Dagbøger 1933

  1933, Januar

Januar 1933

 

8. Søndag. Tiden gaar og der er gaaet over tre Aar siden jeg sidst skrev i min Dagbog, naar man tænker frem i Tiden synes man jo, at 3 Aar er længe, men tænker man tilbage er de fløjet afsted som ingenting. Og hvad er der saa sket i de Aar, ikke saa meget som angaar mig, jo, jeg er altsaa blevet forlovet, men det er jo ogsaa over 3 Aar siden nu, det er en gammel Historie, men den er gammel og god. Nu skal jeg prøve paa i korte Træk at skrive ned hvad jeg har foretaget mig i den Tid.

Til August 1929 rejste jeg atter over til Forsøgsstationen og var der i 3 dejlige Maaneder - og der blev jeg forlovet med min Anker. Saa til Novbr. kom jeg hjem igen, i Julen var Anker herovre og blev præsenteret og jeg var med ham hjemme. Det er jo spændende at skulle over til en hel Bunke ny Familie, men jeg maa sige, at jeg følte mig meget hurtig hjemme blandt dem. Jeg tror nok, jeg passer rigtig godt til Forholdene derovre, bedre maaske, end Anker vil passe her og derfor er jeg heller ikke ked af at vi jo nok skal bo paa Sjælland. Sommeren 1930 var Anker her, han skulde da ogsaa lære Bornholmerne at kende. Han havde Plads paa Strangegaard i Klemensker. I August var Erna og "Søster", mine to Svigerinder ovre og besøgte os. De var meget begejstrede over Bornholm

Til Vinter rejste Anker igen, han skulde til Tune Landbrugsskole, hvor han fik et 9 Mdr.s. Kursus. Han kom dog og besøgte os i Julen og jeg var med ham hjemme. Den Vinter var jeg hjemme sammen med Inger, det foregaaende Aar sammen med Helga. Ja, Helga og Holger gik jo ogsaa hen og forlovede sig en Gang i løbet af Sommeren, hvornaar vides ikke saa nøje, for det var meget hemmeligt, -- men allerede den 9. Maj, Rigmors Fødselsdag, opdagede jeg nok at der var noget galt fat. De fik Ringe paa kort før Jul, men da var de rejst til Jylland begge to.

Saa Maj 1931 rejste jeg til Sjælland, Anker havde skaffet mig en god Plads mente han. Det var det ogsaa, jeg er meget glad for det Aar jeg tilbragte paa Højvang. Og paa Skovledholm kom jeg meget tit og følte mig fuldstændig hjemme der. 1. August kom Anker hjem fra Tune og han blev hjemme og er det endnu.

Jeg rejste hjem igen til Maj Aaret efter, for Anna V. var stadig i Købhn. og Helga vilde gerne lære at sy. Saa var jeg da hjemme sammen med Inger den Sommer, Anker kom og besøgte mig 2 Gange første Gang i Juni-Juli Maaned, da kom Augusta og "Sys" Trier ogsaa og vi var paa mange Udflugter sammen. Senere havde vi Karen Søndergaard i Besøg, hun var ovenud begejstret for sit ophold her.

Saa kommer vi til Fars og Mors Sølvbryllup, da var alle Børnene samlede, vi forærede dem i Fællesskab et stort Gulvtæppe.

Vi havde Selskab i 2 Dage først Familien og næste Gang Læsekredsen. Anker havde ikke Tid til at blive her mere end 2 Dage, han skulde skynde sig hjem og høste. Vi havde jo ogsaa travlt med Høsten, men havde knap Tid til at hjælpe saa meget til som vi skulde, hvad Holger var meget fornærmet over.

I Septbr. havde jeg min Sommerferie som jeg naturligvis tilbragte paa Sjælland. Jeg rejste derover til Høstgildet, det var jo saadan en Anledning.

Til Novbr. kom Helga hjem fra Aakirkeby og Inger fik Plads i Bethania og saa skulde hun sy om Eftm. Jeg tog paa Husholdningsskolen en Maaned, vi var 12 Elever og kom storartet ud af det sammen, jeg tror nok, vi allesammen var glade for at være der. Og saa var det Jul igen og Anker kom og var her til den 5. om Aftenen og nu er han rejst og vi er allerede et lille Stykke inde i det nye Aar.

Nytaarsdag var Inger hjemme paa Besøg og Mor var kørende i Kirke med Egeskovs. Helga og Holger var her i Kirken og paa Bakkegd. bagefter. 2. Nytaarsdag var Helga hos Doktoren og blev undersøgt, da hun frygtede for, at der var noget i Vejen med Lungerne. Det var dog heldigvis ikke Tilfældet, men hendes Blodprocent var for lav. 3. Jan. var vi paa Agerbyg., Helga og Holger paa Ellesgd. Den 4. var hele Familien paa Værmelandsgd. som sædvanlig, ja, det var jo nyt for mig, da jeg ikke har været til Onkel Chr. Fødselsdag de sidste 5 Aar.

Saa d 5. om Eftm. var Far, Holger og Anker oppe og saa den nye Spagergaard, de skulde se, hvordan den var bygget i Haab om, at Anker maaske kunde lære lidt af det, han skal maaske selv til at bygge. Om Aftenen rejste han.

I Fredags var Mor til Begravelse paa Emil Hansens Kone

 
  Marts

Marts

12. Søndag. Det lader ikke til at jeg faar skrevet mer end en Gang hveranden Maaned.

Jeg har været en Tur paa Sjælland og er lige kommet hjem igen. Jeg rejste d. 24 Febr., jeg var ellers bange for at jeg maatte blive hjemme paa Grund af Snestrom, men jeg naaede dog frem i rette Tid, paa Sjælland havde de næsten ingen Sne. Lørdag d. 25 spilledes der Dilettantkomedie paa Efterskolen. Den Aften var det for de Ældre og Børnene, men jeg gik ud med Mad til Skuespillerne og naaede saa ogsaa at komme med.

De spillede "Nerveklinikken" og "Slægtninge" og de gjorde det godt. Jeg synes, de spillede godt allesammen saa nær som Gunnar Kristensen, han var nu ikke saa vellykket. Efter Forestillingen drak vi Kaffe og saa skiftedes Ellen Thomsen og Solvejg til at spille paa Klaveret og vi dansede lidt.

Saa om Søndagen var der jo Forestilling igen og det gik mindst lige saa godt som om Lørdagen. Bagefter var der jo saa Bal, det gik rigtig godt. Thorbjørn kørte os hjem, for vi var saa ømme i Benene. Rigmor og Eline var ogsaa i Besøg paa Skovledholm, det var morsomt at se dem igen. Litrup var der naturligvis ogsaa og Dagny kom hjem, saa vi var mange Gæster, men det har de jo saa tit.

Om Mandagen lavede vi Is efter en større Maalestok, vi skulde have Is og Kransekage om Aftenen det var et Væddemaal. Om Eftm. var Skolelærerens dernede, Gudrun Maja blev naturligvis om Aftenen. Helge kom ogsaa og der var maaske flere, jeg husker det ikke. Tirsdag rejste Rigmor og Eline. Jeg besøgte paa Højvang, Marie fra Taastrup var der, hun vilde snakke lidt med mig angaaende Inger. Anker hentede mig, da han kom fra Gymnastik. Onsdag Aften var det jo Husflidsaften, der var rigtignok Interesse for Arbejdet skal jeg love for, de var næsten ikke til at faa til at holde op igen. Saadan er det hver Aften, siger Erna. Jeg forsøgte mig ogsaa med noget Tarzo[?]-Arbejde.

Torsdag Eftm. var vi en Svip oppe hos Karen og Børge. De har stor Kludefabrikation deroppe. Fredag Aften var Erna og jeg med ude og se Karlegymnastikken. Lørdag var det jo at Dilettanterne skulde have en lille Afslutningsfest, den skulde saa være ude i Friskolen. Erna og mig var ude og gøre Sal ren, med det samme var vi saa inde og se Lejligheden. Stuerne er jo kun smaa, men vi kan sagtens nøjes med dem foreløbig, der var ellers pænt og der behøver hverken at males eller tapetseres, naar der ikke skal laves om. Der var hyggeligt synes jeg. Naa Festen forløb udmærket, det blev meget morsommere, end vi havde troet. Vi drak Chokolade paa Skovledholm og der blev holdt flere Taler eller hvad man nu skal kalde det og tænk, Helge havde digtet en Sang, hvem skulde nu have troet det om ham. Søndag Eftm. var vi inde til Hans Frandsens, det var rigtig fornøjeligt.

Om de sidste tre Dage er der vist ikke noget særligt at bemærke, jeg rejste om Onsdagen, Anker kørte mig til Viby St. og saa var det slut med den Ferie.

Nu syr jeg Udstyr paa Kraft hver Dag. I Eftm. er Far, Mor, Helga og Holger afsted og ser paa en Ejendom i Risen, men jeg tvivler jo lidt om at det virkelig bliver til noget, men denne Gang lader det jo til at Holger har Lyst til det.

15. Onsdag Nu er jeg omtrent alene hjemme igen, Mor og Helga er i Rønne og ser paa Møbler, for denne Gang blev det alligevel Alvor med dem og de har købt den Ejendom i Risen med 9 Tdr. Land Jord til 13000 Kr. Bygningerne er gamle og medtagne, jeg har nu altsaa ikke set det endnu.

I Gaar Aftes var Ellesgaards og Bakkegaards her og de kom i ivrig Snak til sidst, Mandfolkene, saa de havde nær glemt at gaa igen.

Det begynder saa smaat at blive Foraar, jeg hørte Lærken for første Gang i Gaar.