fredag havde vi travlt med at faa en halv So og en halv Ko ordnet vi havde saa megen Ærgelse af den elektriske Kødhakkemaskine, den vilde slet ikke gaa, der er jo saa tit noget i Vejen med den. Om Aftenen var Helge, Jakob, Knud, Ragnhild og mig til Gymnastikopv. i Malt. Den gik meget bedre end i Brørup baade for vores og Karlenes vedkommende, nu gør det maaske ogsaa noget, at der var saa festlig en Stemning over det hele. Ved Kaffebordet overrakte Søster Smidt Musse et Fotografiapparat som Tak for Vinteren. Ballet varede til Kl. 2 og gik storartet, Ragnhild og mig morede os kongeligt. Det er nu sørgeligt at det sandsynligvis  er det sidste Bal jeg har været til i Malt.Vi havde travlt hele Lørdagen og fik ikke Tid til nogen Middagssøvn, men det kunde dog ikke falde mig ind at fortryde, jeg var taget til Malt, selvom jeg nok var lidt søvnig Dagen efter. Augusta var ikke med hverken til Opv. eller Bal, hun var træt efter Komedien.

Palmesøndag var Niels Jensen her i Besøg, han er kommet til Rødding Højskole som Gartner, hvad Ragnhild naturligvis er meget glad for. Om Aftenen var der en noget søvnig Stemning over det hele saadan forekom det i det mindste mig, jeg var da i det mindste søvnig. Helge var som sædvanlig Søndag Aften paa Højskolen.

I Dag har vi haft uhyre travlt med at gøre rent paa Fløjen og nu skal jeg skynde mig i Seng, jeg kan næsten ikke holde Øjnene aabne længer.

26. Tirsdag. Nu er vi færdige paa Fløjen undtagen paa "Landmandslyst" og "Sovstrup" der skal ikke gøres rent inden Maj. Vi har ogsaa gjort Kælder ren, bagt Smaakager o.s.v. i det hele taget haft forholdsvis travlt. Alle Ladelunderne var her i Eftm., og Anker var her for at sige Farvel.
29. Langfredag. Anna er rejst paa Ferie, hun rejste Onsdag Eftm., Ragnh. og mig kørte hende ned.

I Gaar var jeg i Kirke sammen med Mutter[?] og Helge. Der var Konfirmation. Om Eftm. var Ragnh. og Helge cyklende i Rødding og saa til Gartneren. Han er blevet syg og rejser hjem allerede Lørdag eller Søndag, det er saa sørgeligt, som den Familie er overfaldet af Sygdom. Johannes skal da til Bornh. til Sommer, saa ham faar man maaske den Fornøjelse at se en Gang imellem. Vi havde Dagny Kvisgaard i Besøg omtrent hele Dagen i Gaar, det er nu en prægtig Pige er Dagny. Og Annas Nielsen kom ogsaa og er rejst igen i Dag med 2 Toget, han vilde slet ikke høre Snak om noget med ham og Anna, han tror nok, det er en Hemmelighed for os, men der tror han dog Fejl, den gode mand David. Jeg har lige skrevet til  Anthonie, om hun vil cykle med mig hjem om Maj, hun synes sagtens, at det er en tosset Ide, men jeg har nu Lyst nok til det, hvis ellers Vejret bliver godt.

30. Lørdag. "Justen" har haft forfærdelig travlt i Dag og er sprunget rundt i sin grønne, strikkede Kjole med et Gardin svøbt om Hovedet, hun venter nemlig sin Søster i Besøg og har i den Anledning gjort grundig rent inde blandt alle sine Kasser. Iversen har været kørende til Skanderborg i Dag og haft Grethe, Hans, Jørgen Fenger og Gunnar med. Stamp er rejst paa Ferie.

 

  April

April

9. Tirsdag. Nu skal jeg skrive, hvad jeg kan huske af hvad der er sket i Tiden, der er gaaet. Paaskedag var det et grimme Vejr, det tordnede om Morgenen og var saa mørkt, som var det lige før Jul. Helge rejste paa Ferie. Ragnh. var i Kirke. Om Eftm. var Ragnhild og jeg et Smut nede og besøgte Højskolens Piger, de skal jo rejse de fleste af dem til Maj. 2. Paaskedag var det fint Vejr. Vi havde besøg af Dagny Kvisgaard. Helge kom hjem til Aften. Anna kom hjem med Tolvtoget og det maa jeg da ogsaa fortælle lidt om. Vi vilde jo have lidt Fest ud af det her, og saa laante "Jus" Gusta og Dagny noget af Karlenes Tøj, vi blev saa lige 3 Par der spadserede til Vejen. Turen derned gik gik jo meget godt, men det varede ikke længe inden nogle Knægte opdagede at det var ingen rigtige Karle, vi var ligefrem ved at samle Opløb. Det morsomste var dog Milling og Jakob der havde klædt sig ud som Mand og Kone for at lure os af. Milling lignede grangivelig Fru Iv. Den Tur tror jeg dog aldrig, jeg glemmer.

Tirsdag og Onsdag vaskede vi Storvask og havde det fineste Tørrevejr begge Dag. I Tirsdags kom jo alle de nye. Den første var en Vendelbo Aage jensen Tolne, han blev nu sat til at banke Sengetøj med det samme. Saa kom Gartneren Niels Nielsen og "Kaptajnen" Kaj Skov, ham har vi haft megen Fornøjelse af, han arbejder nemlig i Marken med gule Skindhandsker paa. Til sidst kom Arne Brandgaard, en lang tynd forsagt lille Dreng og Anker Frandsen, en lille Pusling omtrent paa størrelse med mig, det er Helges Fætter, men ved Siden af ham, er Helge jo næsten en Kæmpe. Ragnhilds Broder kom først Dagen efter, jeg skal love for, det er en livlig Dreng, jeg har aldrig hørt et Menneske le som han lo i Aften, da Augusta gik paa Bagen med Benene i Vejret.

Fredag var det Knuds Fødselsdag og vi havde ved den Lejlighed et festligt Chokoladebord. Knud gav ogsaa Konditorkager til hele Omgangen. Vi sang ogsaa saa meget den Aften. Nu kan jeg virkelig ikke holde ud at skrive mere i Aften, jeg kan høre Klokken slaa elleve, det er ikke for tidlig at komme i Kassen.

12. Fredag. I denne Uge har vi gjort rent i Køkken, Bryggers og øverste Loft. I Gaar Eftm. havde vi lidt Tid tilovers for os selv, det havde vi da ogsaa i Dag. Da jeg gjorde Fløj ren i Dag blev jeg saa ærgerlig over alt deres Fodtøj under Sengene, at jeg satte det udenfor vistnok 30 Par paa Rad og Række, det saa grinagtigt ud, jeg sagde jo til Karlene at det skulde være til Skræk og Advarsel, nogle af dem morede sig kongeligt over det. Forleden Dag slap vi Luften ud af deres Cykler medens de drak Kaffe og grinede naturligvis da de stod og sled og pumpede Cykler, en Middag syede vi deres Kasketter sammen. Ja, vi er saamænd næsvise nok, jeg forstaar ikke, at de ikke tager en frygtelig Hævn over os.

24. Onsdag. Det er nok en af de sidste Gange jeg faar skrevet i min Dagbog her for Tiden gaar jo med en forfærdelig Fart, tænk, ikke en Gang en Uge til Maj. Nu er vi helt færdige med Hovedrengøringen nede, men ovenpaa mangler der jo noget, vi sled vældig i det i sidste Uge, Fru Iv. arbejdede selv med hele Tiden. Ragnhild har Influenza og har ligget i Seng siden Søndag, hun er saa bange, hun ikke skal blive rask til næste Søndag, da skal Sangf. nemlig have Bal i Skibelund. Vi maa hver have lov at invitere 2 med, nu ved vi jo ikke vore levende Raad, for vil helst have dem med alle 13 eller i det mindste de fleste af dem, det er ikke nemt at komme til at plukke ud af saadan en Flok som her. Jeg skal jo op og virke for Sagen i Morgen Aften. Mandag Aften var vi henne ved Agergaards, vi fire Piger og Jus samt "de gamle" Karle. Vi morede os rigtig godt derhenne, vi legede en hel Del. I Aftes var vi til Ungdomsmøde, det sidste, jeg kommmer med til, det er sørgeligt at tænke paa. Der var Generalforsamling, Anna, Søster og mig samt Ole og Villads Chr. gik ud. Ja, Ole blev da valgt ind igen sammen med Wested, Jacob, Gotfred og Anna Hansen. Efter Generalforsamlingen Kaffe og senere Sanglege som gik saa udmærket, men vi var dog skuffede over at vi ikke fik lov at danse, det havde vi nemlig haabet. Vi var 15 herhenne fra til Møde, jeg skal love, det fylder naar vi tropper op. Det bliver et mere stille Liv, naar jeg kommer hjem

 

  Juni

Juni

5. Grundlovsdag. Nu er jeg jo forlængst kommet hjem, men jeg skal prøve at smale lidt af hvad der er foregaaet i den forløbne Tid. Jeg maa gaa helt tilbage til Askov.

Den sidste Søndag i April var vi altsaa til Bal i Skibelund, 14 fra Forsøgen, kun Gartneren og Skou var ikke med. Jeg morede mig altsaa noget saa glimrende, dansede hver eneste Dans og var optaget til mange flere, jeg tænkte ogsaa med forfærdelse paa, at det var det sidste Bal jeg var til i Askov. Jeg var i min lyseblaa Crep de Chine, lyse Strømper og Sko, saa man var vel nok smart.

Ragnhild kom desværre ikke med, hun maatte blive i Sengen. Nu er hun paa Kolding Sygehus og har Tuberkulose, stakkels lille glade Ragnhild, jeg fik Brev fra hende i Gaar, men hun har da heldigvis ikke helt tabt sit "Pølsehumør" endnu. Naa, jeg maa tilbage til Sagen. Tirsdag Aften havde vi Gravøl, Iversen holdt ikke nogen Tale denne Gang (jeg mindes sidste Gravøl) takkede os blot i faa Ord for den Tid vi havde været der, han gjorde sit til  at holde Stemningen saa munter som vel muligt hos dem, der skulde rejse. Onsdag Morgen med Tog 9.27 rejste Helge, Knud og Skou, Milling startede paa samme Tid sin Cykle, det var slet ikke morsomt at sige farvel til dem, hvem ved, om man nogensinde mere faar dem at se. Lille Andrés tog Afsked ved Middagstid under Graad og Tænders gnidsel, ja, det er nu Synd at gøre Nar ad ham, han tog det skam alvorligt. Det er nu ikke let at sige Farvel til "Forsøgen", det maatte jeg bekende, da jeg slev skulde afsted. Om Aftenen holdt Gusta sin 19 Aarige Fødselsdag, her var nogle Gæster saasom hendes Søster, Thomsen og Vang samt naturligvis Jørgen Fenger. Fredag Morgen tidlig d. 3. Maj stod Gusta og Jeg tidlig op og gjorde os færdige til at drage af Gaarde. Og saa gik vi den "tunge" Gang rundt at sige Farvel, Augusta var forholdsvis kaalhøgen til det sidste, jeg var nu ikke stor Karl, det vil jeg ikke prale af, jeg havde ellers bestemt mig til ikke at lade mig mærke med noget, for Karlene løb løb flere Dage i forvejen og kiggede mig ind i Ansigtet og spurgte hvornaar begynder du at græde, hun har saamænd allerede begyndt o.s.v.

Naa afsted kom vi da og det endda i det fineste Vejr og Vind, man kunde tænke sig og det var godt, for vi havde begge mange Mile at cykle. Jeg naaede Snoghøj ved halv ellevetiden, der fortærede jeg noget af min medbragte Mad, da var Appetitten nemlig kommet igen, om Morgenen var den, som rimeligt var, ikke ret stor. Saa blev jeg færget over Lillebælt i Motorbaad og videre gik det fra Middelfart ad Ejby til, keg skulde nemlig spise til Middag hos Ejnar. Jeg naaede nu ikke dertil inden over Middag, men Mad fik jeg da og Ejnars Forældre og Søster var meget elskværdige imod mig, for slet ikke at tale om Ejnar, som naturligvis ogsaa var det endskønt han havde ventet sin Anna i Stedet for mig. Da de inviterede mig til at blive der Natten over, sagde jeg Tak, dels fordi det var blevet saa sent og saa var jeg ogsaa lidt øm i Benene, jeg var jo ikke trænet til at cykle saa langt. Saa var vi ude at cykle en Tur at se paa Omegnen den Eftm. Næste Dags Form