Dagbøger 1938

  1938, Tilbageblik

Nytaar 1938

Saa er der atter gaaet nogle Aar, og jeg faar igen Lyst til at skrive i min Dagbog. Jeg skal prøve paa i korte Træk at gengive hvad der er sket af Betydning i de forløbne 5 Aar.

Den 23. Maj 1933 blev Helga og Holger gift og flyttede ned til Risebæk, de har nu en Pige paa 3½ og 1 Dreng paa 1½ Aar og lever i bedste velgaaende allesammen. Saa d. 25. Juli 1933 var der igen Bryllup paa Hullegaard, denne Gang var det Anker og mig der stod for Tur. Vi blev viet i Østerlars Kirke. Vi havde stor Inkvartering af Sjællændere i de Dage, men det var saa dejligt Vejr og det gik saa godt altsammen. De var alle meget begejstrede over Bornholm og snakker tit om den Tur. Jens Andersen og Johanne var ogsaa med. Nu har vi altsaa boet her paa Skolegaarden i snart 5 Aar, hvor den Tid er gaaet hurtigt. Vi har ikke andre Børn end Ellen, som er 3½ Aar gammel. Den 2 Septbr. 1936 fik vi Tvillinger, to smaa Drenge, men da de kom alt for tidligt til Verden, kunde de desværre ikke leve. Jeg kom ind paa Rigshospitalet og laa der i 10 Dage, for den ene Dreng var med i Haab om, at han maaske kunde reddes derinde. Han levede dog kun i 2 Dage, saa fik han Krampe og døde.

Den 29 Novbr. 1933 var vi igen hjemme til Bryllup med Anna V. og Herluf. De kom til at bo i Sandkaas paa en Ejendom paa 15 Tdr. Land. Saa har de Turister om Sommeren for det er lige ved Havet og dejlig Badestrand. De har ogsaa en lille Pige paa ca. 3½ Aar og nu venter de vist hver Dag Storkebesøg.

Saa har vi haft den Sorg at miste Karen Marie som ellers tilbragte det meste af sin Tid herinde og som var Ellens bedste Legekammerat. Hun døde ganske pludeselig Natten mellem 29-30 Oktober 1937. Doktoren mener det var et Hjerteslag. Saa døde Bedstefar Juledag 1937 af en Hjerneblødning. Han blev begravet d. 30 December. Der vil blive en stor tom Plads i hans Sted.

 

Det tror jeg nok var det vigtigste af hvad der er sket i den Tid, der er gaaet.

 
  Januar

Januar 1938

1. Anker og mig var i Kirke og Ellen var oppe hos Ejnar Gyldenkærne. Om Eftm. var Esther og Frede og nogle flere deroppefra herude og drak Kaffe

2. Søndag. Ellen,  Anker og mig var en Tur i Kundby

3. Mandag. Anker og mig var i Roskilde paa Udsalg, jeg fik mig en ny Vinterfrak, Dagny var med og se paa den

4. Tirsdag. Vi havde lidt Fremmede om Aftenen. Ingeborg og Erik, Karen og Eigil, samt Erna, Else og Helge. Vi havde Juletræet tændt for første Gang

5. Onsdag. Ellen og mig var en lille Tur paa Højvang om Eftm.

6. Torsdag.  Vi var oppe og besøge Dagny og Thorkild, de har det vel nok dejligt. Anker blev syg deroppe og vi maatte have Doktor da vi kom hjem. Han mente dog ikke, det var noget alvorligt.

7. Fredag. Anker laa i Sengen hele Dagen, han var dog ikke noget videre syg, det er nok bare noget Forkølelse. Om Aftenen var jeg til Fru Daugaards Foredrag ude paa Efterskolen.

8. Lørdag. Anker kom op ved Middagstid. Søster og Aksel til Bal i Allerslev.

9. Søndag. Vi havde det meget roligt for os selv.Vi gik en lille Tur op til Johannes's om Eftm.

10. Mandag. Jeg børstede og ordnede noget af Ankers Tøj

11. Tirsdag. Johanne kom om Eftm. og fik en lille Sludder og Sofie kom og ringede. Stine og Fætter var her ogsaa, for Fredes var i Roskilde. Og om Aftenen kom Helge med ind og drak kaffe fra Gymnastik

12. Onsdag. Søster var afsted og øvede Dilettant om Aftenen, de skal spille "Fastelavnsgildet" og "Charles Tante" og "Charlottes Onkel"

13. Torsdag. Vi, altsaa Søster, Ellen og mig var i Bispeg. til Eftm. Chokolade, det var Erlings 7.aarige Fødselsdag.

14. Fredag. Anker var til Landbrugsmøde i Roskilde, han havde Helge med hjem og spise her, da de begge skulde paa Efterskolen til Film bagefter. Og Søster og mig var til Fru Daugaards-Møde i Allerslev.  Peder Olsen sad her, mens vi var borte

15. Lørdag.

16. Søndag. Anker var i Roskilde hele Dagen til Delingsførermøde, Buch var der. De var her og ordnede Karen Maries Sager, saa jeg havde mange Fremmede til Middag og Kaffe, hendes Bord, Sofa og Skab fik vi Lov at beholde.

17. Mandag. Vi var paa Lindeskovgd. om Aftenen sammen med Frede, Esther og Erna samt Helge, Søster var ogsaa med. Det var meget morsomt

18. Tirsdag. Jeg vaskede Storvask og fik en Del tørret ogsaa, for det blæste saa meget

19. Onsdag. Søster var til Dilettant om Aftenen

20. Torsdag. Anker og jeg var i Roskilde til Landbomøde Fru Bransager Nielsen fra Haraldsborg talte for Kvinderne. Bagefter var jeg nogle Ærinder i Byen sammen med Johanne, som ogsaa var med.

21. Fredag. Vi havde Kontrolassistent. Om Aftenen var Søster og mig  til Fru Daugaard-Møde paa Efterskolen, vi er allesammen saa begejstrede for hende. Bagefter var Søster til Gilde hos Erna, jeg kørte hjem og lavede Kaffe til mine Mandfolk.

22. Lørdag. Om Aftenen var Anker og mig i Biografen sammen med Børges og Johanne og Ebba. Vi saa "Den kloge Mand", et ganske udmærket Stykke. Efter Forestillingen var vi ude og drak Kaffe hos Thorkild og Dagny. En meget vellykket Aften.

23. Søndag. Anker og mig var i Kirke, Ellen var oppe paa Højvang saa længe. Om Eftm. var vi oppe hos Fredes, der var jo forskellige Ting, der skulde ordnes nu, Bedstefar er død. Da vi kom hjem var Huset fuldt af Fremmede. Anker Kure med et Par unge Piger fra Allerslev og saa Helga oppe fra Gyldenkærnes. Det var godt, vi kom tidlig hjem

24. Mandag. Jeg stoppede en hel Del Strømper og gik ellers tidlig i Seng

25. Tirsdag. Jeg gjorde lidt rent inde i Karen Maries Lejlighed, det var alligevel saa underligt at gaa derinde i de tomme Stuer. Søster var i Roskilde om Eftm. og om Aftenen til Dilettant.

26. Onsdag. Vi var til "Landbrugsfagligt" Møde paa Efterskolen. Peder Olsen og Sofie passede Ellen

27. Torsdag. Ikke noget særligt, de Unge var til Sløjd

28. Fredag. Søster og mig var til det sidste Møde med Fru Daugaard, det var i Allerslev og da det blev et farligt Vejr, maatte vi jo have Bil. Denne Gang var der fælles Kaffebord til medbragt Brød. Frk. Esgaard og Fru Mejeribestyreren takkede Fru Daugaard for hendes udmærkdede Foredrag, vi er allesammen helt forelskede i hende.

29. Lørdag. Om Aftenen var vi alle paa nær Aksel til Møde paa Efterskolen, det var Karla Chibler fra Sønderjylland der talte om Forholdene længst nede ved Grænsen, det var meget interessant, saa var der jo fælles Kaffebord og vi sang saa mange Sange, det var en god Aften, men et farligt Vejr, da vi cyklede hjem. Vi havde Karen her til at passe Ellen.

30. Søndag. Vi gik til Orupgaarden og drak Eftm. Kaffe, vi kom meget belejligt, for de var hjemme allesammen og skulde ingen Steder. Da vi kom hjem var Ejnar Jensen her, saa jeg fik travlt med at lave Aftensmad, vi kom jo i sidste Øjeblik naturligvis. Om Aftenen spillede vi Whist.

31. Mandag. Saa gik den Maaned uden nogen videre Vinter, Mandfolkene har arbejdet en Del i Haven flyttet Hæk og gravet o.s.v., det er ogsaa dejligt og faa ordnet lidt paa det. Ellers henter de Brænde og hugger Kvas og saadan noget

 

  Februar

Februar

1. Tirsdag. Det var daarligt Vejr hele Dagen. Katrine var her og fik min Opskrift paa Sortepølse

2. Onsdag. Ogsaa daarligt Vejr, ellers ikke noget bemærkelsesværdigt

3. Torsdag. Ellen og mig var oppe i Skolen til Eftm. Komsammen, der var en hel Del andre Koner med deres Børn.

4. Fredag. Vi fik Brev hjemmefra at de har faaet sig en Søn i Sandkaas, nu er det altsaa kun os, der mangler en Dreng. Anker var i Købhn. til hans gamle Mosters Begravelse. Aksel var med Søster hjemme om Aftnen

5. Lørdag. Vi havde Tyremøde. Her var de sædvanlige, Konerne var jo med, for at det kunde blive lidt mere selskabeligt. "Trille" var med, da hun var i Besøg hos Johannes's

6. Søndag. Vi var ude at gå en Tur om Eftm. og saa dumpede vi ind til Ejnar Gyldenkærnes, og der var Skolebørnene i Færd med at spille Komedie og det fik vi saa Lov at se paa. Ellen var meget optaget af det. Om Aftenen var Kirsten her.

7. Mandag. Ellen var lidt forkølet. Vi havde Dilettanterne her om Aftenen, vi havde nær grinet os syge over Jakobsen og Helge.

8. Tirsdag. Søster var syg og laa i Sengen hele Dagen. Olga var her og lavede Ellens Frak og hjalp mig og klippe en Kjole

9. Onsdag. Vi havde Fru Kure og en Gæst, som de har i Besøg til Eftm. Kaffe og den lille Erna var her og besøgte Ellen

10. Torsdag. Mandfolkene tærskede, jeg ordnede en hel Del Tøj og syede paa min Kjole

11. Fredag. Søster var syg igen om Aftenen og maatte gaa i Seng i Stedet for til Sigrids Fødselsdag, hun var ogsaa meget ulykkelig

12. Lørdag.

13. Søndag. Her var en ung Mand fra Købhn. i Besøg og Helge kom ogsaa og drak Eftm. Kaffe, han skulde jo alligevel ind og hente Søster, de skulde spille Dilettant om Eftm. Jeg havde Tandpine det meste af Dagen

14. Mandag. Søster var til Doktor og fik Besked paa at hun har Mavekatar og skal holde streng Diæt en Uge. Jeg var til Tandlæge og fik trukket en Visdomstand ud, hun bedøvede mig tre Gange, men det vilde ikke virke i Undermunden, saa jeg maa derhen en Gang igen med den anden

15. Tirsdag. Vi var henne til Peder Olsens og spise til Aften og kom selvfølgelig hjem langt hen paa Natten

16. Onsdag. Ellen og mig var til den lille Ragnhilds 1.aarige Fødselsdag, jeg havde syet en lille Natkjole til hende. I Dag sagde Ellen "Nu kan jeg kigge ned i Urtehaven naar jeg staar paa Tæer", det var altsaa inde fra Køkkenet af, naar hun stod på Tæer ved Køkkenbordet.

17. Torsdag

18. Fredag. Vi var oppe i Skolen til Chokolade om Aftenen Ellen var med.

19. Lørdag. Vi var ude og se Komedie, Peder Olsens passede Ellen. Svend kom fra Høng og var med. Vi blev derude og dansede lidt, for vi skulde jo ikke skynde os for Peder Olsens Skyld, sagde de jo.

20. Søndag. Vi var lidt søvnige og trængte til at komme tidligt i Seng, men saa kom Anders og Ove og saa spillede vi Kort, dog gik de ret tidlig, de havde jo ogsaa været til Bal

21. Mandag. Jeg var til Tandlæge, hun kunde nu ikke faa Tanden ud desværre, saa skal Nerven bores ud og saa skal jeg jo derhen et Par Gange endnu. Søster var til Doktor og han erklærede hende for rask igen

Tirsdag 22. Karen Maries Fødselsdag, hun havde blevet 73, hvis hun havde levet. Jeg var paa Kirkegaarden med en Krans til hende, Ellen var paa Højvang saa længe. Perlen fik Tvillinger.

23. Onsdag. Jeg kogte Tøj og begyndte saa smaat at vaske.

24. Torsdag. Jeg havde travlt hele Dagen med Vadsken, Ingeborg passede det indvendige og kogte Grønkaal til Middag