Dagbøger 1954

  1954, Januar

Før i Tiden førte jeg engang imellem Dagbog, nu er det mange Aar siden, jeg har vist ikke gjort det siden det Aar, Henning blev født. Han er nu 14, Ellen 19 og Hans 6 Aar. saa der sket en Del siden den Tid. Vi har haft en anden lille Hans, han blev født 12-11-45 og vejede kun 4 [Pund]. I begyndelsen trivedes han dog godt nok, men efterhaanden var der saa det ene og saa det andet i Vejen, han naaede dog op paa 11 [pund] i Maj 1946, men saa fik han en slem Mavehistorie, derefter Hoste og Bronkitis tilsidst Skarlagensfeber, det kunne han ikke klare. Han døde i August 1946. Min Mor blev syg i Efteraaret 1948 og det gik langsomt tilbage med hende, hun var syg længe, havde om Vinteren en frygtelig Hoste, blev plejet med utrættelig Omhu af Far og Faster Karoline, Høsten kom hun over, men hun kunne aldrig spise noget videre og tabte sig forfærdeligt, var tilsidst næsten kun Skind og Ben.
I sine Velmagtsdage vejede hun ca. 160 [pund], nu kom hun ned paa det halve. Hun var en Tid paa Sygehuset og blev undersøgt paa Kryds og Tværs, dog kunne de ikke hjælpe hende. Hun kom hjem igen og var syg hjemme en Maaneds Tid indtil hun døde i Juni 1949. Jeg var hjemme og saa til hende et Par Gange, først da hun var paa Sygehuset i April, da rejste Ellen og jeg derover og var med det samme med til Edels Konfirmation.
Saa var jeg hjemme en Uges Tid før hun døde, vi havde saa travlt herhjemme i den Tid med Roer og Hø, saa jeg var kun derovre et Par Dage, vi vidste jo ikke, hvor længe det ville vare, inden det var forbi. Saa var Anker, Drengene og jeg igen hjemme til Begravelsen. Hun blev begravet fra Aakirke og bagefter samledes vi paa Værmelandsgd.
Det Efteraar blev Ellen konfirmeret, Morfar var herovre i 18 Dage, Holger og Helga kom til Festen og tog ham saa med tilbage. Sommeren efter var Kirsten Madsen herovre paa Efterskole, da kom Morfar d. 16. August og blev her til omkring 1. Oktbr., da Helga kom herover til Afslutningen paa Efterskolen og de fulgtes ad hjem alle 3. Det var ved den Lejlighed, Hans stod i Gaarden og raabte "Det er søremig Moster Helga" i stor overraskelse. Saa var vi paa Bornholm i Julen, det var da Onkel Chr. fyldte 75, Fødselsdagen blev holdt på Værmelandsgd.og jeg havde Fødselaren til Bords.
Sommeren efter var Morfar en Tid temlig sløj, men da Ellen var derovre paa Ferie fik hun ham da med tilbage og han kom her i Juli og var her til engang i Septbr. da Helga og Holger hentede ham. Han var for Resten ret sløj Vinteren efter maatte ogsaa på Sygehuset et Par Gange, Ellen og mig var hjemme og saa til ham i Paasken, det var det vidunderligste Paaskevejr med Sommervarme hele Tiden. Sommeren 1952 tog Ellen sin Realeksamen med Udmærkelse og saa var hendes lange Skoletid forbi. Hun var saa over hos Moster Inger og var Pige et Par Maaneder, Hans og mig rejste over og hentede hende i Septbr. og Morfar fulgte saa ogsaa med tilbage. Det var det Efteraar, hvor Børnelammelsen rasede saa uhyggeligt. Ellen hjalp saa Erna at lave Most fra d. 10. Septbr. til Novbr., da hun rejste ned til Valdemar Olsgaardn paa Stevns. Erna blev syg og boede herude i 14 Dage i Novbr. Morfar var her hele Vinteren og det meste af Sommeren med, han var her ca. et Aar, og vi var glade for at have ham her. Hans daarlige Ben blev omhyggeligt plejet af Frk. Therkildsen, som Far blev meget glad for, det blev efterhaanden bedre og inden han rejste sidst i August, var det helt i Orden, det var dejligt. Erna, som stadig ikke var rask kom herud sidst i April med Tage og de boede herude til ca. 7. Juli, da hun tog herfra lidt hastigt. Ja, saadan kan det gaa.
Til Novbr. kom Ellen atter hjem fra Stevns, hun havde saa været der et Aar og skulle saa være Pige herhjemme og prøve noget af alt det, hun havde lært.
Nu sidst i Januar var vi saa hjemme til Morfars 80 aars Fødselsdag. Vi rejste alle og havde Ove med Familie boende her saa længe. Vi boede henholdsvis paa Værmelandsgaard og paa Hullegd., mest paa Hullegd., der er Morfar jo ogsaa. Morfar havde en festlig Fødselsdag med fint Vintervejr, saa de fleste af de indbudte kom. De var inviteret til Kl. 12. Vi blev ogsaa fotograferede og Billederne blev ret gode. Det var en god Tur vi havde derover naar undtages at Hans blev syg og maatte ligge i 3 Dage, han hostede saa grusomt og kunne ikke spise noget.

 
  Februar

Vi rejste derovrefra d. 2. Februar om Aftenen efter først at have set "Fløjtespilleren" og drukket Kaffe paa Raadhuskroen. Hans klarede det fint, skønt han daarlig nok var rask.

3. Ja, saa kom vi hjem igen, Anna Kock trakterede med Kakao, og vi fandt det hele i Orden, da vi kom hjem. Jeg var til Gymnastik om Eftm. og Ellen besøgte Erna om Aftenen. Vi andre gik tidlig i Seng.

4. Hans havde Tandpine og Anker og ham maatte til Roskilde og have Tanden ud. Om Eftm. var Ellen og Hans i Ortved og jeg til Haandarbejdskursus. Om Aftenen var jeg til Læsning paa Orupgd. Anker var forkølet og blev hjemme. Ellen hos Præsten.

5. Her var Vævning som sædvanlig om Fredagen, Hans laa i Sengen

6. Ellen begyndte at væve paa sin Kjole og jeg var oppe hos Anna Brugs og lærte den Hulsøm, jeg skal sy paa mit Pudebetræk.

7. Søndag. Ellen havde fri, men havde lavet Is til os i Gaar, saa jeg havde nem Middagsmad og fik Tid til at sy meget paa mit Pudebetræk. Ellen vævede paa sin Kjole om Formd. og om Eftmd. var hun i Roskilde til Amtsgeneralfors. Anker og jeg var kørende i Kirke og Katrine, Bodil og Else Chr. var med herude og drak Kaffe. Om Aftenen var Anker og Ellen til Weekend Hytte i Allerslev.

8. Det er Vintervejr med Frost og i Dag er der faldet nogen Sne. Vi har god Tid til at sidde inde og lave Haandarbejde. Om Aftenen var Anker og mig til Sydslesvig Møde paa Efterskolen.

9. Det frøs 15% i Nat, men nu er det blevet mildere. Anker kørte Roer ind. Jeg var til Demonstration i Allerslev "Ovnretter", det var meget godt, nu maa vi prøve nogle af Opskrifterne. Om Aftenen til Læseaften paa Lindeskov. Deres lille Pige var i Kirke i Søndags og kom til at hedde Anne Mette.

10. Jeg snød fra Gymnastik. Vi tærskede om Eftm. Om Aftenen var Anker, Henning og Ellen ude og høre Niels [Anesen?].

11. Det er stadig frost og Sne, der er Isvanskeligheder efterhaanden. I Dag har jeg været til Haandarbejdskursus. Der var en Mand og ordnede min Symaskine. Anker sidder ude og vaager over en Gylte, der skal farre, men nu gaar jeg altsaa i Seng.

12. Gylten fik 12 dejlige Grise, saa det var jo flot. Her var jo Vævning om Eftm. Om Aftenen var Anker til Sang og Ellen til Solveigs 20 aarige Fødselsdag.

13. Det var Røgvejr, saa Trafikken var standset mange Steder

14. Søndag. Her var store Driver rundt omkring. Anker og Drengene var ude og rydde indkørselen. Ellen blev færdig med at væve Kjole og begyndte paa et Forklæde.

15. Til Menighedsmøde hos Præsten om Aftenen.

16. Ellen nede hos Tove og faa klippet 2 Kjoler a. 4 kr.

17. Jeg var gaaende til Gymnastik, det var glat og daarligt føre saa tog jeg med Rutebil hjem. Ellen oppe hos Erne om Aftenen.

18. Til Haandarbejdskursus om Eftm. og Læseaften hos Sigvards. Anna Katr. var med hjemme og begyndte at væve et Forklæde

19. Hans kan ikke rigtig faa Tiden til at gaa. Somme Tider leger vi Skole, han læser snart godt og baade regner og skriver pænt. I Dag tørrede han "Dug" af sine Penge. Her var Vævning, men det kniber med at faa det varmt i Salen i saadan en Kulde.

20. Det er ogsaa galt med Havis nu de fleste Steder, endnu gaar det dog godt til Bornholm.

Som sædvanlig Frost og Kulde, det har nu frosset hver Dag siden omkring d. 10. Januar, nu længes vi snart efter Tø. Anker var til Komedie i Husmandsforen. De spiller "Moralens Vogter"

21. Søndag. Ellen var med Johannes's i Kirke om Formd. Om Eftm. kom Inga og Bodil her til Kaffe, Inga spiste da ogsaa til Aften her.

22. I Dag er det Madsen Bakkegaards 80 Aars Dag, vi har sendt Telegram. Gad vidst om der kommer nogen over her fra Sjælland, der er jo megen Havis.

23. Anna Katr. og Bjarne var her om Eftm., Anna K. skulle væve et Forklæde, hun blev nu ikke helt færdig.

24. Jeg var i Roskilde om Formd. bl.a. købte jeg Tøj til en sort Kjole til Ellen, hun skal selv sy den. Om Eftm. var jeg først til Gymnastik, saa til Damefrisørinde. Derefter gik jeg hen til Jens Andersens, der spiste jeg til Aften. Kl. 7½ til Møde paa Centralsk. hvor Anna Jørgensen, Middelfart talte. Hun holdt sit Foredrag "Nogle Tanker om Samfundsliv og Familieliv". Der var fælles Kaffebord til medbragte Lagkager.

Anna Hans Peters, som vi siger, er saa syg, de troede ikke, hun havde levet Natten over, det er Hoste og Brokitis og nu er hendes Hjerte overanstrengt.

25. Det er Tøvejr, rigtig gammeldags Tøvejr, efter at det har frosset i omkring 50 Dage, bare det nu kan blive ved. Ellen er til Frisørinde i Osted paa Grund af det daarlige Føre tog hun derud. Anna Katr. var her igen og væve sit Forklæde færdigt. Anker var i Roskilde og faa nye Briller.

Som sædvanlig Vævning. Anker var til kommunalt Møde om Aftenen.

27. I Dag kom her Brev fra Inger, hun mente nok, Ellen faar den Plads i Svejts, saa det er ved at være spændende, hvad de skriver dernede fra. Jeg havde ellers regnet med at beholde hende hjemme til Sommer, men det gaar nok ikke. Ellen til Bal paa Tune Landboskole.

28. Fastelavn. Jeg glemte at skrive at jeg var med Johannes's paa Kroen og se "Moralens vogter", bagefter drak de Kaffe her, det var altsaa i Gaar. Hans var oppe og rise Henning og Ellen, han var ogsaa lidt ude og rende Fastelavn. Henry og Ib kom herud en Tur henad Aften.

Om Aftenen var vi i Kirke.

 
  Marts

1. Hans var ude og rende lidt Fastelavn igen, og her var ogsaa nogle Narre. Jeg kogte Tøj

2. Vi vaskede Storvask og vi var ude og stemme til Kommunevalg. I Sogneraadet kom Martin Wamsler,, Hans Aamand, Peter Vejmand, Ester Frandsen

3. Henning, Anker og mig var kørende med J. F. til Københ. og se Biludstilling i Forum. Saa spiste vi hos K. F. U. K., god og billig Mad med masser af Sauce og Katofler. Bagefter var vi saa til det store Is Shouw, det var meget fint at se

4. Læseaften paa Lindeskovgaard, nej hos Hans Frandsen

5. Her var ingen Vævning, for der var noget Ungdomsmøde i Roskilde, som de Unge skulle til.

6. Ellen tog ud hos Karin, da hun var færdig om Eftm.

7. Søndag. Ellen kom hjem til Middag. Herluf, Bodil og Jens kom herud til Middag og Kaffe, fordi Johannes's er rejst til Jylland

8.

9. Jeg vævede Kludetæppe hele Dagen, det var ellers Solskin og Foraarsvejr, saa det var næsten en Skam at sidde inde.

10. Til Gymnastik. Der var Gymnastikopv. i Allerslev og Ellen havde sin sorte, vævede Kjole paa for første Gang.

11. Til Haandarbejdskursus, jeg begyndte at sy Dragværk paa et Pudebetræk. Om Aftenen til Læseaften hos Svends

12. I Dag Vævning igen, men det gaar nu lidt daarligt i Aar, Trendene sidder ikke godt, de fleste af dem. Ellen begyndte paa Gæstehaandklæde. Ejnar og Karen var henne og stille Borde op om Aftenen.

13. Det var Peder Olsens 70 Aars Fødselsdag. Vi var alle nede og spise Frokost, og det blev hen paa Eftm. inden vi kom hjem. Kl. 6½ kom Gæsterne herop, der var dækket til 40 i Salen, og det saa helt festligt ud trods Vævene. Vi fik Suppe, Steg og Fløderand og der blev sunget og holdt flere Taler. Aksel Frandsen havde skrevet en Sang. Siden fortsattes Festlighederne hos Peder Olsens lige til Kl. 3, ja, det var lige haardt nok, men Karen ville jo ikke lave Kaffen før. Der var uheldigvis Gymnastikopv. i Osted samme Aften, saa der kunne vi ikke komme med.

14. Søndag. Der var lidt rodet i vort Køkken, da vi kom op, for der stod jo et større Slag i Aftes.

15.

16. Der var Demonstration i Osted "Kvalitetsmærkning", der var kun mødt 11. Hans var nede hos Bibi og Annette. Saa var Anker, Ellen og mig paa Orupgd. til Spisning. Ellen hjalp til.

17. Endelig var der Brev fra Svejts, vi har kigget efter det længe, for skal Pigerne afsted, er det jo ikke for tidlig snart at faa det bestemt. Jeg var til Gymnastik og til Læseaften i Brugsen.

18. Sidste Gang til Haandarbejdskursus, Esther havde lavet Æblekage og taget med. Bodil ude og besøge Ellen. Om Aftenen va Anker og Ellen til Afslutningsfest paa Centralskolen.

19. Her var Vævning. Vi fik at vide at Agni Mogensen var død i Nat. Det er forfærdeligt, som det gaar ud over dem derude.

20

21. Ellen til Amtsopv. i Roskilde. Anker og mig til Eftm. Gudstjeneste og om Aftenen til Kaffe hos P. Olsens. Klokken blev som sædvanlig 2 inden vi kom hjem.

22. Ellen fik sin sorte Kjole færdig, hun skal jo ogsaa i (Forældredg.) den i Morgen.

23. Agni blev begravet i det smukkeste Foraarsvejr, Kirken var helt fuld. Ellen tog ud paa Skolen om Formd. og var med og dække Borde og kom først hjem om Aftenen. Vi andre var jo i Kirke og henne paa Skolen bagefter til en smuk Mindehøjtidelighed

24. Jeg var til Gymnastik og bagefter gav Mary Kaffe i Anledning af at hun fyldte 50 forleden. Da spenderede vi et Par Kagegafler paa hende.

25. Der kom Brev afsted til Svejts med Foto og Anbefalinger. Nu har Katrine og mig saa søgt efter Piger, men det er jo ikke godt at vide om vi faar nogen. Der var Læseaften hos Johannes's.

26. Vævning igen. Og Fru [Fløe Jørg.?] kom herud og drak Kaffe, ja Katrine kom ogsaa, Fru J. ville gerne se Vævningen nemlig og nu holder de snart op. Det var meget hyggeligt at se hende her igen. Det gaar nu ikke ret godt i Salen i Aar, Trendene sidder daarligt. Jeg synes ikke, Nanna "magter sin Opgave"

27. Vi tærskede om Formd. Om Eftm. var Ove her og beskære Klove. Ellen gik tidlig i Seng paa Grund af Forkølelse, Henning var paa Skolen og vi andre ude hos Mary Larsen

28. Søndag. Ellen var paa Efterskolen hele Eftm. til afslutning med Drengene. Jeg vævede Forklæde og gik ellers og ventede paa 2 Piger, som havde sagt, at de kom og saa paa Pladsen; men det udeblev nu ganske stille. Hans var cyklende paa Orupgd., de legede i Skoven, det var meget sjovt.

29. Ellen var i Roskilde om Formiddagen og købte Tøj til 2 Bomuldskjoler, hun skal sy. Nu har vi ellers snart ikke Tid til at sidde og sy mere. Om Eftm. og Aftenen til Afslutningsfest for Børnene paa Friskolen.

30. Vi blev færdige med at tærske. Om Eftm. syede Ellen og mig Kjoler paa Livet løs. Ellen paa Skolen om Aftenen

31. Ja, saa er denne Maaned gaaet, i Gaar var det Sne og frygtelig koldt, i Dag er det Foraarsvejr. Vi har købt Sengetøj og Maleren tapetserede i Børneværelset. Jeg var til Damefrisørinde, drak Kaffe hos L. P.Nielsens og var bagefter til Gymnastik. Om Aftenen Vævning. Ellen til Hennings sidste Skoledag. Bestyrelsesmøde.

 
  April

1. Torsdag. Hans's første Skoledag. Jeg var med ham til Indskrivning og Chokolade. De var 6 Drenge og 3 Piger altsaa kun en lille Klasse. Om Aftenen til Menighedsmøde, Pastor Gelting Hansen, Vallekilde, talte. Ellen i Roskilde

2. Fredag. Maleren var her og tapetserede Soveværelse og her var Vævning. Hans var saa i Skole og det var "skæg"

3. Lørdag. Mary var her og væve hele Eftm. inden hun kørte hjem blev hun daarlig og var ved at besvime

4. Søndag. En meget travl Søndag. Ellen permanentede sit Haar, jeg vævede et Forklæde og bagefter syede jeg det til Inger Olsgaard, det er hendes 50 Aars Fødselsdag paa Tirsdag. Om Aftenen var Bodil og Margit her og hjælpe Ellen med at lave Dukker til Bordpynt til Frk. Jensens Fødselsdag.

5. Mandag. Ellen til Tandlæge i Roskilde, hun køber stadig Tøj til Kjoler og Forklæder, som hun skal sy inden hun skal rejse, bare vi naar det. Det var Frk. Jensens 60 aarige Fødselsdag, i den Anledning var vi alle paa Skolen til Fest for hende.

6. Tirsdag. Havde vi Afslutning paa Gymnastikken. Jeg var først derude om Eftm. og stille Borde op o.s.v.

Om Aftenen var det saa lidt festligt med fælles Kaffebord Amerikansk Lotteri og lidt Dans.

7. Onsdag.

8. Torsdag. I Dag kom der endelig Brev fra Svejts, og der stod at Ellen først skulle komme omkring 10. Juni, det lettede jo noget, for jeg ved ikke, hvordan vi ellers skulle naa at blive færdige. Her var vævning om Aftenen. Jeg gjorde rent paa Loftet

9. Fredag. Her var vævning, men Ellen var nu ikke med, hun var til Middag hele Eftm. og til Aften tog hun til Doktor, da hun skal sende en Lægeattest til Svejts.

10. Lørdag. Ellen blev ikke færdig hos Doktoren, saa hun maatte derop igen i Formd. Om Aftenen var Hans og mig ude paa Skolen, der var Amatøraften, Ellen skulle være med at optræde, det skulle vi jo se

11. Palmesøndag. Alle Henrys var her og drak Eftm. Kaffe, det er ogsaa meget længe siden, de sidst var her. Ingrid Frandsen kom også fra Kirke og fik en Kop Kaffe med. Henry skrev Skudsmaalsattest til Ellen.

12. Ellen sendte Brev til Svejts baade paa Dansk og Tysk. Nu haaber vi, de finder en god Plads til Bodil ogsaa. Hans legede i Aaen og kom først fra Skole Kl. 5½

13. Tirsdag. Det var et skrækkeligt Vejr med Storm og lidt piskende Regn, men Hans kom da i godt Humør hjem fra Skole. Vi var til Læseaften hos Smedens, det var saa sidste Gang i denne Sæson.

14. Onsdag. Vi bagte og lavede lidt til til Paaske. Jeg lavede Trend til Gardiner. Om Aftenen var her Vævning for sidste Gang. Søster var med Nanna herud og besøgte os det var morsomt at se hende igen.

15. Skærtorsdag. Jeg begyndte at væve Betræk til Bænken. Grethe Jørg. drak Kaffe her om Eftm. Om Aftenen var Ellen, Anker og mig i Kirke i Allerslev

16. Langfredag. Henry kom herud en lille Tur om Formd. Ellen var oppe hos Erna om Eftm. og Drengen og jeg var en lille Tur paa Orupgd. Da vi kom hjem syntes jeg, Hans var lidt mat og jeg undersøgte ham lidt, han har vist røde Hunde.

17. Lørdag. Hans er lidt udslaaet, saa jeg ringede og snakkede med Dr. Heyman, han vilde se herind, skønt Hans nu ikke er syg. Jo, det var rigtig nok, det var Røde Hunde. Jeg var oppe og se til Anna (Hans Peters) hun er stadig sløj og sengeliggende, nu har hun ligget i 2 Maaneder. Ellen var oppe hos Erna om Aftenen.

18. Paaskedag. Anker og jeg var i Kirke om Formd. Ellen var hos Bodil om Eftm. og Aftenen. Jeg vævede lidt.

19. 2. Paaskedag. Mary og Nanna var ude og væve om Formd. Ellen vævede et Forklæde og jeg gjorde mit Pudestykke færdigt.

20. Tirsdag. Jeg lagde Tøj i Blød og var til Damefrisørinde og saa var Ellen, Anker og jeg til Dagnys Fødselsdag.

21. Onsdag. Vi havde travlt med at faa vores Ting i Orden, de vævede og broderede, da der er Udstilling i Aften. Ellen, Anker og mig var derude, der var mange fine Ting særlig Haandarbejde altsaa. Jeg gjorde rent paa Hennings Værelse

22. Torsdag. Jeg kogte Tøj

Ester, Frede og Nanna var ude og rydde op i Salen, Mary og Anne var her ogsaa, saa vi var en Masse til Kaffe, for her kom saa mange Børn. Vi fik Brev fra Schweiz, at Ellen behøvede ikke komme før midt i Juni, men Bodil skulle helst komme midt i Maj, det var jo ikke saa godt, hvad gør man saa? For Bodil tør nok ikke rejse alene. Henning var til Dans. De unge vaskede Sal om Aftenen.

23. Fredag. Vi vaskede Storvask og havde fint Tørrevejr. Nu længes vi ellers efter Fugtighed og Varme

24. Lørdag. Ellen var sammen med "Litteraturholdet" i Theatret og saa "Heksejagt" at Stykke, der skal være ubeskrivelig godt

25. Søndag. Her var Afskedsfest i Salen. Ellen, Hans og mig i Kirke

26. Mandag. Ellen og Bodil var paa Tuberkulosest. og blev gennemlyst, de skal jo have saa mange Attester nu de skal til Schweiz

27. Tirsdag. Vi rullede og strøg

28. Onsdag

29. Torsdag. Ellen i Roskilde igen

30. Fredag. Vi havde vores gamle Elsa i Besøg med 2 Børn, de kom fra Morgenen af, Manden og den store Dreng skulle til Købhn., de kom igen ved 2 Tiden. Karen og Erna var her til Formd. Kaffe, Ester og Frede kom ogsaa og hilste paa hende. Ja, vi havde forskellige Gæster, det var nu morsomt at snakke med Elsa igen, og hun lignede sig selv godt nok og havde 2 søde Drenge.

 
  Maj

1. Lørdag. Jeg var oppe hos Kirsten Aamand om Aftenen hun fik en datter midt i April

2. Søndag. Jeg vævede Betræk til Bænken det meste af Dagen og blev ogsaa færdig med det. Og jeg synes, det er pænt. Erna, Tage og Margit spiste til Aften her. Ellen besøgte Erna om Eftm.

3. Mandag. Vi gjorde Hovedreng. i Dagligstuen. Ellen var paa Skolen og hjælpe til om Eftm. Elly var ude og væve og drak Kaffe her. Til Forældremøde om Aftenen

4. Tirsdag. Vi gjorde rent i Spisekammeret, det regnede og blæste og var et grusomt Vejr, men det er jo dejligt med Regnen. Hans var godt vaad, da han kom fra Skole

5. Onsdag. Hovedrengøring i Køkkenet, vi skrubber og skurer rigtig i disse Dage. Jeg

6. Torsdag. Vi tapetserede Loftsopg. og gjorde rent i Gangen. Esther til Kaffe

7. Fredag. Saa gjorde vi rent det sidste Sted, det var Stuen til Gaarden, det er nu meget rart at have det overstaaet. Jeg var i Osted og blive permanentet om Eftm. Her var Brev fra Morfar, han skrev, at Karen Pihl var død.

8. Lørdag. Vi bagte, gjorde lidt rent, satte Kartofler o.s.v.

9. Søndag. I Dag kom Sommeren endelig til Danmark og Skoven sprang ud, det var det yndigste Vejr hele Dagen. Jeg maatte i hast finde de korte Bukser frem. Anker var i Slagelse til Sangstævne det meste af Dagen og noget af Natten. Karin og Ole var her og spise til Middag, deres Forældre er i Jylland nemlig. Om Eftm. var vi alle inviteret til Orupgd. og drikke Kaffe. Der var saa dejligt ind gennem skoven.

Henning maatte jo tidlig hjem og ordne Køerne, jeg hjalp ham lidt med malkningen.

10. Mandag. Ogsaa dejligt Vejr, men det blæste noget. Hans var saa heldig at knække sit Cyklestyr i Gaar og har nu faaet Gedebukkestyr, hvad han er meget optaget af.

11. Tirsdag. Ellen og jeg var i Roskilde og gøre store Indkøb. Ellen fik Frakke, Kjole og Bluse og jeg fik Spadseredragt og Bluse, saa vi var ikke billige. Og saa naaede vi alligevel ikke nær alt det, vi havde tænkt. Om Aftenen spiste vi Konditorkager og drak Saftevand paa Ellens Værelse.

12. Onsdag. Man er begyndt at øve paa et stort Stykke "Der en vej, som til Himlen gaar" Anker er med og det var herude og øve i Aften. Præsten og Fruen var her for første Gang.

13. Torsdag. Jeg var i Allerslev til "Hænders og Fødders Pleje"

14. St. Bededag. Anker og Henning var i Kirke om Formd. Jørgensens fra København var her og præsenterede deres nye Folkevogn. Jørg. mor var med, en pæn, ældre Dame. Vi havde en fornøjelig Eftm. sammen med dem.

15. Lørdag. Jeg kalkede i Malkerummet

16. Søndag. Om Eftm. var Ellen, Hans og jeg ude og cykle en Tur, vi dumpede ind hos Erna og det endte med at baade Erna, Tage og Margit kom med herud og spise.

17. Mandag. Vi slagtede Gris. Og jeg begyndte at kalke udvendig. Ellen til Mandagsmøde.

18. Tirsdag. Katrine var ude og hjælpe os at ordne Gris om Formd. Vi var tidlig færdige, saa Ellen lagde Dejg til Smaakager og syede Forklæde og jeg kalkede Gavl paa Stuehuset. Midt i det hele kom Maynthusen og skulle se paa Haven, saa det var en meget travl Dag.

19. Onsdag. Vi bagte Smaakager og pakkede Kød ind til Fryseboks. Om Eftm. var vi først i Bispegaarden og drak Kaffe og gik i Skoven, der var dejligt inde stille og varmt. Senere var vi hos

Ester og Jørgen til Aften, der var Ellen ude og vaske op.

20. Torsdag. Ellen fik endelig sendt deres Arbejdstilladelse samt et meget venligt Brev fra Fruen dernede. Nu nærmer det sig jo, at de skal afsted, ak ja, Tiden gaar jo desværre saa hurtigt.Ellen var i Hvalsø og blive klippet og besørge forskellige indkøb.

21. Fredag. Vi vakede Storvask. Hans Frandsen fik en Hjerneblødn.

22. Lørdag. Vi havde noget travlt, da vi jo skal have Fremmede i Morgen. Ellen var til Kurvefest i Allerslev, det sidst Bal i Danmrk nu foreløbig, hun morede sig altsaa saa straalende, saa hun var næste ked af, at hus skal rejse.

23. Søndag. Ellen fik Lov at sove længe, selv om vi skal have Fremmede, vi havde lavet godt til fra i Gaar. Gæsterne, altsaa Henrys og Jakobsens kom til Frokost Kl. 12. Vi fik Forloren Skildpadde med Snitter og ellers Paalæg og Salater og en Kop Kaffe med nybagt Kringle. Saa sparede vi Eftm. Kaffen og gik en lang Tur i Skoven og ud i Kastholm Mosen, det var saa yndigt et Vejr som man kunne ønske sig. Jakobsen ligner godt nok sig selv, de har tre raske Drenge, vi havde en hyggelig Eftm. sammen med dem. De kørte temlig tidlig hjem, men Henrys blev her til Rutebilen gik Kl. 10½

24. Mandag. Bodil og Katrine kom herud om Formd. Bodil havde Ellens Pas og forskellige andre Ting med. Jeg kalkede om Eftm. Om Aftenen til Menighedsmøde

25. Tirsdag. Katrine ringede om Morgenen at Ragnhild havde taget Sovepiller og var bevidstløs bragt paa Sygehuset. Ellen og Bodil skulle ellers været til Købhn, fra Morgenstunden af, de kom da ogsaa afsted, men ikke før ved Middagstid, de skal jo have deres Visum. Om Aftenen var Ellen og jeg ude og besøge Frk. Jensen, Erna var der ogsaa

26. Onsdag. Ragnhild er stadig bevidstløs, Hans Frandsen døde i Dag og vi fulgte ham i Kapellet i Aften

27. Kr. Himmelfartsdag. I Dag begyndte der at komme lidt Liv i Ragnhild, hun skreg og Græd og var meget urolig, det er en meget trist Historie med hende. Vi havde Fremmede igen, Dagny og Thorkild og dem fra Kundby, samt Erna og Tage. De kom til Kaffetid saa kørte vi til Særløse Overdrev og travede lidt rundt der. Vi var ogsaa en Tur paa Kirkegaarden. Vi havde Margrethe Ditlevsen til at lave Mad, for at vi selv skulle have det lidt nemt, det er jo Ellens sidste Søndag herhjemme. Vi var oppe og snakke lidt med Johannes's da Gæsterne var taget afsted, der er jo strengt for dem i denne Tid. I Dag havde Ragnhild været klar, men hun ville have fat med Leif igen

28. Fredag. Vi begyndte at luge Roer, men der er ikke saa meget ved det, for det er saa tørt. Ellen var i Roskilde og hente deres Billetter a 167 Kr. Saa blev hun fotograferet. Om Aftenen var Anna Katr. og Solveig her og sige farvel til Ellen. Anker til Komedie

29. Lørdag. Ellens sidste Dag. Vi gjorde lidt rent og ordnede ellers forskellige Ting til hendes Afrejse. Om Aftenen var Erna og Tage her og vi fik Is. Det begyndte at regne saa dejligt, men det blev ikke til noget videre alligevel

30. Søndag. Ja, saa rejste Ellen og Bodil altsaa, vi fulgte dem til Roskilde, de skulle afsted 8.44 og tilsyneladende var de rolige og ubekymrede. Bodil har jo ellers været ked af det de sidste Dage, og det er jo ikke saa mærkeligt. Bare hun nu faar det godt dernede, for det gør Ellen jo nok, det regner vi da helt sikkert med. Men der er jo noget tomt herhjemme efter hende, dog det maa vi jo finde os i. Jeg kørte ind paa Orupgd. en lille Tur om Eftm., jeg syntes, jeg trængte til at komme lidt hjemmefra

31. Mandag. I Roerne om Formd. og til Hans Frandsens Begravelse om Eftm. Kirken var næsten mere end fuld, men det var jo, hvad man kunne vente. Der var Mindehøjtidelighed paa Efterskolen bagefter og naturligvis mange, der havde et Ord at sige. Han vil blive savnet af os alle.

 
  Juni

1. Tirsdag. Vi slider i Roerne hver Dag, vi er jo ikke saa mange om det. Om Aftenen var vi oppe hos Bent, Karen Gyldenkærne har lige haft Bryllup, det var i den Anledning. Nu er Ragnhild da blevet saa rask, at hun er kommet hjem, bare de nu kan styre hende.

2. Onsdag. Anker rensede Roer om Eftm. Mogens er her og hjælper os, han vil gerne tjene en Skilling. Om Aftenen var jeg til Gymnastik. Der var Kort fra Ellen i Dag, de var naaet godt til Basel og havde haft en god Rejse, hun skrev, de havde haft det saa sjovt

3. Torsdag. Det er stadig Sommervarmt men henad Aften blev det koldt og blæsende. Anker til Komedie

4. Fredag. I Dag var der et langt Brev fra Ellen, hun befinder sig storartet dernede og Bodil ligesaa.

5. Grundlovsdag. Kontrollens kone har lovet at hjælpe mig hver Lørdag nogle Timer, hun var her da ogsaa i Dag fra 8½ til 1½. Vi bagte og gjorde rent og lavede lidt til til Pinse. Det er stadig lige tørt.

6. Pinsedag. Vi var alle i Kirke om Formd. Om Eftm. havde vi det meget stille og roligt og om Aftenen gik vi en lang Tur helt ned omkring Knud Langkjærs og op ad Johannes's Markvej. Fint Vejr.

7. 2. Pinsedag. Jens Andersen er syg, jeg ringede og snakkede med Johanne, det var temlig sløjt med ham. Der var Kort fra Ellen og Katrine var her med et Brev fra Bodil, som jeg læste. Om Aftenen var vi til Ingas Fødselsdag, Drengene var med.

8. Tirsdag. Vi lugede Roer igen, nu er Carl Nielsen fra [Finner?] Særløse kommet og hjælpe os. Niels slog Lucernen i Besøg

9. Onsdag. Anker vendte Hø. Endelig blev det Regnvejr, men kun 4 mm., men det var jo meget bedre end intet. Jeg var til Gymnastik om Aftenen

10. Torsdag.

11. Fredag. Om Eftm. og Aftenen stakkede vi Lucerne, det saa ud til Byger, men blev ikke til noget. Der kom et langt Brev fra Ellen, hun er stadig meget begejstret

12. Lørdag. Sigrid var her igen. Jeg var i Roerne om Eftm.

13. Søndag. Det regnede noget saa dejligt det meste af Eftm. Familien Glud kom til Kaffe, det er saa længe siden, vi har set dem, men det er sløjt med Fru Kure. De var her kun et Par Timer. Solveig kom og fik Ellens Adresse. Erna og Margit var her en lille Tur om Aftenen. Jens Andersen døde sidste Nat.

14. Mandag. I Dag kom der store Regnbuer, saa nu maa det vel efterhaanden hjælpe lidt. Vi fulgte Jens Andersen i Kapellet. Hans hoster meget, men var dog i Skole.

15. Tirsdag. Fint Vejr igen og vi var i Roerne. Hans hoster ikke saa meget og var baade i Skole og til Gymnastik

16. Onsdag. Om Eftm. var Hans og mig i Roskilde, Hans fik ny Regnfrakke, jeg fik Sko o.s.v. Om Aftenen var jeg til Gymnastik. Vi blev færdig med at luge Roer 1.ste Gang

17. Torsdag. Jeg var til Damefrisørinde

18. Fredag. Jeg begyndte at luge Roer 2. Gang. Om Eftm. til Jens Andersens Begravelse, der var næsten lige saa mange som til Hans Frandsens Begravelse. Bagefter var vi henne paa skolen. Vi sendte Pakke til Ellen

19. Lørdag. Sigrid var her som sædvanlig. Det var meget varmt. Jeg var godt forkølet.

20. Søndag. Anker og Drengene drog af til Dyrskue Kl. 8½ i Lummervarme. Saa jeg var ganske alene hjemme. Om Eftm. fandt jeg paa at køre ud til Henrys og drikke Kaffe. Anna syntes jeg saa skulle blive der og spise og faa Anker derud ogsaa. Drengene kom jo med Rutebilen, de havde været i Biografen og set Vester-vovvov, saa passede det jo, at de stod af der. Anker havde været hjemme og fodre. Det var ogsaa meget hyggeligt at besøge dem lidt igen, vi har vist ikke været der siden Henrys Fødselsdag. Det blev Regn og Torden til Aften, men det vlev ved at være lige varmt

21. Mandag. Ellens tyveaarige Fødselsdag. Hvordan mon hun fejrer den saa langt borte. Hun faar nok mange Breve. Vi var paa Udflugt med Sangforeningen, først til Frederikssund, hvor vi drak Kaffe, derefter videre til Liseleje, hvor der var en Del, der var i Vandet. Det var det yndigste Vejr, stille og meget varmt, der var bare alt for varmt i Rutebilen. Aftensmaden blev nydt i en Restauration undervejs og saa kørte vi hjemad, men gjorde ophold nok en Gang og der blev drukket kaffe og danset et Par Timer.

22. Tirsdag. Da jeg kom op var hele Køkkenbordet opfyldt af en "Tasso" med Tilbehør, nu maa jeg saa se at lære at bruge den. Det var en meget stille Fødselsdag, for her var ikke et Menneske og Anker var til Komedie om Aftenen, Claus kom og var lige saa elendig, som han plejer at være den første Dag. Der var Brev fra Morfar og Kort fra Karoline. . Jeg snød fra Gymnastik og nu siger Anker, at Fru Rørbæk havde dækket Kaffebord, hvis det var i Anledning af min Fødselsdag, var det jo Synd, at jeg blev borte, men hvem kunne ogsaa tænke det. Mere køligt Vejr

23. Onsdag. I Dag gaar det bedre med Claus. Hans til Fødselsdag i Brugsen. Der var Brev og et lille Lommetørklæde fra Ellen. Hun har det stadig godt dernede.